SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö"

Transkript

1 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tid Kl. 14:00 18:45 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordf. Gunnar Elm (C) Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Elisabeth Risedal (V) Ulf Hedin (M) Berith Swalander (M) Ulla Blanking (M) Nils Fransson (FP) Torgny Klasson (FP) Andreas Ekman (M) Lars Edqvist (MP) Cheryl Jones Fur (MP) Annika Stacke (FP) Eva Johansson (C) Catharina Winberg (M) Agneta Nordlund G-son (M) Kerstin Axén Krag (MP) Ola Löfqvist (S) Alf Skogmalm (S) Patricia Aguilera (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Peter Norrman (M) Jan Aschan (M) Yusuf Isik (S) Karin Wirdheim (M) Martin Edberg (S) Ezzedine Ernez (C) Anders Lindoff (S) Bo Frank (M) Jan Pyrell (C) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Karl-Erik Rosén (M) Sigvard Jakopson (M) Håkan Engdahl (SD) Laila Stein (S) Lena Wibroe (M) Hugo Hermansson (S) Carl-Olof Bengtsson (S) 1(48)

2 Ann Albertsen (C) Ann-Kristin Lindquist (S) Kjell Olsson (S) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Cenneth Quick (M) Wirginia Bogatic (V) Carin Högstedt (V) Juan Soto (S) Örjan Mossberg (V) Anna Tenje (M) Maria Carlsson (S) Benny Johansson (M) , Tony Lundstedt (S) Marie-Louise Gustavsson (S) Oliver Rosengren (M) Anna Hultstein (M) Roland Gustbée (M) Ingemar Ljungcrantz (MP) Bo Svensson (MP) René Jaramillo (KD) Nils Fransson (FP) Lena Johannesson (KD) Kerstin Wartoft (MP) Tobias Adersjö (MP) Ingegärd Hillman (M) Stefan Bergström (FP) Eduardo Rossel (KD) Agneta Skoglund (M) Eva Christensen (M) Daniel Noregran (M) Lars-Erik Larsson (C) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hossein Pishdar (V) Ove Löfqvist (M) Åke Svensson (C) Sven Johansson (C) Jimmi Jonsson (FP) Cecilia Lundin Danielsson (S) Abdi Elmi Mohamud (S) Kent-Inge Henrixon (M) Martin Fransson, sekreterare 2(48)

3 Justering Justerare Carl-Olof Bengtsson (S) Sigvard Jakopson (M) Plats och tid Kommunkansliet den 29 augusti 2014 kl Justerade paragrafer Ajournering Allmänhetens frågestund. Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , 180, Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Nils Posse Justerare Carl-Olof Bengtsson Justerare Sigvard Jakopson 3(48)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 4(48)

5 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 26 augusti Ledamöternas och ersättarnas frågestund Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen - Lars Edqvist (MP) Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar Cheryl Jones Fur (MP) och Lars Edqvist (MP) Motion för fler jobb och mer växtkraft med bättre nöjesliv Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) 180 Motion om giftfri kommun - Eva Johansson (C) 181 Medborgarförslag om nybyggnad av seniorbostäder för friska äldre genom de kommunala bostadsbolagen 182 Medborgarförslag om livsmedel i kommunen 183 VoB Kronobergs årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för Aktualitetsförklaring av den kommunövergripande översiktsplanen 185 Revidering av upphandlingspolicy avseende direktupphandlingsgräns 186 Rapporter från revisionen 187 Framställda interpellationer 188 Interpellationssvar från ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden Stefan Bergström (FP) till Carin Högstedt (V) om allt större grupper på fritids 189 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) till Carin Högstedt (V) om bästa företagsmarken för fäfot Utdragsbestyrkande 5(48)

6 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Carin Högstedt (V) om hur personella resurser fördelats till aktiviteter och öppethållanden på Araby under sommaren Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) till Carl-Olof Bengtsson (S) angående besparingar på måltiden 192 Val av ny ledamot i skol- och barnomsorgen efter Mikael Daag (MP) 193 Val av ny ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden efter Magnus Wåhlin (MP) 194 Val av ny ersättare i skol- och barnomsorgen efter Malin Johansson (S) 195 Val av ny ersättare i valnämnden efter Jonas Danielsson (S) Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden Joacim Benes (M) Avsägelse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden- Joacim Benes (M) 198 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 199 Meddelanden 200 Avslutningsord Utdragsbestyrkande 6(48)

7 175 Ledamöternas och ersättarnas frågestund Carin Högstedt (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Benny Johansson (M), om nämnden för arbete och välfärd fått vetskap om några vräkningar verkställts där barn har berörts. Benny Johansson svarar. Malin Lauber (S) frågar kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank (M), om hur moderaterna i Växjö ska gå före i arbetet med HBTQ-frågor. Bo Frank svarar. Ann-Kristin Lindquist (S) frågar ordförande i Kulturparken Småland, Peter Norrman (M), om säkerheten vid Kulturarvscentrum då en grannfastighet förvarar gasflaskor. Peter Norrman svarar. Wirginia Bogatic (V) frågar gymnasienämndens ordförande, René Jaramillo, om hur gymnasienämnden jobbar med att erbjuda hemspråksundervisning för alla som har rätt till det. René Jaramillo svarar. Örjan Mossberg (V) frågar ordförande i Växjö Kommunföretag AB, Peter Norrman (M) om hur man arbetar med kollektivhus och hur man undersöker intresset för dessa. Peter Norrman svarar. Martin Edberg (S) frågar tekniska nämndens ordförande, Anna Tenje (M), om hur arbetet går med att inrätta en tillgänglighetsjour som kommunfullmäktige beslutat om. Anna Tenje svarar. Utdragsbestyrkande 7(48)

8 175 fortsättning Gunnar Storbjörk (S) frågar kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank (M), vilka bestånd av fastigheter som är aktuella för försäljning om Alliansen vinner valet. Bo Frank svarar. Catharina Winberg (M) frågar Malin Lauber (S) om en debattartikel om anhörigvården. Malin Lauber svarar. Oliver Rosengren (M) frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) om konsekvenserna för unga och utrikes födda av högre restaurangmoms och arbetsgivaravgift. Åsa Karlsson Björkmarker svarar. Oliver Rosengren (M) frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) om socialdemokraterna i Växjö kommer arbeta för arbetstidsförkortning. Åsa Karlsson Björkmarker svarar. Malin Lauber (S) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per Schöldberg (C) om Centerpartiet kan tänka sig att pröva avsteg från tillgänglighetskrav vid nybyggnation. Per Schöldberg svarar. Carin Högstedt (V) frågar omsorgsnämndens ordförande Catharina Winberg (M) om moderaternas politik för anhörigvården. Catharina Winberg svarar. Carl-Olof Bengtsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om han känner förtroendes för statens arbetsmarknadspolitik. Bo Frank svarar. Utdragsbestyrkande 8(48)

9 176 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärende väckt genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag att busslinje nr 9 får en förändrad körsträcka överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Medborgarförslag om att skapa ett invandringens hus överlämnas till kommunstyrelsen. 3. Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Ingelstad överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om Din Bror och DISA- undervisning i flera skolor i Växjö kommun överlämnas till kommunstyrelsen. 5. Medborgarförslag om ny matsal i Lammhults skola överlämnas till skoloch barnomsorgsnämnden. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till för mån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till för mån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till för mån för det egna yrkandet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit att kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande medborgarförslag till kommunstyrelsen: Utdragsbestyrkande 9(48)

10 176 fortsättning 1. Medborgarförslag att busslinje nr 9 får en förändrad körsträcka överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Medborgarförslag om att skapa ett invandringens hus överlämnas till kommunstyrelsen. 3. Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Ingelstad överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om Din Bror och DISA- undervisning i flera skolor i Växjö kommun överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beredning har även föreslagit att kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten gällande medborgarförslaget om ny matsal i Lammhults skola till skol- och barnomsorgsnämnden. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Tony Lundstedt (S): beslutar att inte överlämna beslutanderätten. Bo Frank (M): överlämnar beslutanderätten i följande ärende väckt genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag att busslinje nr 9 får en förändrad körsträcka överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Medborgarförslag om att skapa ett invandringens hus överlämnas till kommunstyrelsen. 3. Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Ingelstad överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om Din Bror och DISA- undervisning i flera skolor i Växjö kommun överlämnas till kommunstyrelsen. 5. Medborgarförslag om ny matsal i Lammhults skola överlämnas till skoloch barnomsorgsnämnden. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Bo Franks yrkande. Utdragsbestyrkande 10(48)

11 176 fortsättning Beslutet skickas till För åtgärd Berörda nämnder För kännedom Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 11(48)

12 177 Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen - Lars Edqvist (MP) Dnr KS/2014:173 s beslut avslår motionen. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Lars Edqvist (MP) har i en motion den 5 mars 2014 föreslagit att kommunen ska återinföra gratis parkering i zon 2 för bilar som drivs med biogas, etanol och el, inklusive laddhybrider. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 juni 2014 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att tekniska nämnden har i 61/2014 avstyrkt motionen. Av underlaget till beslutet framgår att Växjö, i likhet med flera andra stora kommuner, har infört den så kallade supermiljöbilsdefinitionen och att Växjö har en hög ambition när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Bestämmelserna för gratis parkering är ett viktigt verktyg för att minska de miljöskadliga utsläppen. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen har i 236/2014 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen. Utdragsbestyrkande 12(48)

13 177 fortsättning Yrkanden Lars Edqvist (MP) med instämmande av Malin Lauber (S), Örjan Mossberg (V) och Carl-Olof Bengtsson (S): bifaller motionen Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer Lars Edqvists yrkande mot kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej för bifall till Lars Edqvists yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot 27 röster för Lars Edqvists yrkande. Se omröstningsbilaga 1. Beslutet skickas till För kännedom Lars Edqvist Tekniska nämnden Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 13(48)

14 178 Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar - Cheryl Jones Fur (MP) och Lars Edqvist (MP) Dnr KS/2014:115 s beslut 1. besvarar den delen av motionen som gäller en utbyggnad av nätet för laddstolpar med att kommunen kommer att uppta överläggningar med näringsliv och handel i frågan i syfte att utöka nätet. 2. bifaller den delen av motionen som gäller information om det befintliga nätet och uppdrar till kommunstyrelsen att på kommunens hemsida tydligt informera om var laddstolparna finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Cheryl Jones Fur (MP) och Lars Edqvist (MP) har i en motion av den 12 februari 2014 efterlyst en utbyggnad av nätet av laddstolpar för elfordon samt bättre information på kommunens hemsida om var laddmöjligheter finns. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 28 maj 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att motionen skickades på remiss till tekniska nämnden som beslutade ställa sig positiv till motionen. Tekniska nämnden påpekar vidare att det i den kommande transportplanen finns en åtgärd som handlar om att identifiera strategiska platser för laddstolpar och etablera stolpar på dessa. Ansvaret för detta föreslås ligga på kommunstyrelsen i samverkan med tekniska nämnden och VEAB. Utdragsbestyrkande 14(48)

15 178 fortsättning Planeringskontoret delar tekniska nämndens bedömning att strategiska platser för laddstolpar ska identifieras, stolpar etableras samt information förbättras, inte minst eftersom det här arbetet redan har påbörjats. Under våren 2014 initierade planeringskontoret en dialog med tekniska förvaltningen och VEAB för att sätta igång det här arbetet. Inom ramen för den dialogen har lämpliga platser redan identifierats för etablering av ett tiotal laddstolpar. Det finns även konkreta förslag på finansieringslösning och ansvarsfördelning. Eftersom det i praktiken bara är ett formellt beslut och en mindre upphandling som ska till hoppas planeringskontoret att ett större antal stolpar i Växjö kan bli verklighet redan under Kommunstyrelsen har i 237/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. besvarar den delen av motionen som gäller en utbyggnad av nätet för laddstolpar med att kommunen kommer att uppta överläggningar med näringsliv och handel i frågan i syfte att utöka nätet. 2. bifaller den delen av motionen som gäller information om det befintliga nätet och uppdrar till kommunstyrelsen att på kommunens hemsida tydligt informera om var laddstolparna finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Yrkanden: Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Örjan Mossberg (V) och Malin Lauber (S): bifaller motionen. Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Cheryl Jones Furs yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Utdragsbestyrkande 15(48)

16 178 fortsättning godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Cheryl Jones Furs yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot 27 röster för Cheryl Jones Furs yrkande. Se omröstningsbilaga 2. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Cheryl Jones Fur Lars Edqvist Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande 16(48)

17 179 Motion för fler jobb och mer växtkraft med bättre nöjesliv - Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) Dnr KS/2014:321 s beslut bifaller motionen och uppdrar till nämnden för arbete och välfärd att se över kommunens regler för alkoholservering. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Lena Johannesson (KD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) har i en motion den 16 april 2014 föreslagit att kommunfullmäktige ska möjliggöra öppethållande för nöjeslivet till alla dagar före röd dag, samt med start i år möjliggöra öppethållande av nöjeslivet en extra timme under studentveckans alla dagar. Beslutsunderlag Växjö Citysamverkan har den 15 maj 2014 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att föreningens medlemmar välkomnar förslagen i motionen. Man anser bland annat att regelverket skulle bli mer logiskt samt att man då bättre kan möta besökarnas förväntningar. Polismyndigheten i Kronobergs län har den 19 maj 2014 yttrat sig över motionen. Polisen poängterar att de inte har något ansvar för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen i länet och anser inte att längre öppettider ger ett bättre nattoch nöjesliv. Man finner det dock motiverat att förlänga öppettiderna enligt förslagen i motionen. Utdragsbestyrkande 17(48)

18 179 fortsättning Nämnden för arbete och välfärd har i 82, , yttrat sig över motionen. Nämnden tillstyrker motionen som innebär att näringsidkare med alkoholtillstånd beviljas utskänkningstillstånd till klockan 02:00 dag innan röd dag och under studentveckan, måndag till och med torsdag. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra dessa justeringar i kommunens riktlinjer för alkoholtillstånd. Kommunchefen har i en skrivelse från den 5 juni redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns riktlinjer för serveringstillstånd idag medger att serveringstider kan beviljas till kl. 02:00 under årets alla dagar. Vid en ordinarie ansökningsprocess remitterar kommunen ärendet till flertalet myndigheter för att kontrollera att sökande uppfyller de krav som finns i alkohollagen samt att det inte finns risk för att det föreligger alkoholpolitiska olägenheter om serveringstillståndet skulle beviljas. I förarbetena till alkohollagen framgår det att prövning - förfarande med ansökningsprocess, remittering samt prövning enligt alkohollagens bestämmelser, måste göras i varje enskilt fall (prop. 1994/95:89 sid 71 och 98). En allmän tillståndsgivning är därför inte förenlig med svensk lagstiftning. Kommunstyrelsen har i 238/2014 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkanden Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunfullmäktige uppdrar till nämnden för arbete och välfärd att se över kommunens regler för alkoholtillstånd. Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Cheryl Jones Fur (MP), Håkan Engdahl (SD) och Wirginia Bogatic (V): avslår motionen och konstaterar att Växjö kommun idag kan bevilja serveringstider till kl. 02:00 under årets alla dagar och att en allmän tillståndsgivning inte är förenligt med svensk lagstiftning. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer kommunstyrelsens förslag, Oliver Rosengrens yrkande och Rose-Marie Holmqvists yrkande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande. Utdragsbestyrkande 18(48)

19 179 fortsättning Omröstning begärs. Ordförande utser Oliver Rosengrens yrkande till huvudförslag i omröstningen. Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Rose-Marie Holmqvists yrkande för att utse motförslag i huvudomröstningen och konstaterar att Rose-Marie Holmqvists yrkande utses till motförslag. godkänner därefter följande omröstningsordning: Ja för bifall till Oliver Rosengrens yrkande. Nej för bifall till Rose-Marie Holmqvists yrkande. Omröstningsresultat 30 ledamöter röstar för Oliver Rosengrens yrkande och 30 ledamöter röstar för Rose-Marie Holmqvists yrkande, en ledamot avstår från att rösta. beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande med stöd av ordförandes utslagsröst. Se omröstningsbilaga 3. Beslutet skickas till För åtgärd Nämnden för arbete och välfärd För kännedom Anna Tenje Oliver Rosengren Polismyndigheten i Kronobergs län Växjö Citysamverkan AB Kommunchefen (kanslichefen) Utdragsbestyrkande 19(48)

20 180 Motion om giftfri kommun - Eva Johansson (C) Dnr KS/2013:838 s beslut 1. bifaller motionen. 2. uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra motionens förslag inom ramen för nuvarande budgetförutsättningar. Bakgrund Eva Johansson (C) har inkommit med en motion angående giftfri kommun. Motionen innehåller fyra att-satser: 1. Att Växjö kommun i samband med revideringen av miljömålen förtydligar målsättningar rörande giftfri kommun. 2. Att Växjö kommun i arbetet med miljöfrågor lyfter fram frågan om gifter i vardagen i dialogen med medborgarna. 3. Att Växjö kommun reviderar och förtydligar krav på giftfria produkter vid upphandling. 4. Att Växjö kommun i sina ägardirektiv till de kommunala bolagen lyfter fram frågan om giftfria produkter vid byggnation. Beslutsunderlag Motionen har remitterats ut till samtliga nämnder och bolag. Tekniska nämnden besvarade remissen i 4/2014 där det framgår att nämnden delar motionärens intentioner. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig i 17/2014 positiva till motionens målsättningar och anser att en giftfri miljö är en angelägen hälsoskyddsfråga. Vidare anser nämnden att det bör tillföras resurser och kompetens inom området för att motionens intentioner ska vara möjliga att infrias. Omsorgsnämnden ser positivt på motionen och instämmer i att arbetet med giftfria produkter och livsmedel är viktigt. Detta framgår av 31/2014 och nämnden hänvisar till de regler som gäller vid upphandling av livsmedel, kemikalier samt möbler och textilier. Utdragsbestyrkande 20(48)

21 180 fortsättning Nämnden för arbete och välfärd föreslår i 61/2014 att motionen bifalles och hänvisar till det då pågående arbetet med att revidera Växjö kommuns miljöprogram. Nämnden hänvisar till det system som förvaltningen använder för att minimera exponeringen av gifter inom förvaltningens olika verksamheter och menar att detta arbete kan utvecklas. Fritidsnämnden har i 43/2014 hänvisat till arbetet med att miljödiplomera kultur- och fritidsförvaltningen. Då diplomeringen innebär att det inte används några miljöfarliga kemikalier inom nämndens verksamhetsområden anser nämnden att förvaltningen då blir giftfri. Gymnasienämnden har i 44/2014 ställt sig bakom motionärens intentioner. Kulturnämnden har i 22/2014 hänvisat till arbetet med att miljödiplomera kultur- och fritidsförvaltningen. Då diplomeringen innebär att det inte används några miljöfarliga kemikalier inom nämndens verksamhetsområden anser nämnden att förvaltningen då blir giftfri. Byggnadsnämnden föreslår i 68/2014 att frågan om en kommunövergripande kemikalieplan lyfts in i arbetet med det då pågående arbetet med att revidera Växjö kommuns miljöprogram. Växjö kommunföretag AB har i 50/2014 besvarat remissen i enlighet med en skrivelse från den vice Vd:n. Av skrivelsen framgår att Växjö kommunföretag AB ställer sig positiva till motionen men finner att Växjös miljöprogram återspeglar innehållet i motionen och att det därför inte behövs några särskilda beslut. Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse daterad den 24 juli I skrivelsen redovisas samtliga remissvar och ger samtidigt en presentation av kommunledningsförvaltningen synpunkter på motionens olika förslag. Kommunledningsförvaltningen hänvisar till revideringen av kommunens miljöprogram och nuvarande arbete med att lyfta frågan om gifter i vardagen i dialogen med medborgarna. Av detta arbete framgår att intresset bland medborgarna för sådana informationsinsatser är stort men bedömningen är att kommunen i dagsläget inte har kompetens eller resurser för att möta medborgarnas behov i frågan om riktade informationsinsatser. Förvaltningen ser även behovet av en kompetenshöjning och resursförstärkning inom området Utdragsbestyrkande 21(48)

22 180 fortsättning kemikaliefrågor vid upphandling. Slutligen ställer förvaltningen sig positiv till att arbeta vidare med frågan om reviderade ägardirektiv i enlighet med motionen. Kommunstyrelsen har i 239/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. bifaller motionen. 2. uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra motionens förslag inom ramen för nuvarande budgetförutsättningar. Yrkanden Eva Johansson (C) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Eva Johansson Berörda nämnder och Växjö Kommunföretag AB Utdragsbestyrkande 22(48)

23 181 Medborgarförslag om nybyggnad av seniorbostäder för friska äldre genom de kommunala bostadsbolagen Dnr KS/2014:284 s beslut besvarar medborgarförslaget med det pågående arbetet med att utveckla framtidens boende för äldre. Bakgrund Valter Jeppsson har inkommit med ett medborgarförslag gällande nybyggnad av seniorbostäder för friska äldre genom de kommunala bostadsbolagen. Medborgarförslaget innehåller fem förslagspunkter: 3. Åldersgränsen för seniorbostäder bör sänkas till 65 år. 4. Upprätta en bostadskö för pensionärer inom Boplats Växjö 5. Tydligt uttala i planprogram och i markanvisningar vart seniorbostäder skall byggas. Samråd ska ske med omsorgsnämnden 6. De kommunala bostadsbolagen bör anmodas bygga seniorbostäder 7. Kommunen bör aktivt verka för ett utökat byggande av seniorbostäder Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse daterad Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningens planeringskontor i uppdrag att leda en utvecklingsgrupp för framtidens boende för äldre i Växjö kommun. I utvecklingsgruppens uppdrag ligger att utreda bland annat fastigheter och omvärldsaspekter i sitt arbete samt ta fram en långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende. Arbetet beräknas redovisas i oktober Av kommunchefens skrivelse framgår att det pågående arbetet omfattar ett flertal av aspekterna i medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har i 240/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med det pågående arbetet med att utveckla framtidens boende för äldre. Yrkanden Catharina Winberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Utdragsbestyrkande 23(48)

24 181 fortsättning Ordförande Nils Posse (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För kännedom Valter Jeppsson Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 24(48)

25 182 Medborgarförslag om livsmedel i kommunen Dnr KS/2014:145 s beslut besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till den måltidspolicy som ska arbetas fram och där förslagsställarens frågor ska beaktas. hänvisar även till det nyligen antagna Miljöprogrammet där målsättning kring ekologiskt och närodlat finns. Bakgrund Cecilia Tingstedt har den 24 februari inkommit med ett medborgarförslag om livsmedel inom Växjö kommun. Medborgarförslaget innehåller följande sju förslag: 5. Ta bort tillsatserna glutamat/smakförstärkare/jäsextrakt/msg/maltodextrin 6. Se över produkter med kemiska tillsatser och tillsatt socker 7. Servera mer svenskt kött och att samarbeten med gårdar som producerar närproducerat kött upprättas 8. Öka andelen ekologiska livsmedel till minst 80 % 9. Ta bort förekomsten av sötsaker på skolor eller fritids 10. Byta ut margarin mot smör 11. Erbjuda mer fullkornsalternativ Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsnämnden har i 57/2014 besvarat medborgarförslaget i enlighet med den egna förvaltningschefens skrivelse. Av skrivelsen framgår att förvaltningen i dagsläget arbetar utifrån rådande rekommendationer, förutsättningar givna av kommunens upphandlingsavtal samt internbudget. Gymnasienämnden har i 42/2014 besvarat medborgarförslaget med en redogörelse över hur förvaltningen arbetar för att uppfylla de rådande krav och regler som gäller vid förvaltningens måltidsverksamhet. Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 19 juni redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen inte har några ytterligare synpunkter i ärendet. Utdragsbestyrkande 25(48)

26 182 fortsättning Kommunstyrelsen har i 243/2014 föreslagit kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att hänvisa till det nyligen reviderade miljöprogrammet, kommande måltidspolicy och att Växjö kommun redan idag arbetar utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, interbudget och förutsättningar givna av kommunens upphandlingsavtal. I samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig förslagsställaren Cecilia Tingstedt. Yrkanden Eva Johansson (C) med instämmande av Martin Edberg (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP): besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till den måltidspolicy som ska arbetas fram och där förslagsställarens frågor ska beaktas. hänvisar även till det nyligen antagna Miljöprogrammet där målsättning kring ekologiskt och närodlat finns. Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Johanssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Eva Johanssons yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Cecilia Tingstedt Skol- och barnomsorgsnämnden Gymnasienämnden Utdragsbestyrkande 26(48)

27 183 VoB Kronobergs årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för 2013 Dnr KS/2014:385 s beslut 1. godkänner årsredovisning och revisionsberättelse för beviljar styrelsen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Benny Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Bakgrund VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsår Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ska fattas av kommunfullmäktige i varje medlemskommun. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den elfte juni Av skrivelsen framgår att kommunalförbundet VoB Kronoberg för verksamhetsår 2013 redovisar ett överskott på kronor jämfört med kronor för verksamhetsår Ökningen beror på högre personalkostnader. Bedömningen är att bolaget i förhållande till verksamhetens omfattning har en mycket stark finansiell ställning. För VoB Syd AB visar redovisningen ett överskott efter bokslutsdispositioner och skatt på kronor. Kommunstyrelsen har i 241/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. godkänner årsredovisning och revisionsberättelse för beviljar styrelsen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret Utdragsbestyrkande 27(48)

28 183 fortsättning Beslutet skickas till VoB Kronoberg För kännedom Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 28(48)

29 184 Aktualitetsförklaring av den kommunövergripande översiktsplanen Dnr KS/2014:54 s beslut 1. finner att Växjö kommuns översiktsplan är aktuell med undantag för delarna: Ingelstad, Braås och Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. 2. finner att översiktsplanen avseende riktlinjer och vägledning kring etablering och utveckling av kommersiell service, kulturell service samt byggnation i strandnära lägen är aktuella och fungerar som ett fullgott underlag för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovhantering. 3. beslutar att vid nästa revidering av Översiktsplanen för Växjö kommun ska tillgänglighetsfrågorna prövas. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund En översiktsplan ska spegla kommunens syn på utvecklingen inom mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är vägledande vid beslutsfattande enligt plan- och bygglagen samt för andra lagrum och således är översiktsplanens aktualitet av vikt. skall, enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 27, minst en gång under mandatperioden pröva aktualiteten på översiktsplanen för att klargöra om den alltjämt stämmer överens med kommunens viljeriktning för mark- och vattenanvändningen. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den förste juli Den samlade bedömningen är att viljeriktningen och intentionerna i Växjö kommuns översiktsplan fortfarande är aktuella med hänsyn till förändrade förutsättningar. De delar av översiktsplanen som bedöms vara inaktuella är Ingelstad, Braås och Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. Av Utdragsbestyrkande 29(48)

30 184 fortsättning skrivelsen framgår att de övergripande riktlinjer rörande mark- och vattenanvändningen anses vara fortsatt aktuella men att behovet av framtagning av fördjupningar för kommundelscentran och mindre tätorter bedöms vara större än behovet av en ny övergripande översiktsplan. Kommunstyrelsen föreslog i 242/2014 kommunfullmäktige besluta följande: 1. finner att Växjö kommuns översiktsplan är aktuell med undantag för delarna: Ingelstad, Braås och Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. 2. finner att översiktsplanen avseende riktlinjer och vägledning kring etablering och utveckling av kommersiell service, kulturell service samt byggnation i strandnära lägen är aktuella och fungerar som ett fullgott underlag för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovhantering. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S) och Gunnar Storbjörk (S): 1. finner att Växjö kommuns översiktsplan är aktuell med undantag för delarna: Ingelstad, Braås och Lammhult, de mindre tätoch småorterna samt tillgänglighetsmål och tillgänglighetsperspektiv. 2. finner att översiktsplanen avseende riktlinjer och vägledning kring etablering och utveckling av kommersiell service, kulturell service samt byggnation i strandnära lägen är aktuella och fungerar som ett fullgott underlag för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovhantering. Nils Fransson (FP): 1. finner att Växjö kommuns översiktsplan är aktuell med undantag för delarna: Ingelstad, Braås och Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. 2. finner att översiktsplanen avseende riktlinjer och vägledning kring etablering och utveckling av kommersiell service, kulturell service samt byggnation i strandnära lägen är aktuella och fungerar som ett fullgott underlag för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovhantering. 3. beslutar att vid nästa revidering av Översiktsplanen för Växjö kommun ska tillgänglighetsfrågorna prövas. Utdragsbestyrkande 30(48)

31 184 fortsättning Beslutsordning Ordförande Nils Posse (M) ställer yrkandena och kommunstyrelsens förslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Omröstning begärs. Ordförande utser Nils Franssons yrkande som huvudförslag i omröstningen. Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Carin Högstedts yrkande för att utse motförslag i omröstningen och konstaterar att Carin Högstedts yrkande utses till motförslag. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Nils Franssons yrkande. Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt Nils Franssons yrkande med 34 röster mot 23 röster för Carin Högstedts yrkande. 4 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 4. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 31(48)

32 185 Revidering av upphandlingspolicy avseende direktupphandlingsgräns Dnr KS/2014:415 s beslut 1. godkänner direktupphandlingsgränser till 28 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 2. godkänner direktupphandlingsgränser till 26 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller för berörda upphandlande enheter vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 3. uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera Policy för upphandling och inköp i Växjö kommun, antagen , i enlighet med beslutet. Bakgrund Nya direktupphandlingsgränser gäller från den förste juli 2014 i enlighet med regeringens proposition 2013/14:133 antagen av Sveriges riksdag i maj Detta medför en möjlighet att förändra direktupphandlinsgränser i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandlin (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse daterad den tolfte juni 2014 redogjort av ärendet. Av skrivelsen framgår att det enligt LOU (2007: l092) är möjligt att tillämpa direktupphandling om kontraktets värde uppgår till högst 28 % av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Tröskelvärdet är för närvarande l kronor vilket motsvarar en ny direktupphandlingsgräns på kronor. Tidigare direktupphandlingsgräns uppgick till kronor. Vidare framgår att det enligt LUF (2007:1092) är möjligt att tillämpa direktupphandling om kontraktets värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som gäller för berörda upphandlande enheter vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Exempel på enheter som detta berör inom Växjö kommun är Växjö Energi AB. Utdragsbestyrkande 32(48)

33 185 fortsättning Tröskelvärdet är för närvarande kronor vilket motsvarar en ny direktupphandlingsgräns på kronor. Tidigare direktupphandlingsgräns uppgick till kronor. Kommunstyrelsen har i 244/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. godkänner direktupphandlingsgränser till 28 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 2. godkänner direktupphandlingsgränser till 26 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller för berörda upphandlande enheter vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 3. uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera Policy för upphandling och inköp i Växjö kommun, antagen , i enlighet med beslutet. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Nämnder och Växjö Kommunföretag AB Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 33(48)

34 186 Rapporter från revisionen Inga rapporter från revisionen redovisades vid dagens sammanträde. Utdragsbestyrkande 34(48)

35 187 Framställda interpellationer s beslut medger att interpellationerna får ställas. Bakgrund Följande interpellationer har framställts: Interpellation till ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden Stefan Bergström (FP) från Carin Högstedt (V) om allt större grupper på fritids. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) från Carin Högstedt (V) om bästa företagsmarken för fäfot. Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) från Carin Högstedt (V) om hur personella resurser fördelats till aktiviteter och öppethållanden på Araby under sommaren. Interpellation till Ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) från Carl-Olof Bengtsson (S) angående besparingar på måltiden. Utdragsbestyrkande 35(48)

36 188 Interpellationssvar från ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden Stefan Bergström (FP) till Carin Högstedt (V) om allt större grupper på fritids Dnr KS/2014:410 har i 187/2014 medgett en interpellation från Carin Högstedt (V) till skol- och barnomsorgsnämndens ordförande Stefan Bergström (FP) om allt större grupper på fritids. Interpellationen besvaras av Stefan Bergström. Utdragsbestyrkande 36(48)

37 189 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) till Carin Högstedt (V) om bästa företagsmarken för fäfot Dnr KS/2014:492 har i 187/2014 medgett en interpellation från Carin Högstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om bästa företagsmarken för fäfot. Interpellationen besvaras av Bo Frank. Utdragsbestyrkande 37(48)

38 190 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Carin Högstedt (V) om hur personella resurser fördelats till aktiviteter och öppethållanden på Araby under sommaren Dnr KS/2014:508 har i 187/2014 medgett en interpellation från Carin Högstedt (V) till ordförande i organisations- och personalutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om hur personella resurser fördelats till aktiviteter och öppethållanden på Araby under sommaren. Interpellationen besvaras av Per Schöldberg. Utdragsbestyrkande 38(48)

39 191 Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Carl-Olof Bengtsson (S) angående besparingar på måltiden Dnr KS/2014:516 har i 187/2014 medgett en interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till ordförande i organisations- och personalutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om besparingar på måltiden. Interpellationen besvaras av Per Schöldberg. Utdragsbestyrkande 39(48)

40 192 Val av ny ledamot i skol- och barnomsorgen efter Mikael Daag (MP) Dnr KS/2014:418 s beslut 1. utser Magnus Wåhlin till ny ledamot i skol- och barnomsorgsnämnden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund har i 168/2014 beviljat Mikael Daag (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i skol- och barnomsorgsnämnden utan att någon ny ledamot valdes. Beslutet skickas till Skol- och barnomsorgsnämnden Magnus Wåhlin Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 40(48)

41 193 Val av ny ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden efter Magnus Wåhlin (MP) Dnr KS/2014:418 s beslut 1. utser Jonathan Rundqvist till ny ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Valberedningen har i 58/2014 föreslagit Magnus Wåhlin (MP) till ny ledamot i skol- och barnomsorgsnämnden. Då han i dagsläget är ersättare i nämnden lämnas hans nuvarande uppdrag vakant. Beslutet skickas till Skol- och barnomsorgsnämnden Jonathan Rundqvist Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 41(48)

42 194 Val av ny ersättare i skol- och barnomsorgen efter Malin Johansson (S) Dnr KS/2014:402 s beslut utser Marianne Nordin till ny ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund har i 170/2014 beviljat Malin Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden utan att någon ny ersättare valdes. Beslutet skickas till Skol- och barnomsorgsnämnden Marianne Nordin Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 42(48)

43 195 Val av ny ersättare i valnämnden efter Jonas Danielsson (S) Dnr KS/2014:435 s beslut 1. utser Ann-Marie Häggsgård till ny ersättare i valnämnden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund har i 169/2014 utsett dåvarande ersättare Jonas Danielsson (S) till ny ledamot i valnämnden efter Therese Graesén (S). Därmed lämnades hans plats som ersättare vakant. Beslutet skickas till Valnämnden Ann-Marie Häggsgård Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 43(48)

44 196 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Joacim Benes (M) Dnr KS/2014:520 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Mats Tegvall till ny ersättare i gymnasienämnden. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Joacim Benes (M) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. Beslutet skickas till Gymnasienämnden Joacim Benes Mats Tegvall Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 44(48)

45 197 Avsägelse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden- Joacim Benes (M) Dnr KS/2014:521 s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Ulla Svensson till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Joacim Benes (M) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Beslutet skickas till Gymnasienämnden Joacim Benes Ulla Svensson Löneenheten Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 45(48)

46 198 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag s beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Inkom till kommunkansliet Motioner Motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön - Carin Högstedt (V) Motion angående kartläggning av pensionärernas situation och levnadsförhållanden i Växjö Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Carl-Olof Bengtsson (S) Medborgarförslag Medborgarförslag att busslinje nr 9 får en förändrad körsträcka Medborgarförslag om att skapa ett Invandringens hus Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Ingelstad Medborgarförslag om Din Bror och DISAundervisning i flera skolor i Växjö kommun Medborgarförslag om ny matsal i Lammhults skola Utdragsbestyrkande 46(48)

47 199 Meddelanden s beslut Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde: 1. Beslut fattat av fritidsnämnden medborgarförslag om inrättning av naturistbad 2. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kjell Jönsson (V) 3. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Purification Spångberg (-) 4. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bodil Skytt Sjöqvist (M) 5. Kungörelse för Växjö kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september. Utdragsbestyrkande 47(48)

48 200 Avslutningsord s ordförande Nils Posse sammanfattar den gångna mandatperioden och gör en tillbakablick över viktiga beslut och händelser i kommunfullmäktige och i Växjö kommun. Nils Posse framför också sitt och presidiets tack till alla ledamöter och ersättare och tjänstemän för gott samarbete och för goda arbetsinsatser i kommunfullmäktige under mandatperioden. s 1:e vice ordförande Marie-Louise Gustavsson tackar ordförande Nils Posse för hans insats under mandatperioden. Utdragsbestyrkande 48(48)

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26. Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14.

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26. Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14. KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-08-26 Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 26 augusti klockan 14.00 Ledamöter Posse Nils, M, ordf. Gustavsson Marie-Louise, S, 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.35 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 16:35 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Annika Stacke FP Lars-Erik Larsson C Andreas Ekman M Eva Christensen M Roland Gustbée M Ulla Blanking M

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer