SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus"

Transkript

1 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, Hossein Pishdar V 69, Gunnar Storbjörk S Cheryl Jones Fur MP Pontus Nordfjell SD Anders Lindoff S Martin Edberg S Patricia Aguilera S Lars-Erik Larsson C Berith Swalander M Karin Wirdheim M Yusuf Isik S Ola Löfqvist S Catharina Winberg M Håkan Engdahl SD Annika Stacke FP Jimmi Jonsson FP 66 68, Gunnar Nordmark FP 69, Hugo Hermansson S Tony Lundstedt S Ulf Hedin M Nils Fransson FP Carin Högstedt V Laila Stein S Charlotta Svanberg S Lena Johannesson KD Eva Johansson C Alf Skogmalm S Malin Lauber S Åsa K Björkmarker S Rose-Marie Holmqvist S 66-68, Mohamud Abdi Elmi S 69, Jan Aschan M Ann Albertsen C 66-68, Sven Johansson C 69, (75)

2 Ezzedine Ernez C Juan Soto S Benny Johansson M Peter Norrman M 66-68, Eva Christensen M 69, Karl-Erik Rosén M Lena Wibroe M Johanna Cronwall M Oliver Rosengren M Bo Frank M Ulla Blanking M Carl-Olof Bengtsson S Torgny Klasson FP Andreas Ekman M René Jaramillo KD Anna Tenje M 66-68, Daniel Noregran M 69, Anders Mårtensson V Gunnel Jansson MP Marie-Louise Gustavsson S Jan Pyrell C Roland Gustbée M Maria Carlsson S Pia Philipsson M Agneta Nordlund-G-son M Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lars Melin KD Tommy Olsson M Sven Johansson C Kerstin Wartoft MP Samuel Älgemalm SD Allan Nilsson S Remi Jönsson S Kent-Inge Henrixon M Agneta Skoglund M Ove Löfqvist M Martin Fransson, t.f. kanslichef Catharina Winberg (M) och Lars Edqvist (MP) 2(75)

3 Plats och tid Kommunkansliet, den 17 april kl Justerade paragrafer Ajournering Allmänhetens frågestund : Allmänhetens frågestund Vid dagens sammanträde ställs två förinspelade frågor till kommunfullmäktige. Floriana Rexhaj frågar om det går att förbättra bussförbindelserna mellan Växjö och Hovmantorp Roland Gustbée (M) svarar. Sophia Janderfors frågar om studiebidraget ska höjas eller sänkas. Bo Frank (M) svarar. Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 66-68, 70-75, 89, 76-88, 69, 90-91, , Underskrifter Sekreterare Ordförande Ordförande Justerare Justerare Martin Fransson Nils Posse Marie-Louise Gustravsson, del av 74 Catharina Winberg Lars Edqvist 3(75)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 4(75)

5 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 15 april Ledamöternas och ersättarnas frågestund Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Motion om skrivelse till regeringen om ersättning för skolbibliotek Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) Motion angående måltiden och maten i Växjö kommun Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) Motion om stadens torg och dess användning - Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) Motion om trädgårdar för livskvalitet och hälsa på särskilda boenden - Gunnel Jansson (MP) Motion om meddelarfrihet vid upphandling Åsa Karlsson Björkmarker (S) 73 Medborgarförslag om inrättning av naturistbad 74 Revisionsberättelse 2013 för Växjö kommun samt frågan om ansvarsfrihet 75 Årsredovisning för Växjö kommun Godkännande av uppdragsredovisningar från nämnder, oktober april 2014 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2013 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in före 1 mars 2014 Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten har överlåtits till nämnd, till och med 1 mars 2014 Utökning av verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Utdragsbestyrkande 5(75)

6 81 Antagande av Vision Norrtull Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband Antagande av detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga centrum) Hovshaga, Växjö kommun Antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m., Ingelstad, Växjö kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen för Växjö kommun 87 Revidering av fullmäktiges sammanträdestider för Ny måltidsorganisation för Växjö kommun 89 Rapporter från revisionen 90 Framställda interpellationer Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Carin Högstedt (V) om genomförande av så kallade hemmaplanslösningar Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Åsa Karlsson Björkmarker (S) om kvalitén på SFI-undervisningen Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Carin Högstedt (V) om delade turer på Växjö kommuns arbetsplatser Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Patricia Rodriguez (S) 95 Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Madeleine Lojander (M) Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd - Patricia Rodriquez (S) Avsägelse från uppdrag som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen - Charlotta Svanberg (S) Utdragsbestyrkande 6(75)

7 Avsägelse från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Charlotta Svanberg (S) Val av ny ersättare i krisledningsnämnden efter Åsa Karlsson Björkmarker (S) Avsägelse från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Vöfab - Sara Fransson (S) Avsägelse från uppdrag som ledamot tillika vice ordförende i styrelsen för Växjö Teater AB - Sara Fransson (S) Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i Vidingehem - Sven Astevall (FP) Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i Videum AB - Sven Astevall (FP) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden - Tony Lundstedt (S) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i byggnadsnämnden- Åsa Karlsson Björkmarker (S) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i Växjöbostäder - Åsa Karlsson Björkmarker (S) 107 Anmälan om gruppledare för Socialdemokraterna 108 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 109 Meddelanden Utdragsbestyrkande 7(75)

8 66 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Ordförande i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C), lämnar kompletterande svar på en fråga som Elisabeth Risedal (V) tidigare ställt om kommunens portokostnader och hur dessa utvecklats. Malin Lauber (S) frågar ordförande i fritidsnämnden, Ulf Hedin (M) om istider för Växjö Konståkningsklubb under april. Ulf Hedin svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar ordförande i tekniska nämnden, Anna Tenje (M) om hur arbetet går med belysning av cykelvägen utmed Evedalsvägen. Anna Tenje svarar. Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank (M), om vad kommunen kan göra för att få till stånd en byggnation på den obebyggda tomten utmed Sandsbrovägen innan Norremarksrondellen. Bo Frank och byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP) svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar ordförande i Vöfab, Torgny Klasson (FP), om man övervägde att anlita intern service hos arbete och välfärd när man upphandlade städtjänster för kommunhuset. Torgny Klasson svarar. Anders Lindoff (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om Sydostledens kostnader och om man har haft problem med markförvärv. Bo Frank och tekniska nämndens ordförande, Anna Tenje (M), svarar. Oliver Rosengren (M) frågar Åsa Karlsson Björkmarker (S) om hur Socialdemokraterna i Växjö ska hantera frågan om ett kommunalt veto för skoletableringar. Utdragsbestyrkande 8(75)

9 66 fortsättning Åsa Karlsson Björkmarker svarar. Örjan Mossberg (V) lämnar upplysning om cykelvägsbelysning utmed Evedalsvägen. Tekniska nämndens ordförande, Anna Tenje (M), svarar. Utdragsbestyrkande 9(75)

10 67 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag till kommunstyrelsen: 1. Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik 2. Medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride 3. Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckt genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att kommunfullmäktige ska överlämna medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride, medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik samt medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet till kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Tony Lundstedt (S): beslutar att inte överlämna beslutanderätten för dessa ärenden. Utdragsbestyrkande 10(75)

11 67 fortsättning Nils Fransson (FP): överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag till kommunstyrelsen: 1. Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik 2. Medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride 3. Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 11(75)

12 68 Motion om skrivelse till regeringen om ersättning för skolbibliotek - Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) Dnr KS/2013:877 s beslut avslår motionen med motiveringen att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvaret för fristående skolor. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) har i en motion den 18 december 2013 föreslagit att Växjö kommun ska tillskriva regeringen i frågor kring fristående gymnasieskolors skolbibliotek. Motionärerna önskar svar på om det står kommunen fritt att undersöka om fristående gymnasieskolor lever upp till lagstiftningen gällande skolbibliotek. Om så inte är fallet vill man också veta om kommunen kan reducera anslaget till dessa skolor. Beslutsunderlag Gymnasienämnden har i 12/2014 yttrat sig över motionen. Av beslutet framgår att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående skolor. Vid en sådan tillsyn 2012 fick fyra fristående gymnasieskolor i Växjö kommun föreläggande eftersom eleverna saknade tillgång till skolbibliotek. Vid en uppföljning konstaterade Skolinspektionen att skolorna i samtliga fall hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som påtalats. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 24/2014 yttrat sig över motionen. Liksom gymnasienämnden hänvisar skol- och barnomsorgnämnden till Skolinspektionens tillsynsansvar för fristående skolor samt att man har regelbunden kontakt med de Utdragsbestyrkande 12(75)

13 68 fortsättning fristående skolornas huvudmän i dessa frågor. Skolinspektionen gjorde en tillsyn under 2012 och då fick två av Växjös fristående grundskolor föreläggande för att eleverna saknade tillgång till skolbibliotek. Enligt nämnden har en av skolorna åtgärdat problemet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 122/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvaret för fristående skolor. Yrkanden Carl-Olof Bengtsson (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V), Gunnel Jansson (MP) och Håkan Engdahl (SD): bifaller motionen. René Jaramillo (KD) med instämmande av Oliver Rosengren (M), Roland Gustbée (M) och Lena Wibroe (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Carl-Olof Bengtssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. fastställer följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Carl-Olof Bengtssons yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 ja-röster mot 30 röster för Carl-Olof Bengtssons yrkande. För omröstningsresultat se bilaga 1. Utdragsbestyrkande 13(75)

14 68 fortsättning Beslutet skickas till Carl-Olof Bengtsson Ofelia Daun För kännedom Gymnasienämnden Skol- och barnomsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 14(75)

15 69 Motion angående måltiden och maten i Växjö kommun - Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) Dnr KS/2014:105 s beslut besvarar motionen med hänvisning till det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram. Där platsar också ambitioner gällande valfrihet valbarhet och flera rätter. Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) har i motion till kommunfullmäktige yrkat/föreslagit: 1. att Växjö kommun inför en valfrihetsgaranti för alla som äter måltider producerade av Växjö kommun 2. att ett tilläggsuppdrag läggs till processen med att organisera en ny måltidsorganisation för Växjö kommun En valfrihetsgaranti innebär högre kvalitet, en bättre måltidsmiljö och att alla som äter måltider producerade av Växjö kommun ska kunna välja mellan minst två rätter. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 25 februari 2014 yttrat sig över motionen. I skrivelsen resoneras kring den framtida kommungemensamma måltidsorganisationen Måltidens hus. Förslagen i motionen förväntas kunna tillgodoses i det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram i samband med införandet av den kommungemensamma måltidsorganisationen. Kommunstyrelsen har i 123/2014 föreslagit kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram. Där platsar också ambitioner gällande valfrihet valbarhet och flera rätter. Yrkanden Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 15(75)

16 69 fortsättning Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas om konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Eva Johansson Gunnar Elm För kännedom Kommunchefen (utvecklingschefen) Utdragsbestyrkande 16(75)

17 70 Motion om stadens torg och dess användning - Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr KS/2013:805 s beslut avslår motionen med motiveringen att tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats och att Teatertorget har en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion den 28 november 2013 föreslagit att Teatertorget ska göras bilfritt i syfte att öka Växjö centrums attraktivitet. Åtgärden skulle enligt motionärerna öppna fler ytor för allehanda aktiviteter och locka fler besökare till centrum. För att kompensera för de parkeringsplatser som i dagsläget finns vid Teatertorget föreslås att planerna att göra den norra delen av Stortorget bilfritt tills vidare rivs upp. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2014 yttrat sig över motionen. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden har avstyrkt motionen i 21/2014. Tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats. Dessutom anses Teatertorgets 95 parkeringsplatser ha en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Vidare har Teatertorget under byggts om för att få en trivsammare miljö i den södra delen och för att få en effektivare trafikföring. Utdragsbestyrkande 17(75)

18 70 fortsättning Kommunstyrelsen har i 124/2014 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats och att Teatertorget har en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Yrkanden Malin Lauber (S) med instämmande av Lars Edqvist (MP och Åsa Karlsson Björkmarker (S): bifaller motionen. Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Malin Lauber Åsa Karlsson Björkmarker För kännedom Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande 18(75)

19 71 Motion om trädgårdar för livskvalitet och hälsa på särskilda boenden - Gunnel Jansson (MP) Dnr KS/2013:701 s beslut besvarar motionen med att uppdra åt omsorgsnämnden att i samverkan med berörda bostadsbolag, där det behövs, utveckla utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Reservationer Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Gunnel Jansson (MP) har i en motion den 15 oktober 2013 föreslagit att det, till att börja med, ska skapas en trädgård på ett av kommunens särskilda boenden som ska kunna användas i vårdande syfte. Enligt motionären visar hälsoekonomiska studier att fysisk aktivitet kan vara den mest kostnadseffektiva insatsen inom folkhälsoarbetet, och att det finns tydliga samband mellan utevistelser och god hälsa. Enligt förslaget skulle en sådan trädgård främst användas av de boende men även kunna nyttjas av andra medborgare i olika rehabiliteringsprocesser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2014 yttrat sig över motionen. Av skrivelsen framgår att omsorgsnämnden i 15/2014 yttrat sig över motionen och föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att berörda bostadsbolag i samverkan med omsorgsnämnden, där det behövs, utvecklar utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Kommunstyrelsen har i 125/2014 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra åt omsorgsnämnden att i samverkan med berörda bostadsbolag, där det behövs, utveckla utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Utdragsbestyrkande 19(75)

20 71 fortsättning Yrkanden Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Örjan Mossberg (V) och Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Catharina Winberg (M) med instämmande av Tony Lundstedt (S), Jan Pyrell (C) och Roland Gustbée (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Håkan Engdahl (SD): avslår motionen. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Gunnel Jansson För åtgärd Omsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 20(75)

21 72 Motion om meddelarfrihet vid upphandling - Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr KS/2014:120 s beslut noterar att omsorgsnämnden redan har meddelarfrihet, men bifaller motionens förslag att upphandlingar i Växjö kommun ska innehålla en klausul om meddelarfrihet där så är relevant eller möjligt. Åsa Karlsson Björkmarker (S) föreslår i en motion den 13 februari 2014 att Växjö kommuns upphandlingar ska omfattas av krav på meddelarfrihet i de fall då det är relevant. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att krav på meddelarfrihet kan i relevanta (tjänste)upphandlingar ställas förutsatt att meddelarfriheten är proportionerlig genom ett naturligt samband och att det endast omfattas av den del av leverantörens verksamhet som utför uppdraget. Begreppet meddelarfrihet bör också förtydligas enligt följande så att det blir transparent: leverantör ska tillförsäkra meddelarfrihet till de medarbetare som arbetar med de tjänster som omfattas av upphandlingen och därför inte vidta arbetsrättslig disciplinåtgärd enbart för att en medarbetare som nu omnämns utnyttjar sin rätt att meddela sig till media eller liknande inom ramen för dennes arbetsuppgifter där kommunen är beställare. Kommunstyrelsen har i 126/2014 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att notera att omsorgsnämnden redan har meddelarfrihet, men bifaller motionens förslag att upphandlingar i Växjö kommun ska innehålla en klausul om meddelarfrihet där så är relevant eller möjligt. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V) och Torgny Klasson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 21(75)

22 72 fortsättning Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag Beslutet skickas till Åsa Karlsson Björkmarker För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Alla nämnder Utdragsbestyrkande 22(75)

23 73 Medborgarförslag om inrättning av naturistbad Dnr KS/2014:12 s beslut bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt fritidsnämnden att inrätta ett naturistbad på lämplig plats i kommunen. Carina Stork har i ett medborgarförslag den 3 januari 2014 föreslagit att Växjö kommun ska inrätta en naturistbadplats vid lilla Arabybadet i Växjö. Förslagsställaren menar att området passar bra eftersom det ligger avsides men ändå relativt nära centrum. Enligt förslaget skulle även textilbadare vara välkomna vid naturistbadet. Beslutsunderlag Fritidsnämnden har i yttrat sig över förslaget. Av yttrandet framgår att nämnden ställer sig positiv till att kommunen inrättar ett naturistbad i Växjö men att placeringen av det eventuella naturistbadet bör utredas närmare. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 februari redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen inte har några synpunkter på ett naturistbad i sig, men att det bör föranleda en avgränsning av en yta, samt utmärkning/information om området för att undvika att en situation med förargelseväckande beteende uppstår. Kommunstyrelsen har i 127/2014 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt fritidsnämnden att inrätta ett naturistbad på lämplig plats i kommunen. Yrkanden Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 23(75)

24 73 fortsättning Beslutet skickas till Carina Stork För åtgärd Fritidsnämnden Utdragsbestyrkande 24(75)

25 74 Revisionsberättelse 2013 för Växjö kommun samt frågan om ansvarsfrihet Dnr KS/2014:274 s beslut 1. beviljar, i enlighet med revisorernas förslag, nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret beviljar, i enlighet med revisorernas förslag kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne. Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2013 avseende granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet under 2013, samt en redogörelse för revisorernas verksamhet och granskningar De i revisionsberättelsen angivna rapporterna som avslutats under 2013, har underhand överlämnats till kommunfullmäktige. Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens aktiebolag. Revisorernas bedömning Revisorerna bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Växjö kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Undantag är nämnden för arbete och välfärd samt överförmyndarnämnden vilka inte lever upp till fullmäktiges ekonomiska mål att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig och bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt, men att resultatet bedöms nå upp till endast en del av de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Utdragsbestyrkande 25(75)

26 74 fortsättning Revisorerna tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstryker att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. s presidium har i en skrivelse, den 11 april 2014, föreslagit kommunfullmäktige att bevilja, i enlighet med revisorernas förslag, kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret s behandling Elsa Jönsson (S), ordförande för kommunens revisorer, presenterar vid sammanträdet revisionsberättelsen och årsredogörelsen för verksamhetsåret Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan när det gäller nämnderna och finner frågan med ja besvarad. Vad beträffar beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen överlämnar ordförande Nils Posse ordförandeskapet till 1:e vice ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) för att undvika jävssituation. Marie-Louise Gustavsson frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan när det gäller kommunstyrelsen och finner frågan med ja besvarad. Beslutet skickas till För kännedom Alla nämnder och kommunstyrelsen Kommunens revisorer Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 26(75)

27 75 Årsredovisning för Växjö kommun 2013 Dnr KS/2014:76 s beslut 1. beslutar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2013 på 785 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. 2. beslutar att driftbudgetens över- och underskott i 2013 års bokslut skall föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och specificeras under eget kapital per enligt bilaga Balansering av 2013 års resultat med följande ändringar: för över överskottet om 1,4 mkr för kontot Bidrag till samlingslokaler till ett stjärnmärkt konto för bidrag till samlingslokaler. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för dam- EM i fotboll till kommunfullmäktige. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för e- tjänster och e-förvaltning till kommunfullmäktige. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/styrelse. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren godkänner årsredovisning Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdragsbestyrkande 27(75)

28 75 fortsättning Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens årsredovisning för föregående år. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2014 överlämnat årsredovisning för Växjö kommun 2012 samt lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att lagstiftningen om god ekonomisk hushållning innebär bl.a. att en kommun i normalfallet ska ha ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet. Synnerliga skäl att inte återställa negativa resultat omfattar både budget och bokslut. Exempel på detta är att kommunen medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar. Enligt förslaget finns det 785 mkr till detta. Det är fullmäktige som beslutar om nämnders och styrelsers över- respektive underskott ska överflyttas till nästkommande år. Utöver tilldelad budgetram föreslås nämnd/styrelse få förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i resp. nämnd/ styrelse. Kommunstyrelsen har i 128/2014 föreslagit följande: 1. beslutar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2013 på 785 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. 2. beslutar att driftbudgetens över- och underskott i 2013 års bokslut skall föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och specificeras under eget kapital per enligt bilaga Balansering av 2013 års resultat med följande ändringar: för över överskottet om 1,4 mkr för kontot Bidrag till samlingslokaler till ett stjärnmärkt konto för bidrag till samlingslokaler. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för dam- EM i fotboll till kommunfullmäktige. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för e- tjänster och e-förvaltning till kommunfullmäktige. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/styrelse. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren Utdragsbestyrkande 28(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tid Kl. 14:00 18:45 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordf. Gunnar Elm (C) 175-190 Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Elisabeth Risedal (V) Ulf Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 16:35 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Annika Stacke FP Lars-Erik Larsson C Andreas Ekman M Eva Christensen M Roland Gustbée M Ulla Blanking M

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26. Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14.

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26. Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14. KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26 Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14.00 Ledamöter Posse Nils, M, ordf. Gustavsson Marie-Louise, S, 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer