EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C (2004) 1354fin Ärende: Statligt stöd nr N 301/2003 Sverige Statligt lån till Volvo Aero för FoU Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse daterad den 27 juni 2003, som diariefördes den 1 juli 2003, anmälde de svenska myndigheterna i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget ett statligt lån till Volvo Aero för forskning och utveckling (nedan kallat åtgärden ) till kommissionen. Genom en skrivelse av den 27 augusti 2003 begärde kommissionen ytterligare upplysningar. Dessa lämnades i ett brev av den 3 oktober 2003 som diariefördes av kommissionen den 7 oktober I en skrivelse av den 8 december 2003 ombads de svenska myndigheterna att lämna kompletterande upplysningar. Samtidigt informerades de om att ytterligare klargöranden kunde bli aktuella efter den tekniska utvärderingen av åtgärden som kommissionen lät utföra. Kompletterande uppgifter inkom till kommissionen i en skrivelse av den 20 januari 2004 som diariefördes den 26 januari I en skrivelse av den 7 januari 2004 ställdes frågor som uppstått i samband med den tekniska utvärderingen av projektet. Svar på dessa frågor erhölls i en skrivelse av den 25 februari 2004 som diariefördes av kommissionen den 1 mars BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2.1 Bakgrund och syfte I oktober 1999 inledde Volvo Aero diskussioner med [ ] 1 om att eventuellt ingå ett [ ] 2 avtal om [ ] 3 för utvecklingen av Trent 900-motorn. Avtalet skulle för Volvo 1 Kommersiellt känslig information 2 Kommersiellt känslig information 3 Kommersiellt känslig information Statsrådet Laila FREIVALDS Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Europeiska kommission, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien, Telefon: direktanknytning (+32-2) , växel Fax:

2 Aero innebära att företaget ensamt måste stå för alla sina utvecklings- och tillverkningskostnader samt delar av andra kostnader, risker och skulder i programmet. Den 19 april 2001 beslutade den svenska regeringen att stödja projektet och instruerade Riksgäldskontoret att inleda förhandlingar med Volvo Aero för att undersöka ett eventuellt statligt engagemang i den del av företagets forskning och utveckling som rör utvecklingen av Trent 900. Syftet med det anmälda stödet är att skapa ett visst mått av riskdelning för viss FoU-verksamhet som Volvo Aero utför i samband med Trent 900 Intermediate Compressor Case ( mellanhus, nedan kallat ICC) och att stötta Volvo Aero till en nivå där företaget kan svara fullt ut för ICC. På grundval av detta undertecknade Volvo Aero och [ ] 4 ett avtal om utveckling och tillverkning av ICC för Trent 900. Med den anmälda åtgärden är det avsett att ge Volvo Aero ett royaltybaserat lån med återbetalningsskyldighet som finansierar företagets del av projektet. 2.2 Betalningsmottagare Lånet utbetalas av Riksgäldskontoret till en enda mottagare, Volvo Aero, som har sitt huvudkontor i Trollhättan, Sverige. Volvo Aero är ett medelstort företag verksamt inom flygmotorindustrin med intäkter på 1,25 miljarder euro 2001 och cirka anställda, av vilka finns på fabriken i Trollhättan och de övriga på olika platser i Sverige, Norge och ett försäljningskontor i USA. Volvo Aeros huvudsakliga verksamhet är motorunderhåll, flyg- och motordelar och finansieringslösningar, utveckling och tillverkning av militära motorsystem samt utveckling och tillverkning av delar till jetmotorer. Volvo Aero är verksamt inom fyra affärsområden: Engines, Engine services, Aviation services och Land and marine gas turbines. Den aktuella anmälan gäller endast verksamheten inom affärsområdet Engines, där man utvecklar och tillverkar delar till kommersiella flygmotorer och raketmotorer. Volvo Aero har specialiserat sig på komplexa strukturer och roterande delar i syfte att bli ledande inom en rad nyckelteknologier (optimerade fabricerade strukturer, simulering av tillverkningsprocesser, kopplade hållfasthets- och strömningsberäkningar, osv.). Det övergripande målet är att ha konstruktionsansvaret för stora strukturkomponenter som ICC och Turbine Rear Frames. 2.3 Beskrivning av projektet Volvo Aeros forsknings- och utvecklingsverksamhet som finansieras enligt denna åtgärd ingår i Airbus A380-programmet där Volvo Aero skall stå för ICCtillverkningen till [ ] 5 Trent 900. ICC:n är en viktig strukturkomponent av titan som förbinder mellantryckskompressorn med högtryckskompressorn i motorn. Komponenten hyser ett lager för de tre motoraxlarna samt främre motorfästet och drafkraftsfästen med vilka motorn fästs på vingen. Svårigheten med att konstruera denna komplexa struktur ligger enligt anmälan i att optimera belastningsfördelningen mellan främre motorfästet och drafkraftsfästen och motorhöljet och minimera komponentens vikt (främst genom att använda nytt material) utan att kompromissa med tillförlitligheten. De främsta innovationsområdena är oljedränering och oljeventilationssystemet som ökar effekten tillsammans med införandet av en kontraroterande flygmotor med tre axlar. Därutöver 4 Kommersiellt känslig information 5 Kommersiellt känslig information 2

3 kommer man att använda utvecklad luft- och oljetätningsteknik samt avancerad teknik för 3D-modeller. Enligt anmälan eftersträvas med Trent 900-motorn nya mål i fråga om lågt buller, låga utsläpp och låg vikt. Samtliga dessa tre mål är avgörande för Airbus 380, som kommer att bli det första flygplanet med lägre bullernivå än sina mindre föregångare. Tidigare har bullret alltid ökat med flygplanets storlek. För att Trent 900-motorn ska leva upp till olika krav och bestämmelser (såsom säkerhetsbestämmelser, miljökrav avseende bl a utsläpp och buller samt vikt- och kostnadskrav) krävs dock omfattande FoU-verksamhet. Olika ICC-konstruktioner måste utformas och utvärderas i kombination med olika tillverkningsprocesser för att man ska kunna möta dessa krav. Dessutom måste kanske ICC:erna i sin tur utvecklas för att erhålla den mest kostnadseffektiva utformningen. Som tidigare nämnts kommer Trent 900-motorn att lanseras på Airbus A380 som när det tas i bruk under 2006 blir det största passagerarplanet någonsin. Volvo Aero förväntar sig att motorn tar en marknadsandel om minst 50 % på Airbus A380 under de följande 20 åren Programområden FoU-verksamheten som medfinansieras av denna åtgärd täcker i synnerhet fyra områden: 1. Material På grund av ökade temperaturnivåer i Trent 900-motorn måste en ny titanlegering, Ti , för första gången användas i konstruktions-, modelloch tillverkningskedjan avseende ICC. Volvo Aero har för avsikt att genomföra en rad försök för att noga fastställa det nya materialets egenskaper. Även om denna forskning endast utgör en liten del av de sammanlagda programkostnaderna, är uppgifterna av största betydelse för att man skall kunna utveckla korrekta modeller för prognoser i fråga om belastning, svetsning, värmebehandling, bearbetning och livslängd. 2. ICC-konstruktioner Det blir allt viktigare att i mekanisk konstruktion integrera och optimera olika faktorer som vikt, viktfördelning, tillverkningsbarhet, kostnad, kompatibilitet med delar från andra parter, underhåll (litet antal delar, lätt montering/ nedmontering) osv. Volvo Aero föreslår att man utvecklar flera ICCkonstruktioner och utvärderar deras prestanda för vart och ett av de ovan nämnda områdena. Här kan tillämpningen av moderna, integrerade konstruktionsmiljöer bidra till att förenkla utbytet med andra analysredskap. Därigenom kan nya konstruktioner snabbare granskas, flexibiliteten öka och tvärvetenskapliga förbättringsförslag till konstruktionen möjliggöras. 3

4 3. Modell- och analysteknik Den integrerade konstruktionsprocessen kräver snabba och exakta belastningsanalyser, termiska modeller och verktyg för simulering av bearbetning och montering. Volvo Aero föreslår att införa fullständigt tredimensionell teknik och grunda sin belastningsanalys på en 360 graders solid modell av mellanhuset, och sin termiska analys på en förbättrad, tredimensionell, termisk modell. Genom att använda stereolitografi kan man snabbt analysera en konstruktion, och simuleringsprogram gör det möjligt att kontrollera om monteringen är genomförbar. På så sätt kan misstag på ett sent stadium när slutkomponenten monteras undvikas. Genom att kombinera dessa moderna konstruktions- och analysredskap kan man regelbundet aktualisera kunskaperna och kommunicera och samspela med övriga parter över hela motormodellen (Whole Engine Model). 4. Tillverkning Till följd av att en ny titanlegering används måste alla bearbetnings-, svetsnings och monteringssteg kontrolleras och prövas. Volvo Aero tänker granska olika tillverkningsprocesser och försöka hitta bästa möjliga skärhastighet, värmebehandling, osv. Andra viktiga aspekter är den övergripande kontrollen av tillverkningsprocessen, inbegripet tillgång till verkstäder och dessas kapacitet. På så sätt kan man dra nytta av konkurrerande konstruktionskoncept och minska framställnings- och monteringstiderna. För alla dessa områden föreslås reservlösningar, i fall de föreslagna metoderna skulle visa sig vara olämpliga. Detta skulle emellertid leda till ökade kostnader och längre tidsfrister. 2.4 Stödinstrument och stödberättigande kostnader Projektets sammanlagda stödberättigande kostnader uppgår enligt anmälan till 201 miljoner SEK (se tabell 1 nedan). Kommissionen har granskat den i anmälan inkluderade specifikationen av detaljerade kostnadsslag (se tabell 2 i avsnitt nedan). 4

5 Typ av kostnader Sammanlagda personalkostnader Teknisk personal 7 Material- och metodforskning 8 Instrument och utrustning, sammanlagt Utveckling av hårdvara 14 st Kompatibilitet hårdvara 22 st Konsulttjänster och liknande, sammanlagt Riggtest (utlagt på entreprenad) Tekniskt stöd på konsultbas Ytterligare omkostnader (11 %) Övriga driftkostnader Summa kostnader [ ] 6 Kostnader som bärs av Rolls- Royce Stödberättigande kostnader Verktygsutveckling (tooling) och armatur Verkstadsomställningar, inbegripet flytt av maskiner Maskininvesteringar 9 SAMMANLAGD KOSTNAD Tabell 1: Sammanställning av de förväntade sammanlagda kostnaderna (stödberättigande och icke-stödberättigande) Lånet kommer att betalas ut i omgångar efter att Volvo Aero har presenterat sina stödberättigande kostnader för utveckling av Trent 900. Varje ansökan skall åtföljas av ett revisionsintyg som styrker uppgifterna. Uppgifternas riktighet kommer att kontrolleras av Volvo Aeros revisor samt av Försvarets Materielverk (FMV) på uppdrag av Riksgäldskontoret. Den sista begäran om utbetalning skall senast läggas fram den 31 juli Riksgäldskontoret har rätt att säga upp lånet om Volvo Aero grovt försummar sina skyldigheter enligt avtalet, lägger fram felaktig eller missvisande information, träder i likvidation, går i konkurs eller kan anses vara insolvent. 2.5 Stödintensiteten Det maximala lånebeloppet uppgår till 80 miljoner SEK, vilket motsvarar 30 % av de sammanlagda kostnaderna och 39,6 % av de stödberättigande kostnaderna. 6 Kommersiellt känslig information 7 Personalkostnaderna för tekniskt arbete omfattar projektförvaltning, konstruktionsverksamhet, prövning, kvalitetskontroll, upphandling och stöd till tillverkning. 8 Personalkostnaderna för material- och metodforskning omfattar kostnader för materialprovning och tillverkningssimulering. 9 Endast maskininvesteringar som krävs för tillverkningen av Trent 900 ICC. 5

6 2.6 Återbetalning Återbetalningen är royaltybaserad och genomförs i två steg under perioden 2006 till Royaltyn baseras särskilt på antalet sålda ICC inklusive reservdelar. I det fall försäljningen uteblir, dvs. om projektet blir ett ekonomiskt misslyckande, kommer dock återbetalning inte att ske. 2.7 Varaktighet och budget Den sista begäran om utbetalning måste utfärdas senast den 31 juli Budgeten för stödordningen, dvs. det maximala lånebeloppet, uppgår till 80 miljoner SEK. Kostnaderna för programmet förväntas uppgå till 263 miljoner SEK. 3. BEDÖMNING De svenska myndigheterna har uppfyllt sin skyldighet enligt artikel 88.3 i fördraget genom att anmäla stödordningen till kommissionen. 3.1 Inslag av statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget Kommissionen har bedömt de anmälda stödordningarna på grundval av artikel 87.1 i EG-fördraget. I enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Lånekostnaderna bärs av Sveriges statsbudget, dvs. åtgärden finansieras med statliga medel. Stödet tillhandahålls ett enda företag, Volvo Aero, som valts ut av staten. Även om lånet förväntas återbetalas och åtgärden till och med kan resultera i en vinst för den svenska regeringen utgör lånet en fördel för mottagaren. Det befriar stödmottagaren från kostnader som normalt sett skulle ha burits av företaget själv (riskpremie och återbetalning i det fall projektet misslyckas). Bidraget kan också påverka handeln mellan medlemsstaterna eftersom stödmottagaren har konkurrenter inom Europeiska unionen. Exempelvis bygger även företag som Industria de TurboPropulsores i Spanien, MTU i Tyskland och SNECMA i Frankrike komponenter till jetmotorer. Åtgärden omfattas därför av artikel 87.1 i EG-fördraget. 3.2 Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget Eftersom det är ett forsknings- och utvecklingsprogram som erhåller stöd har kommissionen bedömt stödet utgående från gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling 10 (nedan kallade "FoU-ramverket"). 10 EGT C 45, , s. 5. 6

7 3.2.1 Överensstämmelse med FoU-ramverkets definitioner av forskningsstadier Genomförbarhetsstudie För att utvärdera olika konstruktionskoncept, bedöma olika tillverkningsprocesser och införa Ti i stället för Ti6-4 genomfördes en genomförbarhetsstudie innan tillverkningen av Trent 900 ICC inleddes. Denna undersökning hjälpte Volvo Aero att fatta beslut inför senare stadier i den industriella forskningen och verksamheten före introduktion på marknaden. Kommissionen noterar att denna verksamhet inte är direkt inriktad på ICCprototypen och anser att den kan betraktas som "Definitionsfas eller genomförbarhetsstudier enligt bilaga I i FoU-ramverket. Industriell forskning Enligt Volvo Aero kan följande forskningsverksamheter ses som industriell forskning: Materialprövning för att undersöka den nya Ti6-2-4-legeringens egenskaper. Sådan prövning genomförs för att få tillförlitliga och exakta uppgifter för den senare fasen av mekanisk analys, bearbetningsmodeller, osv. Det krävs undersökningar för att förbättra den mekaniska konstruktionen och samtidigt ta hänsyn till olika aspekter som materialurval, styvhetsberäkning, viktoptimering, tillverkningsbarhet, underhåll, etc. Sådana förfaranden finns inte att tillgå på marknaden och måste utvecklas från fall till fall inom varje företag. Olika analyser kommer att genomföras (modal analys, global styvhet, simulering av massfördelning, detaljerad termisk modellering, digital montering, tillämpning av stereolitografi). Även om verksamheten främst bygger på kommersiellt tillgänglig programvara syftar den ändå till att skapa en integrerad utvecklingsmiljö som kan bidra till snabbare provning och utveckling och samtidigt minska risken för misstag på ett sent stadium. Med andra ord syftar den till att ta fram kunskap för utveckling av en ny process och en ny produkt. Utvecklingen av ett koncept grundat på ett brett spektrum av olika konstruktioner och tillverkningsmetoder. En undersökning i efterhand genomförs också. Dessa verksamheter skall göra det möjligt att välja den strategi som senare skall utnyttjas för prototypen. 7

8 Kommissionen anser att dessa verksamheter, vilka i anmälan beskrivs i detalj, omfattas av definitionen av industriell forskning i bilaga I till FoUramverket. ICC-prototypen användes emellertid som försöksobjekt vid utvecklingen av en allmän metod, dvs. den delen bidrog till att främja utvecklingen av prototypen, även om det inte var dess främsta syfte. Det är givetvis naturligt att göra så, och det skulle vara slöseri med tid att förfara på annat sätt. Men det vore då rimligt om en del av verksamheten (cirka 25 % enligt den tekniska expert som kommissionen rådfrågat) skulle anses vara verksamhet före introduktion på marknaden. Därigenom skulle den sammanlagda andelen av de stödberättigande kostnaderna för industriell forskning som Volvo Aero anfört minska till 26 %. Verksamhet före introduktion på marknaden Enligt de uppgifter som Volvo Aero tillhandahållit konstrueras, tillverkas och testas 36 ICC-prototyper under denna fas, vilket förklarar varför den motsvarar 67 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna. Kommissionen har kontrollerat att dessa aktiviteter, som beskrivs i detalj i anmälan, verkligen utgör verksamhet före introduktion på marknaden. I enlighet med vad som anges ovan för industriell forskning användes delar av ICC-prototypen som testobjekt för utvecklingen av den övergripande metoden, och bidrog på så sätt till utvecklingen av prototypen. Därför vore det rättvist att öka den andel på 67 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna som enligt Volvo Aero går till verksamhet före introduktion på marknaden till 73 % Överensstämmelse med FoU-ramverkets stödberättigande kostnader och stödnivåer De stödberättigade kostnaderna för åtgärden är följande (i miljoner SEK): Typ av kostnader Sammanlagda personalkostnader Instrument och utrustning, totalt Konsulttjänster och liknande, totalt Ytterligare omkostnader (11 %) Övriga driftkostnader SAMMANLAGD KOSTNAD Tabell 2: Stödberättigande kostnader Stödberättigande kostnader enligt Volvo Aero [ ] 11 Justerade stödberättigande kostnader 11 Kommersiellt känslig information 8

9 Det är viktigt att tänka på att det sammanlagt kommer att behövas 36 ICCprototyper. Detta tyder på att den nya komponenten inte direkt kan härledas från tidigare utvecklade komponenter. För att kunna bedöma projektet och dess kostnader ur teknisk synvinkel lät kommissionen en teknisk expert granska projektet. I den granskningsrapport som lades fram den 10 mars 2004 föreslås det att de stödberättigande kostnaderna för andra utgifter bör minskas med 6,3 miljoner SEK av följande skäl. För det första bör endast en del av verkstadsomställningen ses som FoUverksamhet, eftersom verkstaden senare kommer att användas för tillverkning av ICC. För det andra bör en del av maskinkostnaderna undantas från de stödberättigande kostnaderna eftersom en del av maskinerna kommer att återanvändas, och det därför endast är avskrivningskostnaderna under FoUfasen som bör beräknas för maskinerna. Kommissionen anser att de justerade beloppen och de skäl som framförs är acceptabla. Det maximala lånebeloppet är förenligt med kommissionens gällande praxis 12 för lån/förskott som återbetalas om projektet är framgångsrikt: i sådana fall accepteras lån på upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna för industriell forskning och 40 % för verksamhet före introduktion på marknaden. Forskningsaktivitet Justerade stödberättigande kostnader Högsta tillåtna stödnivå Maximala stödbelopp Genomförbarhetsstudie [ ] 13 75/50 % [ ] 14 Industriell forskning 60 % Verksamhet före introduktion på marknaden 40 % TOTAL KOSTNAD Tabell 3: Maximal stödnivå enligt kommissionens praxis Således är, även med beaktande av det justerade stödbelopp som enligt kommissionen kvalificerar för stöd, det maximala stödbeloppet om 80 miljoner SEK förenligt med de stödnivåer som kommissionen normalt sett godtar i sin praxis Stödets stimulanseffekt Volvo Aero är inte ett litet eller medelstort företag enligt gemenskapens definition av begreppet. Enligt 6.5 i FoU-ramverket måste det därmed undersökas om det statliga stödet får den stimulerande effekt som omtalas i T.ex. N 120/01 Stöd till Rolls-Royce för utveckling av Trent 600- och Trent 900-motorer, EGT C 67, , s. 33, N 17/98 Rolls-Royces program för stora motorer, EGT C228, , s. 7, N 584/97 Stöd till Sextant Avionique, EGT C 50, , s. 7 och N 53/96 Luftfartsprogram för luftfartssektorn, EGT C 291, , s Kommersiellt känslig information 14 Kommersiellt känslig information 9

10 i FoU-ramverket, dvs. om stödet medför att företagen utför mer forskning än de annars skulle ha gjort eller forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha haft en lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid. I 6.2 anges vidare att kommissionen vid denna bedömning skall fästa särskild vikt vid kvantifierbara faktorer, marknadsmisslyckande, ökade kostnader i samband med samarbete över nationsgränserna och andra relevanta faktorer. Enligt punkt 6.4 och punkt 6.5, andra strecksatsen, av ramverket skall kommissionen också kontrollera att projektet inte inleddes innan företaget lämnade sin ansökan om stöd till medlemsstaten. Kommissionen anser av följande skäl att det statliga stödet har en klar stimulerande effekt på Trent 900 ICC-projektet: - För det första: Den tekniska bedömningen av programmet visar att målsättningarna är mycket högt satta. Enligt vad kommissionen erfar är det första gången Volvo Aero utvecklar och tillverkar ett mellantryckskompressorhus för en treaxlig motor. Storleken på Airbus A380 och drivmomentet hos Trent 900 betyder också att det är den största ICC som Volvo Aero har tillverkat. De höga temperaturer det blir fråga om innebär att man måste använda sig av nya titanlegeringar, vars egenskaper (fysiska och bearbetningsmässiga) måste undersökas. Man har dessutom väldigt lite tid på sig för att utveckla komponenten och testa dess mekaniska egenskaper och värmetålighet, så den senaste tekniken måste användas på bästa sätt. Vidare har den globala nedgången i efterfrågan för flygindustrin inneburit att Volvo Aero planerar att minska sin personal med 5 %. Detta kommer dock inte att beröra arbetet med Trent 900 ICC. Tvärtom ämnar Volvo Aero öka sina FoU-anslag från 380 miljoner SEK (2002) till 420 miljoner SEK för 2004 (en ökning med 10 %). Ökningen är relaterad till Trent 900 ICC. Det faktum att detta projekt kommer att genomföras trots de planerade kostnadsminskningarna visar på att projektet inte skulle ha genomförts inom Volvo Aero s normala FoU-budget. - För det andra: Den ekonomiska avkastningen från flygmotortillverkning följer ett egenartat mönster. Motorerna säljs till flygplanstillverkarna med stora rabatter. Investeringen förräntar sig genom försäljning av reservdelar och underhålls- och servicetjänster. Ett motorprogram blir därför ofta inte lönsamt förrän uppåt 15 efter det att utvecklingsprogrammet startade. Investerarna kan få vänta över 20 år innan avkastningen når upp till normala nivåer. Dröjsmålet gör att sedvanliga projektfinansieringsmekanismer inte kan användas, då finansieringsinstituten förväntar sig snabbare avkastning. - För det tredje: Motorprogrammen är nära kopplade till tillverkningsplanerna för flygplanen. Motorerna måste levereras enligt det strikta tidsschema som fastställts för tillverkningen av flygplanet. Inga dröjsmål får förekomma, eftersom det skulle kunna äventyra även flygplansprojektet. Detta ökar risken för ett ekonomiskt misslyckande av projektet. - Slutligen: Kommissionen noterar att projekt inte hade påbörjats när avtalet undertecknades av svenska staten, Volvo Aero och Rolls-Royce. Av anmälan framgår klart att Volvo Aero ingick avtalet med förväntningen att man skulle få statligt stöd i enlighet med EG:s regler. Det är därför inte troligt att 10

11 Volvo Aero skulle ha deltagit i programmet utan det statliga stöd ärendet gäller. Av ovanstående skäl drar kommissionen slutsatsen att Volvo Aero inte skulle ha deltagit i ett program med så många tekniska osäkerhetsfaktorer och en sådan ekonomisk risk utan det statliga stöd som ärendet rör. Åtgärden anses därför förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EGfördraget eftersom den uppfyller villkoren i FoU-ramverket. 4. SLUTSATS Kommissionen har därför beslutat att åtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Dessutom anser kommissionen att det stöd som beviljats inom ramen för åtgärden är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget och artikel 61.3 c i EES-avtalet, eftersom det uppfyller villkoren i FoUramverket. De svenska myndigheter anmodas att årligen förse kommissionen med en rapport om genomförandet av stödet. Eventuella ändringar av villkoren för beviljande av stödet måste anmälas på förhand. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens, Registreringsenheten för statligt stöd B-1049 Bryssel (Fax (32-2) ) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Mario MONTI Ledamot av kommissionen 11

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.VII.2007 K(2007) 3274 slutlig Angående: Statligt stöd N 791/2006 Sverige Business Case Norrköping Herr minister, 1 FÖRFARANDET (1) I enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1444/2014 Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.04.2013 C(2013) 1913 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.VIII.2008 K(2008)4257 Ärende: N 560/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling och innovation (Vinnova) N 561/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Produktiva investeringar RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 1260/99 av den 21/6/1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro20002006\inves_sv.doc

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer