Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att profilera sig som statlig arbetsgivare"

Transkript

1 Att profilera sig som statlig arbetsgivare

2 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

3 Att profilera sig som statlig arbetsgivare

4 Innehållsförteckning F Ö R O R D 7 B E G R E P P E T V A R U M Ä R K E 8 F Ö R D E L A R M E D E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 9 A T T B Y G G A E T T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 13 A R B E T S P R O C E S S E N 16 I N I F R Å N O C H U T V A D S K A M A R K N A D S F Ö R A S? 18 E R B J U D A N D E T V A D Ä R S P E C I F I K T O C H S Ä R S K I L J A N D E F Ö R E R? 20 M Å L G R U P P E R N A V E M S K A N I M A R K N A D S F Ö R A E R T I L L? 21 I M A G E O C H I D E N T I T E T H U R U P P F A T T A S N I O C H V I L K A Ä R N I? 22 P R O F I L O C H B U D S K A P H U R S K A N I S Y N A S O C H V A D S K A N I S Ä G A? 23 M Å L S Ä T T N I N G O C H M E D I E V A L 25 L Å N G S I K T I G T V A R U M Ä R K E S A R B E T E 27 A T T M Ä T A V A R U M Ä R K E T 28 F E M S T E G M O T E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 29

5 Förord Staten en attraktiv arbetsgivare När Arbetsgivarverkets medlemmar i Utmaningar strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken definierade de viktigaste framtidsfrågorna var förmågan att attrahera nya medarbetare högt prioriterad. Trots det stora intresset har profileringen av staten som attraktiv arbetsgivare ofta varit återhållsam och intresset har varierat. Anledningen har knappast varit att det inte funnits något att marknadsföra, tvärtom är villkoren goda i staten och arbetsuppgifterna både spännande och utvecklande. Istället får nog orsakerna sökas i myndigheternas traditionella roll där myndighetsutövning är något som riskerar att matcha illa med marknadsföring. Men i konkurrensen med andra arbetsgivare om framtidens kvalificerade och lättrörliga arbetskraft finns det anledning att fundera över hur myndigheterna profilerar sig för möjliga arbetstagare. Och som den här skriften visar finns det många sätt att vårda sitt varumärke utan att det innebär satsningar på dyr reklam. Skriften vänder sig främst till de medlemmar inom Arbetsgivarverket som inte tidigare arbetat med profilering och som är nyfikna på hur begreppet kan tolkas och möjliga angreppssätt och metoder för arbetet. Det är samtidigt vår förhoppning att även medlemmar som sedan länge arbetat med denna fråga också ska kunna ha nytta av denna skrift. Som statliga arbetsgivare har vi mycket att vara stolta över. Därför är det viktigt att skaffa oss kunskap om hur vi på ett effektivare sätt kan kommunicera oss som attraktiva arbetsgivare. Både för de som är på väg in på arbetsmarknaden och för redan yrkesaktiva som börjat fundera på vad ett statligt arbete kan innebära. Trevlig läsning Göran Ekström Generaldirektör F Ö R O R D 7

6 Begreppet varumärke Begreppet varumärke kan för en statlig arbetsgivare kännas obekvämt eller till och med felaktigt. Ordet associeras ofta till försäljning av produkter och hur olika produkter konkurrerar med varandra på en marknad. Genom varumärkesprofileringen blir produkten bärare av vissa egenskaper och kan till och med kommunicera värderingar hos de företag eller organisationer som skapat produkten. Kunskapen om sådan profilering och begreppet varumärke bryter dock ständigt ny mark, och i dag pratar man om allt från det personliga varumärket till varumärket Sverige. Ursprungligen utgick forskningen från teorier som syftade till att bygga varumärken för produkter. Med tiden har varumärkesbegreppet allmänt sett fått en avsevärt bredare betydelse och används i dag inom områden som organisationsutveckling och arbetsgivarprofilering. Det är ur detta bredare perspektiv som begreppet varumärke ska ses när vi i denna skrift talar om profilering av staten som arbetsgivare. Vanligtvis uppvisar en och samma organisation olika uttryck för sitt varumärke mot olika målgrupper, exempelvis en identitet mot kunderna, en annan mot uppdragsgivare/ägare och en tredje mot arbetsmarknaden. Det är den sistnämnda identiteten, varumärket som arbetsgivare, som den här skriften handlar om. Varumärket som arbetsgivare Arbetet med att tydliggöra sin identitet som arbetsgivare kallas internationellt för Employer Branding. I Sverige används även ofta begreppen att marknadsföra en arbetsgivare, varumärket som arbetsgivare eller arbetsgivarprofilering. Varumärket som arbetsgivare är det rykte och den attraktionskraft som organisationen har på arbetsmarknaden. En organisation har alltid ett varumärke som arbetsgivare, oavsett om man arbetar aktivt med varumärket eller inte. ( Lise-Lotte Sjöberg, HR/kompetensförsörjning, Lantmäteriet Vi har ett starkt varumärke som arbetsgivare både bland medarbetare och bland kunder, men vi har en del utmaningar framöver. Det är till exempel viktigt för oss att få fram fler förrättningslantmätare. Vi kommer också att ha stora pensionsavgångar de närmsta tio åren inom flera yrkesområden. Kompetensförsörjningen är mycket viktig så vi måste nå ut med vårt varumärke och fortsätta att profilera och marknadsföra oss. 8 B E G R E P P E T V A R U M Ä R K E

7 Fördelar med ett starkt varumärke som arbetsgivare Ökad rörlighet En trend som påverkar arbetsmarknaden är den ökade rörligheten. Kortare anställningstider, vikariat, projektanställningar, ökad inhyrning av personal och outsourcing innebär att kompetensförsörjningen kommer att ske i delvis andra former framöver. Studier av dagens arbetsliv visar också att unga ofta medvetet planerar en karriär byggd på kortare anställningar hos många olika arbetsgivare. Forna tiders starka yrkesidentitet och lojalitet mot en och samma arbetsgivare blir alltmer ovanlig. Ökad kompetensbrist Rent statistiskt står arbetsmarknaden inför en generationsväxling de närmaste åren. Stora grupper 40-talister går i pension. Samtidigt ökar tvärt emot vad många tror arbetskraften åren fram till Hur dessa två trender, ökade pensionsavgångar och ökat arbetskraftsutbud, slutligen påverkar den statliga sektorn är svårt att veta. Staten är den arbetsmarknadssektor som procentuellt har flest 40-talister anställda. För somliga statliga verksamheter kan detta innebära en stor utmaning då grupper som går i pension kan bli svåra att ersätta, för andra kan generationsväxlingen komma att gå spårlöst förbi. Ökade krav Många arbetsgivare ställs idag inför ett förändrat förhållningssätt till arbetet hos främst unga medarbetare. Chefer möter ett större ifrågasättande av arbetsledning och hur arbetsuppgifter ska utföras. Kraven ökar också när det gäller omfattningen av individuellt utformade anställningsvillkor. De statliga arbetsgivarna har mött kraven på individuella anpassningar av förmåner och villkor genom exempelvis möjligheten till lönesättande samtal där medarbetare och närmaste chef sätter lön i dialog. Ambitionen är också att lönebildningen i så hög grad som möjligt ska ske lokalt med så få centrala garantier som möjligt. I det centrala avtalet för infördes också ökade möjligheter till enskilda överenskommelser med medlemmar i Saco-S. Förändrade värderingar Ytterligare en utmaning är människors förändrade värderingar, där allt fler ställer högre krav på sina arbetsgivare när det exempelvis gäller miljöpåverkan, socialt ansvar och ett aktivt värdegrundsarbete. F Ö R D E L A R M E D E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 9

8 Säkra kompetensförsörjningen Sammanfattningsvis står arbetsgivare både inom staten och på arbetsmarkanden i stort inför en lång rad utmaningar. För att klara av dessa utmaningar och säkra tillgången på kompetens, är det viktigt att utveckla en kompetensförsörjningsstrategi. Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är en betydelsefull del av arbetet vilket uttrycks på följande sätt i strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken: Generellt sett kännetecknas den statliga verksamheten av att arbetsuppgifterna kräver högutbildad och kvalificerad personal. Således måste statliga myndigheters attraktionskraft som arbetsgivare på såväl den svenska som den globala arbetsmarknaden stärkas. Detta ska ske genom samlade insatser på en övergripande nivå som ett komplement till varje myndighets egen information där det enskilda verksamhetsintresset får genomslag. Gemensamma nämnare och värdegrunder inom det statliga området såsom demokrati, rättssäkerhet och effektivitet måste lyftas fram på denna nivå. Statliga arbeten, dess variation av arbetsuppgifter och det unika i samhällsnyttan måste synliggöras. Källa: Utmaningar Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken , s. 15, Arbetsgivarverket ( Sofia Höijer, enhetschef, HR-avdelningen, Rikspolisstyrelsen Staten som arbetsgivare är vår utgångspunkt för varumärkesarbetet. Vad utmärker staten som arbetsgivare? Utifrån det är nästa steg att se vad som utmärker rättsväsendet och polisen som arbetsgivare. Först måste man vara en attraktiv arbetsgivare Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bygger på två förutsättningar. Det första är att vara en attraktiv arbetsgivare, det vill säga att utveckla en arbetsplats med den kultur och de värderingar och villkor som målgrupperna på kompetensmarknaden tycker är attraktiva. Nästa steg är att tala om att man är en attraktiv arbetsgivare, det vill säga att marknadsföra arbetsplatsen till målgrupperna. Varumärkesbyggandet som arbetsgivare sker inte enbart mot den externa kompetensmarknaden utan även mot befintliga medarbetare. Målet är att bygga långsiktiga relationer och skapa lojalitet och engagemang. A T Ä N K P Å A T T : Det är en skillnad mellan att vara en bra arbetsgivare och att vara känd som en attraktiv arbetsgivare. Interna projekt för att skapa en mer positiv arbetsplats är en grund för framtida profilering men leder inte automatiskt till att varumärket som arbetsgivare stärks. 10 F Ö R D E L A R M E D E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E

9 2 Statligt anställda mycket nöjda med sin arbetssituation Sedan slutet av 90-talet har Arbetsgivarverket brutit ner resultatet av Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning och specialstuderat svaren som gäller den statliga sektorn. Undersökningarna har visat på en tydlig trend där de statligt anställda blir allt mer nöjda med sin arbetssituation. I undersökningen för år 2007 gällde detta hela 81 procent av de statligt anställda, vilket kan jämföras med 76 procent för hela arbetsmarknaden. Undersökningen visade också att: 76 procent av de statligt anställda upplevde att de hade ett meningsfullt arbete 75 procent av de statligt anställda var mycket nöjda med sina arbetstider 74 procent av de statligt anställda hade ett fysiskt lätt arbete 72 procent av de statligt anställda uppgav att de själva kunde bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras 66 procent av de statligt anställda upplevde arbetet som omväxlande Källa: Arbetsmiljön i statlig sektor; En tydlig profil skapar rätt sorts förväntningar LOA, Lagen om offentlig anställning, slår fast att vid statlig anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. En tydlig profil som arbetsgivare kan bidra till att öka kunskapen om vilken sorts erfarenhet och vilket kunnande som verksamheten behöver. En tydlig profil motverkar felaktiga förväntningar hos personer som inte har rätt kompetens för verksamheten. En stor mängd arbetssökande med fel kompetens skapar inte bara onödig administration. En omständlig rekryteringsprocess riskerar också att skapa ett dåligt rykte på kompetensmarknaden. Ju mer kandidaterna vet om värderingar, arbetssätt och utvecklingsmöjligheter, desto större är chansen till lyckade rekryteringar. En tydlig profil som arbetsgivare ökar även engagemanget och motivationen hos befintliga medarbetare. 2 Ett varumärke är ett löfte I N D I V I D F Ö R V Ä N T N I N G A R L Ö F T E N O R G A N I S A T I O N Källa: Talent Talk F Ö R D E L A R M E D E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 11

10 ( Maria Axberg, projektledare Attraktiv arbetsgivare, Vägverket På Vägverket är arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare prioriterat. Mål för arbetet finns i vår strategiska plan och arbetet ingår som en viktig del i vårt kompetensförsörjningsarbete. Vi har jobbat strukturerat och systematiskt med frågor som rör attraktivitet och kompetensförsörjning i många år inom Vägverket och nu på senare år också gemensamt i branschen. Vi arbetar både på lång och kort sikt, och både med ett brett perspektiv och ett mer riktat mot individnivå. 12 F Ö R D E L A R M E D E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E

11 Att bygga ett varumärke som arbetsgivare Profilering i hela kompetensförsörjningsprocessen Oavsett om man som arbetsgivare arbetar medvetet med sitt varumärke eller inte, så sker varumärkesbyggandet i hela kompetensförsörjningsprocessen, det vill säga i arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Aktivt varumärkesbyggande kan med andra ord göras i all kommunikation med både potentiella, nuvarande eller tidigare medarbetare. A T Ä N K P Å A T T : Kommunikationen måste skräddarsys efter olika målgrupper och olika situationer. Studenter kan till exempel överväldigas av för mycket och för detaljrik information som är svår att relatera till när arbetslivserfarenheten är begränsad. Längre in i rekryteringsprocessen kan det däremot bli aktuellt med mer detaljerad information. Vid kommunikation till befintliga medarbetare kan det vara ytterligare andra faktorer som bör lyftas fram. 2 Unga statsanställdas attityd till att byta jobb I en undersökning beställd av fackförbundet ST bland unga akademiker inom staten, visade sig merparten vara nöjda med staten som arbetsgivare. På frågan Om du byter jobb i framtiden, kommer du då att välja en statlig myndighet som din arbetsgivare? blev svaret: Ja, absolut en statlig myndighet 3 procent Ja, troligtvis en statlig myndighet 51 procent Nej, troligtvis ett privat företag 37 procent Nej, absolut ett privat företag 4 procent Nej, annat 6 procent Det är bara 10 procent som absolut inte kan tänka sig staten som arbetsgivare vid ett jobbyte, vilket tveklöst är ett positivt resultat. Källa: Fler drömjobb i staten!, Ungas krav STs förslag, seminarieupplaga, Fackförbundet ST A T T B Y G G A E T T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 13

12 ( Maria Axberg, projektledare Attraktiv arbetsgivare, Vägverket Vi har tittat på demografin och åldersfördelningen i samhället, i branschen och hos oss på Vägverket. Vi har en stor andel medarbetare som går i pension på Vägverket precis som i hela transport-, bygg- och anläggningsbranschen. Vi måste därför jobba långsiktigt. Det gör vi dels genom att vara en bra arbetsgivare och dels genom att påverka ungdomars val av utbildning. Gemensamt inom samhällsbyggarbranschen jobbar vi i nätverk för att öka intresset för teknik och samhällsbyggnad hos högstadieelever. Gentemot målgruppen gymnasieungdomar arbetar vi för att öka intresset för eftergymnasiala utbildningar inom samhällsbyggnad och yrken i samhällsbyggnadssektorn. Genom nätverket arbetar vi också för att öka andelen anläggningsämnen på exempelvis civilingenjörsutbildningarnas grundutbildning. Målet där är att fler studenter ska välja anläggning som inriktning efter de första två basåren. Lämna inte varumärkesarbetet åt slumpen Ett starkt varumärke attraherar de målgrupper på kompetensmarknaden som arbetsgivaren vill rekrytera och behålla. Dessutom bygger det lojalitet hos medarbetarna som kommer att tala väl om arbetsgivaren och därmed marknadsföra organisationen som arbetsgivare. Trots fördelarna med ett aktivt varumärkesarbete blir marknadsföringen eller profileringen av arbetsgivaren ofta sporadisk. Kanske beror detta på att ansvaret många gånger faller mellan stolarna. Profileringen av arbetsgivaren är i de flesta fall ett tvärfunktionellt arbete där olika avdelningar kan behöva involveras, såsom personalavdelningen, informationsavdelningen och andra som har kundkontakter. Ett vanligt misstag när arbetsgivare vill arbeta mer aktivt med sitt varumärke är att man inte diskuterar igenom internt vad arbetet ska leda till. Det måste råda samsyn vad gäller syftet. I annat fall riskerar varumärkesarbetet att bli ett sidoprojekt som inte leder till någon reell förändring. Arbetsgivarprofilering kräver kontinuitet och långsiktighet och ska inte avgränsas enbart till perioder då verksamheten har svårt att rekrytera medarbetare. 14 A T T B Y G G A E T T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E

13 Marknadsavdelning inte en förutsättning Begrepp som varumärkesarbete och marknadsföring kan ge intrycket av att arbetsgivaren måste ha en marknadsavdelning för att kunna arbeta med varumärket som arbetsgivare. Så är inte fallet. Varumärkesbyggandet sker i all kommunikation i kompetensförsörjningsprocessen: i platsannonser, i anställningsintervjuer, i utbildningssammanhang, i utvecklingssamtal och så vidare. Detta är något som redan görs av alla arbetsgivare. Ett genomtänkt varumärkesarbete innebär att arbetsgivaren i alla steg arbetar med att: Förmedla en enhetlig och tydlig identitet som arbetsgivare Kommunicera de särskiljande fördelarna med arbetsgivaren Reda ut eventuella missuppfattningar om arbetsgivaren Många gånger har arbetsgivaren redan en relation med sina målgrupper, via till exempel branschförbund, samarbetsorgan, nyhetsbrev, examensjobb eller praktikplatser. T Ä N K P Å A T T : AFöretag med starka konsumentvarumärken brukar ha ett förhållandevis gott självförtroende vad gäller förmågan att marknadsföra sig som arbetsgivare. Däremot ställs de ofta inför utmaningen att människor blandar samman vad konsumentvarumärket står för och hur företaget är som arbetsgivare. Varumärkesarbetet som arbetsgivare måste alltid utgå från arbetsplatsen och vad medarbetarna erbjuds. ( Lise-Lotte Sjöberg, HR/kompetensförsörjning, Lantmäteriet Att delta i nätverk är jätteviktigt tillsammans blir vi starkare. Jag sitter med i nätverket Samhällsbyggarna och inom nätverket samarbetar vi i olika sammanhang. Vi vill bland annat öka branschens anseende och skapa ökat intresse för branschens olika yrken. Till exempel samarbetade Lantmäteriet med Vägverket och Banverket under Skiweek Åre. Vi har en gemensam internetsajt Genom samverkan och en gemensam plattform för kommunikation når vi fram i konkurrensen med andra sektorer. P C H E C K F R Å G O R Hur kommunicerar vi i dagsläget med våra målgrupper på arbetsmarknaden? Vilka kanaler använder vi? Finns det kanaler som vi skulle kunna använda i högre utsträckning? A T T B Y G G A E T T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 15

14 Arbetsprocessen Det praktiska arbetet med att bygga ett starkt varumärke kan delas upp i tre huvudsakliga steg: KUNSKAP KOMMUNIKATION RELATION Kunskap Det första steget är att ta reda på var ni står i dag. Hur uppfattas ni som arbetsgivare internt och externt? Vilka är de viktigaste målgrupperna på kompetensmarknaden? Vilka företag och organisationer konkurrerar om att rekrytera dessa? Eftersom varumärkesarbetet sker kontinuerligt bör dessa frågeställningar följas upp regelbundet. Kunskap om hur medarbetarna uppfattar er kan nås genom medarbetarundersökningar och interna diskussioner eller fokusgrupper. Kunskap om målgrupperna på den externa arbetsmarknaden kan inhämtas från exempelvis media och genom undersökningsföretag. 2 Vad förknippar studenter och unga akademiker med staten Arbetsgivarverket beställde hösten 2008 en attitydundersökning till att arbeta statligt hos 1100 högskolestudenter inom områdena ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap och teknik. De faktorer som ansågs viktigast vid val av arbetsplats var: stimulerande arbetsuppgifter, trevliga arbetskamrater/bra stämning, hög lön och goda karriärmöjligheter. Dubbelt så många av de tillfrågade associerade dessa faktorer med näringslivet än med den statliga sektorn. Även i frågor rörande flexibla arbetstider, hög grad av eget inflytande och kreativt utrymme var det en stor majoritet som förknippade detta främst med den privata sektorn. En slutsats av undersökningen är att den statliga sektorn tyvärr verkar lida av en rad gamla fördomar där statlig anställning förknippas med byråkrati och litet utrymme för individen att påverka sin arbetssituation. Källa: Cosmos Communications och Arbetsgivarverket 16 A R B E T S P R O C E S S E N

15 Kommunikation När ni har tillräcklig kunskap om nuläget är nästa steg att kommunicera. Vilka budskap attraherar målgrupperna? Var, när och hur ska budskapen förmedlas? Era potentiella medarbetares uppfattning om er stämmer inte alltid överens med verkligheten. I dessa fall kan kommunikationen syfta till att tydliggöra missförstånd. Relation Profileringen av arbetsgivaren sker i hela kompetensförsörjningsprocessen. Målet är att bygga en positiv relation och att hålla den levande. Relationen kanske startar i samband med en platsannons. Men vad händer när en intresserad kandidat vänder sig till er? Vilken information når kandidaten på hemsidan? Vad händer när kandidaten ringer till er? Hur går rekryteringsprocessen till? Vad händer när personen väl har anställts? Fortsätter relationen även efter att en medarbetare har slutat? Ett vanligt misstag i varumärkesarbetet är att man lägger mycket krut på rekryteringsannonsering och rekryteringsprocessen men glömmer att varumärkesbyggandet fortsätter så länge som relationen med personen ifråga pågår. ( Maria Axberg, projektledare Attraktiv arbetsgivare, Vägverket Vi jobbar på olika arenor. Dels vill vi synas mot våra externa målgrupper vid till exempel arbetsmarknadsmässor, rekrytering, i annonser och i media. Dels jobbar vi genom våra medarbetare. Om de trivs och är nöjda tror vi att de är bra ambassadörer för Vägverket. I undersökningar där ungdomar har tillfrågats om hur de vill få information om arbetsgivare så vill de framförallt ha information från någon i deras närhet och få personliga ingångar. Därför ska vi på Vägverket jobba vidare med de personliga mötena där bland annat medarbetarna är ambassadörer för oss. A R B E T S P R O C E S S E N 17

16 Inifrån och ut vad ska marknadsföras? KUNSKAP Att marknadsföra och profilera en arbetsgivare påminner om processen hos företag med riktad marknadsföring till väl definierade kundgrupper i motsats till en marknadsföring som syftar till att attrahera så många kunder som möjligt. Vid marknadsföring av en arbetsplats är ett stort antal kandidater inget egenvärde i sig utan målet är att attrahera rätt personer. Risker med falsk marknadsföring När arbetsgivare profileras är det a och o att hålla sig till sanningen. Falsk marknadsföring resulterar i missnöjd och omotiverad personal arbetsgivaren motsvarar inte förväntningarna och hög personalomsättning. Ibland kan brister i marknadsföringen vara resultatet av goda intentioner. Arbetsgivare tenderar att i platsannonser marknadsföra en strävan eller ett ideal som man försöker uppnå. Risken är dock stor att arbetssökande uppfattar budskapet som något redan förekommande. En arbetsgivare kan mycket väl berätta att man inte är bra på något men strävar efter att bli bättre. Förutsättningen är naturligtvis att arbetsgivaren verkligen har denna ambition. Många människor lockas av utmaningar och underdog-perspektivet att kämpa i underläge mot ett uppsatt mål. Att berätta om sina brister ger även större tyngd till de positiva aspekterna som lyfts fram. A T Ä N K P Å A T T : Gå inte ut med ett budskap externt innan ni har stämt av det internt och säkerställt att ni lever upp till det ni säger. ( Sofia Höijer, enhetschef, HR-avdelningen, Rikspolisstyrelsen Värdegrundsfrågor är viktiga för oss och vi bedriver i dag ett stort arbete för att ta fram en gemensam värdegrund för svensk polis. Den metod som används baseras på att alla anställda inom polisen får bidra till att ta fram den gemensamma värdegrunden. Ambitionen är att värdegrunden ska genomsyra våra arbetssätt och metoder och ska vara synlig och spårbar såväl för oss själva som för medborgarna. 18 I N I F R Å N O C H U T V A D S K A M A R K N A D S F Ö R A S?

17 Börja inifrån hur ser det ut? För att nå rätt målgrupper och samtidigt minimera risken för falsk marknadsföring är det viktigt att noga analysera arbetsplatsen som ska marknadsföras. Är det en bra arbetsplats i dagsläget eller behöver något utvecklas? Vilka möjligheter finns för att utvecklas professionellt, göra karriär, ha småbarn och minska risken för stress? Utvecklingen av arbetsplatsen pågår ständigt och i det arbetet kan personalchefen ha en av de viktiga rollerna och ses som produktutvecklare. När goda arbetsförhållanden och en genomtänkt personalpolitik väl är på plats, finns också förutsättningar för att marknadsföra arbetsplatsen. A T Ä N K P Å A T T : Statistik och undersökningar kan misstolkas. Undersökningar kan ibland visa missnöje med löner. Det betyder inte nödvändigtvis att medarbetarna uppfattar sig som underbetalda, utan kan lika gärna vara ett resultat av inställningen att man kan ju alltid tjäna mer. Relevant i sammanhanget är om missnöjet med lönen har en effekt på andra faktorer såsom motivation och lojalitet. Personalomsättning är ett annat exempel på mätetal som kan misstolkas. Under senare decennier har rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Många väljer att byta jobb för att de vill prova något nytt snarare än att de är missnöjda med sin arbetsgivare. En ökad rörlighet behöver därför inte innebära att medarbetarna är mer missnöjda. Om relationen med arbetsgivaren är god och långsiktig ökar dessutom möjligheten till återrekrytering. ( HÅKAN HENRIKSSON, PERSONALEXPERT/PERSONALENHETEN, MIGRATIONSVERKET Vi har jobbat med en attraktiv arbetsplats som ett av våra fokusområden sedan Vi har gjort ganska mycket internt för att vara en attraktiv arbetsplats. Det arbetet fortsätter naturligtvis och nu ska vi även börja jobba med ett externt perspektiv för att höja vår attraktionskraft. I N I F R Å N O C H U T V A D S K A M A R K N A D S F Ö R A S? 19

18 Erbjudandet vad är specifikt och särskiljande för er? KUNSKAP Kärnan i kommunikationen med kompetensmarknaden är själva erbjudandet, vilket inkluderar lön och förmåner, arbetstider, arbetsuppgifter, men även mjuka faktorer såsom kultur och värderingar. Eftersom det sällan finns utrymme att marknadsföra allt, gäller det att lyfta fram det som är unikt och särskiljande. I utformningen av erbjudandet har organisationen stor nytta av ett gott grundarbete, det vill säga en noggrann analys av arbetsplatsen och målgrupperna. A T Ä N K P Å A T T : En av rekryteringsprocessens största utmaningar är att meddela ett negativt besked utan att den arbetssökande får en negativ uppfattning om arbetsgivaren. Att genom tydlig kommunikation minska mängden irrelevanta ansökningar är ett bra sätt att förebygga denna risk. ( Sofia Höijer, enhetschef, HR-avdelningen, Rikspolisstyrelsen Vi genomför en medarbetarundersökning vartannat år där alla medarbetare förväntas besvara en relativt omfattande enkät. Sammanställningen av enkäten blir ett viktigt underlag för vad som ska prioriteras. Ett exempel på detta är att den förra medarbetarundersökningen indikerade ett behov av förbättrat stöd för utvecklingssamtalen, vilket vi nu arbetar med. P C H E C K F R Å G O R Vilka är våra styrkor och svagheter som arbetsgivare? Vem konkurrerar med oss om samma kompetens? Lyfter vi fram vad som särskiljer vårt erbjudande jämfört med andra arbetsgivares? 20 E R B J U D A N D E T V A D Ä R S P E C I F I K T O C H S Ä R S K I L J A N D E F Ö R E R?

19 Målgrupperna vem ska ni marknadsföra er till? Inom marknadsföringen av produkter och tjänster talar man ofta om segmentering, där marknadsföringen skräddarsys till valda marknadssegment. En tydlig segmentering är lika aktuell vid marknadsföringen mot kompetensmarknaden. KUNSKAP När vi som statliga arbetsgivare kommunicerar med potentiella arbetstagare måste vi definiera vilka kvalifikationer och egenskaper vi söker. De bästa medarbetarna är inte nödvändigtvis de med högst betyg. Var och hur kan vi komma i kontakt med möjliga medarbetare som har de kvalitéer och den kompetens som passar våra behov? Det finns en stor risk i att marknadsföra arbetsplatsen till överkvalificerade personer vars krav på utveckling man sedan inte kan matcha. Ju längre dessa kommer i rekryteringsprocessen desto högre blir kostnaden. Det gäller att som arbetsgivare vara tydlig i annonser, i yrkesbeskrivningar, i intervjusituationer och inte överdriva något som man inte kan leva upp till. Grunden för detta är en väl genomtänkt kravprofil för verksamheten. ( Sofia Höijer, enhetschef, HR-avdelningen, Rikspolisstyrelsen Vi har förmånen att kunna attrahera kompetenta medarbetare och har många sökande till polisens grundutbildning. Men vi kan inte nöja oss med detta faktum utan måste arbeta vidare med frågor som hur vill vi profilera oss som arbetsgivare? och hur attraherar vi de medarbetare som behövs för att uppfylla målen om minskad brottslighet och ökad trygghet? C H E C K F R Å G O R P Vad är en talang för oss, vilka vill vi ha som anställda? Vilken kompetens och vilka personliga egenskaper besitter de personer som vi vill rekrytera och behålla? M Å L G R U P P E R N A V E M S K A N I M A R K N A D S F Ö R A E R T I L L? 21

20 Image och identitet hur uppfattas ni och vilka är ni? De allra flesta på kompetensmarknaden har aldrig jobbat för er och känner därför inte till hur ni är som arbetsgivare er identitet. Istället får de förlita sig på er image hur ni uppfattas. KUNSKAP Uppfattningen av en arbetsgivare styrs av all den information som förmedlas via exempelvis massmedia, er webbplats, platsannonser, intervjuer, arbetsmarknadsdagar och den bild som befintliga medarbetare förmedlar till vänner och kontakter. Människor kommer alltid att ha en uppfattning av er som arbetsgivare, oavsett om ni arbetar aktivt med ert varumärke eller inte. A T Ä N K P Å A T T : Många gånger finns det ett glapp mellan arbetsplatsen sedd från insidan och den image som arbetsgivaren har på kompetensmarknaden. ( Håkan Henriksson, Personalexpert/Personalenheten, Migrationsverket Ett problem för oss är att i media så figurerar Migrationsverket ofta i negativa sammanhang. Men verket har ett tydligt uppdrag, vi har lagar att följa och en domstol som prövar vårt arbete. I vår handlingsplan ska vi fastställa hur vi ska stärka informationen och förklara vad Migrationsverkets uppdrag är, inte minst mot studenter. P C H E C K F R Å G O R Hur uppfattar omvärlden oss som arbetsgivare? Finns det stora skillnader mellan vår image och vår identitet? Hur uppfattas vi av våra nuvarande anställda? Vilka faktorer påverkar vår arbetsgivarimage? Vad skapar bilden av oss? Hur mycket överskuggar uppfattningen om verksamheten uppfattningen om arbetsplatsen? 22 I M A G E O C H I D E N T I T E T H U R U P P F A T T A S N I O C H V I L K A Ä R N I?

21 Profil och budskap hur ska ni synas och vad ska ni säga? Ett första steg för att påverka arbetsgivarimagen är att ta ett aktivt grepp över profil och budskap. Vilka är de starkaste argumenten för att välja er som arbetsgivare? Vad attraheras målgrupperna av? KUNSKAP Det är lätt hänt att försumma en av de viktigaste målgrupperna: befintliga medarbetare. De har en ovärderlig roll som ambassadörer för arbetsplatsen. Potentiella nya medarbetare finns ofta i medarbetarnas nätverk och bekantskapskretsar. Känner medarbetare igen sig i budskap som förmedlas? Det är ofta en god poäng att stämma av budskapet internt innan det förmedlas externt. Risken är annars stor att ni marknadsför arbetsplatsen på ett sätt som medarbetarna uppfattar som missvisande eller i värsta fall löjeväckande. För att skapa en tydlig profil är det viktigt att budskapet blir enhetligt. Samma budskap och profil bör marknadsföras även om ni använder flera olika kanaler. T Ä N K P Å A T T : A Gör ett ordentligt förarbete innan ni skapar platsannonser och annan kommunikation. Förarbetet handlar inte nödvändigtvis om att gräva ned sig i strategiarbete utan om att besvara ett antal centrala frågor om arbetsplatsen och målgrupperna. ( Håkan Henriksson, Personalexpert/Personalenheten, Migrationsverket Vi behöver bli bättre på att marknadsföra vad det innebär att jobba på Migrationsverket. Vi måste vara offensiva, pedagogiska och förklara fördelarna med att arbeta i en statlig myndighet. Statliga jobb har ofta konkurrenskraftiga villkor jämfört med privata arbetsgivare. Det är inte bara en hög lön som är attraktivt i dag utan framför allt är det arbetsuppgifterna som lockar många, samt en balans mellan arbete och fritid, karriärvägar och personlig utveckling. P R O F I L O C H B U D S K A P H U R S K A N I S Y N A S O C H V A D S K A N I S Ä G A? 23

22 ( Lise-Lotte Sjöberg, HR/Kompetensförsörjning, Lantmäteriet Vi brukar närvara på ett 15-tal olika arbetsmarknadsdagar per år, både på gymnasieskolor och på högskolor. Det är här vi vill synas mest och förmedla att vi har en attraktiv arbetsplats. Fördelen är att vi får direktkontakt med elever och studenter. Vi lägger hellre pengar här än på annonser och internetsajter. Sedan får studenterna naturligtvis lämna sina cv:n, presentera sig och söka i vanlig ordning, men genom arbetsmarknadsdagarna får de träffa oss och får en första kontakt. Det här är en strategi som vi har använt i ganska många år och det fungerar mycket bra för oss. C H E C K F R Å G O R P Hur vill vi uppfattas av våra målgrupper? Vilket budskap attraherar målgrupperna? Ger platsannonsen, rekryteraren, linjechefen och receptionisten samma bild av arbetsplatsen? Hur sprids budskapet internt? 24 P R O F I L O C H B U D S K A P H U R S K A N I S Y N A S O C H V A D S K A N I S Ä G A?

23 Målsättning och medieval Vilken är den övergripande målsättningen för er kommunikation? Att öka kännedomen om arbetsplatsen, förändra interna KOMMUNIKATION och externa attityder eller att öka träffsäkerheten i de ansökningar som kommer in? Effektiv kommunikation är resultatet av tydliga målsättningar. Välj rätt kanaler Att välja rätt kanaler för kommunikationen är av stor vikt för att få genomslag hos målgruppen. Olika kanaler passar för olika syften. Annonsering kan vara ett bra alternativ för att skapa en ökad medvetenhet om ett okänt varumärke, men för att påverka attityder behövs oftast andra kanaler. Föreläsningar, webbplatsen eller mässor är bara några exempel på varumärkesbyggande arbete som inte sker på betald annonsplats. För att nå rätt individer är det viktigt att marknadsföringen är smal men djup. Tänk som en marknadsförare. Hur åker målgruppen till jobbet? Vad läser de för tidningar och webbplatser? Ta hjälp av era befintliga medarbetare. Fråga dem om deras vanor. Försök möta er målgrupp i oväntade sammanhang på annorlunda platser. 2 Personliga kontakter och praktikplats uppskattas På uppdrag av Arbetsgivarverket genomfördes 2008 en undersökning där 1100 studerande inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, teknik och IT fick ge sin syn på att arbeta statligt. På frågan Hur skulle du helst vilja ha information från framtida potentiella arbetsgivare, där syftet var att öka ditt intresse för att arbeta där? visade sig praktikplats, extrajobb, arbetsmarknadsdagar och personliga kontakter vara de informationskällor som studenterna i första hand föredrog. Annonsering av olika slag uppfattades inte som lika intressant. Källa: Cosmos Communications och Arbetsgivarverket Säkerställ ett samstämmigt budskap Ett vanligt misstag är att betrakta marknadsföringen som arbetsgivare som ett helt nytt projekt. Det handlar istället om att knyta ihop aktiviteter som redan pågår i kompetensförsörjningsprocessen. Målsättningen är att säkerställa ett samstämmigt budskap i alla kanaler. M Å L S Ä T T N I N G O C H M E D I E V A L 25

24 Informera En mycket viktig del i att skapa ett positivt intryck som arbetsgivare är att informera. Inte minst under en rekryteringsprocess. Människor vill ha tydliga besked de vill veta hur rekryteringsprocessen kommer att gå till och hur lång tid den kommer att ta. ( Lise-Lotte Sjöberg, HR/Kompetensförsörjning, Lantmäteriet De senaste fem åren har vi deltagit i utbildningsdagar för skolpersonal. Vi får där presentera vår verksamhet för lärare, rektorer och syokonsulenter på seminarier i olika delar av landet. Vi har en bra kontakt med skolorna och ett bra samarbete med skolledningarna. En av våra divisioner har satsat stort på att presentera vår verksamhet i skolorna. Divisionen har tio ambassadörer på olika platser i landet som är ute på skolor i sitt eget område och presenterar Lantmäteriet, dels på högstadiet inför valet till gymnasiet, dels på gymnasieskolor inför högskolevalet. C H E C K F R Å G O R P Vilken effekt eftersträvar vi i marknadsföringen som arbetsgivare? Var når vi våra målgrupper mest effektivt? Vilka aktiviteter har tidigare lyckats? Hur hanterar vi responsen? 26 M Å L S Ä T T N I N G O C H M E D I E V A L

25 Långsiktigt RELATION varumärkesarbete Upprätthåll kommunikationen med målgruppen Kommunikationsaktiviteter lyckas bara fullt ut om det finns ett system för att ta hand om det intresse som väcks. De som kontaktar organisationen kan vara olika mogna för rekrytering. Genom rätt behandling finns hon eller han tillgänglig när nästa tillfälle ges och fungerar under tiden som ambassadör för varumärket. I dag finns det bra verktyg och cv-databaser där mycket av kontakterna kan hanteras automatiskt, tänk dock på de regler som gäller vid hantering av personuppgifter. Ett starkt och attraktivt varumärke som arbetsgivare byggs genom en långsiktig relation med målgruppen före, under och efter anställningen. Kontinuitet i kommunikationen är avgörande för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ansvaret för varumärket Det är viktigt att någon har det formella ansvaret för att utveckla och utvärdera ert varumärke som arbetsgivare. Samtidigt får man inte glömma att medarbetarna också bidrar till bilden av er som arbetsgivare. Personalavdelningen har oftast störst kunskap om själva produkten, det vill säga arbetsplatsen. De känner till styrkor och svagheter, vilken kompetens det finns behov av, var målgrupperna bäst nås och vilka budskap de attraheras av. Dessutom möter de målgrupperna i det dagliga arbetet med exempelvis rekrytering. Samtidigt brukar kompetens inom marknadsföring och information finnas på andra håll, vanligtvis inom marknads- eller informationsavdelningen. Ett nära, tvärfunktionellt samarbete är därmed ofta en nödvändig utgångspunkt för att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare. ( Lise-Lotte Sjöberg, HR/Kompetensförsörjning, Lantmäteriet Vår strategi har under många år varit att ha direktkontakt med studenter och elever via arbetsmarknadsdagar och att ha nära kontakt med skolorna. Vi arbetar med både grundskolor, gymnasier och högskolor. Vi vänder oss också till de allra minsta. På vår hemsida finns något även för förskolebarn. Vårt sätt att arbeta fungerar bra och vi kommer att fortsätta att jobba på det här sättet. Internet är ett viktigt forum i dag. Vi är med på några sajter och studentsidor, men i liten skala. L Å N G S I K T I G T V A R U M Ä R K E S A R B E T E 27

26 Att mäta varumärket Att mäta varumärket Hur tar man reda på om varumärket som arbetsgivare är starkt eller inte? Ett mått som ofta används är studentundersökningar och tillhörande rankinglistor på arbetsgivare. En problematik med dessa undersökningar och rankinglistor är att de speglar imagen, hur organisationen uppfattas, och inte identiteten, hur den faktiskt är. Ett annat vanligt mått är branschjämförelser eller jämförelser inom olika sektorer där strävan blir att vara attraktivast i branschen eller sektorn. Frågan är dock om det är relevant med denna typ av jämförelser då man inte nödvändigtvis konkurrerar om samma typ av kompetens. C H E C K F R Å G O R P Mäter undersökningen verkligen den grupp vi är intresserade av? Jämför vi oss med rätt konkurrenter? Vilka i privat sektor konkurrerar vi med om samma kompetens? ( Maria Axberg, projektledare Attraktiv arbetsgivare, Vägverket Sedan många år tillbaka mäter vi och följer upp vad våra egna medarbetare tycker om att arbeta i Vägverket. Andra målgrupper är yrkesverksamma och teknologer. Även där mäter vi och utvärderar hur de ser på oss. Utifrån mätningarna tar vi fram planer och aktiviteter för att förbättra vårt arbete och synen på oss som en attraktiv arbetsgivare. 28 A T T M Ä T A V A R U M Ä R K E T

27 Fem steg mot ett starkt varumärke som arbetsgivare 1. Utse en ansvarig En tvärfunktionell arbetsgrupp eller ett kompetensmarknadsråd kan vara en bra start. 2. Se till att all kommunikation samverkar och är enhetlig Ett nära samarbete mellan avdelningarna som har hand om personal, information och marknad är en förutsättning. Involvera alla som är delaktiga i rekryteringsprocessen, även externa rekryterare. 3. Attrahera externt och bekräfta internt Glöm inte bort de nuvarande anställda. De ska känna igen sig i kommunikationen och kontinuerligt bli bekräftade i sitt val av arbetsgivare. 4. Våga vara tydlig Ni ska inte attrahera alla utan endast de som är rätt för er. 5. Arbeta kontinuerligt med att skapa den attraktiva arbetsplatsen Marknadsföring och varumärkesbyggande innebär ett löfte man måste hålla. F E M S T E G M O T E T T S T A R K T V A R U M Ä R K E S O M A R B E T S G I V A R E 29

28 2009 Box 3267, Stockholm Tel , Fax

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen : : Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Personalavdelningen Ärendenummer: Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Syftar till att tydliggöra

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2022

Kompetensförsörjningsstrategi 2022 Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 116/2019 2019-06-04 Dokumentägare: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig: Personaldirektör Ersätter

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig 7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig www.visma.se/enterprise Sverige befinner sig sedan ett par år i en högkonjunktur och har relativt låg arbetslöshet. Många företag

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C , S T O C K H O L M

W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C , S T O C K H O L M REKRYTERINGSINDEX EN RAPPORT OM NYCKEL TAL INOM IT-REKRYTERING W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C 1 1 6 2 8, S T O C K H O L M INTRODUKTION Det här är Ants Rekryteringsindex, en rapport med nyckeltal

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Långsiktig plan för personalförsörjning

Långsiktig plan för personalförsörjning Långsiktig plan för personalförsörjning Barn- och ungdomsförvaltningen Sandra Backlund Utredare Dnr Bun 2013/262 2013-11-21 1 (5) 1. INLEDNING Lärarbrist och svårigheter att rekrytera behörig personal

Läs mer

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur!

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Inledning En av de vanligaste anledningarna till att medarbetare säger upp sig är att de inte känner sig hemma i företagskulturen. Det

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Rätt individ. På rätt plats. Alltid.

Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Kompetensindikatorn 2018 Det här är Kompetensindikatorn I över 10 år har Poolia undersökt förhållandena mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän. Vi

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi

Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi Kompetens- och chefsförsörjningsstrategi SDF Askim-Frölunda-Högsbo Denna strategi är plattformen för förvaltningens arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla rätt kompetens

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar.

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar. INTRODUKTION Ibland är en lyckad intervju allt som ligger mellan dig och ditt drömjobb. Många upplever därför anställnings intervjun som oerhört stressande, såväl de som söker sitt första jobb som de med

Läs mer

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi Publicerad: Beslutsfattare: Anders Fällström, rektor Handläggare: Kicki Strandh, kommunikationschef Beslutsdatum: Giltighetstid: 2019-2023 Sammanfattning:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag

Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1019 Ett arbete på statens och medborgarnas uppdrag ställer särskilda krav. Verksamheten styrs

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer