SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö"

Transkript

1 Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera (S) Jan Aschan (M) Carl-Olof Bengtsson (S) Ingegärd Hillman (M) Catharina Carlsson (M) Håkan Carlsson (M), Maria Carlsson (S), 1-7 Laila Stein (S), 8-18 Johanna Cronwall (M) Ingemar Ljungkrantz (MP) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Yusuf Isik (S) Gunnar Elm (C) Andreas Ekman (M) Samuel Älgemalm (SD) Bo Frank (M), 1-7 Eva Christensson (M), 8-18 Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Karin Wirdheim (M) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Carin Högstedt (V) Agneta Nordlund G:son (M) Gunnel Jansson (MP) René Jaramillo Milla (KD) Lena Johannesson (KD) Benny Johansson (M), 1-6 Hannington Lubwama (M), 7-18 Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Torgny Klasson (FP) Hampus Kullberg (MP) Malin Lauber (S), (35)

2 Laila Stein (S); 1-4 Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfqvist (S) Jenny Löwerot (C), 1-18 Ezzedine Ernez (C), 1 del av Örjan Mossberg (V) Anders Mårtensson (V) Malin Adell Kind (C) Pontus Nordfjell (SD) Peter Norrman (M) Kjell Olsson (S) Ann Albertsen (C) Elisabeth Risedal (V) Karl-Erik Rosén (M) Oliver Rosengren (M) Alf Skogmalm (S) Bodil Skytt Sjöqvist (M) Gullvi Strååt (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Hugo Hermansson (S) Gunnar Nordmark (FP) Anna Tenje (M), 5-18 Hannington Lubwama (M), 1-4 Lena Wibroe (M) Övriga närvarande Ersättare Ann Albertsen (C) Bo Svensson (MP) Wirginia Bogatic (V) Stefan Bergström (FP) Elinborg K Karlsson (S) Eva Christensen (M) Åke Svensson (C) Remi Jönsson (S) Hannington Lubwama (M) Lars Melin (KD) Ove Löfqvist (M) Jimmi Jonsson (FP) Hossein Pishdar (V) 2(35)

3 Ezzedine Ernez (C) Gullvi Strååt (S) Laila Stein (S) Tjänstemän Marianne Dalesjö, kanslichef Justering Justerare Eva Johansson och Tony Lundstedt Plats och tid Kommunkansliet, måndagen den 28 januari klockan Justerade paragrafer 1-18 Ajournering Anmärkning Övrigt Ärendena behandlades i följande ordning: 1-18 Allmänhetens frågestund Gerhard Karlgren, representant för hyresgästerna i Hyresbostäder och Växjöhem frågar Peter Norrman om sammanslagningen av bostadsbolagen och om försäljning av lägenheter. Peter Norrman besvarar frågan. Ulrika Elofsson, studiesocial representant vid Linnéuniversitetet frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank om kommunen kan garantera att antalet studentbostäder ej kommer att minska genom utförsäljning av kommunala hyresfastigheter. Bo Frank besvarar frågan. Zinar Canpolet, Växjö frågar om fastigheterna kommer att försäljas till marknadspriser och om hyresgästerna kommer att få möjlighet att köpa de lägenheter som ska säljas. Bo Frank besvarar frågan. 3(35)

4 g Fortsättning allmänhetens frågestund Jörgen Karlsson, ordförande i fackklubben vid Växjöhem frågar om kostnaden för en sammanslagning. Peter Norrman och Bo Frank besvarar frågan. Underskrifter Sekreterare Marianne Dalesjö Ordförande Nils Posse Justerare Eva Johansson.. Tony Lundstedt 4(35)

5 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Marianne Dalesjö 5(35)

6 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 22 januari 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet 9 Rapporter från revisionen 10 Framställda interpellationer 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i kulturnämnden - Karolina Allgulin (C) 15 Val av ersättare i gymnasienämnden efter Maja Storbjörk (S) 16 Val av ersättare i tekniska nämnden efter Carina Rolfsson (S) 17 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 18 Meddelanden Utdragsbestyrkande 6(35)

7 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34 ska varje ordinarie sammanträde inledas med en frågestund där ledamöter och ersättare får ställa frågor till andra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Följande frågor ställs: Örjan Mossberg (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) vilka som betalat annonsen i Smålandsposten för Moderaternas evenemang på Kulturnatten. Bo Frank svarar. Cheryl Jones Fur (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om begreppet Europas grönaste stad är en vision, en målsättning eller ett konstaterande. Bo Frank svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och Välfärd Benny Johnasson (M) om nämnden för arbete och välfärds beslut om hembesök för dem som uppbär ekonomiskt bistånd. Benny Johansson svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om kommunstyrelsens uppdrag att uppta överläggningar med Alvesta kommun om ny räddningstjänststation har verkställts. Bo Frank svarar. Utdragsbestyrkande 7(35)

8 1 fortsättning Gunnar Storbjörk (S) frågar personal- och organisationsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om han delar kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om Sveriges flyktingpolitik. Per Schöldberg svarar. Gullvi Strååth (S) frågar skol- och barnomsorgsnämnden ordförande Stefan Bergström (FP) hur han ser på avgifter i skolan och huruvida det finns en policy rörande insamling av pengar till skolresor m.m. Stefan Bergström svarar. Gunnel Jansson (MP) frågar byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP) om hur han ser på att det finns så lite stöd för rivningslovet av Tusenåriga riket. Nils Fransson svarar. Utdragsbestyrkande 8(35)

9 2 Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Dnr KS/2012:896 s beslut avslår motionen. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: När halva Sveriges befolkning bor i kommuner som är delägare i kommunägt försäkringsbolag borde det väcka ett intresse hos den borgerliga kommunledningen i Växjö att åtminstone undersöka saken. I stället bara avslår Alliansen motionen om detta. Kan det vara så att Alliansen styrt för länge och blivit aningen självgod? Vår syn är tvärtom att Växjöborna skulle tjäna på att kommunen tittar ordentligt på goda exempel från andra kommuner. Växjö kommun är välkommen som delägare i minst två av de fem kommunala försäkringsbolagen som finns. Kommunledningen borde ta chansen att medverka till lägre kostnader för försäkringspremierna och dessutom ett bättre skadeförebyggande arbete. Vi reserverar oss mot beslutet i kommunfullmäktige till förmån för eget yrkande. Bakgrund Örjan Mossberg (V) föreslår i en motion, den 25 oktober 2012, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna av ett medlemskap i en försäkringssamverkan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 15 november 2012 yttrat sig över motionen. Ett kommunägt Captivebolag är ett kommunägt försäkringsbolag. Syftet vid bildandet av Kommunassurans Syd var att garantera sina delägare att åtminstone få en offert när delägaren gjorde en försäkringsupphandling. Sammanfattningsvis är Kommunassurans och andra Captives existens positiv. De bör emellertid liksom alla andra försäkringsbolag konkurrensutsättas i en upphandling. Innan det görs måste kommunen ta ställning till om en investering i Utdragsbestyrkande 9(35)

10 2 fortsättning delägarskap är en lämplig investering eller inte. Konkurrensläget på den traditionella försäkringsmarknaden är sådan att kommuner som Växjö, med sitt goda skadeförebyggande arbete, sannolikt alltid kommer att erhålla försäkringsofferter vid en upphandling. Kommunstyrelsen har i 20/2013 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkanden Örjan Mossberg (V): bifaller motionen. Nils Fransson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 10(35)

11 3 Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:807 s beslut avslår motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge elöverkänsliga möjligheter att få hjälp med elsanering av bostaden och att regler för detta ska upprättas. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i ens skrivelse, den 23 november yttrat sig över motionen. Omsorgsnämnden har i 154/2012 yttrat sig över en skrivelse från Elöverkänsligas förening om att bl.a. göra det möjligt för elöverkänsliga att få bostadsanpassningsbidrag. Omsorgsnämnden anser att Växjö kommun bör följa Boverkets regelverk på området och enligt detta bör elsanering inte vara en stödberättigad åtgärd. Kommunchefen konstaterar att det inte föreligger några formella hinder för att bifalla motionen. Kommunstyrelsen har i 21/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): bifaller motionen. Malin Adell Kind (C) med instämmande av Lena Wibroe (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 11(35)

12 3 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 12(35)

13 4 Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:840 s beslut uppdrar till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Reservationer Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska göra en översyn av gällande pensionsreglemente med utgångspunkten att revidera det som sticker ut som omodernt och orättvist. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det för närvarande pågår en utredning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter. Utredningens resultat kan bli vägledande för kommande förslag till regler för pensioner och avgångsersättningar från SKL. Organisations- och personalutskottet har tidigare beslutat om en översyn av arvodesbestämmelserna och i samband med detta kan det vara aktuellt att även titta på pensionsreglerna. Kommunstyrelsen har i 22//2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Yrkanden Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Lars Edqvist (MP) med instämmande av Bo Frank (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 13(35)

14 4 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 14(35)

15 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB Dnr KS/2012:683 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012, överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i ett separat ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. Utdragsbestyrkande 15(35)

16 5 fortsättning VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 22/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt följande: 1. beslutar att Växjö Kommunföretag AB (VKAB) får förvärva/bilda ett nytt aktiebolag 2. beslutar att VKAB tillåts sälja sina aktier i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget för kr 3. beslutar att betalningen av aktierna ska ske med revers 4. ger VKAB i uppdrag att i samråd med revisorer fastställa ränta på reversen mellan VKAB och det nya bolaget 5. beslutar att bemyndiga VKAB att godkänna avtal om överlåtelse av aktierna i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget 6. beslutar att fastställa bolagsordning för det nya bolaget enligt bilaga 1 7. beslutar att fastställa tillfälliga ägardirektiv för det nya bolaget enligt bilaga 2 Utdragsbestyrkande 16(35)

17 5 fortsättning 8. beslutar att godkänna fusionsplanen enligt bilaga 3 9. beslutar att VKAB får i uppdrag att vid bolagstämma i anslutning till att fusionen fullbordas fastställa att aktiekapitalet i det nya bolaget ska vara kr samt att VKAB får i uppdrag att genomföra kvittningsemission till det nya bolaget om kr 10. beslutar, att i särskilt beslut, utse en interimsstyrelse bestående av tjänstemän för det nya bolaget för perioden fram till dess att bolaget tar över tillgångar, skulder och personal och att en nomineringsprocess inleds för att i ett särskilt beslut kunna utse ny styrelse och två suppleanter i samband med att det nya bolaget tar över tillgångar, skulder samt personal. Nya ägardirektiv ska då också fastställas liksom lekmannarevisorer för det nya bolaget 11. beslutar att i särskilt beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för det nya bolaget 12. beslutar att när Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB fusioneras upp i det nya bolaget entledigas respektive styrelse från sina uppdrag liksom respektive bolags lekmannarevisorer. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V), Alf Skogmalm (S), Cheryl Jones Fur (MP) Kjell Olsson (S) och Carin Högstedt (V): Socialdemokraterna kräver att ärendet återremitteras med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Utdragsbestyrkande 17(35)

18 Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP) och Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ska återremitteras till kommunstyrelsen för att komplettera beslutsunderlaget med bl a: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 18(35)

19 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 Dnr KS/2012:1044 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012 överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. Denna fråga behandlas i ett annat ärende. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i detta ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. Utdragsbestyrkande 19(35)

20 6 fortsättning VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 24/2013 föreslagit kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. beslutar att godkänna förslaget till det nya bolagets långsiktiga fastighetsbestånd enligt bilaga 4 med ändringen att fastigheterna Trädan 29 (Birka) och Laxen 5 (Hovslund) tillsvidare ska ingå i fastighetsbeståndet. 2. beslutar att pröva en försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 i enlighet med den av fullmäktiges fastställda rutin i 244/2008. Enligt bilaga 5 3. beslutar att för detta ändamål medge att Växjöhem förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag samt Hyresbostäder förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag, 4. fastställer bolagsordningar för dessa bolag enligt bilaga 6 5. beslutar att i särskilda beslut utse styrelseledamöter samt ersättare för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan, upphör styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 6. beslutar att i särskilda beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan upphör lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 7. medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2017 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Utdragsbestyrkande 20(35)

21 6 fortsättning Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Kjell Olsson (S), Anders Mårtensson (V), Cheryl Jones Fur (MP), Alf Skogmalm (S) och Carl-Olof Bengtsson (S): återremitterar ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja röst för att ärendet ska avgöras idag Nej röst för att återremittera ärendet. Omröstningsresultat avger 31 ja röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 30 nej-röster för Gunnar Storbjörks återremissyrkande. beslutar således med stöd av reglerna för minoritetsåterremiss att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gunnar Storbjörks yrkande. Omröstningsbilaga 1. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 21(35)

22 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län Dnr KS/2012:971 s beslut Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Reservationer Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Folkpartiet liberalerna och Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet enligt följande: Landstingsfullmäktige har föreslagit att ansökan ska göras om att bilda en regionkommun i Kronoberg från Det är ett bra förslag som om det förverkligades skulle innebära att såväl landstingets vårdfrågor och regionförbundets uppgifter inom näringsliv, kultur och trafik/infrastruktur skulle vara i samma organisation och ha samma direktvalda parlament. Dubbelarbete skulle undvikas och regionen ha förutsättningar att samla ihop sig, bli tydligare för omvärlden och mer demokratisk. Men det får nog erkännas att det verkar omöjligt att enas om någon regionbildning över huvud taget. C+V+MP yrkade bifall till landstingsförslaget. M+FP yrkade avslag. S yrkade bifall men med brasklappen att det är bara en etapp på väg mot en stor sydsvensk region tillsammans med Skåne m fl. Efter två voteringar vann S-linjen, eftersom C+V+MP röstade för det som det minst dåliga förslaget istället för att avstå, när det egna förslaget fallit. Det betyder inte att vi är för någon anslutning till Skåne; det kommer heller aldrig att bli någon. Om man inte ens kan enas om en region inom egna gränser hur skulle det då gå med en storregion? Vi reserverar oss till förmån för egna yrkandet att bifalla förslaget att bilda en region inom länet, göra en ansökan om det och om ja på den starta Denna regionbildning skulle göra länet mer effektivt och folket skulle få mer demokratiskt inflytande över ett betydligt större politikområde. Bakgrund Utdragsbestyrkande 22(35)

23 7 fortsättning Landstinget Kronoberg har i en skrivelse meddelat att man under våren 2013 har för avsikt att ansöka hos regeringen om att från och med 2015 få överta ansvaret för den regionala utvecklingen genom sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland, och därmed få status som regionkommun. Detta sker som ett led i processen mot en gemensam region tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar. Landstinget har begärt Växjö kommuns ställningstagande i frågan. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 10/2013 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå att Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Elm (C) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP): Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Nils Fransson (FP) med instämmande av Bo Frank (M): Växjö kommun avstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag i den slutliga omröstningen. Därefter ställer ordföranden Gunnar Elms yrkande mot Nils Franssons yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget och konstaterar att Nils Franssons yrkande utgör motförslag. Utdragsbestyrkande 23(35)

24 7 fortsättning Omröstning begärs. Förberedande omröstning godkänner följande omrösningsordning Ja röst för bifall till Nils Franssons yrkande nej röst för bifall till Gunnar Elms yrkande utser Nils Fransons yrkande till motförslag i omröstningen med 26 ja röster mot 14 nej-röster och 21 ledamoter som avstår från att rösta. Omröstningsbilaga 2 A. Slutlig omröstning godkänner följande omröstningsordning Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Nils Franssons yrkande Omröstningsresultat Kommunfullmäktig beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 35 ja röster mot 26 nej röster. Omröstningsbilaga 2 B. Beslutsexpediering Landstinget Kronoberg Utdragsbestyrkande 24(35)

25 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS/2010:796 s beslut antar handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Bakgrund Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam ehälsoutveckling sedan För perioden har förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn, utarbetats. Sveriges kommuner och Landstings styrelse har 15 juni 2012 beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för ehälsoomårdet för perioden Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 153/2012 yttrat sig i ärendet. Nämnden har inget att invända till att Växjö kommun antar Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Kommunchefen har i en skrivelse, den 29 november 2012, inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 25/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Beslutsexpediering Omsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 25(35)

26 9 Rapporter från revisionen Inga rapporter redovisas vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 26(35)

27 10 Framställda interpellationer Inga interpellationer har framställts till dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 27(35)

28 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad Dnr KS/2012:941 Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde då interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 28(35)

29 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Dnr KS/2012:959 s beslut 1. utser Ann-Mari Häggsgård (S), Nygatan 30, Växjö till nämndeman i Växjö tingsrätt till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Växjö tingsrätt har i en skrivelse hemställt om val av ny nämndeman efter Eduardo Cornejo (S) med anledning av hans bortgång. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 1/2013 Beslutsexpediering Ann-Marie Häggsgård Växjö tingsrätt Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 29(35)

30 13 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Dnr KS/2012:1043 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Sandra Thornell (S), Nygatan 24, Växjö till ersättare i gymnasienämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Dennis Dahlberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 2/2013 Beslutsexpediering Dennis Dahlberg Sandra Thornell Gymnasienämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 30(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer