Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren"

Transkript

1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Budget och ekonomiplan / /2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt det följande: kl kl Riktgivande tidtabell: Behandlingen av budgeten börjar kl med stadsdirektörens introduktion ända till Efter detta följer presentation av centralernas budgetförslag: kl. Tekniska centralen Grundtrygghetscentralen Lunch Bildningscentralen Kaffe Allmän och koncernförvaltningen Affärsverket Lovisa vatten Investeringsplanen, sammandrag och ytvecklingen av lånenivån kl. Styrelsebehandling Lunch Styrelsebehandling Kaffe Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om budget för år 2014 och ekonomiplan för åren Bilaga nr 75.

2 Förslag: Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för åren i enligheten med den framförda tidtabellen. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med en allmän presentation av stadsdirektör Olavi Kaleva. Centralvisa presentationer: - Tekniska centralen teknisk direktör Ulf Blomberg kl Paus kl Grundtrygghetscentralen grundtrygghetsdirektör Carola Klawér kl Paus kl Grundtrygghetscentralen fortsätter grundtrygghetsdirektör Carola Klawér kl Bildningscentralen bildningsdirektör Thomas Grönholm kl Paus kl Allmän förvaltning och koncernförvaltning utvecklingsdirektör Sten Frondén kl Lovisa hamn hamndirektör Aki Marjasvaara kl Affärsverket Lovisa Vatten chef för vattentjänster Markku Paakkarinen kl Investeringsplanen, sammandrag och utvecklingen av lånenivån ekonomidirektör Kirsi Kettunen kl

3 --- STST 216 Bilaga nr 76. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Förslag: Föredragande ändrade sitt utgångsförslag enligt följande: Ekonomidirektören och ekonomienheten befullmäktigas att göra de tekniska och stilistiska ändringar som behövs i budgeten innan behandlingen i stadsfullmäktige. s. 20 Kommunkoncernens mål för är, punkt 2. Ett åtgärdsprogram för att, det andra franska strecket: Föredragande ändrade sitt förslag: Målet är att påbörja nyproduktion av byggnader i enlighet med det bostadspolitiska programmet. Driftsekonomi Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen s. 32 Revisionsnämnden Ledamot Nina Pere föreslog att revisionsnämndens anslag stiger till euro för åren 2014, 2015 och Efter diskussion återtog ledamot Nina Pere sitt förslag. Beslutet enligt föredragandes förslag. s. 35 Ledamot Agneta Alm föreslog ett nytt nyckelmål under 2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Nyckelmål: Att effektivera marknadsföringen. Målnivå: Positiv invånarutveckling Verksamhetsplan : Att aktivt utnyttja försäljningen av tomter och utveckla E18. Ansvarspersoner: Stadsdirektören och utvecklingsdirektören Ledamot Nina Pere och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget.

4 Ekonomi Ledamot Agneta Alm föreslog ett nytt nyckelmål: Nyckelmål: Att sälja egendom. Målnivå: Att sälja icke-strategisk egendom. Verksamhetsplan: Egendomsarbetsgruppen fortsätter sitt arbete. Ansvarspersoner: Stadsdirektören Ledamot Nina Pere och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget. s. 38 Ledamot Agneta Alm föreslog att den andra meningen stryks från dataförvaltningsenhetens andra nyckelmål: Man övergår från personliga skrivare till skrivare för arbetsgrupper. Ledamot Mikael Karlsson understödde förslaget. s. 40 Föredragandes tillägg efter den sista meningen på sidan 40: Ekonomienheten deltar aktivt i processerna att sälja egendom. s. 43 Föredragandes tillägg, Ansvarsområdets mål för verksamheten, nytt tredje stycke: Att utveckla konceptet för servicetrafik med samarbete som går över de administrativa gränserna. Ersättare Saara Lång föreslog att stycket Förändring i levnadssätt stryks i sin helhet. Ledamot Agneta Alm och ledamot Nina Pere understödde förslaget.

5 Grundtrygghetscentralen s. 56 Ledamot Armi Lindell föreslog en ändring till nyckelmålet Att förebygga marginalisering av ungdomar: Startverkstadens verksamhet fortsätter finansierad av staden från januari till april och därefter med projektfinansiering. Ledamot Merja Grönberg och ledamot Nina Pere understödde förslaget. s. 59 Ledamot Agneta Alm föreslog att andra stycket på sidan 59 stryks i sin helhet. Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Föredragande ändrade sitt förslag gällande den första meningen i andra stycket: Besparingar kan ytterligare nås genom att all klinisk verksamhet huvudsakligen koncentreras till en hälsostation, varvid Efter diskussion återtog ledamot Agneta Alm sitt förslag och understödde föredragandes ändrade förslag. Efter detta förslog ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén att det andra stycket på sidan 59 stryks i sin helhet. Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Omröstning 1: Ja föredragandes ändrade förslag 5 röster (Lepola, Grönberg, Alm, Pere, Lindell) Nej ledamot Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag 6 röster (Liljestrand, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors, Ekström, Lång) Det andra stycket på sidan 59 stryks. Stycket Munhälsovård Ledamot Mikael Karlsson föreslog en ändring i den första meningen: Verksamheten görs effektivare genom att all munhälsoverksamhet koncentreras till två enheter; centrum och Forsby.

6 Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Omröstning 2: Ja föredragandes förslag 9 röster (Liljestrand, Lepola, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Ekström, Pere, Lindell) Nej ledamot Mikael Karlssons förslag 2 röster (Karlsson, Lång) Beslutet enligt föredragandes förslag. Ledamot Leena Lindfors föreslog ett tillägg till slutet av sidan 59 gällande Omorganiseringen av öppenvården och rådgivningsmottagningarna: För Liljendals och Strömfors del undersöks omorganiseringen av mottagningsverksamheten under Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 3: Ja tillägget som ledamot Leena Lindfors föreslog 4 röster (Liljestrand, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors) Nej inget tillägg 7 röster (Lepola, Grönberg, Alm, Ekström, Pere, Lång, Lindell) Inget tillägg. Paus kl Bildningscentralen s. 71 Ledamot Agneta Alm föreslog ett tillägg till slutet av sidan 73: Nämndstrukturen bibehålls som den är till slutet av denna fullmäktigeperiod. Fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslås inte Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 4: Ja utgångsförslaget nämnder sammanslås 3 röster (Lepola, Pere, Lindell) Nej ledamot Agneta Alms förslag = sammanslås inte 8 röster (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Lång) Nämndstrukturen bibehålls som den är till slutet av denna fullmäktigeperiod. Fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslås inte

7 s. 84 Föredragandes ändrade förslag efter punkten Att utveckla det lokala och det regionala samarbetet: Andra gradens yrkesinriktad utbildning säkerställs för östra Nyland till exempel genom att erbjuda Lovisa som ett alternativ där svenskspråkig verksamhet kan placeras. s. 90 Ledamot Veikko Ekström föreslog att de två sista meningarna i det tredje stycket under Ansvarsområdets mål för verksamheten stryks: För det arbete för utveckling av kultur som sker i Almska gården reserveras för 2014 ett anslag på euro. I verksamhetens inledningsskede lovade staden att delta i stödandet av verksamheten med ett anslag som fastställs separat. Ersättare Saara Lång, ledamot Armi Lindell och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget. Ledamot Veikko Ekström föreslog också att euro tas bort från kulturnämndens anslag. Ledamot Merja Grönberg och ledamot Armi Lindell understödde förslaget. Ledamot Nina Pere föreslog ett tillägg i det tredje stycket som fortsättning till föredragandes förslag: Beträffande budgeten 2015 ansöker Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf bidrag så som övriga föreningar och beaktar detta redan nu i planeringen av verksamheten. I fortsättningen reserveras inte anslag direkt för Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf. Ledamot Janne Lepola understödde förslaget. Omröstning 5: Ja ledamot Veikko Ekströms förslag 4 röster (Grönberg, Ekström, Lång, Lindell) Nej ledamot Nina Peres förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) ledamot Nina Peres förslag Omröstning 6:

8 Ja föredragandes förslag 0 röster Nej ledamot Nina Peres förslag 8 röster (Lepola, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Pere) Blank 3 röster (Liljestrand, Lång, Lindell) ledamot Nina Peres förslag Tekniska centralen s.102 Ledamot Nina Pere föreslog följande ändring: - Att minska nätverket för idrottsanläggningar -> - Att i samarbete med tredje sektorn förnya nätverket för idrottsanläggningar genom att sammanföra och minska på antalet av idrottsanläggningar som är i ringa användning så att deras verksamhet blir förnuftiga helheter. Ledamot Armi Lindell understödde förslaget. Paus kl Investeringar s. 106 Ersättare Saara Långs förslag: projekt under : BG > Förslaget fick inte understöd. Ändring: Försäljning av fastigheter och aktielägenheter: BG 2014 och BG > s. 108 Ledamot Nina Peres förslag: Till långsiktiga tidsplanen: fotbollskonstgräsplanen flyttas till 2017, anslaget ishallen tas med för 2017, anslaget 2,5 miljoner euro. Att staden får bidrag utgör förutsättning för båda. Ledamot Janne Lepola och ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 7:

9 Ja föredragandes förslag 4 röster (Grönberg, Alm, Ekström, Lång) Nej ledamot Nina Peres förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors, Pere, Lindell) ledamot Nina Peres förslag Ledamot Agneta Alms förslag: Anslagen årsvis för Lovisanejdens högstadium enligt följande: ,8 mn ,6 mn Resultatet för skolnätsutredningen inverkar på utfallet. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 8: Ja föredragandes förslag 4 röster (Grönberg, Ekström, Lång, Lindell) Nej ledamot Agneta Alms förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) ledamot Agneta Alms förslag Ledamot Armi Lindells förslag: Anslaget för skolan Koskenkylän koulu flyttas till 2016 i enlighet med bildningsnämndens förslag. Ersättare Saara Lång och ledamot Veikko Ekström understödde förslaget. Omröstning 9: Ja föredragandes förslag 6 röster (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors) Nej ledamot Armi Lindells förslag 5 röster (Lepola, Ekström, Pere, Lång, Lindell) föredragandes förslag Föredragandes ändrade förslag: En anteckning görs för samtliga skolors anslag från och med 2015 om att resultatet för skolnätsutredningen inverkar på anslagen. ---

10

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Liljestrand Tom ledamot Aitokari Mia-Leena

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Liljestrand Tom ledamot Aitokari Mia-Leena LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2017 1 Stadsfullmäktige TID 08.11.2017 kl. 17:03-20:18 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsstyrelsen TID 28.01.2013 kl. 17:06-19:48 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsstyrelsen TID 11.09.2017 kl. 17:08-17:16 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

styrelse 3 Åke Laitinen, Janne Lepola, Ralf Linden dotterbolag Kymmenedalens El Ab 1 Antti Kärkkäinen 1 Ralf Sjödahl 1 Tom Liljestrand

styrelse 3 Åke Laitinen, Janne Lepola, Ralf Linden dotterbolag Kymmenedalens El Ab 1 Antti Kärkkäinen 1 Ralf Sjödahl 1 Tom Liljestrand Samfund Organ Antal representanter Antal ersättare Representanter Ersättare Affärsdrivande bolag: Fastighetsbolag, dotterbolag: Lovisanejdens Vatten Ab, 1 Ralf Sjödahl dotterbolag Lovisanejdens Vatten

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2018 1 Stadsstyrelsen TID 19.02.2018 kl. 17:30-18:45 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsfullmäktige TID 14.06.2017 kl. 18:00-19:52 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2018 1 Stadsfullmäktige TID 14.02.2018 kl. 18:00-19:47 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn

TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn Reservering av bostadstomter, villkor för överlåtelse och principer för återköp 724/10.00.02/2012 TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn 0440 555 237 Stadsfullmäktige godkände 7.9.2011 villkoren

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Grundtrygghetsnämnden 126 19.11.2013 Stadsstyrelsen 247 02.12.2013 Stadsfullmäktige 124 11.12.2013 Tekniska nämnden 13 28.01.2014 Grundtrygghetsnämnden 39 15.04.2014 Stadsstyrelsen 135 19.05.2014 Stadsfullmäktige

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2019 1 TID 27.05.2019 kl. 18:00-19:17 PLATS Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA NÄRVARANDE Bäcklund Marina ordförande Hannus Daniel viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Stadsstyrelsen TID 19.06.2017 kl. 17:36-21:35 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Uutinen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2012 79 Närings- och utvecklingssektionen TID 08.11.2012 kl. 17:30-20:35 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke

Läs mer

Beredning: Ekonomidirektör Kirsi Kettunen. Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt det följande: 24.10.2011 kl. 09.00 25.10.2011 kl. 09.

Beredning: Ekonomidirektör Kirsi Kettunen. Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt det följande: 24.10.2011 kl. 09.00 25.10.2011 kl. 09. Stadsstyrelsen 257 24.10.2011 Stadsstyrelsen 260 25.10.2011 Budget och ekonomiplan 2012-2014 871/02.02.00/2011 STST 257 Beredning: Ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmarna i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2013 115 Stadsstyrelsen TID 25.03.2013 kl. 17:33-21:31 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Grönberg

Läs mer

Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan

Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan Stadsstyrelsen 432 24.11.2010 Stadsstyrelsen 435 25.11.2010 Stadsfullmäktige 267 15.12.2010 Budget och ekonomiplan 2011-2013 1061/02.02.00/2010 STST 432 Beredning: strategisakkunnig Börje Husman Stadsstyrelsens

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsfullmäktige TID 13.12.2017 kl. 16:00-17:28 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Tähtinen Keijo II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2017 1 Stadsfullmäktige TID 11.10.2017 kl. 18:05-19:22 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Tähtinen Keijo II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1 Stadsfullmäktige TID 10.12.2014 kl. 17:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Förslag Strategisk Plan och Budget

Förslag Strategisk Plan och Budget Kommunfullmäktige 2010 06 22 112 261 2010 06 07 134 316 2010 05 25 28 2 Dnr 10.361 04 junikf25 Förslag Strategisk Plan och Budget 2011 2013 Bilaga: Beredningens förslag Strategisk Plan och Budget 2011

Läs mer

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.08.2017 kl. 17:39-21:29 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.,sekreterare

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.,sekreterare LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84 Stadsstyrelsen TID 03.03.2014 kl. 17:34-20:54 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 228 Stadsstyrelsen TID 05.05.2014 kl. 17:37-20:56 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

Skattesatserna för 2018

Skattesatserna för 2018 Stadsfullmäktige 149 15.11.2017 Skattesatserna för 2018 Stadsstyrelsen 6.11.2017 328 Enligt 111 i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fastställa stadens inkomstskattesats,

Läs mer

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO STYRGRUPPENS MÖTE 3/2013 12.12.2013 Promemoria STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2018 1 Stadsstyrelsen TID 05.02.2018 kl. 17:30-21:05 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008 44 37-44 Sammanträdestid: kl. 18:30 20:30 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/ KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/2010 19.5.2010 KYRKANS SERVICECENTRAL FÖR PERSONAL- OCH EKONOMIFÖRVALTNING BLIR VERKLIGHET Kort beskrivning av servicecentret Servicecentrets uppgift är att centraliserat

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/16 Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstaterades. 30.10.2008 15 Valmistelija VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Valdes ledamöterna Taisto Uutinen och Agneta Alm. 30.10.2008

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

Styrelsen K A L L E L S E

Styrelsen K A L L E L S E Styrelsen 02 2018 K A L L E L S E 1.3.2018 Styrelsen 1.3.2018 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2018 Tid: 1.3.2018 kl. 15:00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 9 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Lindroos Johannes

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Lindroos Johannes LOVISA STAD PROTOKOLL 7/2017 131 Grundtrygghetsnämnden TID 21.09.2017 kl. 17:30-19:55 PLATS Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa NÄRVARANDE Stenvall Patrik ordförande Lindell Armi viceordförande

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2017 1 Stadsstyrelsen TID 04.09.2017 kl. 17:36-19:51 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2016 1 (5) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 1. s verksamhet skall i enlighet med 121 i

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 24 september 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 77 Protokolljustering...

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Stadsstyrelsen 30.3.2017 Stadsfullmäktige 14.6.2017 2 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 11/2010 606 Stadsfullmäktige TID 15.12.2010 kl. 18:00-01:50 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Stadsfullmäktige TID 07.06.2017 kl. 18:11-20:11 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Stadsstyrelsen 28.3.2018 Stadsfullmäktige 12.6.2018 Yksikön nimi Hyväksytty xx.xx.xxxx Julkaistu xx.xx.xxxx 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 12/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 12/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 12/2017 1 Stadsstyrelsen TID 13.11.2017 kl. 17:39-21:35 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer