Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad"

Transkript

1 Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

2

3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag... 5 Inflytande... 5 Hälsofrämjande förhållningssätt... 5 Brukaranpassning... 5 Hur får jag stöd och hjälp... 6 Genomförandeplan... 6 Individuell plan... 6 Anhöriga och andra i det personliga nätverket... 6 Frivillig- och volontärverksamhet... 6 Åldras i trygghet och med bibehållet oberoende... 8 Trygghet och information... 8 Uppsökande och förebyggande verksamhet... 8 Hjälpmedel... 8 Bemötas med respekt Bemötande Kommunikation Tillgång till god vård och omsorg Skälig levnadsnivå Boende Hälso- och sjukvård Stöd vid livets slut Systematiskt kvalitetsarbete Evidensbaserad praktik Kompetens Styrdokument Internationell nivå Nationell nivå Kommunal nivå Förklaring till ord och begrepp som används i plan för vård- och omsorgsverksamheten Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 1

4 2 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

5 Inledning Vård- och omsorgsverksamheten vänder sig till alla över 18 år, även de som bara vistas tillfälligt i Malmö. Planen gäller både för Malmö stads verksamheter och för de privata entreprenörer som har avtal med Malmö stad. Hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, vissa hjälpmedel, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd, förebyggande och uppsökande verksamhet är exempel på stöd och hjälp som man kan få. För att få stöd och hjälp från vård- och omsorgsverksamheten behövs i de flesta fall ett biståndsbeslut. Undantag är hemsjukvård, hjälpmedel och deltagande i öppna verksamheter. Hur ansökan och beslut om stöd och hjälp går till beskrivs längre fram i planen. Stöd och hjälp ges utifrån individuella behov och med respekt för den personliga integriteten. Förutsättningar och behov ska vara utgångspunkt när behov av stöd och hjälp bedöms. Det är alltid frivilligt att ta emot stöd och hjälp. Plan för vård- och omsorgsverksamheten är indelad i fyra huvudrubriker. Detta är värdegrunden för Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet: l Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. l Åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. l Bemötas med respekt. l Tillgång till god vård och omsorg. Plan för vård- och omsorgsverksamheten antogs av kommunfullmäktige , och ersätter Äldreomsorgsplan för Malmö från 2004 samt Plan för funktionshindrade från Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad gäller fortfarande. Syfte och omfattning Planen är till för att tydliggöra vilken omvårdnad och service som brukare och deras anhöriga kan förvänta sig, samt att vård- och omsorgsverksamheten vet vilka krav som ställs på den. Plan för vård- och omsorgsverksamheten är ett av de lokala styrdokumenten som gäller för Malmö stad. Alla som är anställda eller har uppdrag inom vård- och omsorgsverksamheten ska arbeta efter gällande styrdokument, både internationella, nationella och lokala. Exempel på andra styrdokument och lagar finns i slutet av planen. Malmö stads verksamheter är målstyrda. Det finns mål som beslutas på olika nivåer och detta kallas målhierarki. Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål, och ändrar dem vid behov. Inriktningsmål för verksamheten finns i plan för vård- och omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsen fastställer effektmål baserade på inriktningsmålen och följer upp dem varje år. Effektmålen finns i en bilaga till planen. Alla nämnder som ansvarar för vård- och omsorgsverksamhet ska dessutom fastställa och följa upp egna operativa mål varje år. De operativa målen ska utgå från inriktnings- och effektmålen. Stadskontoret, Avdelning vård och omsorg, har tagit fram underlaget till planen. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 3

6 4 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

7 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag Alla ska kunna leva sitt liv som man önskar, utifrån sin egen identitet och personlighet. Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att känna välbefinnande. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har samband med en bra hälsa. Att inte uppleva en känsla av sammanhang, kan påverka livskvalitet och hälsa negativt. Kost, fysiska, sociala och kulturella aktiviteter kan förebygga hälsoproblem och leda till en större livskvalitet. Inriktningsmål Du som är brukare ska ha inflytande över hur stöd och hjälp från vård- och omsorgsverksamheten utformas Inflytande Du som får stöd och hjälp ska så långt som möjligt ha inflytande över när och hur du får detta. Vår verksamhet ska vara brukarorienterad. Vi ska vara flexibla så att vi kan möta dina och dina anhörigas behov, även när behoven ändras. Medarbetarnas och chefernas kommunikation och bemötande, och vårt sätt att organisera verksamheten ska göra detta möjligt. Du som får stöd och hjälp, och dina anhöriga, påverkas av hur vi utför vårt uppdrag. Vi måste förstå vilken roll vi har i ditt liv. Vi ska reflektera över hur vi beslutar om stöd och hjälp. Vi ska också vara medvetna om vårt förhållningssätt och hur du påverkas av sättet vi arbetar på. Detta är grundläggande för att värdegrunden ska kunna förverkligas. Hälsofrämjande förhållningssätt Dina förmågor och resurser ska bevaras, tas tillvara och om möjligt utvecklas. Vi ska ska arbeta hälsofrämjande och ha ett så kallat salutogent förhållningssätt. Detta innebär att vi ska utgå från det friska och arbeta hälsofrämjande utifrån dina egna förutsättningar, och ge dig möjlighet till självständighet och meningsfullhet. Vi ska stödja dig att göra det du själv klarar av och hjälpa dig med det du inte klarar. Maten och måltiden är viktig både för livskvaliteten och för att tillgodose behov av energi och näringsämnen. Du ska kunna ha inflytande över måltiderna och kunna påverka när och vad du vill äta. Måltiden ska vara en lustfylld upplevelse för alla sinnen. Risken för undernäring eller övervikt kan öka för dig som är sjuk och har nedsatta funktioner. Det är viktigt att måltiden anpassas efter dina behov, vanor och önskemål. Brukaranpassning Alla ska få stöd och hjälp utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vi ska samverka så att dina behov tillgodoses, oavsett hur Malmö stad valt att organisera verksamheten. Du ska få stöd och hjälp på ett sådant sätt att det stärker din möjlighet att leva ett självständigt liv. Chefer och medarbetare ska ha en dialog med dig så att vi får en samsyn om mål och syfte med stöd och hjälp. Anhöriga och andra kan delta i samtalen om du vill. Mål och syfte med stöd och hjälp ska tas fram tillsammans med dig. Serviceinsatser som städning, promenader och liknande, ska kunna genomföras med flexibilitet utifrån dina önskemål. Du ska till exempel kunna byta en serviceinsats mot någon av de andra serviceinsatserna som du blivit beviljad. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 5

8 Dina behov och förmågor kan ändras när tiden går. Beslut om stöd och hjälp måste därför följas upp regelbundet. Besluten ska ändras om dina behov ändras. Du kan också ändra hur du vill att stöd och hjälp ska utföras. Anhöriga och andra i det personliga nätverket kan vara en viktig del av ditt liv, och kan vara delaktiga i beslut om stöd och hjälp. Detta gäller under förutsättning att du som brukare vill det. Du som är brukare måste godkänna att anhöriga och andra är delaktiga om vi ska kunna ha en öppen dialog. Hur får jag stöd och hjälp Alla som vill får delta i våra öppna verksamheter. Öppna verksamheter är till exempel våra träffpunkter och mötesplatser. Här erbjuds du bland annat social samvaro, underhållning och hälsofrämjande aktiviteter. Respektive verksamhet har ett program där det står vilka aktiviteter du kan delta i. Om du vill få stöd och hjälp med hemtjänst, särskilt boende eller andra insatser så ska du ansöka om detta hos en biståndshandläggare i stadsområdet där du bor. I vissa fall kan en företrädare ansöka för din räkning. När du ansöker om insatser, så utreder en biståndshandläggare hur din livssituation ser ut. Vi tar reda på vad du klarar själv, vilka förmågor och färdigheter du har och vilka som kan tränas upp. Du berättar för biståndshandläggaren vad du vill ha hjälp med. När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. I beslutet står vilket stöd och vilken hjälp som du kommer att få. Om du ansökt om insatser som inte beviljas så får du ett avslagsbeslut för de insatserna. Avslagsbeslut kan överklagas. Hur du gör står i beslutet. Du som är anhörig och vårdar närstående kan ansöka om bistånd för din egen del, oavsett vilka förmågor och behov din närstående har. Du som behöver hjälpmedel ska kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som har rätt att förskriva hjälpmedel. Vissa hjälpmedel förskrivs av Region Skåne. Läs mer på sidan 8. Om du inte kan ta dig till din vårdcentral själv, eller med hjälp, så kan din läkare skriva en remiss till hemsjukvården. Läs mer om hemsjukvård på sidan 11. Genomförandeplan När du har fått beviljat stöd och hjälp, ska du berätta hur du vill att vi ska hjälpa dig med insatsen. Detta skriver vi sedan ner i en genomförandeplan. Om du vill så kan till exempel en anhörig eller någon annan du väljer vara med när genomförandeplanen ska formuleras. Framför allt om fler bor tillsammans i bostaden är det grundläggande att deras situation också beaktas. Även om du inte vill ha en genomförandeplan, så ska vi utforma och genomföra insatserna enligt dina önskemål och behov, och dokumentera detta. Individuell plan Alla som har behov av stöd och hjälp från både Malmö stad och Region Skåne ska erbjudas en individuell plan. Anhöriga ska ges möjlighet att delta, om det är lämpligt och om du ger ditt medgivande. Dina behov av stöd och hjälp anges i den individuella planen. Det ska stå vad Malmö stad ska ansvara för, vad Region Skåne ska ansvara för och om det är någon annan som ska ansvara för något. Det ska också fastställas vem som ska ha det övergripande ansvaret för den individuella planen. Anhöriga och andra i det personliga nätverket Du som är anhörig har rätt till stöd och hjälp. Detta kan innebära att du själv blir brukare. Vi har ansvar för att stödja personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta ansvaret har vi även om den som vårdas inte har stöd och hjälp från vård- och omsorgsverksamheten. Vi ska stödja dig som är anhörig för att du ska ha en möjlighet till bibehållen livskvalitet och självständighet. Vi ska väga in hur du som anhörig påverkas av de insatser vi gör för brukaren, och vad du som anhörig kan behöva erbjudas som service eller som eget bistånd. Som anhörig kan du få information/utbildning och samtalsstöd. Du kan också få avlösning om du ansöker om det och ansökan beviljas. Stödet till dig ska vara individuellt och flexibelt. Även om du inte haft något stöd tidigare, ska vi vara uppmärksamma på ifall du har behov av stöd i samband med att din närstående får vård i livets slutskede. Frivillig- och volontärverksamhet Malmö stad anser att sociala frivilliga insatser är viktiga och vill uppmuntra till sådana. Frivilliginsatser fråntar 6 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

9 inte Malmö stad det ansvar som finns i lagstiftningen. Frivilliga insatser kan bidra till att motverka social isolering och att Malmöbor får en högre livskvalitet. Detta kan gälla både de som är volontärer och de som får insatserna. Föreningar som intresseorganisationer, kulturföreningar, samfund, pensionärsorganisationer, organisationer inom funktionshinderområdet, anhörigföreningar med flera, är viktiga samarbetsparter och komplement till Malmö stads verksamhet. Malmö stad vill ha en förtroendefull samverkan med ideella organisationer, med ömsesidig vilja och respekt. Malmö stad och frivilligorganisationerna har olika roller och ansvarsområde. Kvaliteten på stöd och hjälp från Malmö stad ska aldrig vara beroende av frivilliginsatser. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 7

10 Åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Detta står i Socialtjänstlagen. Alla brukare och anhöriga ska känna sig trygga med stöd och hjälp som vård- och omsorgsverksamheten ger. Stöd och hjälp ska utformas så att alla kan känna trygghet och uppleva livskvalitet. Inriktningsmål Du som är brukare ska känna dig trygg med vård- och omsorgsverksamhetens stöd och hjälp Trygghet och information Att känna trygghet och välbefinnande är din egen individuella upplevelse. Vi ska ge förutsättningar för att du ska kunna känna välbefinnande, till exempel genom att stödja ditt självbestämmande och din delaktighet. Vi ska alltid kunna legitimera oss, och du ska lätt kunna se legitimationen. Du och dina anhöriga ska få information om hur legitimationen ser ut innan stöd och hjälp påbörjas. Du ska kunna lita på att du får de insatser som du har beviljats på det sätt och vid den tid ni kommit överens om. Du ska få information om eventuella förändringar så snart som möjligt, så att du alltid vet när och av vem stöd och hjälp ska utföras. Alla ska få information på ett sådant sätt så att den är lätt att förstå och ta till sig. Alla brukare och anhöriga ska känna sig trygga att alltid kunna framföra synpunkter på vård- och omsorgsverksamheten. Uppsökande och förebyggande verksamhet Äldre Malmöbor som inte har stöd och hjälp ska erbjudas uppsökande verksamhet med information om vård- och omsorgsverksamheten. Informationen är till för att att man ska kunna känna sig tryggare. Det är också viktigt att informera om varför det är viktigt att i god tid själv välja ett boende som har bra tillgänglighet. Om du flyttar till en bostad med god tillgänglighet, kan det påverka din möjlighet att bo kvar hemma även om din hälsa försämras. Hjälpmedel Om du behöver, så kan hjälpmedel göra att du får en större självständighet och en bättre livskvalitet. Det finns hjälpmedel för bland annat hushållsarbete, förflyttning, planering och kommunikation. Det finns också hjälpmedel som kan bidra till att göra din tillvaro begriplig och strukturerad. Om du vill få hjälpmedel från Malmö stad krävs att dessa har förskrivits av en legitimerad arbetsterapeut, sjukgymnast eller i vissa fall en sjuksköterska. Vissa hjälpmedel kan du få av Region Skåne. Förskrivaren gör en bedömning av dina individuella förmågor och behov. För att du själv, så långt som möjligt, ska kunna vara delaktig i val av hjälpmedel krävs att du får tydlig information om alternativ och konsekvenserna av dina val. Allas behov och förutsätt- 8 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

11 ningar är unika, och det är viktigt att hjälpmedlen är anpassade efter dig. I Malmö stad finns ett fastställt utbud av hjälpmedel som kan förskrivas. Om du vill ha andra hjälpmedel betalar du dem själv. Hjälpmedel i hemmet kan ibland vara nödvändiga för personalens arbetsmiljö. Dina eller dina anhörigas önskemål om hur mycket hjälpmedel det kan finnas i hemmet, måste vägas mot kraven på personalens arbetsmiljö. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 9

12 Bemötas med respekt Alla ska bemötas utifrån sin unika person. All verksamhet ska bygga på respekt för människors lika värde. En viktig del av bemötandet är kommunikationen. Grunden för att du ska känna dig respekterad, självständig och trygg är att chefer och medarbetare kommunicerar på dina villkor, och på ett respektfullt, inkännande och tydligt sätt. Sättet att kommunicera kan skilja lika mycket mellan olika generationer, religioner och kulturer som inom dem. Alla kontakter ska bygga på respekt för människors lika värde samt den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet. Inriktningsmål Du som är brukare ska bemötas med respekt för din unika person Du som är brukare ska kunna kommunicera utifrån dina förutsättningar Bemötande Vi ska ge dig ett gott bemötande. Detta har stor betydelse för hur du upplever stöd och hjälp. Alla chefer och medarbetare ska känna till vår syn på gott bemötande och kommunikation, vilken framgår av den här planen. Vi ska vara professionella och visa lyhördhet och empati. Kommunikation Du har rätt att kommunicera utifrån dina egna förutsättningar, oavsett språk eller kommunikationssätt. Kommunikation är inte bara det talade ordet. Det handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som vi har till varandra. Detta visar vi i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall. Du som har svårigheter att kommunicera, till exempel på grund av demenssjukdom, hjärnskada, afasi eller andra funktionsnedsättningar ska också garanteras ett gott bemötande. Vi ska känna till och kunna använda alternativ och kompletterande kommunikation. Vi ska ta vara på de kommunikationssätt som du har. Du ska få en individanpassad omsorg, och det kräver att vi kan lyssna och tolka vad du vill förmedla. Vi ska kunna förklara så att du förstår vad vi menar. 10 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

13 Tillgång till god vård och omsorg Stöd och hjälp ska ta hänsyn till hela livssituationen. God vård och omsorg innehåller både materiella, sociala och existentiella frågor. Bemötande, integritet och möjlighet till att delta i eller tacka nej till sociala aktiviteter är viktiga hela livet. Stöd och hjälp ska ges med ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta innebär att utgå från det friska, så brukarens egna resurser kan bevaras eller utvecklas. Stöd och hjälp ska utgå från behov och förmågor, för att ge förutsättningar för en aktiv och meningsfull tillvaro. Inriktningsmål Du som är brukare ska få en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet Du som är brukare ska få stöd och hjälp med ett rehabiliterande förhållningssätt Skälig levnadsnivå Vad du anser är skälig levnadsnivå är inte alltid detsamma som vad någon annan anser. I socialtjänstlagen står att alla har rätt till skälig levnadsnivå, men vad det betyder preciseras inte. Det finns ett antal prejudicerande domar som ger vägledning i hur man kan tolka begreppet, så kallad rättxpraxis. Du har till exempel alltid rätt till hjälp med dina grundläggande behov, som mat och hjälp med hygien för att du ska anses ha en skälig levnadsnivå. Du kan ansöka om stöd och hjälp med vad som helst som du tycker att du behöver. Vi gör en individuell bedömning av dina behov, och utgår från rättspraxis när vi beviljar stöd och hjälp. Det är viktigt att du som ansöker om insatser får tydlig information om vad som enligt rättspraxis ingår i skälig levnadsnivå. På så sätt kan det bli lättare att förstå varför du får avslag på något du ansökt om. Om du är missnöjd kan du alltid överklaga ett avslagsbeslut. Boende Alla som så önskar kan ansöka om särskilt boende. Biståndshandläggaren gör en bedömning av hela din livssituation och ser om dina behov kan tillgodoses på annat sätt. Biståndshandläggaren beslutar därefter om du beviljas särskilt boende. Lägenheten i ett särskilt boende är ditt eget hem. Du har även tillgång till gemensamhetsutrymmen i det särskilda boendet. Stöd och hjälp anpassas efter dina individuella behov på särskilda boenden, liksom i ordinärt boende. Vi ska kunna erbjuda boende där personalen har särskild kunskap och kompetens inom ett särskilt område. Exempel på sådana områden är demens, teckenspråk och livsåskådning. Alla äldre har möjlighet att söka de seniorbostäder och trygghetsbostäder som finns på den allmänna bostadsmarknaden. Det krävs inget biståndsbeslut om du vill flytta till en sådan bostad. Hälso- och sjukvård Möjligheten att få hemsjukvård regleras i överenskommelser mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Den som själv, eller med hjälp, kan ta sig till en vårdcentral ska få insatserna utförda där om det inte finns särskilda skäl. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 11

14 Om du vill ha hemsjukvård ska en läkare skriva en remiss till hemsjukvården. Sedan bedömer en sjuksköterska om du har rätt till hemsjukvård. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med rådgivning och sjukvårdande insatser. Många som har behov av hälso- och sjukvård och rehabilitering får hjälp i sin egen bostad. När du vårdas i hemmet så blir bostaden också en arbetsplats. Detta kan även påverka andra som bor i bostaden. All stöd och hjälp ska planeras och utformas i samverkan med dig, och genomföras enligt dina önskemål så långt det är möjligt. Det är viktigt att förstå mål och syfte med hemsjukvård och rehabilitering, och vad som kan bli konsekvensen av att tacka nej. Målet med rehabilitering är att du ska kunna vara så självständig som möjligt och känna livskvalitet i vardagen. Du ska uppmuntras och stödjas att träna för att öka eller behålla funktioner och färdigheter som bidrar till detta. Ett rehabiliterande förhållningssätt ska finnas hos alla chefer och medarbetare. Stöd vid livets slut Existentiella frågor kan få en stor betydelse för den som närmar sig livets slut, och för de anhöriga. Att få möjlighet till ett värdigt liv innebär också rätten till en värdig död. Vi måste så långt som möjligt ha en beredskap att kunna erbjuda samtal och stöd kring sådana frågor, oavsett din och dina anhörigas kultur, livsåskådning eller tro. Din rätt till privatliv och integritet är viktig även vid vård i livets slutskede. Rätten till en värdig död innebär också rätten till en respektfull fysisk omvårdnad. Systematiskt kvalitetsarbete Vi ska hela tiden på ett systematiskt sätt utveckla och säkra kvaliteten i vår verksamhet. Enligt lagen ska vi ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska vara ett stöd så att riskanalyser, egenkontroller, rapporter och utredning av klagomål, synpunkter och avvikelser leder till förbättringar av verksamheten. Vi har ett övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för all vård- och omsorgsverksamhet. Varje nämnd har dessutom ett eget ledningssystem. Evidensbaserad praktik Att använda evidensbaserad praktik och beprövad erfarenhet är ett sätt att säkerställa kvaliteten i verksamheten så att brukarens behov tillgodoses. Evidensbaserad praktik innefattar både den vetenskapliga kunskapen och medarbetarens kunskap. I en dialog mellan brukaren och medarbetaren vägs dessa två kunskapskällor samman med brukarens värderingar, önskemål och erfarenheter. Beprövad erfarenhet är en strukturerad bedömning av en metod som dokumenterats och utvärderats sedan tidigare, som leder till att brukarens behov av stöd och hjälp uppfylls på bästa sätt. Kompetens Malmöbornas behov förändras, ny lagstiftning tillkommer och nya forskningsresultat gör att verksamheten behöver utvecklas. Våra anställda ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, även när verksamheten utvecklas. De behöver fortlöpande kompetensutveckling och möjlighet att förankra ny kunskap. En viktig del i arbetet med att säkra kompetensen är den dagliga dialogen om hur arbetet organiseras, genomförs, följs upp och utvärderas. Vi är på olika sätt delaktiga i forskning och projekt med högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare. Detta gör vi för att stödja verksamhetens utveckling så vi kan uppfylla dina behov bättre. Vi deltar aktivt i nätverk och samverkar med utbildningsanordnare för att medverka till att utveckla utbildningarna. 12 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

15 Styrdokument Förutom plan för vård- och omsorgsverksamheten finns det många styrande dokument för verksamheten. Dokumenten kan gälla internationellt, nationellt eller lokalt i Malmö. Internationell nivå FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning är exempel på internationella konventioner och överenskommelser. Nationell nivå Vissa av de viktigaste lagarna finns uppräknade nedan. Det finns flera andra lagar som styr verksamheten utöver dessa, och styrdokument som baseras på lagarna. Det finns också nationella mål t ex för äldrepolitiken och funktionshinderområdet. Kommunallagen Kommunallagen (1991:900), innehåller bland annat bestämmelser om kommuners verksamhet. Det står också att kommuner ska behandla sina innevånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är en ramlag som beskriver målet för socialtjänstens verksamhet. Socialtjänsten i Malmö är i huvudsak indelad i verksamhetsområdena vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Hälso- och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, gäller all verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagens (2010:659) syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och jämförbar verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bland annat bestämmelser om sekretess till skydd för enskildas personliga förhållanden. Diskrimineringslagen I diskrimineringslagen (2008:567) finns bland annat bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. Det finns också särskilda bestämmelser för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Nationella mål för äldrepolitiken och för funktionshinderpolitiken Riksdagen har beslutat om nationella mål för äldrepolitiken och funktionshinderpolitiken. Socialstyrelsens publikationer Socialstyrelsen ger ut regler, vägledningar och handböcker som på olika sätt är rådgivande och styrande för olika delar av vård- och omsorgsverksamheten. Regional nivå samarbete och gränssnitt Kommunerna i Skåne och Region Skåne har som sjukvårdshuvudmän ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Skåne. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 13

16 Genom avtal/överenskommelser vill kommunerna och Region Skåne skapa en grund för en kvalitativt god och kostnadseffektiv vård och omsorg. Det finns ramavtal, samarbetsavtal och lokala överenskommelser inom flera områden. Som exempel kan nämnas hemsjukvård, läkarstöd till hemsjukvården och särskilda boenden, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, familjecentral och vuxna med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom. Kommunal nivå Malmö stads styrdokument Kommunfullmäktige fastställer styrdokument och planer för de olika delarna av den verksamhet som bedrivs. Utöver plan för vård- och omsorgsverksamheten finns t ex plan för LSS-verksamheten, plan för individ- och familjeomsorgenm personalpolicy, kommunikationspolicy och utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Malmö stads budgetmål Mål för verksamheten tas fram och fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med att budgeten fastställs. 14 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

17 Förklaring till ord och begrepp som används i plan för vårdoch omsorgsverksamheten Observera att begreppen kan ha andra definitioner i andra sammanhang. Anhörig en person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Beprövad erfarenhet det finns ingen fastställd definition av begreppet, men en beskrivning är enligt Högskoleverket erfarenheter som hämtas från den professionella kunskapen och som kan formuleras och prövas. Biståndsbeslut den som vill ha stöd och hjälp ska ansöka om detta. Efter en utredning fattar biståndshandläggaren ett beslut om stöd och hjälp som den enskilde har rätt till. Det ska klart framgå vad den enskilde ansökt om och vad som beviljats. Biståndsbeslutet kan innebära att ansökan beviljas helt eller delvis. Beslutet kan också bli att ansökan avslås helt. Bostadsanpassningsbidrag bidrag till behovsprövad anpassning av bostad för att öka tillgängligheten. Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassning, och handläggs av stadsbyggnadskontoret. Information finns på Brukare den som beviljats och har någon form av stöd och hjälp från Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet. Evidensbaserad praktik stöd och hjälp baseras på medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål Funktionsnedsättning - en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder - den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Genomförandeplan en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras. Brukarens behov och önskemål ska vara utgångspunkten och brukarens mål och delmål ska framgå. Gränssnitt avtal mellan Region Skåne och Malmö stad om ansvarsfördelning för bl a hemsjukvård och rehabilitering. Hemsjukvård sjukvårdande och rehabiliterande insatser som utförs i brukarens hem av Malmö stads medarbetare som sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller andra medarbetare som fått delegation på att utföra insatserna. Individuell plan Alla som har behov av stöd och hjälp från både Malmö stad och Region Skåne ska erbjudas en individuell plan om det behövs för att brukaren ska få sina behov tillgodosedda. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 15

18 Lex Maria lex Maria är inte en egen lag, utan en av bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Lex Maria anger att en vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Lex Sarah är inte en egen lag utan är en del av SoL och LSS. Den som utför uppgifter inom bl a vård- och omsorgsverksamheten har en skyldighet att rapportera missförhållande, eller risk för missförhållande, i verksamheten. Varje förvaltning har rutiner för hur rapportering och utredning ska gå till. Medarbetare alla, oavsett vad man är anställd som, och som arbetar i vård- och omsorgsverksamheten. Mål det finns tre olika målkategorier i Malmö stad. Inriktningsmål är långsiktiga, beslutas av kommunfullmäktige och anger den politiska visionen. Effektmål beslutas av kommunstyrelsen, följs upp årligen och revideras vid behov. Varje nämnd ska fastställa och följa upp egna operativa mål, som utgår från inriktnings- och effektmålen. Nationellt fackspråk Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett nationellt fackspråk så att behov kan beskrivas och bedömas på ett enhetligt sätt. Omvårdnad personlig omvårdnad av brukaren samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Rehabilitering insatser för att en person ska kunna återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och få goda möjligheter för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rättspraxis bygger på rättsfallen från de högsta instanserna som fungerar som prejudikat, dvs vägledning till att tolka lagen. Serviceinsatser insatser som inte är omvårdnad som t ex städning, tvätt och inköp. Specialistvård hälso- och sjukvård som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Tröskelprincip ett begrepp i gränssnittsöverenskommelsen (se detta begrepp) som anger att den som kan söka vård hos en vårdcentral i normalfallet inte ska få hemsjukvård. Vårdgivare statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Äldre personer över 65 år. 16 Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

19 STADSKONTORET Avdelning vård och omsorg Malmö Telefon Malmö stad, Serviceförvaltningen - Art Director: Hassan Hashemian, Bild: Oskar Falck.

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som bor i särskilt boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration särskilt boende Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Social dokumentation Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Vad reglerar? Förvaltningslagen (1986:223) Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 2013-10-25 Vilka bestämmelser gäller? SoL 11 kap.

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Övergripande kommunala mål Socialnämndens vision och verksamhetsidé LSS-avdelningens uppdrag och övergripande mål LSS-avdelningens tjänstegarantier Våra grundläggande

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007 2011 2 F Ö R O R D Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. Så står det i inledningen till den äldreplan du just nu har i din hand. Att lyfta

Läs mer

Varför Genomförandeplan?

Varför Genomförandeplan? Äldreboende Varför Genomförandeplan? Kvalitetssäkrar omvårdnaden säkerställer att boendes behov blir tillgodosedda. Stödjer personal att arbeta behovsinriktat. Behovsstyrt istället för insatsstyrt. Personalen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar 1 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-28, 201 Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar Styrning och ledning Arbetet med barn- och ungdomsfrågor, med fokus på samordning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg 2014-03-24 Handläggare Maria Olsborn pro Varmdo 14VOS/0042 Vård- och omsorgsstyrelsen Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg Förslag till beslut Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer