Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2"

Transkript

1 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. 1

2 Denna manual är tänkt att användas av kommuner och skolor som genomför enkätundersökningen Om mig. Manualen innehåller tips och råd för det praktiska genomförandet. Det är alltid svårt att göra en plan för genomförande som passar alla. Det kan därför bli nödvändigt att hitta speciella lösningar till just din skola för att det ska gå så smidigt som möjligt. Kontakta gärna samordnaren i kommunen för att diskutera eventuella anpassningar av genomförandet. Innehållsförteckning Om mig- en länsövergripande enkät om ungas hälsa och livsstil... 3 Att planera för användning av resultaten... 4 Tankar om framtiden... 4 Ansvarsområden - vem gör vad?... 5 Kommunen... 5 Enheten för hälsoanalys på landstinget i Östergötland... 5 Rektorer... 5 Tips inför det praktiska genomförandet på skolan... 6 Checklista för dig som ska introducera enkäten för ungdomarna... 9 Bilaga 1. Brev till ungdomar..10 Bilaga 2. Brev till vårdnadshavare...11 För specifika frågor om undersökningen i er kommun. Kontakta er lokala samordnare: förnamn efternamn epost. Vid övergripande frågor om enkäten, genomförandet eller sammanställning av resultatet. Kontakta Enheten för Hälsoanalys, Landstinget i Östergötland: emma.hjalte@lio.se eller marika.wenemark@lio.se 2

3 Om mig- en länsövergripande enkät om ungas hälsa och livsstil Det har länge funnits önskemål om en länsgemensam enkät om ungas hälsa och livsstil i Östergötland. Det regionala ANDT-rådet (alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak) beslutade 2013 att ta fram en webbaserad ungdomsenkät om hälsa och livsstil och uppdraget är sedan dess ett samarbete mellan länets kommuner, Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Enkätundersökningen är förankrad hos alla utbildningsdirektörer i länet. För att spegla barnrättsperspektivet ska ungdomar involveras i enkätprocessens alla delar, från enkätutformning och datainsamling till analys och intervention. För ungdomar är det frivilligt att besvara enkäten, vilket all information måste betona. Om mig bygger på intervjuer med ungdomar i Östergötland om vad som är viktigt för att de ska må bra i livet. Intervjuerna utmynnade i frågeområdena: familj och vänner, hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid och livet och framtiden. Dessa har sedan kompletterats med frågor som tidigare använts i kommunernas arbete med uppföljning av ungdomars hälsa och livsstil. Målet är att ungdomarna ska känna igen sig i enkäten och frågorna ska så långt som möjligt använda språk och begrepp som ligger nära det ungdomarna själva använder. Många ungdomsenkäter har starkt problemfokus och frågar specifikt om dåliga saker. Om mig har en balans mellan positiva och negativa frågor. Mål med Om mig är att: Ge en regional och lokal bild av hälsa och livsstil bland Östergötlands ungdomar. Skapa diskussion och samarbete mellan ungdomar, skola och kommun, och bidra till att öka ungdomars delaktighet i frågor som rör dem. Bli ett kunskapsunderlag för lokalt förbättringsarbete i skolor och kommuner. Ersätta eller komplettera de enkäter som redan används i Östergötlands kommuner. 3

4 Att planera för användning av resultaten En målsättning i hela planeringen har varit att skolan ska få snabb tillgång till sina egna resultat. Förhoppningen är att Om mig, ska inspirera och engagera skolpersonal och elever till gemensamma förbättringsarbeten som främjar ungdomars välmående. Personal från deltagande skolor kommer i december att erbjudas möjlighet att delta i ett seminarium för erfarenhetsutbyte och utveckling av interventioner. Seminariet arrangeras av Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland och hålls på tre platser i länet. Inbjudan kommer senare men notera gärna datumen redan nu. 3 december 13:30-16:30 Motala 4 december 13:30-16:30 Norrköping 9 december 13:30-16:30 Linköping Tankar om framtiden Hösten 2014 blir den första gången Om mig genomförs. Målet är att enkäten ska genomföras regelbundet i regionen. En fördel med en regional enkät är att den lätt kan anpassas efter regionens behov. Tanken är att enkäten innehåller en bas av frågor som är intressanta att följa över tid. Det är sedan möjligt att lägga in fokusområden med andra frågor olika år. Några sådana önskemål är frågor om hedersrelaterat våld och sex och samlevnad. Andra utvecklingsområden för Om mig är att skapa en enklare version av enkäten för exempelvis nyanlända elever eller de elever i särskolan som inte kan besvara den vanliga enkäten. 4

5 Ansvarsområden - vem gör vad? Om mig erbjuds samtliga kommuner i Östergötland. Varje kommun genomför sin enkätundersökning och har tillgång till sina egna data. Enheten för Hälsoanalys, Landstinget i Östergötland, stödjer kommuner och sammanställer resultatet på regional nivå. Kommunen Genomför enkätundersökningen någon gång under veckorna hösten Ger stöd till deltagande skolor under datainsamlingen och återkopplar till Enheten för hälsoanalys på landstinget om det uppstår problem. Förmedlar och återför resultaten till deltagande skolor. Genomför fördjupade analyser utifrån egna önskemål. Enheten för hälsoanalys på landstinget i Östergötland Tillhandahåller informationsmaterial, login-koder och genomförandemanual. Levererar enkäten via Webropol. Förmedlar grundläggande resultatsammanställningar på skol-, kommun- och regional nivå. Ger övergripande stöd och support till kommuner och skolor. Arrangerar seminarier för erfarenhetsutbyte och utveckling av interventioner. Rektorer Informerar skolpersonal, elever och eventuellt vårdnadshavare om enkäten (för exempel på informationsbrev se bilaga 1 och 2). Gör en lokal plan för undersökningen, när i tiden det passar och vem som gör vad på skolan. Genomför enkätundersökningen på skolan under veckorna Ansvarar för att resultatet återförs till elever, elevråd och skolans personal. Gör en plan för användning och implementering av resultaten på skolan. 5

6 Tips inför det praktiska genomförandet på skolan 1. Vem ska ansvara för undersökningen på skolan? Det finns en klar fördel med att ha en person som ansvarar för undersökningen på skolan och som även är kontaktperson för kommunens samordnare. På mindre skolor är det bra om denna person informerar eleverna om undersökningen, delar ut login-koder och gärna finns tillgänglig för frågor under genomförandet. Då får alla elever enhetlig information och enkäten genomförs på liknande sätt i alla klasser. På större skolor kan fler personer behöva involveras i datainsamlingen. Använd gärna denna manual så att alla elever får samma information och förutsättningar för att delta. 2. Hur fungerar login-koderna till webenkäten? För att komma in i enkäten krävs login-koder som distribueras från kommunens samordnare till respektive skola. Varje elev får en egen login-kod. Om en elev tappar bort sin kod kan hon eller han få en ny. Koderna är engångslogin vilket betyder att när hela enkäten är besvarad blir koden låst och kan inte användas igen. Om en elev tar en paus eller blir avbruten mitt under ifyllandet är det möjligt att logga in igen med samma kod och fortsätta där man slutade. Så länge enkäten inte är slutförd kan alltså den som har tillgång till koden logga in och se elevens svar. För att minska risken att det skulle inträffa bör eleverna slutföra enkäten (dvs. klicka ända fram till slutet även om de väljer att inte besvara alla frågor). Det är också bra om använda koder samlas in och kastas av personalen som är närvarande som extra säkerhet. 3. När och hur kan eleverna fylla i enkäten? Skolan kan själv planera när under veckorna undersökningen ska genomföras. Det ska inte ta mer än 40 minuter för information och att svara på enkäten. För elever som besvarar enkäten i skolan bör det finnas en vuxen med som informerar om enkäten och finns tillgänglig för frågor eller om det uppstår några problem. De flesta elever som fått testa enkäten har svarat på ungefär minuter. Vid tidigare enkäter har det visats sig vara en fördel att eleverna ges tillfälle att besvara enkäten på skoltid t.ex. på mentorstid eller vid klassråd. Enkäten kan besvaras med hjälp av en dator, läsplatta eller smartphone. Flera ungdomar har uttryckt att det kan vara svårt och känsligt att besvara enkäter om det finns risk att andra kan se vad man svarar. Samtidigt kan det vara praktiskt att låta elever fylla i 6

7 enkäten samtidigt i en datasal. Om det finns läsplattor eller bärbara datorer är ungdomarnas önskemål att i första hand få använda dem. Om man genomför enkäten i en datorsal är det viktigt att försöka tillgodose ungdomarnas önskemål om avskildhet exempelvis genom att begränsa antalet elever som fyller i enkäten samtidigt. Det är också möjligt att besvara enkäten via en smartphone vilket kan vara ett alternativ för elever som har praktik eller av någon annan anledning inte finns på skolan under perioden. Att svara via mobiltelefon kan upplevas som lite svårare och ta längre tid, speciellt om skärmen är liten. 4. Vilka elever ska erbjudas att besvara enkäten? Målet är att så många elever som möjligt ska få en chans att besvara enkäten. Några kommuner har erfarenhet av att ge särskilt stöd till elever som behöver hjälp med att läsa eller förstå frågorna. Det är då viktigt att säkerställa att eleven så långt som möjligt själv väljer svarsalternativ och helst utan att någon vuxen ser svaren. 5. Hur hanteras elever som är frånvarande? De som är frånvarande kan svara på enkäten vid något uppsamlingstillfälle. Det är också möjligt att ge eleverna en länk till enkäten och login-kod och låta dem besvara enkäten själva. Om det finns hela klasser/grupper som inte finns på skolan (t.ex. om de har praktik) under undersökningsperioden är det också möjligt att skicka information, länk och loginkoder via e-post eller i ett brev. 6. Vad händer med elever som inte kan eller vill delta? Eftersom Om mig bygger på frivillig samverkan med ungdomar är det mycket viktigt att respektera dem som väljer att inte delta. De skolor som låter eleverna besvara enkäten på skoltid bör erbjuda en alternativ uppgift hellre än att låta eleverna ta rast eller gå hem. 7. Måste det finnas ett samtycke från föräldrarna? Det finns inga tydliga regler om hur enkätundersökningar får göras i skolan. Vissa undersökningar använder ett samtycke från föräldrarna för ungdomarnas deltagande och att det sedan är mer eller mindre obligatoriskt för ungdomarna att svara. Om mig har tydligt ungdomsfokus och innehåller frågor som ungdomar själva varit med och utformat. Målsättningen med Om mig är att alla ungdomar själva ska få välja om de vill svara eller inte och att alla därmed ska få samma chans att göra sin röst hörd. Men då krävs också att de har en reell möjlighet att avstå från att besvara enkäten utan att någon vuxen har 7

8 synpunkter på deras val eller försöker övertala dem. Ungdomarna ges också makt över situationen genom möjligheten att hoppa över enskilda frågor i enkäten om de så önskar. Det är därför väldigt viktigt att alla ungdomar nås av informationen att det är frivilligt. Det är bra om så många föräldrar som möjligt informeras om studien t.ex. vid ett föräldramöte eller med informationsbrevet i bilaga 2. Det finns också information om enkäten på 8. Om det uppstår praktiska problem? Webropols enkätverktyg är i grunden mycket driftssäkert. Om enkäten inte går att öppna så kontrollera i första hand att ni använt rätt webblänk. Prova också att stänga webbläsaren och öppna den igen. Om en enskild login-kod inte fungerar, så ge eleven en ny. Vid en oväntad händelse som t.ex. strömavbrott eller brandlarm kan eleverna logga in på nytt med samma kod och fortsätta där de var i enkäten. 9. Vad händer om en elev blir illa berörd eller ledsen? Det finns alltid en risk att frågor kan väcka minnen eller oro hos vissa ungdomar. Den som introducerar enkäten bör vara uppmärksam på om någon elev verkar ta illa vid sig av frågorna. I andra enkäter har det funnits exempel på barn eller ungdomar som förväntar sig att få hjälp om de exempelvis skriver att de upplever sig mobbade i enkäten. Det måste därför framgå mycket tydligt att ingen kommer att veta kopplingen mellan svaren och eleverna. I enkäten finns informationsrutor med förslag på vem man kan vända sig till om man vill prata med någon eller behöver få annat stöd. 8

9 Checklista för dig som ska introducera enkäten för ungdomarna Du som introducerar enkäten för ungdomarna har en mycket viktig roll. Information om undersökningen är viktig både för att ungdomarna har rätt att få veta varför undersökningen görs och hur den ska användas och för att de ska kunna ta ställning till om de vill svara eller inte. Bra information kan också motivera ungdomarna att ta undersökningen på allvar och svara noggrant och sanningsenligt. Man kan gå fram och tillbaka mellan sidorna i enkäten genom att använda knapparna föregående och nästa. Om man ångrar ett svar kan man gå tillbaka och ändra. Det går också att hoppa över frågor. Enkäten har följdfrågor som beror på svaren på tidigare frågor, den kan därför se lite olika ut för olika elever. Före enkättillfället Använd gärna testlänken för att själv titta på frågorna och enkäten i förväg. Då har du en bild av enkäten när du introducerar den för eleverna. Fundera gärna redan nu på vilka frågor du som lärare skulle vilja jobba vidare med på skolan eller diskutera med ungdomarna. Förbered en alternativ uppgift till elever som inte kan eller vill delta. Under enkättillfället Presentera enkäten för eleverna och låt dem läsa igenom informationsbrevet. Dela ut login-koderna till eleverna. Avsluta gärna med en diskussion om vad eleverna tyckte om enkäten och hur de skulle vilja vara delaktiga när skolan får tillbaka resultaten. Efter enkättillfället Notera gärna om det hände något speciellt som kan vara viktigt för att tolka resultaten. Notera gärna också iakttagelser från dig själv eller eleverna som kan komma till nytta för framtida planering av Om mig. Erfarenheterna kommer att kunna diskuteras bland annat på seminarierna i december. 9

10 Bilaga 1. Brev till ungdomar Om mig en enkät om hälsa och livsstil Måste det vara så konstiga frågor i enkäter? Ungdomar som vi intervjuat tycker att enkäter brukar ha många konstiga frågor. Det ville vi ändra på. Frågorna i enkäten Om mig har därför tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Ungdomarna har också sett till att enkäten inte blev för lång och att det nu är lite andra frågetyper än att bara kryssa i rutor. Ta chansen att påverka Din skola kommer att få sammanställningar av enkätsvaren. Resultaten ska vara en hjälp för dem som fattar beslut så att de kan ta större hänsyn till vad ni unga själva tycker. Ta gärna chansen att diskutera resultaten på skolan - det är först då som era svar verkligen kan leda till förändringar. Om att svara på enkäten Enkäten är anonym. Det finns alltså ingenting som kopplar ihop dina svar med just dig. Det betyder också att du inte kan skriva om att du t.ex. vill ha hjälp med något i skolan, eftersom ingen kommer att veta att det är du som har skrivit det. Varje elev får en unik login-kod. Om du tar en paus eller blir avbruten mitt i så kan du logga in igen med samma login-kod och fortsätta där du slutade. När hela enkäten är besvarad blir din login-kod låst och kan inte användas igen. Du bestämmer själv om du vill svara på enkäten eller inte. Om du känner dig osäker kan du gå in och titta på frågorna innan du bestämmer dig. Du kan alltid hoppa över en fråga som du inte kan eller vill svara på. Läs mer om enkäten på Vänliga hälsningar Länets kommuner, Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland Att svara på enkäten betyder också att dina svar sparas i en databas och används i resultatsammanställningar för skolor, kommuner och för hela Östergötland. Dina svar skyddas enligt personuppgiftslagen (1998:204). Din kommun och Landstinget i Östergötland är personuppgiftsansvariga. Studien kommer att prövas av etisk kommitté och resultaten kan komma att användas för forskning. 10

11 Bilaga 2. Brev till vårdnadshavare Om mig- en länsgemensam enkät om hälsa och livsstil Ungdomar som vi intervjuat tycker att enkäter brukar ha många konstiga frågor. Det ville vi ändra på. Frågorna i enkäten Om mig har därför tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Ungdomarna har också sett till att enkäten blev lagom lång och att den innehåller olika frågetyper, inte bara kryss i rutor. Beslutet att ta fram en webbaserad ungdomsenkät om hälsa och livsstil togs i det regionala ANDT- rådet (alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak) och uppdraget är sedan dess ett samarbete mellan länets kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen Östergötland. Elever i Östergötland kommer att fylla i enkäten mellan vecka Eleverna svarar helt anonymt på frågorna och data kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen. Det är frivilligt att besvara enkäten. Vill du veta mer så kan du gå in på Vänliga hälsningar Länets kommuner, Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland 11

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Om mig. - manual för genomförande. Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 på grundskolan och i årskurs 2 på. gymnasieskolan i Östergötland.

Om mig. - manual för genomförande. Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 på grundskolan och i årskurs 2 på. gymnasieskolan i Östergötland. Om mig - manual för genomförande Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 på grundskolan och i årskurs 2 på gymnasieskolan i Östergötland. www.regionostergotland.se Innehållsförteckning En länsgemensam

Läs mer

Ungdomsenkäten Om mig

Ungdomsenkäten Om mig Ungdomsenkäten Om mig - manual för genomförande Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 på grundskolan och i årskurs 2 på gymnasieskolan i Östergötland. www.regionostergotland.se

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

DU KAN VÄLJA SAMARBETE.

DU KAN VÄLJA SAMARBETE. För dig som har kontakt med barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård och socialvård. DU KAN VÄLJA SAMARBETE. Om tystnadsplikt och samtycke. Här kan du läsa om vad tystnadsplikt innebär. Du får också veta

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Söderslättsgymnasiets studentvecka. Bakgrund - tidigare års studentveckor Elevmedverkan Ansvar

Söderslättsgymnasiets studentvecka. Bakgrund - tidigare års studentveckor Elevmedverkan Ansvar Söderslättsgymnasiets studentvecka Bakgrund - tidigare års studentveckor Elevmedverkan Ansvar Om Festmetoden Film och webbplats som Alkoholkommittén lanserade 2005. Riktad till unga vuxna i åldern 18-25

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Statskontorets enkät till organisationer för patientgrupper, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar

Statskontorets enkät till organisationer för patientgrupper, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar Bilaga 8 Bilaga 8 1 (8) Statskontorets enkät till organisationer för patientgrupper, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar 1 Uppgifter om Er organisation 1. Namnet på Er organisation: 2.

Läs mer

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna Bakgrund Då den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en så kallad samordnad

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Resurser för dig som är anhörig

Resurser för dig som är anhörig Resurser för dig som är anhörig Aleforsstiftelsen Aleforsstiftelsens behandlingshem Första Långgatan 21 Aleforshemmet 413 27 Göteborg 441 39 Alingsås Tel: 031-14 20 92 Tel: 0322-66 56 80 E-post: info@aleforsstiftelsen.com

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1 Bilaga 1 Hälsoenkät SF-36 Instruktion: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Informationen ska hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt daglig liv.besvara frågorna genom

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass

PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass Råd till föräldrar som del av ett läromedel som handlar om kroppen och hållbar livsstil. Det ska bidra till att barnen blir friska,

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID anvisningar för föreläsaren futureimagebank.com futureimagebank.com

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz

En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz I en klass kan man t.ex. dela upp eleverna i fyra grupper och låta varje grupp diskutera kring ett barn och därefter be dem redovisa lite

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer