SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö"

Transkript

1 Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera (S) Jan Aschan (M) Carl-Olof Bengtsson (S) Ingegärd Hillman (M) Catharina Carlsson (M) Håkan Carlsson (M), Maria Carlsson (S), 1-7 Laila Stein (S), 8-18 Johanna Cronwall (M) Ingemar Ljungkrantz (MP) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Yusuf Isik (S) Gunnar Elm (C) Andreas Ekman (M) Samuel Älgemalm (SD) Bo Frank (M), 1-7 Eva Christensson (M), 8-18 Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Karin Wirdheim (M) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Carin Högstedt (V) Agneta Nordlund G:son (M) Gunnel Jansson (MP) René Jaramillo Milla (KD) Lena Johannesson (KD) Benny Johansson (M), 1-6 Hannington Lubwama (M), 7-18 Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Torgny Klasson (FP) Hampus Kullberg (MP) Malin Lauber (S), (35)

2 Laila Stein (S); 1-4 Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfqvist (S) Jenny Löwerot (C), 1-18 Ezzedine Ernez (C), 1 del av Örjan Mossberg (V) Anders Mårtensson (V) Malin Adell Kind (C) Pontus Nordfjell (SD) Peter Norrman (M) Kjell Olsson (S) Ann Albertsen (C) Elisabeth Risedal (V) Karl-Erik Rosén (M) Oliver Rosengren (M) Alf Skogmalm (S) Bodil Skytt Sjöqvist (M) Gullvi Strååt (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Hugo Hermansson (S) Gunnar Nordmark (FP) Anna Tenje (M), 5-18 Hannington Lubwama (M), 1-4 Lena Wibroe (M) Övriga närvarande Ersättare Ann Albertsen (C) Bo Svensson (MP) Wirginia Bogatic (V) Stefan Bergström (FP) Elinborg K Karlsson (S) Eva Christensen (M) Åke Svensson (C) Remi Jönsson (S) Hannington Lubwama (M) Lars Melin (KD) Ove Löfqvist (M) Jimmi Jonsson (FP) Hossein Pishdar (V) 2(35)

3 Ezzedine Ernez (C) Gullvi Strååt (S) Laila Stein (S) Tjänstemän Marianne Dalesjö, kanslichef Justering Justerare Eva Johansson och Tony Lundstedt Plats och tid Kommunkansliet, måndagen den 28 januari klockan Justerade paragrafer 1-18 Ajournering Anmärkning Övrigt Ärendena behandlades i följande ordning: 1-18 Allmänhetens frågestund Gerhard Karlgren, representant för hyresgästerna i Hyresbostäder och Växjöhem frågar Peter Norrman om sammanslagningen av bostadsbolagen och om försäljning av lägenheter. Peter Norrman besvarar frågan. Ulrika Elofsson, studiesocial representant vid Linnéuniversitetet frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank om kommunen kan garantera att antalet studentbostäder ej kommer att minska genom utförsäljning av kommunala hyresfastigheter. Bo Frank besvarar frågan. Zinar Canpolet, Växjö frågar om fastigheterna kommer att försäljas till marknadspriser och om hyresgästerna kommer att få möjlighet att köpa de lägenheter som ska säljas. Bo Frank besvarar frågan. 3(35)

4 g Fortsättning allmänhetens frågestund Jörgen Karlsson, ordförande i fackklubben vid Växjöhem frågar om kostnaden för en sammanslagning. Peter Norrman och Bo Frank besvarar frågan. Underskrifter Sekreterare Marianne Dalesjö Ordförande Nils Posse Justerare Eva Johansson.. Tony Lundstedt 4(35)

5 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Marianne Dalesjö 5(35)

6 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 22 januari 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet 9 Rapporter från revisionen 10 Framställda interpellationer 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i kulturnämnden - Karolina Allgulin (C) 15 Val av ersättare i gymnasienämnden efter Maja Storbjörk (S) 16 Val av ersättare i tekniska nämnden efter Carina Rolfsson (S) 17 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 18 Meddelanden Utdragsbestyrkande 6(35)

7 1 Ledamöternas och ersättarnas frågestund s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34 ska varje ordinarie sammanträde inledas med en frågestund där ledamöter och ersättare får ställa frågor till andra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Följande frågor ställs: Örjan Mossberg (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) vilka som betalat annonsen i Smålandsposten för Moderaternas evenemang på Kulturnatten. Bo Frank svarar. Cheryl Jones Fur (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om begreppet Europas grönaste stad är en vision, en målsättning eller ett konstaterande. Bo Frank svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och Välfärd Benny Johnasson (M) om nämnden för arbete och välfärds beslut om hembesök för dem som uppbär ekonomiskt bistånd. Benny Johansson svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om kommunstyrelsens uppdrag att uppta överläggningar med Alvesta kommun om ny räddningstjänststation har verkställts. Bo Frank svarar. Utdragsbestyrkande 7(35)

8 1 fortsättning Gunnar Storbjörk (S) frågar personal- och organisationsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om han delar kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om Sveriges flyktingpolitik. Per Schöldberg svarar. Gullvi Strååth (S) frågar skol- och barnomsorgsnämnden ordförande Stefan Bergström (FP) hur han ser på avgifter i skolan och huruvida det finns en policy rörande insamling av pengar till skolresor m.m. Stefan Bergström svarar. Gunnel Jansson (MP) frågar byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP) om hur han ser på att det finns så lite stöd för rivningslovet av Tusenåriga riket. Nils Fransson svarar. Utdragsbestyrkande 8(35)

9 2 Motion om försäkringssamverkan för att minska skador, olyckor och kostnader - Örjan Mossberg (V) Dnr KS/2012:896 s beslut avslår motionen. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: När halva Sveriges befolkning bor i kommuner som är delägare i kommunägt försäkringsbolag borde det väcka ett intresse hos den borgerliga kommunledningen i Växjö att åtminstone undersöka saken. I stället bara avslår Alliansen motionen om detta. Kan det vara så att Alliansen styrt för länge och blivit aningen självgod? Vår syn är tvärtom att Växjöborna skulle tjäna på att kommunen tittar ordentligt på goda exempel från andra kommuner. Växjö kommun är välkommen som delägare i minst två av de fem kommunala försäkringsbolagen som finns. Kommunledningen borde ta chansen att medverka till lägre kostnader för försäkringspremierna och dessutom ett bättre skadeförebyggande arbete. Vi reserverar oss mot beslutet i kommunfullmäktige till förmån för eget yrkande. Bakgrund Örjan Mossberg (V) föreslår i en motion, den 25 oktober 2012, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna av ett medlemskap i en försäkringssamverkan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 15 november 2012 yttrat sig över motionen. Ett kommunägt Captivebolag är ett kommunägt försäkringsbolag. Syftet vid bildandet av Kommunassurans Syd var att garantera sina delägare att åtminstone få en offert när delägaren gjorde en försäkringsupphandling. Sammanfattningsvis är Kommunassurans och andra Captives existens positiv. De bör emellertid liksom alla andra försäkringsbolag konkurrensutsättas i en upphandling. Innan det görs måste kommunen ta ställning till om en investering i Utdragsbestyrkande 9(35)

10 2 fortsättning delägarskap är en lämplig investering eller inte. Konkurrensläget på den traditionella försäkringsmarknaden är sådan att kommuner som Växjö, med sitt goda skadeförebyggande arbete, sannolikt alltid kommer att erhålla försäkringsofferter vid en upphandling. Kommunstyrelsen har i 20/2013 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkanden Örjan Mossberg (V): bifaller motionen. Nils Fransson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 10(35)

11 3 Motion om stöd till elöverkänsligas bostadsanpassning - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:807 s beslut avslår motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge elöverkänsliga möjligheter att få hjälp med elsanering av bostaden och att regler för detta ska upprättas. Reservationer Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i ens skrivelse, den 23 november yttrat sig över motionen. Omsorgsnämnden har i 154/2012 yttrat sig över en skrivelse från Elöverkänsligas förening om att bl.a. göra det möjligt för elöverkänsliga att få bostadsanpassningsbidrag. Omsorgsnämnden anser att Växjö kommun bör följa Boverkets regelverk på området och enligt detta bör elsanering inte vara en stödberättigad åtgärd. Kommunchefen konstaterar att det inte föreligger några formella hinder för att bifalla motionen. Kommunstyrelsen har i 21/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Växjö kommun följer Boverkets regelverk på området och enligt detta är elsanering inte en stödberättigad åtgärd. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): bifaller motionen. Malin Adell Kind (C) med instämmande av Lena Wibroe (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 11(35)

12 3 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 12(35)

13 4 Motion om att se över pensionsreglementet för förtroendevalda - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:840 s beslut uppdrar till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Reservationer Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska göra en översyn av gällande pensionsreglemente med utgångspunkten att revidera det som sticker ut som omodernt och orättvist. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det för närvarande pågår en utredning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter. Utredningens resultat kan bli vägledande för kommande förslag till regler för pensioner och avgångsersättningar från SKL. Organisations- och personalutskottet har tidigare beslutat om en översyn av arvodesbestämmelserna och i samband med detta kan det vara aktuellt att även titta på pensionsreglerna. Kommunstyrelsen har i 22//2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunchefen att i samband med revideringen av arvodesreglementet även se över Växjö kommuns pensionsbestämmelser. I detta arbete ska utredningar som pågår på central nivå beaktas. Yrkanden Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Lars Edqvist (MP) med instämmande av Bo Frank (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 13(35)

14 4 fortsättning Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 14(35)

15 5 Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB Dnr KS/2012:683 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012, överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i ett separat ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. Utdragsbestyrkande 15(35)

16 5 fortsättning VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 22/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt följande: 1. beslutar att Växjö Kommunföretag AB (VKAB) får förvärva/bilda ett nytt aktiebolag 2. beslutar att VKAB tillåts sälja sina aktier i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget för kr 3. beslutar att betalningen av aktierna ska ske med revers 4. ger VKAB i uppdrag att i samråd med revisorer fastställa ränta på reversen mellan VKAB och det nya bolaget 5. beslutar att bemyndiga VKAB att godkänna avtal om överlåtelse av aktierna i Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB till det nya bolaget 6. beslutar att fastställa bolagsordning för det nya bolaget enligt bilaga 1 7. beslutar att fastställa tillfälliga ägardirektiv för det nya bolaget enligt bilaga 2 Utdragsbestyrkande 16(35)

17 5 fortsättning 8. beslutar att godkänna fusionsplanen enligt bilaga 3 9. beslutar att VKAB får i uppdrag att vid bolagstämma i anslutning till att fusionen fullbordas fastställa att aktiekapitalet i det nya bolaget ska vara kr samt att VKAB får i uppdrag att genomföra kvittningsemission till det nya bolaget om kr 10. beslutar, att i särskilt beslut, utse en interimsstyrelse bestående av tjänstemän för det nya bolaget för perioden fram till dess att bolaget tar över tillgångar, skulder och personal och att en nomineringsprocess inleds för att i ett särskilt beslut kunna utse ny styrelse och två suppleanter i samband med att det nya bolaget tar över tillgångar, skulder samt personal. Nya ägardirektiv ska då också fastställas liksom lekmannarevisorer för det nya bolaget 11. beslutar att i särskilt beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för det nya bolaget 12. beslutar att när Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB fusioneras upp i det nya bolaget entledigas respektive styrelse från sina uppdrag liksom respektive bolags lekmannarevisorer. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V), Alf Skogmalm (S), Cheryl Jones Fur (MP) Kjell Olsson (S) och Carin Högstedt (V): Socialdemokraterna kräver att ärendet återremitteras med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Utdragsbestyrkande 17(35)

18 Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP) och Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ska återremitteras till kommunstyrelsen för att komplettera beslutsunderlaget med bl a: 1. Motiv för köpeskillingens storlek samt redovisning av effekterna vid en högre eller lägre köpeskilling. 2. Redovisning av hur köpeskillingen påverkar utdelning och räntekostnader för det nya bostadsbolaget i förhållande till dagens situation. 3. Redovisning av hur detta stämmer med Allvill lagens begränsningar av värdeöverföring till ägaren både vad gäller lagens bokstav och dess anda. 4. En analys av vad de uppgivna samordningsvinsterna består av. 5. En beskrivning av hur hyresgästernas inflytande enligt Allvill lagen har tillgodosetts. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 18(35)

19 6 Försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 Dnr KS/2012:1044 s beslut återremitterar med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Bakgrund har i samband med budget 2013 beslutat att Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB ska fusioneras till ett bolag. Det nya bolaget ska vara klart 1 januari VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 7 december 2012 överlämnat förslag på hur sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB ska gå till. Denna fråga behandlas i ett annat ärende. I skrivelsen lämnas också förslag på framtida fastighetsbestånd för det nya bolaget samt förslag på försäljning av vissa fastigheter i Växjöhems och Hyresbostäders bestånd. Dessa frågor hanteras i detta ärende. VD för Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse, den 14 december 2012, lämnat ett tillägg till skrivelsen den 7 december. Ärendet behandlades av styrelsen i Växjö Kommunföretag AB i 134/2012. VKAB beslutade enligt VDs skrivelse den 7 december 2012 samt tillägg till skrivelsen daterat den 14 december VKAB beslutade också att tillstyrka försäljningarna av fastigheterna Alabastern 1, 2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Paris 1/Skrindan 1 och att Växjöhem och Hyresbostäder för detta ändamål tillåts bilda/förvärva två dotterbolag vardera. Utdragsbestyrkande 19(35)

20 6 fortsättning VKAB beslutade slutligen att bilaga 3 till skrivelsen den 7 december ersätts med en uppdaterad version som biläggs protokollet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 12 december 2012, granskat de förslag till beslut som lämnats och gjort mindre redaktionella ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet. Kommunstyrelsen har i 24/2013 föreslagit kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. beslutar att godkänna förslaget till det nya bolagets långsiktiga fastighetsbestånd enligt bilaga 4 med ändringen att fastigheterna Trädan 29 (Birka) och Laxen 5 (Hovslund) tillsvidare ska ingå i fastighetsbeståndet. 2. beslutar att pröva en försäljning av fastigheterna Alabastern 1,2 och 4, del av Idet 1, Hästhagen 1,Skrindan 1/Paris 1 i enlighet med den av fullmäktiges fastställda rutin i 244/2008. Enligt bilaga 5 3. beslutar att för detta ändamål medge att Växjöhem förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag samt Hyresbostäder förvärvar/bildar 2 nya dotterbolag, 4. fastställer bolagsordningar för dessa bolag enligt bilaga 6 5. beslutar att i särskilda beslut utse styrelseledamöter samt ersättare för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan, upphör styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 6. beslutar att i särskilda beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman 2015, om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan upphör lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 7. medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2017 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Utdragsbestyrkande 20(35)

21 6 fortsättning Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Kjell Olsson (S), Anders Mårtensson (V), Cheryl Jones Fur (MP), Alf Skogmalm (S) och Carl-Olof Bengtsson (S): återremitterar ärendet med följande motivering: Beslutsunderlaget behöver kompletteras med bl.a.: 1. Fastigheternas bokförda värden. 2. Fastigheternas driftnetton. 3. Omfattningen av eventuella byggrätter och möjliga framtida byggrätter. 4. Fastigheternas täckningsbidrag. Peter Norrman (M) med instämmande av Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja röst för att ärendet ska avgöras idag Nej röst för att återremittera ärendet. Omröstningsresultat avger 31 ja röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 30 nej-röster för Gunnar Storbjörks återremissyrkande. beslutar således med stöd av reglerna för minoritetsåterremiss att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gunnar Storbjörks yrkande. Omröstningsbilaga 1. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 21(35)

22 7 Bildande av regionkommun i Kronobergs län Dnr KS/2012:971 s beslut Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Reservationer Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Folkpartiet liberalerna och Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet enligt följande: Landstingsfullmäktige har föreslagit att ansökan ska göras om att bilda en regionkommun i Kronoberg från Det är ett bra förslag som om det förverkligades skulle innebära att såväl landstingets vårdfrågor och regionförbundets uppgifter inom näringsliv, kultur och trafik/infrastruktur skulle vara i samma organisation och ha samma direktvalda parlament. Dubbelarbete skulle undvikas och regionen ha förutsättningar att samla ihop sig, bli tydligare för omvärlden och mer demokratisk. Men det får nog erkännas att det verkar omöjligt att enas om någon regionbildning över huvud taget. C+V+MP yrkade bifall till landstingsförslaget. M+FP yrkade avslag. S yrkade bifall men med brasklappen att det är bara en etapp på väg mot en stor sydsvensk region tillsammans med Skåne m fl. Efter två voteringar vann S-linjen, eftersom C+V+MP röstade för det som det minst dåliga förslaget istället för att avstå, när det egna förslaget fallit. Det betyder inte att vi är för någon anslutning till Skåne; det kommer heller aldrig att bli någon. Om man inte ens kan enas om en region inom egna gränser hur skulle det då gå med en storregion? Vi reserverar oss till förmån för egna yrkandet att bifalla förslaget att bilda en region inom länet, göra en ansökan om det och om ja på den starta Denna regionbildning skulle göra länet mer effektivt och folket skulle få mer demokratiskt inflytande över ett betydligt större politikområde. Bakgrund Utdragsbestyrkande 22(35)

23 7 fortsättning Landstinget Kronoberg har i en skrivelse meddelat att man under våren 2013 har för avsikt att ansöka hos regeringen om att från och med 2015 få överta ansvaret för den regionala utvecklingen genom sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland, och därmed få status som regionkommun. Detta sker som ett led i processen mot en gemensam region tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar. Landstinget har begärt Växjö kommuns ställningstagande i frågan. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 10/2013 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå att Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun under förutsättning att det är ett steg mot en sydsvensk region och att skatteväxling sker på alla de delar som ska ingå i regionkommunen. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnar Elm (C) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP): Växjö kommun tillstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Nils Fransson (FP) med instämmande av Bo Frank (M): Växjö kommun avstyrker förslaget från Landstinget Kronoberg om bildande av en regionkommun. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag i den slutliga omröstningen. Därefter ställer ordföranden Gunnar Elms yrkande mot Nils Franssons yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget och konstaterar att Nils Franssons yrkande utgör motförslag. Utdragsbestyrkande 23(35)

24 7 fortsättning Omröstning begärs. Förberedande omröstning godkänner följande omrösningsordning Ja röst för bifall till Nils Franssons yrkande nej röst för bifall till Gunnar Elms yrkande utser Nils Fransons yrkande till motförslag i omröstningen med 26 ja röster mot 14 nej-röster och 21 ledamoter som avstår från att rösta. Omröstningsbilaga 2 A. Slutlig omröstning godkänner följande omröstningsordning Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Nils Franssons yrkande Omröstningsresultat Kommunfullmäktig beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 35 ja röster mot 26 nej röster. Omröstningsbilaga 2 B. Beslutsexpediering Landstinget Kronoberg Utdragsbestyrkande 24(35)

25 8 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS/2010:796 s beslut antar handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Bakgrund Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam ehälsoutveckling sedan För perioden har förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn, utarbetats. Sveriges kommuner och Landstings styrelse har 15 juni 2012 beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för ehälsoomårdet för perioden Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 153/2012 yttrat sig i ärendet. Nämnden har inget att invända till att Växjö kommun antar Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Kommunchefen har i en skrivelse, den 29 november 2012, inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 25/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Beslutsexpediering Omsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 25(35)

26 9 Rapporter från revisionen Inga rapporter redovisas vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 26(35)

27 10 Framställda interpellationer Inga interpellationer har framställts till dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 27(35)

28 11 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Charlotta Svanberg (S) om utförsäljning och entreprenad Dnr KS/2012:941 Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde då interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 28(35)

29 12 Fyllnadsval av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Eduardo Cornejo (S) Dnr KS/2012:959 s beslut 1. utser Ann-Mari Häggsgård (S), Nygatan 30, Växjö till nämndeman i Växjö tingsrätt till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Växjö tingsrätt har i en skrivelse hemställt om val av ny nämndeman efter Eduardo Cornejo (S) med anledning av hans bortgång. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 1/2013 Beslutsexpediering Ann-Marie Häggsgård Växjö tingsrätt Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 29(35)

30 13 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dennis Dahlberg (S) Dnr KS/2012:1043 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Sandra Thornell (S), Nygatan 24, Växjö till ersättare i gymnasienämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Dennis Dahlberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. Beslutsunderlag Valberedningens förslag i 2/2013 Beslutsexpediering Dennis Dahlberg Sandra Thornell Gymnasienämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 30(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer