Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer"

Transkript

1 Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

2 2

3 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att ge bra service och ett fungerande stöd till framtidens seniorer är en strategiskt viktig fråga. Den stora utmaningen är inte bara att antalet äldre ökar utan också att nya generationer av äldre kommer att ha andra önskemål, krav och förväntningar på samhället och på kommunerna. Därför är det angeläget att Järfälla kommun har mål och idéer om framtidens äldrepolitik. En äldrepolitisk arbetsgrupp tillsattes hösten 2004, med uppdrag att lägga fram förslag om Järfälla kommuns långsiktiga äldrepolitik. En rapport Leva i Järfälla som äldre medborgare presenterades för socialnämnden hösten Rapporten gick ut på remiss till ett drygt tjugotal instanser (nämnder, organisationer och föreningar). Svar inkom från åtta remissinstanser, företrädesvis pensionärsföreningar. Efter förnyade diskussioner, nämndbehandling och ytterligare två remissomgångar har texten bearbetats betydligt. På socialnämndens sammanträde den 23 april 2009 godkändes och fastställdes det nya omformulerade dokumentet. Socialnämnden vill nu inbjuda till en bred dialog om Järfällas äldrepolitik med detta dokument som inspirationskälla. Äldrepolitik är ett vidare begrepp än äldreomsorg och handlar även om hur samhället i stort ska utformas för att möta äldre människors behov. Exempel på viktiga områden är boende, tillgänglig kommunal och kommersiell service, sociala och kulturella aktiviteter, etc. Eftersom ansvaret för utvecklingen av ett bra samhälle för äldre vilar på olika aktörer såväl inom som utom kommunen (bl.a. landstinget), är det viktigt med en levande och gemensam dialog tillsammans med de organisationer som verkar för att tillvarata äldres intressen. Den gemensamma utgångspunkten för äldrepolitiken i kommunen bör vara: Järfälla ska vara en attraktiv och trygg kommun för seniorer att bo och leva i, där inflytande, valfrihet och livskvalitet är ledstjärnor. 3

4 Utvecklingsområden Valfrihet, inflytande och livskvalitet är tre övergripande riktmärken, som bör ligga till grund för kommunens äldrepolitik. Totalt har fem utvecklingsområden identifierats som särskilt viktiga när det gäller att forma framtidens äldrepolitik. De kan uttryckas i följande påståenden, vilka även kan fungera som målformuleringar: 1. Valfrihet Bra boende för Järfällas seniorer! Underlätta för äldre att bo kvar hemma! 2. Inflytande Stärk äldres självbestämmande! 3. Livskvalitet Liv till åren! Stöd till frivilliga insatser! För varje område finns ett antal strategier som anger hur respektive mål ska uppnås. 4

5 Befolkningsutveckling Inledningsvis kan det vara på sin plats att nämna något om Järfällas befolkningsutveckling de närmaste åren för åldersgruppen 65 år och äldre. Gruppen år ökar med ca personer och personer 80 år och äldre ökar med ca Den övre linjen/grafen visar ökningen totalt för åldersgruppen över 65 år

6 1. Valfrihetet Bra boende för Järfällas seniorer! STRATEGI DETTA SKA EFTERSTRÄVAS: Valfrihet i boendet Ökad fokus på äldres bostadsbehov Aktiv och långsiktig planering av boende för äldre inom ramen för kommunens bostadspolitik Inventera behoven och önskemålen Bygg attraktiva och alternativa boenden för olika behov Stimulera utbyggnaden och utvecklingen av seniorbostäder Trygghetsbostäder inrättas på lämpligt sätt utifrån behov och efterfrågan Boendet är sannolikt den mest centrala frågan för möjligheterna till ett fungerande liv och en trygg tillvaro när man blir äldre. En större mångfald i boendet efterfrågas. Framtidens äldre vill ha fler attraktiva boendealternativ att välja på när t.ex. villan eller radhuset inte längre fungerar att bo kvar i. För många äldre kanske de flesta är trygghetsfrågorna centrala, liksom fysisk tillgänglighet och närhet till service. Kommunen har f.n. två huvudformer av boenden: Boende som tillhör den vanliga bostadsmarknaden, dvs. lägenheter och småhus, vanligtvis benämnt ordinärt boende. Till denna kategori hör även seniorboenden, som har äldre (t.ex eller 65 +) som målgrupp. Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Denna form av boende regleras i socialtjänstlagen. Lägenheterna fördelas genom myndighetsbeslut. Här är omsorgen det primära och huvudmannen (socialnämnden) har även sjukvårdsansvar (upp till sjuksköterskenivå). 6

7 Dagens utbud av boendeformer kan inte till fullo tillgodose de behov som efterfrågas. Nya former behöver tillskapas. Under 2008 presenterade Statens Offentliga Utredningar ett slutbetänkande från Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet. Där konstaterar man att behovet av bostäder anpassade till den åldrande människans behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver. Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka kraftigt, särskilt bland dem över 85 år. Äldreboendedelegationen föreslår bland annat att: Begreppen för bostäder för äldre ska vara seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende Kommunerna får enligt en särskild lag befogenhet att, utan föregående biståndsprövning, tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre Målgruppen för trygghetsbostäder ska vara äldre människor som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende De som bor i trygghetsbostad ska ha tillgång till gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs samt trygghetslarm. Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider Kommunen måste ha ökat fokus på äldres boendebehov och stimulera en aktiv bostadspolitik. Utbyggnad och utveckling av lämpliga bostäder för äldre ska ha hög prioritet. Eftersom planering av bostäder är en omfattande och lång process behövs framförhållning och en långsiktig strategi. För att få kunskap om och underlag för planeringen bör det inom ramen för det bostadspolitiska ansvaret utvecklas system för bland annat inventering av de äldre invånarnas önskemål och behov. Det är viktigt att äldre människors önskemål om boende respekteras och att det skapas utrymme för valfrihet. Det handlar mycket om att vara lyhörd för de behov och önskemål som uttalas. 7

8 Underlätta för äldre att bo kvar hemma! STRATEGI DETTA SKA EFTERSTRÄVAS: Ökad tillgänglighet och framkomlighet såväl utom- som inomhus Utökad tillgång till service, t.ex. närtrafik (vinkbuss) och fixartjänst Utveckla teknikstödet (ACTION m.m.) Utveckla stödet till närstående. Korttidsboende som öppen tjänst utan biståndsbedömning Samarbete dygnet runt mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunens hemtjänst De flesta äldre vill bo kvar i sin bostad (villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet) även när behovet av hjälp och stöd ökar. Därför är det viktigt att kommunen på olika sätt underlättar ett kvarboende men på den äldres villkor och önskemål. Det ska inte vara ett tvång att bo kvar. Här måste dock närstående och andra (t.ex. personal inom hemtjänsten) vara lyhörda och uppmärksamma. En äldre person med begynnande eller lätt utvecklad demens kanske inte alltid kan uttrycka sina behov och önskemål. Även ensamhetsproblemet måste beaktas och förebyggas, liksom risken för social understimulans. För att boendet ska fungera långt upp i åren, när förmågan att förflytta sig börjar avta, måste bostäderna utformas så att det är fysiskt möjligt att bo kvar. Idag kan den som är funktionshindrad ansöka om bostadsanpassningsbidrag för anpassning eller ombyggnad av sin bostad. Bidraget kan användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet, t.ex. förflytta sig, sköta sin hygien, laga mat, ta sig in och ut ur bostaden etc. Vid nybyggnation av bostäder bör det vara standard att bygga in tillgänglighet redan från början, såväl inom- som utomhus. Att åtgärda problem i ef- 8

9 terhand är sällan lätt och framför allt inte billigt. Kommunen kan underlätta en sådan utveckling genom att i detaljplanearbetet ställa krav på tillgänglighet och framkomlighet. Tillgängligheten i boendet, närområdet och samhället i övrigt kan många gånger vara avgörande för om kvarboende är möjligt eller inte. Att kunna ta sig till affären, apoteket m.m. får inte vara för ansträngande och besvärligt. Närtrafik (vinkbussar) är ett sätt att öka och underlätta möjligheten att ta sig till ett affärscentra och dylikt. I Plan- och bygglagen finns sedan 1 juli 2001 bestämmelser som syftar till att undanröja hinder i befintliga publika lokaler och allmänna platser. Fastighetsägare, näringsidkare och kommuner ska fortlöpande avhjälpa fysiska hinder, t.ex. nivåskillnader vid gångpassager, tunga dörrar som saknar dörröppnare, installera ledstänger, ramper etc. Senast år 2010 ska allt vara färdigt. Kommunens bostadsföretag JHAB bör ges uppdrag att i det egna bostadsbeståndet så långt de är möjligt åtgärda fysiska tillgänglighetsproblem. Även privata fastighetsägare behöver göra detsamma. Här kan kommunen agera föregångare och förebild. Tillgången på enkla servicetjänster för äldre kan förebygga och fördröja ett mer omfattande omvårdnadsbehov och bör därför utökas och utvecklas. Ett exempel är den s.k. fixartjänsten, som kan utnyttjas gratis av personer från 70 år för enklare praktisk hjälp i hemmet. På det tekniska området finns en stor utvecklingspotential. Ett exempel på detta är det IT-baserade hemstödet ACTION, där syftet är att ge information, utbildning, råd och stöd i det dagliga livet, vilket kan bidra till att minska ensamhet och isolering. Den tekniska utvecklingen inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) går snabbt framåt och kommunen måste följa utvecklingen och stå beredd att ta till sig ny teknik när den blir tillgänglig. Den enskilde ska via IKT kunna uppleva ökad trygghet, få ökade kunskaper samt få möjlighet till bibehållen/utökad kontakt med personliga nätverk. Det är även av stor vikt att stödja närståendevårdare i deras ofta tunga och slitsamma arbete. Exempel på stöd är dagverksamhet, avlösning i hemmet, anhöriggrupper etc. För att öka tryggheten för den enskilde och dennes närstående bör insatsen korttidsboende göras om till en s.k. öppen tjänst som inte kräver biståndsbeslut. Den närstående kan därmed få en lättillgänglig avlastning efter eget önskemål. Som komplement till hemtjänsten finns landstingets hälso- och sjukvård. Det är angeläget att hitta fungerande modeller för vidareutveckling av rutiner och samverkansformer mellan landstinget och kommunen. Ett exempel är det nyligen startade utvecklingsprojektet med en samordningstjänst, som bygger på ett helhetstänkande och utökat samarbete mellan vårdcentralen och äldreomsorgen. Syftet är att samordna och förstärka resurserna så att den enskilde äldre får större trygghet i den hjälp som kommunen och landstinget ger. Samverkan med geriatrisk vård, äldrepsykiatri, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), minnesmottagning och strokegruppen kommer att bli än mer betydelsefull framöver. 9

10 2. Inflytande Stärk äldres självbestämmande! STRATEGI DETTA SKA EFTERSTRÄVAS: Inriktningen ska vara självbestämmande, valfrihet och service Antalet tjänster som beviljas enligt förenklad handläggning ska öka Fler öppna tjänster införs Biståndsbedömda insatser ska vara så få som möjligt Tydlig information på fler språk ska finnas tillgänglig De flesta människor vill bestämma över sin egen tillvaro, äldre är inget undantag. Kundval i hemtjänsten infördes år 2001 i Järfälla. Syftet var att ändra maktrelationen mellan den enskilde och utföraren. Kunden/ brukaren väljer själv utförare utifrån en förteckning av flera certifierade företag alternativt kommunens egen regi. Kunden kan när som helst byta utförare om han/ hon inte är nöjd. Utföraren ska se brukaren som sin kund och uppdragsgivare. Kundperspektivet är centralt för kvalitet och servicekänsla. Att ha valmöjligheter är självklar utgångspunkt även i omsorg och vård. Idag finns möjlighet att ansöka om serviceinsatser i hemmet samt trygghetslarm/telefon enligt s.k. förenklad biståndsbedömning. Ansökan kan göras både på traditionellt sätt och via e-tjänst. Förenklad biståndsbedömning går till så att den enskilde skriftligt redogör för sin situation och sina behov, d.v.s i princip gör sin egen biståndsutredning. Fler tjänster ska på sikt kunna sökas på förenklat sätt. Genom e-tjänster ska den äldre kunna följa sitt ärende både avseende beslut och utförande. 10

11 Så kallade öppna tjänster finns idag i begränsad omfattning inom äldreomsorgen. Exempel på befintliga öppna tjänster är möteplatser/träffpunkter och fixartjänsten. Med öppna tjänster menas att det inte krävs biståndsbedömning för att få utnyttja tjänsten/insatsen. Antalet tjänster som enkelt kan erbjudas efter fastställda kriterier och utan biståndsbedömning bör utökas. Tänkbara exempel är korttidsboende, trygghetslarm och avlösarservice. För att stärka valmöjligheterna och självbestämmandet bör strävan vara att de biståndsbedömda insatserna ska vara så få som möjligt. Äldre medborgare måste känna förvissning om att kommunens service finns till hands om och när den behövs. Man undviker samtidigt att den enskilde garderar sig för kommande stödbehov. Informationen om vilken stöd och service som kommunen erbjuder måste förbättras och utvecklas. Information om rättigheter och handläggningsprocesser ökar möjlighet till valfrihet och inflytande. Tillgänglighet till information per telefon, på webbplatsen, i broschyrform stärker självbestämmandet. Av särskild vikt är att kunna tillhandahålla information på flera språk. Om man vet vad som finns underlättas valet av det utbud av tjänster som tillhandahålls. Även information om kvalitetsjämförelser måste presenteras på ett tydligt sätt, så att medborgarna själva kan se och värdera vilka företag/utförare som har bättre eller sämre betyg. 11

12 3. Livskvalitet Liv till åren! STRATEGI DETTA SKA EFTERSTRÄVAS: Sociala och kulturella aktiviteter ska stimuleras, underlättas och utvecklas Utevistelse i olika former är rättighet för alla och ska tillgodoses Kulturhus för äldre utreds lokalbehovet inventeras Uppsökande arbete bedrivs kontinuerligt Ett rikt liv långt upp i åren kan förebygga och senarelägga behovet av omfattande stöd och hjälp. Det som normalt brukar betraktas som speciellt hälsobringande är sociala, kulturella och fysiska aktiviteter, medan ett liv i ensamhet och utan stimulans ger motsatt effekt. Sannolikt är detta sant på en generell nivå. Därför måste kommunen stimulera, underlätta och utveckla sociala och kulturella aktiviteter för seniorer. De faktorer som, enligt bl.a. en vetenskaplig undersökning i England 2006, minskar livskvaliteten är långvarig sjukdom, svårigheter att förflytta sig och göra det man brukar, depressioner och ekonomiska bekymmer. Den undersökta gruppen bestod av människor mellan 50 och 84 år. Strävan bör alltså vara att minska den typen av problem. Undersökningar har också visat att det som påtagligt kan förbättra livskvaliteten är ett socialt engagemang, t.ex. genom frivilligarbete. Att betyda något för någon annan och ha en roll i samhället är viktigt för de flesta människor. Kommunens utveckling och utökning av mötesplatser och träffpunkter är ett led i att erbjuda social gemenskap och stimulans i trivsamma former, samt motverka 12

13 ensamhet. Mötesplatserna är öppna för alla. Även frivilligorganisationer är engagerade i mötesplatserna. Utbudet på mötesplatserna behöver utvecklas ytterligare. För att ytterligare stärka möjligheten till ett varierat och rikt kulturliv för äldre har det framförts önskemål om ett kulturhus aktivitetscentrum speciellt utformat för seniorer. De stora pensionärsorganisationerna PRO och SPF har dock påpekat, att detta inte skulle innebära att bra lokaler skulle kunna undvaras i de kommundelar där ifrågavarande kulturhus inte är beläget, eftersom man har stor del av verksamheten utspridd i de fyra kommundelarna. Det som hittills visat sig svårt att åstadkomma är att ge äldre människor möjlighet till utevistelse i den omfattning som önskas. Här behövs en förändring. Utevistelse måste vara en självklarhet för alla efter vars och ens önskemål och förutsättningar. Olika sätt att lösa detta problem måste utredas och åtgärdas. I vilken utsträckning kan frivilliga och/eller volontärer utnyttjas för att hjälpa till? Enligt 5 kap 6 socialtjänstlagen ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Socialförvaltningen har under 2008 inlett ett förebyggande och uppsökande projektarbete. Alla som är födda 1928 eller tidigare kommer att erbjudas hembesök. Förutom att få grepp om äldres situation vad gäller hälsa, levnadsvillkor och eventuella hjälpbehov m.m. ska den enskilde ges personlig information om kommunens, landstingets och frivilligorganisationernas olika verksamheter. Under projektets gång har man märkt att hembesöken ökat den enskildes trygghetskänsla. Det uppsökande arbetet behöver prövas och finna former för att kunna utvecklas och bedrivas kontinuerligt som en integrerad del av äldreomsorgen. Samverkan med frivilligorganisationerna bör undersökas och prövas. 13

14 Stöd till frivilliga insatser! STRATEGI DETTA SKA EFTERSTRÄVAS: Stärk det frivilliga arbetet ge ekonomiskt stöd till pensionärs- och frivilligorganisationerna Volontärverksamheten utvecklas och utökas De pensionärsorganisationer som ingår i kommunala pensionärsrådet, PRO, SPF och RPG får tillsammans ett årligt bidrag på sammanlagt kronor (2008). Bidraget fördelas efter varje organisations medlemsantal i Järfälla. Det är viktigt att socialnämnden stöder verksamheten i dessa organisationer även fortsättningsvis. Pensionärsorganisationernas arbete är viktigt för det sociala och kulturella livet och engagemanget. Även andra föreningar och frivilligorganisationer inom äldreområdet bör få möjlighet till ekonomiskt stöd för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet. Under 2008 startade ett projekt för att utveckla volontärverksamhet benämnt Frivilligt socialt arbete i äldreomsorgen. Arbetet leds av en frivilligsamordnare och ett flertal av kommunens föreningar deltar på olika sätt i verksamheten, som riktar sig till personer över 65 år. Målet är att skapa volontärverksamhet där man tillvaratar medborgarnas intresse av att såväl utföra som att motta frivilliginsatser inom äldreomsorgen. Frivilliga insatser kan ge äldre en möjlighet att utöva och bibehålla egna intressen, men även bryta isolering och ensamhet. Aktiviteterna kan t.ex. vara att besöka någon 14

15 i dess hem för ett gott samtal, vara sällskap vid promenader, läsa högt eller lösa korsord, besöka ett äldreboende eller dela ett specialintresse med någon äldre. I framtiden kommer vi att få se mer av volontära insatser och frivilligarbete, framför allt som komplement till kommunens ordinarie verksamhet såväl i ordinärt boende som på äldreboenden. Här står kommunen inför ett viktigt utvecklingsområde. 15

16 Socialförvaltningen Besöksadreass: Vibblabyvägen 3, Järfälla. Postadress: Järfälla. Telefon: e-post: Foto omslag Mikael Nasberg Layout: Press Art Tryck Allduplo Offsettryck AB, Stockholm

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Promemoria 2011 11 25 Socialdepartementet Ullalena Hæggman Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att uppmärksamma

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 PLAN FÖR Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 Inledning Syfte med att upprätta en äldreplan Eslövs kommuns äldreplan ska säkerställa att äldres behov och intressen samt delaktighet och möjlighet till

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna.

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna. Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna 1. Mycket byggande är Har drivit och Vi vill att på gång i Nykvarn. kommer

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Januari 2010 www.finspang.se Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Innehåll 1. Målsättning för äldreomsorgen i Finspångs kommun s.5 1.1 Nationella

Läs mer

Policy för frivilliga i Kristianstads kommun

Policy för frivilliga i Kristianstads kommun Policy för frivilliga i Kristianstads kommun Fastslagen av Omsorgsnämnden 2011-10-27 ON 103 Dnr 2011/239 Dpl 760 Policy för frivilliga i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har för att förbättra

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Ks 2013-243 R 2(23) Sammanfattning En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Svenska Röda Korset i samarbete med Temo, november 2004 Inledning Svenskarna hör till de folk som blir äldst

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsinriktning för äldreomsorgen 2010 2014 1 Inledning

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007 2011 2 F Ö R O R D Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. Så står det i inledningen till den äldreplan du just nu har i din hand. Att lyfta

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program för Eslövs kommun januari 2004 december 2007 Folkhälsa allas vårt ansvar! Produktion: Text: Kristina Warming, Folkhälsosamordnare. Layout: Informationsenheten. Tryck: Prinfo

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2006

Bidrag till frivilligorganisationer år 2006 Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-28 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER

SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER Äldreomsorg Antagna av socialnämnden 2015-10-14 130 Syftet med Socialnämndens servicegarantier är att tydliggöra för Dig, så att du vet vad du kan förvänta dig av oss och

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se POLICY Datum 2013-05-27 Diarienummer 2013 000027 Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden cessägare Dokumentnamn

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

Medborgarförslag. Per-Ola Larsson 2014-06-11. Till Östermalms stadsdelsnämnd. Från By

Medborgarförslag. Per-Ola Larsson 2014-06-11. Till Östermalms stadsdelsnämnd. Från By Medborgarförslag Till Östermalms stadsdelsnämnd 2014-06-11 Från By Per-Ola Larsson Page 1 of 4 REGERINGEN PUBLICERADE FÖLJANDE TEXT PÅ SIN HEMSIDA DEN 4 JUNI 2014 Ny studie att drabbas av depression i

Läs mer