Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar"

Transkript

1 Uppföljning Komma i kontakt med berörda ungdomar Samverkan Dokumentera 2018/2019 Skaffa information om sysselsättning Koll Flexibilitet Erbjuda individuella Insatser Registrera information Bemötande Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

2 Innehåll Begreppsdefinition... 3 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar... 4 Bakgrund - lagstiftning... 4 Syfte... 4 Mål för Partille kommun Organisation och ansvarsfördelning... 5 Ungdomsteamets uppgift... 6 Samverkan... 6 Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen... 6 Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen... 6 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret... 7 Kartläggning av aktuella ungdomar... 7 Rutiner för kontakt med ungdom... 7 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom... 8 Steg 2 Kartläggning av behov... 8 Steg 3 Insatser... 9 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av insatser och handlingsplan Registrering och dokumentation Registerföring Dokumentation på individnivå Uppföljning och utvärdering Kontaktuppgifter Partille kommun 2018/ Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar... Bilaga 1 Samtyckesblankett- Kommunalt aktivitetsansvar... Bilaga 2 Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar... Bilaga 3 Stöd- och processfrågor kommunalt aktivitetsansvar... Bilaga 4 Länkar och it-stöd KAA... Bilaga 5 Partille kommun 2 (19)

3 Begreppsdefinition KAA- Kommunens aktivitetsansvar KAA- ungdom. Ungdom som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i grundskolan, men inte genomför ett nationellt program eller introduktionsprogram eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Insats- De aktiviteter som kommunen erbjuder i egen regi eller i samverkan med annan aktör för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Partille kommun 3 (19)

4 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar I denna plan beskrivs hur Partille kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år under höstterminen 2018 och vårterminen Bakgrund lagstiftning Enligt skollagen 1 ska hemkommunen löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som 1. inte har fyllt 20 år, 2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt, 3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, 4. inte har en gymnasieexamen, 5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat. Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Syfte Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig har påbörjat, avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning och i förlängningen hamna i arbetslöshet 2. Den kommunala handlingsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras i Partille kommun för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det stöd hen behöver för att kunna komma vidare i livet. Mål för Partille kommun Att registrera 100 procent av de Partilleungdomar som befinner sig i målgruppen för det kommunala aktivitetssansvaret. - Att komma i kontakt med 95 procent av KAA-ungdomarna. - Att kartlägga de ungdomar som står utan långsiktig sysselsättning samt erbjuda dem insatser med syfte att återgå till eller närma sig studier, alternativt arbetsmarknad kap. 9 Skollagen 2 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan Ett förtydligat ansvar för stat och kommun, s.17. Partille kommun 4 (19)

5 Organisation och ansvarsfördelning Avdelningschef på Utbildningsförvaltningen ansvarar för organisationen och arbetsledning av det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun. Utvecklingsledare för det kommunala aktivitetsansvaret har i uppdrag att genomföra kartläggning och uppföljning av ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Hen har även ansvar för upprättande av register över ungdomarna, dokumentation av insatser och rapportering till SCB enligt Skollagen 3 och Förordningen 4 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Utvecklingsledaren ingår ingår i ett tvärprofessionellt ungdomsteam tillsammans med studieoch yrkesvägledare, jobbcoach från Arbetsmarknadsenheten, personal från kommunens fältverksamhet, ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen samt socialsekreterare. Avdelningschef AC UF Ansvarig för kartläggning, uppföljning, dokumentation och rapportering. Utvecklings ledare/syv Operativt ungdomsteam Fältare SAF Jobbcoach AME SYV UF Handläggare AF Socialsekreterare SAF 3 29 kap. 9 Skollagen 4 10 Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Partille kommun 5 (19)

6 Ungdomsteamets uppgift Ungdomsteamets uppgift är att samverka för att erbjuda ungdomar, år, utan varaktig sysselsättning lämpliga insatser utifrån respektive förvaltning/myndighet. Teamet träffas minst en gång i månaden för ärendegenomgång av aktuella och gemensamma ungdomar, där även nytillkomna KAA-ungdomar hanteras. Teamets medlemmar arbetar även direkt med KAA-ungdomar utifrån respektive ansvarsområde. De ungdomar som står utan långsiktig sysselsättning kartläggs. Vid behov av vidare insatser upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med ungdomen (Bilaga 3). Handlingsplanen ska innehålla information om vilka insatser som ungdomen ska ta del av, syftet med dessa samt en plan för uppföljning. Insatserna kan erbjudas/utföras av medlemmar i ungdomsteamet eller av annan personal/aktör. Samverkan Utöver det arbete som sker i ungdomsteamet har Partille kommun särskilt arbetat för att underlätta samverkan gällande ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret mellan olika enheter, förvaltningar och myndigheter. Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen När en socialsekreterare på enheten för Barn och Unga, Ekonomiskt bistånd eller Familjerätten inom Social- och arbetsförvaltningen har ett aktuellt ärende, där ungdomen är mellan år och vad socialsekreteraren erfarit varken är i studier eller i arbete, skall hen upplysa de aktivitetsansvariga om att ungdomen är uppföljd och erbjuds insatser alternativt inte är uppföljd/erbjuds insatser. Detta är en förutsättning för att register- och dokumentationsskyldigheten skollagen 5 ska kunna fullföljas. Samtidigt innebär denna reella och förvaltningsövergripande samverkan att risken för oprofessionellt dubbelarbete minimeras och att en KAA-ungdom snabbare kan kartläggas och erbjudas insatser. Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen Inom DUA har kommunen skrivit en lokal överenskommelse 6 med Arbetsförmedlingen för att stärka samverkan och insatser för ungdomar år som saknar fullständig gymnasieutbildning eller är arbetslösa kap. 9 Skollagen 6 Partille kommun 6 (19)

7 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret Kartläggning av aktuella ungdomar Kartläggningen utgår från det regionala web-stödet för KAA elevinformation.se 7 (ELIN) som visar huruvida en ungdom befinner sig i studier eller inte respektive har fullständig gymnasieutbildning eller inte. Beroende på status kan det finnas en oklarhet om ungdomen tillhör aktivitetsansvaret. I dessa fall gäller följande rutiner: Vid studieavbrott eller skolbyte kan det bli aktuellt att först kontakta den externa administratör som har registrerat händelsetypen i ELIN, alternativt studie- och yrkesvägledare eller rektor, för att förvissa sig om att det rör sig om en korrekt registrering och/eller om det föreligger en plan för ungdomen. Vid avbrott på den lokala gymnasieskolan Partille gymnasium ska en dialog med aktivitetsansvariga redan ha skett före utskrivningen. För nyinflyttade ungdomar till kommunen/göteborgsregionen är steg ett att kontakta aktivitetsansvariga i avlämnande kommun som kan svara på eleven är föremål för KAA eller inte. Om det visar sig att eleven har examen eller är studerande på skola och läser motsvarande nationellt program utanför göteborgsregionen avslutas hen i systemet. Nyanlända ungdomar som får svenskt personnummer blir också aktuella för aktivitetsansvaret. Gällande dessa ungdomar samverkar studie- och yrkesvägledarna med kommunens interkulturella centrum 8 samt med Social och arbetsförvaltningen. Ungdomar som saknar händelsetyp/känd sysselsättning jämförs med kommunens elevregistreringssystem Extens. Elever som går kvar i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola avslutas i systemet. Rutiner för kontakt med ungdom När en ungdom visar sig tillhöra målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret påbörjas en process för att komma i kontakt med ungdomen, utreda dess behov och därefter, vid behov, erbjuda lämpliga individuella Insatser. Rutinerna följer enligt nedan i turordning till dess att ungdomen är nådd och aktuell för nästa steg. Rutinerna är formulerade utifrån att ungdomen är över 18 år. Om en ungdom är omyndig kontaktas istället vårdnadshavare Partille kommun 7 (19)

8 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom Vad Hur? När Ansvarig Telefonsamtal Ungdomar som har ett känt telefonnummer kontaktas via telefon. Ej svar meddelande lämnas. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Utvecklingsledare Sms Till de ungdomar som ej svarat i telefon skickas sms med kontaktförfrågan. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Utvecklingsledare Brev 1 Ärendegenomgång Sociala medier Brev 2 Brev 3 Hembesök Orosanmälan till Socialtjänsten Ett första brev/e-post med information och kontaktförfrågan skickas. Ny ungdom lyfts i ungdomsteamet för att undersöka om etablerad kontakt redan finns och om det föreligger behov av ytterligare insatser. Meddelande med information och kontaktförfrågan skickas via sociala medier. Nytt brev/e-post skickas med erbjudande om kontakt. Brev gällande planerat hembesök skickas. Fältare och jobbcoach gör hembesök hos ungdom som ej har nåtts på annat sätt. Om ungdom ej är hemma lämnas information i brevlådan. Utvecklingsledare eller rektor för IM gör orosanmälan till socialtjänsten. Inom två veckor efter registrering i elevinformation.se Vid ärendegenomgång månadsvis Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter åtta veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter tio veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se. Vid misstanke om att en ungdom far illa. Utvecklingsledare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Jobbcoach och fältare. Utvecklingsledare eller avdelningschef Steg 2 Kartläggning av behov När ungdomen har nåtts och visat sig tillhöra målgruppen för aktivitetsansvaret påbörjas en kartläggning av den unges behov. Vad Hur Ansvarig Kontakt 1/första samtal telefon, e-post eller bokat möte Anpassas utifrån kontaktsätt. Se exempel: samtalsblankett (Bilaga 1) Utvecklingsledare Ungdom avböjer stöd /är i sysselsättning. Om ungdom avböjer stöd och/eller har sysselsättning registreras detta i elevinformation.se med påminnelse om att ta ny kontakt efter tre månader. Utvecklingsledare Partille kommun 8 (19)

9 Samtal 2 - Upprättande av Individuell handlingsplan vid behov av vidare insatser Fördjupad individuell kartläggning av behov som avslutas med upprättande av individuell handlingsplan (bilaga 3). Utvecklingsledare och vid behov annan lämplig personal från ungdomsteamet. Insats påbörjas Utifrån handlingsplan. Utvecklingsledare Steg 3 Insatser Hemkommunen har enligt skollagen 9 inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella Insatser. Dessa ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I dagsläget erbjuder Partille kommun följande: Studie- och yrkesvägledning Samtal med studie- och yrkesvägledare enskilt eller i grupp. Samtalen kan exempelvis syfta till att motivera, vidga perspektiv eller hitta nya utbildningsalternativ. Praktik eller arbetsträning via kommunens arbetsmarknadsenhet. Praktik kan innebära en möjlighet att få prova på ett yrkesområde, leda till arbetserfarenhet, referenser och motivera till fortsatt sysselsättning. Arbetsträning kan vara en möjlighet för individen att återgå till rutiner, social samvaro eller aktivering och genom detta främja individens hälsa. Coachning/ Stöd i att söka arbete. Via arbetsmarknadsenheten erbjuds individuell coachning, stöd i att skriva cv, intervjuträning, tillgång till rekryteringsträffar med mera. Studiebesök på skolor och arbetsplatser. Insatser i samverkan Stöttning i kontakt med arbetsförmedling, socialtjänst, interkulturellt centrum, skola eller annan verksamhet till exempel samordningsförbundet Balder 10 eller ungdomsmottagning. Din väg - ett aktivitetsprogram för unga mellan 18 och 24 år med psykisk ohälsa. Målet är ökat välmående och att deltagarna ska komma i gång med jobb eller studier. Varje deltagare erbjuds en personlig coach. Om inte ovan uppfyller ungdomens behov arbetar Porten aktivt för att erbjuda andra/nya insatser. 9 Skollagen 2010: kap, Partille kommun 9 (19)

10 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av insatser och handlingsplan Lämplig representant ur ungdomsteamet ansvarar för genomförandet av insatsen. Utvecklingsledaren följer upp insatsen utifrån den individuella handlingsplanen och har huvudansvar för dokumentation. Vad Hur När Ansvarig Genomförande Insatsen genomförs enligt Enligt handlingsplan Ansvarig för Insats individuell handlingsplan. Avstämning insatsen Ansvarig för insats och Kontinuerligt Ansvarig för Insats ungdomen stämmer av och anpassar insatsen regelbundet Uppföljning av insatser och handlingsplan Revidering Utvecklingsledare följer upp insatser utifrån handlingsplan med ansvarig personal och/eller ungdom. Insatser revideras vid behov. Handlingsplanen uppdateras. Minst var tredje månad. Utvecklingsledare Registrering och dokumentation Utvecklingsledare, studie-och yrkesvägledare och jobbcoach utför arbetet kring dokumentation och registerföring. Registerföring Kommunen för ett register över aktuella KAA-ungdomar enligt förordning 11 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar via IT-stödet elevinformation.se. Uppgifterna rapporteras halvårsvis till skolverket via Statistiska centralbyråns undersökning gällande kommunernas aktivitetsansvar 12. Uppgifterna innehåller framför allt information om berörda ungdomar, deras sysselsättning, och vilka insatser de har tagit del av under perioden. Dokumentation på individnivå De insatser som kommunen erbjuder inom aktivitetsansvaret ska enligt skollagen dokumenteras. Dokumentationen ska utgå från ungdomens mål och vara ett stöd för ungdomen och kommunen att komma överens om lämpliga insatser. Dokumentationens innehåll ska utgå från Skolverkets föreskrifter 13 om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun använder sig av en individuell handlingsplan (Bilaga 3) Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Skolverkets föreskrifter Dokumentationen om insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun 10 (19)

11 Uppföljning och utvärdering Årets arbete följs upp i juni månad utifrån stöd- och processfrågor (bilaga 4). Utvärdering av handlingsplanen genomförs i juni 2019 och eventuell revidering av denna ska vara klar i augusti Partille kommun 11 (19)

12 Kontaktuppgifter Partille kommun 2018/2019 Tel. kundcenter: Avdelningschef: Lena Almqvist Utvecklingsledare KAA/Studie och yrkesvägledare vuxenutbildning Christine Olausson Jobbcoach Arbetsmarknadsenheten Maria Skattner Partille kommun 12 (19)

13 Bilaga 1 Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn, efternamn Personnummer Telefonnummer E-post Vårdnadshavare (om du är under 18 år) Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer Har du examen från gymnasiet? Ja, högskoleförberedande examen Ja, yrkesexamen Vilket program gick du?... Nej, jag studerar Skola:. Program: Nej, jag har studiebevis Nej, jag har gjort avbrott Nej, jag har gymnasieintyg Nej, jag har aldrig påbörjat gymnasiet Skulle du vilja berätta lite om anledningen till att du inte går i skolan? Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

14 Vad tror du hade krävts för att du skulle fullfölja gymnasiet? Vad gör du idag? Arbetar Arbetssökande Annan utbildning... Annat... Har du några tankar/önskemål om framtiden? Vad tror du att du behöver för att nå dit? Kan du tänka dig att börja studera igen? Datum: Samtal utfört av: Partille kommun, Utbildningsförvaltningen

15 Bilaga 2 Samtyckesblankett- Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Efternamn: Telefonnummer: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Jag samtycker till att sekretessen hävs för att personal som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun ska kunna samverka kring mina behov att de utbyter relevant information om mig för att jag på bästa sätt ska kunna uppnå mina mål. Samtycket gäller kontakt med: Skola Arbetsförmedling Arbetsmarknadsenheten Socialtjänst Förälder eller annan anhörig:... Vårdkontakt Annan:... Samtycket gäller endast under den tid som undertecknad är aktuell för insatser inom KAA. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke. Underskrift ungdom Underskrift vårdnadshavare.... Ort och datum Ort och datum..... Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

16 Bilaga 3 Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Efternamn: Mobilnummer: E-post: KAA-orsak Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Handlingsplan upprättad av: Avlämnande skola: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Datum: Övergripande mål med insatser inom aktivitetsansvaret: (ex. återgång till studier, arbete, hälsofrämjande, motiverande etc.): Erbjuden insats men vill inte/kan inte delta på grund av: Datum för uppföljning och utvärdering av handlingsplan:... De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och enligt Personuppgiftslagen (PUL) Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

17 Insats 1: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat... Insats 2: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat Signatur ungdom: Datum:

18 Bilaga 4 Stöd- och processfrågor kommunalt aktivitetsansvar (Samlad bild juni varje läsår) Var är vi? Vilka tendenser ser vi i: Antal ungdomar inom KAA (år)? Av vilken orsak registreras ungdomar i Partille inom det kommunala aktivitetsansvaret? Vilken sysselsättning har ungdomarna vid kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret? Registreringstid (hur länge KAA?) Hur många ungdomar når vi /når vi inte? På vilket sätt har aktivitetsansvaret kommit i kontakt med ungdomarna? ( Sms, brev, sociala medier, telefon, e-post eller personlig kontakt? ) Vilka aktiviteter har ungdomarna tagit del av? Vart ska vi? Mål på kort och lång sikt för arbetet? Hur gör vi? Hur kommer vi att arbeta och vad kommer vi att göra för att nå önskat läge? Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

19 Bilaga 5 Länkar och it-stöd KAA Elevinformation Registreringssystem för dokumentation av ungdomar och insatser inom KAA. Partille kommun Information om aktivitetsansvaret i Partille samt webbaserat formulär för ungdomar. Indra System för gymnasieantagning i göteborgsregionen SCB Statlig insamling av uppgifter om KAA-ungdomar. Alvis It-stöd för vuxenutbildning. Skolverket pubext%2ftrycksak%2frecord%3fk%3d3573 Information och allmänna råd om det kommunala aktivitetsansvaret. Extens Kommunalt elevunderlagssystem. Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar

Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Uppföljning Komma i kontakt med berörda ungdomar Samverkan Dokumentera Skaffa information om sysselsättning Koll Flexibilitet Erbjuda individuella Insatser Registrera information Bemötande Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar

Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Uppföljning Komma i kontakt med berörda ungdomar Samverkan Dokumentera Skaffa information om sysselsättning Koll Flexibilitet Erbjuda individuella Insatser Registrera information Bemötande Handlingsplan

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Seminarium 1. Att stötta de unga i situationer som innebär en risk för att de inte kommer kunna ta nästa steg. Övergångar mellan skolformer/kaa

Seminarium 1. Att stötta de unga i situationer som innebär en risk för att de inte kommer kunna ta nästa steg. Övergångar mellan skolformer/kaa Seminarium 1 Att stötta de unga i situationer som innebär en risk för att de inte kommer kunna ta nästa steg Övergångar mellan skolformer/kaa Risker med a+ hamna utanför både arbete och studier på kort

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Motverka studieavbrott (motverka utanförskap) Vad vet vi från forskningen och beprövade erfarenheter inom Plug In-projektet?

Motverka studieavbrott (motverka utanförskap) Vad vet vi från forskningen och beprövade erfarenheter inom Plug In-projektet? Plug In Motverka studieavbrott (motverka utanförskap) Vad vet vi från forskningen och beprövade erfarenheter inom Plug In-projektet? Betydelsen av utbildning Individer som ej fullföljt gymnasieutbildning

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 1 (45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 2 (45) Förord Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (7) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Kartläggning av gruppen:

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S Utbildningsdepartementet 2014-12 10 1 (9) Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S Härmed redovisas uppdraget om det kommunala Informations-/Aktivitetsansvaret

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande

Läs mer

Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret

Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24 80 40 www.fbregionen.se Utbildning är

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret RAPPORT 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2017 Kon 2017/52 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Om du inte hittar svar på din fråga nedan, kontakta

Om du inte hittar svar på din fråga nedan, kontakta Frågor och svar Om du inte hittar svar på din fråga nedan, kontakta elevinformation@grkom.se ELIN elevinformation.se i punkter ELIN är Göteborgsregionens gemensamma elevinformationssystem, med tillhörande

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Föreliggande dokument är antaget av utbildningsnämnden 2019-05-21, 55 (dokumentet träder i kraft 2019-05-29 och ersätter motsvarande dokument antaget 2015-06-16, 56, ärende UN/2015:174) Dokumentet ska

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Bilaga 2 Kartläggning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Kartläggning av befintlig verksamhet LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (8) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 2 Kartläggning av befintlig verksamhet Kortfattad

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Kommunstyrelsen Dnr: 142-2136/2016 Arbetsmarknads- och Sida 1 (2) idrottsroteln Datum: 2017-01-23 Till berörd remissinstans Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Uppdatering av samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/ /2024

Uppdatering av samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/ /2024 Uppdatering av samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2010 2023/2024 Befintlig text: Samverkansavtalet gäller också de platser som medlemskommunerna erbjuder som gruppbaserade regionalt sökbara utbildningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ne/ Dnr 43-2016:10731 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10731 2 (7) s beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September Mölndals stad. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September Mölndals stad. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2018 Mölndals stad Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler 2015-11-27 Instruktioner Allmänt om insamlingen Insamlingen avser de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 Skollagen (2010:800). Insamlingens undersökningsperiod avser

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år...

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år... Kommunernas aktivitetsansvar 2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...6 Enkätundersökningen...8 Organisation och ansvarsfördelning...9 Kontakten med unga... 11 Individuella åtgärder.... 13 Samverkan...

Läs mer

Granskning av det kommunala informationsansvaret

Granskning av det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Christina Widerstrand Certifierad kommunal revisor december 2013 Granskning av det kommunala informationsansvaret Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Överenskommelse inom Dua

Överenskommelse inom Dua Överenskommelse inom Dua (reviderat förslag 2016 12 19) Parter Lekebergs kommun org. nummer: 21 2000-2981 Arbetsförmedlingen Hallsberg, org. nummer: 20 2100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 april 2018 Dnr 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens 15 kap.

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. TUMS Tjörns unga möter sysselsättning. Projekt Hikikomori. Mötesplats IFO

Hållbar stad öppen för världen. TUMS Tjörns unga möter sysselsättning. Projekt Hikikomori. Mötesplats IFO TUMS Tjörns unga möter sysselsättning Projekt Hikikomori Mötesplats IFO 2 Specialiserade insatser Stöd och behandling Förebyggande insatser, tidiga stödinsatser Upptäckt och en första kontakt Generella

Läs mer

Instruktioner till Kommunernas aktivitetsansvar

Instruktioner till Kommunernas aktivitetsansvar 2018-01-09 Instruktioner till Kommunernas aktivitetsansvar Innehåll Aktuellt... 2 Allmänt om insamlingen... 2 Villkor för att omfattas av aktivitetsansvaret... 2 Vilka ungdomar ska inte rapporteras?...

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förändringar andra halvåret 2016

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förändringar andra halvåret 2016 2016-11-07 Instruktioner Skolverket har i november 2016 reviderat instruktionerna för insamlingen av kommunernas aktivitetsansvar. Det har inte skett några ändringar i insamlingsvariabler och svarsalternativ.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande. PM 2017:129 RIII (Dnr 142-380/2017) Anmälan om svar på remiss Förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala

Läs mer

Handlingsplanen stödjer sig på socialtjänstlagen 14 kap1 och skollagen kap 5.

Handlingsplanen stödjer sig på socialtjänstlagen 14 kap1 och skollagen kap 5. 2016-08-11 1 [8] HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT ELLER BEKRÄFTAD ANVÄNDNING AV DROGER Fastställd av barn- och utbildningsförvaltningens respektive socialförvaltningens ledningsgrupper augusti 2016. Handlingsplanen

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

Uppdateringsinformation

Uppdateringsinformation Uppdateringsinformation 2017-09-11 IST Regional Samverkan 2.14.0 Innehållsförteckning Kommunalt aktivitetsansvar... 2 Nytt format för rapportering till SCB... 2 Nytt fält Orsak till registrering... 2 Datum

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(9) Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur når vi dig? Telefonsamtal SMS Mail Brev

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

PM Kommunernas aktivitetsansvar Andra halvåret 2018

PM Kommunernas aktivitetsansvar Andra halvåret 2018 Kommunernas aktivitetsansvar Andra halvåret 2018 UNGDOMAR INOM AKTIVITETSANSVARET OCH KOMMUNERNAS ARBETE MED AKTIVITETSANSVARET Diarienummer: 2019:00783 1 (22) Sammanfattning beskriver i denna promemoria

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan Kristina Hermansson Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer