1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna."

Transkript

1 Protokoll Fört vid styrgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Kallade: Närvarande Sandra Olsson Region Skåne Meddelat förhinder Anette Ohlsson Företagarna Meddelat förhinder Kristin Andersson Malmö Högskola Ja Madelaine Agosti Högskolan i Kristianstad Ja Dag Juhlin Kommunförbundet Skåne Ja Siv Wilborgsson Kommunförbundet Skåne Meddelat förhinder Eva Ekmark Kommunförbundet Skåne Ja Charlotta Levin Kommunförbundet Skåne Meddelat förhinder Tid: Måndagen den 13 februari 2012, kl Plats: Sammanträdesrummet på Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund Syfte: Att styrgruppen genom kontinuerliga möten ska följa genomförande, utveckling och budget, vara en stödjande resurs för ENTRIS 2.0, samt ta upp strategiska frågor av betydelse för projektets genomförande. Bilaga: Intern Lägesrapport nr 4 Länkar: Workshop: Från guldstund till helhet! Nätverk SSA: Idéer för entreprenöriell samverkan! Konferens: ALLT är MÖJLIGT! Mötespunkter: 1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna. 2. Frågeställningar från ledamöterna Nedan följer de punkter som ledamöterna ville ta upp: Framtidens förutsättningar Skolledningarnas engagemang Dynamiken mellan arbetsliv och skola Fördjupad processutvärdering förslag från Bo Eriksson, Framtidsutbildning AB Dessa behandlades under punkten Övriga frågor, se nedan. Samverkanspartners

2 3. Föregående protokoll Inga kommentarer på föregående protokoll, vilket därför lades till handlingarna. 4. Lägesrapportering Den skriftliga interna lägesrapporten gäller för perioden Nedan följer några reflektioner och synpunkter från ledamöterna: Kompetensutvecklingsinsatser Madeleine frågade vad som menades med att utvärderingarna varit positiva vid tillfällena för ENTRIS 2.0 Kastar Loss. - Resultatet bygger på de utvärderingar som gjordes efter varje genomfört tillfälle och bygger på de specifika förutsättningar som förelåg för det genomförda tillfället, vilka bestämdes i samråd med rektor/kontaktperson från respektive deltagande skola/enhet. Generellt kan nämnas att man tycker det varit bra med direktkontakt på den egna skolan, man fick en bredare bild av utbudet inom ENTRIS 2.0. De längre Kasta-Loss tillfällena bjöd också på inspiration och mer möjligheter till frågor. Madelaine undrade vidare över skrivningen Informellt lärande under punkt Genomförda aktiviteter. - Här har det smugit sig in ett feltryck. Kompetensutvecklingsinsatserna inom ENTRIS 2.0 består av formellt, icke-formellt och vardagslärande. Extern utvärdering Vad innebär Projektledning och ansvarig utvärderare håller kontinuerliga dialogmöten.? - En annan benämning för dialogmöten kan vara återföringsmöten, dvs. det är inte en envägs informationskommunikation utan ett lärande samtal där projektledningen både får och ger input. 5. Kommande insatser Utöver de kommande aktiviteter som anges under punkt 1.3 Kommande aktiviteter i den interna lägesrapporten lyftes följande: Inom ENTRIS 2.0 räknar vi med att det blir mer fokus på handledning och processtöd under det kommande läsåret, ev. med stöd av att parallellt genomföra något specialkonstruerade dagar av utbildningarna utifrån de behov och resurser, personella och finansiella, som finns inbyggt i projektet. Studiehandledningsmaterialet som togs fram i föregående ENTRIS satsning, , har uppdaterats och innehåller nu totalt tio temablad samt inledning och Lästips. Materialet finns i nytryck och som pdf på för vidare spridning. Nedan följer några reflektioner och synpunkter från ledamöterna: 28 mars - Nätverksträff samverkan skola/arbetsliv på temat: Ideér för entreprenöriell samverkan. - Nyttjande av Framtidsverkstäder kan ses som en ganska linjär process mot målet. Att använda sig av Open Space är ett mer cirkulärt sätt att ta sig framåt i processen. Det finns intresse av att samarbetspartners inom ENTRIS 2.0 gemensamt arbetar fram en konferens och en tanke om att kanske också koppla på Svenskt 2

3 Näringsliv för ett helhetsgrepp i Skåne. Lämplig tidpunkt kan vara i samband med avslutningskonferensen för ENTRIS 2.0 våren Denna punkt tas upp under nästa ordinarie styrgruppsmöte. 6. Spridningskonferens 20/4 - ALLT är MÖJLIGT! ENTRIS 2.0 inbjuder till spridningskonferensen ALLT är MÖJLIGT fredagen den 20 april, Platsen är Kockum Fritid i Malmö och vi startar registreringen kl. 8.30, själva konferensen varar mellan kl Två unga tjejer, Julia Rosengren och Rebecca Nigren är moderatorer för dagen. Julia slutade gymnasiet i fjol och Rebecca går sista åtet på gymnasiet. De har båda lite erfarenhet av jobbet genom deras engagemang i Danskompaniet i Bjärred. Innehåll i korthet: Entreprenöriellt lärande utmaningar och möjligheter! Annika Otterborg, Högskolan Jönköping Skolverket Johan Linder, Skolverket Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) Kåre Moberg Valbara pass innehållande: - Den kompetensbaserade skolan, Christer Westlund, Me University AB - Danska praktiska exempel för grund- och gymnasieskolan, Nikolaj Hansen och Camilla Ryge, FFE-YE - Entreprenörskap i förskolan - något annorlunda eller alldeles självklart?, Anna Fredkvist, projektledare Västerås/Rektorsakademien - Matematik och omvärld, Linda Stenkilsson, Ljungby - Lärande bedömning, Per Mattsson, Me University AB - Den entreprenöriella hjärnan, Jonaz Björk, Samklang/STEPS - Lärandesituationer på riktigt för alla!, Linda Bellvik och Ulrika Ahlqvist, Hjältebolaget - Coachande samtal i praktiken, Fordonsprogrammet, Svalöv Entreprenöriell pedagogik i skolan Åsa Falk Lundkvist, Umeå Universitet Vår bästa tid är nu! Micke Gunnarsson, Barnatro AB och Fredsuppdraget.se Observera att ändringar i programmet kan komma att ske. 7. NELIS-träff i Skåne 25-26/9 ENTRIS 2.0 kommer att vara värd för nästa träff inom NELIS nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan. Vi planerar att arrangera ett lunch till lunch möte den september. Ledamöterna visade intresse av att delta/medverka på något sätt. Även denna punkt tas åter upp under nästa ordinarie styrgruppsmöte. 8. Strategisk påverkan vad kan var och en bidra med och vad kan vi göra tillsammans? Nedan följer de synpunkter och förslag som framkom under mötet. Dessa bör bearbetas och konkretiseras i en plan för genomförande, där även en ansvarsfördelning görs. Denna punkt tas upp under nästa ordinarie styrgruppsmöte. 3

4 Politiken Det får inte bara bli en skolfråga involvera politiken! Det uppfattas som kommunledningar inte är tillräckligt insatta i skolfrågor. För att få dem intresserade föreslås att vi identifierar vilka stora strategiska frågor som är bekymmersamma. Involvera skolpolitiker genom att börja där man står i kommunerna och utgår från resultat som Skolinspektionen tar fram bemöt och inbjud till diskussioner, ex. låga resultat från skolan, elever går ut skolan utan tillräckliga betyg etc. Skolberedningen är en kanal att nyttja i detta sammanhang, skapa utrymme vid konferenser en annan. Använd resultaten från förra ENTRIS satsningen utgå från resultat ökad måluppfyllelse. Skapa intresse genom att återkoppla entreprenöriellt lärande och de erfarenheter som tidigare gjorts, med ökad motivation hos eleverna, högre måluppfyllelse och bättre betyg som följd. Bra om det också går att koppla ihop med forskningsresultat i Sverige, Danmark eller andra. Följa upp ENTRIS 2.0 samt gå mer på djupet vilka effekter och vinster entreprenöriellt lärande kan ge vid ordinarie träffar för barn- och utbildningschefer. Entreprenörskap i skolan som begrepp - diskutera vad entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan är och kan innebära. Arrangera och inbjuda till gemensamma konferenser. Högskolorna lärarutbildningen vad göra för att utveckla inom lärarutbildningen? Kanske kan fristående kurser inom entreprenöriellt lärande vara en modell att böja med? 9. Övriga frågor Diskussioner fördes kring följande punkter: Framtidens förutsättningar Björklund och skolan Går utvecklingen hand i hand med de värderingar och uppdrag som staten står för eller upplevs de som motsägelsefyllda? - Det uppfattas som mest troligt att personal på skolorna uppfattar kursplanerna som mest centralt med dess innehåll och mål. Viktigt att visa på att entreprenöriellt lärande inte är motsats utan istället är en tillgång för att uppfylla målen. - Jobba för att skapa helhet och koppla samman pedagogiskt entreprenörskap till kvalitetsarbetet i skolan. - Kontakta skolinspektionen för att få skolledningar att ta innehållet på allvar. Skolledningarnas engagemang Det är viktigt att skolledningarna har ett engagemang i allt utvecklingsarbete. På en del skolor är detta klart och tydligt, medan det är något mera oklart på andra håll. Stora organisationsförändringar, chefsbyten och svikande elevunderlag påverkar. 4

5 Dynamiken mellan arbetsliv och skola ENTRIS 2.0 och regioncoachen kan arbeta för att ytterligare utveckla samarbetet genom att t ex. lyfta olika frågeställningar till diskussion med de som redan är frälsta genom att ta fram en pilotregion dvs. konkret och praktiskt jobba med en intresserad skola/lokal region för att ta fram eller vidareutveckla olika konkreta metoder och inte fasta på diskussionsnivå. Fördjupad processutvärdering förslag från Bo Eriksson, Framtidsutbildning AB I utvärderingsuppdraget ingår en fördjupad processutvärdering av fyra arbetslag på en förskola, en grundskola, ett gymnasieprogram (naturvetenskap och teknik) och en gymnasiesärskola. Vid tre tillfällen ska hälsoperspektivet följas upp genom att personalen får svara på enkäter och delta i kompletterande intervjuer. Framtidsutbildning AB utgår från det av Högskolan i Kristianstad framtagna mätinstrumenten och dialogverktygen: SHIS, salutogen indikator skala för hälsa och WEMS, upplevelser av arbete och arbetssituation. Förslaget innebär i korthet en möjlighet att belysa hälsotillståndet på fler skolor, förslagsvis ytterligare tre. Utvärderaren föreslår då att vi tittar närmre på några av de som tidigare deltog i ENTRIS , ex. skolor från Landskrona, Svalöv och Ystad. För att skapa mer tid föreslås att antalet mättillfällen, som beskrivs ovan, minskas till två/arbetslag. Hälsotillståndet på de tillkommande enheterna kan följas upp på två sätt: 1. Genomföra motsvarande mätningar genom att utgå från SHIS och WEMS. 2. Beskriva hälsosituationen kopplat till utvecklingsprocessen genom personliga djupintervjuer. Madeleine meddelar att förslaget där processen följs är att föredra, eftersom mätinstrumenten ovan ska användas i ett inledande skede. 10. Nästa möte Nästa styrgruppsmöte äger rum måndagen den 12 mars, kl i sammanträdesrummet på Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund Innehåll: Vi ska delta i en styrgruppsutbildning, som syftar till att göra styrgrupper bättre rustade att styra EU-finansierade projekt till hållbara resultat och effekter. Utbildningen leds av företrädare från SPeL (Strategisk påverkan & Lärande) Nästa ordinarie styrgruppsmöte är planerat till torsdagen den 3 maj kl Lokal för detta tillfälle meddelas i samband med kallelsen. Vid protokollet: Eva Ekmark Justerat: Dag Juhlin 5

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer