Åsele Kommun. Kodplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsele Kommun. Kodplan"

Transkript

1 Åsele Kommun Kodplan 2015

2 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Intäkter/Inkomster Försäljningsmedel Taxor och avgifter... 8 Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) Interna Intäkter investeringsbudgeten Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamheter och entreprenader Försäljning av exploateringsfastigheter Försäljning av anläggningstillgångar Kostnader/Utgifter Inköp av anläggningstillgångar Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet Kostnader för arbetskraft Löner och arvoden Andra kontanta ersättningar Kostnader för naturaförmåner Kostnadsersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Personalsociala kostnader m m och 7 Övriga verksamhetskostnader Lokal- och markhyror Bränsle, energi och vatten Hyra/leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial och trycksaker Reparation och underhåll av maskiner och inventarier... 27

3 68 Tele-, datakommunikation och postbefordran Kostnader för transportmedel Transporter och resor Representation Försäkringsavgifter och riskkostnader Övriga främmande tjänster Tillfälligt inhyrd personal Diverse kostnader Diverse periodiseringskonton Avskrivningar Finansiering Skatteintäkter Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag Avgifter i utjämningssystemet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Interna intäkter och kostnader Fördelad intäkt Fördelad kostnad Motpart Objekt Revision Kommunstyrelsen Teknik & Anläggning Tillväxt & Utveckling Barn & Utbildning Sociala Miljö & Bygg Överförmyndaren Renens Kabel-TV Extraordinära intäkter/kostnader... 58

4 Avskrivningar Finansiering Investeringsobjekt Information gällande kontering av löpande och periodiskt underhåll Attestkoder (ANSVAR)... 62

5 Kontobild Baskonto Objekt Aktivitet Motpart XXXX XXXX XXX XXX För att identifiera motpart så som verksamhet, stat, kommunägt företag etc. Kontodel för ytterligare indelning av verksamhet, s.k. "aktiviteter" Varje "lägsta nivå" för redovisning av kostnader/intäkter erhåller ett unikt objektsnummer som i ekonomisystemet kan styras till viss verksamhet, viss ansvarskod etc. Även investeringar Obligatorisk kontodel för redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Första positionen styr enligt följande: 1 Tillgångar 2 Skulder och eget kapital 3 Intäkter 4--7 Kostnader 8 Finansiella intäkter och kostnader 9 Interna poster 1

6 Kontoklass 1 Tillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter 1130 Fastigheter för affärsverksamhet 1139 Ack avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1140 Publika fastigheter (inkl Renens kabel-tv markanl) 1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter 1150 Fastigheter för annan verksamhet 1159 Ack avskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1160 Övriga fastigheter 1169 Ack avskrivningar, övriga fastigheter 1170 Pågående ny-, till och ombyggnad Maskiner och inventarier 1210 Maskiner 1219 Ack avskrivningar, maskiner 1220 Inventarier (Inkl Renens kabel-tv inventarier) 1229 Ack avskrivningar, inventarier 1230 Byggnadsinventarier 1239 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1240 Bilar och andra transportmedel 1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel 1260 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1269 Ack avskrivningar, förbättringsutgifter 1280 Konst 1290 Övriga maskiner och inventarier 1299 Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 1320 Aktier 1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 1322 Andelar 1329 Värdereglering aktier och andelar 2

7 1330 Obligationer 1331 Insatskapital 1332 Ålandsbanken depå (Fasträntekto) 1333 Strategiobligationer 1337 SGP Americas Obligation 1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis mm 1350 Långfristiga fordringar (Åsele nya golfklubb) 1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1353 Förlagslån Kommuninvest 1354 Konvertibler Dest. Södra Lappland 1359 Värdereglering långfristiga fordringar 1360 Förvaltade fonders tillgångar 1380 Grundfondskapital 1389 Värdereglering grundfondskapital 1390 Bidrag till statlig infrastruktur 1399 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1411 Förråd arbetskläder 1412 Förråd sopkärl 1421 Förråd Fredrika 1431 Städmaterialförråd 1470 Exploateringsfastigheter Kundfordringar 1510 Kundfordringar-VERTEX (Renens kabel-tv) 1511 Kundfordringar-VISMA-EXOR 1512 VA - Kundfordringar 1513 Kundfordringar avseende kommunens koncernföretag 1514 Osäkra kundfordringar 1516 Renh - Kundfordringar 1517 Rest - Kundfordringar 1518 Avräkning VINSAM återbetalning 1519 Avräkningskonto VINSAM 1590 Värdereglering kundfordringar 3

8 Diverse kortfristiga fordringar 1611 Skuld till egen förvaltning -WM-lön 1612 Bruttoskuld WM-lön 1620 Kommunens avräkning med förvaltade fonder 1631 Kontokurant KPA 1632 Fordran FORA 1640 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1650 Skattefordran F-skatt 1651 Betald F-skatt (Fastighetsskatt och särsk. löneskatt) 1652 Fordran avs särskild momskomp. Ludvika 1655 Stadsbidragsfordringar 1656 Genomgångskonto vidarefakturering Åselehus 1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1662 Förskotter (inkl Åsele marknad) 1663 Virkeslikvidkonto Norrskog 1664 Skogsförvaltningen Avasjö 1665 Förmedlade medel 1666 Genomgångskonto (fordringar) 1667 IFO 1668 Virkeslikvidkonto Holmen 1671 Ingående moms -rörelselokaler 1672 Ingående moms -övrigt 1675 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter 1677 Ingående moms -skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) 1678 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattefria verksamheter (Ludvikamoms) 1681 Fordran mervärdesskatt -skattskyldiga verksamheter 1687 Fordran mervärdesskatt -Ludvikamomsen 1698 Differens kundreskontra 1699 Öresavrundning (Visma-Reskontra) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader (ej scanning) 1712 Periodisering skannade leverantörsfakturor under innevarande år 1717 Bokförda 13 avser 14 scanning 1718 Bokförda 14 avser 15 scanning 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna intäkter vid årsskifte 1760 Upplupna ränteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter (kommunalskatten) 4

9 1781 Upplupna fastighetsavgifter 1793 Fordringar Bruttolöneavdrag Kortfristiga placeringar i värdepapper 1820 Aktier och andelar 1830 Obligationer, förlagsbevis m.m Certifikat 1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar Postgiro och bank 1911 Kontantkonto Renens kabel-tv 1923 PG nr Manuell utbetalning bank 1951 UKK Bankkonto (Åsele Kommun) 1953 Socialutbetalningar OCR-konto övrigt 1955 OCR-konto Renens Kabel/TV Internet 1970 Spärrade bankmedel/ålandsbanken -depå Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital, ingående värde 2020 Årets resultat Avsättningar 2210 Avsättning förtroendevalda 2220 Avsättning exkl. ÖK-SAP 2250 Avsättning för löneskatt på ÖK-SAP Långfristiga skulder 2341 Lån i banker och kreditinstitut -kommunen 2342 Lån i banker och kreditinstitut -övertagna av Stiftelsen Åselehus 2388 Skuld för investeringsbidrag Investeringsbidrag avser att täcka investeringsutgifter och bidragen bokförs initialt som skuld på detta underkonto. Här redovisas statliga investeringsbidrag som exempelvis bidrag till gång- och cykelvägar. För att säkerställa att investeringsbidrag och upplösning av investeringsbidrag tas bort när anläggningstillgångarna utrangeras måste det var möjligt att härleda investeringsbidragen till de 5

10 anläggningstillgångar som bidragen avser. Detta görs förslagsvis i anläggningsredovisningen. Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag I takt med att anläggningarna som investeringsbidragen avser skrivs av upplöses (intäktsförs) investeringsbidragen på detta underkonto. Upplösning av skulder för investeringsbidrag sker på konto 357, 2389 investeringsbidrag Mottagna depositioner Renens kabel-tv Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2420 Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder 2511 Leverantörsskulder VISMA-EXOR 2512 Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag 2599 Prel. Kontering fakturor Moms och särskilda punktskatter 2611 Utgående moms -full moms (1) rörelsefastigheter (25%) 2612 Utgående moms -full moms (3) övrigt (25%) 2620 Utgående moms (4) reducerad (12%) 2630 Utgående moms (5) reducerad (6%) 2640 Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 2650 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 2680 Moms, redovisningskonto (skuld) Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalens källskatt 2730 Införsel Övriga kortfristiga skulder 2811 Skatteskulder (F-skatt) 2822 Genomgångskonto (skulder) 2823 Genomgångskonto WM-lön 2824 Differenskonto WM-lön 2825 Ersättning statens bostadsnämnd 2830 Förvaltade fonders avräkning med kommunen 2831 Förvaltade fonders kapital 6

11 2841 Fiskeprojekt ÖvreÅngermanälven-ej upparbetat 2842 Kompetensutveckling -ej upparbetat 2843 Översiktsplan Sö Lappland 2847 Förnyelsefond gatlysen 2852 Schablonersättning flyktingbarn 2853 Palliativ vård 2856 Ej upparb -ny vårdform -psykiatri 2858 Ej upparb -kvinnofrid (Obj 5931) 2861 Ej upparb -energimyndigheten 2863 Ej upparb -Skolprojekt Ej upparb -Vårdgaranti Äldre 2866 Ej upparb -Livsmedelstillsyn Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner (nettolöner över DC) 2911 Okompenserad övertid 2912 Periodiserad timlön inkl po 2921 Upplupna semesterlöner 2931 Upplupna arbetsgivaravgifter 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2935 Upplupna avtalsförsäkringar 2936 Upplupen särskild löneskatt försäkringspremie KAP-KL 2940 Upplupna räntekostnader 2950 Förutbetalda hyresintäkter 2954 Förutbetalda avgifter Renens kabel-tv 2962 Upplupen pensionskostnad kompletterande ålderspension 2963 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2964 Upplupen pensionskostnad utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2965 Upplupen pensionspremie KPA 2970 Förutbetalda hyror ab.avg.renen 2975 Bokförda 14 avser 13 -scanning 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2990 Övriga interimsskulder (ej scanning) 2994 Avg PVAB 2995 Särskild löneskatt Avg PVAB 7

12 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsmedel 3011 Försäljningsmedel, momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som är redovisningsskyldig för moms. Även fiskekortsförsäljning Personalmat, momspliktiga På detta konto redovisas löneavdrag för personalmat Försäljningsmedel, ej momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som inte är redovisningsskyldiga för moms. 31 Taxor och avgifter Denna kontogrupp reserveras för redovisning av avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten Förrättnings- och granskningsavgifter På detta konto redovisas s.k. förrättnings- och granskningsavgifter, exempelvis byggnadslovsavgifter, livsmedelskontroll eller andra avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning Kostnadsersättningar På detta konto redovisas kostnadsersättningar som gatukostnads ersättningar, anslutningsoch anläggningsavgifter, till exempel VA-anläggningar. Även anslutningsavgifter Internetföretag Övriga Taxor och avgifter - momspliktiga På detta konto redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och den service som kommunen tillhandahåller kommuninvånarna t ex taxor och avgifter för barnomsorg, hemtjänst, el, värme, vatten, renhållning, parkering och kollektivtrafik Övriga Taxor och avgifter ej momspliktiga Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) 3201 Kontantinsatser internetföretag 3202 Månadsersättning internetföretag 3203 Kontantinsats internet 3204 Månadsersättning internet 3205 Kontantinsatser K-tv 8

13 3206 Månadsersättning K-tv 3207 Övriga intäkter kabel-tv/internet 3208 Avbetalning fiberanslutning internet 3209 Kvartalsavgift kabeltv Sollefteå 3210 Kortavgift kabel-tv 3211 Kanalpaket kabel-tv 3212 Indrivning inkassa Ktv Internet 3213 Öppningsavgift 3214 Öppningsavgift Internet 3215 Övriga rörelseintäkter momspliktiga 3216 Intäkter påminnelseavgift 3217 Öresutjämning 33 Interna Intäkter investeringsbudgeten 3300 Interna Intäkter investeringsbudgeten 34 Hyror och arrenden 3410 Bostads- och lokalhyror (kontraktshyror) På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och andra lokaler. Observera att även hyresintäkter från boende vid kommunen särskilda boendeformer redovisas här. Se också Markhyror och arrenden mm (Motpart!) På detta konto redovisas intäkter från uthyrning/arrenden av mark (inkl. jaktarrenden), d v s fastighet utan byggnad. Här redovisas även tomträttsavgälder Fordons- och maskinhyror På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av fordon och arbetsmaskiner. Ex. uthyrning av arbetsmaskiner från förråd Hyror för inventarier och material På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och material. Ex. uthyrning från förråd. 9

14 3450 Tillfälliga lokalupplåtelser På detta konto redovisas intäkter från mera tillfälliga uthyrningar av lokaler, exempelvis uthyrning av gymnastiksalar och sammanträdesrum. Tillfällig lokalupplåtelse Kulturhuset. Även uthyrning av motorvärmare Övriga hyror och arrenden På detta konto redovisas övriga hyror och arrenden för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp. 35 Bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag som kommunen erhåller. Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, taxor och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av bidraget. Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare och kommunen Driftbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Här redovisas till exempel statsbidrag för maxtaxa för skolverksamhet och skolbarnsomsorg, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, miljöbidrag, bidrag för flykting- och integrationsverksamhet. Ersättning för personlig assistent från försäkringskassan redovisas inte här, utan på konto Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent. (Motpart!) På detta konto bokförs erhållna ersättning från Försäkringskassan som avser personliga assistenter. Betalningar från och till Försäkringskassan ska bruttoredovisas via konto 3540, Erhållna ersättningar för personliga assistenter, och underkonto 4538, Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter. På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815) Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet (Motpart!) Här redovisas den särskilda momsersättning (6% och 5% respektive 18%) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksamhet. Motbokning sker på konto Fordringar hos staten Investeringsbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas investeringsbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting med flera. Enligt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning ska investeringsbidrag först skuldföras, vilket sker på konto 2388, Skuld för investeringsbidrag, för att sedan upplösas (intäktsföras) i takt med att investeringarna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Den upplösningen (intäktsföring) av investeringsbidrag som sker på underkonto 2389 redovisas på detta konto. Motkontering sker alltså på underkonto 2389, Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag. EU-bidrag På detta konto bokförs bidrag från EU. Här redovisas endast de bidrag som tillfaller den egna kommunen EU-bidrag till driftändamål (Motpart!) 3582 EU-bidrag till investeringar (Motpart!) 10

15 Övriga bidrag På detta konto redovisas övriga bidrag för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp till exempel återbetalning av försörjningsstöd. Här redovisas inte bidrag från statliga myndigheter, dessa redovisas på konto Övriga bidrag till driftändamål 3592 Övriga bidrag till investeringar 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av kommunala verksamheter, entreprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt. I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamheten eller avgifter i samband med myndighetsutövning. De redovisas i kontogrupp Försäljning av verksamhet (Motpart!) Här redovisas intäkter för försäljning av verksamhet och entreprenader. Exempel på sådana intäkter är interkommunala ersättningar för vård- eller elevplatser, försäljning av hemtjänst till annan kommun och ersättningar för administrativa tjänster till kommunala företag, lönehantering, inköpssamarbeten. För att klassas som försäljning av verksamhet och redovisas på detta konto ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: - Försäljningen ska inte vara av tillfällig art. - Avtal eller liknande överenskommelse om att sälja viss verksamhet finns med annan köpare. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med köpare grundat på peng- eller checksystem. - Den ersättning som erhålls ska motsvara utförd prestation Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster På detta konto redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art. Exempel på sådant kan vara ersättning för föredrag, tillfälliga externa utbildningsinsatser, ekonomisk eller juridisk rådgivning till kommunala företag Övriga ersättningar och intäkter På detta konto redovisas ersättningar och intäkter, som till exempel erhållna försäkringsersättningar och viten, som kommunen inte fattar beslut om eller kan påverka. Taxor och avgifter som kommunen själv fattar beslut om, som till exempel plikt- och förseningsavgifter från bibliotek samt felparkeringsavgifter, redovisas i kontogrupp 31, Taxor och avgifter. 37 Försäljning av exploateringsfastigheter I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig försäljning av omsättningstillgångar Försäljning av exploateringsfastigheter, omsättningstillgång På detta konto redovisas försäljningen av exploateringsfastigheter som omsättningstillgångar på konto 147, Exploateringsfastigheter. 11

16 38 Försäljning av anläggningstillgångar 3811 Försäljningspris (reavinster), maskiner och inventarier På detta konto redovisas försäljningspriset för inventarier och maskiner i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet Försäljningspris (reavinster), mark, byggnader och tekniska anläggningar På detta konto redovisas försäljningspriset för mark, byggnader och tekniska anläggningar i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. 12

17 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas Inköp av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som anläggningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av finansiella omsättningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som omsättningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av maskiner och inventarier På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier. Till anskaffningsvärdet räknas också direkta inköpskostnader som frakter etc. Här redovisas transportmedel inklusive reservdelar, maskiner och aggregat, möbler, textilier och övriga inventarier. Obs! Detta konto kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) Förbrukningsinventarier bokas på konto 6410 alt Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärdet vid inköp av fastigheter redovisas på detta konto. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas som exempelvis lagfart. Obs! Kontot kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) 41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, direkta inköpskostnader såsom frakt, spedition, transportförsäkringar m m. Material avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, redovisas i kontogrupp Anläggnings- och underhållsmaterial På detta konto redovisas utgifter/kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar. Här redovisas följande materialgrupper: - Byggnads- och anläggningsmaterial - Järn-, stål, och metallvaror - Elmaterial - Trävaror m.m. - Färger, kemisk-tekniska produkter - Grus och sand - Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 13

18 4101 Kabelskyddsmaterial 4102 Fibermaterial 4103 Övrigt kabelmaterial 4104 Radiolänkmaterial 4105 Aktiv utrustning 4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager Detta konto används för att visa förändringen av anläggnings- och underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp 41. Motsvarande debitering (lagerökning) eller kreditering (lagerminskning) sker på konto Lämnade bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan lämnas utan direkt krav på motprestation. Motprestation kan dock förekomma, exempelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det avgörande vid klassificeringen är om betalningen är av understödjande karaktär eller ej. Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som reglerar motprestation, redovisas istället som Köp av huvudverksamhet, kontogrupp 46. Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer som ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning till flyktingar, anhörigbidrag och övriga bidrag till exempel premier och stipendier Premier och stipendier (Motpart!) 4511 Ekonomiskt bistånd (Motpart!) På kontot redovisas ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Här redovisas även utbetalningar till personer under utvecklingsgaranti. Ekonomiskt bistånd ska bruttoredovisas. Återbetalning av ekonomiskt bistånd redovisas på konto 359, Övriga bidrag Introduktionsersättning (Motpart!) På detta konto redovisas introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet Anhörigbidrag (Motpart!) På detta underkonto redovisas bidrag och stöd till enskilda som ges för exempelvis anhörigvård. Här avses inte ersättning som betraktas som lön. Sådan ersättning redovisas istället i kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft. 14

19 4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg (Motpart!) På detta underkonto redovisas vårdnadsbidrag till föräldrar som ej utnyttjar den kommunala barnomsorgen 4519 Övriga bidrag till enskilda (Motpart!) På detta konto redovisas ersättningar till elever, inackorderingsbidrag, resebidrag till gymnasielever, premier, stipendier, kostersättningar, habiliteringsersättningar 4520 Bostadssociala bidrag (Motpart!) Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostäder för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbidrag Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl (Motpart!) På detta konto redovisas bidrag till föreningar, stiftelser, kommunägda företag, privata företag, kommuner, landsting, kommunalförbund, staten, statliga myndigheter med flera. Även kostnader för ersättning för personliga assistenter redovisas på detta konto. På kontot redovisas bidrag till kommunalförbund, observera att köp av verksamhet från kommunalförbund redovisas i kontogrupp 46, köp av huvudverksamhet eller i kontoklass 6 och 7, övriga verksamhetskostnader. Bland bidrag till staten ingår bidrag för arbetsmarknadsåtgärder till exempel bidrag till arbetsmarknadsverket för arbetsplatsintroduktion (api). Bidrag till staten och statliga myndigheter i form av bidrag till statlig infrastruktur bokförs på konto Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (Motpart!) På detta underkonto bokförs kostnader för ersättningar till försäkringskassan för personliga assistenter. Betalningar från och till försäkringskassan ska bruttoredovisas. Erhållna Ersättningar för personliga assistenter redovisas via konto 354. Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter redovisas via underkonto På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815). 15

20 46 Köp av huvudverksamhet Stora delar av den kommunala verksamheten kan indelas i huvudverksamhet och stödverksamhet. Både huvud- och stödverksamhet kan utföras i egen regi eller köpas in. I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen regi. Stödtjänster redovisas som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass 6 och 7. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på konto 745, Konsulttjänster Köp av huvudverksamhet (Motpart!) Med huvudverksamhet avses verksamhet/tjänster som: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att de erbjuds kommuninvånarna. Detta innebär bland annat att om verksamheten inte utförs i egen regi så måste den köpas in.att kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna är inte begränsat till så kallad speciallagsregleradverksamhet. Här avses även verksamhet inom till exempel kultur ochfritidsområdet som normalt drivs av kommunen. 2. Direkt berör kommuninnevånarna. Nedan redovisas exempel på huvudverksamhet: räddningstjänst förskoleverksamhet barnomsorgs- och utbildningsplatser vårdplatser färdtjänst avfallshantering skötsel av allmänna gator, allmänna vägar, gång- och cykelvägar och dylikt, exempelvis snöröjning och sandning (ej fastighetsskötsel,se konto 613, Städ- och renhållningstjänster). skötsel av kommunens parker drift av sporthall turistverksamhet För att klassas som köp av verksamhet och redovisas i denna kontoundergrupp ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: 1. Köpet ska inte vara av tillfällig art. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med annan producent. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med annan producent grundat på peng- eller checksystem liksom köp från annan kommun, landsting eller staten. Den ersättning som lämnas ska motsvara utförd prestation. 16

21 5 Kostnader för arbetskraft 52 Löner och arvoden 5211 Fasta arvoden/kpr (kommunalråd) 5212 Ordförandearvoden 5213 Sammanträdesarvoden 5214 Förlorad arbetstid 5220 Ordinarie personal (inkl månadsanställda vikarier) 5221 Fyllnadstid 5222 Övriga vikarier (inkl timanställda och timanställda vikarier) 5223 Sjuklön Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB 5225 Ob, jour, beredskap 5226 Övertid, enkel o kval 5227 Semesterersättning, semesterdagstillägg 5228 Retroaktiva ersättningar 5229 Övriga lönearter 5231 Deltidsanställda brandmän och befäl - grundlön och förmanstillägg övning och fysisk träning semesterjour ersättning vid utryckning 5235 Beredskapsavtalet BEA 5236 Sjuklön Sjuklön Arvode till uppdragstagare 5242 Överförmyndararvode 5243 Förmyndare/Förvaltare 5244 Gode män 5245 Familjehem/kontaktpersoner 5246 Feriebarnsföräldrar 5248 Medlare 5250 Ordinarie personal under 25 år 5251 Lön fyllnadstid<25år 5252 Lön timlön vikarier<25år 5253 Sjuklön 1-14 (80%) <25år 5254 Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB<25år 5255 Ob, jour,beredskap 5256 Övertid, enkel o kval 5257 Semesterers, semesterdagsers 5258 Retroaktiva ersättningar 17

22 5259 Övrig lönearter 5260 Lön/arvode pensionärer (reducerat po-påslag) 5270 Okompenserad övertid pengar 5290 Förändring av okompenserad övertid 5291 Förändring av semesterlöneskuld 5292 Upplupna retroaktiva löner 5293 Periodiserade timlöner bokslut 53 Andra kontanta ersättningar I denna kontogrupp redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Hit räknas dock inte pensionsutbetalningar (konto 573), kostnadsersättningar (kontogrupp 55) avseende fast anställd personal. Exempel på den typ av kontanta ersättningar som kan komma ifråga är ersättningar för förslagsverksamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie lön i form av arvoden för sammanträden, kontanta ersättningar eller bidrag till arbetstagare för inköp eller tvätt av arbetskläder, felräkningspengar i samband med löneersättningar. Ex. abonnemangsavgift för telefon 5300 Andra kontanta ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för naturaförmåner till anställda, i den mån dessa kostnader kan särredovisas. Kontogruppen används även för redovisning av RSV:s förmånsvärden när dessa ligger till grund för automatiska beräkningar av sociala avgifter Naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas kostnader för fri bostad, fria eller subventionerade måltider, fria resor till och från arbetsplatsen, fria eller subventionerade arbetskläder, fri bil m m. Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas fastställda förmånsvärden för vilka sociala avgifter ska erläggas Förmånsvärde bostad 5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5483 Förmånsvärde fria resor 5484 Förmånsvärde fria arbetskläder 5485 Förmånsvärde fri bil 5489 Förmånsvärde övrigt 5499 Korrektivkonto förmånsvärden 18

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 50X LÖNER ARBETAD TID (SCB) 501X Arvoden till förtroendevalda 5011 Fasta arvoden 5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 5013 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 5014 Fasta arvoden ungdomar t.o.m

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2017 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter 3 Rörelsens inkomster/intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Gåvor och bidrag 3212 Bidrag

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6 Övr. verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi, vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Koncernkontoplan Region Skåne 2004

Koncernkontoplan Region Skåne 2004 plan Region Skåne Innehållsförteckning sid Översiktsschema för plan... 3 1. Tillgångar... 4 Bilaga till kontoklass 1... 31 2. Skulder och eget kapital... 33 3. Verksamhetens intäkter... 42 4. Kostnader

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer