SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Camilla Albinsson (KD) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S), Lars Edqvist (MP), Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (L) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard kopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP), Åsa Karlsson Björkmarker (S), Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M), Oliver Rosengren (M) Per Schöldberg (C) Annika Stacke (L) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) 1 (33)

2 Övriga närvarande Ersättare Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M), Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Hugo Hermansson (S) Björn Svensson (M) Gunnar Elm (C), Yusuf Isik (S) Gudrun Holmberg (C) Anette Nerlie-Anderberg (S) Fredrik Svensson (SD) Margareta Jonsson (C) Martina Forsberg (S) Pia Philipsson (M) Andreas Lindström (M) Anton Dackenberg (S) Cecilia Lundin (S) Cenneth Quick (M), Sven Johansson (C), Hannington Lubwama (M), Tomas Thornell (S), Julia Berg (S), Gunnel nsson (MP), Erik nsson (MP), Lennart Adell Kind (L) Åza Brennander (M) Håkan Frizén (V) Erik nsson (MP), Gunnel nsson (MP), Torgny Klasson (L) Hannington Lubwama (M), Cenneth Quick (M), Olle Sandahl (KD) Anna Zelvin (KD) Tomas Thornell (S), Julia Berg (S), Agneta Nordlund G-son (M) Ove Löfqvist (M) 2 (33)

3 Ylva Jönsson (V) Ibrahim Buh Gelle (S) Sven Johansson (C), Tjänstemän Karin Andersson, revisionschef, 45 Övriga Justering Justerare Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande för kommunens revisorer, 45 Marie-Louise Gustavsson (S) Sigvard kopson (M) Plats och tid Kommunkansliet, 23 februari kl Justerade paragrafer Ajournering (Allmänhetens frågestund) Allmänhetens frågestund Gerhard Karlgren frågar Cheryl Jones Fur om partiets syn på försäljningen av bostäder, vad som ska hända med pengarna m.m. Cheryl Jones Fur svarar. Ej namngiven person frågar Per Schöldberg om folkomröstning rörande frågan om bostadsförsäljning. Per Schöldberg svarar. Marko Allan Serrate frågar Per Schöldberg om paketeringsförfarandet vid bostadsförsäljning. Per Schöldberg svarar. Maria Rignander frågar Per Schöldberg om garantier för att bostäder som säljs inte ska få kraftigt höjd hyra eller sämre underhåll. Per Schöldberg svarar. 3 (33)

4 Maria Rignander frågar Bo Frank om CAfastigheter. Bo Frank svarar. Markus Turesson frågar Per Schöldberg om de ekonomiska motiven för att sälja bostäder. Per Schöldberg svarar. Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Benny Johansson Justerare Marie-Louise Gustavsson Justerare Sigvard kopson 4 (33)

5 Bevis om anslag av protokoll kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Mårten Västerdal 5 (33)

6 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 16 februari Dnr Justering av protokoll Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Dnr Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Dnr Motion om högskolebehörighet som standard på Växjös kommunala gymnasieskolor- Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr Medborgarförslag om att utreda och bygga ett gemensamhetsboende i Växjö Dnr Rapporter från revisionen Dnr Framställda interpellationer Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande byggnation av bostäder i Växjö kommun Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjöbostäder- Hossein Pishdar (V) Dnr Val av ledamot i omsorgsnämnden efter Mikael Bruér (S) Dnr Val av nämndeman i Växjö tingsrätt - Florim Mustafa (MP) Dnr Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige- Sarchel Mohammad (C) (33)

7 52 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen- Sarchel Mohammad (C) Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige- Thomas Bengtsson (SD) Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige (33)

8 39 Dnr Justering av protokoll s beslut beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Sigvard kopson (M) ska justera dagens protokoll. Bakgrund beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens protokoll. Justering äger rum kl den 23 februari 2016 på kommunkansliet. 8 (33)

9 40 Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund s beslut Carin Högstedt (V) frågar om införandet av en tillgänglighetslinje. Per Schöldberg (C) svarar. Gullvi Strååt (S) frågar om säkerheten på kommunernas lekplatser. Sofia Stynsberg (M) svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om de tolv konkreta trygghetslöften för trygghet i offentliga miljöer som majoriteten skrivit om i Smålandsposten. Camilla Albinsson (KD) svarar. Örjan Mossberg (V) frågar om projekt rörande ungdomsbostäder. Catharina Winberg (M) svarar. Yusuf Isik frågar om budgetunderskottet i måltidsorganisationen. Per Schöldberg (C) svarar. Malin Lauber (S) frågar om huruvida det pågår någon översyn av hastighetsskyltarnas placering. Sofia Stynsberg (M) svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågor om införandet av en köp-sälj-modell för måltider inom omsorgsförvaltningen. Per Schöldberg (C) svarar. Eva-Britt Svensson (V) frågar om kommunstyrelsen ordförandes uttalande om att vissa föreningar bedriver partipolitik. Bo Frank (M) svarar. 9 (33)

10 Ann-Kristin Eriksson (V) frågar om hur mycket statsbidrag utbildningsnämnden erhållit för sin verksamhet. Anna Tenje (M) svarar. Anna Tenje (M) frågar om de tolv konkreta trygghetslöften för trygghet i offentliga miljöer som majoriteten skrivit om i Smålandsposten. Oliver Rosengren (M) svarar. Eva-Britt Svensson (V) frågar om tillgänglighetsmärkning av bostäderna i Växjö. Catharina Winberg (M) svarar. 10 (33)

11 41 Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om att Växjö kommun bildar en sydostregion med Kronobergs, Kalmar och Blekinge län överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. 11 (33)

12 42 Dnr Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd s beslut återremitterar ärendet för komplettering av följande frågor: - Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? - Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? - Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? - Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? - Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter Reservationer Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Vi anser att återremissyrkandet som klubbades igenom saknar all rimlig grund. Inget av det som gavs som uppdrag i återremissyrkandet kan rimlige ha särskilt stor betydelse för skattebetalare och innevånare om inte övriga delar i ärendet är ekonomiskt försvarbart. Man valde helt och hållet att bortse från de ekonomiska aspekterna i ärendet. Med gemensam kraft kunde en rättvis bild av hela affären delgetts företrädare för alla partier genom att stödja Sverigedemokraternas yrkande för återremiss gällande ekonomiska konsekvenser. Resultatet av detta agerande innebär en enligt oss ett helt meningslöst omtag. Detta omtag kommer kosta ytterligare skattemedel utan att för den delen tillföra något som helst till våra medborgare. Bakgrund har i budgeten för 2016 angivit att cirka lägenheter ska säljas ur beståndet till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. 12 (33)

13 Växjöbostäder AB har i 5/2016 lämnat förslag på vilka fastigheter som ska säljas och hur det ska ske. Bolaget har även redogjort för villkor som kommer att ställas på eventuella köpare samt vilka parametrar man tog ställning till vid val av försäljningsobjekt. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 19 januari 2016 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att av beslutsunderlaget från Växjöbostäder AB framgår att den eventuella försäljningen ska ske genom så kallad paketering vilket innebär att Växjöbostäder köper aktiebolag till vilka fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande köparen. har i 244/2008 fastställt en rutin för hanteringen av denna typ av ärenden. Av orsaker som anges nedan kompletteras rutinen med att det inte är Växjöbostäder AB som direkt ska äga det bolag där fastigheterna ska paketeras utan istället av ett helägt dotterbolag, det så kallade mellanbolaget. Växjöbostäder AB har hemställt att lägenheterna ska säljas i sex olika paket av varierande storlek och inom de områden som framgår av dokumentet Fastighetsförsäljningar förslag. Dokumentet går igenom samtliga av Växjöbostäder AB:s områden, försäljning föreslås dock inte i områdena Sandsbro, Centrum, Väster och Högstorp. Vidare framgår av att framställan om ombildning till bostadsrätter har framställts inom vissa områden. Totalt bokfört värde på de tänkta försäljningarna är knappt kr. Växjö Kommunföretag AB har i 3/2016 tillstyrkt Växjöbostäder AB:s beslut i 5/2016 Kommunstyrelsen har i 69/2016 föreslagit kommunfullmäktige att i sin tur besluta att: 1. godkänner att Växjöbostäder AB får sälja fastigheterna i enlighet med styrelsens förslag i Beslutet i Växjöbostäder AB innebär bland annat att Växjöbostäder AB i förhandlingarna med köparna kommer att ställa följande krav: Ansluta de köpta fastigheterna till den kommunala bostadsförmedlingen på sätt som beslutas om i avtal mellan bostadsförmedlingen och de nya ägarna. Villkor om att ett visst antal av lägenheterna kan nyttjas av Arbete & välfärd och Omsorgen, om sådant behov finns. 13 (33)

14 Ny köpare ska inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter inom viss tidsperiod. Boendeformen studentbostäder ska behållas enligt gällande krav på hyresgästen, vilket bland annat innebär att hyresgästen ska vara studerande vid Linneuniversitetet. 2. godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotterdotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolagen till extern köpare. 3. godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva sju bolag. 4. godkänner förslag till bolagsordning för de helägda dotterbolagen. 5. beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 7. medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Yrkanden Ola Palmgren (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V), Eva-Britt Svensson (V), Hugo Hermansson (S), Åsa Karlsson Björkmarker (S), Ola Löfqvist (S), Kjell Olsson (S), Malin Lauber (S), Gullvi Strååt (S), Yusuf Isik (S), Anton Dackenberg (S), Ann-Christin Eriksson (V), Rose-Marie Holmqvist (S): avslår Växjöbostäder ABs begäran om försäljning av de aktuella fastigheterna. 14 (33)

15 Per Schöldberg (C) med instämmande av Catharina Winberg (M), Jon Malmqvist (KD), Nils Fransson (L), Andreas Håkansson (C), Tobias Adersjö (MP), Lars Edqvist (MP), Bo Frank (M) Andreas Ekman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, Håkan Engdahl (SD): återremitterar ärendet för komplettering av ekonomiskt underlag. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): återremitterar ärendet för komplettering av följande frågor: - Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? - Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? - Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? - Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? - Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter? Beslutsordning Ordförande Johansson frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska återremitteras. Omröstningsresultat beslutar att ärendet ska återremitteras enligt kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss med 25 röster för återremiss mot 31 röster för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde. 5 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. Därefter frågar ordförande om ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande eller Håkan Engdahls yrkande och finner att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande. 15 (33)

16 Omröstning begärs. beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande med 22 röster mot 3 röster för återremiss enligt Håkan Engdahls yrkande. 31 ledamöter avstod. 5 ledamöter är frånvarande. Se bilaga (33)

17 43 Dnr Motion om högskolebehörighet som standard på Växjös kommunala gymnasieskolor- Åsa Karlsson Björkmarker (S) s beslut avslår motionen. Kommunen avvaktar resultatet av den nationella utredning som pågår på området. Reservationer Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion den 29 oktober 2015 föreslagit att högskolebehörighet blir standard på alla program på Växjös kommunala gymnasieskolor genom att kurser som ger grundläggande högskolebehörighet alltid ska finnas inlagt i studieplanen på alla program. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden har i 197/2015 yttrat sig över motionen. Av beslutet framgår att nämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till dels att man vill avvakta utfallet av den nationella utredning som pågår, dels att man i grunden inte delar motionärens åsikter och att förslaget snarare riskerar att öka avhoppen och bidra till en ökad utslagningseffekt. Kommunstyrelsen har i 68/2016 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunen avvaktar resultatet av den nationella utredning som pågår på området. Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Annika Stacke (L), Andreas Håkansson (C) och Anna Gustbée (M): bifall till kommunstyrelsens förslag. Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Thomas Tornell (S), Cecilia Lundin-Danielsson (S) och Ola Palmgren (S): bifaller motionen. 17 (33)

18 Beslutsordning Ordförande Johansson ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Tenjes yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: för bifall till Anna Tenjes yrkande. Nej för bifall till Malin Laubers yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt Anna Tenjes yrkande med 36 röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 1 ledamot är frånvarande. Se bilaga (33)

19 44 Dnr Medborgarförslag om att utreda och bygga ett gemensamhetsboende i Växjö s beslut bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. Bakgrund Ett medborgarförslag om att utreda och bygga gemensamhetsboende med kooperativ hyresrätt har kommit in. Förslagsställarna menar att det i Växjö finns efterfrågan på nya boendeformer och att under senare år har en modern variant av gemensamhetsboende växt fram, både i Sverige och utomlands, inte sällan med profil mot människor i andra halvan av livet med upplåtelseform kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. De nya gemensamhetsboendena kombinerar det bästa från de äldre kollektivhusen med kraven på en egen privat bostad skriver förslagsställarna. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2016 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att styrelsen för Växjö Kommunföretag AB har konstaterat att uppdraget att verka för denna typ av projekt redan är givet i kommunfullmäktiges budget för Styrelsen är därför positiva till förslaget men ett eventuellt byggande av denna typ av boende beslutas först efter att efterfrågan klarlagts. I Växjö kommuns budget för 2016 skriver fullmäktige att man ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter och kooperativa boendeformer. Kommunledningsförvaltningen instämmer i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB:s yttrande och har i övrigt inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 67/2016 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen är positiv till byggandet av bostäder med upplåtelseformerna kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. 19 (33)

20 45 Dnr Rapporter från revisionen s beslut 1. överlämnar granskningsrapport rörande kommunstyrelsens uppsiktsplikt till kommunstyrelsen för inhämtande av yttrande. 2. överlämnar granskningsrapport rörande Växjöbostäder ABs styrning, uppföljning och kontroll till Växjö kommunföretag för inhämtande av yttrande. 3. överlämnar granskningsrapport rörande utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll till utbildningsnämnden för inhämtande av yttrande. 4. överlämnar granskningsrapport rörande tekniska nämndens styrning, uppföljning och kontroll till tekniska nämnden för inhämtande av yttrande. 5. överlämnar granskningsrapport rörande nämnden för arbete och välfärds styrning, uppföljning och kontroll till nämnden för arbete och välfärd för inhämtande av yttrande. 6. överlämnar granskningsrapport rörande omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll till omsorgsnämnden för inhämtande av yttrande. 7. överlämnar granskningsrapport rörande Värends räddningstjänstförbunds styrning, uppföljning och kontroll till Värends räddningstjänstförbund för inhämtande av yttrande. Bakgrund Kommunens revisorer har överlämnat sju granskningsrapporter rörande styrning, uppföljning och kontroll till kommunfullmäktige. Enligt överenskommen rutin för beredning av revisionens granskningsrapporter ska kommunfullmäktige besluta om hur rapporterna ska remitteras. Kommunrevisionens ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) och revisionschefen Karin Andersson föredrar ärendet och presenterar granskningarnas slutsatser. 20 (33)

21 46 Dnr Framställda interpellationer s beslut noterar att inga interpellationer har lämnats in sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. Bakgrund ska vid sina sammanträden medge att interpellationer som har inkommit får ställas. 21 (33)

22 47 Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande byggnation av bostäder i Växjö kommun s beslut bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 22 (33)

23 48 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjöbostäder- Hossein Pishdar (V) s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Kristian Rappner (V) till ny ersättare i styrelsen för Växjöbostäder AB. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Bakgrund Hossein Pishdar (V) har i en skrivelse avsagts sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Växjöbostäder AB. 23 (33)

24 49 Dnr Val av ledamot i omsorgsnämnden efter Mikael Bruér (S) s beslut 1. utser Erika Lagerberg (S) till ny ledamot i omsorgsnämnden. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund har i 25/2016 beviljat Mikael Bruérs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. En ny ledamot ska därför utses. 24 (33)

25 50 Dnr Val av nämndeman i Växjö tingsrätt - Florim Mustafa (MP) s beslut 1. utser Per Stille (MP) till ny nämndeman i Växjö tingsrätt. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund har i 32/2016 beviljat Florim Mustafas (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt. En ny ledamot ska därför utses. 25 (33)

26 51 Dnr Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige- Sarchel Mohammad (C) s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Sarchel Mohammad (V) har i en skrivelse, den 1 februari 2016, avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 26 (33)

27 52 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen- Sarchel Mohammad (C) s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Margareta Jonsson (C) till ny ersättare i valberedningen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Sarchel Mohammad (C) har i en skrivelse, inkommen den 1 februari, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning. Detta innebär att kommunfullmäktige måste välja in en ny ersättare i valberedningen Yrkanden Oliver Rosengren (M): 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Margareta Jonsson (C) till ny ersättare i valberedningen. Beslutsordning Ordförande Johansson frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 27 (33)

28 53 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige- Thomas Bengtsson (SD) s beslut 1. beviljar avsägelsen 2. skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Thomas Bengtsson (SD) har i en skrivelse, den 28 januari 2016, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 28 (33)

29 54 Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag s beslut noterar informationen i protokollet. Bakgrund Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Motioner Motion om språkresurser till biblioteket Malin Lauber (S) Medborgarförslag Medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer Medborgarförslag om ändring av skolmaten i Växjö Medborgarförslag om att Växjö kommun bildar en sydostregion med Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. 29 (33)

30 55 Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige s beslut noterar informationen. Bakgrund Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige efter senaste sammanträdet: Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Martin (C) Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Hossein Pishdar (V) Nämnden för arbete och välfärds rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL 2015 Beslut fattat av nämnden för arbete och välfärd 16/2016 om utredning hur nämnden kan utöka stödet till anhöriga. 30 (33)

31 , bilaga 1 42 Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Sammanlagt resultat 31 Avstår 0 Nej 25 Ej röstat 0 Tot. antal ledamöter 56 Individuella resultat Anders Lindoff S Nej Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Andreas Lindström M Anette Nerlie S Nej Anderberg Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje M Ann-Christin V Nej Eriksson Annika Stacke L Ann-Kristin S Nej Lindqvist Anton Dackenberg S Benny Johansson M Nej Björn Svensson M Bo Frank M Camilla Albinsson KD Carin Högstedt V Nej Catharina Winberg M Cecilia Lundin S Nej Cheryl Jones Fur MP Eva Johansson C Eva-Britt Svensson V Nej Fredrik Svensson SD Nej Gudrun Holmberg C Gullvi Strååt S Nej Gunnar Elm C Gunnar Storbjörk S Nej Håkan Engdahl SD Nej Hugo Hermansson S Nej Iréne Bladh M Jon Malmqvist KD Kjell Olsson S Nej Lars Edqvist MP Lena Wibroe M Malin Lauber S Nej Margareta Jonsson C Maria Carlsson S Nej Marie-Louise S Nej Gustavsson Martina Forsberg S Nej Neira MP Kahrimanovic Nils Fransson L Ola Löfqvist S Nej Ola Palmgren S Nej Oliver Rosengren M Örjan Mossberg V Nej Per Schöldberg C Pernilla Tornéus M Pia Philipsson M Pontus Kindenäs SD Nej Rose-Marie S Nej Holmqvist Sigvard kopson M Sofia Stynsberg M Tobias Adersjö MP Tony Lundstedt S Nej Ulf Hedin M Yusuf Isik S Nej 31 (33)

32 , bilaga 2 42 Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Sammanlagt resultat 22 Avstår 31 Nej 3 Ej röstat 0 Tot. antal ledamöter 56 Individuella resultat Anders Lindoff S Andreas Ekman M Avstår Andreas C Avstår Håkansson Andreas Lindström M Anette Nerlie S Anderberg Avstår Anna Gustbée M Avstår Anna Hultstein M Avstår Anna Tenje M Avstår Ann-Christin V Eriksson Annika Stacke L Avstår Ann-Kristin S Lindqvist Anton Dackenberg S Benny Johansson M Avstår Björn Svensson M Avstår Bo Frank M Avstår Camilla Albinsson KD Carin Högstedt V Catharina Winberg M Cecilia Lundin S Avstår Avstår Cheryl Jones Fur MP Avstår Eva Johansson C Avstår Eva-Britt Svensson V Fredrik Svensson SD Nej Gudrun Holmberg C Gullvi Strååt S Avstår Gunnar Elm C Avstår Gunnar Storbjörk S Håkan Engdahl SD Nej Hugo Hermansson S Iréne Bladh M Avstår Jon Malmqvist KD Avstår Kjell Olsson S Lars Edqvist MP Avstår Lena Wibroe M Avstår Malin Lauber S Margareta Jonsson C Maria Carlsson S Marie-Louise S Gustavsson Avstår Martina Forsberg S Neira MP Avstår Kahrimanovic Nils Fransson L Avstår Ola Löfqvist S Ola Palmgren S Oliver Rosengren M Avstår Örjan Mossberg V Per Schöldberg C Avstår Pernilla Tornéus M Avstår Pia Philipsson M Avstår Pontus Kindenäs SD Nej Rose-Marie S Holmqvist Sigvard kopson M Avstår Sofia Stynsberg M Avstår Tobias Adersjö MP Avstår Tony Lundstedt S Ulf Hedin M Avstår Yusuf Isik S 32 (33)

33 , bilaga 3 43 Motion om högskolebehörighet som standard på Växjös kommunala gymnasieskolor- Åsa Karlsson Björkmarker (S) Sammanlagt resultat 36 Avstår 0 Nej 24 Ej röstat 1 Tot. antal ledamöter 60 Individuella resultat Anders Lindoff S Nej Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Andreas Lindström M Anette Nerlie S Nej Anderberg Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje M Ann-Christin V Nej Eriksson Annika Stacke L Ann-Kristin S Nej Lindqvist Anton Dackenberg S Benny Johansson M Nej Björn Svensson M Bo Frank M Camilla Albinsson KD Carin Högstedt V Nej Catharina Winberg M Cecilia Lundin S Nej Cenneth Quick M Cheryl Jones Fur MP Eva Johansson C Eva-Britt Svensson V Nej Fredrik Svensson SD Gudrun Holmberg C Gullvi Strååt S Nej Gunnar Storbjörk S Nej Gunnel nsson MP Håkan Engdahl SD Hannington M Lubwama Hugo Hermansson S Nej Iréne Bladh M Jon Malmqvist KD Julia Berg S Nej Kjell Olsson S Nej Lena Wibroe M Malin Lauber S Nej Margareta Jonsson C Maria Carlsson S Nej Marie-Louise S Nej Gustavsson Martina Forsberg S Nej Neira MP Kahrimanovic Nils Fransson L Ola Löfqvist S Nej Ola Palmgren S Nej Oliver Rosengren M Örjan Mossberg V Nej Per Schöldberg C Pernilla Tornéus M Pia Philipsson M Pontus Kindenäs SD Rose-Marie S Nej Holmqvist Sigvard kopson M Sofia Stynsberg M Sven Johansson C Thomas Thornell S Nej Tobias Adersjö MP Tony Lundstedt S Nej Ulf Hedin M Yusuf Isik S Nej 33 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.15 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) 8-23 Elisabeth Risedal (V) 1-7 Tobias Adersjö (MP) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00-19:40 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats Kl. 14.00 19.50 Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) 1;e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-01-19 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats tisdagen den 26 januari 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer