LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi Haverinen Katri

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Pekkola Janne Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Fusioneringen av fastighetsbolagen 6 4 Delårsrapport 1 8/ Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för de förtroendevalda och deras aktivitet för deltagande, fullmäktigemotion 7 Att i verksamhetsberättelsen redogöra för kostnader som berör förtroendevalda, fullmäktigemotion Fullmäktigemotioner 15 9 Avslutande av mötet 16

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Fusioneringen av fastighetsbolagen 624/ /2016 STST 264 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen, bostadssekreterare Gisela Forsström Stadsfullmäktige har i 3 under sitt sammanträde beslutat fusionera alla de åtta fastighets- och bostadsaktiebolag som till 100 procent ägs av staden till ett bolag och även fusionera två av de stiftelser som staden äger till en stiftelse. Fusioneringen genomförs på så sätt att det övertagande bolaget är Fastighets Ab Pernå Bostäder Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot. Den övertagande stiftelsen är Pensionärshusstiftelsen i Pernå sr. Stadsfullmäktige beslutade under sitt sammanträde ta ställning till bolagets och stiftelsens namn, bolagsordningen, stiftelsens regler och styrelsens sammansättning. Fusionsplanen behandlades under bolagens och stiftelsernas styrelsemöten Fusionsplanerna har undertecknats av medlemmarna i både bolagens och stiftelsernas styrelser. Revisorn har uttalat sig om fusionen och fusionshandlingarna har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen för behandling Kallelserna till bolagets borgenärer har skickats. Syftet är att bolaget och stiftelsen ska starta sin verksamhet Som bolagets namn föreslås Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab och som stiftelsens namn föreslås Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr. Namnförslagen har kontrollerats i Patent- och registerstyrelsens namntjänst Virre och de borde uppfylla namnkraven. Slutlig visshet fås ändå först i samband med behandlingen av registreringsbeslutet. I bolaget är det bolagsstämman som väljer styrelsemedlemmarna. Det övertagande bolagets (Fastighets Ab Pernå Bostäders) styrelse fungerar som bolagets styrelse fram till dess att bolagsstämman eventuellt gör ändringar i saken. Den nya styrelsen för bolaget kan omedelbart väljas och registreras. Den nya styrelsen träder i kraft från och med beslutets datum om inget annat nämns. Enligt de riktlinjer som gäller stadens ägarstyrning kommer stadsfullmäktige att ta ställning till sammansättningen av bolagets styrelse genom att ge bolagsstämmans representant anvisningar i valen av styrelsemedlemmar. I sammansättningen av styrelsen måste man lägga särskild vikt vid styrelsemedlemmarnas förtrogenhet med branschen och ett äkta intresse av fastighetsbolagets styrelsearbete. Målet är att bolagets verksamhet står på sund basis och att det självständigt och i enlighet med stadsstrategin kan ansvara för den nyproduktion av hyresbodfgstäder och

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ hyresbostadsverksamhet som ägs av Lovisa stad. I stadsfullmäktiges beslut bestämdes att administrationen av den stiftelse som bildas överförs till fastighetsbolaget. I detta fall är det motiverat att bolaget och stiftelsen har samma styrelse. Ett förslag till styrelsens sammansättning finns som bilaga. Enligt stadgeförslaget är det stadsfullmäktige som utser den nya stiftelsens styrelse. Bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen för bolaget som bildas. Enligt de principer som rör stadens ägarstyrning ska stadsfullmäktige ge anvisningar om bolagsordningens innehåll och ikraftträdande, vilket kan ske tidigast Stiftelsens styrelse beslutar om stiftelsens stadgeändringar. Stadsfullmäktige har i sitt beslut konstaterat att stadsfullmäktige tar ställning till stiftelsens stadgar innan de godkänns av stiftelsens styrelse. Utkast till den nya bolagsordningen och stiftelsens nya stadgar finns som bilagor. Stadsfullmäktige beslutade dessutom flytta de långfristiga lånefordringarna som tagits upp i balansräkningen för de bolag som nu utgör mål för fusionen till det nya bolagets kapital. Staden har euro i långfristiga lånefordringar av Fastighets Ab Pernå Bostäder Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot Oy som alltså enligt beslutet ska överföras till det nybildade bolagets eget kapital. Bilaga nr 109. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutar föreslå stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner namnen för bolaget som bildas (Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab) och för den kommande stiftelsen som bolaget kommer att administrera (Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr). fastighetsbolagets bolagsordning och stiftelsens stadgar som finns som bilagor. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige ger styrelsen fullmakt att besluta om bolagets och stiftelsens namn i fall de föreslagna namnen inte uppfyller Patent- och registerstyrelsens krav i den form de presenterats. Stadsstyrelsen diskuterar styrelsens sammansättning i bolaget som bildas och lämnar in sitt förslag vidare till stadsfullmäktige i enlighet med det beslut som gjordes Samtidigt föreslås att stiftelsens styrelse fastställs.

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Dessutom beslutar stadsstyrelsen att i enlighet med stadsfullmäktiges beslut överföra de fusionerande bolagens lånefordringar till investeringar i bolagets eget kapital genom att göra en investering som till sin storlek motsvarar lånefordringarna i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Ändringen beaktas i investeringsanslagen i budgeten för Som teknisk korrigering korrigerades i den svenskspråkiga versionen beredningstextens första stycke, första meningen datumet till ströks den nästsista meningen ett förslag till styrelsens sammansättning finns som bilaga i beredningstextens sjunde stycke. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att man till medlemmar i styrelserna för bolaget och stiftelsen väljer Antti Kärkkäinen, Magnus Lindholm, Tom Liljestrand, Veikko Ekström och Anja Järvinen. Beslut enligt förslaget med beaktande av de tekniska korrigeringarna och förslaget till sammansättning av styrelserna. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 3. Stadsfullmäktige godkänner: namnen för bolaget som bildas (Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab) och för den kommande stiftelsen som bolaget kommer att administrera (Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr). fastighetsbolagets bolagsordning och stiftelsens stadgar som finns som bilagor. Stadsfullmäktige ger styrelsen fullmakt att besluta om bolagets och stiftelsens namn i fall de föreslagna namnen inte uppfyller Patent- och registerstyrelsens krav i den form de presenterats. Stadsfullmäktige beslutar att man till medlemmar i styrelserna för bolaget och stiftelsen väljer Antti Kärkkäinen, Magnus Lindholm, Tom Liljestrand, Veikko Ekström och Anja Järvinen.

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Delårsrapport 1 8/ / /2016 STST 266 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen och ekonomisakkunnig Antti Kärkkäinen Enligt prognosen utifrån utfallsuppgifterna för januari augusti kommer det sammanlagda resultatet 2016 för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten att uppvisa ett underskott på ca -2,1 miljoner euro, vilket är ca -0,7 miljoner euro sämre än budgeterat. För vattenaffärsverkets del är prognosen att resultatet kommer att utfalla enligt budgeten. Koncerns underskott prognostiseras till -2,4 miljoner euro. Prognosen visar att utfallet för verksamhetskostnaderna i sin helhet kommer att bli 0,1 % större än budgeterat. Delårsrapporten för Lovisa stad sammanlagt, centralerna och vattenaffärsverket med tillhörande kommentarer samt en investeringsöversikt och personalnyckeltal framläggs noggrannare i bilagan. Bilaga nr 111. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen antecknar delårsrapporten 1 8/2016 för kännedom och framlägger den vidare stadsfullmäktige för kännedom samt föreslår att paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus kl FM Bilaga nr 4. Stadsfullmäktige antecknar delårsrapporten 1 8/2016 för kännedom.

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen / /2016 STST 267 Beredning: stadens ledningsgrupp, förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde anteckna utvärderingsberättelsen för 2015 för kännedom. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige uppmana stadsstyrelsen att ta utvärderingsberättelsen till behandling och att senast tilldela stadsfullmäktige sina bemötanden av de punkter som framställts i utvärderingsberättelsen. Bilaga nr 112. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar ge stadsfullmäktige svaren som införts i den bifogade tabellen för utvecklingsobjekt som sitt bemötande till revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2015 och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner svaren som införts i tabellen för utvecklingsprojekt. Paragrafen justeras omedelbart. Som teknisk korrigering rättades i bilagan i anslutning till motionen att ta ut intern ränta på Affärsverket Lovisa Vattens skulder datumet i spalt 6 till Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige godkänner bifogade svaren som införts i tabellen för utvecklingsprojekt.

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för de förtroendevalda och deras aktivitet för deltagande, fullmäktigemotion 318/ /2016 FM 53 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 27. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. --- STST 249 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn De sju ledamöter som undertecknat fullmäktigemotionen föreslår att man i fortsättningen i stadens verksamhetsberättelse framställer verksamhetsorganens (stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas) förtroendevalda och deras deltagaraktivitet i organets sammanträden. Med det föreslagna förfaringssättet vill man visa den förtroendevaldas aktivitet i skötseln av förtroendeuppdraget. Enligt nuvarande praxis räknar man upp i verksamhetsberättelsen ledamöterna och ersättarna i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och i revisionsnämnden. Man har inte statistikfört de förtroendevaldas deltagaraktivitet i verksamhetsorganens sammanträden. Man kan anse att det är en kongruent verksamhetsmodell att räkna upp ledamöterna och ersättarna i nämnderna, och det är inte en stor åtgärd vad gäller arbetsmängden. Den föreslagna statistikföringen är ett nytt separat arbetsskede, vilket i och för sig kan med lätthet genomföras. Det föreslagna förfaringssättet tas i bruk i och med verksamhetsberättelsen för Bilaga nr 105. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att utredningen ovan ges som svar på motionen till stadsfullmäktige.

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Enligt förslaget. --- FM Bilaga nr 6. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar motionen vara slutbehandlad.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för kostnader som berör förtroendevalda, fullmäktigemotion 317/ /2016 FM 52 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 26. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. --- STST 250 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn De åtta ledamöter som undertecknat fullmäktigemotionen föreslår att man i fortsättningen i verksamhetsberättelsen klart och tydligt lyfter fram det totala beloppet kostnader som berör de förtroendevalda inklusive mötesarvoden och resekostnader. Förslaget motiveras med möjligheten att fastställa de kostnader som förorsakas av de förtroendevaldas verksamhet. Kostnaderna som berör de förtroendevaldas verksamhet är i sin helhet synnerligen betydande. Det är lätt att framställa de totala kostnaderna som berör de förtroendevaldas mötesarvoden och resekostnader på det sätt som framförts. Siffrorna kommer att på det framförda sättet redogöras från och med verksamhetsberättelsen för Bilaga nr 106. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att utredningen ovan ges som svar på motionen till stadsfullmäktige. Enligt förslaget. --- FM Bilaga nr 7. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar motionen vara

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ slutbehandlad.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Fullmäktigemotioner 595/ /2016 STST 268 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska stadsstyrelsen varje år i april och oktober framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen. Samtidigt ska stadsstyrelsen meddela vilka åtgärder man vidtagit med anledning av de motioner som ännu inte beretts. Till bifogade tabell har samlats de motioner som fullmäktige inte ännu behandlat samt centralernas utredning över vilka åtgärder man vidtagit med anledning av dem. Bilaga nr 113. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar för kännedom motionerna samt åtgärderna man vidtagit med anledning av dem. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom motionerna samt åtgärderna man vidtagit med ankedning av dem.

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Avslutande av mötet FM

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsfullmäktige TID 14.06.2017 kl. 18:00-19:52 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

styrelse 3 Åke Laitinen, Janne Lepola, Ralf Linden dotterbolag Kymmenedalens El Ab 1 Antti Kärkkäinen 1 Ralf Sjödahl 1 Tom Liljestrand

styrelse 3 Åke Laitinen, Janne Lepola, Ralf Linden dotterbolag Kymmenedalens El Ab 1 Antti Kärkkäinen 1 Ralf Sjödahl 1 Tom Liljestrand Samfund Organ Antal representanter Antal ersättare Representanter Ersättare Affärsdrivande bolag: Fastighetsbolag, dotterbolag: Lovisanejdens Vatten Ab, 1 Ralf Sjödahl dotterbolag Lovisanejdens Vatten

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsstyrelsen TID 11.09.2017 kl. 17:08-17:16 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2018 1 Stadsstyrelsen TID 19.02.2018 kl. 17:30-18:45 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Stadsstyrelsen 28.3.2018 Stadsfullmäktige 12.6.2018 Yksikön nimi Hyväksytty xx.xx.xxxx Julkaistu xx.xx.xxxx 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Stadsfullmäktige TID 07.06.2017 kl. 18:11-20:11 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo

Läs mer

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Stadsstyrelsen 30.3.2017 Stadsfullmäktige 14.6.2017 2 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2019 1 TID 27.05.2019 kl. 18:00-19:17 PLATS Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA NÄRVARANDE Bäcklund Marina ordförande Hannus Daniel viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2017 1 Stadsfullmäktige TID 11.10.2017 kl. 18:05-19:22 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Tähtinen Keijo II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2018 1 Stadsfullmäktige TID 14.02.2018 kl. 18:00-19:47 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Liljestrand Tom ledamot Aitokari Mia-Leena

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Liljestrand Tom ledamot Aitokari Mia-Leena LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2017 1 Stadsfullmäktige TID 08.11.2017 kl. 17:03-20:18 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018 STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Måndagen den 28.5.2018 kl. 15.00 18.40 Plats Selecta, stadshuset Medlemmar Ordinarie Bjarne Kull, viceordförande, mötesordförande Kaj Nyman, kl. 16.30-18.40, ordförande

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 70 08.04.2013 Kommunstyrelsen 355 02.11.2015 Kommunfullmäktige 124 16.11.2015 Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 08.04.2013

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsstyrelsen TID 28.01.2013 kl. 17:06-19:48 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.08.2017 kl. 17:39-21:29 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1 Stadsfullmäktige TID 10.12.2014 kl. 17:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsfullmäktige TID 13.12.2017 kl. 16:00-17:28 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Tähtinen Keijo II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2017 1 Stadsstyrelsen TID 04.09.2017 kl. 17:36-19:51 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2013 115 Stadsstyrelsen TID 25.03.2013 kl. 17:33-21:31 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Grönberg

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Extra styrelsesammanträde Sammanträdestid: Onsdag kl. 13:00 13.45 Sammanträdesplats: Mötet hålls via elektronisk förbindelse på centralförvaltningen i Pargas och omsorgsbyråerna i Vasa, Jakobstad,

Läs mer

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Torsdagen den kl

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Torsdagen den kl Sida 1 ÄRENDEN Torsdagen den kl. 16.30 26 27 28 29 30 31 32 33 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan Nationella

Läs mer

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND 1 ÖPPNING AV MÖTET 2 2 ORGANISERING AV STYRGRUPPEN 2

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND 1 ÖPPNING AV MÖTET 2 2 ORGANISERING AV STYRGRUPPEN 2 STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND PROMEMORIA 1/2013 Tid 10.10.2013 kl. 17.00 18.30 Plats Servicehuset Elsies kabinett, Jussasvägen 18 K, Sibbo INNEHÅLL 1 ÖPPNING

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

[ ] Nylund Elin, viceordförande [x] Sourander Ulf

[ ] Nylund Elin, viceordförande [x] Sourander Ulf Protokoll 2/2019 Organ Revisionsnämnden Sammanträdestd Måndag 25.3.2019 kl. 15.00 18.50 Sammanträdesplats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Beslutande ordinarie ersättare [X] Frostdahl Steven, ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 7/2013 1 Bildningsnämnden TID 30.10.2013 kl. 18:00-19:12 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Grundström Maria ordförande Jokela-Ylipiha Annu ledamot

Läs mer

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 3/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 24 april 2007, kl 10.40 11.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson,

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Grundtrygghetsnämnden 126 19.11.2013 Stadsstyrelsen 247 02.12.2013 Stadsfullmäktige 124 11.12.2013 Tekniska nämnden 13 28.01.2014 Grundtrygghetsnämnden 39 15.04.2014 Stadsstyrelsen 135 19.05.2014 Stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Onsdagen den kl

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Onsdagen den kl Sida 1 ÄRENDEN Onsdagen den kl. 16.30 34 35 36 37 38 39 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan Granskning

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 07 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Styrelsen 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Stadsstyrelsen 25.5.2015 Stadsfullmäktige 10.6.2015 2 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 9.12.2010 21/10 Sammanträdestid 9.12.2010 kl. 18.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 09 2015 P R O T O K O L L 23.11.2015 Styrelsen 23.11.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2015 Tid: 23.11.2015 kl. 15:00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen K A L L E L S E

Styrelsen K A L L E L S E Styrelsen 02 2018 K A L L E L S E 1.3.2018 Styrelsen 1.3.2018 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2018 Tid: 1.3.2018 kl. 15:00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 9 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Samkommunstämman P R O T O K O L L

Samkommunstämman P R O T O K O L L Samkommunstämman 02 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Samkommunstämman 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 16:00 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

Styrelsen PROTOKOLL

Styrelsen PROTOKOLL Styrelsen 07 2011 PROTOKOLL 5.7.2011 Styrelsen 5.7.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2011 Tid: 5.7.2011 kl. 15.00 Plats: Inveon kultur, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 Tid: 27.5.2019, klockan 16.03 16:50 Plats: Närvarande: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors. Vid stämman var de aktieägare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677 Stadsstyrelsen TID 13.09.2010 kl. 17:30-22:20 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 12.3.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors Center på adressen

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter: UNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019 Tid Måndagen den 8.4.2019 kl. 18.30-19.50 Plats Närvarande Kommunkansliet i Vårdö Ledamöter: Ersättare: Petter Johansson Ulla-Britt Dahl Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7.9.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen 7.9.2017, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn

TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn Reservering av bostadstomter, villkor för överlåtelse och principer för återköp 724/10.00.02/2012 TN 122 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn 0440 555 237 Stadsfullmäktige godkände 7.9.2011 villkoren

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M Samkommunen 3 26.03.2013 FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M. 1.4.2013 446/00/01/013/2012 sht 3 Styrelsen 191 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND 1 ÖPPNING AV MÖTET 2 2 PROMEMORIAN FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 2

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND 1 ÖPPNING AV MÖTET 2 2 PROMEMORIAN FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 2 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO STYRGRUPPENS MÖTE 2/2014 6.3.2014 Promemoria STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA

Läs mer

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2017 20 Koncernsektionen Tid Torsdag 09.11.2017 kl. 14.00 Plats Kanäs Ärenden som skall behandlas Sida 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 22 16 Val av protokolljusterare

Läs mer