Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 1 Plats och tid Polstjernan 13: ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S) Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (L) Göran Ljungblom (M) tjänstgör istället för Niklas Edén (C) Marcus Molinder (SD) Robert Thunfors (T) Helene Olofsson, verksamhetsutvecklare Andreaz Strömgren, kommunchef Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Jan Norberg (S) och Marcus Molinder (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 15 juni 2017 Underskrifter. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Helene Olofsson, sekreterare. Jan Norberg (S), justerare. Marcus Molinder (SD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, sekreterare

2 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 13 juni Val av justerare 182 Fastställande av ärendelista 183 Medborgarförslag - Bidrag till fredagsmys 184 Bostadsbyggande information 185 Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet 186 IOP Idéburet offentligt partnerskap 187 Ekonomisk periodrapport per den 31 maj Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser m.m 189 Landsbygdsriksdag 2018 anhållan om stöd 190 Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd i kommunhuset svar på återremiss 191 Revisionsrapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag förtydligande av svar 192 Genomförandeutredning Y:et 193 Svar på uppdrag om att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler 194 Sundsvall Timrå flygplats - förslag till riksintresseanspråk 195 Samrådsredogörelse för ny översiktsplan 196 Gång- och cykelväg längs Berglundavägen, Sörberge - godkännande av planprogram 197 E.ON Elnät Sveriges AB:s ansökan om förlängning av tillstånd för 130 kv ledning L22 mellan Bandsjö och Granlo yttrande 198 E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning för 130 kv ledning L23 mellan Bandsjö och Ortviken yttrande 199 Cirkuär 17:19 PACTA Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 - Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet 200 Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T 201 Motionssvar- Motion från Stefan Dalin (S) - Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi 202 Överförmyndarnämnden Mitt - delårsrapport för januari-april Överförmyndarnämnden Mitt - åtgärdsprogram 204 Överförmyndarnämnden Mitt - revisionens kritik 205 Mål nr P Mark och Miljödomstolen 206 Delegationsbeslut 207 Anmälan av informationsärenden 208

3 3 182 Val av justerare Utse Jan Norberg (S) och Marcus Molinder (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 15 juni 2017.

4 4 183 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan. Fastställande av ärendelistan.

5 5 184 Medborgarförslag - bidrag till fredagsmys Dnr KS/2017:107 Avslå medborgarförslaget Molly Nybjörk har föreslagit att fredagsmys i Bergeforsen, som leds av Chatrine Nordlund, beviljas ett månatligt bidrag för att kunna utöka utbudet av aktiviteter för de ungdomar som deltar. Enligt kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap 2, ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det är alltså inte förenligt med kommunallagen att utbetala bidrag till enskild person. Bildar man däremot en förening så kan ansökan om föreningsbidrag lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen. s tidigare behandling Kommunfullmäktiges presidium har, den 10 mars 2017, överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning sunderlag Vision 2025 Molly Nybjörk

6 6 185 Bostadsbyggande - information Informationen läggs till handlingarna. Näringslivsutvecklare-bostäder, Linda Strid, informerar om rubr ärende.

7 7 186 Samverkansavtal Mittuniversitetet och förslag till första förstudie Dnr KS/2017: Godkänna förslag till samverkansavtal med Mittuniversitetet. 2. Överlämna avtalet med förslag till finansiering till budgetberedningen. 3. Finansiera en första förstudie 2017 för att utveckla forskning och utveckling av Remote Tower Center vid Sundsvall-Timrå Airport med 125 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Mittuniversitetet har sedan tidigare samverkansavtal med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Ett arbete pågår med att träffa samverkansavtal med samtliga kommuner i Sundsvallsregionen. Kommunchefen har i dialog med Mittuniversitetet tagit fram ett förslag till samverkansavtal som ska gälla i fyra år. Enligt avtalet avsätter parterna 1 mkr/år var för att finansiera förstudier inom prioriterade områden. Avtalet med Timrå anger även prioriterade områden att samverka kring: Verksamhetsutveckling genom digitalisering, E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem, E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund, Optimering av samspel samhälle och näringsliv, Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning, Bostäder och integration: från institution till egen bostad, Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning. Avtalet kan tecknas efter att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för ändamålet och därmed som tidigast den 1 januari I detta beslut godkänner kommunstyrelsen själva avtalsupplägget men överlåter därefter frågan till budgetberedningen för prövning och kommunfullmäktige för beslut. Under beredningen av ärendet har det funnits ett intresse från flygplatsen, Mittuniversitetet, SAAB och Luftfartsverket att redan under 2017 påbörja en förstudie för att utveckla forskning och utveckling vid Remote Tower Center, Sundsvall-Timrå Airport. Av den anledningen föreslås kommunstyrelsen ta ställning till den möjligheten direkt, för att kunna påbörja en förstudie redan under sunderlag Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet Avtalsbilaga 1: Mål för samverkansavtal Avtalsbilaga 2: Vision 2025 Vision 2025 Kommunchef Rektor, Mittuniversitetet

8 8 187 IOP Idéburet offentligt partnerskap Dnr KS/2017:168 Avsätta 250 tkr från kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser för förstudie/pilotprojekt IOP som genomförs med Söråkers Folkets Hus. SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla modeller för långsiktiga hållbara relationer mellan kommuner, landsting och regioner samt civilsamhällets ideella och idéburna organisationer utifrån att dessa utgör en tredje sektor vid sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på olika marknader. Ovanstående beslut togs på SKL kongressen Efter detta har SKL inbjudit till att vara med i ett nationellt nätverk för att utveckla samverkan med civilsamhället och den idéburna sektorn. Timrå kommun ansökte och kom med i detta utvecklingsarbete tillsammans med fyra regioner. Detta arbete kommer att pågå under Det är uppbyggt på att deltagarna träffas fyra gånger i Stockholm och mellan träffarna arbetar man på hemmaplan. För att kunna utveckla modellen i Timrå söker Arbetsmarknadsenheten medel till en förstudie/pilot. Den samarbetspartner som är tillfrågad och har accepterat är Söråkers Folkets Hus. sunderlag Tjänsteskrivelse Vision 2025 Lars Backlund Kommunledningskontoret

9 9 188 Periodrapport per den 31 maj 2017 Dnr KS/2017:191 Periodrapporten läggs till handlingarna För perioden följer vi upp det ekonomiska målet 5.1 resultat enligt fastställd budget utan bedömning av helårsprognos. Det redovisade ekominska resultatet, exklusive kostnad för förändring av semesterlöneskuld, uppgår till 32,6 mnkr (27,0 mnkr ifjol). Antagande som låg till grund för första tertialets helårsprognos bekräftas av periodens överskott. För kommunen som helhet finns fortfarande ekonomiskt utrymme för fortsatt styrning och prioritering mot uppsatta mål för Det bör säkerställas att planerade uttag av semesterdagar överensstämmer med budgeterad kostnad för förändring av semesterlöneskuld för helåret. Investeringsnivån är hittills låg jämfört med planerad helårsnivå, 3,6 mnkr av 46,6 mnkr. Av den anledningen bör planerat arbete följas så att investeringarna hinner genomföras. sunderlag Rapporter Vision 2025 Styrelser/nämnder, revisionen

10 Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser m.m Dnr KS/2017: Personal- och servicechef Ewa Brentel och kontorsvaktmästare Jan-Olov Bouvin samt Mattias Bouvin, Maud Löfström Sandberg och Ewa Westberg förordnas att var för sig mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser. 2. Personal- och servicechef Ewa Brentel förordnas att tillfälligt förordna annan person att mottaga samt utkvittera angivna post, paket och värdeförsändelser genom utfärdande av fullmakt. 3. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 214. På grund av personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Kommunledningskontoret

11 Landsbygdsriksdag anhållan om stöd Dnr KS/2017: Bevilja Länsbygderådet Västernorrland kronor för 2017 och kronor för 2018 för aktiviteter i kommunen och till genomförande av landsbygdsriksdagen Medel anvisas 2017 ur anslag till kommunstyrelsens oförutsedda behov, finansiering av medel 2018 överlämnas till budgetberedningen Länsbygderådet Västernorrland har i skrivelse inkommen anhållit om kommunalt stöd till dels aktiviter inom kommunen, dels till landsbygdsriksdagen 2018, som kommer att äga rum 18-20/5 i Örnsköldsvik. Motsvarande ansökan om ekonomiskt stöd är även ställd till övriga kommuner i länet. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan beviljas då kommunen i sin vision 2025 strävar efter en utveckling av hela kommunen. sunderlag Skrivelse länsbygderådet Vision 2025 Näringslivskontoret Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Västernorrland

12 Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd i kommunhuset - svar på återremiss Dnr KS/2017:97 Fastställa Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset att gälla för anställd personal. Kommunstyrelsen har den beslutat att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att se över bestämmelserna för de förtroendevalda som besöker kommunhuset. Kommunledningskontoret har upprättat förslag på 2 olika alternativ. I Vision 2025 framgår att vi ska vara proffs på service och att hämta besök personligen i receptionen är prov på väldigt gott värdskap. Vi förstärker arbetsmiljön för personalen i receptionen som med denna bestämmelse till stor del kan släppa kontrollen av inpassagen till kommunhuset. Vi bibehåller vårt skalskydd och hjälps åt så att ingen obehörig får tillträde till kommunhuset. s tidigare behandling KS s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslår att fastställa Vägledande råd och bestämmelser för besök, inpassage och skalskydd kommunhuset att gälla för anställd personal. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag KS Vision 2025 Säkerhetssamordnare

13 Revisionsrapport " Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag" - förtydligande av svar Dnr KS/2016:278 Avge svar till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets förslag Timrå kommuns kommunrevision har genomfört en granskning av ägarstyrningen i kommunens bolag. Syftet med granskningen har varit att undersöka förutsättningar och på vilket sätt ägarstyrningen utövas. Kommunstyrelsen har avgivit svar och förslag till åtgärder enligt kommunrevisorernas rekommendationer. Revisorerna önskar förtydligande svar på hur rekommendationerna ska genomföras och när åtgärderna beräknas vara vidtagna. s tidigare behandling KS , svar på granskningsrapporten sunderlag Deloittes rapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag, Timrå kommun, Protokollsutdrag KS , 52 Revisorernas skrivelse med begäran om förtydligande svar, Skrivelse underlag för bedömning om kommunalt ändamål och befogenheter Vision 2025 Revisorerna

14 Genomförandeutredning vid Y:et Dnr KS/2016: Godkänna avrapporteringen av uppdraget att i samverkan med kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för den delen som gäller området kring Y:et. 2. Överlåta till budgetberedningen att till fullmäktige föreslå vad som ska genomföras av det som i uppdraget presenteras som genomförbart: Ansöka om dispens för strandskydd Anlägga parkeringsytor för husbilar Anlägga Bryggor Anlägga Gång & Cykelvägar som förbinder Y:et med Deltat Förbättra och utöka Turistisk infrastruktur, såsom vägar skyltning, elstolpar Ställa i ordning turistinformationsplats för Timrå & Västernorrland, paketera Timrås kulturhistoria. Digitalt Show Room. Projektledning 3. Uppdra till Näringslivskontoret att med utgångspunkt i förslag till översiktsplan 2035 för Timrå kommun, i dialog med Midlandarådet, arbeta vidare med ett verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen. Den delen av utredningsuppdraget ska presenteras för kommunstyrelsen efter antagande av översiktsplanen. Näringslivskontoret har i uppdrag att till Kommunstyrelsen i Timrå presentera en handlingsplan för att kunna realisera och tillgängliggöra området vid Y:et i fastigheten 1:60. Primärt gäller det besöksnäringen och det aktiva friluftslivet med insatser såsom gång- och cykelväg, brygg och båtliv, campingverksamhet och korttidställning av fritidsfordon. Sekundärt skaa utredningen kunna användas som underlag för ytterligare utveckling av det geografiska närområdet på Skeppsholmen. s tidigare behandling Uppdragsåterkoppling Dnr KS/2015:97 Genomförandeutredning Dnr KS/2016:327 Förslag till handlingsplan medfinansiering Dnr KS/2016:327

15 15 sunderlag Rapport, Tyréns Utredning/Bedömning Mark Handlingsplan Finansieringsmodell Vision 2025 Näringslivskontoret Kultur- och teknikförvaltningen Budgetberedningen

16 Svar på uppdrag om att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler Dnr KS/2017: Uppdra till samhällsenheten att upphandla och i de kommunala förvaltningarna senast införa system för elektroniska körjournaler. Gäller kommunala förvaltningars personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. 2. Uppdra till samhällsenheten att i samråd med ekonomienheten se över fördelningsmodell för inköps- och driftskostnader för elektroniska körjournaler. 3. Uppdraget enligt kommunstyrelsebeslut är avrapporterat. 4. Uppdra till samhällsenheten att till ge förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsenheten att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler. Berörda förvaltningar har bjudits in till att medverka i utredningen. s tidigare behandling Kommunstyrelsen uppdrog 8/ till samtliga kommunala nämnder att lämna uppgifter för att möjliggöra uppföljning av mål 4 och 5. Ingen nämnd inkom till kommunstyrelsen med en skrivelse om att de inte ansåg sig kunna leverera uppgifterna. 8/ gav kommunstyrelsen i uppdrag till respektive målansvarig i miljöplanen att inkomma till kommunstyrelsen med en redogörelse för om målen fortfarande är relevanta, om ytterligare ansträngningar, resurser, aktiviteter behövs för att nå målen till 2020 samt hur målen eventuellt ska ändras om de inte längre är relevanta. För att möta några av nämndernas resursbehov gav kommunstyrelsen 10/ samhällsenheten i uppdrag att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande manuell hantering av körjournaler. sunderlag Kommunstyrelse beslut Vision 2025 Samtliga nämnder och samtliga förvaltningar.

17 Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats Dnr KS/2017:137 Avge yttrande till Trafikverket avseende Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats, med en ändring att ta bort följande mening från yttrandet: För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena anser kommunen att Trafikverket bör utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken.. Sundsvall Timrå flygplats pekades ut som riksintresse för kommunikationer av Trafikverket För flygplatsen har ett fördjupat underlag kring riksintresseanspråket tagits fram inte minst mot bakgrund av att flera konkurrerande riksintressen finns i området. Baserat på en av Trafikverket beslutad trafikprognos har ett scenario för en långsiktig trafikutveckling tagits fram som innebär en ungefärlig fördubbling av antalet flygrörelser fram till Antalet flygrörelser är i linje med det som anges i den ansökan om nytt miljötillstånd som flygplatsen har påbörjat i år. Med prognosen som grund har en ny flygbullerberäkning utförts. Den visar att området där riktvärden för flygbuller överskrids är mycket begränsat vilket innebär att tidigare begränsningar för ny bostadsbebyggelse inte längre finns. Se bilaga 2. I yttrandet begärs ett förtydligande om flygplatsens riksintresse kan tillgodoses när flygplatsens markanspråk helt och håller täcker riksintressekorridoren för den nya järnvägen norr om flygplatsen. Se bilaga 3. Yttrandet innehåller också en skrivning om att vid eventuella konflikter mellan flyg- och kommunikationsintresset för ny järnväg ska flygintresset värnas. För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena föreslås också att Trafikverket ska utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslår att ta bort följande mening i yttrandet till Trafikverket: För att minska riskerna för framtida konflikter mellan riksintressena anser kommunen att Trafikverket bör utreda ett nytt alternativ för den nya järnvägen från Timrå station till Stavreviken. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag 1. Förslag på remissyttrande avseende Förslag till riksintresseanspråk för Sundsvall Timrå flygplats 2. Karta över område där riktvärden för flygbuller riskerar att överskridas. 3. Karta över flygplatsens och järnvägens markanspråk norr om flygplatsen. Samhällsenheten Trafikverket Sundsvall Timrå Airport

18 Samrådsredogörelse för ny översiktsplan Dnr KS/2017: Godkänna upprättad samrådsredogörelse med kommentarer och förslag till ändringar. 2. Redogörelsens förslag till ändringar ska ligga till grund för utställningshandlingen. 3. Ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta förslag till utställningshandling för ny översiktsplan och därefter överlämna den till kommunstyrelsen för beslut om utställning. 4. Återinföra området Gasabäck Ubo 13, införa nytt bostadsområde vid Bölesjön samt LIS-områdena på naturreservatet Åstön ska dubblas i sin storlek. Under tiden 1 december februari 2017 genomfördes samråd över förslaget till ny översiktsplan enligt upprättad samrådshandling med tillhörande bilagor. Det ordnades bland annat fem offentliga samrådsmöten på olika platser i kommunen. Antalet inkomna skriftliga synpunkter var ca 100. De inkomna synpunkterna innebär bland annat att ett antal föreslagna utvecklingsområden för boende, näringsliv och landsbygdsutveckling i strandnära lägen föreslås utgå. Tre av fem nya områden för boende på jordbruksmark utgår. Det stora föreslagna området för näringslivsutveckling i Norrberge och Stordalen utgår också beroende på oklarheter över var den nya järnvägen ska lokaliseras inom området och omfattningen av den påverkan på boendemiljöer som en ny järnväg och ett nytt näringslivsområde skulle förorsaka. Istället föreslås att det utreds om två områden norr om Torsboda kan bli lämpliga som näringslivsområden. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade ( 197) att uppdra till miljö- och byggkontoret att gå ut på samråd med översiktsplanen, efter att vissa kompletteringar av samrådshandlingen gjorts. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslår ett tilläggsyrkande som en punkt 4 i beslutet: Återinföra området Gasabäck Ubo 13, införa nytt bostadsområde vid Bölesjön samt LIS-områdena på naturreservatet Åstön ska dubblas i sin storlek.

19 19 Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslår att tilläggsyrkandet bifalles. Övriga ledamöter bifaller förslaget. sunderlag Upprättad samrådsredogörelse, 54 sidor samt fyra tillhörande bilagor. Vision 2025 Miljö- och byggkontoret

20 Gång- och cykelväg längs Berglundavägen, Sörberge - godkännande av planprogram Dnr KS/2017:186 Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse för gång- och cykelväg längs Berglundavägen godkänns och får fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan över området. Ett planprogram har upprättats för att i ett tidigt skede klargöra förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelväg längs Berglundavägen som löper genom Sörberge centrum. Ett samrådsförslag upprättades under slutet 2015 för att ge berörda möjligheten att ta ställning till övergripande frågor. Under samrådet har det inkommit 28 yttranden. De flesta ställer sig mycket positiva till programförslaget. De synpunkterna som inkommit har till största del berört utformningslösningar på gång- och cykelvägen. Efter samrådet har programmet bearbetats till en godkännandehandling. Denna handling syftar till att fungera som stöd och underlag för kommande planarbete. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har tagit del av samrådet av planprogrammet sunderlag Planprogram Etappillustrationer 1-5 Vision 2025 Miljö- och byggkontoret

21 E.ON Elnät Sveriges AB:s ansökan om förlängning av tillstånd för 130 kv ledning L22 mellan Bandsjö och Granlo - yttrande Dnr KS/2017:158 Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt miljö- och byggkontorets förslag. Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över rubricerade ledning. Kommunen ska yttra sig om ledningen är förenlig med gällande översikts- och detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den föreslagna lokaliseringen berör inga detaljplaner och är förenlig med gällande översiktsplan från 1990 samt förslag till ny översiktsplan. Den föreslagna lokaliseringen innebär också att befintlig ledning genom Laggarberg kommer att rivas. Av E.ON:s ansökan framgår att kommunen har fått acceptans för synpunkterna beträffande passagen vid Orsill. E.ON har också tagit stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Ledning L22 och L23 har samma sträckning inom kommunen enligt E.ON:s ansökan. Den ansökta sträckningen redovisas i bilaga 2. s tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig två gånger under samrådsskedet där olika alternativ stråk studerades och jämfördes. Se MBN:s ärende dnr sunderlag Förslag på yttrande till Energimarknadsinspektionen Översiktskarta för föreslagna förändringar av ledningarna L22 och L23 Samhällsenheten Energimarknadsinspektionen via e-post till Ange dnr i ämnesraden.

22 E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning för 130 kv ledning L23 mellan Bandsjö och Ortviken - yttrande Dnr KS/2017:159 Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt Miljö- och byggkontorets förslag. Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över rubricerade ledning. Timrå kommun ska yttra sig om ledningen är förenlig med gällande översikts- och detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den föreslagna lokaliseringen berör inga detaljplaner och är förenlig med gällande översiktsplan från 1990 samt förslag till ny översiktsplan. Den föreslagna lokaliseringen innebär också att befintlig ledning genom Laggarberg kommer att rivas. Av E.ON:s ansökan framgår att kommunen har fått acceptans för synpunkterna beträffande passagen vid Orsill. E.ON har också tagit stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Ledning L22 och L23 har samma sträckning inom kommunen enligt E.ON:s ansökan. Den ansökta sträckningen redovisas i bilaga 2. s tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig två gånger under samrådsskedet där olika alternativ stråk studerades och jämfördes. Se MBN:s ärende dnr sunderlag Förslag på yttrande till Energimarknadsinspektionen Översiktskarta för föreslagna förändringar av ledningarna L22 och L23 Samhällsenheten Energimarknadsinspektionen via e-post till Ange dnr i ämnesraden.

23 Cirkulär 17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Dnr KS/2017: Anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 16 Prolongerad. 2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 16 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 17:19 föreslagit kommunen att besluta enligt punkterna 1-2. sunderlag Cirkulär 17:19 Löne

24 Cirkulär 17:26 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T Dnr KS/2017: Anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal. 2. Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörd arbetstagarorganisation som begär det. Sveriges Kommuner och Landsting har in cirkulär 17:26 föreslagit kommunen att besluta enligt punkterna 1-2 Löne

25 Motionssvar- Motion från Stefan Dalin (S) - Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi Dnr KS/2017:58 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Bifall till motionen och ta fram en träbyggnadsstrategi. Stefan Dahlin (S) har i en motion från föreslagit KF besluta att kommunen ska ta fram och anta en träbyggnadsstrategi. KF har beslutat att remitera motionen till KS för yttrande. I motionen framhålls vikten av att bygga hållbara samhällen och levnadsmiljöer och att en del i det är öka byggandet i trä. Detta då produktionen av hus och anläggningar i trä ger lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande produktion med betongsbyggnadsteknik. Motionen sätter också frågan i ett regionalt utvecklingsperspektiv där skogen är en viktig resurs. Med ett ökat byggande i trä skulle det kunna innebära fler arbeten inom skogsnäringen och öka tillväxten i kommunen och regionen. För att möjliggöra denna utveckling vill Stefan Dahlin att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi som ska visa på hur kommunen aktivt ska arbeta för att öka sitt byggande i trä. s tidigare behandling I KF beslutade KF att remittera motionen till KS för yttrande. sunderlag Motion från Stefan Dahlin Vision 2025 Kommunfullmäktige

26 Överförmyndarnämnden Mitt - Delårsrapport jan- april 2017 Dnr KS/2017: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Delårsrapporten anmäls till kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 5 maj , beslutat godkänna delårsrapporten samt överlämna den till kommunstyrelsen. sunderlag Delårsrapport 2017 Vision 2025

27 Överförmyndarnämnden Mitt - Åtgärdsprogram - anmälan Dnr KS/2017:187 Anmälan läggs till handlingarna. Koncernstaben Sundsvalls kommun har i skrivelse, daterad , upprättat åtgärdsprogram för Överförmyndarnämnen Mitt med anledning av Länsstyrelsen i Västernorrlands inspektion i Sundsvall

28 Överförmyndarnämnden Mitt - revisionens kritik Dnr KS/2017: Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls kommunfullmäktige. Revisionen har i skrivelse, den 12 maj 2017, riktat kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt som trots överskridande av budgeterade medel inte lyckats organisera handläggningen av årsredovisningarna från förvaltare och gode män inom den tid som länsstyrelsen anser rimligt. sunderlag Revisionens skrivelse

29 Mål nr P Mark och Miljödomstolen - anmälan Dnr KS/2017:176 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Östersunds Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har fattat beslut i Mål nr P

30 Delegationsbeslut - anmälan Dnr KS/2017:25 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Delegations paragraf Delegat yp KS DEL/ Kommunchefen Samordnad organisation för mark och exploatering samt främjande av bostadsproduktion

31 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat nedanstående redovisning: Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande, Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver, Länsmuseet Västernorrland Murberget Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 165, Timrå socken, Timrå kommun, Medelpad, Timrå Vatten AB Kallelse och föredragningslista, Protokoll MittSverige Vatten och Avfalls årsstämma Midlanda Fastighet AB,

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 7 maj 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 7 maj 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-13.15 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30 1. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 15:00-15.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Christer Brodén (S) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17:00-18.15 ande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 130,131 Utses att

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Thomas Sellin (S) tjg för Christer

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 09:00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17.00-18.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Utses att justera Jan-Christer

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-16:00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan kl 13.00-13.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V), tjänstgör istället

Läs mer

Personalnämnden 24 januari 2018

Personalnämnden 24 januari 2018 Personalnämnden Personalnämnden 24 januari 2018 Sid Justering... 4 1 Information om IRUP, planering... 5 2 Information från HR-direktör... 6 3 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 7 4 Remissvar

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare tjänstemän Utses att justera Maritza Villanueva Contreras (V) Lars Kempe (S) Gunilla Nilsson (S) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S)

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(14) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 1 Information om månadsrapporten "Vi är Kils kommun" KS 18/100

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 1 Information om månadsrapporten Vi är Kils kommun KS 18/100 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2018-09-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 september 2018, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information om månadsrapporten

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Ärendeförteckning sid. 95 Val av justerare... 3 96 Fastställande av ärendelista... 4 97 Nytt arbetssätt för budget- och verksamhetsplanering... 5 98 Analys och slutsatser av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Hearing med AB Timråbo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S)

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:10 ande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza

Läs mer

Protokollsutdrag. 1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.

Protokollsutdrag. 1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag. Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 301 Svar på revisionssrapport Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll Dnr KS/2018:339 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge yttrande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:30 14.00 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V) tjänstgör istället

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:50 ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S) Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Omedelbar justering ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Omedelbar justering ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Johanna

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Anna-Lena Fjellström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 8 maj 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Anna-Lena Fjellström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 8 maj 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00- ande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Peter Granåsen (FP) Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Olof Röstin (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 4 3 Statistik från personalområdet... 5 4 Anmälan av bisyssla... 6 5 Protokoll från skyddskommittén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19.15 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Helene Olofsson, verksamhetsutvecklare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Jan Norberg (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 11 mars 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Jan Norberg (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 11 mars 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.55 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) Stefan Dalin (S) Bengt Nilsson (S) Jan Norberg (S) Jan-Christer Jonsson (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Socialkontoret 22 mars ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Socialkontoret 22 mars ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 08:00-12:10 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare Tjänstepersoner Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Kempe (S) Monica Persson (T) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 1. Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Onsdag den 26 mars 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Onsdag den 26 mars 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.25 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Roger Öberg (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 11.40-12.10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S), tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 11.30-12.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-11-18 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 1 Utredning av införandet av en social investeringsfond... 4 2 Avtal om samverkan i gemensam nämnd

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 10:30-10:55 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Protokoll. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1 Innehållsförteckning sid. 105 Val av justerare... 3 106 Fastställande av ärendelista... 4 10 Information från kostverksamheten... 5 108 Information från kulturskolan... 6 109 Anmälan av informationsärenden

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Politikerrummet, 2018-01-18, kl. 13.00 16.10 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Annika Jansson, Kommunsekreterare, del av 4, 6 Gun Andersson, Administratör, del

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige Grästorps kommun Kommunfullmäktige SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 18.00 18:30 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.55 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 49 Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRP-uppdrag VO 8, 2011...3 50 Tema: Kommunikation och information...4 51

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) och Göran Ljungblom (M) Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 9 januari 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin (V) och Göran Ljungblom (M) Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 9 januari 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-10.00 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Roger Boork (KD) Marcus Molinder (SD) Anna Mellberg (MP) Camilla

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017 Sid Justering... 2 89 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 90 Månadsrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:40. Ajournering 09:05-09:45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 1(5) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: 2016-05-31 kl. 13:15 Plats: KS-rummet Öppnande, närvaro, justering Förslag till justeringstid: onsdag 1 juni kl. 15:00. Beslutsärenden 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1. Camilla Gissberg och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 16 mars 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Camilla Gissberg och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 16 mars 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 09:00-10:48 ande Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Christer Wallin (S) Lisa Bäckman (V) Olle Rahm (S) Johanna Odö (S)

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.00-15.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Elisabeth Svahn (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Elisabeth Svahn (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Idé 09:00-10:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande ersättare Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl. 08.00-12.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.15 10.40 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Polstjernan 14.30-15.20 ande Ewa Lindstrand (S) ordf, 95-115,117-118,120-131 Jan Norberg (S) tjänstgör istället för Ewa Lindstrand (S) 116, 119 Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S), 95-115,121-131

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2017-05-29 25 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 29 maj 2017, klockan 8.30 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun Bengt Sjöberg (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer