Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Bergström SN 2017/ Socialnämnden Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Den övergripande ledningen för kommunens verksamhetsledningssystem skall varje år göra en samlad bedömning av verksamhetsledningssystemet och utifrån denna fastställa om systemet är lämpligt, tillräckligt och väl fungerande. Därutöver skall den övergripande ledningen ta ställning till om kravet på ständiga förbättringar är uppfyllt och fatta nödvändiga beslut om eventuella förändringar av det fortsatta arbetet. Som underlag för detta arbete skall de lokala ledningarnas genomgång (förvaltningsledningarna) i februari varje år svara på ett antal frågor om förvaltningens arbete med ledningssystemet. I bifogad handling redogörs för de svar som lämnats från socialförvaltningen till den övergripande ledningen. Stina Bergström Verksamhetsutvecklare Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga 1 Utvärdering av verksamhetsledningssystemet Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Besök Nygatan 36 Tel vx

2 Svarsjournal Publikationsnamn Utvärdering av verksamhetsledningssystemet 2016 Namn Datum :45:04 1. Välj förvaltning Socialförvaltningen 2. Internrevision - Hur har planeringen och genomförande av internrevisionen fungerat? 2. Internrevision - Hur har stödfrågorna till internrevisionen fungerat? 2. Internrevision - Hur upplevs antalet internrevisorer? 2. Internrevision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporterna? 2. Internrevision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna? 2. Internrevision - Hur har internrevisionen fångat förbättringsområden? 2. Internrevision - Något som kan förbättras? Planering och genomförande: Ej tillräckligt många utifrån vad vi fick till oss i externrevision. Stödfrågorna: Riskerar att skrapa på ytan utan att gå ner på djupet. Frågorna behöver hjälpa revisorn att fördjupa sig där man hittar en tråd att dra i. Antal revisorer: Förvaltningen har fått till sig att vi gör för få internrevisioner. Svår balansgång mellan antal revisioner per revisorer, arbetsbörda och kvalitet. Kvalitet: Orsaksanalyser behöver förbättras. Stödfrågorna ses över i kvalitets- och miljönätverket för att överensstämma med ny ISO-standard. 3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Hur fungerar rutiner för lagbevakning och uppföljning av lagar och andra krav? 3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Har personalen kännedom om de miljölagar andra krav som de berörs av? Uppfyller förvaltningen de lagar och andra krav Ja inom miljöområdet som den omfattas av? 4. Extern revision - Hur har planeringen av den externa revisionen fungerat? 4. Extern revision - Hur fungerade genomförandet av den externa revisionen (inklusive revisorernas kompetens)? 4. Extern revision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporten? 4. Extern revision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna? 4. Extern revision - Hur upplevs den tid som avsatts för extern revision? 4. Extern revision - Något som kan förbättras? 5. Systematiskt brandskyddsarbete - Hur har Planering: Bättre förberedelser så att enheterna kan presentera redovisande dokument samt ha dator med uppkoppling. Förvaltningens kvalitetssamordnare bör träffa enheterna i ett förberedande arbete.

3 arbetet med utrymningsövningar fungerat? 5. Systematiskt brandskyddsarbete - Hur har brandskyddsronder genomförts enligt rutin? 5. Systematiskt brandskyddsarbete - Hur väl efterlevs kraven på brandskyddsutbildning? 5. Systematiskt brandskyddsarbete - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av 6. Miljöarbetet - Hur väl bidrar vi till att minska våra kunders/brukares miljöpåverkan? 6. Miljöarbetet - Hur tar vi hänsyn till miljö i beslutsunderlag som lyfts till politiken? 6. Miljöarbetet - Hur har arbetet med kemikalier fungerat? 6. Miljöarbetet - Hur har arbetet med avfallshanteringen fungerat? 6. Miljöarbetet - Hur har arbetet med att minska energiförbrukningen fungerat? 6. Miljöarbetet - Hur ser förvaltningens miljökompetens ut? 6. Miljöarbetet - Något som kan förbättras? 7. Processarbetet - Hur fungerar mätningen av förvaltningens processer? 7. Processarbetet - Hur har behovet av utbildning kring processer täckts in? 7. Processarbetet - Hur upplevs förvaltningens processer - är rätt processer beskrivna? 7. Processarbetet - Något som kan förbättras? 8. Kundtillfredsställelse - Hur fungerar förvaltningens arbete med att mäta kundtillfredsställelse? 8. Kundtillfredsställelse - Hur fungerar arbetet med att ta fram handlingsplaner efter mätningar? 8. Kundtillfredsställelse - Hur fungerar arbetet med att genomföra de aktiviteter som finns i handlingsplanerna? 8. Kundtillfredsställelse - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av ndskyddsroner har genomförts i hög utsträckning med god kvalitet men ej på alla ställen (cirka 85 procent). De medarbetare som enligt rutin ska få grundläggande brandskyddsutbildning var fjärde år uppfyller inte kravet på intervallet fullständigt. Föredömligt Arbetet med kemikalier ser olika ut. Acceptabelt på de flesta ställen men brister (ej inskickade kemikalielistor) finns på andra ställen. Mätning: I vissa processer finns mätpunkter med i processkartan. Det är dock inte helt klart när de ska mätas, vem som ska göra det och hur resultatet ska användas för att förbättra processen. Utbildning kring processer: Viss kompetenshöjning kring processtänk har skett i samband med processkartläggning med ett par mindre arbetsgrupper. Överlag finns dock ett behov att fördjupat höja kompetensen kring processorienterat arbetssätt. Hur upplevs förvaltningens processer: Processerna utgör inte det stöd de skulle kunna vara, de används inte som utgångspunkt i socialförvaltningens verksamheter och utgör inte underlag för förbättringar. Huvudprocesskarta saknas vilket är utgångspunkten till att rätt processer är beskrivna. Vi har genomfört nationell brukarundersökning inom IFO, servicebostad funktionsnedsättning och bostad socialpsykiatri. Därmed är det inte en heltäckande undersökning inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Inga regelrätta handlingsplaner har upprättas för brukarundersökning, öppna jämförelser och KKiK. De förbättringsområden som identifierats har dock integrerats i målstyrningen med hjälp av indikatorer under 2017.

4 9. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur väl uppfyller förvaltningens mål kraven på att vara SMARTA? 9. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur väl bidrar valda aktiviteter till att målen uppfylls? 9. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur ser måluppfyllelsen ut? 9. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av 10. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter (beröm, förbättringar, klagomål, avvikelser) från de anställda? 10. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter från externa synpunktslämnare? 10. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av 11. Utifrån svaren om de olika områdena ovan gör nu följande analys: Ser ni några trender i enkätsvaren? 11. Utifrån svaren om de olika områdena ovan gör nu följande analys: Ser ni några trender i enkätsvaren? - Om ni svarar "Ja" kommentera orsak och behov av åtgärd. 12. Kvalitetspolicyn - Är kvalitetspolicyn relevant och aktuell? 12. Kvalitetspolicyn - Vid svar "" lämna kommentar. 13. Miljöpolicyn - Är miljöpolicyn relevant och aktuell? 13. Miljöpolicyn - Vid svar "" lämna kommentar. 14. Förändringar i verksamheten - Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar bedömningen av de betydande miljöaspekterna? Fokus för nämndens mål under 2016 har legat på mätbarhet vilket har gjort dem detaljerade och har fokuserat på vad vi gör men inte vad de ska leda till.det bedöms ha bidragit till att målen inte varit accepterade fullt ut. Detta bedöms i sin tur ha påverkat måluppfyllelsen. I en sådan lagstyrd verksamhet som socialnämnden enligt reglemente ska bedriva lämnas inte stort utrymme för andra mål än att uppfylla de omfattande krav som finns för nämnden. Fokusområdena harmonierar med detta medan fullmäktigemålen inte lämnar utrymme att formulera nämndmål utifrån den lagstyrda verksamhet som socialnämnden bedriver. Externrevisionen visade att de enheter som reviderades inte hade några rapporterade avvikelser under året. Antal rapporteringar per enhet varierar stort. Det visar på att avvikelsehanteringen inte fullt ut är ett implementerat arbetssätt. Ja Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla ledningssystemet och ser ett fortsatt behov av att utveckla delarna i det med betoning på internrevision, målstyrning, processer, ständiga förbättringar. Ja Kvalitetspolicyn är såklart relevant. "Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig". Policyn är mer en värdegrund än en kvalitetspolicy. En kvalitetspolicy bör förmedla en organisations mål och riktning med avseende på kvalitet. Miljöpolicyn bör inriktas på miljö och inte de andra delarna (ekonomisk och social hållbarhet). Socialhållbarhet skulle däremot kunna vara en del av kvalitetspolicyns ambitionsnivå. 15. Uppfyller vi kraven på ständiga förbättringar? 16. Är systemet lämpligt, tillräckligt och väl fungerande? 16. Är systemet lämpligt, tillräckligt och väl Ständiga förbättringar: Det arbetas med åtgärder utifrån fungerande? - Något som kan förbättras? Om ni avvikelser och undersökningar men inte på det svarar "" på någon av frågorna 15 eller 16 systematiska och medvetna sätt som kraven innebär. kommentera orsak och behov av åtgärd. Det systematiska förbättringsarbetet behöver kopplas ihop mer med värdegrund, mål och vision. Lämpligt,

5 17. Förändringar i verksamheten - Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar bedömningen av de betydande miljöaspekterna? 18. Har vi tillräckligt med kompetens/utbildning/resurser för systemet? 18. Har vi tillräckligt med kompetens/utbildning/resurser för systemet? - Om ni svarar "" kommentera orsak och behov av åtgärd. 19. Ge förslag på områden till höstens internrevision som er förvaltning önskar revidera. tillräckligt och välfungerande: Det finns förbättringsområden. Målarbetet behöver fortsätta utvecklas på den inslagna vägen. Vi behöver höja kunskapen kring ett processorienterat arbetssätt och ha ett IT-stöd som stödjer en sådan utveckling. Kunskapen kring vad ett ledningssystem är och vad det ska användas till samt hur det ska användas behöver utvecklas brett i organisationen. Arbetet är påbörjat på ledningsnivå. Mål, mätning, analys, resultat, verksamhetsunika processer, nd

Rapport intern- och externrevision 2017

Rapport intern- och externrevision 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-01-05 SN 2018/0010.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport intern- och externrevision 2017 Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Rapport externrevision 2018

Rapport externrevision 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-12-12 SN 2018/0010.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport externrevision 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2017 kvartal 4

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2017 kvartal 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-01-04 SN 2017/0241.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2017 kvartal 4 Förslag till

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Vårt ledningssystem med Esther i fokus Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Med erfarenheter från Esther. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö 2015-05-11 Varför införa ett

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Krav på: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 2017-04-26 117 41 Stockholm Sida 0 av 11 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Utfärdare... 3 Revisorer...

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-04-13 SN 2016/0169.01.06 0480-450885 Socialnämnden Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda beslut Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-04-09 SN 2018/0237.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 Förslag till

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet Jämförelse mellan kvalitetsledningssystemen Svensk Kvalitetsbas och ISO 9001 Sammanfattning av jämförelse + eventuell bild Likvärdigt i SKB Liknande i SKB Andra krav i SKB Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016

Läs mer

Information om intern miljörevision 11 KS

Information om intern miljörevision 11 KS Information om intern miljörevision 11 KS 2015.127 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24 170 Information om intern miljörevision (KS 2015.127) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsledningssystem 2015

Verksamhetsledningssystem 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-01-14 SN 2015/0031.11.01 0480-450885 Socialnämnden Verksamhetsledningssystem 2015 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland barn och unga

Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/0584.01.06 0480-450000 Socialnämnden Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas och ISO 14 001 Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2015 4:2017 1. Ledarskap, ansvar och delaktighet Roller, ansvar och befogenheter 2. Organisationens

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-08-13 SN 2018/0237.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2 Förslag till beslut

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019 Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 15 maj 2019 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens ska

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Rapport extern och intern revision Verksamhetsledningssystem

Rapport extern och intern revision Verksamhetsledningssystem TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2017-01-10 SN 2016/0011.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport extern och intern revision Verksamhetsledningssystem 2016 Förslag

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2015, ISO 14001:2004 2016-10-31--2016-11-02 Resultat Organisationens

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Ej verkställda beslut kvartal

Ej verkställda beslut kvartal TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-05-08 SN 2018/0289.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ej verkställda kvartal 1 2018 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Internrevision för ständig

Internrevision för ständig Internrevision för ständig förbättring SIS 2017 Innehåll Varför internrevision? Ledningssystem Metodik för revision Syften och kriterier Avvikelser och åtgärder Organisation av internrevisioner Revisor

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport "Psykisk ohälsa bland barn och unga"

Yttrande över revisionsrapport Psykisk ohälsa bland barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åse Porsefjord 2016-10-14 BUN 2016/0823 0480-45 30 95 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över revisionsrapport "Psykisk ohälsa bland barn och unga" Förslag

Läs mer

E-hälsostrategi för socialförvaltningen

E-hälsostrategi för socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2019-03-12 SN 2019/0197.11.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden E-hälsostrategi för socialförvaltningen 2019-2025 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser 2014-10-19 568100 1(10) Er referens Mats Linde Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Box 7014 750 07 Uppsala Uppföljande revision vid

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2017 Gertrude Care

Kvalitetsberättelse 2017 Gertrude Care TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2018-04-10 ON 2018/0035 53515 Omsorgsnämnden Kvalitetsberättelse 2017 Gertrude Care Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Rapport årlig uppföljning SAM

Rapport årlig uppföljning SAM TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2018-05-14 SN 2018/0296.11.01 0480-45 00 00 Socialnämnden Rapport årlig uppföljning SAM Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET VAD ÄR ETT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET? Ett ledningssystem består av en organisatorisk struktur, processer, rutiner, och resurser som är nödvändiga för ledning, styrning och

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2019-05-07 SN 2019/0380.11.01 0480-450000 Socialnämnden Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport "Psykisk ohälsa bland barn och unga"

Yttrande över revisionsrapport Psykisk ohälsa bland barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åse Porsefjord 2016-10-14 BUN 2016/0823 0480-45 30 95 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över revisionsrapport "Psykisk ohälsa bland barn och unga" Förslag

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Socialchefens kontor kl. 14:00-16:00 Beslutande Jenny Delén (M), ordförande Göran Långström (PF), 1 vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2 vice ordförande Övriga

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Ej verkställda beslut kvartal

Ej verkställda beslut kvartal TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-09-10 SN 2018/0289.11.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ej verkställda kvartal 2 2018 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Yttrande över revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare

Yttrande över revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2019-08-22 1 Sn 134 Dnr SN 2017/0181 Yttrande över revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare Beslut Socialnämnden

Läs mer

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen.

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen. CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Ledning 011 Kvalitetsgruppen 9001 Företag: MOTORSPORT AB Revisionen genomförd av: Andersson Datum: 011-09-8 Har skickat/mailat infylld checklista Replik X 111003 Process:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS ISO 14001 utveckling av fokus ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lustgården 2018

Kvalitetsuppföljning Lustgården 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Carina Björkman 2019-03-08 SN 2019/0183.11.01 0480-450863 Socialnämnden Kvalitetsuppföljning Lustgården 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2016/0083.11.01 0480-450885 Socialnämnden Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun 2016-2020 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av riktade bidrag

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av riktade bidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-12-07 KFN 2018/0268 0480-45 06 61 Kultur- och fritidsnämnden Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av riktade

Läs mer

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 SMF Certifiering AB Revisionsrapport Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek. Rapporten utfärdades 14:17 GMT den 13-Dec-2016 Kund ID#: Kund/Adress:

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015. 2015-11-24 569300 1(5) Er referens Lars Norman Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan 739 31 Skinnskatteberg Omcertifieringsrevision den 23 och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rapport synpunkter avvikelser Lex Sarah 2016 kvartal 1

Rapport synpunkter avvikelser Lex Sarah 2016 kvartal 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-04-13 SN 2016/0018.11.01 0480-450885 Socialnämnden Rapport synpunkter avvikelser Lex Sarah 2016 kvartal 1 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Hälsa && hållbarhet. Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet

Hälsa && hållbarhet. Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet Hälsa && hållbarhet Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet Varför är det viktigt att vi arbetar med hållbar utveckling? I stort sett all vår konsumtion tär på jordens resurser

Läs mer

BBIC-licens - Ansökan om ordinarie BBIClicens till socialstyrelsen

BBIC-licens - Ansökan om ordinarie BBIClicens till socialstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cajsa Björck Holmqvist 2013-08-15 SN 2013/0460 0480-450844 Socialnämnden BBIC-licens - Ansökan om ordinarie BBIClicens till socialstyrelsen Förslag till

Läs mer

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1 Skogscertifiering Prosilva AB Revisionsrapport Uppföljande revision nr 1 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer#

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning daglig verksamhet Miniprint

Uppföljning daglig verksamhet Miniprint TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-04-06 SN 2017/0237.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning daglig verksamhet Miniprint Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer