K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY"

Transkript

1 Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn fastigheter 1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter 1130 Fastigheter för affärsverksamhet 1130 Fastigheter för affärsverksamhet 1139 Ack avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1139 Ack avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1140 Publika fastigheter (inkl Renens kabel-tv markanl) 1140 Publika fastigheter (inkl Renens kabel-tv markanl) 1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter 1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter 1150 Fastigheter för annan verksamhet 1150 Fastigheter för annan verksamhet 1159 Ack avskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1159 Ack avskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1160 Övriga fastigheter 1160 Övriga fastigheter 1169 Ack avskrivningar, övriga fastigheter 1169 Ack avskrivningar, övriga fastigheter 1170 Pågående ny-,till- och ombyggnad 1170 Pågående ny-,till- och ombyggnad 12 Maskiner o inventarier 1210 Maskiner 1210 Maskiner 1219 Ack avskrivningar, maskiner 1219 Ack avskrivningar, maskiner 1220 Inventarier (Inkl Renens kabel-tv inventarier) 1220 Inventarier (Inkl Renens kabel-tv inventarier) 1229 Ack avskrivningar, inventarier 1229 Ack avskrivningar, inventarier 1230 Byggnadsinventarier 1230 Byggnadsinventarier 1239 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1239 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1240 Bilar och andra transportmedel 1240 Bilar och andra transportmedel 1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel 1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel 1260 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1260 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 1269 Ack avskrivningar, förbättringsutgifter 1269 Ack avskrivningar, förbättringsutgifter 1280 Konst 1280 Konst 1290 Övriga maskiner och inventarier 1290 Övriga maskiner och inventarier 1299 Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier 1299 Ack avskrivningar, övriga maskiner och inventarier 13 Finansiella anl.tillg. o bidrag t statlig infrastr 1320 Aktier 1320 Aktier 1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 1322 Andelar 1322 Andelar 1329 Värdereglering aktier och andelar 1330 Obligationer 1330 Obligationer 1331 Insatskapital 1331 Insatskapital 1332 Ålandsbanken depå (Fasträntekonto) 1332 Ålandsbanken depå (Fasträntekonto) 1333 Strategiobligationer 1333 Strategiobligationer 1337 SGP Americas Obligation 1337 SGP Americas Obligation 1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis mm Sida 1 av 16

2 1350 Långfristiga fordringar (Åsele nya golfklubb) 1350 Långfristiga fordringar (Åsele nya golfklubb) 1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1353 Förlagslån Kommuninvest 1353 Förlagslån Kommuninvest 1354 Konvertibler Dest. Södra Lappland 1354 Konvertibler Dest. Södra Lappland 1359 Värdereglering långfristiga fordringar 1360 Förvaltade fonders tillgångar 1360 Förvaltade fonders tillgångar 1361 Bostadsrätter ### 1370 Grundfondskapital Grundfondskapital 1389 Värdereglering grundfondskapital 1390 Bidrag till statlig infrastruktur 1391 Ingående beslutat biddrag till statlig infrastruktur Årets bidrag till statlig infrastuktur Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur 1399 Ack upplösning bidrag till statlig infrastruktur 14 Förråd, lager o exploateringsfastigheter 1411 Förråd arbetskläder 1411 Förråd arbetskläder 1412 Förråd sopkärl 1412 Förråd sopkärl 1421 Förråd Fredrika 1421 Förråd Fredrika 1431 Städmaterialförråd 1431 Städmaterialförråd 1470 Exploateringsfastigheter 1470 Exploateringsfastigheter 15 Kundfordringar 1510 Kundfordringar-VERTEX (Renens kabel-tv) 1510 Kundfordringar-VERTEX (Renens kabel-tv) 1511 Kundfordringar-VISMA-EXOR 1511 Kundfordringar-VISMA-EXOR 1512 Kundfordringar-VINSAM (va,renh,slam) 1512 Kundfordringar-VINSAM (va,renh,slam) 1513 Kundfordringar avseende kommunens koncernföretag 1513 Kundfordringar avseende kommunens koncernföretag 1514 Osäkra Kundfordringar 1514 Osäkra Kundfordringar 1518 Avräkning VINSAM återbetalning 1518 Avräkning VINSAM återbetalning 1519 Avräkningskonto VINSAM 1519 Avräkningskonto VINSAM 1590 Värdereglering kundfordringar 1590 Värdereglering kundfordringar 16 Diverse kortfristiga fordringar 1611 Skuld till egen förvaltning -WM-lön 1611 Fordringar hos anställda -WM-lön 1612 Bruttoskuld WM-lön 1612 Bruttoskuld WM-lön 1620 Kommunens avräkning med förvaltade fonder 1620 Kommunens avräkning med förvaltade fonder 1631 Kontokurant KPA 1631 Kontokurant KPA 1632 Fordran FORA 1632 Fordran FORA 1640 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1640 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1650 Skattefordran F-skatt 1650 Skattefordran F-skatt 1651 Betald F-skatt (Fastighetsskatt och särsk. löneskatt) 1651 Betald F-skatt (Fastighetsskatt och särsk. löneskatt) 1652 Fordran avs särskild momskomp. Ludvika 1652 Fordran avs särskild momskomp. Ludvika 1655 Statsbidragsfordringar 1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 1662 Förskotter (inkl Åsele marknad) 1662 Förskotter (inkl Åsele marknad) 1663 Virkeslikvidkonto Norrskog 1663 Virkeslikvidkonto Norrskog Sida 2 av 16

3 1664 Växelkassor ### 1665 Förmedlade medel 1665 Förmedlade medel 1666 Genomgångskonto (fordringar) 1666 Genomgångskonto (fordringar) 1667 IFO 1667 IFO 1668 Virkeslikvidkonto Holmen 1668 Virkeslikvidkonto Holmen 1671 Ingående moms -rörelselokaler 1671 Ingående moms -rörelselokaler 1672 Ingående moms -övrigt 1672 Ingående moms -övrigt 1675 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter 1675 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattskyldiga verksamheter 1677 Ingående moms -skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) 1677 Ingående moms -skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) 1678 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattefria verksamheter (Ludvikamoms)1678 Ingående moms -förvärv från utlandet till skattefria verksamheter (Ludvikamoms) 1681 Fordran mervärdesskatt -skattskyldiga verksamheter 1681 Fordran mervärdesskatt -skattskyldiga verksamheter 1687 Fordran mervärdesskatt -Ludvikamomsen 1687 Fordran mervärdesskatt -Ludvikamomsen 1698 Differens kundreskontra 1698 Differens kundreskontra 1699 Öresavrundning (Visma-Reskontra) 1699 Öresavrundning (Visma-Reskontra) 17 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader (ej scanning) 1710 Förutbetalda kostnader (ej scanning) 1712 Periodisering skannade leverantörsfakturor under innevarande år 1712 Periodisering skannade leverantörsfakturor under innevarande år 1717 Bokförda 13 avser 14 scanning 1717 Bokförda 13 avser 14 scanning 1718 Bokförda 14 avser 15 scanning 1718 Bokförda 14 avser 15 scanning 1740 Förutbetalda räntekostnader 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna intäkter vid årsskifte 1750 Upplupna intäkter vid årsskifte 1760 Upplupna ränteintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter (kommunalskatten) 1780 Upplupna skatteintäkter (kommunalskatten) 1781 Upplupna fastighetsavgifter 1781 Upplupna fastighetsavgifter 1791 Statsbidragsfordringar Fordringar Bruttolöneavdrag 1793 Fordringar Bruttolöneavdrag 18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) 1820 Aktier och andelar 1820 Aktier och andelar 1830 Obligationer, förlagsbevis mm 1830 Obligationer, förlagsbevis mm 1840 Certifikat 1840 Certifikat 1850 Återbäringsmedel ### 1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar 19 Kassa o bank 1911 Kontantkonto Renens kabel-tv 1911 Kontantkonto Renens kabel-tv 1923 PG nr PG nr Manuell betalning bank 1950 Manuell betalning bank 1951 UKK UKK Bankkonto (Åsele Kommun) 1952 Bankkonto (Åsele Kommun) 1953 Socialutbetalningar Socialutbetalningar OCR-konto övrigt 1954 OCR-konto övrigt 1955 OCR-konto Renens Kabel/TV Internet 1955 OCR-konto Renens Kabel/TV Internet 1970 Ålandsbanken depå 1970 Spärrade Bankmedel/Ålandsbanken depå Kontoklass 2, Eget kapital o skulder 2010 Eget kapital, ingående värde 2010 Eget kapital, ingående värde Sida 3 av 16

4 20 Eget kapital 2020 Årets resultat 2020 Årets resultat 22 Avsättningar 2210 Avsättning förtroendevalda 2210 Avsättning förtroendevalda 2220 Avsättning exkl. ÖK-SAP 2220 Avsättning exkl. ÖK-SAP 2250 Avsättning för löneskatt på ÖK-SAP 2250 Avsättning för löneskatt på ÖK-SAP 23 Långfristiga skulder 2341 Lån i banker och kreditinstitut -kommunen 2341 Lån i banker och kreditinstitut -kommunen 2342 Lån i banker och kreditinstitut -övertagna av Stiftelsen Åselehus 2342 Lån i banker och kred.inst. -övertagna av Stiftelsen Åselehus 2397 Mottagna depositioner Renens kabel-tv 2397 Mottagna depositioner Renens kabel-tv 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder 2420 Kortfristig del av långfristig skuld 2420 Kortfristig del av långfristig skuld 25 Leverantörsskulder 2511 Leverantörsskulder VISMA-EXOR 2511 Leverantörsskulder VISMA-EXOR 2512 Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag 2512 Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag 2599 Prel. Kontering fakturor 2599 Prel. Kontering fakturor 26 Moms o särskilda punktskatter 2611 Utgående moms -full moms (1) rörelsefastigheter (25%) 2611 Utgående moms -full moms (1) rörelsefastigheter (25%) 2612 Utgående moms -full moms (3) övrigt (25%) 2612 Utgående moms -full moms (3) övrigt (25%) 2620 Utgående moms (4) reducerad (12%) 2620 Utgående moms (4) reducerad (12%) 2630 Utgående moms (5) reducerad (6%) 2630 Utgående moms (5) reducerad (6%) 2640 Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 2640 Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 2650 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 2650 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 2680 Moms, redovisningskonto (skuld) 2680 Moms, redovisningskonto (skuld) 27 Personalens skatter, avgifter o löneavdrag 2710 Personalens källskatt 2710 Personalens källskatt 2720 Personalens kvarskatt ### 2730 Införsel 2730 Införsel 28 Övriga kortfristiga skulder 2811 Skatteskulder (F-skatt) 2811 Skatteskulder (F-skatt) 2821 Förmedlade medel ### 2822 Genomgångskonto (skulder) 2822 Genomgångskonto (skulder) 2823 Genomgångskonto WM-lön 2823 Genomgångskonto WM-lön 2824 Differenskonto WM-lön 2824 Differenskonto WM-lön 2825 Ersättning statens bostadsnämnd 2825 Ersättning statens bostadsnämnd 2827 Ej utbetalt landsbygdsstöd ### 2830 Förvaltade fonders avräkning med kommunen 2830 Förvaltade fonders avräkning med kommunen 2831 Förvaltade fonders kapital 2831 Förvaltade fonders kapital 2840 Ej upparbetat -Södr Lappland Bottnia-Atlantic ### 2841 Fiskeprojekt ÖvreÅngermanälven-ej upparbetat 2841 Fiskeprojekt ÖvreÅngermanälven-ej upparbetat 2842 Kompetensutveckling -ej upparbetat 2842 Kompetensutveckling -ej upparbetat 2843 Översiktsplan Sö Lappland 2843 Översiktsplan Sö Lappland 2844 Ej upparbetade planer ### 2847 Förnyelsefond gatlysen 2847 Förnyelsefond gatlysen 2849 Ej upparb Alkohol- och narkotikaförebb (Obj 5680) ### Sida 4 av 16

5 2850 Ej upparbetat alkohol- o droger ### 2851 Ej upparbetat Miltonpengar ### 2852 Schablonersättning flyktingbarn 2852 Schablonersättning flyktingbarn 2853 Palliativ vård 2853 Palliativ vård 2854 Ej upparbetat kost- o nutrion ### 2855 Ej upparb- stimulansmedel vård och omsorg ### 2856 Ej upparb -ny vårdform -psykiatri 2856 Ej upparb -ny vårdform -psykiatri 2858 Ej upparb -kvinnofrid (Obj 5931) 2858 Ej upparb -kvinnofrid (Obj 5931) 2859 Ej upparb -demensvård ### 2860 Ej upparb -statens kulturråd ### 2861 Ej upparb - energimyndigheten 2861 Ej upparb - energimyndigheten 2863 Ej upparb. Skolprojekt Ej upparb. Skolprojekt Ej upparb. Vårdgaranti Äldre 2865 Ej upparb. Vårdgaranti Äldre 2866 Ej upparb. Livsmedeltillsyn 2866 Ej upparb. Livsmedeltillsyn 2910 Upplupna löner (nettolöner över DC) 2910 Upplupna löner (nettolöner över DC) 2911 Okompenserad övertid 2911 Okompenserad övertid 2912 Periodiserad timlön inkl po 2912 Periodiserad timlön inkl po 2921 Upplupna semesterlöner 2921 Upplupna semesterlöner 2931 Upplupna arbetsgivaravgifter 2931 Upplupna arbetsgivaravgifter 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2935 Upplupna avtalsförsäkringar 2935 Upplupna avtalsförsäkringar 2936 Upplupen särskild löneskatt försäkringspremie KAP-KL 2936 Upplupen särskild löneskatt försäkringspremie KAP-KL 2940 Upplupna räntekostnader 2940 Upplupna räntekostnader 2950 Förutbetalda hyresintäkter 2950 Förutbetalda hyresintäkter 2951 Förutbetalda va-intäkter ### 2953 Månatliga periodiseringar intäkter (innevarande år) ### 2954 Förutbetalda avgifter Renens kabel-tv 2954 Förutbetalda avgifter Renens kabel-tv 2962 Upplupen pensionskostnad kompletterande ålderspension 2962 Upplupen pensionskostnad kompletterande ålderspension 2963 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2963 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (efter 98) 2964 Upplupen pensionskostnad utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2964 Upplupen pensionskostnad utbetalda pensioner via KPA (före 98) 2965 Upplupen pensionspremie KPA 2965 Upplupen pensionspremie KPA 2970 Förutbetalda hyror ab.avg.renen 2970 Förutbetalda hyror ab.avg.renen 2974 Bokförda 13 avser 12-scanning ### 2975 Bokförda 14 avser 13 -scanning 2975 Bokförda 14 avser 13 -scanning 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2990 Övriga interimsskulder (ej scanning) 2990 Övriga interimsskulder (ej scanning) 2994 Avg PVAB 2994 Avg PVAB 2995 Särskild löneskatt Avg PVAB 2995 Särskild löneskatt Avg PVAB Sida 5 av 16

6 30 Försäljningsintäkter 3011 Försäljningsmedel 3011 Försäljningsmedel 3012 Personalmat, momspliktiga 3012 Personalmat, momspliktiga 3020 Försäljningsmedel, ej momspliktiga 3020 Försäljningsmedel, ej momspliktiga 31 Taxor o avgifter 3110 Förrättnings- och granskningsavgifter 3110 Förrättnings- och granskningsavgifter 3120 Anslutningsavgifter 3120 Anslutningsavgifter 3131 Momspliktiga taxor och avgifter 3131 Momspliktiga taxor och avgifter 3132 Ej momspliktiga taxor och avgifter 3132 Ej momspliktiga taxor och avgifter 3190 Övriga taxor och avgifter 3190 Övriga taxor och avgifter 3199 Interna intäkter investeringsbudgeten Taxor och avgifter (Renens Kabel-TV 3201 Kontantinsatser internetföretag 3201 Kontantinsatser internetföretag 3202 Månadsersättning internetföretag 3202 Månadsersättning internetföretag 3203 Kontantinsats internet 3203 Kontantinsats internet 3204 Månadsersättning internet 3204 Månadsersättning internet 3205 Kontantinsatser K-tv 3205 Kontantinsatser K-tv 3206 Månadsersättning K-tv 3206 Månadsersättning K-tv 3207 Övriga intäkter kabel-tv/internet 3207 Övriga intäkter kabel-tv/internet 3208 Avbetalning fiberanslutning internet 3208 Avbetalning fiberanslutning internet 3209 Kvartalsavgift kabeltv Sollefteå 3209 Kvartalsavgift kabeltv Sollefteå 3210 Kortavgift kabel-tv 3210 Kortavgift kabel-tv 3211 Kanalpaket kabel-tv 3211 Kanalpaket kabel-tv 3212 Indrivning inkassa Ktv Internet 3212 Indrivning inkassa Ktv Internet 3213 Öppningsavgift 3213 Öppningsavgift 3214 Öppningsavgift Internet 3214 Öppningsavgift Internet 3215 Övriga rörelseintäkter momspliktiga 3215 Övriga rörelseintäkter momspliktiga 3216 Intäkter påminnelseavgift 3216 Intäkter påminnelseavgift 3217 Öresutjämning 3217 Öresutjämning 33 Kontogrupp fri 3300 Interna intäkter investeringsbudgeten 34 Hyror o arrenden 3410 Bostads- och lokalhyror (kontraktshyror) 3410 Bostads- och lokalhyror (kontraktshyror) 3420 Markhyror och arrenden m m 3420 Markhyror och arrenden m m tvingande 3430 Fordons- och maskinhyror 3430 Fordons- och maskinhyror 3440 Hyror för inventarier och material 3440 Hyror för inventarier och material 3450 Tillfälliga lokalupplåtelser 3450 Tillfälliga lokalupplåtelser 3490 Övriga hyror och arrenden 3490 Övriga hyror och arrenden Sida 6 av 16

7 35 Bidrag 3510 Driftbidrag från staten och statliga myndigheter 3510 Driftbidrag tvingande 3511 Statsbidrag från Skolverket Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskoleverksamhet och skolbarnoms 3512 Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskoleverksamhet och skolbarnoms tvingande 3513 Stadtbidrag personalförs. Skola o. fritidshem (Wärnersson peng.) ### 3514 Statsbidrag från socialstyrelsen Statsbidrag från Migrationsverket Övriga statsbidrag Driftbidrag från AMS Driftbidrag fr kommuner o landst Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent. tvingande 3560 Momsbidrag vid köp av verksamhet 3560 Momsbidrag vid köp av verksamhet tvingande 3570 Investeringsbidrag 3570 Investeringsbidrag tvingande 3581 EU-bidrag till driftändamål 3581 EU-bidrag till driftändamål tvingande 3582 EU-bidrag till investeringar 3582 EU-bidrag till investeringar tvingande 3591 Övriga bidrag till driftändamål 3591 Övriga bidrag till driftändamål tvingande 3592 Övriga bidrag till investeringar 3592 Övriga bidrag till investeringar tvingande 36 Försäljn. av verksamhet o konsulttjänster 3610 Försäljning av verksamhet tvingande 3611 Försäljning av verksamhet till annan kommun 3612 Försäljning av verksamhet till landsting 3620 Försäljning av verksamhet och entreprenader till övriga 3630 Försäljning av konsulttjänster 3630 Försäljning av konsulttjänster 3690 Övriga ersättningar och intäkter 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 3711 Försäljning av exploateringsfastigheter, anläggningstillgång 3711 Försäljning av exploateringsfastigheter, anläggningstillgång 3721 Försäljning av exploateringsfastigheter, omsättningstillgång 3721 Försäljning av exploateringsfastigheter, omsättningstillgång 38 Försäljning av anläggningstillgångar 3811 Reavinster maskiner och inventarier 3811 Reavinster maskiner och inventarier 3821 Reavinster byggnader och tekniska anläggningar 3821 Reavinster byggnader och tekniska anläggningar 3831 Reavinster finansiella anläggningstillgångar Uppskrivning av anl.tillgångar 8497 Kontoklass 4, Kostnader-utgifter 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 40 Inköp av anl.tillgångar o fin. oms.tillgångar 4012 Inköp av finansiella omsättningstillgångar 4012 Inköp av finansiella omsättningstillgångar 4020 Inköp av maskiner och inventarier 4020 Inköp av maskiner och inventarier 4030 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4030 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 41 Inköp av anläggnings- o underhållsmtrl 4100 Anläggnings- och underhållsmaterial 4100 Anläggnings- och underhållsmaterial 4101 Kabelskyddsmaterial 4101 Kabelskyddsmaterial 4102 Fibermaterial 4102 Fibermaterial 4103 Övrigt kabelmaterial 4103 Övrigt kabelmaterial 4104 Radiolänkmaterial 4104 Radiolänkmaterial 4105 Aktiv utrustning 4105 Aktiv utrustning 4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager 4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager 43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 4310 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution???? 4350 Inköp av energi för distributionsanläggningar 45 Lämnade bidrag Bidrag till enskilda 4510 Premier och stipendier 4510 Premier och stipendier tvingande Sida 7 av 16

8 4511 Försörjningsstöd 4511 Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd o. bistånd) tvingande 4512 Introduktionsersättning 4512 Introduktionsersättning tvingande 4513 Anhörigbidrag 4513 Anhörigenbidrag tvingande 4514 Övriga sociala bidrag till enskilda 4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg (SCB) (tid.övriga soc.bidrag till enskilda) 4511/4519 tvingande 4515 Bidrag till elev under praktik Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg. tvingande 4517 Bidrag till bussresor -skolelever 4518 Bidrag till prao/praso (grundskola/matersättning/reseersättning) 4519 Bidrag till prao/praso (inom individprogram/ungdomsplatser) 4519 Övriga bidrag till enskilda (tid.bidrag prao/praso) ## tvingande 4520 Bostadssociala bidrag 4520 Bostadssociala bidrag tvingande 4521 Bidrag till enskild gårdsbelysning ## 4522 Resebidrag till studerande ## 4530 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. tvingande 4531 Bidrag till ekonomiska föreningar och stiftelser (ej kommunkoncernen) Bidrag till kommunägda företag (kommunkoncernen) Bidrag till ej kommunägda företag (ej kommunkoncernen) Bidrag till kommuner Bidrag till landsting Bidrag till kommunalförbund Bidrag till staten och statliga myndigheter Betalning till försäkringskassan för personlig assistent 4538 Betalning till försäkringskassan för personlig assistent tvingande 4541 Grundbidrag 4541 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur (SCB) (tid.grundbidrag) Akt.386 tvingande 4542 Aktivitetsstöd 4542 Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur (SCB)(tid.Aktivitetsstöd) Akt.380 tvingande 4543 Ledarutbildning Akt Lägerbidrag ## 4545 Lokal- och anläggningsbidrag Akt Administrationsbidrag Akt Särskilt bidrag (b l a landsbygdsutveckling) Akt Arrangemangsbidrag Akt Bidrag till lönebidragsanställda (ek. föreningar o stiftelser se 4531, 4532) Akt Övriga bidrag Objekt 46 Köp av huvudverksamhet 4610 Husbyggnadsentreprenader Anläggnings- och reparationsentreprenader Förläggning uppmontering kabel/radiolänk etc (pågående projekt) Köp av huvudverksamhet tvingande 4631 Köp av huvudverksamhet från föreningar och stiftelser Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag (inkl stiftelser som ingår i 4630 kommunkoncern Köp av huvudverksamhet från övriga företag Köp av huvudverksamhet från andra kommuner Köp av huvudverksamhet från landsting Köp av huvudverksamhet från staten och statliga myndigheter Köp av huvudverksamhet från enskilda Köp av huvudv fr kommunalför Köp av stödverksamhet från föreningar och stiftelser t.ex.613x,701x,74xx,etc 4642 Köp av stödverksamhet från kommunägda företag t.ex.613x,701x,74xx,etc 4643 Köp av stödverksamhet från övriga företag t.ex.613x,701x,74xx,etc 4644 Köp av stödverksamhet från andra kommuner t.ex.613x,701x,74xx,etc 4645 Köp av stödverksamhet från landsting t.ex.613x,701x,74xx,etc 4646 Köp av stödverksamhet från staten och statliga myndigheter t.ex.613x,701x,74xx,etc 4647 Köp av stödverksamhet från enskilda t.ex.613x,701x,74xx,etc 4648 Köp av stödstödverksamhet från kommunalförbund t.ex.613x,701x,74xx,etc Sida 8 av 16

9 4700 Konsulttjänster Studier och expertrapporter (förstudier) Studier och expertrapporter (pågående projekt) Projektering (pågående projekt) tillfälligt hyrd personal 7510 Kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft 50 Löner arbetad tid 5211 Fasta arvoden/kpr (kommunalråd) 5211 Fasta arvoden/kpr (kommunalråd) 51 Löner ej arbetad tid 5212 Ordförandearvoden 5212 Ordförandearvoden 52 Fri Kontogrupp 5213 Sammanträdesarvoden 5213 Sammanträdesarvoden 5214 Förlorad arbetstid 5214 Förlorad arbetstid 5220 Ordinarie personal (inkl månadsanställda vikarier) 5220 Ordinarie personal (inkl månadsanställda vikarier) 5221 Fyllnadstid 5221 Fyllnadstid 5222 Övriga vikarier (inkl timanställda och timanställda vikarier) 5222 Övriga vikarier (inkl timanställda och timanställda vikarier) 5223 Sjuklön Sjuklön Sjuklön Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB 5225 Ob, jour, beredskap 5225 Ob, jour, beredskap 5226 Övertid, enkel o kval 5226 Övertid, enkel o kval 5227 Semesterersättning, semesterdagstillägg 5227 Semesterersättning, semesterdagstillägg 5228 Retroaktiva ersättningar 5228 Retroaktiva ersättningar 5229 Övriga lönearter 5229 Övriga lönearter 5231 Deltidsanställda brandmän och befäl - grundlön och förmanstillägg 5231 Deltidsanställda brandmän och befäl - grundlön och förmanstillägg övning och fysisk träning övning och fysisk träning semesterjour semesterjour 5234 " -ersättning vid utryckning 5234 " -ersättning vid utryckning 5235 Beredskapsavtalet BEA 5235 Beredskapsavtalet BEA 5236 Sjuklön Sjuklön Sjuklön Sjuklön Arvode till uppdragstagare 5241 Arvode till uppdragstagare 5242 Överförmyndararvode 5242 Överförmyndararvode 5243 Förmyndare/Förvaltare 5243 Förmyndare/Förvaltare 5244 Gode män 5244 Gode män 5245 Familjehem/kontaktpersoner 5245 Familjehem/kontaktpersoner 5246 Feriebarnsföräldrar 5246 Feriebarnsföräldrar 5248 Medlare 5248 Medlare 5250 Ordinarie personal under 25 år 5250 Ordinarie personal under 25 år 5251 Sjukvikarier 5251 Lön fyllnadstid<25år 5253 Övriga vikarier 5252 Lön timlön vikarier <25år 5254 Sjuklön Sjuklön 1-14 (80%)<25år 5254 Sjuklön Sjuklön (10%) + komp över 7,5 BB<25 år 5255 Ob, jour,beredskap 5255 Ob, jour,beredskap 5256 Övertid, enkel o kval 5256 Övertid, enkel o kval 5257 Semesterers, semesterdagsers 5257 Semesterers, semesterdagsers 5258 Retroaktiva ersättningar 5258 Retroaktiva ersättningar 5259 Övrig lönearter 5259 Övrig lönearter 5260 Lön/arvode pensionärer (reducerat po-påslag) 5260 Lön/arvode pensionärer (reducerat po-påslag) 5270 Okompenserad r övertid pengar 5270 Okompenserad r övertid pengar 5290 Förändring av okompenserad övertid 5290 Förändring av okompenserad övertid 5291 Förändring av semesterlöneskuld 5291 Förändring av semesterlöneskuld 5292 Upplupna retroaktiva löner 5292 Upplupna retroaktiva löner Sida 9 av 16

10 5293 Periodiserade timlöner bokslut 5293 Periodiserade timlöner bokslut 53 Andra ersättningar 5300 Andra kontanta ersättningar 5300 Andra kontanta ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner 5410 Naturaförmåner till anställda 5410 Naturaförmåner till anställda 5481 Förmånsvärde bostad 5481 Förmånsvärde bostad 5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5483 Förmånsvärde fria resor 5483 Förmånsvärde fria resor 5484 Förmånsvärde fria arbetskläder 5484 Förmånsvärde fria arbetskläder 5485 Förmånsvärde fri bil 5485 Förmånsvärde fri bil 5489 Förmånsvärde övrigt 5489 Förmånsvärde övrigt 5499 Korrektivkonto förmånsvärden 5499 Korrektivkonto förmånsvärden 55 Kostnadsersättningar 5511 Traktamenten, skattefria 5511 Traktamenten, skattefria 5512 Traktamenten, skattepliktiga 5512 Traktamenten, skattepliktiga 5521 Bilersättningar, skattefria 5521 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 5531 Omkostnadsersättningar, skattefria 5531 Omkostnadsersättningar, skattefria 5532 Omkostnadsersättningar till dagbarnvårdare, skattepliktiga 5532 Omkostnadsersättningar till dagbarnvårdare, skattepliktiga 5591 Skattefria 5591 Övriga Kostnadsersättningar, Skattefria 5592 Skattepliktiga 5592 Övriga Kostnadsersättningar, Skattepliktiga 56 Sociala avgifter enligt lag o avtal 5611 Arbetsgivaravgifter,löner förmånsvärden och skattepliktiga ersättningar 5611 Arbetsgivaravgifter,löner förmånsvärden och skattepliktiga ersättningar 5613 Arbetsgivaravgifter, semesterskuld och upplupna löner 5613 Arbetsgivaravgifter, semesterskuld och upplupna löner 5614 Po periodiserade timlöner bokslut 5614 Po periodiserade timlöner bokslut 5620 Särskild sjukförsäkringsavgift 5631 Särskild löneskatt på löner och ersättningar, anställda som fyllt 65 år Särskild löneskatt på löner och ersättningar, anställda som fyllt 65 år Särskild löneskatt på avgiftsbestämd ålderspension efter Särskild löneskatt på avgiftsbestämd ålderspension efter Särskild löneskatt på utbetalda pensionsmedel-före 98 (KPA) 5633 Särskild löneskatt på utbetalda pensionsmedel-före 98 (KPA) 5634 Särskild löneskatt på individuellt tecknade pensionsförsäkringar 5634 Särskild löneskatt på individuellt tecknade pensionsförsäkringar 5635 Särskild löneskatt på avsättning för pensioner ÖK-SAP 5635 Särskild löneskatt på avsättning för pensioner ÖK-SAP 5636 Särskild löneskatt på utbetalda premier KAP-KL (försäkringslösning) 5636 Särskild löneskatt på utbetalda premier KAP-KL (försäkringslösning) 5637 Särskild löneskatt FORA 5637 Särskild löneskatt FORA 5638 Särskild löneskatt pension KPA (inlösta pensioner) 5638 Särskild löneskatt pension KPA (inlösta pensioner) 5670 Avtalsförsäkringarna TFA-KL/AGS-KL/TGL-KL 5670 Avtalsförsäkringarna TFA-KL/AGS-KL/TGL-KL 5680 Grupplivförsäkring 5680 Grupplivförsäkring 57 Pensionskostnader 5711 Pensionsförsäkringsavgifter för enskilda arbetstagare 5711 Pensionsförsäkringsavgifter för enskilda arbetstagare 5712 Pensionsförsäkringslösningar för kompletterande ålderspension (KAP-KL) 5712 Pensionsförsäkringslösningar för kompletterande ålderspension (KAP-KL) 5713 Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är intjänade före Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är intjänade före Förändring av pensionsskuld 5721 Förändring av pensionsskuld 5722 Förändring av garanti-, visstidspensioner och liknande 5722 Förändring av garanti-, visstidspensioner och liknande 5731 Pensionsutbet. avtalspensioner intjänade före 98- via po-påslaget 5731 Pensionsutbet. avtalspensioner intjänade före 98- via po-påslaget 5733 Inlösen pension intjänad före Inlösen pension intjänad före Förvaltningsavgifter 5740 Förvaltningsavgifter 5750 Avgiftsbestämd ålderspension (inividuell del efter -98) Utbetalas till pensionsvalet 5750 Avgiftsbestämd ålderspension (inividuell del efter -98) Utbetalas till pensionsvalet Sida 10 av 16

11 58 Fri kontogrupp 5810 Avgifter för kurser m m Avgift till företagshälsovården t.ex.7470,6450, Läkarvårdsersättning till anställda (inkl rehabilitering) t.ex.7470,6450, Bruttolöneavdrag Ögonoperation 5823 Bruttolöneavdrag Ögonoperation 5824 Betalning till Ögonklinik 5824 Betalning till Ögonklinik 5830 Friskvård och fritidsverksamhet t.ex.761x,6010, Personalrekrytering t.ex.7450, Personalavveckling t.ex.5xxx, Personalrepresentaion Betalning till leasingbolag ### 5890 Övriga personalkostnader t.ex.644x,7460 Kontoklass 6 & 7, Övr. verksamhetskostnader 6010 Lokalhyror 6010 Lokalhyror 60 Lokal- och markhyror 6020 Markhyror 6020 Markhyror 6051 Sophämtning Slamtömning Takskottning, snöröjning (snöröjning annans fastigheter se 46-serien) Fönsterputsning Städning (entreprenader) eget städmaterial se Hissar (besiktningar, underhållsavtal) Sotning Plantering utanför byggnad Reparation och underhåll (entrepr.) Typ löpande och periodiskt underhåll 6150 eller Hyra/leasing av arbetsmaskiner Hyra /leasing av inventarier Städ- och renhållningstjänster 6131 Sophämtning 6132 Slamtömning 6133 Takskottning, snöröjning 6134 Sotning 6150 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 6151 Hissar (underhållsavtal, besiktningar) 6170 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader 6171 Anläggnings- och reparationsentreprenader 6172 Förläggning uppmontering kabel/radiolänk etc (pågående projekt) 6190 Övriga fastighetskostnader 6192 Fastighetsskatt och fastighetsavgift 6140 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Bränsle, energi o vatten 6210 El 6210 El 6230 Eldningsolja 6230 Eldningsolja 6231 Fast bränsle och naturgas 6232 Fjärrvärme 6240 Fast bränsle och naturgas Drivmedel (bensin, olja) Fjärrvärme Vatten och avlopp 6280 Vatten och avlopp 63 Hyra-leasing av anläggningstillgångar 6310 Hyra/leasing arbetsmaskiner 6320 Hyra/leasing inventarier Sida 11 av 16

12 64 Förbrukningsinvent. o förbrukningsmtrl 6410 Förbrukningsinventarier 6410 Förbrukningsinventarier 6430 Böcker, tidningar, facklitteratur 6430 Böcker, tidningar, facklitteratur 6440 Livsmedel 6440 Livsmedel 6450 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar 6450 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar 6460 Förbrukningsmaterial 6460 Förbrukningsmaterial 6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 65 Kontorsmaterial o trycksaker 6510 Kontorsmateriel 6510 Kontorsmateriel 6540 IT-material 6540 IT-material 6550 Trycksaker 6550 Trycksaker 66 Reparation och underhåll 6601 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6601 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6602 Rep och underhåll av datautrustning 6602 Rep och underhåll av datautrustning 6650 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 67 Kontogrupp fri 6741 Ekonomisystem akt WM-lön akt Secura Nova ### 6745 Datadrift biblioteket akt Core (räddningstjänsten) akt Procapita och KIR akt Gemensamma - ej delbara kostnader avs programhyra, licensavgift LMV akt Cartesia akt TDP ### 6754 Prator 7430+akt Lönevågen akt CHAOS akt EDP akt Kalkylprogram Tekniska Övriga främmande tjänster akt Intern kostnad investeringsbudgeten 6799 Intern kostnad investeringsbudgeten 68 Tele-, IT-kommunikation o postbefordran 6810 Telefon och IT-kommunikation 6810 Telefon och IT-kommunikation 6820 Mobiltelefoner 6820 Mobiltelefoner 6850 Porto 6850 Porto 6860 Avgifter postgiro m m Kostnader för transportmedel 6910 Drivmedel 6920 Fordonsskatt 6950 Hyra/Leasing av bilar och andra transportmedel 6990 Övriga kostnader för transportmedel 70 Transporter och resor 7010 Transporter 7010 Transporter 7020 Tull- och speditionskostnader ### 7051 Biljetter 7051 Biljetter 7052 Hotell och logi, Sverige 7052 Hotell och logi, Sverige 7053 Hotell och logi, utland 7053 Hotell och logi, utland 7057 Lokala resor buss och taxi 7057 Lokala resor buss och taxi 7059 Övriga resekostnader (parkeringsavgift m m) 7059 Övriga resekostnader (parkeringsavgift m m) Sida 12 av 16

13 71 Representation 7100 Representation 7100 Representation 7110 Personalrespresentation 72 Annonser, reklam, information 7220 Annonsering 7220 Annonsering 7230 Reklam och information 7230 Reklam och information 73 Försäkringspremier o riskkostnader 7310 Försäkringsavgifter 7310 Försäkringspremier 7320 Självrisker 7320 Självrisker 7330 Larm och bevakning 7330 Larm och bevakning 7340 Brandskydd 7340 Brandskydd 7350 Kundförluster 7350 Kundförluster 7360 Förluster p g a hyresgaranti #### 7370 Förluster på borgensåtaganden (infriad borgensförbindelse) 7370 Förluster på borgensåtaganden (infriad borgensförbindelse) 7380 Förluster på kortfristiga fordringar 7380 Förluster på kortfristiga fordringar 7390 Övriga riskkostnader 7390 Övriga riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 7430 Administrativa tjänster 7450 Konstultjänster 7451 Studier och expertrapporter 7453 Projektering (pågående projekt) 7460 Måltider 7470 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 7490 Övriga främmande tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 7510 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader 7610 Avgifter 7610 Avgifter 7620 Fordonsskatt Fastighetsskatt Diverse skatter och offentliga avgifter 7642 Licensavgifter och royalties Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Avfallsskatt Tillsynsavgifter myndigheter 7650 Avgifter för kurser m.m. (tidigare Tillsynsavgifter myndigheter) Restavgifter avseende skatter och sociala avgifter Realisationsförluster o periodiseringskonton 7812 Reaförlust vid avyttring av maskiner och inventarier 7812 Reaförlust vid avyttring o. utrangering av maskiner och inventarier 7822 Reaförlust vid avyttring av fastigheter/anläggningar 7822 Reaförlust vid avyttring o. utrangering av fastigheter/anläggningar 7832 Reaförlust vid avyttrande av finansiella anläggningstillgångar Förändring av avsättning 7870 Förändring av avsättning 7881 Upplösning av aktiverat bidrag till infrastruktur Direkt kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Nedskrivning av långfristiga fordringar Nedskrivning aktier/andelar Avskrivningar 7910 Avskrivning på immateriella tillgångar 7910 Avskrivning på immateriella tillgångar 7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar 7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar 7930 Avskrivning på maskiner och inventarier 7930 Avskrivning på maskiner och inventarier 7950 Nedskrivning av anläggningstillgångar (ej vid försäljning) 7950 Nedskrivning av immat. och mat. anläggningstillgångar (ej vid försäljning) 7960 Återföring av nedskrivning av Immat. och mat. anläggningstillgängar Kontoklass 8, Övriga intäkter o kostnader 80 Skatteintäkter 8010 Allmän kommunalskatt 8010 Allmän kommunalskatt 8020 Sjömansskatt ### 8050 Skatteavräkning (slutavräkning) 8050 Skatteavräkning (slutavräkning) Sida 13 av 16

14 8080 Mellankommunal kostnadsutjämning (skatteväxling) ### 8090 Övriga skatter 8090 Övriga skatter 82 Bidrag fr utjämn.system o gen. statl. bidrag 8210 Inkomstutjämningsbidrag 8210 Inkomstutjämningsbidrag 8220 Strukturbidrag 8220 Strukturbidrag 8230 Införandebidrag 8230 Införandebidrag 8240 Regleringsbidrag 8240 Regleringsbidrag 8250 Kostnadsutjämningsbidrag 8250 Kostnadsutjämningsbidrag 8260 Bidrag för LSS-utjämning 8260 Bidrag för LSS-utjämning 8280 Särskild fastighetsavgift 8280 Kommunal fastighetsavgift 8290 Tillfälligt konjunkturstöd 8290 Generella bidrag från staten 8310 Inkomstutjämningsavgift 8310 Inkomstutjämningsavgift 8340 Regleringsavgift 8340 Regleringsavgift 8350 Kostnadsutjämningsavgift 8350 Kostnadsutjämningsavgift 8360 Avgift till LSS-utjämningen 8360 Avgift till LSS-utjämningen 84 Finansiella intäkter 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8412 Utdelning på aktier och andelar i andra företag 8412 Utdelning på aktier och andelar i andra företag 8420 Ränteintäkter likvida medel 8421 Ränta på utlåning i koncernföretag 8422 Räntebidrag 8430 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8440 Ränteintäkter banktillgodoh,lånefordr. m.m. tvingande 8441 Ränteintäkter koncernföretag tvingande 8450 Ränteintäkter på kundfordringar 8450 Ränteintäkter på kundfordringar 845 tvingande 8451 Ränteintäkter på kundfordringar i koncernföretag 8451 Ränteintäkter på kundfordringar i koncernföretag tvingande 8481 Realiserade valutakursvinster 8481 Realiserade valutakursvinster 8482 Orealiserade valutakursvinster 8482 Orealiserade valutakursvinster 8490 Övriga finansiella intäkter 8490 Övriga finansiella intäkter 8497 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 8499 Öresutjämning 8499 Öresutjämning 85 Finansiella kostnader 8510 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 8520 Räntekostnader -långfristiga krediter (anläggningslån) 8520 Räntekostnader -långfristiga krediter (anläggningslån) tvingande 8521 Räntekostnader på upplåning från koncernkonto 8521 Räntekostnader på upplåning från koncernkonto tvingande 8522 Räntekostnader långfristiga krediter (anläggningslån) övertaga fr Stift Åselehus Ränta på pensionsavsättning 8530 Ränta på pensionsavsättning 8550 Räntekostnader för leverantörsskulder (dröjsmålsränta) 8550 Räntekostnader för leverantörsskulder (dröjsmålsränta) 8570 Bankkostnader 8570 Bankkostnader 8581 Realiserade valutakursförluster 8581 Realiserade valutakursförluster 8582 Orealiserade valutakursförluster 8582 Orealiserade valutakursförluster 8590 Övriga finansiella kostnader 8590 Övriga finansiella kostnader 8597 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 8598 Nedskrivning av finansiella tillgångar (kortfristiga placeringar) 8598 Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 86 Kontogruppen fri 8610 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser ### 8610 Avs för pensioner en. Blandm. ### 8620 Avsättning för kompletterande ålderspension ### 8631 Avs för semesterl. o.okomp. övert. ### 8650 Avsättning för löneskatt på pensioner ### 87 Extraordinära intäkter 8700 Extraordinära intäkter 8700 Extraordinära intäkter 88 Extraordinära kostnader 8800 Extraordinära kostnader 8800 Extraordinära kostnader Sida 14 av 16

15 88 Extraordinära kostnader 8900 Årets resultat 8900 Årets resultat interna konto 9301 Internförsäljning mat (servering) 9301 Internförsäljning mat (servering) 9302 Internförsäljning livsmedel 9302 Internförsäljning livsmedel 9303 Internförsäljning kontorsmaterial 9303 Internförsäljning kontorsmaterial 9304 Internförsäljning förbrukningsmaterial 9304 Internförsäljning förbrukningsmaterial 9305 Internförsäljning annons 9305 Internförsäljning annons 9312 Intern ers telefon 9312 Intern ers telefon 9313 Intern ers porto 9313 Intern ers porto 9314 Intern ers -kopiering 9314 Intern ers -kopiering 9319 Intern ers taxor & avgifter 9319 Intern ers taxor & avgifter 9320 Interna avg kabel-tv/internet 9320 Interna avg kabel-tv/internet 9320 Int kortavg kabel-tv mm 9321 Int kortavg kabel-tv mm 9341 Internhyra bostads- och lokalhyror 9341 Internhyra bostads- och lokalhyror 9343 Internhyra leasingbilar 9343 Internhyra leasingbilar 9344 Internhyra inventarier och material 9344 Internhyra inventarier och material 9345 Internhyra tillfällig lokalupplåtelse 9345 Internhyra tillfällig lokalupplåtelse 9351 Interna bidrag 9351 Interna bidrag 9361 Internförs tjänster 9361 Internförs tjänster 9371 Fördelad intäkt -Vaktmästare tekniska utskottet 9371 Fördelad intäkt -Vaktmästare tekniska utskottet GS-personal GS-personal Städerskor Städerskor Fordon tekniska utskottet Fordon tekniska utskottet Tillfälligt anställda månadsavlönade tekniska utskottet Tillfälligt anställda månadsavlönade tekniska utskottet Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Intern personal-sociala 9377 " -Intern personal-sociala Vaktmästare kultur- och fritidsnämnden 9378 " -Vaktmästare kultur- och fritidsnämnden Fordon Kultur- och fritidsnämnden Fordon Kultur- och fritidsnämnden 9522 Fördelad kostnad - Intern personal-sociala 9522 Fördelad kostnad - Intern personal-sociala Intern personal PO Intern personal PO Vaktmästare tekniska utskottet Vaktmästare tekniska utskottet GS-peronsl GS-peronsl Städerskor Städerskor Fordon tekniska utskottet Fordon tekniska utskottet Tillfälligt anställda månadsavlönade tekniska utskottet Tillfälligt anställda månadsavlönade tekniska utskottet Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Vaktmästare Kultur- och fritidsnämnden Vaktmästare Kultur- och fritidsnämnden Fordon Kultur- och fritidsnämnden Fordon Kultur- och fritidsnämnden 9401 Interners- Anläggnings- och underhållsmaterial 9401 Interners- Anläggnings- och underhållsmaterial 9587 Interners -personalrepresentation 9587 Interners -personalrepresentation 9589 Intern ers uppvaktningar mm 9589 Intern ers uppvaktningar mm 9601 Intern hyra (även motorvärmare) 9601 Intern hyra (även motorvärmare) 9610 Intern kopieringskostnad 9610 Intern kopieringskostnad 9612 Internhyra inventarier 9612 Internhyra inventarier 9614 Intern hyra av bilar 9614 Intern hyra av bilar Sida 15 av 16

16 9644 Intern ers livsmedel 9644 Intern ers livsmedel 9646 Intern ers förbrukningsmaterial 9646 Intern ers förbrukningsmaterial 9651 Intern ers kontorsmaterial 9651 Intern ers kontorsmaterial 9679 Interna köp tjänster 9679 Interna köp tjänster 9681 Intern ers telefon/it 9681 Intern ers telefon/it 9685 Intern ers portokostnad 9685 Intern ers portokostnad 9710 Intern ers representation (egen persona-se 9587) 9710 Intern ers representation (egen persona-se 9587) 9722 Intern annonskostnad 9722 Intern annonskostnad 9765 Intern ers avgifter 9765 Intern ers avgifter Sida 16 av 16

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-01-12 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer