Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad Äldreomsorgsnämnden 100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100"

Transkript

1 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt): E-post:

2 2 (11) Innehållsförteckning Målsättning och inriktning... 3 Riktlinjernas syfte... 3 Handläggningen... 4 Avgränsning mellan SoL och LSS... 4 Hushållsnära tjänster med skattereduktion... 4 Frivilligverksamhet... 5 Samverkan... 5 Samhällets bistånd enligt SoL... 5 Skälig levnadsnivå... 5 Individuella beslut... 6 Behoven är tillgodosedda på annat sätt... 6 Handläggning av ärenden... 6 Förenklad biståndshandläggning... 7 Avgifter... 7 Hjälp och stöd i hemmet... 7 Hemtjänst... 7 Övriga insatser... 9 Trygghets- och säkerhetsskapande insatser... 9 Särskilda boendeformer Avlastningsplats/växelvård Avlösning Dagverksamhet Ledsagning Snöskottning/ halkbekämpning Turbundna resor... 11

3 3 (11) Målsättning och inriktning De nationella målen för äldrepolitiken innebär att äldre ska: kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende bemötas med respekt ha tillgång till god omsorg Om de äldre är i behov av omsorg, ska den utformas i nära samverkan med den äldre och om den enskilde så önskar även med dennes anhöriga. Detta ska bidra till att förstärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Omsorgen i Södertälje kommun vilar på en humanistisk människosyn om allas lika värde där människan ses som en helhet i ett sammanhang. Äldreomsorgsnämndens arbete utgår från denna människosyn och bygger på begrepp som trygghet, delaktighet och värdighet. Andra viktiga utgångspunkter för äldreomsorgsnämnden är en god hushållning med tillgängliga resurser och ett tillvaratagande av medarbetarnas kompetens, engagemang och lust till vidare utveckling. Äldreomsorgen inom Södertälje kommun genomsyras idag av ett salutogent förhållningssätt, från biståndsbedömning till hemtjänstutförande. I ett salutogent perspektiv försöker man identifiera och arbeta med faktorer som kan bidra till att bevara och främja hälsan. Det innebär att personalen uppmuntrar de enskilda brukarna att genomföra det som de klarar av att göra och ge stöd i det de inte klarar. Det innebär också att personalen ska motivera och uppmuntra till egna val så att var och en själv får bestämma över sin vardag. Riktlinjernas syfte Dessa riktlinjer beskriver hur äldreomsorgsnämnden inom ramen för dess uppdrag enligt socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor med hjälpbehov ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. De ska också ges en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Enligt äldreomsorgsnämndens reglemente ansvarar nämnden, från och med det att kommunens innevånare fyller 65 år, för insatser enligt SoL med undantag för försörjningsstöd samt insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller socialförsäkringsbalken. Vidare undantas tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar även för insatser enligt SoL till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Äldreomsorgsnämnden är därmed i dessa avseenden socialnämnd i SoL:s mening för åldersgruppen över 65 år.

4 4 (11) Riktlinjerna är ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella behovsbedömningar och klargör också hur SoL tillämpas inom äldreomsorgen i Södertälje kommun. Nedan beskrivs det huvudsakliga innehållet i respektive biståndsinsats. Biståndshandläggarna beslutar om insats efter en individuell bedömning utifrån den enskilde brukarens behov under förutsättning att han ellerhon själv inte kan tillgodose dem eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde brukaren en skälig levnadsnivå. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt inriktning i Södertälje kommuns Mål & Budget. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara nämndens förtydliganden av rättspraxis, utgångspunkt för bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggning och biståndsprövning blir mer enhetlig. Om uppgifter i riktlinjerna strider mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen ska riktlinjerna i denna del inte tillämpas. Handläggningen Handläggningen ska vara av god kvalitet. Detta förutsätter: professionell och rättssäker behovsbedömning uppmärksamhet på behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen och ett värdigt liv information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå inflytande över insatsernas utformning både för brukaren och dennes företrädare samordnad vårdplanering där närstående medverkar om den enskilde brukaren så önskar salutogent synsätt i det dagliga arbetet systematisk dokumentation som grund för uppföljning av beslut hos den enskilde brukaren samt av planer och insatser hos utföraren. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde brukarens egna upplevda behov av socialt innehåll i vardagen. Likställighetsprincipen, d.v.s. att alla ska behandlas efter samma principer, gäller vid handläggning av ansökan om bistånd. Avgränsning mellan SoL och LSS Dessa riktlinjer avser bistånd enligt SoL till hemtjänstinsatser för personer över 65 år. Personer över 65 år kan också ha rätt till vissa insatser enligt LSS. Ansökningar om insatser enligt LSS handläggs av omsorgsnämnden. Hushållsnära tjänster med skattereduktion Enligt inkomstskattelagen finns möjlighet att få skattereduktion för utgifter för visst hushållsarbete. Biståndshandläggarna ska som en service till den enskilde brukaren vid

5 5 (11) ansökan om enbart serviceinsatser informera om möjligheten att köpa tjänsten av företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster för vilka skattereduktion gäller. Frivilligverksamhet Äldreomsorgsnämnden har ett väl fungerande samarbete med olika frivilligverksamheter i kommunen. Frivilliga organisationer kan inte vara ett substitut för de kommunala skyldigheterna, men frivilligverksamheten ett värdefullt komplement till kommunens verksamheter. Samverkan När den enskilde brukaren är aktuell inom flera enheter ska de olika enheterna samverka om den enskilde brukaren har ett behov av detta. Den enskilde brukaren med sina behov och synpunkter ska vara i fokus för samverkan. Hela syftet med samverkan är att insatserna ska ges utifrån en helhetssyn på den enskilde brukarens behov. Resurser och specialkompetens från de olika verksamheterna ska komplettera varandra och tas tillvara, till nytta för den enskilde brukaren. I enlighet med SOSFS 2007:10 med ändringar 2008:20 och överenskommelse med Stockholms läns landsting (SLL) ska rutiner för samordning utarbetas när den enskilde brukaren har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Samhällets bistånd enligt SoL Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda. En nödvändig grund för en god hälsa är att vård och omsorg fungerar när behov uppstår. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap 1 SoL rätt till bistånd för sin livsföring. Med livsföring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Den enskilde brukaren ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Enligt 4 kap. 2 SoL får äldreomsorgsnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. Skälig levnadsnivå Biståndet ska tillförsäkra den enskilde brukaren en skälig levnadsnivå. Det ska utformas så att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara anpassade efter behov och önskemål. De ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

6 6 (11) Var och ens självbestämmande och integritet ska respekteras. Inom ramen för de beviljade biståndsinsatserna ska den enskilde brukaren i möjligaste mån, gärna under medverkan av närstående, ha inflytande över insatsernas närmare innehåll och utformning. Genom dessa riktlinjer anges vad som bör ses som en skälig levnadsnivå när det gäller de vanligast förekommande omsorgs- och serviceinsatserna. Individuella beslut Socialtjänstlagen förutsätter en individuell behovsprövning. Vid denna prövning ska handläggaren i samverkan med den enskilde brukaren och utifrån dennes förmåga, förutsättningar och val besluta om vilka insatser som ska beviljas. Dessa insatser ska vara på en skälig levnadsnivå. Vid bedömning av vad som i det enskilda fallet ska ses som skälig levnadsnivå kan handläggaren vid tveksamhet söka stöd i gällande rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid gemensamma ärendedragningar. Behoven är tillgodosedda på annat sätt Biståndshandläggaren ska undersöka om behoven kan tillgodoses på annat sätt genom att alltid ta upp denna fråga med den enskilde brukaren. Kan den enskilde brukaren själv tillgodose sina behov med vägledning och stöd eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från närstående eller andra, ska hela tiden vara frågor som prövas i samförstånd med den enskilde brukaren. Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska bestyr i hemmet enligt 1 kap 2 och 4 äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke biståndsbehövande makens/ makans ansvar för det gemensamma hushållet. Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Därför kan direkta omsorgsinsatser bedömas vara av sådan karaktär att man inte kan begära att maken/makan tar ansvar för dessa. Samma principer som för makar ska tillämpas för: Sammanboende par Personer som delar hushåll Personer med hemmavarande barn över 18 år. Handläggning av ärenden Lagstiftningen ställer inga formella krav på hur en ansökan ska ske. Den kan vara muntlig eller skriftlig. En utredning i ärendet genomförs och därefter fattas ett beslut. En helhetsbedömning ska göras där fysiska, sociala och psykologiska faktorer vägs in. Beslutet ska vara tydligt. Det ska klart framgå vad den enskilde brukaren begärt och vad som beviljats respektive avslagits. Såväl bifall som avslag ska motiveras. Om riktlinjerna frångås så

7 7 (11) ska det särskilt motiveras. Avslagsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten varför en besvärshänvisning ska bifogas beslutet. Utförandet av beviljad insats ska dokumenteras i en individuell genomförandeplan. Kvalitetssäkrad uppföljning av beviljade insatser ska göras för att den enskilde brukaren ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Förenklad biståndshandläggning För personer över 80 år finns möjlighet att ansöka om bistånd i form av serviceinsatser enligt en förenklad modell där den enskilde brukarens egen beskrivning av sin situation fungerar som den utredning som ligger till grund för beslutet. De serviceinsatser som omfattas är tvätt (var tredje vecka), städ, livsmedelsinköp och matleveranser. Avgifter Avgifter tas ut efter särskild prövning enligt SoL med utgångspunkt från den enskilde brukarens ekonomiska situation. Hjälp och stöd i hemmet Insatserna ska stödja den enskilde brukarens strävan efter att leva så normalt och självständigt som möjligt. I första hand bör de inriktas på att göra det möjligt att bo kvar i den invanda hemmiljön. Var och en har ett ansvar för sitt eget liv och sin egen bostad. Exempel på det ansvaret är att vara uppmärksam på hur den egna bostaden är anpassad till egna förändringar av kroppsfunktioner och att överväga byte av bostad för att klara ett fortsatt självständigt boende. För att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet finns olika insatser beroende av den enskilde brukarens behov. Insatserna spänner mellan kortvariga serviceinsatser av hemtjänsten till omfattande omsorgs- och serviceinsatser. Hemtjänst Syftet med hemtjänst är att stärka den enskilde brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv och öka möjligheterna att bo kvar i sin invanda miljö under trygga förhållanden. Hemtjänst innefattar service och/eller personlig omsorg enligt nedan. Personlig omsorg (tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov) Service: Praktisk hjälp med hemmets skötsel (ex städ, disk, tvätt) Inköp Ärenden Tillredning av måltider

8 8 (11) Distribution av färdiglagad mat Äta, dricka Klä sig Förflytta sig Sköta personlig hygien Insatser för att bryta isolering Trygghet och säkerhet i hemmet Promenadstöd Social samvaro Service Städning Insatsen städning beviljas om den enskilde brukaren inte kan städa själv eller kan få behovet tillgodosett på annat sätt. För ensamstående städas två rum, kök och badrum, för samboende städas tre rum, kök och badrum. Fönsterputs ingår normalt inte. Städbehov som förorsakas av hemmavarande vuxna, ungdomar eller inneboende utförs inte. Den enskilde brukaren tillhandahåller funktionsduglig städutrustning och väljer inom ramen för den beräknade tiden vad som ska utföras. Som utgångspunkt beviljas städning en gång var tredje vecka. Tvätt och klädvård Bistånd till hjälp med tvätt syftar till att ha rena gångkläder och sängkläder/dukar. Tvätt och klädvård sker i normalfallet två gånger per månad. Mangling/strykning av lakan/dukar ingår inte. Inköp Insatsen inköp syftar till att tillgodose veckobehov av livsmedel och förbrukningsvaror för den enskilde brukaren. Insatsen beviljas personer som själv inte kan handla eller få behovet tillgodosett på annat sätt. Inköpen görs en gång per vecka i affär i närområdet med varierat utbud av dagligvaror. Ärenden Insatsen ärenden syftar till att hjälpa den enskilde brukarens med att utföra ärenden. Insatsen ärenden beviljas till ensamstående som inte har några närstående eller andra som kan vara behjälpliga och som inte självständigt kan använda sig av färdtjänst för att utföra ärenden.

9 9 (11) Kan avse till exempel apoteksärenden eller biblioteksärenden. Är personen i behov av att följa med vid ärenden beviljas promenadstöd. Matdistribution Det dagliga behovet av lagad mat tillgodoses genom matdistribution. Insatsen beviljas för personer som självständigt inte kan tillreda måltider. Leverans av kyld färdiglagad mat sker till bostaden. Den enskilde brukaren värmer själv matportionen. Måltidssituationen I första hand tillgodoses behovet av mat med färdiglagade måltider/matdistribution. Behovet kan även vara sådant att det tillgodoses genom tillredning av enklare måltid. I insatsen ingår vid behov dukning och diskning. Social samvaro vid måltidssituation beviljas till personer med minnesproblematik eller som har svårigheter att få måltiderna att fungera på egen hand. Stöd kan också ges för att kunna äta och dricka. Personlig omsorg Personlig omsorg som utförs av hemtjänsten är kroppsnära insatser såsom dusch, påoch avklädning, munvård, toalettbesök och stöd för att förflytta sig inom bostaden. Övriga insatser Trygghets- och säkerhetsskapande insatser Trygghetslarm Trygghetslarm i den enskilde brukarens bostad har som syfte att den enskilde brukaren lätt ska kunna få kontakt för hjälp vid akuta behov. Trygghetslarm ökar möjligheterna för den enskilde brukarens att bo kvar i sin invanda miljö. Den enskilde brukaren kan inte avsäga sig larmet under kortare frånvaro från hemmet, till exempel sommaruppehåll eller planerad sjukhusvistelse. Telefontjänst Telefontjänst är en trygghetsskapande avgiftsfri insats som innebär att hemtjänsten genom telefonsamtal kontaktar den enskilde brukaren. Tillsyn Tillsyn är en trygghetsskapande punktinsats som kan utföras dygnet runt. Promenadstöd/social samvaro Promenadstöd syftar till ökad fysisk aktivitet och gemenskap i vardagen. Social samvaro syftar till att bryta isolering samt ge trygghet och säkerhet i hemmet.

10 10 (11) Särskilda boendeformer Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att förstärka möjligheterna till eget (ordinärt) boende. Det gäller även i de fall den enskilde brukaren har omfattande behov av omsorg. Olika stödinsatser som till exempel bostadsanpassning ska underlätta för den enskilde brukaren att kunna bo kvar i sitt ordinära boende så länge det är möjligt. Stöd och avlösning kan också ges för att underlätta för dem som vårdar närstående. När behoven inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet finns möjlighet att ansöka om ett vård- och omsorgsboende (särskild boendeform enligt 5 kap SoL). Särskild boendeform kan beviljas till personer med ett stort varaktigt behov av omsorg dygnet runt. Den enskilde brukarens behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet ska alltid beaktas. Om särskilda behov finns som inte kan tillgodoses inom kommunens vård- och omsorgsboenden, eller om ledig plats inte finns tillgänglig inom kommunen, kan myndigheten anlita externa vårdgivare med ramavtal med kommunen. Avlastningsplats/växelvård Avlastning/växelvård kan beviljas när en anhörig/närstående är i behov av rekreation, för att efter en period åter kunna vårda den sjuke. Beslut om korttidsboende fattas för viss tidsperiod eller för regelbundet återkommande tidsperioder (t ex var tredje vecka). Avlösning Avlösning kan beviljas när en anhörig/närstående är i behov av ledighet för till exempel vila, rekreation, för att uträtta ärenden eller för aktiviteter tillsammans med annan familjemedlem. Personal utför då de insatser som den enskilde brukaren är i behov av och som den anhörige/närstående normalt utför. Fri avlösning i hemmet kan beviljas som anhörigstöd, vilket innebär att bistånd ges till åtta timmars avgiftsfri avlösning per månad. Timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Fri avlösning i hemmet utförs dag och kvällstid alla dagar i veckan och gäller anhöriga som bor tillsammans med en närstående över 65 år. Beslut om avlösning i hemmet fattas huvudsakligen enligt 4 kap. 2 SoL. Beslut kan även fattas enligt 4 kap. 1 SoL, om behovet är omfattande än åtta timmar per månad. Beslut enligt 4 kap 1 kan överklagas. Insatsen beviljas inte om den anhörige som vårdar har en anställning som anhörigvårdare eller är anställd som personal hos hemtjänsten och utför insatser hos den enskilde brukaren.

11 11 (11) Dagverksamhet Bistånd till dagverksamhet syftar till social stimulans för den enskilde brukaren och/eller att avlasta anhörig/närstående. Stödet ska ge utrymme för individuella och flexibla lösningar. I behovsprövningen ska hänsyn tas till den enskilde brukarens sociala kontaktnät och behov av stimulans för att möjliggöra kvarboende. Ledsagning Ledsagning till bokade besök inom hälso-och sjukvård, tandvård och fotvård. Ledsagning till sociala och kulturella aktiviteter- maximalt åtta timmar per kalendermånad Insatsen beviljas för personer med omfattande omsorgsbehov och/eller orienteringssvårigheter. Snöskottning/ halkbekämpning Alla vuxna i hushållet ansvarar för snöskottning och halkbekämpning. Bistånd ges endast för denna insats om alla i hushållet bedöms vara i behov av stöd. Insatsen beviljas i form av ett abonnemang vilket innebär att avgift tas ut oavsett väderlek. Abonnemanget gäller under tidsperioden den 1 november till den 31 mars. Turbundna resor Turbundna resor kan beviljas till personer som deltar i kommunens biståndsbedömda verksamhet till exempel dagverksamhet eller växelvård/korttidsplats.

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

- för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av äldreomsorgsnämndens reglemente

- för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av äldreomsorgsnämndens reglemente Social- och omsorgskontoret 2018-10-16 Riktlinjer - för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av äldreomsorgsnämndens reglemente Antagna 2018-11-06 vid äldreomsorgsnämndens sammanträde. 2 (11)

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/54 Socialnämnden Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Riktlinjer. - för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av omsorgsnämndens reglemente 1 (13) Social- och omsorgskontoret

Riktlinjer. - för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av omsorgsnämndens reglemente 1 (13) Social- och omsorgskontoret 1 (13) Social- och omsorgskontoret 2016-11-08 Riktlinjer - för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av omsorgsnämndens reglemente Antagna: 2016-12-15, vid Omsorgsnämndens sammanträde 2 (13)

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre Beslutade av KF den 25 maj 2015 stockholm.se Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 1999-01-01 Dokumentansvarig Förvaring

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Beslutat av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Skurups kommun.. 4 Värdegrund för äldreomsorgen...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd

Riktlinjer för bedömning av bistånd Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2016-04-27

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen , LIPPM1,2 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Swahn Helena 2015-08-03 ALN-2015-0136.30 Äldrenämnden Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE FASTSTÄLLT AV: Socialnämnden, SN/2013/167 DATUM: 2013-05-29 2013-12-13 GA, SS 3 (6) RIKTLINJER FÖR PARBOENDE BAKGRUND Riksdagen har i enlighet med propositionen

Läs mer

Uppföljning har genomförts genom enkät hos samtliga kommunala och privata utförare av hemtjänst.

Uppföljning har genomförts genom enkät hos samtliga kommunala och privata utförare av hemtjänst. Social- och omsorgskontoret södertälje kommun ANKOM södertälje KOMMUN 2015-08- 1 3 onr.. H~... \5..1.0o..... B r r1 an Hemtjänsten- uppföljning juni 2015 Inga-Lena Palmgren utredare stab Telefon (direkt):

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans Vård och omsorg Jan Andreasson, tf socialchef jan.andreasson@bengtsfors.se POLICY Datum 2013-06-11 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2013.355.735 Paragraf 180 Sida 1(2) Riktlinjer för parboendegaranti

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Riktlinje anhörigstöd

Riktlinje anhörigstöd Ansvarig för rutin: Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) Birgitta Harberg, avdelningschef, Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2012-xx-xx Dnr Process:?????? Giltig

Läs mer