Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 1 Plats och tid Polstjernan 13: ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S) Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (L) Göran Ljungblom (M) tjänstgör istället för Niklas Edén (C) Marcus Molinder (SD) Robert Thunfors (T) Helene Olofsson, verksamhetsutvecklare Andreaz Strömgren, kommunchef Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Jan Norberg (S) och Marcus Molinder (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 15 juni 2017 Underskrifter. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Helene Olofsson, sekreterare. Jan Norberg (S), justerare. Marcus Molinder (SD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, sekreterare

2 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 13 juni Val av justerare 182 Fastställande av ärendelista 183 Medborgarförslag - Bidrag till fredagsmys 184 Bostadsbyggande information 185 Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet 186 IOP Idéburet offentligt partnerskap 187 Ekonomisk periodrapport per den 31 maj Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser m.m 189 Landsbygdsriksdag 2018 anhållan om stöd 190 Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd i kommunhuset svar på återremiss 191 Revisionsrapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag förtydligande av svar 192 Genomförandeutredning Y:et 193 Svar på uppdrag om att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler 194 Sundsvall Timrå flygplats - förslag till riksintresseanspråk 195 Samrådsredogörelse för ny översiktsplan 196 Gång- och cykelväg längs Berglundavägen, Sörberge - godkännande av planprogram 197 E.ON Elnät Sveriges AB:s ansökan om förlängning av tillstånd för 130 kv ledning L22 mellan Bandsjö och Granlo yttrande 198 E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning för 130 kv ledning L23 mellan Bandsjö och Ortviken yttrande 199 Cirkuär 17:19 PACTA Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 - Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet 200 Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T 201 Motionssvar- Motion från Stefan Dalin (S) - Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi 202 Överförmyndarnämnden Mitt - delårsrapport för januari-april Överförmyndarnämnden Mitt - åtgärdsprogram 204 Överförmyndarnämnden Mitt - revisionens kritik 205 Mål nr P Mark och Miljödomstolen 206 Delegationsbeslut 207 Anmälan av informationsärenden 208

3 3 182 Val av justerare Utse Jan Norberg (S) och Marcus Molinder (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 15 juni 2017.

4 4 183 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan. Fastställande av ärendelistan.

5 5 184 Medborgarförslag - bidrag till fredagsmys Dnr KS/2017:107 Avslå medborgarförslaget Molly Nybjörk har föreslagit att fredagsmys i Bergeforsen, som leds av Chatrine Nordlund, beviljas ett månatligt bidrag för att kunna utöka utbudet av aktiviteter för de ungdomar som deltar. Enligt kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap 2, ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det är alltså inte förenligt med kommunallagen att utbetala bidrag till enskild person. Bildar man däremot en förening så kan ansökan om föreningsbidrag lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen. s tidigare behandling Kommunfullmäktiges presidium har, den 10 mars 2017, överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning sunderlag Vision 2025 Molly Nybjörk

6 6 185 Bostadsbyggande - information Informationen läggs till handlingarna. Näringslivsutvecklare-bostäder, Linda Strid, informerar om rubr ärende.

7 7 186 Samverkansavtal Mittuniversitetet och förslag till första förstudie Dnr KS/2017: Godkänna förslag till samverkansavtal med Mittuniversitetet. 2. Överlämna avtalet med förslag till finansiering till budgetberedningen. 3. Finansiera en första förstudie 2017 för att utveckla forskning och utveckling av Remote Tower Center vid Sundsvall-Timrå Airport med 125 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Mittuniversitetet har sedan tidigare samverkansavtal med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Ett arbete pågår med att träffa samverkansavtal med samtliga kommuner i Sundsvallsregionen. Kommunchefen har i dialog med Mittuniversitetet tagit fram ett förslag till samverkansavtal som ska gälla i fyra år. Enligt avtalet avsätter parterna 1 mkr/år var för att finansiera förstudier inom prioriterade områden. Avtalet med Timrå anger även prioriterade områden att samverka kring: Verksamhetsutveckling genom digitalisering, E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem, E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund, Optimering av samspel samhälle och näringsliv, Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning, Bostäder och integration: från institution till egen bostad, Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning. Avtalet kan tecknas efter att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för ändamålet och därmed som tidigast den 1 januari I detta beslut godkänner kommunstyrelsen själva avtalsupplägget men överlåter därefter frågan till budgetberedningen för prövning och kommunfullmäktige för beslut. Under beredningen av ärendet har det funnits ett intresse från flygplatsen, Mittuniversitetet, SAAB och Luftfartsverket att redan under 2017 påbörja en förstudie för att utveckla forskning och utveckling vid Remote Tower Center, Sundsvall-Timrå Airport. Av den anledningen föreslås kommunstyrelsen ta ställning till den möjligheten direkt, för att kunna påbörja en förstudie redan under sunderlag Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet Avtalsbilaga 1: Mål för samverkansavtal Avtalsbilaga 2: Vision 2025 Vision 2025 Kommunchef Rektor, Mittuniversitetet

8 8 187 IOP Idéburet offentligt partnerskap Dnr KS/2017:168 Avsätta 250 tkr från kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser för förstudie/pilotprojekt IOP som genomförs med Söråkers Folkets Hus. SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla modeller för långsiktiga hållbara relationer mellan kommuner, landsting och regioner samt civilsamhällets ideella och idéburna organisationer utifrån att dessa utgör en tredje sektor vid sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på olika marknader. Ovanstående beslut togs på SKL kongressen Efter detta har SKL inbjudit till att vara med i ett nationellt nätverk för att utveckla samverkan med civilsamhället och den idéburna sektorn. Timrå kommun ansökte och kom med i detta utvecklingsarbete tillsammans med fyra regioner. Detta arbete kommer att pågå under Det är uppbyggt på att deltagarna träffas fyra gånger i Stockholm och mellan träffarna arbetar man på hemmaplan. För att kunna utveckla modellen i Timrå söker Arbetsmarknadsenheten medel till en förstudie/pilot. Den samarbetspartner som är tillfrågad och har accepterat är Söråkers Folkets Hus. sunderlag Tjänsteskrivelse Vision 2025 Lars Backlund Kommunledningskontoret

9 9 188 Periodrapport per den 31 maj 2017 Dnr KS/2017:191 Periodrapporten läggs till handlingarna För perioden följer vi upp det ekonomiska målet 5.1 resultat enligt fastställd budget utan bedömning av helårsprognos. Det redovisade ekominska resultatet, exklusive kostnad för förändring av semesterlöneskuld, uppgår till 32,6 mnkr (27,0 mnkr ifjol). Antagande som låg till grund för första tertialets helårsprognos bekräftas av periodens överskott. För kommunen som helhet finns fortfarande ekonomiskt utrymme för fortsatt styrning och prioritering mot uppsatta mål för Det bör säkerställas att planerade uttag av semesterdagar överensstämmer med budgeterad kostnad för förändring av semesterlöneskuld för helåret. Investeringsnivån är hittills låg jämfört med planerad helårsnivå, 3,6 mnkr av 46,6 mnkr. Av den anledningen bör planerat arbete följas så att investeringarna hinner genomföras. sunderlag Rapporter Vision 2025 Styrelser/nämnder, revisionen

10 Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser m.m Dnr KS/2017: Personal- och servicechef Ewa Brentel och kontorsvaktmästare Jan-Olov Bouvin samt Mattias Bouvin, Maud Löfström Sandberg och Ewa Westberg förordnas att var för sig mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser. 2. Personal- och servicechef Ewa Brentel förordnas att tillfälligt förordna annan person att mottaga samt utkvittera angivna post, paket och värdeförsändelser genom utfärdande av fullmakt. 3. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 214. På grund av personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Kommunledningskontoret

11 Landsbygdsriksdag anhållan om stöd Dnr KS/2017: Bevilja Länsbygderådet Västernorrland kronor för 2017 och kronor för 2018 för aktiviteter i kommunen och till genomförande av landsbygdsriksdagen Medel anvisas 2017 ur anslag till kommunstyrelsens oförutsedda behov, finansiering av medel 2018 överlämnas till budgetberedningen Länsbygderådet Västernorrland har i skrivelse inkommen anhållit om kommunalt stöd till dels aktiviter inom kommunen, dels till landsbygdsriksdagen 2018, som kommer att äga rum 18-20/5 i Örnsköldsvik. Motsvarande ansökan om ekonomiskt stöd är även ställd till övriga kommuner i länet. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan beviljas då kommunen i sin vision 2025 strävar efter en utveckling av hela kommunen. sunderlag Skrivelse länsbygderådet Vision 2025 Näringslivskontoret Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Västernorrland

12 Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd i kommunhuset - svar på återremiss Dnr KS/2017:97 Fastställa Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset att gälla för anställd personal. Kommunstyrelsen har den beslutat att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att se över bestämmelserna för de förtroendevalda som besöker kommunhuset. Kommunledningskontoret har upprättat förslag på 2 olika alternativ. I Vision 2025 framgår att vi ska vara proffs på service och att hämta besök personligen i receptionen är prov på väldigt gott värdskap. Vi förstärker arbetsmiljön för personalen i receptionen som med denna bestämmelse till stor del kan släppa kontrollen av inpassagen till kommunhuset. Vi bibehåller vårt skalskydd och hjälps åt så att ingen obehörig får tillträde till kommunhuset. s tidigare behandling KS s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslår att fastställa Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset att gälla för anställd personal. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag KS Vision 2025 Säkerhetssamordnare

13 Revisionsrapport " Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag" - förtydligande av svar Dnr KS/2016:278 Avge svar till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets förslag Timrå kommuns kommunrevision har genomfört en granskning av ägarstyrningen i kommunens bolag. Syftet med granskningen har varit att undersöka förutsättningar och på vilket sätt ägarstyrningen utövas. Kommunstyrelsen har avgivit svar och förslag till åtgärder enligt kommunrevisorernas rekommendationer. Revisorerna önskar förtydligande svar på hur rekommendationerna ska genomföras och när åtgärderna beräknas vara vidtagna. s tidigare behandling KS , svar på granskningsrapporten sunderlag Deloittes rapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag, Timrå kommun, Protokollsutdrag KS , 52 Revisorernas skrivelse med begäran om förtydligande svar, Skrivelse underlag för bedömning om kommunalt ändamål och befogenheter Vision 2025 Revisorerna

14 Genomförandeutredning vid Y:et Dnr KS/2016: Godkänna avrapporteringen av uppdraget att i samverkan med kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för den delen som gäller området kring Y:et. 2. Överlåta till budgetberedningen att till fullmäktige föreslå vad som ska genomföras av det som i uppdraget presenteras som genomförbart: Ansöka om dispens för strandskydd Anlägga parkeringsytor för husbilar Anlägga Bryggor Anlägga Gång & Cykelvägar som förbinder Y:et med Deltat Förbättra och utöka Turistisk infrastruktur, såsom vägar skyltning, elstolpar Ställa i ordning turistinformationsplats för Timrå & Västernorrland, paketera Timrås kulturhistoria. Digitalt Show Room. Projektledning 3. Uppdra till Näringslivskontoret att med utgångspunkt i förslag till översiktsplan 2035 för Timrå kommun, i dialog med Midlandarådet, arbeta vidare med ett verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen. Den delen av utredningsuppdraget ska presenteras för kommunstyrelsen efter antagande av översiktsplanen. Näringslivskontoret har i uppdrag att till Kommunstyrelsen i Timrå presentera en handlingsplan för att kunna realisera och tillgängliggöra området vid Y:et i fastigheten 1:60. Primärt gäller det besöksnäringen och det aktiva friluftslivet med insatser såsom gång- och cykelväg, brygg och båtliv, campingverksamhet och korttidställning av fritidsfordon. Sekundärt skaa utredningen kunna användas som underlag för ytterligare utveckling av det geografiska närområdet på Skeppsholmen. s tidigare behandling Uppdragsåterkoppling Dnr KS/2015:97 Genomförandeutredning Dnr KS/2016:327 Förslag till handlingsplan medfinansiering Dnr KS/2016:327

15 15 sunderlag Rapport, Tyréns Utredning/Bedömning Mark Handlingsplan Finansieringsmodell Vision 2025 Näringslivskontoret Kultur- och teknikförvaltningen Budgetberedningen

16 Svar på uppdrag om att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler Dnr KS/2017: Uppdra till samhällsenheten att upphandla och i de kommunala förvaltningarna senast införa system för elektroniska körjournaler. Gäller kommunala förvaltningars personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. 2. Uppdra till samhällsenheten att i samråd med ekonomienheten se över fördelningsmodell för inköps- och driftskostnader för elektroniska körjournaler. 3. Uppdraget enligt kommunstyrelsebeslut är avrapporterat. 4. Uppdra till samhällsenheten att till ge förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsenheten att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler. Berörda förvaltningar har bjudits in till att medverka i utredningen. s tidigare behandling Kommunstyrelsen uppdrog 8/ till samtliga kommunala nämnder att lämna uppgifter för att möjliggöra uppföljning av mål 4 och 5. Ingen nämnd inkom till kommunstyrelsen med en skrivelse om att de inte ansåg sig kunna leverera uppgifterna. 8/ gav kommunstyrelsen i uppdrag till respektive målansvarig i miljöplanen att inkomma till kommunstyrelsen med en redogörelse för om målen fortfarande är relevanta, om ytterligare ansträngningar, resurser, aktiviteter behövs för att nå målen till 2020 samt hur målen eventuellt ska ändras om de inte längre är relevanta. För att möta några av nämndernas resursbehov gav kommunstyrelsen 10/ samhällsenheten i uppdrag att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler. sunderlag Kommunstyrelse beslut Vision 2025 Samtliga nämnder och samtliga förvaltningar.

17 Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats Dnr KS/2017:137 Avge yttrande till Trafikverket avseende Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats, med en ändring att ta bort följande mening från yttrandet: För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena anser kommunen att Trafikverket bör utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken.. Sundsvall Timrå flygplats pekades ut som riksintresse för kommunikationer av Trafikverket För flygplatsen har ett fördjupat underlag kring riksintresseanspråket tagits fram inte minst mot bakgrund av att flera konkurrerande riksintressen finns i området. Baserat på en av Trafikverket beslutad trafikprognos har ett scenario för en långsiktig trafikutveckling tagits fram som innebär en ungefärlig fördubbling av antalet flygrörelser fram till Antalet flygrörelser är i linje med det som anges i den ansökan om nytt miljötillstånd som flygplatsen har påbörjat i år. Med prognosen som grund har en ny flygbullerberäkning utförts. Den visar att området där riktvärden för flygbuller överskrids är mycket begränsat vilket innebär att tidigare begränsningar för ny bostadsbebyggelse inte längre finns. Se bilaga 2. I yttrandet begärs ett förtydligande om flygplatsens riksintresse kan tillgodoses när flygplatsens markanspråk helt och håller täcker riksintressekorridoren för den nya järnvägen norr om flygplatsen. Se bilaga 3. Yttrandet innehåller också en skrivning om att vid eventuella konflikter mellan flyg- och kommunikationsintresset för ny järnväg ska flygintresset värnas. För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena föreslås också att Trafikverket ska utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslår att ta bort följande mening i yttrandet till Trafikverket: För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena anser kommunen att Trafikverket bör utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag 1. Förslag på remissyttrande avseende Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats 2. Karta över område där riktvärden för flygbuller riskerar att överskridas. 3. Karta över flygplatsens och järnvägens markanspråk norr om flygplatsen. Samhällsenheten Trafikverket Sundsvall Timrå Airport

18 Samrådsredogörelse för ny översiktsplan Dnr KS/2017: Godkänna upprättad samrådsredogörelse med kommentarer och förslag till ändringar. 2. Redogörelsens förslag till ändringar ska ligga till grund för utställningshandlingen. 3. Ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta förslag till utställningshandling för ny översiktsplan och därefter överlämna den till kommunstyrelsen för beslut om utställning. 4. Återinföra området Gasabäck Ubo 13, införa nytt bostadsområde vid Bölesjön samt LIS-områdena på naturreservatet Åstön ska dubblas i sin storlek. Under tiden 1 december februari 2017 genomfördes samråd över förslaget till ny översiktsplan enligt upprättad samrådshandling med tillhörande bilagor. Det ordnades bland annat fem offentliga samrådsmöten på olika platser i kommunen. Antalet inkomna skriftliga synpunkter var ca 100. De inkomna synpunkterna innebär bland annat att ett antal föreslagna utvecklingsområden för boende, näringsliv och landsbygdsutveckling i strandnära lägen föreslås utgå. Tre av fem nya områden för boende på jordbruksmark utgår. Det stora föreslagna området för näringslivsutveckling i Norrberge och Stordalen utgår också beroende på oklarheter över var den nya järnvägen ska lokaliseras inom området och omfattningen av den påverkan på boendemiljöer som en ny järnväg och ett nytt näringslivsområde skulle förorsaka. Istället föreslås att det utreds om två områden norr om Torsboda kan bli lämpliga som näringslivsområden. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade ( 197) att uppdra till miljö- och byggkontoret att gå ut på samråd med översiktsplanen, efter att vissa kompletteringar av samrådshandlingen gjorts. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslår ett tilläggsyrkande som en punkt 4 i beslutet: Återinföra området Gasabäck Ubo 13, införa nytt bostadsområde vid Bölesjön samt LIS-områdena på naturreservatet Åstön ska dubblas i sin storlek.

19 19 Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslår att tilläggsyrkandet bifalles. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag Upprättad samrådsredogörelse, 54 sidor samt fyra tillhörande bilagor. Vision 2025 Miljö- och byggkontoret

20 Gång- och cykelväg längs Berglundavägen, Sörberge - godkännande av planprogram Dnr KS/2017:186 Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse för gång- och cykelväg längs Berglundavägen godkänns och får fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan över området. Ett planprogram har upprättats för att i ett tidigt skede klargöra förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelväg längs Berglundavägen som löper genom Sörberge centrum. Ett samrådsförslag upprättades under slutet 2015 för att ge berörda möjligheten att ta ställning till övergripande frågor. Under samrådet har det inkommit 28 yttranden. De flesta ställer sig mycket positiva till programförslaget. De synpunkterna som inkommit har till största del berört utformningslösningar på gång- och cykelvägen. Efter samrådet har programmet bearbetats till en godkännandehandling. Denna handling syftar till att fungera som stöd och underlag för kommande planarbete. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har tagit del av samrådet av planprogrammet sunderlag Planprogram Etappillustrationer 1-5 Vision 2025 Miljö- och byggkontoret

21 E.ON Elnät Sveriges AB:s ansökan om förlängning av tillstånd för 130 kv ledning L22 mellan Bandsjö och Granlo - yttrande Dnr KS/2017:158 Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt miljö- och byggkontorets förslag. Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över rubricerade ledning. Kommunen ska yttra sig om ledningen är förenlig med gällande översikts- och detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den föreslagna lokaliseringen berör inga detaljplaner och är förenlig med gällande översiktsplan från 1990 samt förslag till ny översiktsplan. Den föreslagna lokaliseringen innebär också att befintlig ledning genom Laggarberg kommer att rivas. Av E.ON:s ansökan framgår att kommunen har fått acceptans för synpunkterna beträffande passagen vid Orsill. E.ON har också tagit stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Ledning L22 och L23 har samma sträckning inom kommunen enligt E.ON:s ansökan. Den ansökta sträckningen redovisas i bilaga 2. s tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig två gånger under samrådsskedet där olika alternativ stråk studerades och jämfördes. Se MBN:s ärende dnr sunderlag Förslag på yttrande till Energimarknadsinspektionen Översiktskarta för föreslagna förändringar av ledningarna L22 och L23 Samhällsenheten Energimarknadsinspektionen via e-post till Ange dnr i ämnesraden.

22 E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning för 130 kv ledning L23 mellan Bandsjö och Ortviken - yttrande Dnr KS/2017:159 Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt Miljö- och byggkontorets förslag. Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över rubricerade ledning. Timrå kommun ska yttra sig om ledningen är förenlig med gällande översikts- och detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den föreslagna lokaliseringen berör inga detaljplaner och är förenlig med gällande översiktsplan från 1990 samt förslag till ny översiktsplan. Den föreslagna lokaliseringen innebär också att befintlig ledning genom Laggarberg kommer att rivas. Av E.ON:s ansökan framgår att kommunen har fått acceptans för synpunkterna beträffande passagen vid Orsill. E.ON har också tagit stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Ledning L22 och L23 har samma sträckning inom kommunen enligt E.ON:s ansökan. Den ansökta sträckningen redovisas i bilaga 2. s tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig två gånger under samrådsskedet där olika alternativ stråk studerades och jämfördes. Se MBN:s ärende dnr sunderlag Förslag på yttrande till Energimarknadsinspektionen Översiktskarta för föreslagna förändringar av ledningarna L22 och L23 Samhällsenheten Energimarknadsinspektionen via e-post till Ange dnr i ämnesraden.

23 Cirkulär 17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Dnr KS/2017: Anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 16 Prolongerad. 2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 16 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 17:19 föreslagit kommunen att besluta enligt punkterna 1-2. sunderlag Cirkulär 17:19 Löne

24 Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T Dnr KS/2017: Anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal. 2. Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörd arbetstagarorganisation som begär det. Sveriges Kommuner och Landsting har in cirkulär 17:26 föreslagit kommunen att besluta enligt punkterna 1-2 Löne

25 Motionssvar- Motion från Stefan Dalin (S) - Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi Dnr KS/2017:58 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Bifall till motionen och ta fram en träbyggnadsstrategi. Stefan Dahlin (S) har i en motion från föreslagit KF besluta att kommunen ska ta fram och anta en träbyggnadsstrategi. KF har beslutat att remitera motionen till KS för yttrande. I motionen framhålls vikten av att bygga hållbara samhällen och levnadsmiljöer och att en del i det är öka byggandet i trä. Detta då produktionen av hus och anläggningar i trä ger lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande produktion med betongsbyggnadsteknik. Motionen sätter också frågan i ett regionalt utvecklingsperspektiv där skogen är en viktig resurs. Med ett ökat byggande i trä skulle det kunna innebära fler arbeten inom skogsnäringen och öka tillväxten i kommunen och regionen. För att möjliggöra denna utveckling vill Stefan Dahlin att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi som ska visa på hur kommunen aktivt ska arbeta för att öka sitt byggande i trä. s tidigare behandling I KF beslutade KF att remittera motionen till KS för yttrande. sunderlag Motion från Stefan Dahlin Vision 2025 Kommunfullmäktige

26 Överförmyndarnämnden Mitt - Delårsrapport jan- april 2017 Dnr KS/2017: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Delårsrapporten anmäls till kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 5 maj , beslutat godkänna delårsrapporten samt överlämna den till kommunstyrelsen. sunderlag Delårsrapport 2017 Vision 2025

27 Överförmyndarnämnden Mitt - Åtgärdsprogram - anmälan Dnr KS/2017:187 Anmälan läggs till handlingarna. Koncernstaben Sundsvalls kommun har i skrivelse, daterad , upprättat åtgärdsprogram för Överförmyndarnämnen Mitt med anledning av Länsstyrelsen i Västernorrlands inspektion i Sundsvall

28 Överförmyndarnämnden Mitt - revisionens kritik Dnr KS/2017: Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls kommunfullmäktige. Revisionen har i skrivelse, den 12 maj 2017, riktat kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt som trots överskridande av budgeterade medel inte lyckats organisera handläggningen av årsredovisningarna från förvaltare och gode män inom den tid som länsstyrelsen anser rimligt. sunderlag Revisionens skrivelse

29 Mål nr P Mark och Miljödomstolen - anmälan Dnr KS/2017:176 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Östersunds Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har fattat beslut i Mål nr P

30 Delegationsbeslut - anmälan Dnr KS/2017:25 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Delegations paragraf Delegat yp KS DEL/ Kommunchefen Samordnad organisation för mark och exploatering samt främjande av bostadsproduktion

31 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat nedanstående redovisning: Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande, Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver, Länsmuseet Västernorrland Murberget Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 165, Timrå socken, Timrå kommun, Medelpad, Timrå Vatten AB Kallelse och föredragningslista, Protokoll MittSverige Vatten och Avfalls årsstämma Midlanda Fastighet AB,