FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) Ändrad , 63. Gäller från och med 1 januari Riktlinjerna gäller för samtliga förtroendevalda och anställda i Region Gotland. Innehållet i dessa riktlinjer utgår från gällande lagstiftning. Representation Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer för representation inom Region Gotland fastställda av fullmäktige med ändringar För stora möten hänvisas till Gotlands kommuns policy för kommunfullmäktiges värdskap vid stora möten antagen av dåvarande kommunstyrelsen Region Gotland följer Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. I bilagor finns en beskrivning av hur representation skall redovisas, gällande momssatser, representationsramar och kontoförteckning. Bilagorna uppdateras efter förändringar i Region Gotlands kontoplan eller av Skatteverkets regler. Allmänt om representation Med representation avses varje form av värdskap utövat av Region Gotland genom förtroendemän och/eller tjänstemän. Syftet med representation är att främja region Gotlands verksamheter och intressen. Det är viktigt att det finns ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som bedrivs. Representationen kan vara riktad externt eller internt. Nyttan för organisationen skall alltid kunna motiveras. Återhållsamhet skall alltid eftersträvas vid representation. Vem får representera Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder. Generell rätt till representation har regionfullmäktiges presidium, regionråd, nämndordförande, regiondirektör och förvaltningschef. Dessa kan uppdra åt annan att svara för Region Gotlands representation. Vad kan representation omfatta Representation kan avse måltid, gåvor eller andra arrangemang som kan hänföras till det aktuella tillfället. Måltid kan vara frukost, lunch, middag, supé eller förfriskningar. Enkel förtäring vid aktiviteter som jubileer, invigningar av anläggningar eller visningar är också representation. Även trivselåtgärder riktade mot personal kan vara representation. Andra arrangemang kan till exempel vara entréavgifter. 1 (6)

2 Författningssamling för Region Gotland Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning Extern representation Region Gotlands värdskap vid officiella besök och arrangemang, arbetsmöten och konferenser med i huvudsak externa deltagare är exempel på extern representation. Representationen bör vara spritfri. Undantag må göras i särskilda fall. Vid extern representation kan Region Gotland uppvakta med representationsgåvor om det finns speciella skäl eller intressen. Enklare gåvor som reklamgåvor och profilprodukter räknas inte som representation. Intern representation Den interna representationen riktar sig till personer som har anknytning till den löpande verksamheten. Det kan till exempel vara: - medarbetare - ledamöter i nämnder, av Region Gotland ägda bolag eller organisationer där Region Gotland har avgörande inflytande - tidigare medarbetare. Intern representation kan förekomma vid personalfester, avtackningar, högtidsdagar, informationsmöten, kick-off, kurser och konferenser. Representation som huvudsakligen har ett internt syfte och interna deltagare, räknas som sådan även om extern deltagare deltar. Representationen bör vara alkoholfri (med undantag från lättöl eller motsvarande). Undantag må göras i särskilda fall. Enklare måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. 2 (6)

3 Författningssamling för Region Gotland Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning Uppvaktning och minnesgåvor Dessa riktlinjer ersätter tidigare regler för uppvaktning och avtackning av personal, fastställda av fullmäktige Uppvaktning vid årsdagar och högtidsdagar Förvaltningen uppvaktar med en jubileumsgåva vid 50-årsdag. Den anställde får ledigt med lön på 50-årsdagen. Minnesgåvor Arbete i Region Gotland under sammanlagt 25 år uppmärksammas med en minnesgåva. Minnesgåva utges som en guldklocka (herr eller damur) eller ett konstföremål. Minnesgåvans värde får inte överstiga det värde som anges i Skatteverkets regler. Minnesgåvan skall ha en inskription och Region Gotlands logotyp och kan inte bytas ut mot kontanter. Region Gotland inbjuder dessutom medarbetare till en gemensam middag, där regionstyrelsens presidium står som värd. Förvaltningschefer, som har jubilarer inbjudes att delta för att överlämna minnesgåvan. Reglerna för beräkning av anställningstid som berättigar till minnesgåva görs enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Dödsfall och begravning Region Gotland hedrar bortgången medarbetare med en blombukett eller inbetalning till fond. Utöver detta kan förvaltningarna välja att hedra en bortgången tidigare medarbetare. 3 (6)

4 Författningssamling för Region Gotland Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning Regler för flaggning Flaggning med svenska flaggan och Region Gotlands flagga Stor flaggning Stor flaggning sker på ringmurens portar och torn samt vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad. På Nationaldagen används svensk flagga på samtliga platser. Vid övriga tillfällen hissas Region Gotlands flagga på portarna och svensk flagga på övriga platser. Flaggning må förekomma: på Nationaldagen och Första maj vid större bemärkelsedagar i länets och Region Gotlands historia i samband med kongresser och möten av riks- eller internationell karaktär vid övriga tillfällen efter särskilt beslut på statschefens födelsedag. Liten flaggning Liten flaggning sker på ringmurens portar och vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad. Flaggning sker med svensk flagga. Flaggning må förekomma: vid övriga allmänna flaggdagar på dagar då stor flaggning på grund av otjänlig väderlek inte kan ske vid övriga tillfällen efter särskilt beslut. Sorgflaggning Stor sorgflaggning må endast förekomma vid statsbegravning. Sorgflaggning vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad må förekomma vid frånfälle och/eller jordfästning av riksdagsledamot som representerar länet ledamot av regionfullmäktige annan person efter särskilt beslut. Flaggning övriga tider På ringmurens portar flaggas från juni till och med augusti med Region Gotlands flagga. På Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad flaggas året runt med Region Gotlands flagga. 4 (6)

5 Författningssamling för Region Gotland Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning EU-flaggan Flaggning med EU-flaggan sker på Europadagen, den 9 maj, som symbol för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Flaggning sker på Österport. Flaggning med EU-flaggan sker också vid internationella besök eller möten med deltagare från EU-institutioner eller EU-länder efter särskilt beslut. UNESCO-flaggan Flaggning med UNESCO:s världsarvsflagga sker på världsarvsdagen/ Visbydagen som infaller den första lördagen i oktober. Flaggning på världsarvsdagen sker som en symbol för Visby som ett av UNESCO:s världsarv. Flaggning sker på Österport. Övriga flaggor Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild prövning. Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande. Flaggning i Visby hamn Flaggning i Visby hamn sker normalt under kryssningsperioden maj till oktober och handhas av hamnavdelningen enligt särskild rutin. Beslutande Beslut om flaggning fattas av regionstyrelsens ordförande. 5 (6)

6 Författningssamling för Region Gotland Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning Bilaga: Hur representation ska redovisas Enligt attestreglementet för Region Gotland skall alltid representationens samband med verksamheten styrkas genom att syftet med representationen anges på fakturan/notan eller som en permanent anteckning vid elektronisk faktura. Uppgift skall även finnas om vilka som deltagit. Vid extern representation skall det anges från vilken organisation deltagaren kommer. Följande uppgifter skall alltid kunna knytas till verifikatet: datum för representationen syftet deltagarförteckning attest enligt gällande attestreglemente Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och smörgås räcker det om syftet och datumet anges. Olika konton skall användas för extern respektive intern representation i enlighet med Region Gotlands kontoplan. Vilka konton och vad som gäller kring avdrag av moms framgår av bilaga. Avdrag för ingående moms medges endast i den mån moms räknats på utgifter för representation som ligger inom representationsramen, enligt Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. 6 (6)

7 Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling 1 (5) Datum 17 januari 2013 Checklista för redovisning av kostnader och moms för intern och extern representation Anvisning Riktlinjer för representation gäller för samtliga förtroendevalda och anställda i Region Gotland. De nya riktlinjerna gäller from 1 januari 2010 och är beslutade i Kommunfullmäktige den 23 november. De finns på och i ekonomihandboken på intranätet. Avsikten med nedanstående dokument är att förtydliga hur olika kostnader ska konteras och vilken moms som är tillåten att lyfta. Extern representation - värdskap Konton med i huvudsak externa besökare (ej kommunanställda personer). Gäller även då lärare genomför aktivitet med elever och/eller föräldrar som inte ingår i undervisningen och där verksamheten står för en kostnad. T ex en avslutningsaktivitet i samband med avtackning av lärare, ett föräldramöte där verksamheten står för förtäring etc. Informationsmöten med extern part, t ex kommuninvånare, företag mm som har direkt samband med kommunens verksamhet ses inte som representation. Dessa konteras med konto 7242 och all moms får lyftas konteras för alkoholhaltig dryck i samband med värdskapet. Kom ihåg att begära att fakturan ska specificeras. Begränsningar i momsavlyft Lunch, middag, supé 90 kr + moms = 100,80 kr/person. Moms får dras med 10,80 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Frukost och andra måltidsutgifter än punkt ovan, 60 kr + moms = 67,20 kr/person. Moms får dras med 7,20 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Plusgiro Org nr Webbplats

8 Förvaltning Region Gotland 2 (5) Kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande mm, 180 kr + moms = 225 kr/person. Moms får dras med 45 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Om notan blir dyrare per person - får momsen lyftas av endast enligt beloppen ovan. För att få hjälp med att ändra momsbeloppet i IoF ska ni vända er till EFH supporten, tel 9999, val 2. Exempel: 5 personer har ätit affärslunch. Detta ska konteras på konto Lunchen kostar 120 kr + moms 14,40 kr = 134,40 kr/person. Bruttobeloppet på fakturan är 672 kr. Momsen på fakturan är 72 kr. Moms får dock endast dras med 10,80 kr/person = 10,80*5 = 54 kr. Resten av momsen, = 18 kr ska konteras som en kostnad. Den totala kostnaden på konto 7101 blir alltså = 618 kr Avdrag för representationsgåva till externa kontakter/affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar medges inte av skatteverket. Detsamma gäller för utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall. Sådana representationsgåvor anser skatteverket har ett alltför stort inslag av personlig generositet för att avdrag skall kunna medges. Intern representation Konton 7113 Interna informations- och arbetsmöten, arbetsplatsträffar (APT); När den egna personalen bjuds på kaffe mm. Planeringsdagar, interna utbildningar etc som pågår mer än 6 timmar betraktas inte som representation. Dessa konteras på konto 7651 och all moms får lyftas Personalfest, julfest, julbord, arbetsluncher, när personalen bjuds på förtäring mm Nämndsammanträden, lunch eller middag är inte avdragsgillt, dvs hela kostnaden ska konteras på 7114, även momsen. Endast lättare förtäring är tillåten att lyfta moms på, max 60 kronor.

9 Förvaltning Region Gotland 3 (5) Uppvaktning, minnesgåvor. Region Gotland uppvaktar medarbetare på 50-årsdag, när medarbetare varit anställd 25 år, vid pensionsavgång eller när medarbetare som varit varaktigt anställd slutar sin anställning. Övrig uppvaktning av medarbetare med gåva eller blommor är att betrakta som lön, vilket innebär medarbetaren ska förmånsbeskattas och att moms inte får lyftas. From gäller nya regler för uppvaktning och minnesgåva. Läs mer på personalsidan på intranätet Guldklocka, Minnesgåva 25-års anställning enl reglerna ovan Konstverk, Minnesgåva 25-års anställning Övrig uppvaktning vid 50-årsdag eller pensionsavgång Begränsningar i momsavlyft Lunch, middag, supé 90 kr + moms = 100,80 kr/person. Moms får dras med 10,80 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Frukost och andra måltidsutgifter än punkt ovan, 60 kr + moms = 67,20 kr/person. Moms får dras med 7,20 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande mm, 180 kr + moms = 225 kr/person. Moms får dras med 45 kr/person. Resten av momsen blir verksamhetens kostnad och konteras på samma kostnadskonto som övrigt. Om notan blir dyrare per person - får momsen lyftas av endast enligt beloppen ovan. För att få hjälp med att ändra momsbeloppet i IoF ska ni vända er till EFH supporten, tel 9999, val 2. Exempel: En avdelning med 35 medarbetare har haft personalfest. Detta ska konteras på konto Kostnaden per kuvert är 100 kr + moms 12 kr = 112 kr/person, för 35 personer blir det kr + moms 420 kr = kr. Dessutom kostar hyra av lokal kr + moms 700 kr = kr. Bruttobeloppet på fakturan är kr. För maten får moms dras med 10,80 kr/person, 10,80*35 = 378 kr. Mellanskillnaden 420 kr 378 kr = 42 kr ska konteras som en kostnad på konto 7111.

10 Förvaltning Region Gotland 4 (5) För hyra av lokal får moms dras med 45 kr/person, 45*35 = kr. Det innebär att all moms på lokalen får dras av. Den totala kostnaden på konto 7111 blir = kr. Momsbeloppet blir = kr Observera att utfärdaren/leverantören av fakturan alltid ska redovisa hela momsen, avdragsreglerna gäller endast den som betalar fakturan. Blommor till en anställds begravning anses inte vara en kostnad i verksamheten, därför har man inte avdragrätt för den ingående momsen på denna kostnad. Det innebär att momsbeloppet ska redovisas som en kostnad på konto Uppgifter, som ska vara nedtecknade på restaurangnotan el annat verifikat gäller både intern o extern representation. Namnteckning på restaurangnotan av den budgetansvariga som står för bjudningen. Från verifikatet, som gäller för bjudningen, skall framgå: Uppgift om datum för representationen, namn och funktion i företaget (gäller extern representation) för alla närvarande samt syftet med representationen. Även vid intern representation ska namn på alla närvarande framgå. Undantag kan göras t ex om det avser en hel avdelning, verksamhet etc där det går att få fram deltagarna på annat sätt, t ex via lönesystemet. Då måste det dock framgå tydligt vilken verksamhet det är och hur många av medarbetarna som har deltagit. Om den budgetansvarige själv har deltagit i evenemanget bör fakturan, enligt kommunens attestreglemente, attesteras av närmast överordnad. Vad kan ett verifikat vara i sammanhanget? Verifikatet kan till exempel vara en skriftlig beställning eller en permanent anteckning i e-faktura eller lägger du ut pengar själv, en beskrivning på utbetalningsblanketten.

11 Förvaltning Region Gotland 5 (5) Alla IoF-fakturor som avser ovan nämnda kostnader bör kompletteras med en permanent anteckning. Det är alltid bättre att skriva för mycket än för lite!

12 Bilaga till Riktlinjer för representation samt uppvaktning och utdelning av minnesgåvor Uppdaterad Antagna av kommunfullmäktige , 151 REPRESENTATION - kontoförteckning EXTERN REPRESENTATION - riktas mot utomstående Konto Extern representation - frukost, lunch, middag, avslutning, uppvaktning, entréavgift i huvudsak till externa deltagare (ej regionanställda) Alkoholhaltig dryck (ej lättöl, alkoholfritt vin eller motsvarande) Jubileum och invigningar Värdskap där syftet är att representera och/eller att presentera regionen för extern part Kringkostnader, t ex underhållning, kulturevenemang, studiebesök, resa, lokalkostnad (till ovan) Representationsgåvor Uppvaktningar riktad till person; blommor, mindre presenter är ej avdragsgilla gåvor och utgifter Avdragsgillt belopp * Ej avdragsgillt belopp Informationskrav på exklusive moms exklusive moms faktura/verifikat per person per person Syfte, deltagare, datum Enkel förtäring - 60 kr Enkel förtäring över 60 kr skall vara ifyllt annars upp till eller 90 kr annars över 90 kr Enkel förtäring - 60 kr Enkel förtäring över 60 kr annars upp till eller 90 kr annars över 90 kr Upp till eller 180 kr Över 180 kr Upp till eller 180 kr Över 180 kr 0 kr Förmånsbeskattas INTERN REPRESENTATION/TRIVSELÅTGÄRDER - riktas mot anställda och förtroendevalda inom Region Gotland Intern representation, personalfest, kick-off eller avslut, julmåltid (max 2ggr/år och person) Middag med karaktär av personalfest (max 2ggr/år och person inkl ovan) Intern/extern kurs med karaktär av personalfest (max 2 ggr/år och person inkl ovan) Kringkostnader vid personalfest, t ex underhållning, resa, lokalkostnad Kaffe, te, bulle, kaka, smörgås och förfriskningar. Trivselåtgärder av mindre värde Interna informations- och arbetsmöten, arbetsplatsträffar (APT), konferensdagar Enklare förtäring i samband med intern kurs, som ej har karaktär av personalfest Övriga trivselåtgärder - kulturevenemang eller studiebesök, personalutflykt osv Syfte, deltagare, datum skall vara ifyllt Syfte och datum skall var ifyllt Syfte, deltagare och datum skall var ifyllt Syfte och datum skall var ifyllt Syfte, deltagare och datum skall var ifyllt Upp till eller 90 kr Upp till eller 180 kr Enkel förtäring - 60 kr Upp till eller 90 kr Enkel förtäring - 60 kr Upp till eller 180 kr Över 90 kr Över 180 kr Över 60 kr Över 90 kr Över 60 kr Över 180 kr Styrelse-, nämnds- och fullmäktigesammanträde, bolagsstämma, revision, förtroendevalda. Syfte, namn på Enkel förtäring - 60 kr Över 60 kr OBS: Endast enklare förtäring är avdragsgill. För lunch och middag får ingen moms lyftas medarbetare och datum Syfte, namn på Upp till eller 450 kr (inkl Över 450 kr (inkl moms) Julgåva medarbetare och datum moms) Upp till 500 kr (inkl Ej aktuellt maxbelopp 500 Uppvaktning av medarbetare vid 50-årsdag, pension eller anställnings avslut moms) kr (inkl moms) Blombukett eller inbetalning till fond vid medarbetares dödsfall och begravning kr 0 kr Minnesgåva till anställda efter 25 års anställning el Enligt regionens regler se intranätet * med avdragsgillt belopp menas högsta momsgrundande belopp som momsen får lyftas av på. Moms på överstigande momsgrundande belopp för ej lyftas av utan ska redovisas som kostnad.

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2009-11-23. Ändrad

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1357 2014-01-13 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-05-05, 107 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Detta är representation

Läs mer

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 1 Extern och intern representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation 1 (9) Riktlinjer Diarienummer RS 1525-2014 Västra Götalandsregionen Beslutade av regionstyrelsen den 31 mars 2015 83 Riktlinjer för representation Riktlinjer representation 2 (9) Innehåll Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Riktlinjer för representation och gåvor Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 144 INLEDNING En förutsättning för att Halmstadsborna ska ha förtroende för oss som verkar inom kommunkoncernen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 Riktlinje Antagen 2014-06-16 ändrad 2019-01-28 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 2 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-0102/2011 SID 1 (12) 2011-05-23 Handläggare: Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden 2011-06-14 Riktlinjer för representation,

Läs mer

Nya representationsregler

Nya representationsregler Nya representationsregler Enligt Skatteverkets ställningstagande Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation från 2014-06-19 kan den avdragsgilla momsen på representation

Läs mer

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan Lathund representation m.m. Uppdaterad 2016-03-15 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar.

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar. 2018-05-04 1 (5) PM Helena Meier Stadsledningskontoret Så här fungerar det med representation Det finns regler om representation i redovisningsreglementet. Den här informationen förtydligar vad de reglerna

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning, minnesgåvor, samt regler för flaggning

Riktlinjer för representation, uppvaktning, minnesgåvor, samt regler för flaggning Riktlinjer för representation, uppvaktning, minnesgåvor, samt regler för flaggning Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-04-13 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Dokumentansvarig Åsa Bejvall asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunfullmäktiges 95 2019-06-27 Beteckning 1(11) Handbok Giltighetstid -- Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation UPPDRAGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation Detta reglemente gäller från och med kongressen 2006 och till nästkommande kongress. anm: Att reglementet gäller till nästa kongress innebär

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för förtroendevalda och anställda i Vaxholms stad när de utövar extern eller intern

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2017-04-27, 119 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid:

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Bilaga 2 Översiktstabell till riktlinje för representation

Bilaga 2 Översiktstabell till riktlinje för representation Sid 1 (5) 1 Extern Måltid externa gäster. Faktura eller restaurangnota, 2 Extern 3 Extern 4 Intern Kringkostnader vid extern såsom teaterbiljetter. Faktura samt namn på deltagare. Syfte och datum ska anges.

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Reglemente och rutiner

Reglemente och rutiner Sidan 1 av 6 Bilaga 11, KF 57/2015 Reglemente och rutiner för Gåvor och representation i Östhammars kommun www.osthammar.se Sidan 2 av 6 1 Gåvor och uppvaktningar vid 25-års anställning Östhammars kommun

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Bilaga till regler 2017-09-19 Uppdaterad 2017-07-01 DNR: MIUN 2016/878 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Riktlinjer representation

Riktlinjer representation Riktlinjer representation Gäller från 2018-04-01 Beslut KF 2018-03-28, 13 Distribueras av Kommunledningsförvaltningen, Ekonomienheten. Innehåll... 1 1. Representation inklusive gåvor... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/376 2012-05-21 Kommunstyrelsen Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB Riktlinjer för representation Helsingborg Arena och Scen AB Inledning Följande riktlinjer syftar till att konkretisera Helsingborgs stads representationspolicy och innehåller exempel på hur medarbetare

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Representation vid internationella evenemang

Representation vid internationella evenemang TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2019-04-08 KS 2018/0951 Kommunstyrelsen Representation vid internationella evenemang Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms.

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms. Riktlinjer för uppvaktning Fatställda av kommunstyrelsen 2011 och reviderade 2012 av kommunstyrelsen 7. Förtydligandet avser med anställd avses tillsvidareanställd - ANSTÄLLD 1. Högtidsdag 50 år Tillsvidareanställd

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor 1(8) Riktlinje för representation och gåvor Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS2018-255 Dokumenttyp Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för Samtliga kommunala nämnder, helägda

Läs mer

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB Riktlinjer för representation Helsingborg Arena och Scen AB Inledning Följande riktlinjer syftar till att konkretisera Helsingborgs stads representationspolicy för Helsingborg Arena och Scen ABs verksamhet.

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01 Bokföring av moms Daniel Nordström 2014-09-01 Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Resultatkonton Bokföring av Inkomster/Intäkter Bokföring av Utgifter/Kostnader

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 3.25 Riktlinjer för uppvaktningar av FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.25 1 (5) Antaget att kommunfullmäktige 2015-11-02, 108 Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Redovisning av utförd internkontroll 2013

Redovisning av utförd internkontroll 2013 Ärendenr HSN 2013/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 oktober 2013 Redovisning av utförd internkontroll 2013 Sammanfattning intern kontroll 2013 Kontrollplanen för 2013 är dels uppföljande utifrån

Läs mer

Ärende 18KS409 Riktlinjer för representation Gävle kommunkoncern

Ärende 18KS409 Riktlinjer för representation Gävle kommunkoncern onsdag 2018-12-05 11:28 Från: Kommunstyrelsen (e-post) Ärende 18KS409 Riktlinjer för representation Gävle kommunkoncern Till: Gavlegårdarna - Info (e-post);utbildning Gävle (e-post);kultur & Fritid Gävle

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad - Policy Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Allmänt om förmåner Ersättning för arbete en anställd kan få i

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för representation

Policy för representation Policy för representation Beslutad av kommunfullmäktige den 28 januari 2019, 6/19. DnrKS2015.0551 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning... 3 2 Representation... 3 2.1

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Föreslagna riktlinjer fastställer när Växjö kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Utgångspunkt

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

anställda och förtroendevalda

anställda och förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2018-12-04 Beslut: KS 291, 2018-12-04 Riktlinjer för representation och gåvor anställda och förtroendevalda anställda Riktlinjen avser gåvor

Läs mer