Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen"

Transkript

1 Rapport Sveriges deltagande i PEPPOL Slutrapport oktober 2012

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen

3 FÖRORD Förord I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Utredare Sören Pedersen har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också avdelningschef Eva Lindblom och funktionsansvarig Peter Norén deltagit. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Beskrivning av projektet Projektorganisation Mål med PEPPOL i Sverige Resultat i PEPPOL Interoperabilitet mellan system Legala krav har analyserats Stöd för elektroniska affärsprocesser och semantik Stöd för den tekniska infrastrukturen Samtrafiksavtal mellan operatörer Pilotarbete Vad menas med en PEPPOL-pilot Anskaffning och drift av en svensk gateway Införandestöd till aktörer som vill erbjuda tjänster knutna till PEPPOL Genomförda piloter i det svenska PEPPOL-projektet Nordisk samverkan och användning av PEPPOL i Danmark och Norge Informationsspridning Framgångsfaktorer Efter PEPPOL OpenPEPPOL Ordlista START - Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport SMP - Service Metadata Publishing SML Service Metadata Locator SFTI Single Face To Industry CEN/BII standarder för elektroniska dokument

5 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning I denna rapport redovisas det arbete som ESV på regeringens uppdrag genomfört avseende svenskt deltagande i Pan European Public Procurement On-Line 1 (PEPPOL). I och med denna rapport har ESV slutfört sitt uppdrag. PEPPOL är ett projekt initierat av EU-kommissionen 2 och syftet har varit att möjliggöra elektronisk handel och upphandling inom Europa, både nationellt och över lands- och regionsgränser. Visionen har varit att företag och organisationer ska kunna kommunicera elektroniskt med sina handelspartner för hela inköpsprocessen. Inom ramen för PEPPOL-projektet har ett antal pilotprojekt genomförts i olika organisationer t.ex. myndigheter. Inom projekten har e-handel över gränserna tillämpats utifrån de standarder som har tagits fram inom olika internationella och europeiska projekt. I projektet har ESV arbetat med piloter som infört PEPPOL:s lösning för e-faktura och infrastruktur för någon av sina utländska leverantörer. Regeringen mål för det svenska deltagandet har varit att: Skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande elektronisk handel - både för offentlig sektor och för företag. Öka den offentliga sektorns användning av e-faktura och e-handel genom lösningar som tas fram i projektet tillsammans med befintliga lösningar i Sverige. Tillhandahålla en teknisk infrastruktur som överbryggar de barriärer som ofta hindrar e-handel idag. PEPPOL-projektet har varit lyckat och mer än 50 operatörer i Europa är anslutna till PEPPOL samt en permanent förvaltningsorganisation under namnet OpenPEPPOL i en icke-vinstdrivande organisation finansierad av medlemsavgifter. ESV är medlem i OpenPEPPOL och har fått i uppdrag av regeringen att vara så kallad PEPPOLmyndighet. Ett antal operatörer har redan anslutit 1000-tals kunder till PEPPOL:s infrastruktur med tals transaktioner per månad. Norge och Österrike, som båda deltagit PEPPOL-projektet, har valt PEPPOL som sin nationella infrastruktur för elektronisk handel. Danmark avser att ansluta samtliga parter inom dansk offentlig sektor till PEPPOL. Många svenska operatörer är numera anslutna till PEPPOL vilket skapar goda förutsättningar för att öka den offentliga sektorns användning av e-faktura och e-handel, både nationellt och över gränserna

6 INLEDNING 2 Inledning 2.1 Bakgrund och syfte I oktober 2009 fick ESV i uppdrag att företräda Sverige i PEPPOL-projektet. Syftet med PEPPOL är att underlätta elektronisk handel och upphandling inom Europa, både nationellt och över landsgränserna. Regeringen har uppdragit åt ESV att knyta tre organisationer från den offentliga sektorn som piloter till projektet inom området för elektronisk faktura. Piloterna ska testa PEPPOL-infrastrukturen genom att ta emot e-fakturor från en eller flera av sina utländska varu- och tjänsteleverantörer för att sedan gå över i produktion och ersätta pappersflöden. Uppdraget genomfördes inledningsvis i samverkan med Finansdepartementet och sedan 2011 med Socialdepartementet (efter omorganisation i Regeringskansliet) samt efter samråd med Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2.2 Beskrivning av projektet PEPPOL:s organisation består av ett konsortium av medlemsstater i EU/EES. Det bildades 2008 på initiativ av EU-kommissionen i syfte att stimulera utvecklingen av den gränsöverskridande handeln och för att förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. De länder som förutom Sverige har deltagit är Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Grekland, Österrike, och Storbritannien. Projektet har delfinansierats upp till 50 procent av EU-kommissionens ramprogram för konkurrenskraft och innovation (Competitiveness and Innovation Programme, CIP). Den resterande delen har finansierats av den svenska regeringen. Målet har varit att, på ett harmoniserat sätt, möjliggöra elektronisk handel (upphandling, beställningar och fakturering) över landsgränser. Före PEPPOL kännetecknades elektronisk handel i Europa av att olika länder hade: olika regler och processer olika standarder och format olika tekniska lösningar för överföring olika proprietära och nationella lösningar olika säkerhetslösningar svårigheter i att sätta upp elektroniska flöden avsaknad av (kompatibla) partsregister 6

7 INLEDNING PEPPOL har adresserat utmaningarna genom att rekommendera standarder för de olika affärsprocesserna (baserat på CEN Workshop BII 3 ) och att ta fram eller rekommendera standarder för de mer tekniska delarna såsom transportprotokoll och registerfunktion. PEPPOL har även tagit fram en specifikation för hur man på ett säkert sätt skickar/tar emot elektroniska dokument och en registerfunktion som gör att parter kan sökas och hittas automatiskt. 2.3 Projektorganisation PEPPOL:s projektorganisation delades initialt upp i åtta arbetsgrupper. ESV har i enlighet med regeringsuppdraget deltagit i arbetsgruppen för elektronisk faktura samt de obligatoriska arbetsgrupperna för projektledning, marknadsföring och teknisk infrastruktur (dessa är markerade i fet stil i punktlistan nedan). De åtta arbetsgrupperna är: Elektroniska signaturer Elektronisk företagsinformation Elektroniska kataloger i upphandlingsprocessen Elektroniska ordrar Elektronisk faktura Projektledning Marknadsföring Teknisk infrastruktur 3 7

8 MÅL MED PEPPOL I SVERIGE 3 Mål med PEPPOL i Sverige I projektet har ESV fokuserat på pilotorganisationernas arbete med e-fakturering och den infrastruktur som byggs upp för att underlätta handel över gränserna. Piloter har varit myndigheter, kommuner och landsting samt deras varu- och tjänsteleverantörer i andra länder. De långsiktiga målen för det svenska deltagandet i PEPPOL 4 har varit att: Skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande elektronisk handel - både för offentlig sektor och för företag. Öka den offentliga sektorns användning av e-faktura och e-handel genom lösningar som tas fram i projektet tillsammans med befintliga lösningar i Sverige. Tillhandahålla en teknisk infrastruktur som överbryggar de barriärer som ofta hindrar e-handel idag. 4 Resultat i PEPPOL I nedanstående avsnitt beskrivs de resultat som PEPPOL-projektet har åstadkommit och vad dessa resultat består i, både vad gäller lösningarnas utformning och hur de praktiska piloterna har genomförts. 4.1 Interoperabilitet mellan system EU-kommissionen har tagit fram ett ramverk för att beskriva olika utmaningar med interoperabilitet när organisationer ska samverka elektroniskt. Detta ramverk benämns European Interoperability Framework (EIF) 5. Områdena som tas upp är interoperabilitet på legal nivå, organisatorisk/processnivå, semantisk nivå samt teknisk nivå. Områdenaillustreras av nedanstående figur. 4 Protokoll Fi , Regeringsbeslut Fi , Regeringsbeslut Fi

9 RESULTAT I PEPPOL Figur 1 Nivåerna i EIF - European Interoperability Framework Utifrån ramverket har PEPPOL skapat lösningar och rekommendationer som adresserar alla dessa nivåer. Framför allt genom den tekniska infrastrukturen och specifikationerna som beskriver hur de elektroniska affärsprocesserna ska utföras Legala krav har analyserats I arbetet med elektronisk faktura har jämförelser av deltagande nationers lagstiftningar gjorts med avseende på moms och fakturaregler. PEPPOL:s specifikation för fakturaformat ska kunna accepteras av alla länder i EU Stöd för elektroniska affärsprocesser och semantik PEPPOL har använt standarder för elektroniska affärsprocesser framtagna av CEN:s workshop Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe (CEN WS/BII). Standarderna beskriver på vilket sätt de elektroniska affärsmeddelandena ska användas, hur de ska tolkas och hur de tekniskt beskrivs i XML-syntax. Att ha gemensamma format för e-fakturor, produktkataloger och ordrar är en förutsättning för att skapa lyckade gränsöverskridande anslutningar mellan köpare och säljare. 9

10 RESULTAT I PEPPOL Figur 2 Övergripande bild av aktuella processer och infrastruktur PEPPOL har genom sina olika arbetsgrupper haft piloter för både upphandlingsfasen, order, produktkatalog och faktura. Sveriges deltagande har varit tydligt inriktat på området för faktura Stöd för den tekniska infrastrukturen Den arbetsgrupp inom PEPPOL som haft ansvar för infrastruktur och arkitektur har tagit fram specifikationer som definierar hur meddelandeutväxling, adressregister och adressuppslagning ska utföras. Infrastrukturen ska primärt överbrygga skillnader i de olika ländernas befintliga infrastrukturer, men kan också användas inom ett land. Utgångspunkten för arbetet har varit att använda modern webbaserad teknologi och att sträva efter att marknaden ska kunna erbjuda kommersiella tjänster knutet till PEPPOL. 10

11 RESULTAT I PEPPOL Figur 3 Illustration av den tekniska infrastrukturen Infrastrukturen bygger på att det finns ett antal så kallade accesspunkter vars syfte är att skicka och tar emot elektroniska dokument (exempelvis e-fakturor) i PEPPOLnätverket. Accesspunkterna tillhandahålls av operatörer som är kommersiella aktörer, vanligen inom IT-branschen. Köpare och säljare kan anlita vilken operatör de vill för att skicka och ta emot sina elektroniska dokument. För att ta reda på vilken accesspunkt en mottagare använder så slår avsändaren upp den elektroniska adressen i ett register Service Metadata Publisher (SMP). Existerande infrastrukturer (som till exempel Nem-handel i Danmark) kan anslutas till PEPPOL genom accesspunkter som då fungerar som en brygga. På detta sätt kan olika nationella lösningar knytas samman och gränsöverskridande meddelandeutväxling möjliggöras Samtrafiksavtal mellan operatörer En barriär som många gånger omöjliggör elektronisk handel över landsgränser är att operatörer i olika länder (och ibland inom ett och samma land) inte har samtrafikavtal och inte tillåter att meddelanden utbyts. I vissa fall förekommer dessutom roamingavgifter. I PEPPOL:s infrastruktur används inte bilaterala samtrafikavtal utan i stället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en PEPPOLmyndighet. Då avtal finns kan en accesspunkt utväxla affärsmeddelanden med alla andra accesspunkter i PEPPOL-nätverket. En accesspunkt har inte rätt att vägra mottagning av meddelanden från en annan accesspunkt. 11

12 RESULTAT I PEPPOL 4.2 Pilotarbete i Sverige Vad är en PEPPOL-pilot I PEPPOL-projektet definieras en pilot som något av följande: Köpare eller säljare som kan ta emot eller skicka något av de definierade elektroniska affärsmeddelandena. Lösningsleverantör/operatör som erbjuder anslutning till PEPPOL:s nätverk. ESV har valt att arbeta parallellt med att engagera köpare, säljare samt deras respektive operatör av nod till PEPPOL Anskaffning och drift av en svensk accesspunkt ESV har som en del i PEPPOL-projektet upphandlat en infrastrukturtjänst (accesspunkt) i syfte att de organisationer som deltar i pilotprojekten ska kunna använda PEPPOL:s nätverk på ett enkelt sätt. Utgångspunkten i kravställningen av accesspunkten var att om man idag kan ta emot e-fakturor enligt SFTI:s rekommendationer så ska befintliga nationella lösningen kunna användas med marginella förändringar. Den upphandlade tjänsten är tänkt att vara tillgänglig under en övergångsperiod till dess att de etablerade lösningarna för e-fakturor och e-ordrar har ett eget inbyggt stöd för tekniken. Flera operatörer har nu implementerat specifikationerna och den upphandlade tjänsten har därmed snart spelat ut sin roll Arbete med införandestöd i Sverige till aktörer som vill erbjuda tjänster knutna till PEPPOL En förutsättning för att få en långsiktig användning av PEPPOL är att tjänsteleverantörer inför den nya tekniken. Tjänsteleverantörer som kan dra nytta av PEPPOL:s lösningar är leverantörer för e-fakturatjänster, meddelandeoperatörer (VAN-operatörer), banker med flera. ESV har därför arrangerat öppna utbildningar och informationsträffar riktade till dessa olika målgrupper. ESV har också erbjudit testmöjligheter genom den av ESV upphandlade första svenska accesspunkten samt fungerat som en supportfunktion kring tolkning av standarder Genomförda piloter i det svenska PEPPOL-projektet Köpare och säljare ESV har under projektets gång haft möten med ett stort antal potentiella piloter. Bland offentliga köpare har kontakter tagits med exempelvis Stockholms läns landsting, Lunds universitet, Malmö stad, Statens maritima museum, Västra Götalandsregionen. Av dessa har Lunds universitet, ESV, Malmö stad, Västra Götalandsregionen samt Stockholms läns landsting accepterat att delta i pilotförsök. 12

13 RESULTAT I PEPPOL Under projekttiden har produktionsflöden av e-fakturor över gränser etablerats för Lunds universitet och ESV. ESV har också bistått med att hitta svenska företag som har utländska offentliga köpare. Då flera vanligt förekommande e-fakturalösningar idag har stöd för PEPPOL:s nätverk gör ESV bedömningen att hindren för att svenska företag att fakturera utländska köpare som är anslutna till PEPPOL är små Operatörer och tjänsteleverantörer Operatörer och leverantörer av tjänster för elektronisk fakturahantering (meddelandeutväxling, lösningar för affärssystemsintegration mm) har visat stort intresse för de utbildningar och informationsträffar som har anordnats av ESV. Flera svenska aktörer har implementerat de nödvändiga specifikationerna och genomgått tester för att bli godkända PEPPOL-operatörer. Exempel på svenska operatörer som har PEPPOL-stöd är Visma, Ebuilder, Logica, InExchange, Pagero, Tickstar och Strålfors. Ytterligare fler företag arbetar med införandet. ESV har även hjälpt en rad utländska operatörer att bli godkända PEPPOL-operatörer Iakttagelser från pilotrekryteringsarbetet Många av de utmaningar kring pilotrekryteringsarbetet som identifierats under projektet har kunnat lösas genom informations/utbildningsinsatser, tillhandahållande av de nödvändigaste verktygen samt samarbete med de aktörer som erbjuder PEPPOL-anpassade lösningar. ESV har iakttagit följande typiska svårigheter hos utländska leverantörer då de ska ansluta sig: Begränsad tidigare erfarenhet från elektronisk fakturering Otydlighet avseende nationella legala krav vid elektronisk fakturering Svårigheter med att hitta systemleverantörer med färdiga lösningar (framför allt tidigt i projektet) Beslutsfattande tar lång tid Avsaknad av formella krav på elektronisk fakturering (vilket kan leda till att det prioriteras ned) Vidare har ESV iakttagit följande typiska svårigheter för svenska offentliga köpare då de ska ansluta sig: Svårigheter med att identifiera den person hos leverantören som har ansvar för frågor kring elektronisk samverkan samt att få leverantören att våga satsa på PEPPOL Vissa anpassningar i de egna e-fakturalösningarna som är nödvändiga för anslutning till PEPPOL är kostsamma. Ett exempel är konvertering. 13

14 RESULTAT I PEPPOL Nordisk samverkan och användning av PEPPOL i Danmark och Norge Den gränsöverskridande handeln för Sverige är större i närområdet. Detta tillsammans med det faktum att Sverige har stora likheter med våra grannländer har gjort det naturligt att arbetet skett i nära samarbete med projektdeltagare från övriga nordiska länder. Samverkan har särskilt varit kopplat till frågor om piloter och leverantörsanslutning. Danmark har en nationell infrastruktur för meddelandeutväxling som kallas Nemhandel. En gateway mellan Nem-handel och PEPPOL har etablerats för att tillgängliggöra alla offentliga organisationer för gränsöverskridande handel och e- fakturering. Norge har valt att satsa på PEPPOL:s lösningar även för nationell användning. Sedan 1:a juli 2012 ska statliga verksamheter kräva elektronisk fakturering när nya avtal tecknas med leverantörer. Standarderna och tekniken som används baseras på PEPPOL. Det innebär även att de statliga norska verksamheterna blir kapabla att ta emot gränsöverskridande e-fakturor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och på kort tid har över 1000 e-fakturamottagande organisationer registrerats och volymerna av e-fakturor ökar för varje månad. Sammantaget så ger dessa initiativ goda möjligheter att även fortsättningsvis samarbeta med dessa länder och på så sätt arbeta än mer effektivt. 14

15 LÄRDOMAR 4.3 Informationsspridning i Sverige ESV identifierade tidigt behovet av att nå ut med information till ett brett spektra av intressenter. För att fylla detta behov har ESV genomfört följande insatser: Seminarier för operatörer, banker och andra aktörer. Både med nationellt och internationellt fokus med inbjudna talare från Sverige, Danmark, Finland och Norge. ESV anordnade en PEPPOL-konferens med deltagare från ett flertal länder med cirka 180 deltagare. Online-utbildning inklusive workshop i Stockholm för blivande operatörer. Informationsträffar i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Single Face To Industry (SFTI) har inkluderat information om PEPPOL i sitt utbildningsmaterial om elektronisk handel för offentliga sektorn, varu- och tjänsteleverantörer samt IT-företag Löpande möten och telefonmöten med potentiella operatörer. ESV:s webbplats har information om PEPPOL Riktade informationsbrev till myndigheter som bedöms ha betydande mängd gränsöverskridande handel. ESV har även samverkat med andra organisationer med fokus på elektronisk handel eller närliggande områden. ESV har fortlöpande informerat andra myndigheter som har närliggande verksamhet om arbetet kring PEPPOL-projektet. 5 Lärdomar Här följer lärdomar från det svenska deltagandet i PEPPOL: ESV hade en väsentligt lägre budget för det svenska arbetet i PEPPOL än de flesta andra deltagare. ESV lyckades ändå vara en aktiv part i projektet. ESV fokuserade på avgränsade delar som var viktiga för de mål som satts upp för det svenska PEPPOL-arbetet.Sveriges projektgrupp hade hög kompetens och rådfrågades som experter i projektet. Tidigt i projektet stod det klart att det fanns behov av en accesspunkt under projektfasen i syfte att kunna genomföra piloterna. ESV valde att upphandla en accesspunkt som en tjänst där avtal slöts med ebuilder Sweden.. Detta visade sig vara en framgångsrik lösning som snabbt kunde gå i produktion till en låg kostnad. En central utgångspunkt för PEPPOL:s infrastruktur har varit att låta marknaden utveckla kommersiella tjänster. För att underlätta tillkomsten av nya tjänster har ESV lagt stort fokus på information och stöd till operatörer och leverantörer av affärssystem. I detta sammanhang har det befintliga kontaktnät som byggts upp genom SFTI varit en fördel. Det aktiva stödet till operatörer i form av workshops har varit framgångsrikt och har anammats även av andra deltagande länder. 15

16 LÄRDOMAR Att ESV själva lyckades bli först i Europa att ta emot fakturor via PEPPOL har varit en mycket positiv händelse både för det svenska arbetet och för projektet som helhet. Det visade att PEPPOL:s arkitektur praktiskt fungerade och skapade också ett intresse för PEPPOL. På europeisk basis har man i projektet under det sista året ägnat mycket kraft i att bygga upp förvaltningsorganisationen OpenPEPPOL. Detta har skett i nära samverkan med EU-kommissionen och berörda standardiseringsinitiativ. Det har varit svårt att hitta pilotkandidater då enbart 2-3 procent av inköpen i offentlig sektor är gränsöverskridande. Sent i projektet ändrades definitionen av vad en PEPPOL-pilot var. Ändringen innebar att man även tillät piloter inom landet. PEPPOL har marknadsförts som ett komplement till befintlig infrastruktur för e-handel. Detta har skapat viss förvirring och gjort intresset att investera i PEPPOL lägre. I Norge tänkte man annorlunda och gjorde PEPPOL:s infrastruktur till en central del i statsförvaltningens införande av e-faktura. Det har lett till att PEPPOLs infrastruktur i Norge fått en mycket stor spridning. 16

17 EFTER PEPPOL OPENPEPPOL 6 Efter PEPPOL OpenPEPPOL En central fråga för projektets deltagare har varit den långsiktiga förvaltningen av de centrala komponenterna. Viljan att investera tid och resurser i anpassningen till de standarder som rekommenderas av PEPPOL hänger starkt samman med förtroendet för den fortsatta driften. För att säkra detta behov har Norge och ett antal andra länder som deltagit i PEPPOL-projektet skapat den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL som ansvarar för att förvalta PEPPOL:s infrastruktur, byggstenar och specifikationer. OpenPEPPOL grundades den 1 september Syftet med OpenPEPPOL är den fortsatta vidareutvecklingen av PEPPOL, att existerande aktörer (slutanvändare, leverantörer och tjänsteleverantörer) får relevant stöd och att användningen av PEPPOL som plattform sprids. En ytterligare del i förvaltningen av PEPPOL är etableringen av så kallade PEPPOLmyndigheter runtom i Europa. ESV har fått i uppdrag av regeringen att vara Sveriges PEPPOL-myndighet. Som PEPPOL-myndighet har ESV ansvar för hantering av avtal, test och anslutningsstöd av nya aktörer, support, rapportering samt informationsspridning. I rollen som OpenPEPPOL-medlem ingår också deltagande i OpenPEPPOLs arbetsgrupper för infrastruktur, upphandling och e-handel. 17

18 18 REFERENSER

19 ORDLISTA Ordlista START - Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport Specifikation som beskriver hur avsändning och mottagning av elektroniska meddelande görs på ett säkert sätt. START bygger på WS-* standarderna. START kan jämföras med SFTI Transportprofil Bas men med skillnaden att START även använder sig av elektroniska certifikat för signering av försändelser och kvittenser. SMP - Service Metadata Publishing Specifikation som beskriver hur registerfunktionen ska fungera inklusive sättet som man söker och hämtar information. SMP bygger på enkla http-baserade adresser. Informationen som lagras för en mottagare är bland annat: Det meddelandeformat som stöds (exempelvis UBL eller annan XMLstandard) Den variant av standarden som stöds (exempelvis de specialiseringar som tagits fram CEN/BII) Den tekniska adressen som används för att ta emot meddelandet Den affärsprocess/profil som stöds SML Service Metadata Locator SML är den funktion som används för att registrera och uppdatera DNS. Det finns bara en SML i PEPPOL:s infrastruktur och driften av den hanteras centralt. När en ny mottagare ska registreras i SMP så uppdateras samtidigt DNS via ett anrop till SML. SFTI Single Face To Industry Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ESV och Kammarkollegiet bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Detta för att skapa en kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna. Arbete inriktas på framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry) CEN/BII standarder för elektroniska dokument CEN/BII är ett standardiseringsinitiativ inom CEN (Europeiska standardiseringsorganisationen). CEN/BII tar fram rekommendationer för elektroniska handelsprocesser. Förutom processbeskrivningar ingår även definition av elektroniska meddelanden såsom order, faktura, produktkatalog osv i XMLformat. Inom PEPPOL används de processer och elektroniska meddelanden som är framtagna inom CEN/BII. SFTI deltar i CEN/BII från svensk sida. 19

20 ESV gör Sverige rikare Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax Stockholm

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg E-faktura till offentlig sektor 2017-10-18 Anderz Petersson Martin Forsberg Praktiska frågor & inledning E-handel i offentlig sektor Direktivet samt lagförslaget Standarder och teknik PEPPOL Vad händer

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

PEPPOL Införandeprojekt

PEPPOL Införandeprojekt PEPPOL Införandeprojekt Infrastruktur för effektivare affärskommunikation Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12907) 12 Januari 2015 BEAst AB, januari 2015 www.beast.se www.ebuild.se

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2016 2017:5 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-06 Dnr: 1.1-134/2016 ESV-nr: 2017:5 Copyright: ESV Rapportansvarig:

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport 2015 2015:66

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport 2015 2015:66 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2015 2015:66 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-01-12 Dnr: 183/2015 ESV-nr: 2015:66 Copyright:

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13

Regeringsuppdrag. Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13 Regeringsuppdrag Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-01-13 Dnr: 1322/2012 ESV-nr: ESV 2016:13 Copyright:

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61

Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61 Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting NEA seminarium 25 januari 2007 1 Vårt nordeuropeiska

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst 1/6 PM Datum Handläggare 2016-06-10 Eva Ringman ESV dnr 45-43/2011 Uppdatering 2016-06-10 av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst Leverantören (E-handelstjänst) har ett

Läs mer

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan.

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan. KALLELSE 2017-05-02 1/5 Till deltagare i SFTI Beredningsgrupp Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp: Tid: Plats: Tisdagen den 16 maj 2016 kl. 09.30-16.00

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation

Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation Om BEAst PEPPOL-tjänst. En infrastruktur för en ny generation e-handel/edi mellan företag En branschtjänst

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten. Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005

NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten. Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005 NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005 Dagens program Bakgrund och ESV:s förstudie ESV: s förslag Standard Paketlösning Skrivelse till Regeringen Lönsamhetsbedömning

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Karl Wessbrandt IT Management Consultant Wessbrandt Management AB +46 708 303 464

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2014. Goda resultat i NeCpiloter. Rapport från BEAst årliga konferens

Nyhetsbrev 1/2014. Goda resultat i NeCpiloter. Rapport från BEAst årliga konferens INNEHÅLL 1 Goda resultat med NeC-standarden 2 NeC med miljöuppföljning 3 Varuförsörjning etapp 2 4 e-build för logistik 5 Leverantörsrelationer på Skanska 6 Dags för PEPPOL-pilot 7 Ny version av SMSI 8

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 4 Beredningsgruppen rekommenderar att SFTI Styrgrupp antar PEPPOL:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, som SFTI. Inledningsvis skall den kunna användas för utväxling

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Elektronisk fakturering i offentlig sektor. Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson

Elektronisk fakturering i offentlig sektor. Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson Elektronisk fakturering i offentlig sektor Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson SFTI Single Face to Industry Syfte Skapa bra förutsättningar för elektronisk handel med köpare i offentlig sektor En central

Läs mer

eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974

eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974 eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu Agenda 1. Bakgrund 2. Mål och målgrupp 3. Vilket är innehållet 4. En svensk gateway 5. Vilka som kan vara med i PEPPOL 6. Piloter 7. Tidplan

Läs mer

Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik

Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 2005:106 Diarienr: 2005/2669 Handläggare: Avdelning: Datum: 2005-12-15 Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik Kommunledning/Landstingsledning Inköp Ekonomi IT LfU

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

eidas och Svensk e-legitimation

eidas och Svensk e-legitimation eidas och Svensk e-legitimation 2015-10-08 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se 15 oktober 2015 1 Vad händer 29 september 2018? Alla offentliga myndigheter blir tvingade att ta emot godkända e-legitimeringar

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn. Peter Fredholm, BEAst årskonferens, april 2016

Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn. Peter Fredholm, BEAst årskonferens, april 2016 Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn Peter Fredholm, årskonferens, april 2016 Årets trendord Digital transformation Digitalt Papperslöst Big data Förändrade processer Nya affärsmodeller

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Införande av e-beställningar i staten

Regeringsuppdrag. Rapport Införande av e-beställningar i staten Regeringsuppdrag Rapport Införande av e-beställningar i staten Statusrapport - december 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA

Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA Workshop om kataloger och adresseringsprinciper Nr: 1-2014 Datum: 2014-01-29 Plats: Nordea, Regeringsgatan 42 Närvarande: Stefan Winbo, Strålfors

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 28-29 september 2016 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM142. Direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM142. Direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling Näringsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 449 slutlig Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson 2015-09-22

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson 2015-09-22 Kom igång med E-faktura till Kom igång med E-faktura till Torbjörn Eriksson 2015-09-22 Utges av Sep 2015 1 Kom igång med E-faktura till Innehåll 1 Så här kan du skicka e-faktura 3 1.1 Enkel webbportal

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsplan 2015 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Adress: BEAst, Box 1178, 111 91 Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 1 1 Mål och vision 1.1 Verksamhetsidé

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer