SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö"

Transkript

1 Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera (S) Jan Aschan (M) Carl-Olof Bengtsson (S) Ingegärd Hillman (M) Catharina Carlsson (M) Håkan Carlsson (M), Maria Carlsson (S), 1-7 Laila Stein (S), 8-18 Johanna Cronwall (M) Ingemar Ljungkrantz (MP) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Yusuf Isik (S) Gunnar Elm (C) Andreas Ekman (M) Samuel Älgemalm (SD) Bo Frank (M), 1-7 Eva Christensson (M), 8-18 Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Karin Wirdheim (M) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Carin Högstedt (V) Agneta Nordlund G:son (M) Gunnel Jansson (MP) René Jaramillo Milla (KD) Lena Johannesson (KD) Benny Johansson (M), 1-6 Hannington Lubwama (M), 7-18 Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Torgny Klasson (FP) Hampus Kullberg (MP) Malin Lauber (S), (35)

2 Laila Stein (S); 1-4 Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfqvist (S) Jenny Löwerot (C), 1-18 Ezzedine Ernez (C), 1 del av Örjan Mossberg (V) Anders Mårtensson (V) Malin Adell Kind (C) Pontus Nordfjell (SD) Peter Norrman (M) Kjell Olsson (S) Ann Albertsen (C) Elisabeth Risedal (V) Karl-Erik Rosén (M) Oliver Rosengren (M) Alf Skogmalm (S) Bodil Skytt Sjöqvist (M) Gullvi Strååt (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Hugo Hermansson (S) Gunnar Nordmark (FP) Anna Tenje (M), 5-18 Hannington Lubwama (M), 1-4 Lena Wibroe (M) Övriga närvarande Ersättare Ann Albertsen (C) Bo Svensson (MP) Wirginia Bogatic (V) Stefan Bergström (FP) Elinborg K Karlsson (S) Eva Christensen (M) Åke Svensson (C) Remi Jönsson (S) Hannington Lubwama (M) Lars Melin (KD) Ove Löfqvist (M) Jimmi Jonsson (FP) Hossein Pishdar (V) 2(35)

3 Ezzedine Ernez (C) Gullvi Strååt (S) Laila Stein (S) Tjänstemän Marianne Dalesjö, kanslichef Justering Justerare Eva Johansson och Tony Lundstedt Plats och tid Kommunkansliet, måndagen den 28 januari klockan Justerade paragrafer 1-18 Ajournering Anmärkning Övrigt Ärendena behandlades i följande ordning: 1-18 Allmänhetens frågestund Gerhard Karlgren, representant för hyresgästerna i Hyresbostäder och Växjöhem frågar Peter Norrman om sammanslagningen av bostadsbolagen och om försäljning av lägenheter. Peter Norrman besvarar frågan. Ulrika Elofsson, studiesocial representant vid Linnéuniversitetet frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank om kommunen kan garantera att antalet studentbostäder ej kommer att minska genom utförsäljning av kommunala hyresfastigheter. Bo Frank besvarar frågan. Zinar Canpolet, Växjö frågar om fastigheterna kommer att försäljas till marknadspriser och om hyresgästerna kommer att få möjlighet att köpa de lägenheter som ska säljas. Bo Frank besvarar frågan. 3(35)

4 g Fortsättning allmänhetens frågestund Jörgen Karlsson, ordförande i fackklubben vid Växjöhem frågar om kostnaden för en sammanslagning. Peter Norrman och Bo Frank besvarar frågan. Underskrifter Sekreterare Marianne Dalesjö Ordförande Nils Posse Justerare Eva Johansson.. Tony Lundstedt 4(35)

5 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Marianne Dalesjö 5(35)

6 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 22 januari 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet 9 Rapporter från revisionen 10 Framställda interpellationer 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i kulturnämnden - Karolina Allgulin (C) 15 Val av ersättare i gymnasienämnden efter Maja Storbjörk (S) 16 Val av ersättare i tekniska nämnden efter Carina Rolfsson (S) 17 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 18 Meddelanden Utdragsbestyrkande 6(35)

7 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34 ska varje ordinarie sammanträde inledas med en frågestund där ledamöter och ersättare får ställa frågor till andra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Följande frågor ställs: Örjan Mossberg (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) vilka som betalat annonsen i Smålandsposten för Moderaternas evenemang på Kulturnatten. Bo Frank svarar. Cheryl Jones Fur (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om begreppet Europas grönaste stad är en vision, en målsättning eller ett konstaterande. Bo Frank svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och Välfärd Benny Johnasson (M) om nämnden för arbete och välfärds beslut om hembesök för dem som uppbär ekonomiskt bistånd. Benny Johansson svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om kommunstyrelsens uppdrag att uppta överläggningar med Alvesta kommun om ny räddningstjänststation har verkställts. Bo Frank svarar. Utdragsbestyrkande 7(35)

8 1 fortsättning Gunnar Storbjörk (S) frågar personal- och organisationsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om han delar kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om Sveriges flyktingpolitik. Per Schöldberg svarar. Gullvi Strååth (S) frågar skol- och barnomsorgsnämnden ordförande Stefan Bergström (FP) hur han ser på avgifter i skolan och huruvida det finns en policy rörande insamling av pengar till skolresor m.m. Stefan Bergström svarar. Gunnel Jansson (MP) frågar byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP) om hur han ser på att det finns så lite stöd för rivningslovet av Tusenåriga riket. Nils Fransson svarar. Utdragsbestyrkande 8(35)

9 2 Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Dnr KS/2012:896 s beslut avslår motionen. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: När halva Sveriges befolkning bor i kommuner som är delägare i kommunägt försäkringsbolag borde det väcka ett intresse hos den borgerliga kommunledningen i Växjö att åtminstone undersöka saken. I stället bara avslår Alliansen motionen om detta. Kan det vara så att Alliansen styrt för länge och blivit aningen självgod? Vår syn är tvärtom att Växjöborna skulle tjäna på att kommunen tittar ordentligt på goda exempel från andra kommuner. Växjö kommun är välkommen som delägare i minst två av de fem kommunala försäkringsbolagen som finns. Kommunledningen borde ta chansen att medverka till lägre kostnader för försäkringspremierna och dessutom ett bättre skadeförebyggande arbete. Vi reserverar oss mot beslutet i kommunfullmäktige till förmån för eget yrkande. Bakgrund Örjan Mossberg (V) föreslår i en motion, den 25 oktober 2012, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna av ett medlemskap i en försäkringssamverkan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 15 november 2012 yttrat sig över motionen. Ett kommunägt Captivebolag är ett kommunägt försäkringsbolag. Syftet vid bildandet av Kommunassurans Syd var att garantera sina delägare att åtminstone få en offert när delägaren gjorde en försäkringsupphandling. Sammanfattningsvis är Kommunassurans och andra Captives existens positiv. De bör emellertid liksom alla andra försäkringsbolag konkurrensutsättas i en upphandling. Innan det görs måste kommunen ta ställning till om en investering i Utdragsbestyrkande 9(35)

10 2 fortsättning delägarskap är en lämplig investering eller inte. Konkurrensläget på den traditionella försäkringsmarknaden är sådan att kommuner som Växjö, med sitt goda skadeförebyggande arbete, sannolikt alltid kommer att erhålla försäkringsofferter vid en upphandling. Kommunstyrelsen har i 20/2013 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkanden Örjan Mossberg (V): bifaller motionen. Nils Fransson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 10(35)

11 3 Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:807 s beslut avslår motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge elöverkänsliga möjligheter att få hjälp med elsanering av bostaden och att regler för detta ska upprättas. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i ens skrivelse, den 23 november yttrat sig över motionen. Omsorgsnämnden har i 154/2012 yttrat sig över en skrivelse från Elöverkänsligas förening om att bl.a. göra det möjligt för elöverkänsliga att få bostadsanpassningsbidrag. Omsorgsnämnden anser att Växjö kommun bör följa Boverkets regelverk på området och enligt detta bör elsanering inte vara en stödberättigad åtgärd. Kommunchefen konstaterar att det inte föreligger några formella hinder för att bifalla motionen. Kommunstyrelsen har i 21/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): bifaller motionen. Malin Adell Kind (C) med instämmande av Lena Wibroe (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 11(35)

12 3 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 12(35)

13 4 Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:840 s beslut uppdrar till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Reservationer Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska göra en översyn av gällande pensionsreglemente med utgångspunkten att revidera det som sticker ut som omodernt och orättvist. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det för närvarande pågår en utredning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter. Utredningens resultat kan bli vägledande för kommande förslag till regler för pensioner och avgångsersättningar från SKL. Organisations- och personalutskottet har tidigare beslutat om en översyn av arvodesbestämmelserna och i samband med detta kan det vara aktuellt att även titta på pensionsreglerna. Kommunstyrelsen har i 22//2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Yrkanden Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Lars Edqvist (MP) med instämmande av Bo Frank (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 13(35)

14 4 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 14(35)

15 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB Dnr KS/2012:683 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012, överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i ett separat ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. Utdragsbestyrkande 15(35)

16 5 fortsättning VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 22/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt följande: 1. beslutar att Växjö Kommunföretag AB (VKAB) får förvärva/bilda ett nytt aktiebolag 2. beslutar att VKAB tillåts sälja sina aktier i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget för kr 3. beslutar att betalningen av aktierna ska ske med revers 4. ger VKAB i uppdrag att i samråd med revisorer fastställa ränta på reversen mellan VKAB och det nya bolaget 5. beslutar att bemyndiga VKAB att godkänna avtal om överlåtelse av aktierna i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget 6. beslutar att fastställa bolagsordning för det nya bolaget enligt bilaga 1 7. beslutar att fastställa tillfälliga ägardirektiv för det nya bolaget enligt bilaga 2 Utdragsbestyrkande 16(35)

17 5 fortsättning 8. beslutar att godkänna fusionsplanen enligt bilaga 3 9. beslutar att VKAB får i uppdrag att vid bolagstämma i anslutning till att fusionen fullbordas fastställa att aktiekapitalet i det nya bolaget ska vara kr samt att VKAB får i uppdrag att genomföra kvittningsemission till det nya bolaget om kr 10. beslutar, att i särskilt beslut, utse en interimsstyrelse bestående av tjänstemän för det nya bolaget för perioden fram till dess att bolaget tar över tillgångar, skulder och personal och att en nomineringsprocess inleds för att i ett särskilt beslut kunna utse ny styrelse och två suppleanter i samband med att det nya bolaget tar över tillgångar, skulder samt personal. Nya ägardirektiv ska då också fastställas liksom lekmannarevisorer för det nya bolaget 11. beslutar att i särskilt beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för det nya bolaget 12. beslutar att när Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB fusioneras upp i det nya bolaget entledigas respektive styrelse från sina uppdrag liksom respektive bolags lekmannarevisorer. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V), Alf Skogmalm (S), Cheryl Jones Fur (MP) Kjell Olsson (S) och Carin Högstedt (V): Socialdemokraterna kräver att ärendet återremitteras med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Utdragsbestyrkande 17(35)

18 Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP) och Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ska återremitteras till kommunstyrelsen för att komplettera beslutsunderlaget med bl a: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 18(35)

19 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 Dnr KS/2012:1044 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012 överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. Denna fråga behandlas i ett annat ärende. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i detta ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. Utdragsbestyrkande 19(35)

20 6 fortsättning VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 24/2013 föreslagit kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. beslutar att godkänna förslaget till det nya bolagets långsiktiga fastighetsbestånd enligt bilaga 4 med ändringen att fastigheterna Trädan 29 (Birka) och Laxen 5 (Hovslund) tillsvidare ska ingå i fastighetsbeståndet. 2. beslutar att pröva en försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 i enlighet med den av fullmäktiges fastställda rutin i 244/2008. Enligt bilaga 5 3. beslutar att för detta ändamål medge att Växjöhem förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag samt Hyresbostäder förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag, 4. fastställer bolagsordningar för dessa bolag enligt bilaga 6 5. beslutar att i särskilda beslut utse styrelseledamöter samt ersättare för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan, upphör styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 6. beslutar att i särskilda beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan upphör lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 7. medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2017 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Utdragsbestyrkande 20(35)

21 6 fortsättning Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Kjell Olsson (S), Anders Mårtensson (V), Cheryl Jones Fur (MP), Alf Skogmalm (S) och Carl-Olof Bengtsson (S): återremitterar ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja röst för att ärendet ska avgöras idag Nej röst för att återremittera ärendet. Omröstningsresultat avger 31 ja röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 30 nej-röster för Gunnar Storbjörks återremissyrkande. beslutar således med stöd av reglerna för minoritetsåterremiss att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gunnar Storbjörks yrkande. Omröstningsbilaga 1. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 21(35)

22 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län Dnr KS/2012:971 s beslut Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Reservationer Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Folkpartiet liberalerna och Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet enligt följande: Landstingsfullmäktige har föreslagit att ansökan ska göras om att bilda en regionkommun i Kronoberg från Det är ett bra förslag som om det förverkligades skulle innebära att såväl landstingets vårdfrågor och regionförbundets uppgifter inom näringsliv, kultur och trafik/infrastruktur skulle vara i samma organisation och ha samma direktvalda parlament. Dubbelarbete skulle undvikas och regionen ha förutsättningar att samla ihop sig, bli tydligare för omvärlden och mer demokratisk. Men det får nog erkännas att det verkar omöjligt att enas om någon regionbildning över huvud taget. C+V+MP yrkade bifall till landstingsförslaget. M+FP yrkade avslag. S yrkade bifall men med brasklappen att det är bara en etapp på väg mot en stor sydsvensk region tillsammans med Skåne m fl. Efter två voteringar vann S-linjen, eftersom C+V+MP röstade för det som det minst dåliga förslaget istället för att avstå, när det egna förslaget fallit. Det betyder inte att vi är för någon anslutning till Skåne; det kommer heller aldrig att bli någon. Om man inte ens kan enas om en region inom egna gränser hur skulle det då gå med en storregion? Vi reserverar oss till förmån för egna yrkandet att bifalla förslaget att bilda en region inom länet, göra en ansökan om det och om ja på den starta Denna regionbildning skulle göra länet mer effektivt och folket skulle få mer demokratiskt inflytande över ett betydligt större politikområde. Bakgrund Utdragsbestyrkande 22(35)

23 7 fortsättning Landstinget Kronoberg har i en skrivelse meddelat att man under våren 2013 har för avsikt att ansöka hos regeringen om att från och med 2015 få överta ansvaret för den regionala utvecklingen genom sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland, och därmed få status som regionkommun. Detta sker som ett led i processen mot en gemensam region tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar. Landstinget har begärt Växjö kommuns ställningstagande i frågan. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 10/2013 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå att Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Elm (C) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP): Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Nils Fransson (FP) med instämmande av Bo Frank (M): Växjö kommun avstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag i den slutliga omröstningen. Därefter ställer ordföranden Gunnar Elms yrkande mot Nils Franssons yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget och konstaterar att Nils Franssons yrkande utgör motförslag. Utdragsbestyrkande 23(35)

24 7 fortsättning Omröstning begärs. Förberedande omröstning godkänner följande omrösningsordning Ja röst för bifall till Nils Franssons yrkande nej röst för bifall till Gunnar Elms yrkande utser Nils Fransons yrkande till motförslag i omröstningen med 26 ja röster mot 14 nej-röster och 21 ledamoter som avstår från att rösta. Omröstningsbilaga 2 A. Slutlig omröstning godkänner följande omröstningsordning Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Nils Franssons yrkande Omröstningsresultat Kommunfullmäktig beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 35 ja röster mot 26 nej röster. Omröstningsbilaga 2 B. Beslutsexpediering Landstinget Kronoberg Utdragsbestyrkande 24(35)

25 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS/2010:796 s beslut antar handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Bakgrund Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam ehälsoutveckling sedan För perioden har förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn, utarbetats. Sveriges kommuner och Landstings styrelse har 15 juni 2012 beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för ehälsoomårdet för perioden Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 153/2012 yttrat sig i ärendet. Nämnden har inget att invända till att Växjö kommun antar Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Kommunchefen har i en skrivelse, den 29 november 2012, inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 25/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Beslutsexpediering Omsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 25(35)

26 9 Rapporter från revisionen Inga rapporter redovisas vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 26(35)

27 10 Framställda interpellationer Inga interpellationer har framställts till dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 27(35)

28 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad Dnr KS/2012:941 Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde då interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 28(35)

29 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Dnr KS/2012:959 s beslut 1. utser Ann-Mari Häggsgård (S), Nygatan 30, Växjö till nämndeman i Växjö tingsrätt till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Växjö tingsrätt har i en skrivelse hemställt om val av ny nämndeman efter Eduardo Cornejo (S) med anledning av hans bortgång. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 1/2013 Beslutsexpediering Ann-Marie Häggsgård Växjö tingsrätt Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 29(35)

30 13 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Dnr KS/2012:1043 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Sandra Thornell (S), Nygatan 24, Växjö till ersättare i gymnasienämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Dennis Dahlberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 2/2013 Beslutsexpediering Dennis Dahlberg Sandra Thornell Gymnasienämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 30(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 16:35 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Annika Stacke FP Lars-Erik Larsson C Andreas Ekman M Eva Christensen M Roland Gustbée M Ulla Blanking M

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tid Kl. 14:00 18:45 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordf. Gunnar Elm (C) 175-190 Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Elisabeth Risedal (V) Ulf Hedin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer