SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus"

Transkript

1 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, Hossein Pishdar V 69, Gunnar Storbjörk S Cheryl Jones Fur MP Pontus Nordfjell SD Anders Lindoff S Martin Edberg S Patricia Aguilera S Lars-Erik Larsson C Berith Swalander M Karin Wirdheim M Yusuf Isik S Ola Löfqvist S Catharina Winberg M Håkan Engdahl SD Annika Stacke FP Jimmi Jonsson FP 66 68, Gunnar Nordmark FP 69, Hugo Hermansson S Tony Lundstedt S Ulf Hedin M Nils Fransson FP Carin Högstedt V Laila Stein S Charlotta Svanberg S Lena Johannesson KD Eva Johansson C Alf Skogmalm S Malin Lauber S Åsa K Björkmarker S Rose-Marie Holmqvist S 66-68, Mohamud Abdi Elmi S 69, Jan Aschan M Ann Albertsen C 66-68, Sven Johansson C 69, (75)

2 Ezzedine Ernez C Juan Soto S Benny Johansson M Peter Norrman M 66-68, Eva Christensen M 69, Karl-Erik Rosén M Lena Wibroe M Johanna Cronwall M Oliver Rosengren M Bo Frank M Ulla Blanking M Carl-Olof Bengtsson S Torgny Klasson FP Andreas Ekman M René Jaramillo KD Anna Tenje M 66-68, Daniel Noregran M 69, Anders Mårtensson V Gunnel Jansson MP Marie-Louise Gustavsson S Jan Pyrell C Roland Gustbée M Maria Carlsson S Pia Philipsson M Agneta Nordlund-G-son M Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lars Melin KD Tommy Olsson M Sven Johansson C Kerstin Wartoft MP Samuel Älgemalm SD Allan Nilsson S Remi Jönsson S Kent-Inge Henrixon M Agneta Skoglund M Ove Löfqvist M Martin Fransson, t.f. kanslichef Catharina Winberg (M) och Lars Edqvist (MP) 2(75)

3 Plats och tid Kommunkansliet, den 17 april kl Justerade paragrafer Ajournering Allmänhetens frågestund : Allmänhetens frågestund Vid dagens sammanträde ställs två förinspelade frågor till kommunfullmäktige. Floriana Rexhaj frågar om det går att förbättra bussförbindelserna mellan Växjö och Hovmantorp Roland Gustbée (M) svarar. Sophia Janderfors frågar om studiebidraget ska höjas eller sänkas. Bo Frank (M) svarar. Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 66-68, 70-75, 89, 76-88, 69, 90-91, , Underskrifter Sekreterare Ordförande Ordförande Justerare Justerare Martin Fransson Nils Posse Marie-Louise Gustravsson, del av 74 Catharina Winberg Lars Edqvist 3(75)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 4(75)

5 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 15 april Ledamöternas och ersättarnas frågestund Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Motion om skrivelse till regeringen om ersättning för skolbibliotek Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) Motion angående måltiden och maten i Växjö kommun Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) Motion om stadens torg och dess användning - Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) Motion om trädgårdar för livskvalitet och hälsa på särskilda boenden - Gunnel Jansson (MP) Motion om meddelarfrihet vid upphandling Åsa Karlsson Björkmarker (S) 73 Medborgarförslag om inrättning av naturistbad 74 Revisionsberättelse 2013 för Växjö kommun samt frågan om ansvarsfrihet 75 Årsredovisning för Växjö kommun Godkännande av uppdragsredovisningar från nämnder, oktober april 2014 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2013 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in före 1 mars 2014 Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten har överlåtits till nämnd, till och med 1 mars 2014 Utökning av verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Utdragsbestyrkande 5(75)

6 81 Antagande av Vision Norrtull Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband Antagande av detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga centrum) Hovshaga, Växjö kommun Antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m., Ingelstad, Växjö kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen för Växjö kommun 87 Revidering av fullmäktiges sammanträdestider för Ny måltidsorganisation för Växjö kommun 89 Rapporter från revisionen 90 Framställda interpellationer Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Carin Högstedt (V) om genomförande av så kallade hemmaplanslösningar Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och välfärd Benny Johansson (M) till Åsa Karlsson Björkmarker (S) om kvalitén på SFI-undervisningen Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Carin Högstedt (V) om delade turer på Växjö kommuns arbetsplatser Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Patricia Rodriguez (S) 95 Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Madeleine Lojander (M) Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd - Patricia Rodriquez (S) Avsägelse från uppdrag som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen - Charlotta Svanberg (S) Utdragsbestyrkande 6(75)

7 Avsägelse från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Charlotta Svanberg (S) Val av ny ersättare i krisledningsnämnden efter Åsa Karlsson Björkmarker (S) Avsägelse från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Vöfab - Sara Fransson (S) Avsägelse från uppdrag som ledamot tillika vice ordförende i styrelsen för Växjö Teater AB - Sara Fransson (S) Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i Vidingehem - Sven Astevall (FP) Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i Videum AB - Sven Astevall (FP) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden - Tony Lundstedt (S) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i byggnadsnämnden- Åsa Karlsson Björkmarker (S) Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i Växjöbostäder - Åsa Karlsson Björkmarker (S) 107 Anmälan om gruppledare för Socialdemokraterna 108 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 109 Meddelanden Utdragsbestyrkande 7(75)

8 66 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Ordförande i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C), lämnar kompletterande svar på en fråga som Elisabeth Risedal (V) tidigare ställt om kommunens portokostnader och hur dessa utvecklats. Malin Lauber (S) frågar ordförande i fritidsnämnden, Ulf Hedin (M) om istider för Växjö Konståkningsklubb under april. Ulf Hedin svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar ordförande i tekniska nämnden, Anna Tenje (M) om hur arbetet går med belysning av cykelvägen utmed Evedalsvägen. Anna Tenje svarar. Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank (M), om vad kommunen kan göra för att få till stånd en byggnation på den obebyggda tomten utmed Sandsbrovägen innan Norremarksrondellen. Bo Frank och byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP) svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar ordförande i Vöfab, Torgny Klasson (FP), om man övervägde att anlita intern service hos arbete och välfärd när man upphandlade städtjänster för kommunhuset. Torgny Klasson svarar. Anders Lindoff (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om Sydostledens kostnader och om man har haft problem med markförvärv. Bo Frank och tekniska nämndens ordförande, Anna Tenje (M), svarar. Oliver Rosengren (M) frågar Åsa Karlsson Björkmarker (S) om hur Socialdemokraterna i Växjö ska hantera frågan om ett kommunalt veto för skoletableringar. Utdragsbestyrkande 8(75)

9 66 fortsättning Åsa Karlsson Björkmarker svarar. Örjan Mossberg (V) lämnar upplysning om cykelvägsbelysning utmed Evedalsvägen. Tekniska nämndens ordförande, Anna Tenje (M), svarar. Utdragsbestyrkande 9(75)

10 67 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag till kommunstyrelsen: 1. Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik 2. Medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride 3. Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckt genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att kommunfullmäktige ska överlämna medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride, medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik samt medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet till kommunstyrelsen. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Tony Lundstedt (S): beslutar att inte överlämna beslutanderätten för dessa ärenden. Utdragsbestyrkande 10(75)

11 67 fortsättning Nils Fransson (FP): överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag till kommunstyrelsen: 1. Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik 2. Medborgarförslag om att flagga med regnbågsflagga på samtliga kommunala flaggstänger under Växjö Pride 3. Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 11(75)

12 68 Motion om skrivelse till regeringen om ersättning för skolbibliotek - Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) Dnr KS/2013:877 s beslut avslår motionen med motiveringen att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvaret för fristående skolor. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Carl-Olof Bengtsson (S) och Ofelia Daun (MP) har i en motion den 18 december 2013 föreslagit att Växjö kommun ska tillskriva regeringen i frågor kring fristående gymnasieskolors skolbibliotek. Motionärerna önskar svar på om det står kommunen fritt att undersöka om fristående gymnasieskolor lever upp till lagstiftningen gällande skolbibliotek. Om så inte är fallet vill man också veta om kommunen kan reducera anslaget till dessa skolor. Beslutsunderlag Gymnasienämnden har i 12/2014 yttrat sig över motionen. Av beslutet framgår att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående skolor. Vid en sådan tillsyn 2012 fick fyra fristående gymnasieskolor i Växjö kommun föreläggande eftersom eleverna saknade tillgång till skolbibliotek. Vid en uppföljning konstaterade Skolinspektionen att skolorna i samtliga fall hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som påtalats. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 24/2014 yttrat sig över motionen. Liksom gymnasienämnden hänvisar skol- och barnomsorgnämnden till Skolinspektionens tillsynsansvar för fristående skolor samt att man har regelbunden kontakt med de Utdragsbestyrkande 12(75)

13 68 fortsättning fristående skolornas huvudmän i dessa frågor. Skolinspektionen gjorde en tillsyn under 2012 och då fick två av Växjös fristående grundskolor föreläggande för att eleverna saknade tillgång till skolbibliotek. Enligt nämnden har en av skolorna åtgärdat problemet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 122/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det är Skolinspektionen som har tillsynsansvaret för fristående skolor. Yrkanden Carl-Olof Bengtsson (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V), Gunnel Jansson (MP) och Håkan Engdahl (SD): bifaller motionen. René Jaramillo (KD) med instämmande av Oliver Rosengren (M), Roland Gustbée (M) och Lena Wibroe (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Carl-Olof Bengtssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. fastställer följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Carl-Olof Bengtssons yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 ja-röster mot 30 röster för Carl-Olof Bengtssons yrkande. För omröstningsresultat se bilaga 1. Utdragsbestyrkande 13(75)

14 68 fortsättning Beslutet skickas till Carl-Olof Bengtsson Ofelia Daun För kännedom Gymnasienämnden Skol- och barnomsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 14(75)

15 69 Motion angående måltiden och maten i Växjö kommun - Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) Dnr KS/2014:105 s beslut besvarar motionen med hänvisning till det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram. Där platsar också ambitioner gällande valfrihet valbarhet och flera rätter. Eva Johansson (C) och Gunnar Elm (C) har i motion till kommunfullmäktige yrkat/föreslagit: 1. att Växjö kommun inför en valfrihetsgaranti för alla som äter måltider producerade av Växjö kommun 2. att ett tilläggsuppdrag läggs till processen med att organisera en ny måltidsorganisation för Växjö kommun En valfrihetsgaranti innebär högre kvalitet, en bättre måltidsmiljö och att alla som äter måltider producerade av Växjö kommun ska kunna välja mellan minst två rätter. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 25 februari 2014 yttrat sig över motionen. I skrivelsen resoneras kring den framtida kommungemensamma måltidsorganisationen Måltidens hus. Förslagen i motionen förväntas kunna tillgodoses i det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram i samband med införandet av den kommungemensamma måltidsorganisationen. Kommunstyrelsen har i 123/2014 föreslagit kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till det måltidspolitiska policydokument som kommer att tas fram. Där platsar också ambitioner gällande valfrihet valbarhet och flera rätter. Yrkanden Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 15(75)

16 69 fortsättning Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas om konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Eva Johansson Gunnar Elm För kännedom Kommunchefen (utvecklingschefen) Utdragsbestyrkande 16(75)

17 70 Motion om stadens torg och dess användning - Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr KS/2013:805 s beslut avslår motionen med motiveringen att tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats och att Teatertorget har en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Malin Lauber (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion den 28 november 2013 föreslagit att Teatertorget ska göras bilfritt i syfte att öka Växjö centrums attraktivitet. Åtgärden skulle enligt motionärerna öppna fler ytor för allehanda aktiviteter och locka fler besökare till centrum. För att kompensera för de parkeringsplatser som i dagsläget finns vid Teatertorget föreslås att planerna att göra den norra delen av Stortorget bilfritt tills vidare rivs upp. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2014 yttrat sig över motionen. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden har avstyrkt motionen i 21/2014. Tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats. Dessutom anses Teatertorgets 95 parkeringsplatser ha en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Vidare har Teatertorget under byggts om för att få en trivsammare miljö i den södra delen och för att få en effektivare trafikföring. Utdragsbestyrkande 17(75)

18 70 fortsättning Kommunstyrelsen har i 124/2014 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att tekniska nämnden har planer på att förvandla den norra delen av Stortorget till en attraktiv mötesplats och att Teatertorget har en viktig roll som en central parkeringsanläggning i centrumkärnan. Yrkanden Malin Lauber (S) med instämmande av Lars Edqvist (MP och Åsa Karlsson Björkmarker (S): bifaller motionen. Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Malin Lauber Åsa Karlsson Björkmarker För kännedom Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande 18(75)

19 71 Motion om trädgårdar för livskvalitet och hälsa på särskilda boenden - Gunnel Jansson (MP) Dnr KS/2013:701 s beslut besvarar motionen med att uppdra åt omsorgsnämnden att i samverkan med berörda bostadsbolag, där det behövs, utveckla utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Reservationer Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Gunnel Jansson (MP) har i en motion den 15 oktober 2013 föreslagit att det, till att börja med, ska skapas en trädgård på ett av kommunens särskilda boenden som ska kunna användas i vårdande syfte. Enligt motionären visar hälsoekonomiska studier att fysisk aktivitet kan vara den mest kostnadseffektiva insatsen inom folkhälsoarbetet, och att det finns tydliga samband mellan utevistelser och god hälsa. Enligt förslaget skulle en sådan trädgård främst användas av de boende men även kunna nyttjas av andra medborgare i olika rehabiliteringsprocesser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2014 yttrat sig över motionen. Av skrivelsen framgår att omsorgsnämnden i 15/2014 yttrat sig över motionen och föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att berörda bostadsbolag i samverkan med omsorgsnämnden, där det behövs, utvecklar utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Kommunstyrelsen har i 125/2014 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra åt omsorgsnämnden att i samverkan med berörda bostadsbolag, där det behövs, utveckla utemiljön vid kommunens särskilda boenden. Utdragsbestyrkande 19(75)

20 71 fortsättning Yrkanden Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Örjan Mossberg (V) och Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Catharina Winberg (M) med instämmande av Tony Lundstedt (S), Jan Pyrell (C) och Roland Gustbée (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Håkan Engdahl (SD): avslår motionen. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Gunnel Jansson För åtgärd Omsorgsnämnden Utdragsbestyrkande 20(75)

21 72 Motion om meddelarfrihet vid upphandling - Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr KS/2014:120 s beslut noterar att omsorgsnämnden redan har meddelarfrihet, men bifaller motionens förslag att upphandlingar i Växjö kommun ska innehålla en klausul om meddelarfrihet där så är relevant eller möjligt. Åsa Karlsson Björkmarker (S) föreslår i en motion den 13 februari 2014 att Växjö kommuns upphandlingar ska omfattas av krav på meddelarfrihet i de fall då det är relevant. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att krav på meddelarfrihet kan i relevanta (tjänste)upphandlingar ställas förutsatt att meddelarfriheten är proportionerlig genom ett naturligt samband och att det endast omfattas av den del av leverantörens verksamhet som utför uppdraget. Begreppet meddelarfrihet bör också förtydligas enligt följande så att det blir transparent: leverantör ska tillförsäkra meddelarfrihet till de medarbetare som arbetar med de tjänster som omfattas av upphandlingen och därför inte vidta arbetsrättslig disciplinåtgärd enbart för att en medarbetare som nu omnämns utnyttjar sin rätt att meddela sig till media eller liknande inom ramen för dennes arbetsuppgifter där kommunen är beställare. Kommunstyrelsen har i 126/2014 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att notera att omsorgsnämnden redan har meddelarfrihet, men bifaller motionens förslag att upphandlingar i Växjö kommun ska innehålla en klausul om meddelarfrihet där så är relevant eller möjligt. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Anders Mårtensson (V) och Torgny Klasson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 21(75)

22 72 fortsättning Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag Beslutet skickas till Åsa Karlsson Björkmarker För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Alla nämnder Utdragsbestyrkande 22(75)

23 73 Medborgarförslag om inrättning av naturistbad Dnr KS/2014:12 s beslut bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt fritidsnämnden att inrätta ett naturistbad på lämplig plats i kommunen. Carina Stork har i ett medborgarförslag den 3 januari 2014 föreslagit att Växjö kommun ska inrätta en naturistbadplats vid lilla Arabybadet i Växjö. Förslagsställaren menar att området passar bra eftersom det ligger avsides men ändå relativt nära centrum. Enligt förslaget skulle även textilbadare vara välkomna vid naturistbadet. Beslutsunderlag Fritidsnämnden har i yttrat sig över förslaget. Av yttrandet framgår att nämnden ställer sig positiv till att kommunen inrättar ett naturistbad i Växjö men att placeringen av det eventuella naturistbadet bör utredas närmare. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 februari redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen inte har några synpunkter på ett naturistbad i sig, men att det bör föranleda en avgränsning av en yta, samt utmärkning/information om området för att undvika att en situation med förargelseväckande beteende uppstår. Kommunstyrelsen har i 127/2014 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt fritidsnämnden att inrätta ett naturistbad på lämplig plats i kommunen. Yrkanden Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande 23(75)

24 73 fortsättning Beslutet skickas till Carina Stork För åtgärd Fritidsnämnden Utdragsbestyrkande 24(75)

25 74 Revisionsberättelse 2013 för Växjö kommun samt frågan om ansvarsfrihet Dnr KS/2014:274 s beslut 1. beviljar, i enlighet med revisorernas förslag, nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret beviljar, i enlighet med revisorernas förslag kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne. Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2013 avseende granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet under 2013, samt en redogörelse för revisorernas verksamhet och granskningar De i revisionsberättelsen angivna rapporterna som avslutats under 2013, har underhand överlämnats till kommunfullmäktige. Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens aktiebolag. Revisorernas bedömning Revisorerna bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Växjö kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Undantag är nämnden för arbete och välfärd samt överförmyndarnämnden vilka inte lever upp till fullmäktiges ekonomiska mål att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig och bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt, men att resultatet bedöms nå upp till endast en del av de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Utdragsbestyrkande 25(75)

26 74 fortsättning Revisorerna tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstryker att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. s presidium har i en skrivelse, den 11 april 2014, föreslagit kommunfullmäktige att bevilja, i enlighet med revisorernas förslag, kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret s behandling Elsa Jönsson (S), ordförande för kommunens revisorer, presenterar vid sammanträdet revisionsberättelsen och årsredogörelsen för verksamhetsåret Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan när det gäller nämnderna och finner frågan med ja besvarad. Vad beträffar beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen överlämnar ordförande Nils Posse ordförandeskapet till 1:e vice ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) för att undvika jävssituation. Marie-Louise Gustavsson frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets förslag till beslut i ansvarsfrågan när det gäller kommunstyrelsen och finner frågan med ja besvarad. Beslutet skickas till För kännedom Alla nämnder och kommunstyrelsen Kommunens revisorer Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 26(75)

27 75 Årsredovisning för Växjö kommun 2013 Dnr KS/2014:76 s beslut 1. beslutar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2013 på 785 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. 2. beslutar att driftbudgetens över- och underskott i 2013 års bokslut skall föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och specificeras under eget kapital per enligt bilaga Balansering av 2013 års resultat med följande ändringar: för över överskottet om 1,4 mkr för kontot Bidrag till samlingslokaler till ett stjärnmärkt konto för bidrag till samlingslokaler. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för dam- EM i fotboll till kommunfullmäktige. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för e- tjänster och e-förvaltning till kommunfullmäktige. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/styrelse. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren godkänner årsredovisning Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdragsbestyrkande 27(75)

28 75 fortsättning Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens årsredovisning för föregående år. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2014 överlämnat årsredovisning för Växjö kommun 2012 samt lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att lagstiftningen om god ekonomisk hushållning innebär bl.a. att en kommun i normalfallet ska ha ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet. Synnerliga skäl att inte återställa negativa resultat omfattar både budget och bokslut. Exempel på detta är att kommunen medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar. Enligt förslaget finns det 785 mkr till detta. Det är fullmäktige som beslutar om nämnders och styrelsers över- respektive underskott ska överflyttas till nästkommande år. Utöver tilldelad budgetram föreslås nämnd/styrelse få förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i resp. nämnd/ styrelse. Kommunstyrelsen har i 128/2014 föreslagit följande: 1. beslutar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2013 på 785 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. 2. beslutar att driftbudgetens över- och underskott i 2013 års bokslut skall föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och specificeras under eget kapital per enligt bilaga Balansering av 2013 års resultat med följande ändringar: för över överskottet om 1,4 mkr för kontot Bidrag till samlingslokaler till ett stjärnmärkt konto för bidrag till samlingslokaler. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för dam- EM i fotboll till kommunfullmäktige. för tillbaka överskottet om 1,1 mkr för e- tjänster och e-förvaltning till kommunfullmäktige. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/styrelse. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren Utdragsbestyrkande 28(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer