Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv"

Transkript

1 Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012

2 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND REVISIONSFRÅGA METOD OCH AVGRÄNSNING ANHÖRIGSTÖD ANHÖRIGSTÖDET I SIGTUNA MÅL STÖD SOM ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN ERBJUDER ANHÖRIGFÖRENINGAR ORGANISATION, ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING UPPFÖLJNING BEDÖMNING REKOMMENDATIONER

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Antalet enskilda med diagnostiserad demensproblematik ökar i hela landet vilket ställer ökade krav på kommunens insatser och organisation. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen en skyldighet, samt ett yttersta ansvar, för att tillse och sörja för att enskilda som bor och vistas i kommunen har goda levnadsvillkor samt att deras grundläggande behov blir tillgodosedda. De insatser som kommunen ska erbjuda personer med demenstillstånd ska planeras utifrån den enskildes behov och förutsättningar beroende på vilken typ av demenssjukdom som är aktuell, hur långt sjukdomen har avancerat samt vilka resurser den enskildes egna familjen/närstående har. Det dagliga livet för den enskildes anhöriga påverkas i hög grad varför stödet till dessa därför är centralt och någonting som behöver uppmärksammas i kommunens planering och utbud av insatser. Socialstyrelsen betonar att varje kommun behöver analysera det anhörigstöd de erbjuder idag, både i relation till bestämmelsen om rätt till stöd för personer i alla åldrar samt i förhållande till hur det lokala behovet ser ut. Enligt Socialstyrelsen kan det innebära att: Ta reda på hur behoven av anhörigstöd i kommunen ser ut. All personal i socialtjänsten känner till rätten för anhöriga att söka stöd. Det finns nätverk och tydliga rutiner för att samordna stödet till de yngre anhöriga mellan vården och socialtjänsten. Det informerar om rätten att söka stöd och vem man då kan kontakta. Kommunens revisorer har mot denna bakgrund gett PwC och specialistenheten Kommunal Sektor i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens organisation och stödformer när det gäller anhöriga till enskilda som har en diagnostiserad demenssjukdom. 1.2 Revisionsfråga Fastställd revisionsfråga för granskningen: Har äldre- och omsorgsnämnden en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av den vård och de insatser som genomförs till enskilda med demensproblematik ur ett anhörigperspektiv Följande kontrollmål för granskningen är uppställda: Formerna för stöd till anhöriga med närstående som har demenssjukdom är ändamålsenligt utformande, exempelvis i form av utbildning och avlastning. 4

5 Organisationen för kommunens stödinsatser till anhöriga är ändamålsenligt utformad. Organisationen har nödvändig kompetens och innehåller möjlighet till kompetensutveckling inom detta sakområde. Formerna för att tillvara anhörigas erfarenheter och synpunkter på vården är ändamålsenliga. Berörd nämnd har fastställt en plan för kommunens stöd och insatser till anhöriga, en så kallad anhörigplan. Kommunens former för samverkan med anhörig- och frivilligorganisationer ändamålsenliga. 1.3 Metod och avgränsning Granskningen är baserad på: Intervjuer med verksamhetsföreträdare inom förvaltningen och representant för anhörigföreningen i kommunen. Genomgång av lokalt fastställda styrande dokument, rutiner och riktlinjer. Granskningen är avgränsad till äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 2 Anhörigstöd I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Den innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Lagen omfattar också anhöriga till personer med missbruksoch beroendeproblem, till personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp. Förändringens syfte är att tydliggöra att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående. I förarbetena till lagändringen betonas också nödvändigheten att ge anhöriga eller andra personer stöd och erkännande för det arbete som de utför. Det finns olika former av stöd till anhöriga. Vissa stöd riktar sig direkt till den anhörige och kan vara stödsamtal, stödgrupper och utbildning. Andra stöd fungerar som indirekt stöd till anhörigvårdaren genom att de vänder sig till den närstående. Exempel på indirekta stöd är hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, boendestöd och personlig assistans. De indirekta stöden bedöms i enlighet med 4 kap. 1 SoL samt LSS. 5

6 I nationella undersökningar uppskattas att anhöriga svarar för ungefär 70 procent av den totala hjälpvolymen till personer 75 år och äldre som bor i ordinärt boende i Sverige. Det är därför viktigt att anhöriga får ett bra stöd så att de ska orka bistå sin närstående. Staten har innan lagändringen under ett flertal år gett särskilt riktade bidrag/stimulansmedel för bland annat behovskartläggning, kompetensuppbyggnad samt för utveckling av anhörigstödet. Från och med år 2011 utgår inte längre några särskilt riktade statsbidrag eller stimulansmedel för anhörigstöd. Det ingår numera i det generella statsbidraget. Dock med ett förbehåll. 37 kronor per kommuninvånare av det generella statsbidraget är avsett för anhörigstöd. 3 Anhörigstödet i Sigtuna Anhörigstödet till enskilda som vårdar närstående med demensproblematik ligger inom äldre- och omsorgsnämndens uppdrag och ansvarsområde. Det direkta stödet till anhöriga ges genom nämndens anhörigkonsulent eller som ett indirekt stöd genom de beslut och biståndsinsatser som nämndens myndighetsfunktion och biståndshandläggare fastställer. 3.1 Mål Av kommunens verksamhetsplan , fastställd av kommunfullmäktige betonas: Ideella insatser som underlättar för anhöriga och som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. I verksamhetsplanen betonas att den största insatsen i omsorgen av äldre genomförs av anhöriga. Anhörigvården ska uppmärksammas ytterligare och stödet utvecklas bland annat genom etablerande av ett anhörigcentrum. Där ska kommunen och frivilligorganisationerna tillsammans kraftsamla för en utvecklad verksamhet som kan hjälpa ännu fler som vårdar anhöriga. Demensteam Kommunledningen vill inrätta ett demensteam som har bred kunskap och lång erfarenhet av olika former av demenssjukdomar och som ska stötta dem som kommer i kontakt med demensproblematik. Folkhälsoinriktade insatser Ett särskilt stöd till föreningar som genomför folkhälsoinsatser riktade till äldre ska införas. Syftet med detta är att stimulera engagemang och aktiviteter samtidigt som behovet av vård kan skjutas upp. Förebyggande insatser Alla som är över 80 år bör varje år erbjudas att få ett besök av kommunen för att se hur de mår både fysiskt och psykiskt. 6

7 Samarbetsorganet Kommunala pensionärsrådets uppgifter och ställning och status ska tydliggöras så att samarbetet mellan pensionärsorganisationerna och kommunen kan utvecklas. Äldre- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom ska gälla i äldreomsorgen i Sigtuna. Det innebär att all vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Teamarbete, utbildning, diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga aktiviteter, boende och anhörigstöd är andra rekommendationer som framgår av de nationella riktlinjerna. Alla åtgärder, inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bör enligt riktlinjerna dessutom följas upp och utvärderas av nämnden. Kommentar I den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen och budgeten för åren betonas särskilt vikten av att uppmärksamma den vård som anhöriga ger till närstående. Det politiska inriktningsmålet anger att vården fortsatt behöver utvecklas och att kommunen tillsammans med frivilligföreningar behöver kraftsamla i detta utvecklingsuppdrag. När det gäller det stödet till enskilda som har en demensproblematik är ambitionen att inrätta ett särskilt demensteam, som har kompetens och erfarenhet, för att både kunna stötta dem som kommer i kontakt med demensproblematik, det vill säga både anställda inom kommunens äldreomsorg som till anhöriga. Äldre- och omsorgsnämnden har dessutom tidigare beslutat att de nationella riktlinjerna som finns för personer med demenssjukdom också ska gälla och tillämpas inom förvaltningen. Som framgår ovan inryms också anhörigstöd i de nationella riktlinjerna. De i kommunen fastställda målen och ambitionsnivåerna har två syften. Det handlar dels om att säkerställa det kvalitativa innehåller i den vård som anhöriga ger. I kommunens verksamhetsplan uppges dessutom att anhörigvården kanske till och med är viktigare än den vård och de insatser som kommunen biståndsbeslut genomför. Men det handlar också om en ekonomisk aspekt. Genom ett utvecklat och fungerande anhörigstöd kan enskildas behov av mera omfattande insatser från kommunens sida också flyttas fram i tid. 3.2 Stöd som äldre- och omsorgsnämnden erbjuder Avlösning Avlösning innebär att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att den anhöriga kan få möjligheter till egna aktiviteter. 7

8 Upp till 12 timmar per månad är insatsen avgiftsfri. Ej utnyttjad tid kan inte överföras till nästkommande månad. Om det finns behov av tid utöver detta är den överskjutande tiden avgiftsbelagd Hemtjänst Hemtjänsten är i det här fallet till för att avlasta den anhörige i arbetet med skötseln av hemmet samtidigt som den närstående behöver vård och omsorg. Hemtjänst kan även innebära personlig omvårdnad vilket är insatser som avser fysiska, psykiska och sociala behov Trygghetslarm Genom detta larm kan hjälp påkallas. Det skapar trygghet för både den närstående och den anhörige då hjälp och stöd kan ges under tider då den anhörige inte är närvarande Anhörigveckan 2011 Genomfördes under hösten 2011 och riktade sig till anhöriga, personal, frivilliga och andra intresserade. Under veckan anordnades bland annat föreläsningar och olika aktiviteter Dagverksamhet Insatsen syftar till att ge den närstående socialt stöd och möjlighet till meningsfull sysselsättning och gemenskap. Insatsen kan också ges som stöd och avlastning till anhörig Korttidsplats/växelvård Korttidsplats är en plats och tillfälligt boende utanför det egna boendet för tillfälligt stöd och omsorg dygnet runt. Plats kan beviljas både om den enskilde har behov av stöd och omsorg samt om en anhörig behöver avlösning Träffpunkter/mötesplatser I kommunen finns fyra mötesplatser öppna för den som är äldre, funktionshindrad och anhörig. De drivs av frivilligorganisationer, huvudsakligen av Anhörigföreningen och Väntjänsten i kommunen. Syftet med dessa mötesplatser är att de bidra till att stärka samhörighet, bryta isolering och stimulera till aktivare liv Anhörigkonsulent I kommunen finns en anhörigkonsulent vars uppgift är att ge: Råd, stöd och information i frågor som rör anhörigstöd, både internt inom äldreomsorgsorganisationen samt externt till enskilda, frivilligföreningar och andra oragnisationer Samtal, enskilt eller i grupp 8

9 3.2.9 Information Information om det anhörigstöd som erbjuds i kommunen finns på kommunens hemsida. Vidare finns olika informationsbroschyrer. Biståndshandläggarna ska under utredningen informera den sökande om det anhörig stöd som finns i kommunen. Upptryckt information om kommunens anhörigstöd finns också på de fyra mötesplatserna, särskilda boenden, inom hemtjänstorganisationen samt vid nämndensmyndighetsfunktion Ekonomiska bidrag till frivilligföreningar Nämnden lämnar årliga bidrag till Anhörigföreningen och Väntjänsten. Utöver detta bidrar nämnden med kostnader för lokaler och städning vid de fyra träffpunkterna/mötesplatserna. 3.3 Anhörigföreningar Det finns flera olika anhörig- och frivilligföreningar som arbetar på ett nationellt övergripande plan. Det övergripande syftet för alla kan sammanfattat beskrivas som att de ska ge anhöriga tillfällen att komma i kontakt med varandra, stödja varandra och utbyta erfarenheter. Dessa ska också stödja de lokala föreningarna. Oftast riktar sig föreningarna till anhöriga som har en närstående inom en viss grupp eller sjukdom, exempelvis demens, afasi, autism och psykotiskt sjuka. Anhörigkonsulenten i kommunen har en kontinuerlig och upparbetad kontakt med de lokala föreningarna. Konsulenten informerar om det stöd som finns och anordnar även träffar där anhöriga får komma och träffa de lokala föreningarnas representanter. Konsulenten deltar även i vissa fall i föreningarnas egna träffar. 3.4 Organisation, roll och ansvarsfördelning Anhörigkonsulenten, som organisatoriskt är kopplad till nämndens myndighetsgrupp, har till uppgift att ge stöd till anhöriga samt att samordna och driva utvecklingen av anhörigstödet tillsammans med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och landstinget. En vikarie som anhörigkonsulent, 50%, kommer att i början av 2012 att anställas under den tid som ordinarie anhörigkonsulent är halvtidssjukskriven.. Inom socialtjänsten har det tidigare funnits en särskild demenssjuksköterska. Denna funktion är numera omformad till en funktion som demensomsorgsutvecklare med likartad uppgift att genom enskild handledning till personal eller grupphandledning stödja anställda inom hemtjänst och de särskilda boendeformerna. Under en period fanns två angörig- och frivilligsamordnare med uppgift att bland annat utveckla volontärverksamheten. Dessa tjänster var projektanställningar och pågick under den tid som kommunen erhöll särskilda stimulansmedel för detta. 9

10 Kommunen har under en längre tid arbetat med att utveckla och upparbeta formerna för anhörigstödet. Delar av detta arbete har skett i projektform både internt inom kommunen och med andra externa parter och organisationer. Nyligen har ett projekt avslutats inom vilket en modell för Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom i kommunen har arbetats fram. Arbetet, som finns dokumenterat i en rapport, har skett i samverkan mellan kommunen, primärvården och primärvårdsrehab i Sigtuna, minnesmottagningen på Löwet Geriatrik och FOUnu. Över tid har det också som redan framgår skett ett flertal förändringar i den kommunala organisationen. Kommunens anhörigkonsulent är sedan en tid tillbaka sjukskriven 50% och arbetar halvtid, även om funktionen i budget är en heltidstjänst. En vikarie 50% kommer att anställas under 2012 vilket finansieras av det budgetutrymme som finns kvar av anhörigkonsulentfunktionen. Ett syfte med den vikarierande funktionen är att mera fokusera på anhörigstöd till målgrupperna under 65 år. Efter särskild biståndsbedömning kan bistånd till exempelvis avlösning i hemmet beviljas. Tidigare hanterades denna insats utan biståndsbedömning av kommunens anhörigkonsulent. De nuvarande formerna för anhörigstöd är antingen generella, det vill säga de är frivilliga och öppna för alla. Eller kan de ges efter särskild prövning och som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. I dessa fall krävs att den enskilde, som är föremål för vård av anhörig, också vill och lämnar sitt medgivande till insatsen. Det är inte den anhörige som är ärendeägare utan den som indirekt är föremål för insatsen. Plats på korttidsboende för växelvård är mera ett indirekt stöd och en avlastning för anhöriga. 3.5 Uppföljning Anhörigstödet i kommunen har, förutom de olika projekt som genomförts med stöd av externa medel och bidrag, även under de senaste åren varit föremål för flera undersökningar och utvärderingar som genomförts inom förvaltningen eller av externa konsulter. Exempelvis: Uppföljning av projekt Varaktiga stödformer för anhöriga i Sigtuna kommun, 2008 Utvärdering av anhörigstödet i Sigtuna kommun, 2009 Uppföljning av det direkta anhörigstödet i Sigtuna kommun, 2011 Anhörigstöd i Sigtuna kommun, kartläggning och behovsinventering av stödet till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder,

11 Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag som ska pågå under fem år, kopplat till genomförandet av den nya bestämmelsen om anhörigstöd och de medel som är öronmärkta och som fördelas till kommunerna inom ramen för det generella statsbidraget. För år 2011 kompenseras kommunen med tkr för detta. 3.6 Bedömning Formerna för stöd till anhöriga med närstående som har demenssjukdom är ändamålsenligt utformande, exempelvis i form av utbildning och avlastning Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Formerna för stöd till anhöriga har successivt kommit att utvecklas och delvis omformats i kommunen. Under 2012 kommer en vikarie som anhörigkonsulent att tillsättas under ordinarie befattningshavares deltidssjukskrivning. Det innebär att det personella budgetutrymme som nämnden har i sin budget kommer att utnyttjas fullt ut. Tillsättningen av en vikarie kommer också innebära att kommunens får bättre förutsättningar att leva upp till regelverkets krav vad gäller anhörigstöd, inte enbart till gruppen äldre över 65 år, än vad som under den sista tiden varit fallet. Kommunen har idag ett brett utbud av olika insatser, funktioner och verktyg för att stödja anhöriga som vårdar en närstående. Förändringar har genomförts under 2011 genom att insatsen avlösning numera kan ges efter biståndsbedömning på motsvarande sätt som insatserna och det indirekta anhörigstöd som ges när det gäller dagverksamhet och korttidsboende/växelvård. I projektform har olika satsningar och initiativ genomförts och tagits som en konsekvens av att särskilda stimulansmedel som från regionala och statliga organisationer har ställts till förfogande när det gäller utveckling av anhörigstöd. Granskningen visar, vilket även framgår av de uppföljnings- och utvärderingsrapporter som genomförts, att uppnådda resultat och effekter av de projekt som pågått inte har kommit att bli tillräckligt implementerade eller har fått tillräckligt fäste i organisationen. En anledning till detta kan vara förändringar på grund av en viss personalomsättning samt den förändring inom organisationen som har skett när det roll och ansvarsfördelning. Nämndens stödformer är dessutom organisatoriskt föremål för fortsatt utveckling. Det är därför svårt att göra en närmare bedömning över stödformernas ändamålsenlighet. I granskningen framkommer från flera att insatsen avlösarservice inte har fått något omfattande genomslag, oavsett om den tidigare hanterades av kommunens anhörigkonsulent eller som idag efter en biståndsbedömningsprocess. Ett nytt informationsmaterial har arbetats fram och kommer att finnas tillgängligt både på kommunens hemsida och som en folder. 11

12 Anhörigföreningen pekar på behovet av en mera samlad strategi och plan för anhörigstödet. Granskningen visar att det inte finns någon av nämnden fastställd plan eller särskild strategi för anhörigstödet. Organisationen för kommunens stödinsatser till anhöriga är ändamålsenligt utformad Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Förvaltningens organisation, samt roll och ansvarsfördelningen i denna, när det gäller anhörigstöd har som ovan beskrivits under de senaste åren genomgått flera förändringar. Exempelvis den förändring som skedde i slutet av 2011 då avlösning som insats överfördes från anhörigkonsulent till nämndens myndighetsfunktion vilket innebär att denna insats numera ska föregås av en handläggnings- och biståndsbedömningsprocess. Förändringar har också skett på grund av personalomsättning eller att stimulansmedel för vissa projektanställningar inte längre utgår. En annan planerad förändring gäller tillsättning av en vikarierande anhörigkonsulent på den del av budget som kvarstår under den tid som ordinarie anhörigkonsulent är deltidssjukskriven. I kommunens verksamhetsplan och budget för åren finns mål och inriktningsangivelser vad gäller inrättande av ett demensteam samt ett Anhörigcentrum. Något närmare arbete inom förvaltningen i dessa pågår inte då det inte finns något uppdrag om att närmare utreda eller ta fram beslutunderlag. I den fastställda verksamhetsplanen framgår att dessa resurser är angelägna och viktiga både när det gäller kvaliteten inom kommunens omsorgsverksamhet som när det gäller stöd till anhöriga Organisationen behöver finna sina former och få en stabilitet under en längre tid för att någon reell bedömning av om organisationen är ändamålsenligt utformad. Inrättande av ett särskilt demensteam och ett anhörigcentrum är viktiga komponenter som behöver komma på plats. Demensteamet har en särskild betydelse för att säkerställa kompetensen inom äldreomsorgen och nämndens organisation som riktar sig till funktionshindrade. 12

13 Formerna för att tillvara anhörigas erfarenheter och synpunkter på vården är ändamålsenliga Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Granskningen visar att det tidigare har genomförts olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens anhörigstöd. I dessa har både anhöriga enskilt och i fokusgrupper medverkat, även anhörigföreningar och andra frivilligorganisationer. Kommunen har ett system för hantering av synpunkter. I denna granskning framkommer inte något som tyder på att rutinen för synpunktshantering är någonting som enskilda eller anhöriga använder för att framföra sina uppfattningar eller åsikter om hur anhörigstödet fungerar eller är utvecklat i kommunen Granskningen visar att det i övrigt inte sker någon systematisk uppföljning eller finns någon fastställd struktur för att fånga upp, sammanställa och analysera, anhörigas erfarenheter och synpunkter på det anhörigstödet som kommunen ger. Nämnden har fastställt en plan för kommunens stöd och insatser till anhöriga, en så kallad anhörigplan Kontrollmålet är inte uppfyllt. Det finns inte i kommunen någon fastställd plan för kommunens stöd och insatser till anhöriga. Anhörigstödet betonas i övriga styrdokument som ett väsentligt och prioriterat område. Kommunens former för samverkan med anhörig- och frivilligorganisationer ändamålsenliga Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Kommunens samarbete med anhörig- och frivilligföreningar, som det idag är utvecklat, sker huvudsakligen inriktat mot målgruppen äldre. När det gäller de övriga grupper, som förändringen i socialtjänstlagen också betonar behöver inrymmas och där ett aktivt anhörigstöd behöver utvecklas, visar granskningen att samverkan med dessa är ett outvecklat område. Flera åtgärder är dock både beslutade och planerade, framför allt anställningen av en vikarierande anhörigkonsulent, som ovan beskrivits, med uppgift att bredda anhörigstödet i kommunen. En viss svårighet finns i att frivilligorganisationer inte idag är lokalt representerade för flera av de målgrupper som kommunens social- 13

14 tjänst möter och som omfattas av socialtjänstlagen förändring när det gäller anhörigstöd. I granskningen framkommer att de lokala frivilligorganisationerna efterfrågar en mera utvecklad och strukturerad samverkan och dialog med förvaltningsledning och nämnd. Bland annat inför det inrättande som enligt planerna finns av ett anhörigcentrum samt när det gäller volontärverksamheten. 4 Rekommendationer Nämnden rekommenderas: Arbeta fram en plan och strategi för anhörigstödet i kommunen Det framtida anhörigstödet och de målgrupper som förändringen i socialtjänstlagen 2009 pekar på behöver inrymmas i det anhörigstöd som kommunen tillhandahåller. I detta arbete behöver olika anhörig och frivilligföreningar engageras Säkerställa att uppställda mål också följs upp Nämnden har tidigare fastställt att de nationella riktlinjer som finns fastställda för vård och demenssjukdom också ska tillämpas i kommunen. Följ upp hur dessa tillämpas. Det behöver även utvecklas en strukturerad uppföljning av anhörigstödet i kommunen. Framför allt med fokus på vilka effekter och nytta som uppnås genom de direkta och indirekta insatser som genomförs. Nämndens uppföljning och redovisning av måluppfyllelse till fullmäktige av anhörigstödet behöver utvecklas. Följa upp och regelbundet fråga både anhöriga och frivilligföreningar hur de uppfattar att stödet fungerar och behöver utvecklas för att tillgodose de behov som finns. I granskningen framförs av flera att det är svårt att nå anhöriga i ett tidigt skede vilket är något som nämnden behöver uppmärksamma och diskutera. Säkerställa att ett biståndsbeslut om avlösning i hemmet, en insats som har föregåtts av en utredning och behovsbedömning, som är ett uppdrag från nämndens myndighetsfunktion får samma prioritet i genomförandet som andra biståndsbeslut. 14

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Sammanställning träff 6

Sammanställning träff 6 Sammanställning träff 6 Bakgrund Syftet med frågorna till den sjätte träffen var att med utgångspunkt från tidigare diskussioner i nätverken diskutera hur man systematiskt kan arbeta med uppföljning/utvärdering

Läs mer

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion Sundsvalls Anhörigstrategi Kortversion oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sundsvalls Anhörigstrategi...3 1.1 Anhörigstödet idag!...3 2 Det här ska vi utveckla!...4 2.1 Anhöriga med olika behov av stöd

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Nr 15 februari 2007 Författare:Katrin Östman Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Sedan några år tillbaka publicerar Socialstyrelsen årligen en rapport som beskriver tillståndet och utvecklingen inom vård

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga

Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga Vision Ett nytt sätt att arbeta med kulturstimulans i äldrevården har arbetats fram i Svenljunga kommun. I samarbetet med hemtjänsten,

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer