Åsele Kommun. Kodplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsele Kommun. Kodplan"

Transkript

1 Åsele Kommun Kodplan 2015

2 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Intäkter/Inkomster Försäljningsmedel Taxor och avgifter... 8 Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) Interna Intäkter investeringsbudgeten Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamheter och entreprenader Försäljning av exploateringsfastigheter Försäljning av anläggningstillgångar Kostnader/Utgifter Inköp av anläggningstillgångar Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet Kostnader för arbetskraft Löner och arvoden Andra kontanta ersättningar Kostnader för naturaförmåner Kostnadsersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Personalsociala kostnader m m och 7 Övriga verksamhetskostnader Lokal- och markhyror Bränsle, energi och vatten Hyra/leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial och trycksaker Reparation och underhåll av maskiner och inventarier... 27

3 68 Tele-, datakommunikation och postbefordran Kostnader för transportmedel Transporter och resor Representation Försäkringsavgifter och riskkostnader Övriga främmande tjänster Tillfälligt inhyrd personal Diverse kostnader Diverse periodiseringskonton Avskrivningar Finansiering Skatteintäkter Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag Avgifter i utjämningssystemet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Interna intäkter och kostnader Fördelad intäkt Fördelad kostnad Motpart Objekt Revision Kommunstyrelsen Teknik & Anläggning Tillväxt & Utveckling Barn & Utbildning Sociala Miljö & Bygg Överförmyndaren Renens Kabel-TV Extraordinära intäkter/kostnader... 58

4 Avskrivningar Finansiering Investeringsobjekt Information gällande kontering av löpande och periodiskt underhåll Attestkoder (ANSVAR)... 62

5 Kontobild Baskonto Objekt Aktivitet Motpart XXXX XXXX XXX XXX För att identifiera motpart så som verksamhet, stat, kommunägt företag etc. Kontodel för ytterligare indelning av verksamhet, s.k. "aktiviteter" Varje "lägsta nivå" för redovisning av kostnader/intäkter erhåller ett unikt objektsnummer som i ekonomisystemet kan styras till viss verksamhet, viss ansvarskod etc. Även investeringar Obligatorisk kontodel för redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Första positionen styr enligt följande: 1 Tillgångar 2 Skulder och eget kapital 3 Intäkter 4--7 Kostnader 8 Finansiella intäkter och kostnader 9 Interna poster 1

6 Kontoklass 1 Tillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter 1130 Fastigheter för affärsverksamhet 1139 Ack avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1140 Publika fastigheter (inkl Renens kabel-tv markanl) 1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter 1150 Fastigheter för annan verksamhet 1159 Ack avskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1160 Övriga fastigheter 1169 Ack avskrivningar, övriga fastigheter 1170 Pågående ny-, till och ombyggnad Maskiner och inventarier 1210 Maskiner 1219 Ack avskrivningar, maskiner 1220 Inventarier (Inkl Renens kabel-tv inventarier) 1229 Ack avskrivningar, inventarier 1230 Byggnadsinventarier 1239 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1240 Bilar och andra transportmedel 1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel 1260 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1269 Ack avskrivningar, förbättringsutgifter 1280 Konst 1290 Övriga maskiner och inventarier 1299 Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 1320 Aktier 1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 1322 Andelar 1329 Värdereglering aktier och andelar 2

7 1330 Obligationer 1331 Insatskapital 1332 Ålandsbanken depå (Fasträntekto) 1333 Strategiobligationer 1337 SGP Americas Obligation 1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis mm 1350 Långfristiga fordringar (Åsele nya golfklubb) 1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1353 Förlagslån Kommuninvest 1354 Konvertibler Dest. Södra Lappland 1359 Värdereglering långfristiga fordringar 1360 Förvaltade fonders tillgångar 1380 Grundfondskapital 1389 Värdereglering grundfondskapital 1390 Bidrag till statlig infrastruktur 1399 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1411 Förråd arbetskläder 1412 Förråd sopkärl 1421 Förråd Fredrika 1431 Städmaterialförråd 1470 Exploateringsfastigheter Kundfordringar 1510 Kundfordringar-VERTEX (Renens kabel-tv) 1511 Kundfordringar-VISMA-EXOR 1512 VA - Kundfordringar 1513 Kundfordringar avseende kommunens koncernföretag 1514 Osäkra kundfordringar 1516 Renh - Kundfordringar 1517 Rest - Kundfordringar 1518 Avräkning VINSAM återbetalning 1519 Avräkningskonto VINSAM 1590 Värdereglering kundfordringar 3

8 Diverse kortfristiga fordringar 1611 Skuld till egen förvaltning -WM-lön 1612 Bruttoskuld WM-lön 1620 Kommunens avräkning med förvaltade fonder 1631 Kontokurant KPA 1632 Fordran FORA 1640 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1650 Skattefordran F-skatt 1651 Betald F-skatt (Fastighetsskatt och särsk. löneskatt) 1652 Fordran avs särskild momskomp. Ludvika 1655 Stadsbidragsfordringar 1656 Genomgångskonto vidarefakturering Åselehus 1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1662 Förskotter (inkl Åsele marknad) 1663 Virkeslikvidkonto Norrskog 1664 Skogsförvaltningen Avasjö 1665 Förmedlade medel 1666 Genomgångskonto (fordringar) 1667 IFO 1668 Virkeslikvidkonto Holmen 1671 Ingående moms -rörelselokaler 1672 Ingående moms -övrigt 1675 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter 1677 Ingående moms -skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) 1678 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattefria verksamheter (Ludvikamoms) 1681 Fordran mervärdesskatt -skattskyldiga verksamheter 1687 Fordran mervärdesskatt -Ludvikamomsen 1698 Differens kundreskontra 1699 Öresavrundning (Visma-Reskontra) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader (ej scanning) 1712 Periodisering skannade leverantörsfakturor under innevarande år 1717 Bokförda 13 avser 14 scanning 1718 Bokförda 14 avser 15 scanning 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna intäkter vid årsskifte 1760 Upplupna ränteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter (kommunalskatten) 4

9 1781 Upplupna fastighetsavgifter 1793 Fordringar Bruttolöneavdrag Kortfristiga placeringar i värdepapper 1820 Aktier och andelar 1830 Obligationer, förlagsbevis m.m Certifikat 1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar Postgiro och bank 1911 Kontantkonto Renens kabel-tv 1923 PG nr Manuell utbetalning bank 1951 UKK Bankkonto (Åsele Kommun) 1953 Socialutbetalningar OCR-konto övrigt 1955 OCR-konto Renens Kabel/TV Internet 1970 Spärrade bankmedel/ålandsbanken -depå Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital, ingående värde 2020 Årets resultat Avsättningar 2210 Avsättning förtroendevalda 2220 Avsättning exkl. ÖK-SAP 2250 Avsättning för löneskatt på ÖK-SAP Långfristiga skulder 2341 Lån i banker och kreditinstitut -kommunen 2342 Lån i banker och kreditinstitut -övertagna av Stiftelsen Åselehus 2388 Skuld för investeringsbidrag Investeringsbidrag avser att täcka investeringsutgifter och bidragen bokförs initialt som skuld på detta underkonto. Här redovisas statliga investeringsbidrag som exempelvis bidrag till gång- och cykelvägar. För att säkerställa att investeringsbidrag och upplösning av investeringsbidrag tas bort när anläggningstillgångarna utrangeras måste det var möjligt att härleda investeringsbidragen till de 5

10 anläggningstillgångar som bidragen avser. Detta görs förslagsvis i anläggningsredovisningen. Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag I takt med att anläggningarna som investeringsbidragen avser skrivs av upplöses (intäktsförs) investeringsbidragen på detta underkonto. Upplösning av skulder för investeringsbidrag sker på konto 357, 2389 investeringsbidrag Mottagna depositioner Renens kabel-tv Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2420 Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder 2511 Leverantörsskulder VISMA-EXOR 2512 Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag 2599 Prel. Kontering fakturor Moms och särskilda punktskatter 2611 Utgående moms -full moms (1) rörelsefastigheter (25%) 2612 Utgående moms -full moms (3) övrigt (25%) 2620 Utgående moms (4) reducerad (12%) 2630 Utgående moms (5) reducerad (6%) 2640 Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 2650 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 2680 Moms, redovisningskonto (skuld) Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalens källskatt 2730 Införsel Övriga kortfristiga skulder 2811 Skatteskulder (F-skatt) 2822 Genomgångskonto (skulder) 2823 Genomgångskonto WM-lön 2824 Differenskonto WM-lön 2825 Ersättning statens bostadsnämnd 2830 Förvaltade fonders avräkning med kommunen 2831 Förvaltade fonders kapital 6

11 2841 Fiskeprojekt ÖvreÅngermanälven-ej upparbetat 2842 Kompetensutveckling -ej upparbetat 2843 Översiktsplan Sö Lappland 2847 Förnyelsefond gatlysen 2852 Schablonersättning flyktingbarn 2853 Palliativ vård 2856 Ej upparb -ny vårdform -psykiatri 2858 Ej upparb -kvinnofrid (Obj 5931) 2861 Ej upparb -energimyndigheten 2863 Ej upparb -Skolprojekt Ej upparb -Vårdgaranti Äldre 2866 Ej upparb -Livsmedelstillsyn Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner (nettolöner över DC) 2911 Okompenserad övertid 2912 Periodiserad timlön inkl po 2921 Upplupna semesterlöner 2931 Upplupna arbetsgivaravgifter 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2935 Upplupna avtalsförsäkringar 2936 Upplupen särskild löneskatt försäkringspremie KAP-KL 2940 Upplupna räntekostnader 2950 Förutbetalda hyresintäkter 2954 Förutbetalda avgifter Renens kabel-tv 2962 Upplupen pensionskostnad kompletterande ålderspension 2963 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2964 Upplupen pensionskostnad utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2965 Upplupen pensionspremie KPA 2970 Förutbetalda hyror ab.avg.renen 2975 Bokförda 14 avser 13 -scanning 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2990 Övriga interimsskulder (ej scanning) 2994 Avg PVAB 2995 Särskild löneskatt Avg PVAB 7

12 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsmedel 3011 Försäljningsmedel, momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som är redovisningsskyldig för moms. Även fiskekortsförsäljning Personalmat, momspliktiga På detta konto redovisas löneavdrag för personalmat Försäljningsmedel, ej momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som inte är redovisningsskyldiga för moms. 31 Taxor och avgifter Denna kontogrupp reserveras för redovisning av avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten Förrättnings- och granskningsavgifter På detta konto redovisas s.k. förrättnings- och granskningsavgifter, exempelvis byggnadslovsavgifter, livsmedelskontroll eller andra avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning Kostnadsersättningar På detta konto redovisas kostnadsersättningar som gatukostnads ersättningar, anslutningsoch anläggningsavgifter, till exempel VA-anläggningar. Även anslutningsavgifter Internetföretag Övriga Taxor och avgifter - momspliktiga På detta konto redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och den service som kommunen tillhandahåller kommuninvånarna t ex taxor och avgifter för barnomsorg, hemtjänst, el, värme, vatten, renhållning, parkering och kollektivtrafik Övriga Taxor och avgifter ej momspliktiga Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) 3201 Kontantinsatser internetföretag 3202 Månadsersättning internetföretag 3203 Kontantinsats internet 3204 Månadsersättning internet 3205 Kontantinsatser K-tv 8

13 3206 Månadsersättning K-tv 3207 Övriga intäkter kabel-tv/internet 3208 Avbetalning fiberanslutning internet 3209 Kvartalsavgift kabeltv Sollefteå 3210 Kortavgift kabel-tv 3211 Kanalpaket kabel-tv 3212 Indrivning inkassa Ktv Internet 3213 Öppningsavgift 3214 Öppningsavgift Internet 3215 Övriga rörelseintäkter momspliktiga 3216 Intäkter påminnelseavgift 3217 Öresutjämning 33 Interna Intäkter investeringsbudgeten 3300 Interna Intäkter investeringsbudgeten 34 Hyror och arrenden 3410 Bostads- och lokalhyror (kontraktshyror) På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och andra lokaler. Observera att även hyresintäkter från boende vid kommunen särskilda boendeformer redovisas här. Se också Markhyror och arrenden mm (Motpart!) På detta konto redovisas intäkter från uthyrning/arrenden av mark (inkl. jaktarrenden), d v s fastighet utan byggnad. Här redovisas även tomträttsavgälder Fordons- och maskinhyror På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av fordon och arbetsmaskiner. Ex. uthyrning av arbetsmaskiner från förråd Hyror för inventarier och material På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och material. Ex. uthyrning från förråd. 9

14 3450 Tillfälliga lokalupplåtelser På detta konto redovisas intäkter från mera tillfälliga uthyrningar av lokaler, exempelvis uthyrning av gymnastiksalar och sammanträdesrum. Tillfällig lokalupplåtelse Kulturhuset. Även uthyrning av motorvärmare Övriga hyror och arrenden På detta konto redovisas övriga hyror och arrenden för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp. 35 Bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag som kommunen erhåller. Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, taxor och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av bidraget. Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare och kommunen Driftbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Här redovisas till exempel statsbidrag för maxtaxa för skolverksamhet och skolbarnsomsorg, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, miljöbidrag, bidrag för flykting- och integrationsverksamhet. Ersättning för personlig assistent från försäkringskassan redovisas inte här, utan på konto Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent. (Motpart!) På detta konto bokförs erhållna ersättning från Försäkringskassan som avser personliga assistenter. Betalningar från och till Försäkringskassan ska bruttoredovisas via konto 3540, Erhållna ersättningar för personliga assistenter, och underkonto 4538, Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter. På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815) Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet (Motpart!) Här redovisas den särskilda momsersättning (6% och 5% respektive 18%) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksamhet. Motbokning sker på konto Fordringar hos staten Investeringsbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas investeringsbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting med flera. Enligt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning ska investeringsbidrag först skuldföras, vilket sker på konto 2388, Skuld för investeringsbidrag, för att sedan upplösas (intäktsföras) i takt med att investeringarna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Den upplösningen (intäktsföring) av investeringsbidrag som sker på underkonto 2389 redovisas på detta konto. Motkontering sker alltså på underkonto 2389, Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag. EU-bidrag På detta konto bokförs bidrag från EU. Här redovisas endast de bidrag som tillfaller den egna kommunen EU-bidrag till driftändamål (Motpart!) 3582 EU-bidrag till investeringar (Motpart!) 10

15 Övriga bidrag På detta konto redovisas övriga bidrag för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp till exempel återbetalning av försörjningsstöd. Här redovisas inte bidrag från statliga myndigheter, dessa redovisas på konto Övriga bidrag till driftändamål 3592 Övriga bidrag till investeringar 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av kommunala verksamheter, entreprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt. I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamheten eller avgifter i samband med myndighetsutövning. De redovisas i kontogrupp Försäljning av verksamhet (Motpart!) Här redovisas intäkter för försäljning av verksamhet och entreprenader. Exempel på sådana intäkter är interkommunala ersättningar för vård- eller elevplatser, försäljning av hemtjänst till annan kommun och ersättningar för administrativa tjänster till kommunala företag, lönehantering, inköpssamarbeten. För att klassas som försäljning av verksamhet och redovisas på detta konto ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: - Försäljningen ska inte vara av tillfällig art. - Avtal eller liknande överenskommelse om att sälja viss verksamhet finns med annan köpare. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med köpare grundat på peng- eller checksystem. - Den ersättning som erhålls ska motsvara utförd prestation Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster På detta konto redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art. Exempel på sådant kan vara ersättning för föredrag, tillfälliga externa utbildningsinsatser, ekonomisk eller juridisk rådgivning till kommunala företag Övriga ersättningar och intäkter På detta konto redovisas ersättningar och intäkter, som till exempel erhållna försäkringsersättningar och viten, som kommunen inte fattar beslut om eller kan påverka. Taxor och avgifter som kommunen själv fattar beslut om, som till exempel plikt- och förseningsavgifter från bibliotek samt felparkeringsavgifter, redovisas i kontogrupp 31, Taxor och avgifter. 37 Försäljning av exploateringsfastigheter I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig försäljning av omsättningstillgångar Försäljning av exploateringsfastigheter, omsättningstillgång På detta konto redovisas försäljningen av exploateringsfastigheter som omsättningstillgångar på konto 147, Exploateringsfastigheter. 11

16 38 Försäljning av anläggningstillgångar 3811 Försäljningspris (reavinster), maskiner och inventarier På detta konto redovisas försäljningspriset för inventarier och maskiner i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet Försäljningspris (reavinster), mark, byggnader och tekniska anläggningar På detta konto redovisas försäljningspriset för mark, byggnader och tekniska anläggningar i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. 12

17 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas Inköp av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som anläggningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av finansiella omsättningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som omsättningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av maskiner och inventarier På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier. Till anskaffningsvärdet räknas också direkta inköpskostnader som frakter etc. Här redovisas transportmedel inklusive reservdelar, maskiner och aggregat, möbler, textilier och övriga inventarier. Obs! Detta konto kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) Förbrukningsinventarier bokas på konto 6410 alt Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärdet vid inköp av fastigheter redovisas på detta konto. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas som exempelvis lagfart. Obs! Kontot kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) 41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, direkta inköpskostnader såsom frakt, spedition, transportförsäkringar m m. Material avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, redovisas i kontogrupp Anläggnings- och underhållsmaterial På detta konto redovisas utgifter/kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar. Här redovisas följande materialgrupper: - Byggnads- och anläggningsmaterial - Järn-, stål, och metallvaror - Elmaterial - Trävaror m.m. - Färger, kemisk-tekniska produkter - Grus och sand - Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 13

18 4101 Kabelskyddsmaterial 4102 Fibermaterial 4103 Övrigt kabelmaterial 4104 Radiolänkmaterial 4105 Aktiv utrustning 4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager Detta konto används för att visa förändringen av anläggnings- och underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp 41. Motsvarande debitering (lagerökning) eller kreditering (lagerminskning) sker på konto Lämnade bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan lämnas utan direkt krav på motprestation. Motprestation kan dock förekomma, exempelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det avgörande vid klassificeringen är om betalningen är av understödjande karaktär eller ej. Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som reglerar motprestation, redovisas istället som Köp av huvudverksamhet, kontogrupp 46. Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer som ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning till flyktingar, anhörigbidrag och övriga bidrag till exempel premier och stipendier Premier och stipendier (Motpart!) 4511 Ekonomiskt bistånd (Motpart!) På kontot redovisas ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Här redovisas även utbetalningar till personer under utvecklingsgaranti. Ekonomiskt bistånd ska bruttoredovisas. Återbetalning av ekonomiskt bistånd redovisas på konto 359, Övriga bidrag Introduktionsersättning (Motpart!) På detta konto redovisas introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet Anhörigbidrag (Motpart!) På detta underkonto redovisas bidrag och stöd till enskilda som ges för exempelvis anhörigvård. Här avses inte ersättning som betraktas som lön. Sådan ersättning redovisas istället i kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft. 14

19 4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg (Motpart!) På detta underkonto redovisas vårdnadsbidrag till föräldrar som ej utnyttjar den kommunala barnomsorgen 4519 Övriga bidrag till enskilda (Motpart!) På detta konto redovisas ersättningar till elever, inackorderingsbidrag, resebidrag till gymnasielever, premier, stipendier, kostersättningar, habiliteringsersättningar 4520 Bostadssociala bidrag (Motpart!) Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostäder för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbidrag Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl (Motpart!) På detta konto redovisas bidrag till föreningar, stiftelser, kommunägda företag, privata företag, kommuner, landsting, kommunalförbund, staten, statliga myndigheter med flera. Även kostnader för ersättning för personliga assistenter redovisas på detta konto. På kontot redovisas bidrag till kommunalförbund, observera att köp av verksamhet från kommunalförbund redovisas i kontogrupp 46, köp av huvudverksamhet eller i kontoklass 6 och 7, övriga verksamhetskostnader. Bland bidrag till staten ingår bidrag för arbetsmarknadsåtgärder till exempel bidrag till arbetsmarknadsverket för arbetsplatsintroduktion (api). Bidrag till staten och statliga myndigheter i form av bidrag till statlig infrastruktur bokförs på konto Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (Motpart!) På detta underkonto bokförs kostnader för ersättningar till försäkringskassan för personliga assistenter. Betalningar från och till försäkringskassan ska bruttoredovisas. Erhållna Ersättningar för personliga assistenter redovisas via konto 354. Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter redovisas via underkonto På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815). 15

20 46 Köp av huvudverksamhet Stora delar av den kommunala verksamheten kan indelas i huvudverksamhet och stödverksamhet. Både huvud- och stödverksamhet kan utföras i egen regi eller köpas in. I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen regi. Stödtjänster redovisas som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass 6 och 7. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på konto 745, Konsulttjänster Köp av huvudverksamhet (Motpart!) Med huvudverksamhet avses verksamhet/tjänster som: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att de erbjuds kommuninvånarna. Detta innebär bland annat att om verksamheten inte utförs i egen regi så måste den köpas in.att kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna är inte begränsat till så kallad speciallagsregleradverksamhet. Här avses även verksamhet inom till exempel kultur ochfritidsområdet som normalt drivs av kommunen. 2. Direkt berör kommuninnevånarna. Nedan redovisas exempel på huvudverksamhet: räddningstjänst förskoleverksamhet barnomsorgs- och utbildningsplatser vårdplatser färdtjänst avfallshantering skötsel av allmänna gator, allmänna vägar, gång- och cykelvägar och dylikt, exempelvis snöröjning och sandning (ej fastighetsskötsel,se konto 613, Städ- och renhållningstjänster). skötsel av kommunens parker drift av sporthall turistverksamhet För att klassas som köp av verksamhet och redovisas i denna kontoundergrupp ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: 1. Köpet ska inte vara av tillfällig art. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med annan producent. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med annan producent grundat på peng- eller checksystem liksom köp från annan kommun, landsting eller staten. Den ersättning som lämnas ska motsvara utförd prestation. 16

21 5 Kostnader för arbetskraft 52 Löner och arvoden 5211 Fasta arvoden/kpr (kommunalråd) 5212 Ordförandearvoden 5213 Sammanträdesarvoden 5214 Förlorad arbetstid 5220 Ordinarie personal (inkl månadsanställda vikarier) 5221 Fyllnadstid 5222 Övriga vikarier (inkl timanställda och timanställda vikarier) 5223 Sjuklön Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB 5225 Ob, jour, beredskap 5226 Övertid, enkel o kval 5227 Semesterersättning, semesterdagstillägg 5228 Retroaktiva ersättningar 5229 Övriga lönearter 5231 Deltidsanställda brandmän och befäl - grundlön och förmanstillägg övning och fysisk träning semesterjour ersättning vid utryckning 5235 Beredskapsavtalet BEA 5236 Sjuklön Sjuklön Arvode till uppdragstagare 5242 Överförmyndararvode 5243 Förmyndare/Förvaltare 5244 Gode män 5245 Familjehem/kontaktpersoner 5246 Feriebarnsföräldrar 5248 Medlare 5250 Ordinarie personal under 25 år 5251 Lön fyllnadstid<25år 5252 Lön timlön vikarier<25år 5253 Sjuklön 1-14 (80%) <25år 5254 Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB<25år 5255 Ob, jour,beredskap 5256 Övertid, enkel o kval 5257 Semesterers, semesterdagsers 5258 Retroaktiva ersättningar 17

22 5259 Övrig lönearter 5260 Lön/arvode pensionärer (reducerat po-påslag) 5270 Okompenserad övertid pengar 5290 Förändring av okompenserad övertid 5291 Förändring av semesterlöneskuld 5292 Upplupna retroaktiva löner 5293 Periodiserade timlöner bokslut 53 Andra kontanta ersättningar I denna kontogrupp redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Hit räknas dock inte pensionsutbetalningar (konto 573), kostnadsersättningar (kontogrupp 55) avseende fast anställd personal. Exempel på den typ av kontanta ersättningar som kan komma ifråga är ersättningar för förslagsverksamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie lön i form av arvoden för sammanträden, kontanta ersättningar eller bidrag till arbetstagare för inköp eller tvätt av arbetskläder, felräkningspengar i samband med löneersättningar. Ex. abonnemangsavgift för telefon 5300 Andra kontanta ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för naturaförmåner till anställda, i den mån dessa kostnader kan särredovisas. Kontogruppen används även för redovisning av RSV:s förmånsvärden när dessa ligger till grund för automatiska beräkningar av sociala avgifter Naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas kostnader för fri bostad, fria eller subventionerade måltider, fria resor till och från arbetsplatsen, fria eller subventionerade arbetskläder, fri bil m m. Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas fastställda förmånsvärden för vilka sociala avgifter ska erläggas Förmånsvärde bostad 5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5483 Förmånsvärde fria resor 5484 Förmånsvärde fria arbetskläder 5485 Förmånsvärde fri bil 5489 Förmånsvärde övrigt 5499 Korrektivkonto förmånsvärden 18

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer