Åsele Kommun. Kodplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsele Kommun. Kodplan"

Transkript

1 Åsele Kommun Kodplan 2015

2 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Intäkter/Inkomster Försäljningsmedel Taxor och avgifter... 8 Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) Interna Intäkter investeringsbudgeten Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamheter och entreprenader Försäljning av exploateringsfastigheter Försäljning av anläggningstillgångar Kostnader/Utgifter Inköp av anläggningstillgångar Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet Kostnader för arbetskraft Löner och arvoden Andra kontanta ersättningar Kostnader för naturaförmåner Kostnadsersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Personalsociala kostnader m m och 7 Övriga verksamhetskostnader Lokal- och markhyror Bränsle, energi och vatten Hyra/leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial och trycksaker Reparation och underhåll av maskiner och inventarier... 27

3 68 Tele-, datakommunikation och postbefordran Kostnader för transportmedel Transporter och resor Representation Försäkringsavgifter och riskkostnader Övriga främmande tjänster Tillfälligt inhyrd personal Diverse kostnader Diverse periodiseringskonton Avskrivningar Finansiering Skatteintäkter Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag Avgifter i utjämningssystemet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Interna intäkter och kostnader Fördelad intäkt Fördelad kostnad Motpart Objekt Revision Kommunstyrelsen Teknik & Anläggning Tillväxt & Utveckling Barn & Utbildning Sociala Miljö & Bygg Överförmyndaren Renens Kabel-TV Extraordinära intäkter/kostnader... 58

4 Avskrivningar Finansiering Investeringsobjekt Information gällande kontering av löpande och periodiskt underhåll Attestkoder (ANSVAR)... 62

5 Kontobild Baskonto Objekt Aktivitet Motpart XXXX XXXX XXX XXX För att identifiera motpart så som verksamhet, stat, kommunägt företag etc. Kontodel för ytterligare indelning av verksamhet, s.k. "aktiviteter" Varje "lägsta nivå" för redovisning av kostnader/intäkter erhåller ett unikt objektsnummer som i ekonomisystemet kan styras till viss verksamhet, viss ansvarskod etc. Även investeringar Obligatorisk kontodel för redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Första positionen styr enligt följande: 1 Tillgångar 2 Skulder och eget kapital 3 Intäkter 4--7 Kostnader 8 Finansiella intäkter och kostnader 9 Interna poster 1

6 Kontoklass 1 Tillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter 1130 Fastigheter för affärsverksamhet 1139 Ack avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1140 Publika fastigheter (inkl Renens kabel-tv markanl) 1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter 1150 Fastigheter för annan verksamhet 1159 Ack avskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1160 Övriga fastigheter 1169 Ack avskrivningar, övriga fastigheter 1170 Pågående ny-, till och ombyggnad Maskiner och inventarier 1210 Maskiner 1219 Ack avskrivningar, maskiner 1220 Inventarier (Inkl Renens kabel-tv inventarier) 1229 Ack avskrivningar, inventarier 1230 Byggnadsinventarier 1239 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1240 Bilar och andra transportmedel 1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel 1260 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1269 Ack avskrivningar, förbättringsutgifter 1280 Konst 1290 Övriga maskiner och inventarier 1299 Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 1320 Aktier 1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 1322 Andelar 1329 Värdereglering aktier och andelar 2

7 1330 Obligationer 1331 Insatskapital 1332 Ålandsbanken depå (Fasträntekto) 1333 Strategiobligationer 1337 SGP Americas Obligation 1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis mm 1350 Långfristiga fordringar (Åsele nya golfklubb) 1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1353 Förlagslån Kommuninvest 1354 Konvertibler Dest. Södra Lappland 1359 Värdereglering långfristiga fordringar 1360 Förvaltade fonders tillgångar 1380 Grundfondskapital 1389 Värdereglering grundfondskapital 1390 Bidrag till statlig infrastruktur 1399 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1411 Förråd arbetskläder 1412 Förråd sopkärl 1421 Förråd Fredrika 1431 Städmaterialförråd 1470 Exploateringsfastigheter Kundfordringar 1510 Kundfordringar-VERTEX (Renens kabel-tv) 1511 Kundfordringar-VISMA-EXOR 1512 VA - Kundfordringar 1513 Kundfordringar avseende kommunens koncernföretag 1514 Osäkra kundfordringar 1516 Renh - Kundfordringar 1517 Rest - Kundfordringar 1518 Avräkning VINSAM återbetalning 1519 Avräkningskonto VINSAM 1590 Värdereglering kundfordringar 3

8 Diverse kortfristiga fordringar 1611 Skuld till egen förvaltning -WM-lön 1612 Bruttoskuld WM-lön 1620 Kommunens avräkning med förvaltade fonder 1631 Kontokurant KPA 1632 Fordran FORA 1640 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1650 Skattefordran F-skatt 1651 Betald F-skatt (Fastighetsskatt och särsk. löneskatt) 1652 Fordran avs särskild momskomp. Ludvika 1655 Stadsbidragsfordringar 1656 Genomgångskonto vidarefakturering Åselehus 1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1662 Förskotter (inkl Åsele marknad) 1663 Virkeslikvidkonto Norrskog 1664 Skogsförvaltningen Avasjö 1665 Förmedlade medel 1666 Genomgångskonto (fordringar) 1667 IFO 1668 Virkeslikvidkonto Holmen 1671 Ingående moms -rörelselokaler 1672 Ingående moms -övrigt 1675 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter 1677 Ingående moms -skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) 1678 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattefria verksamheter (Ludvikamoms) 1681 Fordran mervärdesskatt -skattskyldiga verksamheter 1687 Fordran mervärdesskatt -Ludvikamomsen 1698 Differens kundreskontra 1699 Öresavrundning (Visma-Reskontra) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader (ej scanning) 1712 Periodisering skannade leverantörsfakturor under innevarande år 1717 Bokförda 13 avser 14 scanning 1718 Bokförda 14 avser 15 scanning 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna intäkter vid årsskifte 1760 Upplupna ränteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter (kommunalskatten) 4

9 1781 Upplupna fastighetsavgifter 1793 Fordringar Bruttolöneavdrag Kortfristiga placeringar i värdepapper 1820 Aktier och andelar 1830 Obligationer, förlagsbevis m.m Certifikat 1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar Postgiro och bank 1911 Kontantkonto Renens kabel-tv 1923 PG nr Manuell utbetalning bank 1951 UKK Bankkonto (Åsele Kommun) 1953 Socialutbetalningar OCR-konto övrigt 1955 OCR-konto Renens Kabel/TV Internet 1970 Spärrade bankmedel/ålandsbanken -depå Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital, ingående värde 2020 Årets resultat Avsättningar 2210 Avsättning förtroendevalda 2220 Avsättning exkl. ÖK-SAP 2250 Avsättning för löneskatt på ÖK-SAP Långfristiga skulder 2341 Lån i banker och kreditinstitut -kommunen 2342 Lån i banker och kreditinstitut -övertagna av Stiftelsen Åselehus 2388 Skuld för investeringsbidrag Investeringsbidrag avser att täcka investeringsutgifter och bidragen bokförs initialt som skuld på detta underkonto. Här redovisas statliga investeringsbidrag som exempelvis bidrag till gång- och cykelvägar. För att säkerställa att investeringsbidrag och upplösning av investeringsbidrag tas bort när anläggningstillgångarna utrangeras måste det var möjligt att härleda investeringsbidragen till de 5

10 anläggningstillgångar som bidragen avser. Detta görs förslagsvis i anläggningsredovisningen. Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag I takt med att anläggningarna som investeringsbidragen avser skrivs av upplöses (intäktsförs) investeringsbidragen på detta underkonto. Upplösning av skulder för investeringsbidrag sker på konto 357, 2389 investeringsbidrag Mottagna depositioner Renens kabel-tv Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2420 Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder 2511 Leverantörsskulder VISMA-EXOR 2512 Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag 2599 Prel. Kontering fakturor Moms och särskilda punktskatter 2611 Utgående moms -full moms (1) rörelsefastigheter (25%) 2612 Utgående moms -full moms (3) övrigt (25%) 2620 Utgående moms (4) reducerad (12%) 2630 Utgående moms (5) reducerad (6%) 2640 Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 2650 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 2680 Moms, redovisningskonto (skuld) Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalens källskatt 2730 Införsel Övriga kortfristiga skulder 2811 Skatteskulder (F-skatt) 2822 Genomgångskonto (skulder) 2823 Genomgångskonto WM-lön 2824 Differenskonto WM-lön 2825 Ersättning statens bostadsnämnd 2830 Förvaltade fonders avräkning med kommunen 2831 Förvaltade fonders kapital 6

11 2841 Fiskeprojekt ÖvreÅngermanälven-ej upparbetat 2842 Kompetensutveckling -ej upparbetat 2843 Översiktsplan Sö Lappland 2847 Förnyelsefond gatlysen 2852 Schablonersättning flyktingbarn 2853 Palliativ vård 2856 Ej upparb -ny vårdform -psykiatri 2858 Ej upparb -kvinnofrid (Obj 5931) 2861 Ej upparb -energimyndigheten 2863 Ej upparb -Skolprojekt Ej upparb -Vårdgaranti Äldre 2866 Ej upparb -Livsmedelstillsyn Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner (nettolöner över DC) 2911 Okompenserad övertid 2912 Periodiserad timlön inkl po 2921 Upplupna semesterlöner 2931 Upplupna arbetsgivaravgifter 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2935 Upplupna avtalsförsäkringar 2936 Upplupen särskild löneskatt försäkringspremie KAP-KL 2940 Upplupna räntekostnader 2950 Förutbetalda hyresintäkter 2954 Förutbetalda avgifter Renens kabel-tv 2962 Upplupen pensionskostnad kompletterande ålderspension 2963 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2964 Upplupen pensionskostnad utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2965 Upplupen pensionspremie KPA 2970 Förutbetalda hyror ab.avg.renen 2975 Bokförda 14 avser 13 -scanning 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2990 Övriga interimsskulder (ej scanning) 2994 Avg PVAB 2995 Särskild löneskatt Avg PVAB 7

12 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsmedel 3011 Försäljningsmedel, momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som är redovisningsskyldig för moms. Även fiskekortsförsäljning Personalmat, momspliktiga På detta konto redovisas löneavdrag för personalmat Försäljningsmedel, ej momspliktiga På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som inte är redovisningsskyldiga för moms. 31 Taxor och avgifter Denna kontogrupp reserveras för redovisning av avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten Förrättnings- och granskningsavgifter På detta konto redovisas s.k. förrättnings- och granskningsavgifter, exempelvis byggnadslovsavgifter, livsmedelskontroll eller andra avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning Kostnadsersättningar På detta konto redovisas kostnadsersättningar som gatukostnads ersättningar, anslutningsoch anläggningsavgifter, till exempel VA-anläggningar. Även anslutningsavgifter Internetföretag Övriga Taxor och avgifter - momspliktiga På detta konto redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och den service som kommunen tillhandahåller kommuninvånarna t ex taxor och avgifter för barnomsorg, hemtjänst, el, värme, vatten, renhållning, parkering och kollektivtrafik Övriga Taxor och avgifter ej momspliktiga Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV) 3201 Kontantinsatser internetföretag 3202 Månadsersättning internetföretag 3203 Kontantinsats internet 3204 Månadsersättning internet 3205 Kontantinsatser K-tv 8

13 3206 Månadsersättning K-tv 3207 Övriga intäkter kabel-tv/internet 3208 Avbetalning fiberanslutning internet 3209 Kvartalsavgift kabeltv Sollefteå 3210 Kortavgift kabel-tv 3211 Kanalpaket kabel-tv 3212 Indrivning inkassa Ktv Internet 3213 Öppningsavgift 3214 Öppningsavgift Internet 3215 Övriga rörelseintäkter momspliktiga 3216 Intäkter påminnelseavgift 3217 Öresutjämning 33 Interna Intäkter investeringsbudgeten 3300 Interna Intäkter investeringsbudgeten 34 Hyror och arrenden 3410 Bostads- och lokalhyror (kontraktshyror) På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och andra lokaler. Observera att även hyresintäkter från boende vid kommunen särskilda boendeformer redovisas här. Se också Markhyror och arrenden mm (Motpart!) På detta konto redovisas intäkter från uthyrning/arrenden av mark (inkl. jaktarrenden), d v s fastighet utan byggnad. Här redovisas även tomträttsavgälder Fordons- och maskinhyror På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av fordon och arbetsmaskiner. Ex. uthyrning av arbetsmaskiner från förråd Hyror för inventarier och material På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och material. Ex. uthyrning från förråd. 9

14 3450 Tillfälliga lokalupplåtelser På detta konto redovisas intäkter från mera tillfälliga uthyrningar av lokaler, exempelvis uthyrning av gymnastiksalar och sammanträdesrum. Tillfällig lokalupplåtelse Kulturhuset. Även uthyrning av motorvärmare Övriga hyror och arrenden På detta konto redovisas övriga hyror och arrenden för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp. 35 Bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag som kommunen erhåller. Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, taxor och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av bidraget. Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare och kommunen Driftbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Här redovisas till exempel statsbidrag för maxtaxa för skolverksamhet och skolbarnsomsorg, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, miljöbidrag, bidrag för flykting- och integrationsverksamhet. Ersättning för personlig assistent från försäkringskassan redovisas inte här, utan på konto Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent. (Motpart!) På detta konto bokförs erhållna ersättning från Försäkringskassan som avser personliga assistenter. Betalningar från och till Försäkringskassan ska bruttoredovisas via konto 3540, Erhållna ersättningar för personliga assistenter, och underkonto 4538, Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter. På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815) Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet (Motpart!) Här redovisas den särskilda momsersättning (6% och 5% respektive 18%) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksamhet. Motbokning sker på konto Fordringar hos staten Investeringsbidrag (Motpart!) På detta konto redovisas investeringsbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting med flera. Enligt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning ska investeringsbidrag först skuldföras, vilket sker på konto 2388, Skuld för investeringsbidrag, för att sedan upplösas (intäktsföras) i takt med att investeringarna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Den upplösningen (intäktsföring) av investeringsbidrag som sker på underkonto 2389 redovisas på detta konto. Motkontering sker alltså på underkonto 2389, Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag. EU-bidrag På detta konto bokförs bidrag från EU. Här redovisas endast de bidrag som tillfaller den egna kommunen EU-bidrag till driftändamål (Motpart!) 3582 EU-bidrag till investeringar (Motpart!) 10

15 Övriga bidrag På detta konto redovisas övriga bidrag för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp till exempel återbetalning av försörjningsstöd. Här redovisas inte bidrag från statliga myndigheter, dessa redovisas på konto Övriga bidrag till driftändamål 3592 Övriga bidrag till investeringar 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av kommunala verksamheter, entreprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt. I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamheten eller avgifter i samband med myndighetsutövning. De redovisas i kontogrupp Försäljning av verksamhet (Motpart!) Här redovisas intäkter för försäljning av verksamhet och entreprenader. Exempel på sådana intäkter är interkommunala ersättningar för vård- eller elevplatser, försäljning av hemtjänst till annan kommun och ersättningar för administrativa tjänster till kommunala företag, lönehantering, inköpssamarbeten. För att klassas som försäljning av verksamhet och redovisas på detta konto ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: - Försäljningen ska inte vara av tillfällig art. - Avtal eller liknande överenskommelse om att sälja viss verksamhet finns med annan köpare. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med köpare grundat på peng- eller checksystem. - Den ersättning som erhålls ska motsvara utförd prestation Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster På detta konto redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art. Exempel på sådant kan vara ersättning för föredrag, tillfälliga externa utbildningsinsatser, ekonomisk eller juridisk rådgivning till kommunala företag Övriga ersättningar och intäkter På detta konto redovisas ersättningar och intäkter, som till exempel erhållna försäkringsersättningar och viten, som kommunen inte fattar beslut om eller kan påverka. Taxor och avgifter som kommunen själv fattar beslut om, som till exempel plikt- och förseningsavgifter från bibliotek samt felparkeringsavgifter, redovisas i kontogrupp 31, Taxor och avgifter. 37 Försäljning av exploateringsfastigheter I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig försäljning av omsättningstillgångar Försäljning av exploateringsfastigheter, omsättningstillgång På detta konto redovisas försäljningen av exploateringsfastigheter som omsättningstillgångar på konto 147, Exploateringsfastigheter. 11

16 38 Försäljning av anläggningstillgångar 3811 Försäljningspris (reavinster), maskiner och inventarier På detta konto redovisas försäljningspriset för inventarier och maskiner i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet Försäljningspris (reavinster), mark, byggnader och tekniska anläggningar På detta konto redovisas försäljningspriset för mark, byggnader och tekniska anläggningar i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. 12

17 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas Inköp av finansiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som anläggningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av finansiella omsättningstillgångar På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter mm, som klassificeras som omsättningstillgångar. I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp Inköp av maskiner och inventarier På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier. Till anskaffningsvärdet räknas också direkta inköpskostnader som frakter etc. Här redovisas transportmedel inklusive reservdelar, maskiner och aggregat, möbler, textilier och övriga inventarier. Obs! Detta konto kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) Förbrukningsinventarier bokas på konto 6410 alt Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärdet vid inköp av fastigheter redovisas på detta konto. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas som exempelvis lagfart. Obs! Kontot kan bara kombineras med ett objekt som börjar med en 9:a (investering) 41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, direkta inköpskostnader såsom frakt, spedition, transportförsäkringar m m. Material avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, redovisas i kontogrupp Anläggnings- och underhållsmaterial På detta konto redovisas utgifter/kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar. Här redovisas följande materialgrupper: - Byggnads- och anläggningsmaterial - Järn-, stål, och metallvaror - Elmaterial - Trävaror m.m. - Färger, kemisk-tekniska produkter - Grus och sand - Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 13

18 4101 Kabelskyddsmaterial 4102 Fibermaterial 4103 Övrigt kabelmaterial 4104 Radiolänkmaterial 4105 Aktiv utrustning 4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager Detta konto används för att visa förändringen av anläggnings- och underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp 41. Motsvarande debitering (lagerökning) eller kreditering (lagerminskning) sker på konto Lämnade bidrag I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan lämnas utan direkt krav på motprestation. Motprestation kan dock förekomma, exempelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det avgörande vid klassificeringen är om betalningen är av understödjande karaktär eller ej. Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som reglerar motprestation, redovisas istället som Köp av huvudverksamhet, kontogrupp 46. Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer som ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning till flyktingar, anhörigbidrag och övriga bidrag till exempel premier och stipendier Premier och stipendier (Motpart!) 4511 Ekonomiskt bistånd (Motpart!) På kontot redovisas ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Här redovisas även utbetalningar till personer under utvecklingsgaranti. Ekonomiskt bistånd ska bruttoredovisas. Återbetalning av ekonomiskt bistånd redovisas på konto 359, Övriga bidrag Introduktionsersättning (Motpart!) På detta konto redovisas introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet Anhörigbidrag (Motpart!) På detta underkonto redovisas bidrag och stöd till enskilda som ges för exempelvis anhörigvård. Här avses inte ersättning som betraktas som lön. Sådan ersättning redovisas istället i kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft. 14

19 4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg (Motpart!) På detta underkonto redovisas vårdnadsbidrag till föräldrar som ej utnyttjar den kommunala barnomsorgen 4519 Övriga bidrag till enskilda (Motpart!) På detta konto redovisas ersättningar till elever, inackorderingsbidrag, resebidrag till gymnasielever, premier, stipendier, kostersättningar, habiliteringsersättningar 4520 Bostadssociala bidrag (Motpart!) Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostäder för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbidrag Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl (Motpart!) På detta konto redovisas bidrag till föreningar, stiftelser, kommunägda företag, privata företag, kommuner, landsting, kommunalförbund, staten, statliga myndigheter med flera. Även kostnader för ersättning för personliga assistenter redovisas på detta konto. På kontot redovisas bidrag till kommunalförbund, observera att köp av verksamhet från kommunalförbund redovisas i kontogrupp 46, köp av huvudverksamhet eller i kontoklass 6 och 7, övriga verksamhetskostnader. Bland bidrag till staten ingår bidrag för arbetsmarknadsåtgärder till exempel bidrag till arbetsmarknadsverket för arbetsplatsintroduktion (api). Bidrag till staten och statliga myndigheter i form av bidrag till statlig infrastruktur bokförs på konto Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (Motpart!) På detta underkonto bokförs kostnader för ersättningar till försäkringskassan för personliga assistenter. Betalningar från och till försäkringskassan ska bruttoredovisas. Erhållna Ersättningar för personliga assistenter redovisas via konto 354. Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter redovisas via underkonto På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten Försäkringskassan (815). 15

20 46 Köp av huvudverksamhet Stora delar av den kommunala verksamheten kan indelas i huvudverksamhet och stödverksamhet. Både huvud- och stödverksamhet kan utföras i egen regi eller köpas in. I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen regi. Stödtjänster redovisas som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass 6 och 7. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på konto 745, Konsulttjänster Köp av huvudverksamhet (Motpart!) Med huvudverksamhet avses verksamhet/tjänster som: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att de erbjuds kommuninvånarna. Detta innebär bland annat att om verksamheten inte utförs i egen regi så måste den köpas in.att kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna är inte begränsat till så kallad speciallagsregleradverksamhet. Här avses även verksamhet inom till exempel kultur ochfritidsområdet som normalt drivs av kommunen. 2. Direkt berör kommuninnevånarna. Nedan redovisas exempel på huvudverksamhet: räddningstjänst förskoleverksamhet barnomsorgs- och utbildningsplatser vårdplatser färdtjänst avfallshantering skötsel av allmänna gator, allmänna vägar, gång- och cykelvägar och dylikt, exempelvis snöröjning och sandning (ej fastighetsskötsel,se konto 613, Städ- och renhållningstjänster). skötsel av kommunens parker drift av sporthall turistverksamhet För att klassas som köp av verksamhet och redovisas i denna kontoundergrupp ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda: 1. Köpet ska inte vara av tillfällig art. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med annan producent. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med annan producent grundat på peng- eller checksystem liksom köp från annan kommun, landsting eller staten. Den ersättning som lämnas ska motsvara utförd prestation. 16

21 5 Kostnader för arbetskraft 52 Löner och arvoden 5211 Fasta arvoden/kpr (kommunalråd) 5212 Ordförandearvoden 5213 Sammanträdesarvoden 5214 Förlorad arbetstid 5220 Ordinarie personal (inkl månadsanställda vikarier) 5221 Fyllnadstid 5222 Övriga vikarier (inkl timanställda och timanställda vikarier) 5223 Sjuklön Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB 5225 Ob, jour, beredskap 5226 Övertid, enkel o kval 5227 Semesterersättning, semesterdagstillägg 5228 Retroaktiva ersättningar 5229 Övriga lönearter 5231 Deltidsanställda brandmän och befäl - grundlön och förmanstillägg övning och fysisk träning semesterjour ersättning vid utryckning 5235 Beredskapsavtalet BEA 5236 Sjuklön Sjuklön Arvode till uppdragstagare 5242 Överförmyndararvode 5243 Förmyndare/Förvaltare 5244 Gode män 5245 Familjehem/kontaktpersoner 5246 Feriebarnsföräldrar 5248 Medlare 5250 Ordinarie personal under 25 år 5251 Lön fyllnadstid<25år 5252 Lön timlön vikarier<25år 5253 Sjuklön 1-14 (80%) <25år 5254 Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB<25år 5255 Ob, jour,beredskap 5256 Övertid, enkel o kval 5257 Semesterers, semesterdagsers 5258 Retroaktiva ersättningar 17

22 5259 Övrig lönearter 5260 Lön/arvode pensionärer (reducerat po-påslag) 5270 Okompenserad övertid pengar 5290 Förändring av okompenserad övertid 5291 Förändring av semesterlöneskuld 5292 Upplupna retroaktiva löner 5293 Periodiserade timlöner bokslut 53 Andra kontanta ersättningar I denna kontogrupp redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Hit räknas dock inte pensionsutbetalningar (konto 573), kostnadsersättningar (kontogrupp 55) avseende fast anställd personal. Exempel på den typ av kontanta ersättningar som kan komma ifråga är ersättningar för förslagsverksamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie lön i form av arvoden för sammanträden, kontanta ersättningar eller bidrag till arbetstagare för inköp eller tvätt av arbetskläder, felräkningspengar i samband med löneersättningar. Ex. abonnemangsavgift för telefon 5300 Andra kontanta ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för naturaförmåner till anställda, i den mån dessa kostnader kan särredovisas. Kontogruppen används även för redovisning av RSV:s förmånsvärden när dessa ligger till grund för automatiska beräkningar av sociala avgifter Naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas kostnader för fri bostad, fria eller subventionerade måltider, fria resor till och från arbetsplatsen, fria eller subventionerade arbetskläder, fri bil m m. Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda På detta konto redovisas fastställda förmånsvärden för vilka sociala avgifter ska erläggas Förmånsvärde bostad 5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5483 Förmånsvärde fria resor 5484 Förmånsvärde fria arbetskläder 5485 Förmånsvärde fri bil 5489 Förmånsvärde övrigt 5499 Korrektivkonto förmånsvärden 18

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter Konto Ansvar ANLÄGGNINGS Bas 02 10X IMMATRIELLA ANLÄGGNINGS (SCB) I kontogrupp 10 redovisas immatriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall tagits fram internt av kommunen.

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:12 Diarienr: 1999/0106 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-01-19 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:12 Diarienr: 1999/0106 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-01-19 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:12 Diarienr: 1999/0106 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-01-19 Mottagare: Ekonomi/Finans Kommunstyrelsen Rubrik: Redovisningsfrågor 1998

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer