LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande. sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör 40-41"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen TID kl. 17:39-21:29 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen Juha II viceordförande Uutinen Lotte-Marie ledamot Karlsson Mikael ledamot Liljestrand Tom ledamot Kekkonen Jari ledamot Lång Saara ledamot Hinttaniemi Jonna Sjödahls ersättare ÖVRIGA Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande Lönnfors Kristina förvaltningsdir., tf stadsdirektör Hirvonen Petri sysselsättningskoordinator, sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör FRÅNVARANDE Sjödahl Ralf Andersson Otto Kettunen Kirsi ledamot fm:s ordförande ekonomidirektör UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Mia Heijnsbroek-Wirén BEHANDLADE ÄREND Petri Hirvonen JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa PROTOKOLLET Tom Liljestrand Saara Lång PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads elektroniska anslagstavla PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Protokolljusterare 4 39 Att ledigförklara/tillsätta stadsdirektörens tjänst 5 40 Ändring av grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY) från och med Ändring av grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från och med Val av ledamöter till Borgå social- och hälsovårdsnämnds hälsoskyddssektion 43 Val av representanter till olika samfund, dottersamfund och samkommuner Bränslen tankleveranser Statskontorets meddelande om möjligheten att ansöka egendom i dödsbo 46 Ändring av amorteringsplan för det borgade lånet, Lovisa Bostäder Ab Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom Övriga ärenden Valkretsstämma i Nylands valkrets, val av ombud Kårkulla samkommun - utlåtande om samkommunens ekonomiplan Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom 26

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Mötets laglighet och beslutförhet STST 37 Ordföranden öppnade sammanträdet klockan Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört. För sammanträdet utdelades en tilläggslista. Ärendelistan ändrades så att punkten Att ledigförklara/tillsätta stadsdirektörens tjänst flyttades till ärende nummer 3. Ärendet Att tillsätta en kommitté för koncernstyrning och näringslivsärenden ströks från listan.

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Protokolljusterare STST 38 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tom Liljestrand och Saara Lång.

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Att ledigförklara/tillsätta stadsdirektörens tjänst 457/ /2017 STST 39 Beredning: stadsstyrelsen ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén och förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Bakgrund Stadsfullmäktige beslutade i 22 att man ledigförklarar en tidsbunden stadsdirektörstjänst på sju år. Samtidigt utsåg stadsfullmäktige en intervjugrupp, som består av stadsstyrelsens presidium, stadsfullmäktiges presidium, ordförandena för sannfinländarnas, centerns och de grönas fullmäktigegrupper samt som tjänsteinnehavarrepresentanter tf stadsdirektören och personalchefen. Enligt stadsfullmäktiges beslut är behörighetsvillkoret för tjänsten som stadsdirektör högre högskoleexamen. Kravet få språkfärdigheter är goda färdigheter i båda inhemska språken. Övriga språkfärdigheter ses som merit. Av stadsdirektören väntar man dessutom en stark ekonomisk kompetens och förtrogenhet av näringslivet. Dessutom förutsätts praktiskt påvisad erfarenhet av krävande ledningsuppdrag och personalledning, förtrogenhet med kommunal förvaltning och ekonomi samt praktisk erfarenhet av utvecklingsuppdrag och ändringsledande. Goda förhandlings-, samarbets- och interaktionsfärdigheter är även betydande för uppgiften. Ansökningsförfarandet Stadsdirektörens tidsbundna tjänst kunde offentligt ansökas senast Inom ansökningstiden inlämnades 15 ansökningar. Utifrån ansökningarna kallades sju sökande till intervjuer. Då man valde dem som skulle kallas till intervju bedömdes de alternativ som var ändamålsenliga för skötandet av stadsdirektörens tjänst och som uppskattades vara mest lämpliga för tjänsten. Då man valde personerna till intervjuerna ansåg man utbildningen, den arbetserfarenhet som är relevant för skötandet av tjänsten, och hur man förbinder sig till den lediganslagna tjänsten vara centrala faktorer.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ På basis av intervjuerna kallades fem sökande för fortsatt intervju. Av dessa drog en tillbaka sin ansökan innan den fortsatta intervjun. Utifrån de fortsatta intervjuerna skickades tre sökande för individuell bedömning. Även fullmäktigegrupperna intervjuade dessa tre sökande. På basis av helhetsbedömningen där man beaktade utbildningen, språkkunskaperna, arbetserfarenheten, de krävda färdigheterna, intervjuerna och resultaten för de individuella bedömningarna ansåg intervjugruppen att de lämpligaste sökandena för stadsdirektörens tjänst är (i alfabetisk ordning) Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl. Bilaga nr 1. de sökande och de som kallats till intervjuerna jämförelse av meriter (icke offentlig) Föredragning: stadsstyrelsen ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén Förslag: Förslaget till beslut framförs under sammanträdet. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer stadsdirektör bland följande sökande: Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl. Beslut enligt förslaget. Tauko/Paus

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Ändring av grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY) från och med /12.00/2017 STST 40 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och förändringsledare Kurt Torsell Bakgrund till förändringsprojektet, december augusti 2017 Ägarna av yrkesutbildningen i Östra Nyland har under hösten 2016 kommit överens om arrangemang som förbättrar förutsättningarna för ordnande av yrkesutbildningen i området genom att av ordnarna sammanställa större aktörer. För arrangemangen kring yrkesutbildningen i Östra Nyland grundade man i slutet av år 2016 en styrgrupp som anställde en förändringsledare med uppgiften att förbereda det praktiska genomförandet av arrangemangen. Som en del av helheten beslöt styrgruppen att förnya samkommunernas grundavtal i två skeden. I det första skedet ändras grundavtalen så att de är förenliga med den nya kommunallagen och samtidigt ändras samkommunerna till samkommuner med endast ett organ (Kommunallagen 61 ). Målet är att förbättra och förtydliga ägarstyrningen under beredningen av yrkesutbildningen i Östra Nyland och samtidigt trygga möjligheterna för samkommunernas medlemskommuner att påverka i samband med att yrkesutbildningen omorganiseras. Grundavtalen för samkommunerna för det första skedet har i huvudsak omarbetas så att de motsvarar Kommunförbundets mall för grundavtal. För fördelningen av grundkapitalandelarna har man gjort ett förändringsförslag för IUKKY, med vilken man förbereder sig för att affärsverket Edupoli ansluts till en del av samkommunen före Verksamheten vid Edupoli har tryggats för tiden med övergångsbestämmelser. Medlemskommunernas rättigheter och skyldigheter förblir oförändrade då samkommunen avvecklas och utvidgas. Även röstetalsbegränsningen har bevarats. Bestämmelserna i den nya kommunallagen om ägarstyrning, koncernanvisningar, rapportering om ekonomin och verksamheten samt täckande av underskott har inkluderats i utkasten till grundavtal. På grund av strukturen i Kommunförbundets mallar för grundavtal har punkterna som gäller grundkapitalet och medlemskommunandelarna flyttats till avsnittet som behandlar

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ ekonomin. För samkommuner med endast ett organ gäller bestämmelserna i 61 i kommunallagen. Medlemskommunerna väljer medlemmarna i samkommunens högsta organ, dvs. styrelsen (då styrelsemedlemmarna väljs i en samkommun med endast ett organ behöver man inte följa kravet om politisk proportionalitet). Dessutom väljer medlemskommunerna medlemmarna i revisionsnämnden, utser en revisionssammanslutning och beslutar om ansvarsfrihet. Om medlemskommunerna inte uppnår enighet om de ärenden som de ska besluta om, sammankallas samkommunstämman dit medlemskommunerna utser sina representanter. Vid samkommunstämman har beslutanderätten för en medlemskommun begränsats på motsvarande sätt som i de tidigare grundavtalen. Förändringsledaren har berett grundavtalet på det sätt som avtalats i styrgruppen och avtalet har presenterats för kommundirektörerna i Östra Nyland som haft möjlighet att kommentera utkastet till grundavtal. I det första skedet motsvarade grundavtalet för samkommunen i huvudsak Kommunförbundets grundavtalsmall. Efter att grundavtalet första gången har behandlats i medlemskommunerna har det kommit fram att utkastets 19 och delvis 23 som handlar om behandlingen av eventuellt överskott står i strid med lagstiftningen om yrkesutbildningen. I lagen om grundläggande yrkesutbildning (1998/630, 9 ) har det sagts som följer: "Tillstånd att ordna utbildning: En förutsättning för att ett sådant tillstånd som avses i 8 skall beviljas är att utbildning behövs och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. Utbildning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst." I förarbeten till lagstiftningen om yrkesutbildningen (RP 86/1997) har det konstaterats 9 :... "Verksamheten kan till vissa delar även uppvisa ett överskott som utbildningsanordnaren t.ex. kan fondera. Det väsentliga med bestämmelsen är att utbildningsanordnaren inte delar ut dividend eller någon annan motsvarande förmån till ägarna". Detta måste tolkas så, att utbildningssamkommunens eventuella överskott inte kan delas ut till medlemskommunerna. På grund av det ovansagda ändras grundavtalet så, att 19 stryks och att en del av 23 ändras (i bilagan med två spalter med förändringsförslagen). Tabellen över grundkapitalet motsvarar IUKKY:s bokslut för 2016 som fastställdes i juni (ändringen

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ medför inga förändringar i ägarförhållanden). Ärendets beredningsbakgrund i Lovisa, maj - augusti 2017 Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade grundavtalsutkastet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på sitt möte , 124. Efter detta var avsikten att behandla avtalet i stadsfullmäktige , men i den fortsatta beredningen noterades att avtalet inte till alla delar uppfyllde den nuvarande lagstiftningen, vilket ledde till att ärendet inte behandlades i fullmäktige. Under sommaren har det i det första avtalsutkastet gjorts korrigeringar så att 19 har tagits bort och 23 har ändrats. Fullmäktige har haft en aftonskola om grundavtalet och om de kommande skeden i förändringsprojektet. Bildningsdirektör Thomas Grönholm deltar i behandlingen av ärendet. Bilaga nr 2. Förslaget till nytt grundavtal för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY). Jämförelse av nuvarande grundavtal och förslaget till nytt grundavtal. Föredragande: förvaltningsdirektör, tf. stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige godkänner grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY) i enlighet med bilagan. Ledamot Lång föreslog att grundavtalet inte godkänns. Ledamot Isotalo understödde förslaget. Röstning Utgångsförslaget JA 6 (Karvonen, Uutinen, Hinttaniemi, Karlsson, Liljestrand, Heijnsbroek-Wirén) ledamot Långs förslag NEJ 3 (Isotalo, Kekkonen, Lång) röster. Ledamot Lång lämnade en avvikande mening i ärendet, vilket omfattades av ledamöterna Isotalo och Kekkonen. Beslut enligt förslaget.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Ändring av grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från och med /12.00/2017 STST 41 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och förändringsledare Kurt Torsell Bakgrund till förändringsprojektet, december augusti 2017 Ägarna av yrkesutbildningen i Östra Nyland har under hösten 2016 kommit överens om arrangemang som tryggar förutsättningarna för ordnande av yrkesutbildningen i området genom att av ordnarna sammanställa större aktörer. För arrangemangen kring yrkesutbildningen i Östra Nyland grundades i slutet av år 2016 en styrgrupp som anställde en förändringsledare med uppgiften att förbereda det praktiska genomförandet av arrangemangen. Som en del av helheten beslöt styrgruppen att förnya samkommunernas grundavtal i två skeden. I det första skedet ändras grundavtalen så att de är i enlighet med den nya kommunallagen och samtidigt ändras samkommunerna till samkommuner med endast ett organ (kommunallagen 61). Målet är att förbättra och förtydliga ägarstyrningen under beredningen av yrkesutbildningen i Östra Nyland och samtidigt trygga möjligheterna för samkommunernas medlemskommuner att påverka i samband med att yrkesutbildningen omorganiseras. Grundavtalet för samkommunen för det första skedet har i huvudsak omarbetas så att de motsvarar Kommunförbundets mall för grundavtal. Medlemskommunernas rättigheter och skyldigheter förblir oförändrade ifall samkommunen avvecklas eller utvidgas. Även röstetalsbegränsningen har bevarats. Bestämmelserna i den nya kommunallagen om ägarstyrning, koncerndirektiv, rapportering om ekonomin och verksamheten samt täckande av underskott har inkluderats i förslaget till grundavtal. På grund av strukturen i Kommunförbundets mallar för grundavtal har punkterna som gäller grundkapitalet och medlemskommunandelarna flyttats till avsnittet som behandlar ekonomin. För samkommuner med endast ett organ gäller bestämmelserna i 61 i kommunallagen. Medlemskommunerna väljer medlemmarna i samkommunens högsta organ, dvs. styrelsen (då

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ styrelsemedlemmarna väljs i en samkommun med endast ett organ behöver man inte följa kravet om politisk proportionalitet). Dessutom väljer medlemskommunerna medlemmarna i revisionsnämnden, utser en revisionssammanslutning och beslutar om ansvarsfrihet. Om medlemskommunerna inte uppnår enighet om de ärenden som de ska besluta om, sammankallas samkommunstämman dit medlemskommunerna utser sina representanter. Vid samkommunstämman har beslutanderätten för en medlemskommun begränsats på motsvarande sätt som i de tidigare grundavtalen. Förändringsledaren har berett grundavtalet på det sätt som avtalats i styrgruppen och avtalet har presenterats för kommundirektörerna i Östra Nyland som haft möjlighet att ställa frågor kommentera utkastet till grundavtal. Ärendets beredningsbakgrund i Lovisa, maj - augusti 2017 Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade grundavtalsutkastet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland på sitt möte , 125. Efter detta var avsikten att behandla avtalet i stadsfullmäktige , men före behandlingen av ärendet konstaterades att det saknades en finskspråkig version av avtalsutkastet, vilket ledde till att ärendet inte behandlades i fullmäktige. Under sommaren har en finskspråkig version av grundavtalsutkastet gjorts. Fullmäktige har haft en aftonskola om grundavtalet och om de kommande skeden i förändringsprojektet. Bildningsdirektör Thomas Grönholm deltar i behandlingen av ärendet. Bilaga nr 3. Förslaget till nytt grundavtal för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland. Jämförelse av nuvarande grundavtal och förslaget till nytt grundavtal. Föredragande: förvaltningsdirektör, tf. stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige godkänner grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland i enlighet med bilagan.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Enligt förslaget.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Val av ledamöter till Borgå social- och hälsovårdsnämnds hälsoskyddssektion 596/ /2017 STST 42 Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Hälsoskyddsenheten som förvaltas av Borgå stad har i enlighet med ett godkänt avtal om samarbete handhaft miljö- och hälsoskyddets uppgifter från och med Borgå social- och hälsovårdsnämnds hälsoskyddssektion är det kollegiala organ, det vill säga myndighetsorgan, som avses i lagstiftningen om miljöoch hälsoskyddet. Sektionen har nio ledamöter, varav Borgå har tre representanter, Lovisa och Sibbo två representanter var samt Askola och Borgnäs vardera en representant. För sektionens ledamöter utnämns personliga ersättare. Förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer två ordinarie ledamöter och två personliga ersättare till hälsoskyddssektionen. Enligt förslaget.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Val av representanter till olika samfund, dottersamfund och samkommuner 569/ /2017 STST 30 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Stadsstyrelsen väljer representanter eller kandidater till förvaltningsorganen, där Lovisa stad har representation och ger vid behov anvisningar åt dem. De valda representanterna ska agera i enlighet med stadens intresse och genom sin egen verksamhet främja ett förtroendefullt och interaktivt samarbete mellan stadsstyrelsen, stadsdirektören och de berörda tjänstemännen. För Lovisa stads ägarstyrning har upprättats ramar i koncerndirektivet som godkänts av stadsfullmäktige i 28. Koncerndirektivet gäller Lovisa stad och dess dottersamfund samt dessas dottersamfund. Stadens representant i samkommuner och Lovisa stads intressesamfund ska sträva efter att principerna i stadens koncerndirektiv tillämpas. Stadsstyrelsen eller stadsdirektören ger vid behov anvisningar till de personer som företräder staden i olika samfund i enlighet med kommunallagen. Dottersamfunden är förpliktade att be om koncernledningens anvisningar innan beslut med betydande konsekvenser fattas. Företrädarna och dottersamfunden ska kräva och stadsstyrelsen eller stadsdirektören ska ge anvisningar i bland annat följande ärenden: val av styrelsemedlemmar och verkställande direktör val av revisor. Dottersamfundens revisor ska enligt koncerndirektivet vara densamma som stadens revisor ändring av bolagsordning eller stadgar betydande upptagning av lån eller ingång av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet betydande köp eller försäljning av egendom eller annan investering delägarskap i andra samfund försäkring och annan riskhantering principiellt eller ekonomiskt betydande avtal och vittomfattande ändringar i verksamheten såsom att väsentligt utvidga eller dra in verksamheten stadsdirektören och stadsstyrelsen har rätt att vid behov utnämna en representant till ett dottersamfunds styrelsesammanträden. Representanten har yttranderätt. Lovisa stad har representation i enlighet med bilagan.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Bilaga nr 1. Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen bearbetar den bifogade tabellen och ge den vidare till stadsfullmäktigegrupperna. Tabellen fungerar som verktyg för fullmäktigegrupperna då de väljer representanterna. Ändrat förslag: Stadsstyrelsen bearbetar den bifogade tabellen och ger den vidare till stadsfullmäktigegrupperna. Tabellen fungerar som verktyg för fullmäktigegrupperna då de föreslår representanter till samfund, dottersamfund och samkommuner. Beslut enligt ändrat förslag. STST 43 Bilaga nr 4. Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen väljer representanter eller kandidater till förvaltningsorganen, där Lovisa stad har representation. De valda representanterna framgår av den kompletterade bilagan. Beslut enligt förslaget.

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Bränslen tankleveranser 595/ /2017 STST 44 Beredning: upphandlingssakkunnig Johanna Heikel, tfn , och lokalchef Antti Kinnunen, tfn Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutade at staden upphandlar lätt brännolja för uppvärmning av fastigheter som tankleverans inom ramen för ett ramavtal som KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatt. St1 Oy har varit avtalsleverantör. Lovisa stads lokalservice upphandlar cirka liter lätt brännolja per år. KL-Kuntahankinnat Oy är en sådan inköpscentral som inte strävar efter vinst och som avses i 20 i lagen om offentlig upphandling. Inköpscentralen har rätt att på sina klienters vägnar göra konkurrensutsättningar och ingå ramavtal eller upphandlingsavtal om varor eller tjänster. Leverantören erlägger en serviceavgift till KL-Kuntahankinnat Oy enligt inköp och serviceavgiften ingår i produkternas priser. KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt upphandlingar av lätt brännolja som tankleverans och det nya ramavtalet träder i kraft i september Ramavtalsleverantören är Teboil Oy. Avtalet avser bensin (95E10 och 98E5), dieselolja och brännolja (lätt och tung). Avtalsperioden har planerats för Kommunala organisationer kan ansluta sig till användare av ramavtalet genom att inlämna en skriftlig förbindelse till KL-Kuntahankinnat Oy. Fördelarna med ramavtalet: ytterst konkurrenskraftiga priser staden behöver inte konkurrensutsätta upphandlingen KL-Kuntahankinnat Oy svarar för avtalsförvaltningen och samarbetet med leverantören KL-Kuntahankinnat Oy följer med priset baserat på Platts-notering. Sålunda ändrar priset enligt läget på världsmarknaden. Med prissättning som baserar sig på Platts-notering avses en sådan prissättning som utgår ifrån utvecklingen av världsmarknadspriser och valutakurser. Leverantören får inte godtyckligt höja priserna.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Lovisa stad ansluter sig för tiden till det av KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatta ramavtalet om bränslen som tankleverans genom att ge KL-Kuntahankinnat Oy en anslutningsförbindelse. Avtalet träder i kraft först då det skriftliga avtalet undertecknats. Enligt förslaget.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Statskontorets meddelande om möjligheten att ansöka egendom i dödsbo 571/02/2017, 600/ /2017 STST 45 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Lovisa stad har mottagit två meddelanden från Statskontoret, i vilka det meddelas om möjligheten för Lovisa stad att ansöka om egendom av personer som avlidit utan arvingar. Ingendera personen hade släktingar som är berättigade till att ärva, och därför har deras egendom som i enlighet med kap. 5 i ärvdabalken tillfallit staten. Statskontoret övervakar statens rättighet till dödsbon av personer som avlidit utan arvingar. All egendom som i form av arv tillfaller staten behålls inte i sin helhet i statens ägo. Arvlåtarens hemkommun och en kommun där en fastighet som hör till dödsboet är belägen kan ansöka om egendomen som i form av arv tillfallit staten. Även personer som har stått den avlidne särskilt nära kan anhålla om att få en del av egendomen. När personen har dött utan arvingar och utan testamente anmäler Statskontoret om ansökningsmöjligheten till kommuner. I sin ansökan om att få egendomen ska kommunen uppge ett socialt eller kulturellt ändamål som egendomen kommer att användas för. Beslut i ärendet kan fattas då det gått ett år från arvlåtarens död. I de ovan nämnda fallen begär Statskontoret Lovisa stad att lämna in ansökningar till Statskontoret senast (vad gäller dödsbo A) och (vad gäller dödsbo B). Om kommunen inte skickar en ansökan behålls egendomen i statens ägo (om egendomen inte överlåts till en närastående). Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen beslutar ansöka om bägge egendomar som i enlighet med kap. 5 i ärvdabalken tillfallit staten och befullmäktigar ekonomidirektören att göra upp och underteckna de ansökningar som behövs. Då staden fått medlen kommer staden att använda dem till kommuninvånarnas förmån inom kulturtjänsterna, så som till exempel för utvecklingen av biblioteksväsendet. Enligt förslaget.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Ändring av amorteringsplan för det borgade lånet, Lovisa Bostäder Ab 518/ /2016 STST 46 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen, tfn , och ekonomisakkunnig Antti Kärkkäinen, tfn Stadsfullmäktige i Lovisa stad beviljade i 111 proprieborgen för Lovisa Bostäder Ab:s lån för att bygga ett hyreshus med åtta bostäder i Isnäs. Lånet har lyfts i Kommunfinans Abp (nr 17546/14) och lånets ursprungliga belopp var euro. Lånetiden var 20 år och amorteringen euro per år. Borgen är för närvarande i kraft under den ursprungliga lånetiden, det vill säga till Lovisa Bostäder Ab föreslår att amorteringsplanen för det ovan nämnda banklånet ändras så att lånetiden förlängs med tio år ända till Som motivering till en förlängning av lånetiden framställer Lovisa Bostäder Ab att det för objektet inte på grund av läget ens kan uppbäras hyra som täcker amorteringarna och därför ska lånetiden förlängas. Med hjälp av åtgärden jämkas de övriga hyresbestämningsobjektens andel av återbetalning av ifrågavarande lån. Kommunfinans Abp har godkänt förlängningen av lånetiden under förutsättning att staden som borgensman för lånet godkänner ändringen. I enlighet med 129 i kommunlagen får lån, borgen eller annan säkerhet som beviljats av kommunen inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Kommunen får inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter. Vid tidpunkten är det återstående lånet euro. Lånetidens förlängning är inte förenad med en betydande ekonomisk risk, varför det är motiverat att staden ger sitt samtycke till att förlänga lånetiden på basis av Lovisa Bostäder Ab:s motiveringar. Premissen gällande motsäkerheter var inte i kraft då ursprunglig borgen beviljades. Med beaktande av beloppet för borgen är det motiverat att förutsätta en tillräckligt täckande motsäkerhet. På grund av Europeiska Unionens bestämmelser om statligt stöd kan det stöd kommunen beviljar ur offentliga medel under tre på varandra följande beskattningsår inte överstiga euro (så

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ kallat de minimis-stöd). Borgen som kommunen beviljat innebär en ränteförmån som i Europeiska Unionens bestämmelser om statligt stöd tolkas som stöd beviljat ur offentliga medel. Därför rekommenderas det att ränteförmånen som den av kommunen beviljade borgen innehåller elimineras genom att ta ut en separat borgensprovision av borgenstagaren. Stadsfullmäktige beviljade i 21 proprieborgen för Lovisa Bostäder Ab för ett lån på euro taget för att finansiera byggandet av ett hyreshus. Stadsfullmäktige beslutade att borgensprovisionen är 0,25 %. Samma borgensprovision kan tillämpas också på den här borgen. Bilaga nr 5. ansökan om förlängning av lånetiden Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Lovisa Bostäder Ab:s framställan om att förlänga lånetiden med tio år godkänns den av staden beviljade borgen är således i kraft ända till och beloppet för borgen uppgår till det resterande lånebeloppet på euro förlängningen av lånetiden ändrar inte till övriga delar villkoren för den ursprungliga borgen stadens borgen berör inte de kostnader för ändring av amorteringsplanen som eventuellt förorsakas Lovisa Bostäder Ab för borgen tas ut årlig borgensprovision som var 0,25 % av det resterande lånekapitalet för tidpunkten då borgen beviljades för borgen ska enligt kommunallagen krävas tillräcklig motsäkerhet (till exempel fastighetsinteckning) stadsstyrelsen befullmäktigas att bestämma om ändringar av borgensprovsionen som eventuellt görs senare under borgenstiden (till exempel om räntenivån förändras) ekonomidirektören befullmäktigas att underteckna dokumenten som anknyter till förlängningen av borgen. Ledamot Tom Liljestrand anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom STST 47 Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslutsförteckningar stadsstyrelsen för kännedom: ekonomidirektör, 7-8/2017 Bilaga nr 6. Förslag: Stadsstyrelsen antecknar besluten för kännedom och meddelar tjänsteinnehavare att den inte enligt 51 i kommunallagen kommer att ta ärende till behandling. Till tjänsteinnehavarbesluten tillades ekonomidirektören 9/2017 Beslut enligt förslaget.

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Övriga ärenden STST 48 Samkommunen Eteva kuntayhtymäs samkommunsstämma, möteskallelse Val av representant: ingen representant väljs. Inbjudan till Pyhäjoki, kärnkraftsstädernas samarbetsmöte Antecknades för kännedom.

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Valkretsstämma i Nylands valkrets, val av ombud 605/ /2017 STST 49 Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör, tf. stadsdirektör Kristina Lönnfors Valnämnden inom Kommunförbundets fullmäktige kallar till valkretsstämma i Nylands valkrets i Helsingfors den 5 september Sammanträdet hålls i Kommunernas hus, Andra linjen 14. Kommunförbundets medlemskommuner inom valkretsarna får enligt förbundets stadgar välja ombud till valkretsstämmorna enligt kommunens invånarantal. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Kommunens invånarantal bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdata-systemet Lovisa stad ( invånare) har rätt att välja 2 ombud till valkretsstämman. Kommunstyrelsen eller fullmäktige väljer ombuden. Om kommunen har fler än ett ombud, är rekommendationen att kommunen väljer både kvinnor och män. För ombuden kan det väljas ett behövligt antal ersättare som antingen är personliga eller ställs i inträdesordning. En ersättare deltar i valkretsstämman när ett ombud har förhinder. Kommunerna bekostar resorna för sina ombud. Förslag: Stadsstyrelsen väljer 2 ombud samt personliga ersättare för dessa till valkretsstämman i Nylands valkrets. Paragrafen justeras omedelbart. Till ombud valdes Mia Heijnsbroek-Wirén, i reserv Lotte-Marie Uutinen, och Jari Kekkonen, i reserv Juha Karvonen. Paragrafen justerades omedelbart.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Kårkulla samkommun - utlåtande om samkommunens ekonomiplan / /2017 GN Beredning: ansvarig för socialarbete Pamela Stenberg, tfn Enligt 15 i Kårkulla samkommuns grundavtal ska samkommunens medlemskommuner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår. Kårkullas styrelse beslutade att de kommunala priserna för tredje året i rad bibehålls på föregående års nivå med tanke på den ekonomiska situationen i kommunerna och de effektivitetskrav som såväl samhällsfördraget som medlemskommunerna förutsätter. Kostnadsneutral förskjutning föreslås gällande boende och dagsverksamhet så att boendeverksamhetens priser sjunker och dagsverksamhetens priser stiger i motsvarande nivå. Detta görs för att dagsverksamheten har de senaste åren uppvisat stora underskott medan boendeverksamheten istället uppvisat minst lika stora överskott. Ekonomiplaneblanketten är preliminär och enligt nuvarande uppgifter kommer utgifterna för Lovisa stads del att stiga med 2,28 % på grund av ökat servicebehov. Bilaga 18, Kårkulla samkommuns ekonomiplan Föredragande: tf. grundtrygghetsdirektör Tero Taipale. Förslag: Grundtrygghetsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att Kårkullas preliminära ekonomiplan godkänns. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ STST 50 Bilaga nr 7. Föredragning: förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors Förslag: Stadsstyrelsen beslutar att Kårkullas preliminära ekonomiplan godkänns. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom 69/09/2015, 602/ /2017, 603/ /2017 STST 51 a) Högsta domstolens beslut (dnr 1499/1/16) vad gäller Tiina Keskimäkis klagomål om handlingsoffentlighet. b) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, fullmäktiges föredragningslista c) Samkommunen Eteva kuntayhtymäs samkommunstämma, möteskallelse 2/ d) Itä Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, samkommunstyrelsens protokoll 6/ e) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, styrelsens protokoll f) Högsta förvaltningsdomstolens beslut (dnr 2348/1/16) vad gäller Juha Merenheimos klagomål om godkännande av detaljplan. Antecknades för kännedom.

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsstyrelsen TID 11.09.2017 kl. 17:08-17:16 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsfullmäktige TID 14.06.2017 kl. 18:00-19:52 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2019 1 TID 27.05.2019 kl. 18:00-19:17 PLATS Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA NÄRVARANDE Bäcklund Marina ordförande Hannus Daniel viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2018 1 Stadsstyrelsen TID 19.02.2018 kl. 17:30-18:45 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Uutinen Lotte-Marie. ÖVRIGA Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2017 1 Stadsstyrelsen TID 04.09.2017 kl. 17:36-19:51 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Förslag till grundavtal

Förslag till grundavtal Förslag till grundavtal Innhållsförteckning KAPITEL I SAMKOMMUNEN... 1 1 NAMN OCH HEMORT... 1 2 UPPGIFTER... 1 3 MEDLEMSKOMMUNER... 1 4 ANTAGANDE AV NY MEDLEMSKOMMUN OCH MEDLEMKOMMUNS UTTRÄDE... 1 KAPITEL

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Styrelsen K A L L E L S E

Styrelsen K A L L E L S E Styrelsen 02 2018 K A L L E L S E 1.3.2018 Styrelsen 1.3.2018 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2018 Tid: 1.3.2018 kl. 15:00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 9 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 1(8) för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Kust-Österbottens

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Extra styrelsesammanträde Sammanträdestid: Onsdag kl. 13:00 13.45 Sammanträdesplats: Mötet hålls via elektronisk förbindelse på centralförvaltningen i Pargas och omsorgsbyråerna i Vasa, Jakobstad,

Läs mer

Samkommunstämman P R O T O K O L L

Samkommunstämman P R O T O K O L L Samkommunstämman 02 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Samkommunstämman 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 16:00 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 07 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Styrelsen 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 09 2015 P R O T O K O L L 23.11.2015 Styrelsen 23.11.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2015 Tid: 23.11.2015 kl. 15:00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018 STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Måndagen den 28.5.2018 kl. 15.00 18.40 Plats Selecta, stadshuset Medlemmar Ordinarie Bjarne Kull, viceordförande, mötesordförande Kaj Nyman, kl. 16.30-18.40, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsfullmäktige TID 13.12.2017 kl. 16:00-17:28 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Tähtinen Keijo II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2012 P R O T O K O L L 29.6.2012 Styrelsen 29.6.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 6/2012 Tid: 29.6.2012 kl. 10.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15/2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15:46-15:51 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Myllymäki, Tapani Lindgren,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2017 20 Koncernsektionen Tid Torsdag 09.11.2017 kl. 14.00 Plats Kanäs Ärenden som skall behandlas Sida 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 22 16 Val av protokolljusterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016 PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 29.11.2016 17 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 29.11.2016 kl. 18:30-20.55 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ ( 10) Revisionsnämnden

Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ ( 10) Revisionsnämnden Kyrkslätts kommun Protokoll 2/2019 1 ( 10) Mötesdatum Mötesplats 06.02.2019, klo 18:02-20:16 Kirkkonummen kunnantalo, Herman - kokoustila Behandlade ärenden 8 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 9

Läs mer

Styrelsen PROTOKOLL

Styrelsen PROTOKOLL Styrelsen 07 2011 PROTOKOLL 5.7.2011 Styrelsen 5.7.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2011 Tid: 5.7.2011 kl. 15.00 Plats: Inveon kultur, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen K A L L E L S E

Styrelsen K A L L E L S E Styrelsen 01 2018 K A L L E L S E 24.1.2018 Styrelsen 24.1.2018 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2018 Tid: 24.1.2018 kl. 15:00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Itä-Uudenmaan koulutuskuntyhtymä-grundavtal

Itä-Uudenmaan koulutuskuntyhtymä-grundavtal Itä-Uudenmaan koulutuskuntyhtymä-grundavtal 1.6.2017- KAPITEL I SAMKOMMUNEN 1 NAMN OCH HEMORT Samkommunens namn är Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä och dess hemort Borgå. Samkommunen är tvåspråkig. Behövliga

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 8.11.2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15.45 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 240. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 241. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/1 Sammanträdestid Torsdag kl. 14:00-15:29 Sammanträdesplats Kommungården / styrelserummet Beslutande: Ersättare: Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 12/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 12/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 12/2017 1 Stadsstyrelsen TID 13.11.2017 kl. 17:39-21:35 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 11.6.2019 3 15-18 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag 11.6.2019 kl. 20.00 20.25. Pia Eriksson,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 05 2017 P R O T O K O L L 13.6.2017 Styrelsen 13.6.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2017 Tid: 13.6.2017 kl. 15.00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7.9.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen 7.9.2017, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Stadsstyrelsen TID 19.06.2017 kl. 17:36-21:35 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Uutinen

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter: UNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019 Tid Måndagen den 8.4.2019 kl. 18.30-19.50 Plats Närvarande Kommunkansliet i Vårdö Ledamöter: Ersättare: Petter Johansson Ulla-Britt Dahl Annika

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI MÖTESKALLELSE Möteskallelse Onsdagen 16.1.2019 kl. 17.00, mötesrum Carmen (ingång via Tekniska verket). Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Conny Englund, ordförande Ulrika Rönnback, viceordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden 24.10.2017 105-110 Sammanträdestid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 18.30 21.30 Sammanträdesplats Kommungården

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommungården, nämndrummet. Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit

Kommungården, nämndrummet. Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2017 2/14 Sammanträdestid Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:31 17:47 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Harju, Kari Sandvik, John-Erik kl.

Läs mer

Sektionen för ägarstyrningen. ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot. Olle Gull. Hans Frantz. Olle Gull Vasa Per Hellman.

Sektionen för ägarstyrningen. ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot. Olle Gull. Hans Frantz. Olle Gull Vasa Per Hellman. Protokoll sida 1(7) nr 2/2018 Organ: Sektionen för ägarstyrningen Tid: 23.3.2018 kl. 9.00-11.10 Plats: T1 Beslutsfattare Närvarande: Hans Frantz Raija Kujanpää Ulla Hellén Per Hellman ledamot, ordf. ledamot

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson Nummer 1/2017 Sammanträdestid kl. 15.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 INSTRUKTION för Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2016 INSTRUKTION FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN 7.12.2017 31.5.2018 Godkänt 7.12.2017 Innehåll 1. Organisering av beredningen av landskapsreformen och

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Måndag 2.11.2015 kl. 16.30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

3 Kommunkoncernens ledningssystem och behörighetsförhållanden

3 Kommunkoncernens ledningssystem och behörighetsförhållanden 1 Koncerndirektivets syfte och mål Koncerndirektivets syfte är att säkerställa att de av fullmäktige för dottersamfunden ställda ägarpolitiska riktlinjerna och de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland.

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland. Bilaga 1 till höstmötet Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar: Stadgar för Finlands svenska biblioteksförening r.f. 1. Namn, hemort och språk Föreningens namn är Finlands svenska biblioteksförening

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 70 08.04.2013 Kommunstyrelsen 355 02.11.2015 Kommunfullmäktige 124 16.11.2015 Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 08.04.2013

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 24 september 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 77 Protokolljustering...

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 09.11.2018 Nr 6 Tid Fredagen den 09.11.2018 kl. 13.00 Plats Jomala kommunkansli Ärenden: 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 40 PROTOKOLLJUSTERARE 41 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer