K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen"

Transkript

1 Omvårdnad Gävle K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

2 Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1 God kvalitet Rätten till bistånd Insatsernas syfte Biståndsbegreppet Skälig levnadsnivå Möjlighet att påverka 5 2. Ansökan och beslut om bistånd 2.1 Handläggning Information Bemötande Samverkan Närstående Vem har rätt till insatser? Uppföljning Övriga insatser 3.1. Exempel på insatser som inte kräver biståndsbeslut Exempel på insatser som åligger andra myndigheter 11 2

3 Kvalitetsdeklaration Omvårdnadsnämnden i Gävle har utformat kvalitetsdeklarationer för att beskriva vilka grundläggande kvalitetskrav som ska finnas för de olika tjänster som nämnden har ansvar för. Även vissa begränsningar för insatserna är specificerade i kvalitetsdeklarationerna för att tydliggöra vad den enskilde inte kan förvänta sig av Omvårdnadsnämnden. Deklarationerna gäller både för Omvårdnad Gävles egenregi och för externa utförare. Denna kvalitetsdeklaration för biståndsbedömning riktar sig till personer över 20 år. Den beskriver vilka insatser den enskilde kan ha rätt till för att få en fungerande vardag och ett värdigt liv. Deklarationen anger också krav på handläggaren när det gäller information, bemötande och handläggningstider. Det finns dessutom särskilda kvalitetsdeklaration för utförande av tjänster: i ordinärt boende enligt Socialtjänstlagen i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen i ordinärt boende enligt LSS i särskilt boende enligt LSS 3

4 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (Sol) 1.1 GOD KVALITET Sociala tjänster ska enligt 3 kap 3 Socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Det förutsätter Att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som utför omvårdnadsinsatserna, kommunala eller privata utförare. Att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål. Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och förutsättningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. 1.2 RÄTTEN TILL BISTÅND 4 kap 1 socialtjänstlagen stadgar att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1.3 INSATSERNAS SYFTE De insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen är stöd i ordinärt boende som består av hemtjänst, dagverksamhet eller korttidsvistelse. För den som behöver omvårdnad och tillsyn dygnet runt finns också möjligheter till Särskilt boende för äldre eller Gruppboende för personer med psykiska funktionshinder. De insatser som beviljas ska särskilt inriktas så att: äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SoL 5 kap 4 ) människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra (SoL 5 kap 7 ) 1.4 BISTÅNDSBEGREPPET Rätten till bistånd innebär både en lagstadgad rättighet för den enskilde att ansöka om biståndsinsatser och att få rättsligt prövat om kommunen handlat rätt eller fel om t ex en biståndsansökan har avslagits men den enskilde själv tycker sig ha behov av de sökta insatserna. Kommunen har å sin sida en lagstadgad skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service (SoL 5 kap). I lagen anges inte i detalj vilka stöd- eller serviceinsatser kommunen ska ställa upp med eller hur insatserna ska organiseras. Lagen öppnar därför ett utrymme för kommunerna att själva avgöra vilka biståndsinsatser som ges och ett utrymme för diskussion med den enskilde kring vilka insatser som kan vara de lämpliga i varje enskilt fall. Biståndshandläggare ska därför lyssna på den enskilde för att kunna sätta samman de insatser som bäst svarar mot dennes specifika behov och önskemål. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd får därför inte utgå från en statisk syn på den enskildes förmåga och situation utan ska vara framåtblickande. 4

5 1.5 SKÄLIG LEVNADSNIVÅ Den som bedöms ha rätt till bistånd ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå preciseras inte i lagen. Det handlar i bred mening om vad den enskilde ska behöva för att få vardagen att fungera men också om upplevelsen av trygghet, det bemötande man får eller möjligheterna att få vara med och påverka sin tillvaro. En utgångspunkt för bedömningen av vad som är skäligt ska alltid vara den enskildes rätt till ett värdigt och så långt möjligt ett självständigt liv trots det underläge som inträder då han eller hon blir i behov av stöd i sin vardag. En uppgift är att tillgodose den enskildes behov men den enskilde kan inte räkna med att alla önskemål om insatser kan tillgodoses. En nyckel till vilka insatser som kan komma i fråga är inte bara fysiska eller psykiska behov utan också den enskildes vardag innan omsorgsbehovet uppstått. Att behov av stöd uppstår ska inte få hindra att den enskilde också får stöd att fortsätta leva som tidigare i de delar av vardagen där funktionerna är intakta nog för att tillåta det. Biståndet ska därmed så långt möjligt se till: att den enskilde ges förutsättningar att behålla sina vanor och fortsätta utöva och utveckla sina intressen även om det fysiska eller psykiska tillståndet kräver en del praktiska insatser för att klara det, att den enskilde ges förutsättningar och får hjälp att även fortsatt vara aktiv, upprätthålla sociala kontakter, träffa andra människor, få tillgodose kulturella och andliga behov, uppleva nöjen, kunna följa och diskutera samhällsutvecklingen m.m. att den enskilde kan komma ut, får tillgång till naturupplevelser och får möjlighet att uppleva årstidsväxlingar. 1.6 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA Socialtjänstlagen betonar att den enskilde ska få delta aktivt i hanteringen av sina insatser: Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (SoL 3 kap). Omvårdnadsnämnden har tolkat detta som att den enskilde ska ges möjlighet till valmöjlighet, inflytande och delaktighet. Genom biståndet ska den enskilde erbjudas: valmöjlighet med möjlighet att bo kvar i sitt eget boende, även med omfattande stödinsatser, eller att flytta till en särskild boendeform om man har behov för det. Och för den som bor i ett särskilt boende finns möjligheter att flytta till ett annat boende om man så önskar det. inflytande som ska innebära en möjlighet att både i samband med biståndsbedömningen och inom ramen för ett biståndsbeslut påverka vilken eller vilka insatser som ska sättas in för att täcka behovet. Handläggare och utförarnas medarbetare ska bistå den enskilde med att sätta samman de insatser som bäst svarar mot behoven. Det kan gälla Omvårdnadsnämndens insatser eller information om/dialog kring tjänster som utförs av någon annan. delaktighet som ska innebära en möjlighet att påverka hur de beviljade insatserna genomförs. Delaktigheten ska säkras genom personliga planer som en överenskommelse mellan den enskilde och utföraren. I planen ska beaktas den enskildes individuella behov och önskemål med hänsyn till funktionshinder, ålder, kultur, religion, kön/sexuell läggning och andra faktorer som kan påverka insatsernas utförande. Planeringen av utförandet ska ge utrymme för en flexibilitet som tillåter den enskilde att i samråd med personalen avgöra hur insatserna ska fördelas, utformas och utföras inom den tidsram som har överenskommits. 5

6 2. Ansökan och beslut om bistånd Ansökan om biståndsinsatser görs av den enskilde till Omvårdnad Gävles biståndsenhet. Den enskilde ska kunna känna sig trygg och få sina rättigheter tillvaratagna i samband med handläggning av insatser 2.1 HANDLÄGGNING Ansvarig handläggare För att säkra den enskildes rätt till inflytande och information ska det finnas en ansvarig handläggare. Den enskilde ska snarast och senast inom en vecka få veta vem som är ansvarig biståndshandläggare. Utredning Biståndsenheten ska behandla ansökan om insatser skyndsamt. Handläggaren ska informera den enskilde och/eller dennes företrädare om utredningsprocessen och den beräknade handläggningstiden och ska sedan hålla en fortlöpande kontakt under utredningstiden. I utredningen ska framgå vad den enskilde söker för stöd och vilka behov denne vill ha tillgodosedda med stödet. Beslut Beslut och underlag för beslutet ska kommuniceras med den enskilde innan beslutet tas. Handläggaren ska också informera den enskilde om hur det går till när beslutet ska verkställas. Överklagan Är den enskilde inte nöjd med beslutet finns möjlighet att överklaga detta till Länsrätten. Handläggaren ska informera om rätten att överklaga och om den enskilde så önskar hjälpa till med hanteringen av överklagan. Ombud Den enskilde har rätt att anlita en utomstående person som hjälper till med ansökan och föra den enskildes talan. Den enskilde ger då en annan person en skriftlig fullmakt att vara dennes ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa den enskilde personligen. Rätt till tolkhjälp Om den enskilde inte talar eller förstår svenska har hon eller han rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också den som behöver tolkhjälp på grund av en hörsel- eller talskada. Handläggaren ska informera om rätten till tolkhjälp och om den enskilde så önskar hjälpa till med beställning av tolk. Tystnadsplikt och sekretess All personal på Biståndsenheten har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad den enskilde berättat eller annat som de fått reda på rörande denne. De får inte heller utan den enskildes samtycke lämna ut uppgifter till någon annan myndighet. Handlingar rörande den enskilde ska förvaras så att obehöriga ej får tillgång till den. Klagomål Den enskilde ska känna tryggheten att hennes synpunkter på sin omvårdnad alltid tas på allvar och åtgärdas. Om den enskilde har klagomål angående handläggningen skall det hanteras skyndsamt. 6

7 2.2 INFORMATION Handläggaren ska ansvara för att den enskilde och/eller dennes företrädare och närstående får en information - om sina rättigheter - vilka tjänster som finns - om verksamheternas kvalitet och kundundersökningar - om Omvårdnads hemsida och hur den kan användas - om vart man vänder sig för olika frågor - om hur man lämnar klagomål - om avgifter och hur det debiteras, samt - och möjliga stödinsatser från andra t.ex. föreningar Om den enskilde inte beviljas insatser ska handläggaren upplysa om hur behoven kan tillgodoses på annat sätt och vart man kan vända sig för att få stöd. 2.3 BEMÖTANDE Den enskilde har rätt att förvänta sig ett bra och värdigt bemötande. Det gäller även den enskildes närstående och andra personer som är delaktiga i biståndsutredningen. - Ett bra bemötande ska tillgodose den enskildes behov av delaktighet och trygghet och handläggaren ska vara lyhörd för dennes önskemål. - Ett värdigt bemötande ska bekräfta den enskilde och stärka hans eller hennes tilltro till sina egna resurser. Mötet ska ske med respekt för människors lika värde och för den enskildes självbestämmande och integritet. 2.4 SAMVERKAN Samverkan är nödvändig för att den enskilde ska få en god och effektiv omvårdnad och service. Handläggaren ska vid biståndsbedömningen samverka och vid behov initiera samarbete med andra berörda verksamheter och vårdgivare. Målet ska vara att skapa en så god kontinuitet kring den enskilde som möjligt. Samverkan med andra förutsätter samtycke med den enskilde och/eller dennes företrädare. Samverkan och samutnyttjande av resurser kan vara av särskild vikt vid insatser i kommunens ytterområden för att tillgodose både den enskildes tillgång till omvårdnadsinsatser och den närhet och kontinuitet som den goda vården förutsätter. Organiseringen av omvårdnaden rent geografiskt får inte hindra personers rätt till omvårdnad på lika villkor. I ytterområden kan begränsat befolkningsunderlag göra att behoven av insatser bäst tillgodoses med alternativa lösningar. 2.5 NÄRSTÅENDE Närstående (inklusive företrädare) är viktiga personer för den enskilde och de närståendes erfarenheter och kunskaper ska vid behov tas till vara vid biståndsbedömningen. - De närstående ska under förutsättning av den enskildes samtycke ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen kring den enskilde för att kunna bidra med sin kännedom om denne. - De närstående ska informeras om de stödformer som finns via kommunens Anhörigstöd. Den enskilde och dennes närstående ska vid behov informeras om möjligheterna att få god man/förvaltare och i förekommande fall ska utföraren ombesörja att sådan förordnas. 7

8 2.6 VEM HAR RÄTT TILL INSATSER? Stöd i ordinärt boende består av hemtjänst, dagverksamhet och korttidsvistelse. För personer som behöver omvårdnad och tillsyn dygnet runt erbjuds Särskilt boende för äldre och Gruppboende för personer med psykiska funktionshinder Hemtjänst Vuxna personer som har behov av insatser för att klara sin vardag kan beviljas hemtjänst om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I denna kvalitetsdeklaration anges principer och insatser som normalt ingår i den enskildes stöd i ordinärt boende. Samtidigt är varje biståndsbedömning individuell och det måste alltid finnas utrymme för särskilda insatser i det enskilda fallet. De beskrivna insatserna innebär därför ingen inskränkning i den enskildes rätt att få andra insatser prövade utifrån sina individuella behov. Handläggaren beviljar insatser i form av omvårdnad, aktiviteter och/eller service. I beslutet ska framgå om insatserna avser dag, kväll, natt och/eller helger. Med omvårdnad avses de insatser som behövs för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan avse hjälp vid uppstigning och sänggående och med personlig hygien men också att få tillsyn, ha någon att tala med etc. Med service avses här insatser i hemmet som behövs för att göra vardagen trygg och trivsam för den enskilde och som inte utgör personlig omvårdnad. Serviceinsatser kan gälla städning, måltider, tvätt, inköp och vid behov trygghetslarm m.m. Med aktiviteter avses insatser som ska understödja den enskildes möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag. Det ska genom bistånd i form av t.ex. ledsagning och utevistelse. För matdistribution och trygghetslarm ska finnas en förenklad biståndsbedömning. Verkställighet Biståndsbedömda insatser ska enligt lag verkställas inom skälig tid. För Omvårdnadsnämnden är riktlinjen att nya beslut ska verkställas omedelbart och senast inom 24 timmar om behovet är akut. Om behovet inte är akut ska det ske senast inom 14 dagar. Vid akuta fall, t ex plötsligt insjuknande, ansvarar utföraren för att även tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet. Sådana insatser ska tillgodoses omedelbart och senast följande vardag anmälas till ansvarig handläggare, så att beslut kan fattas. För personer med trygghetslarm ska åtgärd vidtas omedelbart och senast inom 20 minuter från det man fick larmet. Ibland kan det räcka med en telefonkontakt med den enskilde. Men om det krävs hjälp i hemmet ska hjälpen ges inom 20 minuter plus restid Dagverksamhet Dagverksamhet kan beviljas som ett komplement till hemtjänsten eller som stöd och avlastning för anhöriga. Syftet med verksamheten är att underlätta kvarboende och ge möjligheter till en social gemenskap. Dagverksamhet för äldre Dagverksamhet för äldre ska i första hand riktas till särskilda grupper som personer med demens eller med funktionsnedsättning. 8

9 Verkställighet Beslut om dagverksamhet ska verkställas efter överenskommelse mellan utförare och den enskilde eller dennes företrädare. Beslutet ska dock verkställas senast inom tre månader från handläggarens beslut Korttidsvistelse Rätt till korttidsvistelse har personer över 20 år med behov av avlösning, växelvård och återhämtning. Målet med vistelsen är främst att göra kvarboende möjligt. Men det kan i akuta fall även användas i väntan på en lägenhet i särskilt boende. Korttidsvistelse ska också kunna erbjudas för omsorger i livets slutskede. I Gävle finns även särskild korttidsvistelse för personer med demenssjukdom. Verkställighet Beslut om korttidsvistelse ska verkställas inom skälig tid och efter överenskommelse mellan utförare och den enskilde eller dennes företrädare. Personer som är utskrivningsklara från sjukhus ska prioriteras och beslutet ska verkställas omgående. Beslut om växelvård ska verkställas senast inom tre månader från handläggarens beslut Gruppboende för personer med psykiska funktionshinder Berättigad till en lägenhet i ett gruppboende är personer med psykiska funktionshinder som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Gruppboende utgörs vanligtvis av ett mindre antal lägenheter i villa, radhus eller flerfamiljshus som grupperas kring gemensamma utrymmen. Vid gruppboendet ska finnas fast bemanning som tillgodoser de boendes stöd- och servicebehov vid alla tider på dygnet. Lägenheten är anpassad efter den enskildes behov och hjälp och stöd ska ges i den omfattning som den enskilde behöver. Verkställighet Efter beslut om särskilt boende ska biståndsenheten ansvara för att den enskilde erbjuds en lägenhet vid ett gruppboende. Beslut om särskilt boende ska verkställas senast inom tre månader från beslutet Särskilt boende för äldre Berättigad till särskilt boende är äldre personer med behov av trygghet och/eller särskilt stöd för omvårdnad och tillsyn dygnet runt. I Omvårdnadsnämndens äldreboenden särskilda enheter för personer med demenssjukdom. Dessutom finns särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom. Verkställighet Efter beslut om särskilt boende ska biståndsenheten ansvara för att den enskilde erbjuds en lägenhet vid ett särskilt boende. Beslut om särskilt boende ska verkställas senast inom tre månader från beslutet. Personer som är utskrivningsklara från sjukhus ska prioriteras och beslutet ska i det fallet verkställas omedelbart. 9

10 2.7 UPPFÖLJNING Handläggaren har ansvar för och ska ges förutsättningar för att följa upp verkställighet av beslut för enskilda. Handläggaren har rätt att ompröva beslut: - vid ändrade behov hos den enskilde - vid omprövning av tidsbegränsade beslut. - om beslutet innehåller oriktighet p.g.a. förbiseende eller andra skäl. Även i andra fall kan det vara befogat att handläggaren gör uppföljning t.ex. i mer omfattande och komplicerade ärenden. Vid utgången av ett tidsbegränsat beslut måste handläggaren också göra en uppföljning. Utföraren är skyldig att informera handläggaren när kundens behov förändras så mycket att ett nytt beslut krävs. Handläggaren ska vid behov medverka i Uppdragsenhetens kvalitetsgranskningar av utförarnas verksamhet. 3. Övriga insatser 3.1. EXEMPEL PÅ INSATSER SOM INTE KRÄVER BISTÅNDSBESLUT Serviceinsatser i hemmet Vissa serviceinsatser utförs inte av Omvårdnadsnämnden, antingen för att de inte bedöms nödvändiga för att en person skall uppnå skälig levnadsnivå, eller för att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Det gäller främst serviceinsatser i eller kring hemmet som flyttstädning, trädgårdsskötsel etc. Det finns i dag goda möjligheter att få sådana insatserna utförda på annat sätt än genom hemtjänsten, t ex som hushållsnära tjänster via privata företag. Omvårdnadsnämnd tillhandahåller i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet vissa servicetjänster åt personer över 75 år (s.k. fixartjänster). Ett syfte med tjänsterna är att skapa trygghet för de äldre och göra kvarboende i egna hemmet möjligt genom hjälp med sysslor som t.ex. skulle kunna förorsaka fallskador om den enskilde försökte utföra dem själv. För de tjänsterna behövs inget biståndsbeslut Anhörigstöd utöver avlösning och korttidsvistelse Anhörigstöd är en del av Omvårdnadsnämndens förebyggande verksamhet och vänder sig till anhöriga och andra närstående som vårdar eller har stor omsorg om en vuxen person (20 år och äldre) som på grund av funktionsnedsättning, fysisk, psykisk sjukdom eller andra omständigheter är beroende av stöd. I Gävle kommuns anhörigstöd ingår Anhörigcenter Anhörigstödjare Villa Milbo Träffpunkter för seniorer Volontärverksamhet Omvårdnad Gävle erbjuder anhörigstöd via ett Anhörigcenter för information, uppsökande verksamhet, social samvaro, m.m. Villa Milbo är en verksamhet där både den som vårdar en anhörig och den som vårdas kan få dygnsvistelse eller dagvistelse. För deltagande i verksamheterna krävs inget biståndsbeslut. 10

11 3.1.3 Insatser genom frivilliga I Gävle kommun bedrivs ett omfattande socialt arbete via frivilliga inom pensionärsorganisationer, Väntjänsten, kyrkorna, Röda Korset, volontärverksamhet mm. Insatserna är inte kopplade till något biståndsbeslut Sociala träffpunkter Inom kommunen finns också sociala träffpunkter Syftet med dem är att skapa en möjlighet till social gemenskap och/eller skapa nya kontakter. Det behövs inget biståndsbeslut för att delta verksamheten som därmed i princip är öppen för alla. Det finns träffpunkter för seniorer och en särskild träffpunkt för personer med utvecklingsstörning. För personer med psykisk funktionsnedsättning finns dessutom ett allaktivitetshus. 3.2 EXEMPEL PÅ INSATSER SOM ÅLIGGER ANDRA MYNDIGHETER Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsuppgifter i ordinärt boende är Landstingets ansvar. Detsamma gäller rehabilitering. Huvudprincipen är att det är Primärvården som ansvarar för medicinska insatser och rehabilitering i de fall den enskilde inte klarar det själv. Som redovisas längre fram kan hemtjänsten i vissa fall bistå med medicinska uppgifter Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst är enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) en del av kollektivtrafiken. Det är därmed inte en social insats och behandlas inte i kvalitetsdeklarationen. Ansvaret för färdtjänsten i Gävle kommun ligger på Tekniska kontoret. 11

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som bor i särskilt boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration särskilt boende Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Social dokumentation Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Vad reglerar? Förvaltningslagen (1986:223) Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 2013-10-25 Vilka bestämmelser gäller? SoL 11 kap.

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Vad händer efter min sjukhusvistelse?

Vad händer efter min sjukhusvistelse? Vad händer efter min sjukhusvistelse? När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård är målsättningen att du ska återvända hem till din bostad. Kommunens personal ger dig den hjälp i hemmet

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten?

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldreomsorg eller om insatser för personer med funktionsnedsättning. måndag-fredag kl. 9.00-12.00, 13.00-16.30 Rehabupplysningen

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga

Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga Utbildning för biståndshandläggare Göteborg 21 mars 2013 Karin Lindgren Handläggarens utmaningar i demensärenden Tidig kontakt som skapar

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Kompetenscentrum STI Josefine Nordling 2011-11-17 LiÖ 2011-1894 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer