Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola"

Transkript

1 Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola

2 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten 3 Organisationsplan 3 Nämndens vision och värdegrund 3 Skogsviolens vision 4 Skogsviolens styrelseuppdrag 4 Förskolechefens uppdrag 4 Syftet med vår verksamhetsplan samt vårt uppdrag 4 Skogsviolens värdegrund 5 Normer och värden 5 6 Våra mål utifrån arbetet med Likabehandlingsplanen 7 Prioriterade förbättringsområden 8 Mål för läsåret 2014/ Enköpings kommuns nämndplan Förskolans övergripande kompetensbehov 14 Tidsplan 14 Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 2

3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten Skogsviolen är en förskola som bedriver större delen av sin verksamhet utomhus. Förskolan startades 1991 och är personaldriven. Vi finns i Bergvreten i en villa med stor trädgård angränsande till ängar och skog i en mycket lugn och fin miljö som ger barnen många roliga och spännande upplevelser. Maten tillagas på förskolan av råvaror av hög kvalitet. Barnens kost är viktig, rätt bränsle för växande barn är mycket viktigt. Vårt arbete på förskolan sker i nära förtroende samarbete med föräldrarna, vi vill vara ett bra komplement till hemmet därför är den öppna och ärliga kontakten mycket viktig. Vi pedagoger som arbetar på Skogsviolen har ett gemensamt synsätt och verksamheten bedrivs på ett pedagogiskt och utvecklande sätt. Vi arbetar utifrån förskolan mitt i naturen, naturen är en viktig närmiljö för alla åldrar som är en könsneutral lekplats. Förskolan mitt i naturen innebär att barnet blir en nyfiken, pigg liten entreprenör som bygger upp sin självkänsla på en könsneutral plats och skaffar sig en miljömedvetenhet och värnar om djur och natur. Vi arbetar mycket mattematik och teknik. Organisationsplan Förskolan drivs som en ekonomisk förening där Anneli Wilhelmson, Anette Melin, Stefan Wilhelmsson och Christian Melin är medlemmar. Förskolechef är Anneli Wilhelmsson Biträdande Förskolechef Anette Melin Nämndens vision och värdegrund Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Värdegrund Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vara icke-konfessionell. I all utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets/Elevens inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn/Elev ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets/elevens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 3

4 Skogsviolens vision Våga språnget - vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se andra. Om jag är tillsammans med andra, tar jag ansvar och känner mig delaktig. Om jag är delaktig, känner jag lust och glädje. Då lär jag mig... för livet! Skogsviolens styrelseuppdrag Styrelsens uppdrag är att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten, vid återkommande möten diskutera och besluta för förskolans bästa, samt att verka för att följa skollagen, läroplanen, nämndens och förskolans mål/visioner. Förskolechefens uppdrag Att ansvara för att förskolan arbetar mot Lpfö 98, rev. 11:s värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Ansvar för allt som står i Lpfö 98 2:7. Att som pedagogisk ledare stödja och utmana medarbetarna i deras pedagogiska uppdrag. Att ansvara för planering, genomförande, utvärderingar och förbättringar. Att fattade beslut verkställs. Att ansvara för arbetsmiljön. Att följa och arbeta i enlighet med skollagen. Ansvar för alla anställda, medarbetarsamtal, lönesättning, vikarier mm. Ansvar för hälsofrämjande åtgärder Syftet med vår verksamhetsplan samt vårt uppdrag Styra och synliggöra det pedagogiska arbetet samt vara ett verktyg för utvärderingar och ständigt arbeta med vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas. Vi arbetar utifrån Lpfö 98, läroplanen anger de nationella målen för förskolan samt arbetar utifrån kommunens nämndeplan. Förskolan synliggör ständigt för föräldrarna att läroplans målen uppnås. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 4

5 Skogsviolens värdegrund Att alla människor är lika mycket värda. På förskolan ska det råda ett lugnt och tryggt klimat och en god stämning mellan alla i förskolan samt att vi visar varandra ömsesidig respekt. Arbetet mot alla former av kränkande behandling skall ständigt vara aktuellt. Tydliga vuxna är alltid trygga förebilder. Hemmet och förskolan ska samarbeta och klart ta avstånd från alla former av kränkande behandling. Ett gott samarbete får en positiv inverkan på våra barn. Normer och värden, Värdegrund Vi har under året reviderat förskolans värdegrund. Vi har tagit begreppen öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar ur läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och brutit ner vad de betyder för oss på vår förskola. Detta skall vi jobba efter: Öppenhet - Vi ska visa öppenhet gentemot barnen genom att vara ärliga när barnen frågar. Vi ska ge korrekta svar men också kunna erkänna när vi inte vet svaret och be att få återkomma när vi tagit reda på det. Vi ska vara mjuka och varma mot barnen och ge dem kärlek. Vi ska lyssna på varje enskilt barn och visa nyfikenhet på vad de har att berätta. Vi ska prata mycket med barnen, vi ska skoja och busa med dem. Vi ska försöka visa öppenhet gentemot föräldrarna genom att vara raka och ärliga på ett fint sätt t.ex. vid föräldrasamtal. Vi ska vara mjuka och trevliga mot dem så att de känner sig trygga. Vi ska visa respekt och intresse för föräldrarna som individer och ta oss tid att lyssna. Vi ska berätta om vår verksamhet med barnen och om hur dagen varit, om det hänt något speciellt. Vi ska vara öppna gentemot arbetskamraterna genom att vara uppriktiga, ärliga och raka på ett vänligt sätt så att arbetsglädjen fortsätter. Vi ska vara flexibla och öppna för förändringar. Vi ska kunna ge och ta kritik med lyhördhet, kunna leva oss in i hur mottagaren tar emot vad som sägs. Vi ska vara snälla och trevliga, respektera var och en och visa empati. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 5

6 Respekt - Vi ska visa respekt gentemot barnen genom att lyssna och ta oss tid att prata med dem och försöka förstå dem, visa nyfikenhet på vad de vill säga. Respektera barnen som de är oberoende av etnisk tillhörighet, religion och hudfärg. Låta barnen ibland få välja vad de vill göra. Vi ska visa respekt gentemot föräldrarna genom att lyssna och ta oss tid att prata med dem. Vi ska visa våra arbetskamrater respekt genom att lyssna på varandra och försöka förstå varandra. Vi ska vara lyhörda och kunna diskutera med varandra. Förklara för varandra varför man agerar på ett speciellt sätt. Respektera alla som de är, att vi alla kan tycka olika. Vi ska respektera varandras åsikter. Solidaritet - Vi ska visa solidaritet gentemot barnen genom att visa att alla barn är lika mycket värda oberoende av kön, religion eller kulturell bakgrund. Vi ska lära det i leken, vid måltider, temastunder etc. Vi ska tydligt visa barnen att vi är till för dem, att barnen känner trygghet och glädje på Skogsviolen. Vi ska visa solidaritet gentemot föräldrarna genom att visa att vi alltid har tid för dem, och är vi för stunden upptagna ber vi att få återkomma så fort vi får tid. Vi ska vara solidariska mot varandra genom att ställa upp för varandra och respektera varandra som man är. Vi ska vara lojala mot varandra och vi ska ta gemensamt ansvar. Vi ska visa varandra hänsyn och sträva efter att vara rättvisa mot varandra, rättvisa behöver inte vara att alla alltid får samma sak samtidigt. Rättvisa är också att den som har störst behov får det den behöver det mest för stunden. Ansvar - Vi ska ta ansvar för barnen genom att planera vår verksamhet så att den gynnar alla barns utveckling och att barnen känner sig trygga och mår bra. Vi tar emot barnen på ett bra sätt på morgonen. Vi ska vara lyhörda och försöka "ligga ett steg före". Vi ska se till att inget barn känner sig utanför, att alla barn får vara med i leken. Vi ska lära barnen vad som är rätt och fel. Vi är goda förebilder. Vi ska tillgodose barnens behov kroppsligt och själsligt. Vi tar ansvar i vårt samarbete med föräldrarna genom att med veckoplaneringen och VP dokumentera dagligen samt vid lämningar och hämtningar delger föräldrarna vilket gör att de känner sig trygga att lämna sina barn till oss. Vi ger information genom mail och vi berättar hur dagen varit, om det har hänt något speciellt ex. vis. Vi ska kunna motivera för föräldrarna vad vi gör och varför. Vi ska ta ansvar för våra arbetskamrater genom att behandla arbetskamraterna på ett bra sätt så att alla vill gå till sitt arbete med glädje och trivas där. Vi ska vara goda arbetskamrater. Vi ställer upp för varandra vid t.ex. sjukdom eller schemaändring. Vi ska informera varandra, vara ärliga utföra och våra arbetsuppgifter. Vi ska våga stå för vad vi säger och vad vi gör. Vi ska verka för ett demokratiskt arbetsklimat. Alla ska ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 6

7 Likabehandlingsplan, våra mål för året 15/16 Mål 1 Åtgärd Klart Ansvarig Alla barn ska utveckla sin sociala kompetens och öka sin empatiska förmåga I vardagen förekommer ofta konflikter som är en del av barnens sociala utveckling. Här ska vi vuxna hjälpa barnen att hitta olika sätt att lösa konflikter på. Inget barn skall lämnas utanför gruppen. Både genom att prata med och visa barnen vad man kan göra istället för att skapa en konflikt. Vi pedagoger skall vara ett redskap till barnen och finnas till hans då barnen behöver hjälp att lösa en konflikt. Vi pedagoger ska heller inte prata nedlåtande till barnen eller om barnen. Genom detta skall barnen känna sig trygga på förskolan. Viktigt att vi pedagoger är lyhörda och empatiska och tar oss tid för alla barn. Det är vår uppgift som pedagoger och vuxna att se till att inget barn ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling av vare sig andra barn eller vuxna. Samtalsgrupper med de äldre barnen för att belysa god social kompetens samt empati och dess betydelse. Kompisväggen kommer vara synlig i barnens vardag, där vill vi belysa hur man är en bra kompis. Genom observationer, sociogram och intervjuer kommer vi kunna följa barnens sociala kontakter/ kompetens. Kontinuerligt arbete som skall fortgå hela tiden, på våra APT möten går vi ständig igenom alla barn. Gå igenom sociogrammen och utvärdera för att säkerställa att alla barn finns med. Detta görs 3 ggr per termin. All personal på förskolan Mål 2 Åtgärd Klart Ansvarig Förskolan skall vara en lugn och harmonisk plats där alla skall känna trygghet Vi kommer även att titta närmare på utomhusmiljön och utvärdera vad gården har att erbjuda barnen och arbeta med barnen angående detta. Detta hoppas vi kommer skapa en lugnare miljö när vi är på gården. Vi arbetar ständigt med att finnas nära till hands när vi behövs i alla de olika delar av vardagen som barnen möter här. Att visa barnen att vi lyssnar på dem och att vi tycker att det dem säger är vikigt. Ta oss tid att lyssna/ samtala med barnen på ett aktivt sätt, barnen skall känna att de är viktiga och att vi är intresserade av dem. Viktigt på Skogsviolen är att de känner en tillit till sin egen förmåga, stärka varje individ. Detta skall pågå varje dag och det är något som vi arbetar med dagligen. Genomgång på APT möten, men uppstår större saker skall detta omgående tas tag i samt informera föräldrarna. All personal på förskolan, men det utvärderas kontinuerligt beroende på om det är samma barn som orsakar en konflikt eller känner sig otrygg. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 7

8 Prioriterade förbättringsområden 2015/2016 Fortsätta lyfta fram likabehandlingsplanen då detta alltid är aktuellt. Barngruppen just nu är i stort behov av att träna sitt sociala samspel. Jobba mycket med konflikthantering tillsammans med barnen samt fortsätta ha samtalsgrupper. Strukturera upp arbetet i projektgrupperna så en kontinuitet finns år efter år. Tydlig struktur skall finnas men det skall även finnas utrymme för nya idéer och önskemål. Detta kan vi nu göra när vi nu har fast personal. Fortsätta arbeta med vår läroplan och att vi fortsätter synliggöra detta för våra föräldrar genom mail och dokumentation att vi hela tiden arbetar med detta. Utveckla metoden för dokumentationen tillsammans med barnen. Vi har tidigare år arbetat mycket med barns inflytande, genom vår utvärdering i år 2015 ser vi nu att 100 % av föräldrarna är mycket nöjda med detta. Det gäller nu att vi jobbar vidare med detta så vi fortsätter hålla denna höga nivå på barnens inflytande. Ansvara för att barnet under sin vistelsetid skall erbjudas de bästa förutsättningarna för att växa och lyckas på förskolan. Skall uppmärksamma kompis relationer som stärker barnet. Viktigt att varje månad göra sociogram som sedan skall följas upp av pedagogerna, det skall finnas en ansvarig pedagog för detta. Hitta ett bra arbetssätt för att jobba med barnens portfoliepärmar. Titta på och utveckla utemiljöerna där barnen vistas mycket. Hjälpa barnen att hitta och utveckla en god lekmiljö som bygger på lust och fantasi. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 8

9 Av ovanstående krav har vi prioriterat följande i denna verksamhetsplan: Skogsviolens mål 1 Vi ska sträva efter att utveckla barnens sociala kompetens samt empatiska förmåga SMART mål för att uppnå slutmålet Metod och åtgärder (hur ska målet nås?) Ansvarig Klart datum 1 Alla barn skall trivas på förskolan. Vi möter barnet varje dag. Det är upp till föräldrarna att bedöma om vi uppnått målet. Detta ser vi genom vår föräldraenkät i mars Samtliga pedagoger 12/ Vi ska en gång i månaden göra sociogram för att se till att alla barn har någon/ några kompisar 3 Alla barn födda ska få möjlighet att arbeta med kompissolen och samtala om hur en bra kompis är. Läroplanen: Mål 2:1 Normer och värden Arbeta aktivt med olika gruppkonstellationer. Detta på projektstunderna och i vårt vardagliga arbete med barngruppen. Samtalsgrupper med de äldre barnen. Genom sociogrammet Naturbarnen gör en kompissol i början på terminen. Denna belyser vi varje vecka. Vi gör även en kompisvägg. Veckans värd, diskussioner samt arbete i dagliga verksamheten. Samarbetsövningar på bl.a. mattekul för att belysa hur man arbetar tillsammans. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Samtliga pedagoger Samtliga pedagoger 12/ /6-16 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 9

10 2:2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 10

11 Skogsviolens mål 2 Vi ska sträva mot att väcka barnens intresse för det skrivna språket samt stärka barnens språkutveckling SMART mål för att uppnå slutmålet Metod och åtgärder (hur ska målet nås?) Ansvarig Klart datum 1 Alla kottar ska få möjlighet att lyssna på saga minst 2ggr/veckan Vi kommer läsa böcker på vilan, i skogen samt allmänt i vardagen på förskolan. Samtliga pedagoger 12/ Alla barn ska ha möjlighet att se sitt namn på förskolan varje dag Vi ser till att visa det dagligen med namn på stolarna, lådorna och hyllorna. Samtliga pedagoger 12/ Alla naturbarn ska få möjlighet att lära sig skriva sitt förnamn Vi kommer jobba med detta på projektstunderna samt visa det dagligen med namn på stolarna, lådorna och hyllorna Samtliga pedagoger 12/ Alla äldsta naturbarnen ska få möjlighet att rita en egen bok samt spela in den på datorn Läsa mycket böcker för att väcka intresse och fantasi. Jobba med det på projektstunder samt läsa mycket för barnen både ute och inne samt påvisa uppbyggnad av böcker. Samtliga pedagoger 12/6-16 Läroplanen 2:2 Utveckling och lärande * utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 11

12 Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga * upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, * ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper * stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, Arbetslaget ska * samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan, ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag, utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer Enköpings kommuns nämndplan 2015 Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från förskolans och skolans styrdokument samt kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall ses som krav till förvaltning, förskolor och skolor. Kraven skall prioriteras på enheterna och utifrån lokala behov ska egna mätbara mål formuleras. Normer, värden och inflytande Alla verksamheter uppfyller målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar samt bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Arbeta kontinuerligt med vår likabehandlingsplan (Se arb. ovan) Arbeta med samtalsgruppen Viktigt att det alltid finns pedagoger tillhands både inne och ute. Arbeta med barnens förståelse för att den inte är ensamma utan måste ha respekt för alla på förskolan/empati Samarbetsövningar/ rösta/ diskussionsgrupper Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 12

13 Alla verksamheter uppfyller målen för barns och elevers inflytande och delaktighet. Arbetar aktivt med veckans värd Låter barnen få vara med i bestämmande beslut i vardagen samt att uppmärksamma detta för barnen. Att arbeta med barnens delaktighet och inflytande innebär även att vara lyhörd och visa respekt för när barnen uttrycker det de vill och inte vill göra i vardagliga situationer. När det gäller de yngsta barnens önskan får vi pedagoger tolka genom barnens agerande och kroppsliga uttryck. Genom samtal med föräldrarna får vi veta vad barnen tycker om och föräldrarna känner att de blir delaktiga. Det är viktigt att vi pedagoger ser barnet som kompetent, med egna erfarenheter och viljan att ha inflytande och att kunna ta ansvar. Låta barnen få möjlighet till att prova och komma fram till egna svar. Att bygga delaktighet innebär inte att vi vuxna frånsäger oss ansvaret utan att vi bjuder in barnen till att tillsammans med oss får ta ansvar för vardagen på förskolan, detta är en viktig del i vårt dagliga arbete. Kunskap, utveckling och lärande Alla förskolor uppfyller målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Arbetar utifrån vårt veckoschema där projekt, skogen och matematik alltid finns med. (Se planeringar för respektive projektgrupp) Läser/lyssnar på saga varje dag efter lunchen Mycket lek med vuxen nära till hands Vårt dagliga arbete på Skogsviolen Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 13

14 Övergång, samverkan och omvärld Alla verksamheter samverkar med olika skolformer, fritidshemmet, vårdnadshavare och omvärlden till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande. Vi arbetar med aktiva hämtningar och lämningar Utvecklingssamtal varje termin Enkäter samt utvärderingar Överlämningar till Bergvreten skolan samt överlämningsrapport till andra skolor vid speciella behov. NATIONELLT MåL Alla barn och elever ska ges den ledning och Förskolans övergripande kompetensbehov Utifrån medarbetarsamtalen skall vi göra upp en plan för kompetensutveckling inför 2015/16 HLR utbildningen Utbildning med naturskolan Satsa att gå på utbildningarna som är med Friends Tidplan Arbetslaget utvärderar kontinuerligt under hela läsåret på veckoplanering och planeringsdagar. Slutlig utvärdering av mål och verksamhetsplan och likabehandlingsplan: senast Utvärdering av mål för 15/16 senast Ny verksamhetsplan: Senast Ny likabehandlingsplan: senast Verksamhetsplan Skogsviolen 2015/ 2016 Sida 14

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2018 2019 Verksamhetsplan 2018-2019 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2017-2018 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2017 2018 Verksamhetsplan 2017-2018 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2017-2018 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2019 2020 Verksamhetsplan 2019-2020 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2019/2020 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Blå V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-178350 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Värdegrund och uppdrag

Värdegrund och uppdrag MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH FÖR LIKABEHANDLING. Lagar och förordningar som styr arbetet mot diskriminering och för lika behandling. Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 1 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 Verksamhetsplan Förskola Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 1 Vision Värdegrund i Lpfö 98/10 LIP Upplevelser är vår profil som genomsyrar allt vårt arbete i förskolan Sandvikskolans

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Normer och värden (Utdrag ur Likabehandlingsplanen) Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer