Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen"

Transkript

1 Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen Senast reviderad Klicka här för att ange text. 4. Detta dokument gäller för Vård och Omsorg 5. Giltighetstid Tills vidare 6. Dokumentansvarig Vård- och omsorgschef 7. Dnr

2 2 (19)

3 3 (19) Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 5 Rätten till bistånd kap kap kap Särskilda bestämmelser - olika grupper... 6 Äldre människor... 6 Personer med funktionsnedsättning... 6 Anhöriga... 6 Barn och unga... 6 Brottsoffer... 7 Val av insats... 7 Handläggning... 8 Allmänna krav på handläggningen... 8 Förhandsprövning... 8 Ansökan... 8 Utredning... 8 Dokumentation i personakt... 9 Beslut... 9 Kommunicering Besvärshänvisning Beviljad insats Verkställighet av beslut Uppföljning... 10

4 4 (19) Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) Personlig hygien Dusch/bad Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad natt Tillsyn Trygghetslarm Frukost Mellanmål/Kaffe Kvällsmat Matdistribution Inköp och andra viktiga ärenden Tvätt/klädvård Städning Källsortering Boendestöd Social kontakt Ledsagning Särskilt boende Särskilt boende från annan kommun 2 kap. 3 SoL Korttidsvård/Växelvård Dagverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning Kontaktperson Stöd till anhöriga 5 kap 10 SoL, 4 kap 1 SoL Övrigt... 19

5 5 (19) Inledning Kommunstyrelsen ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning i Hjo kommun. Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för biståndshandläggarna i arbetet med en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Beslut om insatser ska fattas enligt samma bedömningsgrunder, även om handläggningen sköts av flera personer. Det är viktigt att poängtera att riktlinjerna inte innebär någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. Varje beslut ska vara baserat på den enskilda individens behov. Riktlinjerna är därför vägledande och gäller aldrig utan undantag. Beslutade insatser ska överensstämma med de mål och grundläggande värderingar som gäller för Hjo kommun. I Vård och Omsorgs verksamheter använder vi oss av ett rehabiliterande förhållningssätt vid alla stödinsatser. Målet med ett rehabiliterande förhållningssätt gentemot brukaren är att denne ska försäkras bästa möjliga funktion och förmåga och därmed en hög livskvalitet. En individuell planering med klart formulerade mål görs vid alla insatser. De yrkeskategorier som blir inkopplade styrs av individens behov. Vi ansvarar för en kontinuerlig uppföljning. Anhörigas delaktighet är en självklarhet. Rätten till bistånd Rätten att få sitt behov prövat som bistånd regleras i Socialtjänstlagens fjärde kapitel: 4 kap 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. 4 kap 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. Alla ansökningar om bistånd ska prövas enligt SoL 4 kap 1. Om avslag sker enligt Sol 4:1 kan bistånd eventuellt ändå beviljas genom SoL 4:2. Det är dock upp till den enskilda kommunen att besluta om bistånd enligt SoL 4:2.

6 6 (19) I tredje kapitlet slår man fast att: 3 kap 6 Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Särskilda bestämmelser - olika grupper I socialtjänstlagens femte kapitel finns särskilda bestämmelser för olika grupper: Äldre människor Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre som har behov av stöd och hjälp i hemmet samt annan lättåtkomlig service ska få det. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor. Samtidigt ska socialnämnden verka för att äldre har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. (4-6 ) Personer med funktionsnedsättning Socialnämnden ska verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd (7 ). Anhöriga Enligt 5 kap. 10 SoL ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Barn och unga I första kapitlet 2 slås det fast att När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Barnperspektivet ska vara genomgående i all handläggning när det förekommer barn i anslutning till ärendet, både i ärenden där barnet självt är aktuellt för en insats och när ärendet gäller föräldrar med en funktionsnedsättning. Att ha ett barnperspektiv i handläggning innebär bl.a. att o dokumentera hur barnets behov har beaktats, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa som positiva beslut. o bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd i bl.a. barnkonventionen och med hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov.

7 7 (19) o under handläggningsprocessen, i samråd med föräldrarna, tala med barnet, med beaktande av dess ålder och mognad. Brottsoffer Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp (11 ). När en biståndshandläggare i utredningsarbetet uppmärksammar att det förekommer våld samverkar denne med kommunens individ och familjeomsorg. Val av insats Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag specificeras inte i detalj med vilka insatser kommunen ska möta det enskilda behovet, detta måste bedömas individuellt i varje enskilt ärende. Begreppet för sin livsföring sammanfattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Behoven kan tillgodoses med olika insatser som i vissa fall varierar utifrån såväl individuella förhållanden som tillgängliga resurser. Möjliga insatser påverkas också genom metodutveckling och över tid. Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för denna i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det kan inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster. 1 Biståndshandläggarna har delegation på att fatta beslut om de vanligaste formerna av bistånd. Ansöker en person om andra insatser än dessa så fattas beslut i ärendet av omvårdnadsutskottet efter utredning av biståndshandläggaren. Detsamma gäller om biståndshandläggarens utredning visar att det finns behov av andra insatser för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det är alltid individens behov som är styrande. 1 s 91 Prop 2000/2001:80 Ny socialtjänstlag m.m.

8 8 (19) Handläggning För all handläggning ska kommunstyrelsen tillämpa bestämmelserna i förvaltningslagen. Detta gäller bl. a bestämmelserna om myndighetens serviceskyldighet parts rätt att meddela sig muntligen, inhämtanden av yttranden från andra instanser parts rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse av beslut, om rättelse av skrivfel och liknande. Allmänna krav på handläggningen Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra (7 Fvl). Förhandsprövning Innan utredning inleds finns möjlighet till förhandsprövning. Detta kan bli aktuellt då någon annan än den det berör har anmält att behov av hjälp föreligger. Kontakt tas med den enskilde för att avgöra om denne vill ha någon hjälp från socialtjänsten. Om den enskilde avvisar förfrågan inleds inte en utredning. Ställningstagandet att inte inleda en utredning ska dokumenteras. Ansökan I ärenden som rör vuxna är det den enskilde som företräder sig själv om det inte finns någon annan person som fått i uppdrag att företräda den enskilde. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Vid skriftlig ansökan ska den vara undertecknad av den sökande eller dess legala företrädare. Vid muntlig ansökan ska det gå att utläsa när ansökan inkom, vem som ansökt och vad den enskilde uttrycker för behov av hjälp och stöd. När två personer som lever i hushållsgemenskap ansöker om bistånd ska det finnas en ansökan från var och en. Utredning Finns det grund att inleda en utredning ska detta ske utan dröjsmål. Utredningen ska genomföras skyndsamt. För att hålla en god kvalitet och service till den enskilde bör handläggningen av ett ärende i Hjo kommun senast påbörjas inom två veckor efter det att ansökan inkommit och avslutas inom tre månader. Uppgifterna i utredningen ska i huvudsak bygga på information från den enskilde eller dennes företrädare. Beroende på ärendets art är det viktigt att belysa den enskildes behov och önskemål (fysiska, psykiska, sociala och existentiella) i

9 9 (19) utredningen. Det ska också framgå vilka eventuella insatser som vidtagits och syftet med och utfallet av dessa. Det bör framgå av akten hur information har lämnats till den enskilde samt om den enskilde lämnat samtycke till att socialtjänsten kontaktar andra under utredningen. Till stöd för utredningsarbetet finns en granskningsnyckel (bilaga 1). Utredningen ska utmynna i en bedömning där behov och önskemål beaktas och ett beslut om att bevilja eller avslå/delavslå ansökan. Målsättningen med den beslutade insatsen ska anges. Dokumentation i personakt SoL 11 kap. 5 : Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. SoL 11 kap. 6 : Dokumentationen ska utföras med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Handlingar som rör enskilda ska hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende och genomförandet av en insats. Handlingarna bör hållas samman i en personakt för varje sökande. Alla uppgifter som kan vara av betydelse för handläggningen av ärendet ska utan skäligt dröjsmål dokumenteras i löpande anteckningar som tillhör personakten. Detta för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt till insyn i dokumentationen i ärendet. Information av vikt förs in i akten. Anteckningar ska alltså ske sparsamt såvida den enskilde inte själv begär att informationen ska föras in i akten. Beslut Ett beslutsunderlag bör sammanställas i en bedömning inför delegatens/nämndens beslut. Underlaget bör i regel dokumenteras i en handling som är åtskild från journalen. Dokumentationen av själva beslutet ska innehålla uppgifter om vem beslutet avser, vad som har beslutats och när det har beslutats av vem. Om det gäller ett slutligt beslut ska lagrum anges.

10 10 (19) Kommunicering 17 i Förvaltningslagen föreskriver att ett ärende, som går den enskilde helt eller delvis emot, inte får avgöras om inte ärendet kommunicerats med den sökande. Det innebär att handläggaren muntligen eller skriftligen ska meddela den enskilde vilka uppgifter som tillkommit i ärendet och ta in dennes synpunkter. Därefter får beslut fattas. Besvärshänvisning Beslut som går den enskilde helt eller delvis emot kan överklagas. Det ska därför gå att utläsa av akten om det är överensstämmelse mellan ansökan och beslut. Om det inte är det ska avslag eller delavslag ges. Beslut som går den enskilde emot ska skickas med rekommenderat brev. Anledningen är att förvaltningen ska ha kännedom om vilken dag som beslutet kom den enskilde till kännedom. Från den dag som beslutet hämtas från Postens utlämningsställe har den enskilde tre veckor på sig att överklaga. I överklagande ska framgå vilken insats, vad besväret gäller, personuppgifter och vilken ändring som den enskilde begär. Eventuellt kan kommunen yttra sig kring överklagandet innan ärendet skickas till domstol för avgörande. Handläggaren skyldighet att hjälpa den enskilde att överklaga ärendet om den enskilde så önskar. Överklagan skickas till förvaltningsrätten som är första instans. Beviljad insats När en ansökan om insats beviljas behöver inte utredningen skickas till den enskilde. Handläggaren bör dock sända den enskilde beslutet på insatsen där det ska framgå vilken insats, i vilken omfattning insatsen beviljas och under vilken tidsperiod. Det ska även framgå om det finns förutsättningar som ska uppfyllas i samband med insatsens utförande. Verkställighet av beslut Beslutet eller en beställning av det som beslutats ska sändas till den enhet som ansvarar för utförandet av insatsen. Enheten bekräftar när insatsen påbörjats eller orsak till att verkställigheten dröjer. På så vis tryggas rättssäkerheten för den enskilde vars insats aldrig blir bortglömd. Av akten ska framgå om och hur ett beslut är verkställt. Dokumentationsskyldighet gäller även i verkställighet. Se Riktlinjer för social dokumentation. Uppföljning I beslutet om insats ska framgå när insatsen följs upp och utvärderas. Beroende på behovet kan insatsen beviljas tills vidare eller under begränsad tid.

11 11 (19) Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) Återstående del av riktlinjerna presenterar ett antal vanligt förekommande insatser enligt socialtjänstlagen. Personlig hygien Insatsen innebär hjälp/stöd till morgon- och kvällshygien så att den enskilde kan upprätthålla en god personlig hygien. Daglig personlig hygien utförs i den enskildes bostad. Dusch/bad Insatsen innebär att den enskilde får hjälp/stöd och/eller stöd med dusch/bad efter individuellt behov för att kunna uppnå en god hygien. I insatsen dusch/bad ingår också hårvård och nagelvård av mindre omfattning och som sker vid enstaka tillfällen. Dusch/bad utförs i den enskildes bostad. Om bostadens utformning inte medger dusch/bad i hemmet kan den enskilde erbjudas dusch på annan plats (resan bekostas då av den enskilde). Dusch kan vid behov ersättas med helavtvättning. Verkställighet försöker att tillgodose den enskildes önskemål om utförare. Personlig omvårdnad Insatsen innebär hjälp/stöd med personlig omvårdnad. Detta för att kunna uppnå en god daglig livsföring. Insatsen ska präglas av personlig och individuell utformning. I insatsen ingår förflyttningar, påklädning, avklädning, toalettbesök, sängbäddning och vid behov byte av sängkläder. Daglig uppsnyggning av bostaden ingår också, vilket innebär att hålla en rimlig nivå av ordning (t.ex. vattna blommor, bära ut sopor, rengöra den enskildes hjälpmedel t.ex. rullstol, rollator). Personlig omvårdnad natt Under nattetid (mellan och 07.00) omfattar insatsen bl. a. tillsyn och hjälp/stöd med förflyttning, vändningar, toalettbesök och hygien. Tillsyn Insatsen ges till personer som är i behov av tillsyn och ökad trygghet utöver vad som kan tillgodoses genom trygghetslarm. Behovet tillgodoses genom kontinuerliga besök eller via telefonkontakt.

12 12 (19) Trygghetslarm Trygghetslarm är antingen en trygghetsskapande åtgärd för att kunna bo kvar i det egna boendet och ej vara i behov av andra biståndsinsatser enligt 4 kap 1 SoL, eller ett komplement till den enskildes bistånd i form av hjälp i hemmet. Bistånd med installation av trygghetslarm kan beviljas om den enskilde p.g.a. otrygghet i det egna boendet oavsett tid på dygnet behöver komma i kontakt med personal med mycket kort varsel. Alternativt kan trygghetslarm ersättas med att den enskilde blir uppringd enligt ett uppgjort tidsschema, om behovet av att därmed kunna känna trygghet är tillgodosett. Larm tas emot av larmcentralen inom 1 minut. Vid behov av insats sänder larmcentralen anropet vidare till hemvårdspersonal som finns att tillgå dygnet runt. Hemvårdspersonal infinner sig dagtid inom 30 minuter. Nattetid kan det ta längre tid beroende på t.ex. lägre personalbemanning och yttre omständigheter. För att trygghetslarm ska kunna installeras krävs fast abonnemang i bostaden. Teknisk utrustning, installation och service ingår. För personer över 67 år finns möjlighet att erhålla trygghetslarm utan individuell behovsprövning. Frukost Insatsen innebär hjälp/stöd med frukost. Hjälp/stöd med att förbereda måltiden genom uppläggning på tallrik, delning av mat och disk kan ingå. Likaså kan det ingå matning, intag av dryck eller behov av sällskap under måltid för att kunna uppnå en god daglig livsföring. Mellanmål/Kaffe Insatsen innebär hjälp/stöd med mellanmål/kaffe. Hjälp/stöd med att förbereda mellanmålet och diska efteråt kan ingå. Likaså kan det ingå matning, intag av dryck eller behov av sällskap under måltid för att kunna uppnå en god daglig livsföring.

13 13 (19) Kvällsmat Insatsen innebär hjälp/stöd med tillredning av enklare kvällsmat. Hjälp/stöd med att förbereda måltiden genom uppläggning på tallrik, delning av maten och diskning kan ingå. Likaså kan det ingå matning, intag av dryck eller behov av sällskap under måltid för att kunna uppnå en god daglig livsföring. Matdistribution Matdistribution är avsett för personer som har nedsatt förmåga att tillreda huvudmåltid eller inte kan ta sig till närliggande matservering/restaurang och som behöver hjälp med huvudmåltid. Huvudmålet levereras då till den enskilde i hemmet. Leverans av huvudmålet sker i för ändamålet avsedd förpackning. Maten ska distribueras och tillhandahållas på sådant sätt att den enskildes primära näringsbehov tillgodoses, samt ge förutsättningar för god hälsa. Den svenska livsmedelslagstiftningen ska följas och specialkost på grund av medicinska, religiösa skäl etc. ska kunna erhållas. Förberedelser för måltid såsom t ex uppläggning på tallrik, delning av mat och diskning kan ingå. Även den som ordnar huvudmålet på annat sätt än genom matdistribution t.ex. inköp av fryst eller kyld mat kan få hjälp/stöd vid måltiden med uppvärmning, delning, uppläggning, diskning och matning. Inköp och andra viktiga ärenden Insatsen innebär hjälp/stöd med att utföra veckoinköp av dagligvaror och andra viktiga ärenden. Basvaror handlas i den affär som enheten finner lämpligast eller som är närmast belägen. Inköp och ärenden sker som regel en gång per vecka och sker alltid i samråd med den enskilde. I vissa fall kan den enskilde ges möjlighet att promenera/åka rullstol med personalen till affären för att göra sina inköp med personalens hjälp.

14 14 (19) Tvätt/klädvård Insatsen innebär hjälp/stöd med tvätt och klädvård. Tvätt och klädvård ska ske i dialog med den enskilde som ges möjlighet att vara delaktig i utförandet. Den enskilde tillhandahåller själv tvättmedel, strykjärn och strykbräda. Tvätt utförs i första hand i den enskildes bostad och i andra hand i gemensam tvättstuga eller annan plats som enheten finner lämpligt. I tvätt/klädvård ingår som regel inte stortvätt eller tvätt av sådant som ej får tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin. Städning Insatsen innebär hjälp/stöd med städning av maximalt två rum, kök, badrum och hall och sker en gång varannan vecka. Vid medicinska behov kan omfattningen av städning utökas efter individuell prövning. Om den enskilde har större bostad än 2 rum och kök och dennes önskemål är att få hela bostaden städad kan detta tillmötesgås genom att exempelvis städa olika rum varje gång. Om båda makarna har insatsen ingår normalt städning av maximalt tre rum. Den enskilde ska i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i insatsen. För att städning ska kunna utföras måste det i samband med biståndsprövningen framgå att det finns ändamålsenliga redskap såsom dammsugare och mopp. Städredskap och rengöringsmedel tillhandahålls av den enskilde och i största möjliga mån städar personalen med de metoder, redskap och rengöringsmedel som vårdtagaren bestämmer. Dock kan enheten besluta, att om så krävs för att uppfylla arbetsmiljökrav eller ett acceptabelt resultat, använda andra metoder, redskap eller rengöringsmedel. I städinsatsen ingår som regel inte storstädning. Källsortering Hjälp med att sortera och transportera sopor som papper, glas, metall kan beviljas.

15 15 (19) Boendestöd Kommunen ska tillhandahålla boendestöd i vardagen om det behövs för att den enskilde ska nå en skälig levnadsnivå. Stödet riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, missbruksproblem eller till personer som av andra skäl har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Det kan gälla vardagssituationer i bostaden, i närsamhället, på fritiden, att utveckla latenta intressen samt i kontakter med vårdgivare. Boendestöd syftar till att bryta ett passivt mönster med isolering och göra det möjligt för den enskilde att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Boendestöd prövas individuellt och bedöms endast utifrån de enskildes egna resurser och brister. Om den enskilde själv inte förmår, men skulle kunna klara att utföra sysslor i sin vardagssituation inriktas stödet på detta. Stödet beviljas och utformas genom att uppmuntra, vägleda, stödja och motivera den enskilde. Social kontakt Insatsen innebär att den enskilde får stöd/hjälp med att bibehålla och förebygga bortfall av viktiga funktioner samt att bryta isolering. Kontakten sker vanligtvis varje vecka eller enligt biståndsbeslut. Social kontakt tillgodoses i första hand genom äldrecentral, dagverksamhet eller samverkan med frivilligorganisationer. Biståndsbedömd insats blir aktuell då behovet inte kan tillgodoses genom dessa kontakter. Ledsagning Insatsen innebär hjälp/stöd för att följa med på fritidsaktiviteter eller vid kulturevenemang i syfte att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra i samhället. Ledsagare ska kunna tillhandahållas inom 5 vardagar och inom 10 dagar för helgtid. Ledsagning kan också beviljas för promenad till och från matservering. Ledsagning kan också beviljas vid sjukhusbesök om det inte kan tillgodoses genom samverkan med frivilligorganisationer. Den enskilde betalar samtliga egna kostnader i samband med ledsagningen. Ledsagarens kostnader för utlägg upp till reglerad summa ersätts av förvaltningen mot uppvisat kvitto. Särskilt boende Enligt 5 kap 7 SoL tredje stycket ska kommunen inrätta bostäder med särskild service till människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver ett sådant boende.

16 16 (19) Särskilt boende är en boendeform där den enskildes behov av hjälp i hemmet, service, omvårdnad är så omfattande att de bättre kan tillgodoses i det särskilda boendet. Särskilt boende beviljas även till den som på grund av stark upplevelse av otrygghet i det ordinära boendet riskerar sänkt livskvalitet. Beslut om särskilt boende avser inte någon speciell bostad eller enhet. Enskilds önskemål om en speciell bostad eller enhet inom kommunens särskilda boendeformer ska så långt som möjligt tillgodoses med hänsyn till tillgång på plats och omvårdnadsbehovets art och omfattning. Särskilt boende finns med inriktning för somatik, demens och geropsykiatri. Särskilt boende från annan kommun 2 kap. 3 SoL En person som är äldre, allvarligt sjuk eller som har en funktionsnedsättning och har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser och vill flytta till en annan kommun kan ansöka om insatser hos den kommun som personen önskar flytta till. Den kommun som prövar ansökan får inte ta hänsyn till att behovet av insatser kan tillgodoses av den kommun där personen bor för tillfället. Det förhållandet att den enskildes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid behandling av sådan ansökan. Ansökan ska behandlas som om den enskilde redan är bosatt i kommunen. Hemkommunen är skyldig att bistå med de uppgifter som krävs för att pröva ansökan där det klart ska framgå den enskildes egen vilja att flytta. Den enskilde ska själv eller via legal företrädare ha gjort en skriftlig ansökan. Korttidsvård/Växelvård Korttidsvård kan beviljas av olika orsaker när omvårdnadsbehovet under en begränsad tidsperiod inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. Exempel på när detta kan inträffa är när: den enskilde har behov av särskilt stöd under en rehabiliteringsperiod, en akut och tillfällig försämring av hälsotillståndet gör att insatser ej kan ges i hemmet, den enskilde väntar på att få flytta till särskilt boende den enskilde har behov av omvårdnad i livets slutskede. det prövas om den enskilde efter vistelse på sjukhus/annan vårdinrättning kan återgå till sin ordinarie bostad antingen med oförändrad omfattning av bistånd och hälso- och sjukvårdsinsats eller med utökat bistånd/insatser. det finns ytterligare behov av att utreda rätten till utökat bistånd, ex med särskilt boende. en anhörig har behov av akut eller planerad avlastning.

17 17 (19) Korttidsvistelse kan också beviljas som växelvård och ges då med regelbundna intervall. Växelvård beviljas då den enskilde vid vissa återkommande tidpunkter behöver service- och omvårdnadsinsatser av mer omfattande insats än som kan tillgodoses i ordinärt boende. Det kan också vara en anhörig som har behov av regelbunden avlastning. Den enskilde ges då möjlighet till träning, vila etc. för att kunna återvända till sitt ordinära boende. Dagverksamhet för äldre och 4 Kap 1 SoL för personer med funktionsnedsättning Enligt 3 kap 6 SoL bör socialnämnden genom dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Dagverksamhet är en möjlighet för äldre och personer med funktionsnedsättning att som komplement till insatser i det egna boendet delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans, aktivering, träning samt avlösning för anhöriga. Dagverksamheten ska vara anpassad efter den enskildes behov. Den biståndsbedömda insatsen dagverksamhet ges då den enskilde har behov av dagverksamhet som inte kan tillgodoses genom öppna träffpunkter. Syftet med dagverksamheten är att ge aktivering och sysselsättning i gemenskap med andra. Viss träning för att bibehålla viktiga funktioner för den dagliga livsföringen kan också ingå i dagverksamheten. Dagverksamhet bedrivs dagtid på vardagar och kan beroende på behov beviljas med 1-5 dagar per vecka. Bistånd med dagverksamhet beviljas ej om den enskilde har särskild boendeform. Kontaktperson Insatsen kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ges av en medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte. Kontaktperson kan bli aktuellt att förmedla om den enskilde saknar närstående och socialt kontaktnät, och därför inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. En anledning kan vara att den enskilde behöver bryta sin isolering eller för att t ex komma i kontakt med någon aktivitet. Bistånd kan medges i form av kontaktperson som ett alternativ eller ett komplement till andra biståndsformer enligt 4 kap 1 SoL. Normalt ska kontaktperson ej beviljas om den enskilde har ett fungerande kontaktnät. Särskild restriktivitet ska råda när det gäller personer bosatta i särskilt boende eftersom behovet normalt tillgodoses inom ramen för boendet.

18 18 (19) Stöd till anhöriga 5 kap 10 SoL, 4 kap 1 SoL Enligt 5 kap. 10 SoL ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Bistånd beviljas för insatser som är riktade direkt till den anhöriga eller den närstående och som är utformade efter deras individuella och specifika behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt. Stödet kan antingen beviljas den anhöriga eller den närstående. Stödet ska vara individuellt anpassat och utformas i samråd med berörda. Den närstående (den som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning) kan beviljas en rad olika insatser enligt SoL 4 kap 1 som samtidigt utgör stöd genom avlastning/ avlösning för den anhöriga. Det kan handla om ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd samt korttidsvistelse enligt 4 kap 1 SoL. Den närstående kan beviljas stöd i hemmet för att samtidigt ge avlösning till den anhörige, om den anhörige lever i hushållsgemenskap med den närstående. Den anhöriga ska vid avlastningstillfället kunna disponera sin tid fritt. De första tio timmarna av avlösning i form av avlösning i hemmet eller vistelse på dagverksamhet är avgiftsfria varje månad. Därefter tas avgift ut för insatsen i enlighet med kommunens avgiftstaxa. Den som erbjuder sitt stöd till en närstående benämns anhörig. Anhöriga har rätt att ansöka om stöd för egen del. Kommunen kan bevilja stöd enligt SoL 4 kap 1 för att underlätta för anhöriga som vårdar en närstående. Det finns inga begränsningar avseende den typ av stöd som den anhöriga kan ansöka om. Exempel på insatser kan vara praktisk hjälp i hemmet för att göra det möjligt för den förvärvsarbetande att fortsätta arbeta (om den anhörige lever i hushållsgemenskap med den närstående) eller någon form av rekreationsvistelse. Utöver bistånd enligt kan bistånd ges enligt 4 kap. 2 SoL om det finns skäl för det. Insatser enligt 4 kap. 2 SoL beslutas av omvårdnadsutskottet. Kommunens anhörigstöd erbjuder även ett antal generellt utformade serviceinsatser till anhöriga och deras närstående, ex information, rådgivning och öppna träffpunkter. Ingen behovsprövning och dokumentation sker av dessa allmänt inriktade insatser.

19 19 (19) Övrigt Bistånd för vissa mindre uppgifter kan medges om den enskilde har bistånd med en annan hemvårdsinsats och inte kan få hjälp med detta av annan. Det kan avse snöskottning utanför ytterdörr, soptunna och postlåda samt vedhämtning, vattenhämtning ur brunn och andra likartade uppgifter. Om någon beviljats bistånd, enl., och innehar ett husdjur kan detta bli lämnat utan tillsyn vid t ex sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i den egna bostaden. Tillfällig omsorg (t ex matning och rastning) av husdjur kan medges under behövliga tillfällen högst en dag. Längre omsorg medges ej utan hänvisning sker till närstående eller inhyrning på djurpensionat/djurhotell. Då förälder/vårdnadshavare har behov av hemtjänst innebär det vanligtvis ett större behov om det finns hemmaboende barn (under 18 år). Behoven av hjälp till barnen kan även återkomma oftare ju yngre barnen är jämfört med om det enbart avser vuxnas behov. Omfattningen beror på familjens storlek och förmåga.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (20) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 2 (20) Fastställda av socialnämnden augusti

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsområde Äldreomsorg Karlstad 2013-04-12 Verksamhetsutvecklare Reviderad 2013-09-11, 2015-12-21 Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst Bakgrund En genomförandeplan

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Hemtjänst Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Apoteksärende Bäddning Ledsagning till apotek. Företrädesvis sker inhandling av läkemedel planerat en gång per månad. Skulle ytterliggare

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Social dokumentation Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Vad reglerar? Förvaltningslagen (1986:223) Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 2013-10-25 Vilka bestämmelser gäller? SoL 11 kap.

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Margareta Lindelöf Ann-Christine Burman Socialtjänsten Reviderad den 13 oktober

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentation i Äldre och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentationsgruppen Barbro Johansson, Birgitta Jonsson Gunilla Westergren, Ingrid Ingrid Sehlberg och Leena Grönlund Vilhelmina Kommun 1 Dokumentationsskyldighet

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/54 Socialnämnden Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om

Läs mer

Vad händer efter min sjukhusvistelse?

Vad händer efter min sjukhusvistelse? Vad händer efter min sjukhusvistelse? När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård är målsättningen att du ska återvända hem till din bostad. Kommunens personal ger dig den hjälp i hemmet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen , LIPPM1,2 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Swahn Helena 2015-08-03 ALN-2015-0136.30 Äldrenämnden Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Särskilt boende i Hofors kommun

Särskilt boende i Hofors kommun Särskilt boende i Hofors kommun - Information och ansökan Hofors kommun 2009 Vad innebär särskilt boende? De särskilda boenden som finns i Hofors kommun är Hantverkarn, Persgården, Spelmannen och Hesselgrenska.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Att Irene görs delaktig i momenten i syfte att på sikt återfå sin motivation och rutin gällande mathållningen och kan bereda måltider på egen hand.

Att Irene görs delaktig i momenten i syfte att på sikt återfå sin motivation och rutin gällande mathållningen och kan bereda måltider på egen hand. Motala 2015 02 17 Beställning Beställning av Hemtjänst för Irene Panik, 19280804T5948 Handläggare i ärendet Matilda Hjalmarsdotter Falk Biståndshandläggare Tel: E post: Beviljad Period 2014 08 05 2015

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden 2013-11-26 Dnr 5.4-36680/2011 1(12) Avdelningen för utvärdering och analys Dick Lindberg Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden Socialstyrelsen definierar skyddat boende på följande sätt: (inom socialtjänsten)

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer