Skriv in integration och jämställdhetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriv in integration och jämställdhetsarbete"

Transkript

1 Sammanställning 2 av förväntningar och bidrag till den regionala utbildningsstrategin Intervjuer har genomförts gemensamt av Marianne Staaf-Gälldin och Stefan Paulsson med utvalda länsaktörer, under januari tom mars2014. Syftet med intervjuerna har varit att kort informera o m den regionala utbildningsstrategin och inhämta aktörernas förväntningar och möjliga bidrag till dess genomförande. Intervjuerna har genomförts enligt en intervjuguide med öppna frågeställningar. Alla aktörer har en mycket positiv inställning till den regionala utbildningsstrategin och betonar behovet av samverkan inom länet. Aktörernas förväntningar och möjliga bidrag som framkommit i intervjuerna, redovisas nedan. Förslag till kompletteringar i strategin utifrån intervjuerna är markerade med fet text. Aktör Förväntningar Bidrag Länsstyrelsen; länsrådet S-O Althin, samordnare Birgitta Hänström- Söderlund Den ska vara kopplat till RUS. Den ska utveckla och stödja jämställdhet inom utbildning i länet. Utbildning som stödjer utrikes födda, entreprenörskap, att ungdomar väljer mera könsneutralt inom arbetsmarknaden. Analysbehov för att uppnå resultat. Analys av pojkarnas resultat behövs för att veta varför pojkarnas resultat sjunker i länet. Integration måste vara med. Samverkan när det gäller vägledning, praktiksamverkan, kvalitet på praktikplatser. Deltar gärna i fler samtal om den regionala utbildningsstrategin, kanske efter Länspartnerskapets möte i mars. Regionala utvecklingsmedel kan användas till detta. Snabb process men underlaget ska vara bra och konkret. Utbildning är tillväxtviktigt. Sten-Olof rapporterar till Länspartnerskapet den 12/3 om utbildningsstrategin och dess VP. En årlig handlingsplan som prioriterar och fokuserar på en frågeställning och motiv, paketeras i projektform. Skriv in integration och jämställdhetsarbete Vi kan ordna lärseminarier, stödja goda initiativ, bidra till att effektiva åtgärder genomförs. Ansök om projektmedel from ht 14 1

2 Miun/RUN: Projektledare Åsa Bång, samordnare/koordinator Monika Karlsson Tillgång till övningsskolor för VFU och tjänsteväxling med kommunerna Utveckla intresset för de naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik, biologi, teknik, matematik. Att kommunerna bestämt sig för att samarbeta för det motiverar till möten, samtal, utbildning och det blir inte beroende på var och ens vilja. Pojkars och flickors resultat, övergång till högre studier, studiehandledning till nyanlända, systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap i skolan. Regional forskarskola. Använd kommunernas utvecklingsledare Skriv in integration och jämställdhetsarbete Miun kan stödja genom tex. förkortade utb.vägar, lektorer inom Miun över till kommunerna. Kompetensutveckling till personal, samordning mellan kommunerna Miun kan ha kontinuerliga kontakter med eleverna i deras utbildning, from åk 1 gymnasiet. Stärka ledarskapet i skolan för rektorer, 1:e lärare och lektorer genom att ingå i ett akademiskt sammanhang. Organisera regional forskarskola på master /lic-nivå Vara en tydlig ingång till akademin/lärosätet för kommunerna. Kan vara en plattform för kommunerna. Tillgång till Miuns egna nätverk. Använd Miun i VP:N Teknikcollege projektledare Bertil Berg Bättre arbetsmarknadskunskap i skolan för elever och föräldrar i länet för att de ska få bättre kunskap om näringslivet, exempel Västerås, Örebro och Örnsköldsvik. Utveckla genusperspektiv och jämställdhet i utbildning i länet för att öka ambitionerna och engagemanget hos pojkarna. Skriv in jämställdhetsarbete Bidra till /medverka i regionala aktiviteter för att stimulera teknikintresset i hela regionen, exempel Designspaning Styrgruppen för College S:a Norrland kan vara en samtalspartner College ett föredöme som arbetsform för samverkan 2

3 Arbetsgivarringen Agera, verksamhetschef Birgitta Dahlén En modern pedagogik genomförs i länet gruppen som kraft för lärandet, motivation som engagerar de som ska lära, använda tekniken och anpassa pedagogiken till detta Skapa en lugn arbetsmiljö för eleverna med engagerade lärare Skolan och näringslivet ska tidigt knytas ihop för att ge inspiration, idéer och energi för att skapa sin framtid. Genusarbetet måste stärkas för att skapa grundförutsättningar för att bryta och motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. Resultatkrav inom genusarbetet bör formuleras på skolans verksamhet. Skapa utbildningar som stärker engagemanget hos de unga, varva utbildning och praktik och förlänga utbildning så att alla kan slutföra den med stark motivation Strategin ska bidra med långsiktighet och framtidsanalyser Att det blir praktiska resultat av strategin och att det ställs krav på kommunerna att man genomför strategin. Att det finns pedagogiska strukturer som gör att barn och elever känner sig duktiga när de lär, tillämpad kunskap som rustar eleverna för att bli vuxna i en oförutsägbar framtid En uppställning för skolan i länet, lärarna ska utbildas i ledarskap Driva praktiska och andra projekt som ger kunskap via projektmedel från Länsstyrelsen. Sprida kunskap om strategin i regionen hos medlemmarna Skapa arenor där utbildning och näringsliv möts Visa upp goda föredömen 3

4 VOC-college, processledare Ingrid Sätherberg Att strategi innebär att verklighet och verktyg i verksamheten ska användas i utbildning, att det inte är separata system med slutna väggar mellan system. Arbetssätt i form av att bjuda in, ta initiativ, utmana och ställa frågor för att öppna upp mellan systemen. Det blir inbyggt i systemet som en struktur att man knyter ihop utbildning och verksamhet- ej personberoende. Kontinuerlig uppföljning av studenternas vägar efter gymnasiet Att skolan utvecklar förhållningssättet att utbildning är en del av samhället och knyter ihop sig med samhället i övrigt. Vuxenutbildningen är ett gott exempel på att omvärldsorienterade utbildningar. Motverka genushinder inom vårdutbildningarna tex på APL. Arbetsformen college blir en del av strategin. Att college hänger ihop med en regional plattform och i en gemensam regional strategi. Samordning också med länets socialchefer. Aktör Förväntningar Bidrag Kommunförbundet direktör Aurora Lindberg Forma sektorsövergripande verksamhet som motverkar utanförskap i Västernorrland. Höja ambitionsnivån hos eleverna så att de pluggar mer och möjliggöra ökade resultat. Att fristående utbildningsanordnare är delaktiga Att länets näringslivschefer är delaktiga VOC:s arbetssätt kan vara goda exempel för samverkan utbildning och arbetsgivare. Kunskapen om utveckla samverkan kan spridas till andra programråd, utbildningar och kompetensplattformar. Analys av framgångar i skolan via statistik/andra fakta, via projektmedel och/eller personal på Kommunförbundet. Vara den samordnande regionala plattformen för att genomföra utbildningstrategins VP. 4

5 Skriv in nätverksarbete med olika aktörer i länet i VP:n Aktör Förväntningar Bidrag Svenskt Näringsliv Västernorrland, regionchef Anna Hedensjö-Johansson Korta ledtiderna mellan utbildning och arbetsmarknad Tydlig samverkan föräldrar-samhällebarn/elever/studerande Utveckla konkreta verktyg för att knyta ihop utbildning och arbetsmarknad så att utbildningen är uppdaterad Vara känslig och kunnig för arbetsmarknadens behov och snabbt ställa om utbildningsresurserna för att tillgodose dem. Utveckla verktyg för att systematiskt bedöma individens ansträngningsnivå, som ska användas tillsammans med betygsystemet. Bedömer både kunskapsnivå och företagssamhet i studierna. Gynna entreprenörskap och företagssamhet som ger förebilder att driva företag Våga organisera för att tillvarata och tillgodose unika behov och möjligheter hos alla barn och unga Kan rigga arenor för partners att möta Opionsbilda för samverkan Bjuda in experter och bjuda på kunskap om behov Landstinget Västernorrland, personalstrateg Karin Westin Arbetsro och förbättrade resultat i skolan Samverkan mellan utbildning och arbetsliv, collegeformen är ett bra exempel Större intresse och kunskap för vårdområdets olika yrkesområden. Arbetsmarknadskunskap från tidig ålder. Långsiktighet och att det blir praktisk handling av strategin Framtida kompetenskrav Långsiktighet och drivkraft Handledning på praktikplatser Medverka i olika samverkansaktiviteter som berör vårdområdet 5

6 Arbetsförmedlingen branschstrateg Michael Persson Folkhögskolan, skolchef/rektor Eduardo Gran Villenueva- Contreras rektor för Härnösands folkhögskola Tvinga lite mer vad gäller könsöverskridande val och förhållningssätt. SYV:arnas arbete är hela skolans ansvar för en bra studieoch yrkesvägledning. Höga förändringskrav på såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare och sådana förändringar måste man vara beredd att göra. Uttala tydliga ambitionsnivåer på eleverna tex. fortsatt utbildning. Mer fokus på framtida kompetenser istället för på yrken Integration vita unga män i samhället, motverka utanförskapet. Skapa motivation och entusiasm för att medverka i samhället tex. genom samverkan med näringslivet. Att det blir en struktur, arbetsätt och klimat som ger ett öppet flöde för samverkan mellan olika parter utifrån ett kundperspektiv (ett holistiskt perspektiv). Samverkan ska innebära samhandling Arbetsförmedlingen kan bidra med kunskap, prognoser och komplettera med utbildningar i yrken eller branscher. Samspel med YH är viktigt. Tankesättet om bildningens betydelse för individen och samhället. Folkhögskolan kan bidra med kunskap om arbetssätt hur man motiverar ungdomar, hur man väcker embryon som engagerar och skapar motivation. Länets folkhögskolor kan göra avtal med kommunerna för att ge unga från 16 år utbildningsplatser inom Folkhögskola. Syftet är att skapa motivation för utbildning som ger behörighet till högre studier (individuellt program i gymnasieskolan). Skapa individuella lösningar för varje studerande, en alternativ utbildningsväg som ger integration och delaktighet i samhället. Vara med på planen i utbildingen och tillväxten i länet. 6

7 7