SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö"

Transkript

1 Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan Aschan (M) Carl-Olof Bengtsson (S) Ulla Blanking (M) Maria Carlsson (S) Johanna Cronwall (M) Ofelia Daun (MP) Lars Edqvist (MP) Yusuf Isik (S) Gunnar Elm (C) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Bo Frank (M) Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Hugo Hermansson (S) Anna Hultstein (M) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopson (M) Gunnel Jansson (MP) René Jaramillo Milla (KD), Lars Melin (KD), Eduardo Rossel (KD), Benny Johansson (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Torgny Klasson (FP) Ingemar Ljungcrantz (MP) Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Laila Stein (S) Jenny Löwerot (C), (27)

2 Övriga närvarande Ersättare Åke Svensson (C), 139 Örjan Mossberg (V) Anders Mårtensson (V) Gunnar Nordmark (FP) Agneta Nordlund G:son (M) Malin Adell Kind (C) Pontus Nordfjell (SD) Ingegärd Hillman (M) Kjell Olsson (S) Elisabeth Risedal (V) Karl-Erik Rosén (M) Oliver Rosengren (M) Alf Skogmalm (S) Bodil Skytt Sjöqvist (M) Juan Soto (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Charlotta Svanberg (S) Anna Tenje (M) Lena Wibroe (M) Catharina Winberg (M) Eva Christensen (M) Hannington Lubwama (M) Samuel Älgemalm (SD) Jimmi Jonsson (FP) Agneta Skoglund (M) Eduardo Rossel (KD) Ove Löfqvist (M) Lars Melin (KD) Bo Svensson (MP) Joacim Lindh (S) Ingrid Holmgren (S) Allan Nilsson (S) Pia Philipsson (M) Remi Jönsson (S) Hossein Pishdar (V) Elinborg Kristinsdottir Karlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Daniel Noregran (M) 2(27)

3 Tjänstemän Övriga Justering Justerare Marianne Dalesjö, kanslichef Per Schöldberg (C), kommunalråd Karl-Erik Rosén och Yusuf Isik Plats och tid Kommunkansliet onsdagen den 26 juni kl Justerade paragrafer Ajournering Klockan Anmärkning Övrigt Ärendena behandlades i följande ordning: Allmänhetens frågestund Siv Linge m fl ställer frågor dels om de inställda servicebussarna dels om busslinje till Söder. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo Frank, Carin Högstedt och Roland Gustbée. Underskrifter Sekreterare Marianne Dalesjö Ordförande Nils Posse Justerare Karl-Erik Rosén Yusuf Isik 3(27)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Marianne Dalesjö 4(27)

5 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 18 juni Ledamöternas och ersättarnas frågestund 140 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 141 Fritidsnämndens begäran om utökning av projekt med lån till föreningar 142 Utökat lån till Växjö Innebandyarena AB 143 Byggnation av sporthall i Braås 144 Rapporter från revisionen 145 Framställda interpellationer Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Charlotta Svanberg (S) om HVB-hem Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Charlotta Svanberg (S) om ekonomiskt bistånd till unga personer utan fullgjord gymnasieutbildning Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Carin Högstedt (V) om avgifter för tillfälliga tillstånd för alkoholservering Interpellationssvar från ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) till Maria Carlsson (S) om boende för vissa funktionshindrade Interpellationssvar från ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) till Carin Högstedt (V) om fördelning av korttidsplatser inom Växjö kommun Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Håkan Carlsson (M) Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dalala Abdel Gani Pettersson (V) Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vidingehem AB - Håkan Carlsson (M) Utdragsbestyrkande 5(27)

6 Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd - Mohammad Fahrad Khagani (V) Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden - Anna Gustbée (M) 156 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 157 Meddelanden Utdragsbestyrkande 6(27)

7 139 Ledamöternas och ersättarnas frågestund s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34 ska varje ordinarie sammanträde inledas med en frågestund där ledamöter och ersättare får ställa frågor till andra ledamöter och ersättare i komunfullmäktige. Följande frågor ställs: Charlotta Svanberg (S) frågar ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden Stefan Bergström (FP) om det finns bemanningsregler inom skol- och barnomsorgsnämnden som anger hur många förskollärare respektive barnskötare som ska finnas i barngrupperna. Frågan besvaras av Stefan Bergström. Elisabeth Risedal (V) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) när hon kan förväntas få svar på den skrivelse hon lämnat in under maj månad. Frågan besvaras av Anna Tenje. Sara Fransson (S) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) vilka riskanalyser tekniska förvaltningen gjort inför införandet av biogasbussarna. Frågan besvaras av Anna Tenje. Gullvi Strååt (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) hur långt kommunstyrelsen kommit i planeringen av en ny räddningstjänststation i samverkan med Alvesta kommun. Frågan besvaras av Bo Frank. Nils Fransson (FP) frågar ordförande i tekniska nämnden Annan Tenje (M) om kommunens biogasproduktion räcker till för att försörja stadsbussarna med biogas. Frågan besvaras av Anna Tenje. Anders Lindoff (S) frågar Benny Johansson, ordförande i nämnden för arbete och välfärd vilken typ av stöd den nystartade lokalföreningen X-Cons kan få från nämnden. Frågan besvaras av Benny Johansson. Utdragsbestyrkande 7(27)

8 139 fortsättning Anders Lindoff (S) frågar vidare kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om Arenastadsområdet kommer att snyggas upp inför Dam-EM. Frågan besvaras av Bo Frank. Carin Högstedt (V) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) när samtliga medborgare kommer att vara delaktiga i insamling av hushållsavfall och om det är möjligt att snabba på processen för att öka produktionen av biogas. Frågan besvaras av Anna Tenje. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) varför Växjö kommun inte miljöcertifierar större evenemang och om kommande evenemang kommer att miljöcertifieras. Frågan besvaras av Bo Frank. Lars Edqvist (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om Växjö kommun har känsliga uppgifter om anställda och medborgare i det så kallade molnet. Frågan besvaras av Bo Frank och Per Schöldberg. Hossein Pishdar (V) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) om anledningen till restaurang PM:s avspärrning på allmän platsmark lördagen den 1 juni. Frågan besvaras av Anna Tenje. Elinborg Kristinsdottir- Karlsson (S) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) om hastighetsbegränsningar i rondellen vid Storgatan - Vaktgatan- Handelsgatan. Frågan besvaras av Anna Tenje. Örjan Mossberg (V) frågar ordförande i tekniska nämnden Anna Tenje (M) om det finns någon tidpunkt då sandsopning av gator ska var klar, och om det finns sanktioner för leverantör som ej genomför uppdrag enligt avtal. Frågan besvaras av Anna Tenje. Utdragsbestyrkande 8(27)

9 140 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Dnr KS/2013:9 s beslut beslutar att överlämna beslutanderätten i följande ärende väckt genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om åtgärd för att förebygga klotter överlämnas till kommunstyrelsen. Reservationer Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckt genom medborgarförslag. I det fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att fullmäktige ska överlämna beslutandeträtten i följande ärende väckt genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om åtgärd för att förebygga klotter, till kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S) och Cheryl Jones Fur (MP): beslutar att inte överlämna beslutanderätten och att medborgarförslaget ska behandlas av kommunfullmäktige. Bo Frank (M): beslutar att överlämna beslutanderätten i enlighet med kommunstyrelsens berednings förslag. Beslutsgång Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Bo Franks yrkande. Beslutet skickas till: För åtgärd/verkställighet Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 9(27)

10 141 Fritidsnämndens begäran om utökning av projekt med lån till föreningar Dnr KS/2013:402 s beslut utökar den tidigare beviljade låneramen med 3 miljoner kronor till totalt 8 miljoner kronor. Bakgrund har i 186/2011 beviljat kommunstyrelsen en låneram på 5 miljoner kronor. Låneramen ska användas för lån till föreningar som uppfyller de kriterier för utlåning som fritidsnämnden har beslutat om. Fritidsnämnden har i 34/2013 ansökt hos kommunstyrelsen om att utöka projektet lån till idrottsföreningar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 212/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utöka den tidigare beviljade låneramen med 3 miljoner kronor till totalt 8 miljoner kronor. Yrkanden Ulf Hedin (M) med instämmande av Maria Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: För åtgärd/verkställighet Fritidsnämnden Ekonomikontoret (Ingemar Waldemarsson) Utdragsbestyrkande 10(27)

11 142 Utökat lån till Växjö Innebandyarena AB Dnr KS/2013:409 s beslut beviljar Växjö Innebandyarena AB ett utökat lån om två miljoner kronor för tillkommande investeringskostnader. Bakgrund Växjö Innebandyarena AB (VIAB) har begärt utökat lån med 2 miljoner kronor. De ytterligare 2 miljoner kronor som VIAB vill låna avser tillkommande investeringar i anläggningen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 21 maj 2013 yttrat sig i ärendet. Kommunen har sedan tidigare lånat ut 67 miljoner kronor. Det ursprungliga lånet var på 65 miljoner kronor enligt beslut av kommunfullmäktige 2010, 201. Kommunstyrelsen godkände 2012, 282, en utökning med 3 %, knappt 2 miljoner kronor. Den totala ökade investeringskostnaden uppgår till 2,5 miljoner kronor men VIAB klarar 0,5 miljoner kronor med egna medel. Kommunstyrelsen har i 213/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja Växjö Innebandyarena AB ett utökat lån om två miljoner kronor för tillkommande investeringskostnader. Yrkanden Ulf Hedin (M) med instämmande av Örjan Mossberg (V): Bifall till kommunstyreslens förslag. Beslutet skickas till: Växjö Innebandyarena AB För åtgärd/verkställighet Ekonomikontoret (Ingemar Waldemarsson) Utdragsbestyrkande 11(27)

12 143 Byggnation av sporthall i Braås Dnr KS/2011:957 s beslut beslutar att låta Vidingehem utföra byggnation av ny sporthall i Braås i enlighet med redovisade ritningar till en investeringsutgift på tkr, baserad på anbud, och med en hyra i enlighet med budget 2013 på tkr och med byggstart våren Investeringen i en hoppgrop i hallen kommer att ske genom extern finansiering. Bakgrund Vision Braås bedrivs av Samrådsgruppen i Braås tillsammans med Växjö Kommun. Andemeningen är att lyfta fram Braås samhälle och göra det mer attraktivt att bo i och flytta till. För anbudsförfrågan avseende ny sporthall i Braås togs två alternativ tagits fram: Alternativ 1 avser ny sporthall MED hoppgrop med en investeringskalkyl på 18,7 mkr och hyra på ca 1.73 mkr/år år 1. Alternativ 2 avser ny sporthall UTAN hoppgrop med en investeringskalkyl på 17,2 mkr och hyra på ca 1,61 mkr/år år 1. Lägsta anbud efter anbudsförfrågan visade på en investeringsutgift på tkr och hyran tkr. Detta överskred tillgängliga hyresmedel på tkr enligt budget Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade i 25/2013 att översända ärendet angående nybyggnad av sporthall i Braås till kommunstyrelsen för särskild prövning eftersom lägsta anbud översteg den investeringskalkyl som godkänts av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Fritidsnämnden har i 78/2013 yttrat sig över förslaget att bygga en hoppgropp i sporthallen. Växjö kommunföretag AB har i 49/2013 yttrat sig i ärendet och tillstyrker Vidingehems investeringskostnad. Kommunchefen har i en skrivelse den 23 maj redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Vidingehem kunnat sänka investeringsutgiften till tkr och hyran till tkr/år. Dessutom har överläggningar med näringsliv och föreningsliv renderat ett hyrestillskott på :-/år i 3 år. Utdragsbestyrkande 12(27)

13 143 fortsättning En hyreskalkyl för år 4 visar att hyran då sjunkit (efter årlig avskrivning med 3 %) till tkr/år vilket då kommer att rymmas inom den ram som finns i budget. Kommunstyrelsen har i 214/2013 föreslagit kommunfullmäktige besluta att låta Vidingehem utföra byggnation av ny sporthall i Braås i enlighet med redovisade ritningar till en investeringsutgift på tkr, baserad på anbud, och med en hyra i enlighet med budget 2013 på tkr och med byggstart våren Investeringen i en hoppgrop i hallen kommer att ske genom extern finansiering. Yrkanden Elisabeth Risedal (V) med instämmande av Gunnar Elm (C), René Jaramillo (KD), Sigvard Jakopson (M), Cheryl Jones Fur (MP) och Charlotta Svanberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: För åtgärd/verkställighet Vidingehem Utdragsbestyrkande 13(27)

14 144 Rapporter från revisionen Inga rapporter redovisas vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 14(27)

15 145 Framställda interpellationer Dnr KS/2013:381 s beslut medger att interpellationen får ställas. Bakgrund Carin Högstedt (V) har framställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Catharina Winberg (M) om fördelning av korttidsplatser inom Växjö kommun. Utdragsbestyrkande 15(27)

16 146 Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Charlotta Svanberg (S) om HVB-hem Dnr KS/2013:259 har i 90/2013 medgett en interpellation från Charlotta Svanberg (S) till ordförande nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) om HVB-hem. Interpellationen besvaras av Benny Johansson. Utdragsbestyrkande 16(27)

17 147 Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Charlotta Svanberg (S) om ekonomiskt bistånd till unga personer utan fullgjord gymnasieutbildning Dnr KS/2013:260 har i 90/2013 medgett en interpellation från Charlotta Svanberg (S) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Benny Johansson om ekonomiskt bistånd till unga personer utan fullgjord gymnasieutbildning. Interpellationen besvaras av Benny Johnasson. Utdragsbestyrkande 17(27)

18 148 Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Carin Högstedt (V) om avgifter för tillfälliga tillstånd för alkoholservering Dnr KS/2013:342 har i 126/2013 medgett en interpellation från Carin Högstedt (V) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johnasson (M) om avgifter för tillfälliga tillstånd för alkoholservering. Interpellationen besvaras av Benny Johansson. Utdragsbestyrkande 18(27)

19 149 Interpellationssvar från ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) till Maria Carlsson (S) om boende för vissa funktionshindrade Dnr KS/2013:378 har i 126/2013 medgett en interpellation från Maria Carlsson (S) till ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) om boende för vissa funktionshindrade. Interpellationen besvaras av Catharina Winberg. Utdragsbestyrkande 19(27)

20 150 Interpellationssvar från ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) till Carin Högstedt (V) om fördelning av korttidsplatser inom Växjö kommun har i 145/2013 medgett en interpellation från Carin Högstedt (V) till ordförande i omsorgsnämnden Catharina Winberg (M) om fördelning av korttidsplatser inom Växjö kommun. Interpellationen besvaras av Catharina Winberg. Utdragsbestyrkande 20(27)

21 151 Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Håkan Carlsson (M) Dnr KS/2013:368 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Anna Gustbée (M) till ersättare i tekniska nämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Håkan Carlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Beslutsexpediering Håkan Carlsson Anna Gustbée Tekniska nämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 21(27)

22 152 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Dalala Abdel Gani Pettersson (V) Dnr KS/2013:420 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Zinar Canpolat (V), Mörners Väg 58 B, Växjö till ersättare i gymnasienämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Dalala Abdel Gani Pettersson (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. Beslutsexpediering Dalala Abdel Gani Pettersson Zinar Canpolat Gymnasienämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 22(27)

23 153 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vidingehem AB - Håkan Carlsson (M) Dnr KS/2013:468 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Irené Bladh (M) till ledamot i styrelsen för Vidingehem AB till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Håkan Carlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Vidingehem AB. Beslutsexpediering Håkan Carlsson Irené Bladh Vidingehem AB Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 23(27)

24 154 Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd - Mohammad Fahrad Khagani (V) Dnr KS/2013:485 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Ann-Christin Eriksson (V) till ledamot i och Mohammad Fahrad Khagani (V) till ersättare i nämnden för arbete och välfärd till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Mohammad Fahrad Khagani (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden för arbete och välfärd. Beslutsexpediering Mohammad Fahrad Khagani Ann-Christin Eriksson Nämnden för arbete och välfärd Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 24(27)

25 155 Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden - Anna Gustbée (M) Dnr KS/2013:490 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Roland Gustbée (M) till ersättare i fritidsnämnden till utgången av Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Anna Gustbée (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. Beslutsexpediering Anna Gustbée Roland Gustbée Fritidsnämnden Personalkontoret (Eva Ferm) Kommunkansliet (Fredrik Pettersson) Utdragsbestyrkande 25(27)

26 156 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Dnr KS/2013:457 s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som kommit in till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Inkom till Dokumentbeskrivning kommunkansliet Motioner Motion om att införa ett system för föreningsbidrag som stimulerar mångfald i föreningslivet - Carin Högstedt (V) - Cheryl Jones Fur (MP) - Charlotta Svanberg (S) Medborgarförslag Medborgarförslag om åtgärd för att förebygga klotter Medborgarförslag om sommarpraktik för ungdomar Medborgarförslag om att underlätta för vindkraftsetablering Utdragsbestyrkande 26(27)

27 157 Meddelanden Dnr KS/2013:369 s beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde: 1. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan Carlsson (M). a. Ny ledamot Karin Wirdheim (M). b. Ny ersättare Agneta Skoglund (M). 2. Kommunstyrelsen 147/2013 Beslut om medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik i samband med införandet av biogasbussar. Utdragsbestyrkande 27(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer