SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret"

Transkript

1

2 r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande Sidan 1 av 3 Reviderad Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL) Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och ornsorgsnämnden antar "Insaisbeskrivningar och riktlinjer for avdelningen äldreomsorg - enligt socialtjänstlagen " i enlighet med bilaga Vård- och ornsorgsnämnden beslutar att "pensionärslägenheter" och "lägenheter anpassade för fysiskt funktionshinder " ska beviljas utifrån kap 4 2 SoL. Sammanfattning beslutade att ge vård- och omsorgskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL. Riktlinjerna har uppdaterats med lagändringar och vägledande domar som uppkommit sedan riktlinjernas reviderade senast. Vissa ändringar har gjorts i dispositionen och vissa avsnitt har förtydligats samt utvecklats för att öka flexibiliteten för den enskilde. LSS-handläggare beviljar emellanåt insatser enligt Socialtjänstlagen. I riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL har det därför runnits ett antal avsnitt som endast använts av LSS-handläggarna. Dessa insatser har tagits bort och lagts som bilaga i riktlinjerna för LSS. Enligt vägledande domar har kommunen ingen skyldighet att erbjuda pensionärslägenhet och anpassad lägenhet eftersom detta kan tillgodoses på annat vis. Kontoret föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden godkänner att detta beviljas enligt 4 kap. 2 SoL. Kontorets förslag Under översynen har riktlinjerna uppdaterats i enlighet med förändringar i lagtexten. Vissa mindre ändringar i dispositionen har gjorts och vissa avsnitt har förtydligats för att underlätta handläggarnas arbete. Översynen av riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL har även samordnats med översynen av riktlinjerna inom funktionshinder. Vid Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0058 VON-6 Sidan 2 av 3 handläggning av ärenden inom funktionshinder används inte endast "lag om stöd och service till vissa funktionshindrade" utan insatser beviljas även enligt "Socialtjänstlagen". Dessa insatser har funnits i riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL och endast använts av handläggarna inom avdelningen för funktionshinder. I syfte att göra respektive riktlinje tydligare har dessa insatser nu tagits bort från "riktlinjerna for biståndsbedömning enligt SoL" och skrivits in i riktlinjerna för funktionshinder. Riktlinjerna blir därmed avgränsade till att beröra respektive avdelning. Som en följd av detta kommer de nuvarande riktlinjerna byta namn till "Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg - enligt socialtjänstlagen ". Principen för de nya riktlinjernas innehåll blir alltså respektive avdelnings ansvarsområde. Pensionärslägenhet och lägenhet anpassad för fysiskt funktionshinder Kommunen erbjuder i dagsläget "pensionärs l äg enhet" och "lägenhet anpassad för fysiskt funktionshinder". Enligt vägledande domar har kommunen ingen skyldighet att erbjuda pensionärslägenhet och anpassad lägenhet eftersom detta kan tillgodoses på annat vis. Följaktligen bör dessa insatser beviljas utifrån 4 kap 2 SoL istället för 4 kap 1 SoL. Vård- och omsorgskontoret föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja "pensionärslägenhet" och "lägenhet anpassad till fysiskt funktionshinder" enligt 4 kap. 2 SoL, utifrån nedanstående principer: Pensionärslägenheter kan beviljas, utifrån 4 kap. 2 SoL, till personer över 65 år som är folkbokförda i Sollentuna kommun och vars allmänna hälsotillstånd samt nuvarande bostadssituation omöjliggör ett tryggt och säkert boende. I bedömningen vägs även närmiljö samt avstånd till affär, seniorträff och allmänna kommunikationer in. Lägenhet anpassad för fysiskt funktionshinder kan erbjudas till personer under 65 år om behov föreligger. Pensionärslägenhet eller anpassad lägenhet ska inte beviljas för att lösa den enskildes bostadsbrist eller vid byte av nuvarande bostad till större eller mindre bostad. Innan det kan bli aktuellt med inflyttning prövas den enskilde för godkännande av Sollentunahem, utifrån gällande uthyrningspolicy. Pensionärslägenhet och lägenhet anpassad för fysisk funktionsnedsättning ska leda till ökad självständighet, utveckla den enskildes egna resurser samt möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. Pensionärslägenhet Pensionärslägenhet kan beviljas personer över 65 år som är folkbokförda i Sollentuna kommun om något av nedanstående kriterier uppfylls: «Den enskildes allmänna hälsotillstånd i kombination med dennes nuvarande fysiska bostadssituation omöjliggör ett tryggt och säkert

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0058 VON-6 Sidan 3 av 3 boende och starkt begränsar den enskildes möjligheter att lämna bostaden. En medboende som i samband med parboende har avyttrat sin ordinarie bostad och behöver flytta ut från äldreboende. Lägenhet anpassad för fysiskt funktionsnedsättning Anpassad lägenhet kan beviljas personer under 65 år, som är folkbokförda i Sollentuna kommun, om nedanstående kriterier uppfylls: Den enskilde behöver en anpassad lägenhet och det i den nuvarande bostaden finns omfattande behov av bostadsanpassning, samtidigt som det nuvarande boendet, inte på ett skäligt och tillfredsställande sätt kan tillgodose den enskildes behov. Christina Roman Vik. avdelningschef för stöd- och utveckling Micael Svanström Utredare Bilagor: 1. Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg - enligt socialtjänstlagen 2. Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg - enligt socialtjänstlagen med ändringar Beslutsexpediering: Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Vik. avdelningschef för stöd- och utvecklingsavdelningen Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Utredare Micael Svanström Akt

5 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg - enligt socialtjänstlagen Gäller from

6 Insalsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida 2 innehåll 11nledning Mål för äldreomsorgen Utdrag ur socialtjänstlagen Socialtjänstens mål 1 kap. SoL SoL Rätten till bistånd 4 kap Särskilda bestämmelser för olika grupper, 5 kap. SoL - äldre människord 2 Hemtjänst Personer yngre än 65 år Dubbelbemanning Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad - morgonhjälp Personlig omvårdnad ~ kvällshjälp Personlig omvårdnad - natthjälp Dusch och hårtvätt Måltider, Leverans av matlåda Värmning och servering av måltider Hjälp med hel måltid Hjälp med matning Stöd till självhjälp Skötsel av hemmet Städning Tiltsynsstädning av hemmet Tvätt Tvätt vid hälsoproblem Inköp av dagiigvaror och uträtta ärenden Ledsagning till vårdinrättning Avlösning i hemmet 13 3 Aktiviteter Dagverksamhet för äldre Turbundna resor Social och fysisk aktivitet Stöd til! social aktivitet 15 4 Trygghetslarm Trygghetsringning 16 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Soilentuna

7 Insats beskrivningar och riktlinjer för avdelningen äidreomsorg Sida: 3 5 Korttidsboende Avlastning Avlastning i form av växelvård Avlastning vid enstaka tillfälle Tillfällig vistelse på korttidsboende Efter sjukh us vistelse Annan orsak 17 6 Insatser för den som vårdar eller stödjer närstående Särskilt boende för äldre Servicehus Omvårdnadsboende Omvårdnadsboende med demensinriktning 20 8 Pensionärslägenhet och iägenhet anpassad för fysiskt funktionsnedsättning^ 8.1 Pensionärslägenhet Lägenhet anpassad för fysiskt funktionsnedsättning 21 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 4 28

8 insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg 1 Inledning s riktlinjer är ett stöd för kontorets biståndshandläggare. Riktlinjerna ska betraktas som ert vägledande : dokument. Det är alltid den enskildes individuella behov och i förutsättningar som ska styra. Vid bedömningen ska en helhetssyn på individens situation eftersträvas och riktlinjerna får dä inte vara ett hinder : att bevilja den hjälp och det stöd den enskilde är i behov av för att uppnå en skälig levnadsnivå. : Den enskilde ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. : Insatserna ska utifrån den enskildes behov och önskemål och inom ramen i ; för biståndsbeslutet utföras flexibelt. För att kunna erbjuda god omvårdnad, trygghet och bibehållen självständighet enligt socialtjänstlagen, SoL, tillhandahåller kommunen olika former av stödinsatser. Insatserna kan ges efter behovsbedömning i form av hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, särskilt boende, anhörigstöd och dagverksamhet. För att säkerställa en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning har riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen utarbetats. Riktlinjerna har arbetats fram och vidareutvecklats utifrån socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter samt kommunens mål för äldreomsorgen. Det är alltid den enskildes individuella behov och förutsättningar som ska styra. Vid bedömningen eftersträvas alltid en helhetssyn på individens situation och möjligheter där sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov ska beaktas. 1.2 Mål för äldreomsorgen har antagit en vision som innebär att "alla ska ha förutsättningar att kunna leva sina liv med hög livskvalitet i trygghet och glädje". Visionen bygger i sin tur ett antal nyckelområden, dessa är: o Ett aktivt och socialt liv» Inflytande och självständighet Trygghet * Bemötande» God vård och omsorg De utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden utför vård och omsorg i Sollentuna ska ha dessa mål som utgångspunkt för sitt arbete.

9 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: Utdrag ur socialtjänstlagen Riktlinjerna för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service grundar sig på socialtjänstlagen. Nedan presenteras de lagtexter som används som stöd vid bedömning av insatser Socialtjänstens måi 1 kap. SoL / Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar for sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt for människornas självbestämmanderätt och integritet SoL Rätten tifl bistånd 4 kap. / Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 c För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende 1 särskild boendeform. Lag (2013:421). 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av l om det finns skäl för det Särskilda bestämmelser för olika grupper, 5 kap. SoL - äldre människor 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas pä att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

10 Insaisbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 6 5 Socialnämnden skall verka for att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad for äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 6 Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen for äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor 7 Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 8 Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsjorhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. 1 planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 8 a Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete ifråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981).

11 Insalsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 7 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). 2 Hemtjänst Hemtjänst är ett samlingsbegrepp ror olika insatser. Målet med hemtjänstinsatserna är att den enskilde ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge man önskar och underlätta ett självständigt liv utifrån den enskildes egna förutsättningar. Hemtjänst kan beviljas den som: o på grund av sjukdom, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt. Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta i göromålen ska beaktas i utredning och beslut. Insatserna ska erbjuda möjlighet till stimulans och innehåll i vardagen och i så stor utsträckning som möjligt formas utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Rehabiliterande synsätt ska genomsyra arbetet och uppmuntra den enskilde att ta egna initiativ. Avgörande för att insatserna ska kunna anpassas utifrån den enskildes önskemål och förmåga är att insatserna utförs flexibelt. Det ar individens behov som avgör hur insatserna utformas. Den enskilde har rätt att själv välja, eller byta, hemtjänstutförare bland de utförare som är godkända inom kommunens valfrihetssystem. Den enskilde och hemtjänstutföraren ska tillsammans komma överens om hur de beviljade insatserna ska genomföras och en genomförandeplan ska upprättas. Genomförandeplanen ska skickas in till biståndshandläggaren senast 10 dagar efter att utföraren erhållit uppdraget. Utföraren ska agera lyhört utan att de långsiktiga målen med insatserna påverkas negativt. Utföras ska tillsammans med brukaren planera hur den sammanlagda beviljade tiden per månad ska användas. Den utförda tiden per månad ska dock överrensstämma med den sammanlagda beviljade månadstiden och samtliga insatser som beviljats under en månad ska utföras. För att den enskilde ska kunna vara delaktig och ha möjlighet att påverka innehållet i insatserna ska utföraren vara lyhörd för den enskildes önskemål och aktuella situation. När akuta behov uppstår kan utförare utföra insatser och meddela biståndshandläggarna efterföljande vardag. Om behovet av den akuta insatsen bedöms vara långvarigt ska ett beslut tas inom 7 dagar. Tidsangivelserna anger den tid hemtjänstpersonal normalt befinner sig hos eller utför ärenden åt den enskilde. Tid för hemtjänstpersonal att ta sig till

12 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 8 och från den enskildes hem ligger utanför tidsangivelserna. Vid vissa tillfällen kan en insats ta längre tid än beräknat, i andra fall kortare. Hemtjänstpersonal ska inte utföra sjukvårdsinsatser, även om de delegerats från landstinget. Beviljad tid för egenvård ska däremot utföras. 2.1 Personer yngre än 65 år Samtliga beslut som gäller personer som är yngre än 65 år ska följas upp regelbundet, minst 2 gånger om året. Syftet ska vara att underlätta ett självständigt liv och avgöra i vilken utsträckning den beviljade insatsen bidrar till detta. Genomförandeplan ska krävas in och följas upp regelbundet. 2.2 Dubbelbemanntng Om dubbelbemanning är motiverat ska det framgå av biståndsbeslutet. Dubbelbemanning beviljas endast för de delar av en insats som kräver två personer för utförandet. Dubbelbemanning ska kunna beviljas den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov om tekniskt hjälpmedel har provats och visat sig vara otillräckligt för att säkra den enskildes upplevelse av trygghet och säkerhet vid förflyttning eller om det finns dokumenterat krav på dubbelbemanning vid användning av tekniskt hjälpmedel. Dubbelbemanning beviljas inte av arbetsmiljöskäl. Utföraren ansvarar för sina anställdas arbetsmiljö. 2.3 Personlig omvårdnad Hjälp med personlig omvårdnad syftar till att erbjuda den enskilde ett självständigt liv, ökad livskvalitet och trygghet i vardagen samt underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Personer med stora hjälpbehov behöver ofta ha hjälp med samtliga insatser, ibland både morgon och kväll. Om detta inte bedöms vara tillräckligt kan dessutom extra tillsynsbesök beviljas. Personer som delvis klarar av sin personliga omvårdnad kan behöva ha hjälp med enstaka insatser. Andra behöver stöd och motivation för att kunna klara av personliga omvårdnaden på egen hand. En mer utförlig beskrivning av vad som kan ingå i personlig omvårdnad ges i bilaga Personlig omvårdnad - morgonhjälp Insatsen utformas utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Med morgonhjälp menas att den enskilde ska vara klar för dagen. Detta innebär förutom hjälp med personlig hygien hjälp med bl.a. frukost och bäddning.

13 nsatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 9 Morgonhjälp beviljas med upp till ltim./dag. Vid behov av dubbelbemanning för förflyttning kan max 10 min. beviljas Personlig omvårdnad - kvällshjälp Insatsen utformas utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Med kvällshjälp menas att den enskilde ska vara klar för natten. Detta innebär förutom hjälp med personlig hygien hjälp med lättare kvällsmål. Kvällshjälp beviljas normalt med 30 min. per dag. Vid behov av dubbelbemanning för förflyttning kan max 10 min. beviljas. Den enskilde kan efter överenskommelse med hemtjänsten disponera den beviljade tiden för morgon- och kvällshjälp så som han/hon Önskar. Den beviljade tiden ska dock alltid hålla sig inom den tidsram som den enskilde beviljats Personlig omvårdnad - natthjälp Insatsen beviljas om den enskilde behöver ha tillsyn, hjälp med hygien eller vändning nattetid. Insatsen utformas utifrån den enskildes önskemål och behov. Natthjälp beviljas normalt med 1 till 2 besök per natt Dusch och hårtvätt Dusch beviljas med 30 min. per tillfålle efter behov och önskemål I de fall den enskilde har hjälp med morgon- och/eller kvällshjälp beviljas dusch med 15 min. per tillfålle. Beakta att hjälpmedel som duschbräda, borttagning av badkar kan underlätta och bidra till ökad självständighet. 2.4 Måltider Leverans av matlåda Den som inte själv kan planera, köpa eller tillaga varm mat och som har svårt att ta sig till en matservering kan få färdiglagad mat levererad till hemmet 1 gång/dag. Leverans av matlåda beviljas normalt med 10 min. per dag, upp till 7 gånger/vecka. I bedömningen ska Övriga eventuella resurser i det gemensamma hushållet beaktas, t.ex. familjemedlemmar som man delar hushåll med.

14 insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: Värmning och servering av måltider Den som inte på egen hand klarar att värma och servera måltider kan få hjälp med det. Värmning och servering beviljas normalt med 15 min. 1-3 gånger/dag. Insatsen värmning och servering av måltid ska, vid behov, alltid kompletteras med insatsen leverans av matlåda för att möjliggöra för den enskilde att ta emot matlåda Hjälp med hei måltid Den som inte själv kan planera, köpa eller tillaga varm mat och som har svårt att ta sig till en matservering kan få hjälp med hel måltid om det föreligger särskilda skäl, såsom svåra och ovanliga födoämnesallergier, risk för undernäring, t.ex. på grund av demens, samt svår fysisk ohälsa eller svår diabetes. I hjälp med hel måltid ingår följande:» Förberedelse av måltid och eventuellt lättare matlagning o Dukning och servering» Sällskap vid måltid eller eventuell hjälp med matning Diskning Hjälp med hel måltid beviljas med 45 min. per tillfålle 1-3 gånger per dag 1. Om den enskilde är beviljad hjälp med hel måltid mer än en gång per dag kan han/hon efter överenskommelse med hemtjänsten disponera den beviljade tiden för hjälp med hel måltid så som han/hon önskar. Den beviljade tiden ska dock alltid hålla sig inom den tidsram och insats som den enskilde beviljats Hjälp med matning Om den enskilde behöver ha hjälp med matning kan detta beviljas 1-5 gånger per dag med 20 minuter per tillfälle. 2.5 Stöd till självhjälp Denna insats riktar sig till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd för att klara av vardagen. Personer som har haft boendestöd innan de har fyllt 65 år är en lämplig målgrupp. Tidsangivelsen 45 min. gäller när måltid inte ingår i andra insatser.

15 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äidreomsorg Sida: 11 Stöd till självhjälp är en social och praktisk stödinsats som kan beviljas tor att stärka den enskildes praktiska förmåga att hantera vardagen. Syftet med insatsen är att stödja och motivera den enskilde till ökad självständighet. Insatsens omfattning och innehåll varierar beroende på den enskildes stödbehov. Den enskilde kan få stöd med att sköta hemmet, sköta personlig hygien, inköp av dagligvaror och uträtta ärenden eller måltider. Insatsen ska följas upp och utvärderas minst 2 gånger om året. 2.6 Skötsel av hemmet Hjälp med skötsel av hemmet syftar till att stödja och stimulera den enskilde till att klara av vardagen så självständigt som möjligt samt underlätta för personen att bo kvar i det egna hemmet. Insatser kan ges i form av städning, tvätt och tillsynsstädning. Skötsel av hemmet ska i det möjligaste mån utföras tillsammans med den enskilde i rehabiliteringssyfte. Det ska framgå av biståndsbeslutet om den enskilde förmår att utföra vissa delar av insatsen själv. Hjälp med skötsel av hemmet (städning, tvätt, tvätt vid hälsoproblem, inköp och tillsynsstädning) beviljas inte om den sökande är gift eller sambo med någon som klarar att sköta hemmet. Undantag kan göras om en person vårdas av någon närstående. 1 dessa fall kan skötsel av hemmet beviljas som avlastning för den som vårdar. Hjälp med skötsel av hemmet omfattar inte tvätt eller städning efter tonårsbarn eller andra anhöriga. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i skötsel av hemmet ges i bilaga Städning Städning beviljas normalt av två normalstora rum och kök, hall och badrum. Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta i göromålen ska beaktas i utredning och beslut.» Städning av 1 rok beviljas normalt med 1 tim. var fjortonde dag. * Städning av 2 rok beviljas normalt med 1 tim. och 30 min. var fjortonde dag. För makar där båda behöver hjälp med städning samt för ensamstående med småbarn upp till tonårsåldern kan städning av tre rum och kök beviljas. o Städning av 3 rok beviljas normalt med 2 tim. var fjortonde dag. Om den enskilde och hemtjänstutföråren är överens är det möjligt att disponera om insatser under städ. Finns det flera rum kan rummen varieras vid olika städtillfälle om den enskilde så önskar. Den enskilde och hemtjänstutföraren kommer överens om hur tiden ska disponeras och på hur

16 fnsatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 12 många tillfällen. Den hjälp som ges ska dock alltid hålla sig inom den tidsram som den enskilde har beviljats. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i städning ges i bilaga Tilisynsstädning av hemmet Om särskilda behov föreligger kan den enskilde, utöver den ordinarie städningen, även beviljas tillsynsstädning. Förhållanden som påverkar behovet kan t.ex. vara inkontinens, grav synskada, demens eller allergi. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i uppsnyggning ges i bilaga 2. Tillsynsstädning beviljas normalt med 15 min. per tillfålle upp till 2 ggr per vecka. Antalet tillfällen för tillsynsstädning reduceras den ordinarie städveckan Tvätt Hjälp med tvätt innefattar tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar samt strykning av den enskildes gångkläder. Mangling eller strykning av sängkläder, handdukar eller tvätt av anhörigas kläder ingår inte. Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta i göromålen ska beaktas i utredning och beslut. Tvätt beviljas normalt med 1 timme per tvättillfålle, upp till 3 timmar i månaden. För makar där båda behöver hjälp med tvätt samt för ensamstående med småbarn upp till tonårsåldern görs en särskild bedömning av tidsåtgången. Normalt beviljas inte extratid när båda makarna behöver ha hjälp med tvätt. Om makar av särskilda skäl behöver ha extratid för tvätt kan tvättiden sammanlagt utökas med max. 1 timme per månad. Den enskilde och hemtjänstut föraren kommer överens om hur tiden ska disponeras och på hur många tillfållen. Den hjälp som ges ska dock alltid hålla sig inom den tidsram som den enskilde har beviljats. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i tvätt ges i bilaga Tvätt vid hälsoproblem Vid hälsoproblem av olika slag, t.ex. inkontinens eller grava synproblem, kan den enskilde ha behov av tätare tvättillfållen. I sådana fall kan den enskilde beviljas "tvätt vid hälsoproblem" istället för den ordinarie tvätten. Den enskilde ska använda de inkontinensskydd som rekommenderas av landstinget. Hjälp med tvätt vid hälsoproblem beviljas, 1-2 gånger i veckan upp till 6 timmar i månaden.

17 Insats beskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida; Inköp av dagiigvaror och uträtta ärenden Personer som inte på egen hand kan göra sina inköp eiler uträtta ärenden på apoteket, posten, m.m. kan få hjälp av hemtjänsten med det. Inköp ska om möjligt uträttas i närmaste välsorterade livsmedelsbutik och i möjligaste mån tillsammans med den enskilde i rehabiliteringssyfte. Biståndshandläggare ska i bedömningen ta hänsyn till den enskildes önskemål att vilja vara delaktig vid inköp. Om den enskilde beviljas tid utifrån dennes önskemål att följa med vid inköp bör eventuellt beviljad tid för aktivitet tas i beaktande. Inköp av dagligvaror och uträtta ärenden åt brukaren kan beviljas med upp till 60 minuter 1-2 gånger i veckan. Det geografiska avståndet till närmaste välsorterad livsmedelsbutik och eventuell önskan från den enskilde att följa med, ska tas i beaktande. Behov av praktisk hjälp med att skriva inköpslista, uppackning av varor ingår i insatsen. Den enskilde och hemtjänstutföraren kommer överens om hur tiden ska disponeras och på hur många tillfällen. Den hjälp som ges ska dock alltid hålla sig inom den tidsram som den enskilde har beviljats. 2.8 Ledsagning till vårdinrättning Hjälp att ta sig till vårdcentral, sjukgymnast, eller andra instanser som den enskilde bör besöka i annat syfte än aktivitet kan beviljas den som av psykiska eller fysiska skäl inte på egen hand klarar resan, t.ex. personer med långtgående demenssjukdom. I bedömningen bör andra alternativ som möjlighet att fa hjälp från närstående, sjukresa, färdtjänst eller tekniska hjälpmedel beaktas. Tid för ledsagning beviljas vid behov upp till 4 tim. i månaden och följs upp som avvikelse vid månadsredovisningen. Biståndshandläggare ska i sin bedömning tydliggöra om det särskilda skäl för personalens närvaro under hela vårdbesöket. föreligger 2.9 Avlösning i hemmet Avlösning i hemmet syftar till att erbjuda anhöriga, som vårdar en närstående med omfattande omvårdnadsbehov, möjlighet att ha egentid. Avlösning i hemmet beviljas den enskilde med omfattande och kontinuerligt omvårdnadsbehov vars anhörig med sina insatser bidrar till att den enskildes far ökad trygghet och kan bo kvar hemma längre. Avlösning kan således beviljas även om den enskilde har hemtjänstinsatser. Om särskilda skäl föreligger kan avlösning i hemmet beviljas även om den enskilde har andra avlastningsinsatser. Avlösning i hemmet innebär att personalen från hemtjänsten är hemma hos den enskilde och tillgodoser omvårdnadsbehovet samt utifrån den enskildes

18 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äidreomsorg Sida: 14 förmåga och önskemål erbjuda meningsfulla aktiviteter för att skapa ett socialt innehåll i vardagen, I avlösning ingår inte hjälp med städ eller tvätt. Avlösning beviljas i hemmet vid behov upp till 16 tim. i månaden. Insatsen utförs inte mellan och Vid bedömningen av behovet av avlösning ska andra eventuellt beviljade insatser med avlastnings syfte tas med i beräkningen, t.ex. dagverksamhet mil. Den tid som eventuellt går åt att till att utföra redan beviljade hemtjänstsinsatser av omvårdnadskaraktär under avlösningstillfälfet ska räknas bort från tiden för avlösning. I de fall anhöriga som vårdar sin närstående också är anhöriganställd ska den anställdes behov till avlösning tillgodoses genom ordinarie hemtjänstpersonal. 3 Aktiviteter Aktiviteter innefattar insatser som särskilt syftar till att skapa ett socialt innehåll i vardagen och stärka den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande. Innehållet i aktiviteter anpassas efter den enskildes förmåga och önskemål och ska leda till en stimulerande och innehållsrik vardag. I Sollentuna finns särskilda insatser för att berika sociala innehållet i vardagen enligt följande:» Dagverksamhet för äldre * Social och fysisk aktivitet * Stöd till social aktivitet 3.1 Dagverksamhet för äldre Dagverksamhet syftar till att underlätta för den enskilde att vidmakthålla sociala kontakter och ha möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med andra. Dagverksamhet beviljas med 1-5 dagar i veckan och kan erbjudas: om den enskilde inte kan tillgodose behovet av social samvaro och aktivitet på egen hand eller på annat sätt t.ex. via seniorträffar eller föreningar. * som avlastning för personer som vårdar en närstående, med omfattande omvårdnadsbehov, i hemmet. Omfattning av vistelse på dagverksamhet anpassas efter den enskildes förmåga, behov och Önskemål. Övriga insatser som syftar till avlastning ska tas i beaktande vid beslut. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå på dagverksamhet.

19 Insatsbeskrivningar och rikltinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 15 I Sollentuna finns det följande former av dagverksamhet för äldre:» Dagverksamhet som kan erbjuda riktade sociala aktiviteter för personer med demensdiagnos eller för personer som är under demensutredning. * Dagverksamhet som kan erbjuda sociala aktiviteter för äldre som har behov av social samvaro Turbundna resor Den som har behov av biståndsbedömd dagverksamhet och som inte på egen hand och med kommunala färdmedel kan ta sig till/från verksamheten kan beviljas turbundna resor. 3.2 Social och fysisk aktivitet Social och fysisk aktivitet kan beviljas den enskilde som har mycket få eller inga sociala kontakter. Insatsen syftar till att den enskilde ska fa hjälp att bryta den sociala isoleringen, samt möjliggöra utevistelse och promenader. 1 bedömningen bör andra insatser som har beviljats i syfte att vidmakthålla sociala kontakter, samt den enskildes sociala nätverk, beaktas. Social och fysisk aktivitet kan handla om hjälp att komma ut på promenad eller utflykt, hjälp att upprätthålla tidigare rehabiliteringsinsatser, ledsagning till seniorträffar, pratstund, högläsning, hjälp att läsa post, kontakta anhöriga eller liknande. Tid för social och fysisk aktivitet beviljas utifrån den enskildes behov och önskemål upp till 6 timmar i veckan. Den enskilde och hemtjänstutforaren kommer överens om hur tiden ska disponeras och på hur många tillfallen. 3.3 Stöd tilt social aktivitet Insatsen riktar sig till personer som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning inte kan vara på dagverksamhet eller seniorträff. Insatsen syftar till att erbjuda stimulans och innehåll i vardagen och stärka den enskildes psykiska välbefinnande så att han/hon på sikt ska kunna klara av att ta del av gemensamma aktiviteter på en dagverksamhet eller seniorträff. Tid för stöd till social aktivitet kan beviljas med upp till 10 timmar i veckan.

20 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 16 4 Trygghetslarm Trygghetslarm beviljas i syfte att öka tryggheten för den enskilde. Trygghetslarm kan också beviljas för att öka trygghetskänslan för den enskildes närstående. Trygghetslarm kan beviljas den som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller annan orsak har förhöjd risk att falla eller drabbas av akut sjukdom och som har förmåga att hantera larmet. 4.1 Trygghetsringning I vissa fall kan trygghetsringning beviljas. Hemtjänsten ringer då upp den enskilde. Trygghetsringning beviljas normalt med 1-2 gånger per dag med 5 min. per tillfälle. Om det finns behov av trygghetsringning ofta kan det vara rimligt att överväga andra alternativ för att säkerställa tryggheten. 5 Korttidsboende Korttidsboende är ofta ett komplement till hemtjänst eller en form av anhörigstöd. I andra fall kan korttidsboende vara en länk mellan olika vårdoch boendeformer. Korttidsboende är ett tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå. Korttidsboende kan erbjudas i form av avlastning eller för tillfällig vistelse av andra orsaker. Uppdraget till korttidsboende ska vara tydligt formulerat så att det inte råder någon tveksamhet vare sig för den enskilde eller för utförare vilka insatser som den enskilde behöver hjälp med under vistelsen. 5.1 Avlastning Avlastning på korttidsboende i olika former kan beviljas den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov och syftar till att avlasta personer som vårdar en närstående i hemmet. Avlastning kan även beviljas den enskilde vars närstående bär ett stort ansvar i omsorgen regelbundet även om de inte delar hushåll med den enskilde. Avlastning på korttidsboende kan däremot inte beviljas den som vårdar Avlastning i form av växelvård Växelvård beviljas med en eller två veckor av fyra i återkommande intervall under längre tid.

21 [nsaisbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: Avlastning vid enstaka tillfälle Avlastning vid enstaka tillfålle kan beviljas den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov när närstående inte har möjlighet att ta hand om den enskilde under kortare perioder och hemtjänst i kombination med andra insatser inte anses kunna tillgodose omvårdnadsbehovet i hemmet under tiden. 1 de fall den enskilde växelvårdas kan den planerade växelvårdsperioden efter samråd med utförare planeras om så att den täcker behovet av tillfällig avlastning under den önskade perioden. 5.2 Tillfällig vistelse på korttidsboende Efter sjukhusvistelse Efter en sjukhusvistelse ska den enskilde, i samverkan med vårdcentral och rehabilitering, först tillbaka till hemmet med nödvändiga hemtjänstinsatser. Om detta ej är tillräckligt för att tillgodose den enskildes behov kan korttidsboende beviljas enligt SoL. Efter sjukhusvistelse kan tillfällig vistelse på korttidsboende beviljas den enskilde i följande fall:» Om han/hon av särskilda skäl inte kan komma hem i väntan på omfattande bostadsanpassning. * Om han/hon väntar på annat boende och bedöms inte kunna komma hem trots omfattande insatser från hemtjänst och nattpatrull. * Som ett led i utredningen för bedömning av fortsatt behov av kommunala insatser Annan orsak Tillfällig vistelse på korttidsboende kan även beviljas den enskilde om: o Individen är i behov av miljöombyte och rekreation för att främja kvarboende. Enbart behov av hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabilitering utgör inget skäl till beviljande av tillfällig vistelse på ett korttidsboende. 6 Insatser för den som vårdar eller stödjer närstående Anhörigstöd är ett samlingsbegrepp för olika insatser som beviljas i syfte att ge stöd och avlasta för anhörig som vårdar en närstående, med omfattande omvårdnadsbehov, i hemmet. Handläggaren ska informera om samtalsstöd samt övriga insatser som syftar till att avlasta och stödja anhöriga.

22 insatsbeskrivningar och riktlinjer for avdelningen äldreomsorg Sida: 18 Insatserna ska anpassas efter den anhöriges önskemål och behov, och i vilken grad den anhörige tar ansvar för omvårdanden av den enskilde. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10 ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Med stöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. Följande insatser kan beviljas i detta syfte: «Samtalsstöd «Avlösning i hemmet o Dagverksamhet * Skötsel av hemmet * Korttidsboende Med anhörig menas person som vårdar eller stödjer partner, föräldrar, barn, släkting eller vän som p.g.a. sjukdom, ålderdom eller funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand. Stödinsatser till personer som vårdar eller stödjer närstående ska erbjudas i ett tidigt skede och kan bestå av biståndsbedömda insatser eller serviceinsatser utan föregående behovsbedömning. Handläggaren ska informera om "Sollentuna kommuns policy för anhörigperspektiv" och vilket stöd kommunen kan erbjuda anhöriga. Informationen om stödet till anhöriga ska vara utformad på ett lättillgängligt, tydligt och vägledande sätt. 7 Särskilt boende för äldre Särskilt boende är till för personer som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet trots de insatser som kommunen kan erbjuda i hemmet. Insatserna ska möjliggöra för den enskilda att bo kvar i hemmet så länge som man själv Önskar innan särskilt boende blir aktuellt. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå. Sollentuna kommun kan erbjuda särskilt boende for äldre i form av: o servicehus» omvårdnadsboende omvårdnadsboende med demensinriktning.

23 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 19 Den enskilde som beviljas särskilt boende kan ha Önskemål om ett specifikt boende i Sollentuna inom ramen för biståndsbeslutet. Nämnden har som ambition att erbjuda en plats på lämpligt boende inom 3 månader. Den enskilde har då möjlighet att ta ställning till om han/hon vill godta erbjudandet eller vänta tills plats på det Önskade boendet kan erbjudas. Valmöjligheten gäller inte initialt om den enskilde vistas på korttidsboende eller annan vårdinstans i väntan på en plats på särskilt boende. Den enskilde har dock möjlighet att flytta till det boende han eller hon önskat sig senare om intresset kvarstår. Ingen ska behöva flytta mellan olika boenden och sjukhus i onödan i livets slutskede. I de fall den behandlande läkare inom slutenvården bedömer att den enskilde är i livets slutskede ska flytt mellan sjukhus och särskilt boende undvikas om den enskilde eller anhöriga så önskar samt om landstinget inte motsätter sig detta. 7.1 Servicehus Plats på servicehus kan beviljas om följande kriterier är uppfyllda:» den enskilde trots daglig hemtjänst och andra typer av insatser inte får sitt behov av trygghet tillgodosedd i det egna hemmet. * betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet föreligger. Vid inflyttning bör den enskilde kunna tillgodogöra sig servicehusets möjligheter och aktiviteter. Vid mycket hög ålder ska otrygghet tillmätas större vikt vid biståndsbedömning. I de fall den enskilde har demensdiagnos eller psykisk funktionsnedsättning som kräver individuellt inriktad omvårdnad ska andra alternativ övervägas. I servicehus finns lägenheter om två rum och kök alternativt kokvrå. Boendet är ett särskilt boende där den enskilde kan fä biståndsbedömd insats från hemtjänsten. 1 servicehus finns tillgång till restaurang och andra gemensamma lokaler. Personal finns dygnet runt i huset. Alla lägenheter är utrustade med larm. 7.2 Omvårdnadsboende Plats på omvårdnadsboende kan beviljas om följande kriterier är uppfyllda: * betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet föreligger.

24 nsatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äidreomsorg Sida: 20» insatser som hemtjänst dag, kväll, natt, dagverksamhet och/eller korttidsboende visat sig inte kunna tillgodose behovet av omsorg, trygghet och säkerhet i det egna hemmet. De boende har enskilt rum med tillgång till gemensamma utrymmen. Måltider äter man tillsammans. Personal finns dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats dagtid och på beredskap övriga tider. Biståndsbeslut har sin utgångspunkt i den enskildes behov vid ansökningstillfället. Det faktum att den enskildes hälsotillstånd kan komma att försämras i framtiden ska inte påskynda beviljande av särskilt boende. 7.3 Omvårdnadsboende med demensinriktning Omvårdnadsboende med demensinriktning är avsedd för äldre med demenssjukdomar. För att kunna erbjudas plats på omvårdnadsboende med demensinriktning ska den enskilde, förutom att uppfylla kriterierna för omvårdnadsboende, ha en demensdiagnos. I de fall omvårdnadsbehovet överstiger graden av demens bör det övervägas om det är lämpligare att placera individen på omvårdnadsboende. 8 Pensionärslägenhet och lägenhet anpassad för fysiskt funktionsnedsättning Pensionärslägenheter kan beviljas, utifrån 4 kap. 2 SoL, till personer över 65 år som är folkbokförda i Sollentuna kommun och vars allmänna hälsotillstånd samt nuvarande bostadssituation omöjliggör ett tryggt och säkert boende. I bedömningen vägs även närmiljö samt avstånd till affär, seniorträff och allmänna kommunikationer in. Lägenhet anpassad för fysiskt funktionshinder kan erbjudas till personer under 65 år om behov föreligger. Pensionärslägenhet eller anpassad lägenhet ska inte beviljas för att lösa den enskildes bostadsbrist eller vid byte av nuvarande bostad till större eller mindre bostad. Innan det kan bli aktuellt med inflyttning prövas den enskilde för godkännande av Sollentunahem, utifrån gällande uthyrningspolicy. Pensionärslägenhet och lägenhet anpassad för fysisk funktionsnedsättning ska leda till ökad självständighet, utveckla den enskildes egna resurser samt möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. 8.1 Pensionärslägenhet Pensionärslägenhet kan beviljas personer över 65 år som är folkbokförda i Sollentuna kommun om något av nedanstående kriterier uppfylls:

25 Vård- och ornsorgsnämnden Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 21 * Den enskildes allmänna hälsotillstånd i kombination med dennes nuvarande fysiska bostadssituation omöjliggör ett tryggt och säkert boende och starkt begränsar den enskildes möjligheter att lämna bostaden.» En medboende som i samband med parboende har avyttrat sin ordinarie bostad och behöver flytta ut från äldreboende. 8.2 Lägenhet anpassad för fysiskt funktionsnedsättning Anpassad lägenhet kan beviljas personer under 65 år, som är folkbokförda i Sollentuna kommun, om nedanstående kriterier uppfylls: Den enskilde behöver en anpassad lägenhet och det i den nuvarande bostaden finns omfattande behov av bostadsanpassning, samtidigt som det nuvarande boendet, inte på ett skäligt och tillfredsställande sätt kan tillgodose den enskildes behov.

26 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 22 Bilaga 1 Vad ingår i personlig omvårdnad I personlig omvårdnad, morgonhjälp ingår: hjälp att komma upp ur sängen * hjälp med personlig hygien, inklusive munhygien o hjälp med av- och påklädning» hjälp med frukost (ej matning)» diskning hjälp med bäddning I personlig omvårdnad, kvällshjälp ingår: * hjälp med kvällsfika, (ej matning) * hjälp med personlig hygien, inklusive munhygien o o hjälp med av- och påklädning hjälp att komma i säng

27 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 23 Bilaga 2 Vad ingår i skötsel av hemmet i skötsel av hemmet ingår insatserna städning, tvätt och uppsnyggning. I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, storstädning återvinning av avfall, skötsel av husdjur, städning av källare, vindsutrymmen eller andra utrymmen som den enskilde sällan utnyttjar. Nedan preciseras vad som ingår i de olika insatserna. Städning I städning ingår:» Dammsugning av golv och mattor «Våttorkning av golv» Rengöring av toalett, badkar/dusch och handfat, speglar och hyllor Da mm torkning av fria ytor «Avtorkning av spis, köksbänk, köksskåp I städning ingår inte: * Rengöring eller putsning av taklampor eller kristallkronor «Vädring av stora mattor * Städning eller diskning efter anhöriga eller gäster * Skötsel av trädgården * Snöskottning Städinsatser som kan utföras 1-2 gånger per år Vissa insatser kan utföras 1-2 gånger per år om den enskilde så önskar, insatserna utförs då istället för en ordinarie städning och ska rymmas inom samma tid.» Större dammtorkning * Rengöring bakom spis och köksfläkt * Rengöring av ugn o Avfrostning av frys * Byte och ev. strykning av gardiner» Omplantering av blommor

28 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 24» Jul- eller påskpyntning Städning av balkong * Rengöring av tekniska hjälpmedel» Rengöring och rensning av kylskåp * Dammsugning av möbler Avtorkning av golvlister «Fönsterputs Tillsynsstädning i hemmet Vad som ingår i tillsynsstädning kan variera beroende på behovet. I tilisynsstädning ingår: o Renbäddning vid behov o Enkel underhål Isstäd ning mellan ordinarie städtiilfälien (toaletttbadrum ska hållas fräscha) När tillsynsstädning beviljas pga. allergi ingår enbart, våttorkning av golv och fria ytor. Städutrustning Hemtjänsten behöver ha tillgång till fräsch och väl fungerande städutrustning. * Dammsugare» Långskaftad golvmopp med tillhörande hink» Sopborste och sopskyffel med långt skaft * Bra köksstege o Diskborste, disktrasor, svampar och trasor (t.ex. mirakeltrasor, wettexdukar) Toalettborste Rengöringsmedel Om något saknas kan första städtillfallet utnyttjas till inköp av städutrustning.

29 Insatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 25 Tvätt I insatsen ingår: «Tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar * Upphängning eller torkturnling e Hopvikning eller upphängning av ren tvätt «Strykning av den enskildes gångkläder e Byte av sängkläder vid behov I insatsen ingår inte: * Tvätt eller strykning av anhörigas kläder e Mangling eller strykning av sängkläder eller handdukar

30 fnsatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äidreomsorg Bilaga 3 Insatskatalog för tjänster inom hemtjänsten INSATS INTERVALL TID per tillfälle PERSONLIG OMVÅRDNAD Morgonhjälp 1 gg/dag 60 min. Kvällshjälp 1 gg/dag 30 min. Dusch i kombination med morgon- eller kvällshjälp Individuell bedömning 15 min. Natthjälp Individuell bedömning min. ' Enstaka insatser Hjälp med hygien Individuell bedömning 15 min. Enbart dusch/hårtvätt Individuell bedömning 30 min. Enbart på- och/eller avklädning Tillsyn kort besök Tillsyn längre besök Dubbelbemanning, vid förflyttning Individuell bedömning 10 min. 10 min. 15 min. 10 min. MALTIDER Leverans av matlåda Upp till 7 ggr/v 10 min. Värmning, servering 1-3 ggr/dag 15 min. Matning 1-5 ggr/dag 20 min. Hjälp med hel måltid: frukost, lunch, middag om det inte ingår i andra insatser 1-3 ggr/dag 45 min. Diskning om det inte ingår i andra insatser 1 ggr/dag 10 min. SKÖTSEL AV HEMMET

31 fnsatsbeskrivningar och riktlinjer för avdelningen äldreomsorg Sida: 27 Städning Städning 1 rok Var 14:e dag 1 tim. Städning 2 rok Var 14:e dag 1 tim. & 30 min. Städning 3 rok, enbart makar samt ensamstående med barn upp till tonårsåldern Var 14:e dag 2 tim. Tilisynsstädning Antalet tillfällen för tifisynsstäd reduceras den ordinarie städveckan. Tvätt 2 ggr/vecka 15 min. Bastvätt 1-3 ggr/månad 1 tim. Enbart hängning av tvätt 1-3 ggr/månad 15 min. Enbart strykning av gångkläder 1-3 ggr/månad 15 min. Tvätt Vid hälsoproblem istället för bastvätt. denna insats beviljas 1-6 ggr/månad 1 tim. INKÖP OCH ÄRENDEN ÅT BRUKAREN 1-2 ggr/v 30 min.-1 tim. LEDSAGNING till vårdinrättning Beviljas vid behov. Individuell bedömning upp till 4 tim. i månaden. AKTIVITETER Social och fysisk aktivitet Stöd till social aktivitet Utifrån behov och önskemål upp till 6 tim. per vecka Utifrån behov och önskemål upp till 10 timmar per vecka. TRYGGHETSLARM Trygghetsringning 1-2 ggr/dag 5 min. AVLÖSNING Upp till 16 tim. i månaden

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Förenklad ansökan om äldreomsorg

Förenklad ansökan om äldreomsorg Förenklad ansökan om äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Du som är 80 år eller äldre och har en funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för vissa hemtjänstinsatser (städning, inköp och

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun

Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Hemtjänst Rutin och bedömningskriterier för SOL insatser i Klippans kommun Apoteksärende Bäddning Ledsagning till apotek. Företrädesvis sker inhandling av läkemedel planerat en gång per månad. Skulle ytterliggare

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (20) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 2 (20) Fastställda av socialnämnden augusti

Läs mer

SxH SOLLENTUNA KOMMUN NSQX Vård- och omsorgskontoret

SxH SOLLENTUNA KOMMUN NSQX Vård- och omsorgskontoret 10 SxH SOLLENTUNA KOMMUN NSQX Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlåtande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0058 VON-5 Diariekod: 710 Revidering av riktlinjerna för biståndsbedömning enligt

Läs mer

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset ÄRENDELISTA/KALLELSE Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21 Sida 1 av 86 Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset Ordförande Ulf Rapp (S) Ledamöter Barbro Orrestrand (S) Jan Köster (S) Bente Johansson (M), vice

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre Beslutade av KF den 25 maj 2015 stockholm.se Riktlinjer

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vad händer efter min sjukhusvistelse?

Vad händer efter min sjukhusvistelse? Vad händer efter min sjukhusvistelse? När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård är målsättningen att du ska återvända hem till din bostad. Kommunens personal ger dig den hjälp i hemmet

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009

Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden. Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Bedömning och beslut i vård- och omsorgsärenden Förvaltningshandbok om handläggning av ärenden enligt SoL uppdaterad 2009 Margareta Lindelöf Ann-Christine Burman Socialtjänsten Reviderad den 13 oktober

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Äldreomsorgen särskilt boende

Äldreomsorgen särskilt boende Äldreomsorgen särskilt boende Socialförvaltningen Reception Adress: Västra Nygatan Telefonnummer: 0435-283 17 Öppettider för besök: Mån kl 08.00-12.00, 13.00-17.30 Tis-Tor kl 08.00-12.00, 13.00-16.30 Fre

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum 2016-02-09 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer