FÖRSTUDIE Väg 282, del E4-Almunge Samrådshandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 282, del E4-Almunge Samrådshandling"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 282, del E4-Almunge Samrådshandling Objektnummer VMN

2 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan Eskilstuna Tfn: Projektledare: Léni Maot Konsult Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B Uppsala Tfn: Uppdragsansvarig: Bitr. Uppdragsansvarig, väg/trafik Miljö och Landskapp Ledningssamordning Planscher informationsmöte Intern granskning Elisabeth Lloyd Mario Rivera Helena Brämmerson-Gaddefors Lotta Johansson Celina Fällbom Jörgen Bengtsson Konsultens arbetsnummer:

3 Sammanfattning Varför görs förstudien Uppsala expanderar och hållbara lösningar för transportsystemet behöver hittas. Syftet med förstudien är att analysera förutsättningar/problem samt ge förslag som förbättrar transportinfrastrukturen inom förstudieområdet. Vilka är problemen? Väg 282 har en låg standard, det vill säga smal vägsektion, få lämpliga omkörningssträckor och många utfarter. Trafiksäkerheten är låg. Under senaste 10 åren har det inträffat 77 olyckor med 3 döda, 49 svårt skadade och 50 lindrigt skadade personer som följd. Vägstandarden kan utgöra en begränsning för utveckling av bebyggelse inom förstudieområdet. Vilka är målen? Förutom de transportpolitiska delmålen, har följande mål formulerats för projektet. Anpassa vägens funktion till den framtida bebyggelsestrukturen. Hitta hållbara lösningar på transportsystemet som har liten klimatpåverkan. Minska barriäreffekten och olägenheter för boende i förstudieområdet. Minimera påverkan på natur-, rekreation- och kulturområden samt väderfull landskapsbild. Förbättra trafiksäkerheten. Vilka åtgärder är tänkbara? I förstudien föreslås åtgärder och åtgärdsstrategier för att förbättra transportinfrastrukturen. Med utgångspunkt i fyrstegsprincipen, föreslås följande åtgärder: Steg 1: påverka transportbehovet och val av transportsätt. Inom detta steg föreslås att utöka kollektivtrafiken, anlägga nya pendlarparkeringar, bygga ut cykelnätet och utveckla pendeltågtrafik på Lännabanan. Steg 3: vägförbättringsåtgärder. förslåg på åtgärder är kurvrättningar, profiljusteringar och breddning av vägen i samband med omkörningssträckor samt ombyggnad till mötesfri landsväg på delar av sträckan. Steg 4: nyinvesteringar och större ombyggnationer. Inom detta steg kan hela sträckan byggas om till mötesfri landsväg eller en ny vägsträckning anläggas på delar av alternativt hela sträckan. En översyn av busshållplatser, stråkstudie, samt trafiksäkerheten genom tätorterna föreslås som kompletterande studier. Vilka blir konsekvenserna? Samtliga åtgärder inom steg 1 har positiva effekter på projektmålen, med undantag av pendeltåg som ger negativ effekter gällande barriär och intrång. Trafiksäkerheten får störst positiv påverkan av ombyggnads- och nybyggnadsåtgärderna, däremot bidrar inte dessa åtgärder till ett hållbart transportsystem och medför stora intrång i naturen. Hur går Vägverket vidare? Nästa steg i planeringsprocessen är en vägutredning för den aktuella sträckan. Väg 282, E4-Almunge Förstudie 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 BRISTER, PROBLEM OCH SYFTE 1.2 AKTUALITET 1.3 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT 1.4 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 1.5 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1.6 VÄGPLANERING- OCH VÄGPROJEKTERINGSPROCESSEN 2. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING 2.2 TRAFIK OCH TRAFIKANTER - RESOR OCH TRANSPORTER 2.3 MUSEIJÄRNVÄGEN LENNAKATTEN 2.4 BROAR 2.5 MILJÖ, VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR, ASPEKTER OCH INTRESSEN 2.6 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 3. Funktionsanalys av transportsystemet och dess influensområde 3.1 TILLGÄNGLIGHET 3.2 TRANSPORTKVALITET 3.3 REGIONAL UTVECKLING 3.4 TRAFIKSÄKERHET 3.5 MILJÖ 3.6 JÄMSTÄLLDHET 3.7 SAMMANFATTANDE PROBLEM- OCH VÄRDEBESKRIVNING 4 Väg 282, E4-Almunge Förstudie 4. Projektmål 5. Tänkbara åtgärder 5.1 ANALYS AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER 5.2 KOSTNADER 6. Riskhantering 6.1 SKYDDS- OCH RISKOBJEKT 6.2 KONFLIKTPUNKTER 7. Måluppfyllelse och prioritering av åtgärder 7.1 STEG STEG STEG 4 8. Samråd 9. Fortsatt arbete 9.1 NÄSTA STEG I PLANERINGSPROCESSEN 9.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 9.3 FRÅGOR SOM KRÄVER SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET 9.4 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 9.5 FÖRANKRINGSFORM 10. Källor Bilagor: 1) Minnesanteckningar tidigt samråd, 2) Sammanställning av inkomna synpunkter från informationsmötena

5 1. Bakgrund 1.1 BRISTER, PROBLEM OCH SYFTE Väg 282 förbinder Uppsala med Gunsta, Länna, Almunge och Knutby. Vägen utgör ett viktigt stråk för pendlingstrafik mellan Uppsala och dessa orter samt för semestertrafik till Roslagen under sommarhalvåret. Det aktuella vägavsnittet mellan anslutningen till E4 och Almunge är cirka 23 km långt. Den skyltade hastigheten varierar mellan km/h, men merparten av sträckan är skyltad 70 km/h. Vägen är smal. Som bredast är vägsektionen 9 meter, men en fjärde del av sträckan har en bredd på 6 meter. Väggeometrin i plan och profil har en lägre standard öster om Gunsta än på den västligaste sträckan. Vägens låga vägstandard, särskild öster om Gunsta, kan utgöra en begräsning för utveckling av ny bebyggelse inom förstudieområdet. Huvudsyftet med förstudien är att belysa förutsättningar och problem på den aktuella vägsträckan samt ge förslag på olika lösningar som anpassar vägens funktion till den framtida bebyggelsestruktur. 1.2 AKTUALITET Väg 282 är inte prioriterad och har inga medel avsatta i Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT Vägverket har gjort följande utredningar inom förstudieområdet. Förstudie korsning väg 282/657 Funbo. VMN 11613, Sammanfattning: I förstudien föreslås åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom korsningen, särskilt för trafiken till och från väg 657. Följande åtgärdsförslag redovisas: 1) vänstersvängfält, 2) korsningen kompletteras med en ögla. Förstudie gångbanor längs väg 282 i Brunnby och Gunsta. VMN 11041, Sammanfattning: bra anslutningar till busshållplatser längs väg 282 samt en gångpassage saknas mellan Brunnby och Gunsta. I förstudien föreslås att en gångbana byggs vid vägkanten, att en passage försedd med refug byggs i Gunsta och att hastigheten förbi busshållplatserna sänkts till 50 km/h. Uppsala kommun har gjort följande utredningar inom förstudieområdet. Potential för en framtida spårburen trafik i stråket Uppsala Länna Almunge (ÅF 2005). Sammanfattning: omfattning av åtgärderna och kostnaderna är relaterade till befolkningsscenarierna. För det lägre befolkningsscenariot, tågtrafik var femtonde minut (kvartstrafik). För det högre befolkningsscenariot behövs av kapacitetsskäl dubbelspår på hela sträckan. I utredningen bedöms det vara svårt att motivera investeringarna i spårburen trafik då det är svårt att höja hastighetsstandarden på järnvägen för att skapa konkurrenskraftiga tidsvinster i förhållande till tät busstrafik. Kostnaderna varierar mellan 300 och 1000 miljoner kronor. Väg 282, E4-Almunge Förstudie 5

6

7

8 samarbete med andra aktörer såsom länsstyrelse, regionförbund och kommuner. I detta planeringsarbete prioriteras vilka problem som ska studeras vidare de närmaste åren. Planeringsarbetet ska ske enligt ett förhållningssätt som kalllas fyrstegsprincipen. Det innebär att man stegvis ska pröva olika typer åtgärder. Åtgärderna delas in i 1) åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt, 2) åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät, 3) vägförbättringsåtgärder samt 4) nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. I kapitel 5, Tänkbara åtgärder, redovisas analys av åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen och i kapitel 9, Fortsatt arbete, finns ett förslag till hur detta projekt drivs vidare. 2. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING Befolkning och bebyggelse Gunsta, Länna och Almunge är de största orterna inom förstudieområdet. Spridd bebyggelse såsom åker-, skogsfastigheter och fritidshus finns utmed vägen. Stråkets lokala kvaliteter med närhet till flera sjöar, arbetsmarknaden i Uppsala och Arlanda (väg 273 från Alm- Bebyggelse i Gunsta Bebyggelse i Länna Bebyggelse i Almunge 8 Väg 282, E4-Almunge Förstudie

9 unge) gör att en tydlig efterfrågan på bostäder finns inom förstudieområdet. En ökad efterfrågan/attraktivitet förväntas på stråkets västra delarna på grund av den nya motorvägen (E4). Vissa utbyggnadsbegränsningar finns dock eftersom det råder brist på färskvatten och stora investeringar för utbyggnaden av vatten och avloppssystemet kan komma att behövas. Tabell 1 sammanställer befolkningssiffror för 2004 samt utbyggnadsmöjligheter enligt översiktsplanen för Uppsala kommun. Tabell 1. Befolkning utmed väg 282 Befolkning (2004) Bostäder (2004) Befolkning (2030) Bostäder (2030) Gunsta Länna Almunge 503 inv 694 inv 730 inv 162 Lgh 181 Lgh 318 Lgh inv Lgh inv inv Lgh Lgh Näringsliv och sysselsättning Förstudieområdet ligger mellan två stora arbetsmarknadsregioner, Uppsala och Stockholm (Arlanda och norra Stockholm), vilket gör att en stor del av den arbetsföra befolkningen pendlar till dessa regioner. Merparten av boenden i Gunsta och Länna pendlar till Uppsala. Almunge har en större andel som pendlar till norra Stockholm. Restiden med bil till centrala Uppsala från tätorterna i förstudieområdet är följande: Gunsta: 14 minuter Länna: 21 minuter Almunge: 27 minuter Tabell 2 sammanställer pendlingen (av andelen som arbetar) inom förstudieområdet Tabell 2. Pendling från orter utmed väg 282 (2003) Gunsta Länna Almunge Till Uppsala 58 % 60 % 39 % Utanför Uppsala 20 % 18 % 35 % År 2003 fanns 55 mindre företag i Gunsta, Länna och Almunge. Merparten av företagen har mellan 2 till 9 anställda. I omlandet till Gunsta och Almunge finns också ett antal mindre företag. Serviceutbudet varierar mellan tätorterna. I Gunsta finns förskola och grundskola i Funbo (F-3), fotbollsplan, pizzeria, biblioteksförening och en liten dagligvarubutik. I Länna finns vårdcentral, förskola, grundskola (F-3), biblioteksförening, fotbollsplan, friluftsbad, pizzeria, apotekstjänst samt en bensinstation med viss dagligvaruförsäljning. Trafikantservice i Almunge Väg 282, E4-Almunge Förstudie 9

10

11 I Almunge finns tandvård, förskola, grundskola (F-9), bibliotek, fritidsgård, fotbollsplaner, simhall, livsmedelsaffär, bensinstation, restaurang och café, postservice, brandstation, bankservice, apotekstjänst och systemombud Viktiga målpunkter Det studerade vägavsnittet går genom en rikt landskap, med många naturvärden och närhet till sjöar, vilket gör det attraktivt för frilufts- och fritidsaktiviteter. Förutom service i tätorterna, redovisas de viktigaste målpunkterna på karta 2. Fjällnora är ett stort friluftsområde mellan Gunsta och Länna, söder om väg 282. Här finns bad, fiske, vandringsleder, skidspår, långfärdsskridskobanor, uthyrning av båtar och kanoter, stugor, camping, servering, konferens och äventyrsbana. Upplandsleden har en längd på 35 mil och är indelad i 17 etapper. Den sträcker sig från Mälaren i söder till Dalälven i norr. Genom förstudieområdet går etapperna Upplandsleden kommer i kontakt med väg 282 i Länna och i höjd med Almunge skola. Museijärnvägen Lennakatten har stationer i Marielund, Selknä, Länna, Almunge och Faringe. Stationerna i Marielund och Selknä används som bytespunkt för trafik till Fjällnora. Stationshusen i Marielund, Almunge och Faringe har tillgång till service i närheten. Lennakatten trafikerar torsdag, lördag och söndag under juni augusti, och med begränsad trafik under slutet på maj och september. Kulturhistoriska miljöer. Kyrkorna i Funbo och Almunge, Länna bruk och Länna gård samt Frötuna gård (kurser & konferanser). Bad, sjöar, natur- och fritidsområden. Se karta Ledningar Uppsala kommun har vatten- och avloppsledningar som korsar väg 282 vid flera punkter i Gunsta, Funbo och Länna. Upplandsleden Lennatåget vid Marielunds station Funbo kyrka Väg 282, E4-Almunge Förstudie 11

12 Även utmed vägen går ett stråk med vatten- och avloppsledningar. Stokab har fibernätsledningar i området. Telia och Telenor har teleledningar som korsar vägsträckan i början av förstudieområdet samt stråk med ledningar längs med hela vägen. Uppsalahem har vatten-, avlopps och fjärvärmeledningar till sina befintliga och planerade bostadsområden i området. Vattenfall har elledningar utmed vägen där det finns bebyggelse. En kraftledningsgata, klassad som riksintresse, går väster om Almunge. Karta över aktuell kommunal planering Kommunala planer, framtida markanvändning I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2006 pekades stråket från Vedyxa skogen till Almunge längs väg 282 ut som lämpligt för tillkommande bebyggelse. För att skapa underlag för vattenoch avloppsledningar som kopplas till Uppsala stad krävs ca 2000 nya bostäder i stråket fram till år För att tydligare klargöra hur en sådan utbyggnad ska kunna ske ska fördjupade översiktsplaner göras för hela stråket (se lila markering i bilden nedan). Kommunen har inlett arbete med fördjupad översiktsplan för den västra delen av stråket (Funbo, ungefär inom rödprickad ring i bilden nedan). Kommunens ambition är att ha framme ett förslag till plan att samråda kring under hösten För Länna och Almunge beräknas arbete med fördjupad översiktsplan kunna komma igång tidigast under Under förstudien har förts en kontinuerlig dialog med Uppsala kommun. 2.2 TRAFIK OCH TRAFIKANTER - RESOR OCH TRANSPORTER Biltrafik Vägstandard Väg 282 mellan anslutningen till E4 och Almunge har en förhållandevis låg vägstandard. Trots den låga vägstandarden, är medel-hastigheten högre än den skyltade hastigheten. Till exempel var medelhastigheten på mätpunkten (2005) mellan Gunsta och Länna, km/h, dvs. över 70 km/h. Tabell 3. Skyltad hastighet, vägbredd och dess andel av den totala väglängden Hastighet Andel 30 & 50 km/h 22 % 70 km/h 61 % 90 km/h 17 % Vägbredd Andel 9 meter 11 % 8 meter 66 % mindre än 8 meter 23 % 12 Väg 282, E4-Almunge Förstudie

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Almunge. Av den anledningen kan inte risker och konflikter mellan vägintressen och den framtida bebyggelse beskrivas.

Almunge. Av den anledningen kan inte risker och konflikter mellan vägintressen och den framtida bebyggelse beskrivas. 6. Riskhantering 6.1 SKYDDS- OCH RISKOBJEKT Väg 282 är inte en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Utmed sträckan finns miljöstörande verksamheter, framförallt i Gunsta, Länna och Almunge,

Läs mer

Objektnr FÖRSTUDIE Väg 56, Katrineholm-Bie. Förslagshandling

Objektnr FÖRSTUDIE Väg 56, Katrineholm-Bie. Förslagshandling Objektnr 8611 811 FÖRSTUDIE Väg, Katrineholm-Bie Förslagshandling 2010-03-01 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 Eskilstuna Besöksadress: Tullgatan 8 Tfn: 0771-119 119 Projektledare:

Läs mer

2.5.3 Kulturmiljö Tidiga spår av människor i Uppland finns från slutet av äldre stenålder. Dessa människor var nomader som levde av

2.5.3 Kulturmiljö Tidiga spår av människor i Uppland finns från slutet av äldre stenålder. Dessa människor var nomader som levde av områden. Dessa sammanfaller till stor del med riksintresse Sävjaån-Funbosjön samt regionala naturområden kring områdets sjöar. I sin översiktsplan pekar Uppsala kommun ut Gröna utredningsområden. Riktlinjerna

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

FÖRSTUDIE väg 50, delen Askersund-Åsbro. Askersunds kommun, Örebro län Samrådshandling Objektnummer

FÖRSTUDIE väg 50, delen Askersund-Åsbro. Askersunds kommun, Örebro län Samrådshandling Objektnummer FÖRSTUDIE väg 50, delen Askersund-Åsbro Askersunds kommun, Örebro län Samrådshandling 2011-03-15 Objektnummer 8611812 Beställare: Trafikverket Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Telefon:

Läs mer

3. Funktionsanalys av transportsystemet och dess influensområde

3. Funktionsanalys av transportsystemet och dess influensområde 3. Funktionsanalys av transportsystemet och dess influensområde I detta kapitel görs en funktionsanalys, det vill säga en sammanställning av det som fungerar bra och dåligt i och framtida transportsystem.

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut 2 Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte Den planerade utbyggnaden av handelsområdet Marieberg bedöms försämra dagens redan ansträngda väginfrastruktur. Trafiken bedöms främst öka på väg 571, mellan området

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Byggnadstekniska förutsättningar. 15 Förstudie väg 1000, Orsa

Byggnadstekniska förutsättningar. 15 Förstudie väg 1000, Orsa Trafikflödena i Orsa är låga vilket innebär att utsläpp från trafiken inte bidrar till att miljökvalitetsnormerna överskrids. Dagvatten Vägtrafik är en källa till spridning av föroreningar till vattendrag

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län,

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 0 50 100 200 Meter Bild 5.3 Exempel på möjlig utformning av cirkulationsplats 22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 8211979 5.4

Läs mer

OBJEKTNUMMER: Väg 767 Delen bro U265 över Svartån, NO Finnbo Sala kommun Västmanlands län FÖRSTUDIE

OBJEKTNUMMER: Väg 767 Delen bro U265 över Svartån, NO Finnbo Sala kommun Västmanlands län FÖRSTUDIE OBJEKTNUMMER: 22529 Väg 767 Delen bro U265 över Svartån, NO Finnbo Sala kommun Västmanlands län FÖRSTUDIE Samrådshandling Oktober 2004 MEDVERKANDE Projektledare: Konsult: Uppdrag: Johan Severinsson Vägverket

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Informationsmöte 16 december 2014 GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens prövning 5. Presentation

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-30 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall. november 2016

Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall. november 2016 Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall november 2016 Dagordning 1. Inledning 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för vägplanens och järnvägsplanens

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga

Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga Kommunstyrelsen 2018-05-03 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:217 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (1) Kommunstyrelsen Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås FÖRTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås Objektnummer VMN 11483 Förslagshandling, Juni 2006 Uppdragsorganisation Beställare: Vägverket Region Mälardalen Projektansvarig: Anders Boström Telefon:

Läs mer

FYRSTEGSANALYS Väg 168, Ekelöv - Kareby Västra Götalands län Uppdragsnummer

FYRSTEGSANALYS Väg 168, Ekelöv - Kareby Västra Götalands län Uppdragsnummer FYRSTEGSANALYS Väg 168, Ekelöv - Kareby Västra Götalands län 2012-11-23 Uppdragsnummer 13 01 08 Titel: Utgivare: Trafikverket Projektledare: Gunnar Jellbin, Lydia Lehtonen Tryck: Norconsult AB Distributör:

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden Uppdragsnummer: 100909 Trafikutredning Roxenbaden 2 (25) Denna utredning har utförts mars-april 2009 med följanden projektorganisation: Beställare Namn: Linköpings Kommun Teknik och samhällsbyggnad Adress:

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen.

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen. 2. Projektmål Det övergripande målet för Trafikverket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ombyggnaden

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten Samrådshandling 2017-05-05 Dnr: MK BN 2017/00186 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Plan: Detaljplan för genomfart Mora Läge för plan: se karta

Läs mer

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord Till n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar från avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 N2017/05430/TIF Region Nord SMC har gått

Läs mer

Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8

Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8 Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2:8 Projektbeställare Projektledare Fredrik Nestor Camilla Bennet Datum 2016-11-23 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2016/0360 Innehållsförteckning

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning Tema-PM inom Strukturbild Blekinge April 2019 Hur hänger det ihop? Samhällsplanering och samhällsutveckling är idag komplexa frågor med många olika aktörer

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Förstudie väg 56 Bie - Stora Sundby (Alberga) Remisshandling Uppdragsnummer

Förstudie väg 56 Bie - Stora Sundby (Alberga) Remisshandling Uppdragsnummer Förstudie väg 56 Bie - Stora Sundby (Alberga) Remisshandling 2011-03-07 Uppdragsnummer 100760 Beställare Trafikverket Region Öst Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras

2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras 2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras Förbifart Katrineholm. Projektet drivs av Vägverket och ansluter till väg 52 öster om cirkulationsplatsen i

Läs mer

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 Presentation TRAFIKVERKET Åsa Bergqvist,

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe 2014-06-24 Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe Datum: 2014-06-17 Tid: kl. 17.30 Plats: Medevibrunn Närvarande från projektorganisationen: Jonas Danielsson Projektledare Trafikverket Eric Gustavsson

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

Måvy hotell och trafikantservice

Måvy hotell och trafikantservice Trafikstudie PEAB BOSTAD AB Måvy hotell och trafikantservice Uppsala Trafikstudie Datum 2013-01-22 Uppdragsnummer 61381147814000 Utgåva/Status Slutleverans Anders Attelind Mario Rivera Michael Eriksson

Läs mer

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde 8-04-06 Översiktlig trafikutredning Brämhult 1. Bakgrund och syfte Borås stad har tagit fram ett förslag till detaljplan som möjliggör utbyggnad av 100 bostäder samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Ärende nr: TRV 2012/87759

Ärende nr: TRV 2012/87759 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt N Kungatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se 010-1235940

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5.

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5. Inledning Denna beslutshandling innehåller en sammanfattning av den vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning som finns redovisad i rapporten "Samrådshandling 2006-12". För mer detaljerade beskrivningar

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Lavad - Gillstad

Kalkyl PM. Väg 44 Lavad - Gillstad Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-01-27 o 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(9) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation.

Läs mer

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet Rasmus L Persson, 0322-600 658 rasmus.persson@vargarda.se YTTRANDE 1(5) Er referens N2017/05430/TIF Regeringskansliet Näringsdepartementet 105 33 Stockholm n.regestrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/ GSPROGRAM VÄGPLAN rbetsplan Väg E12, väg ny gc-väg E12, ny Tegsnäset gc-väg - Granö Vindelns Tegsnäset kommun, Västerbottens - Granölän Samrådshandling/2014-04-26 Vindelns kommun, Västerbottens län Trafikverket

Läs mer

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn VMN 11060 Förstudie Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn Samrådshandling april 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

Regionala systemanalyser

Regionala systemanalyser PM 2008-06-02 Regionala systemanalyser Jämställdhetsperspektiv: funktioner - åtgärder Jämställdhet i investeringsplaneringar handlar om att: Både män och kvinnor ska kunna påverka fördelningen av samhällets

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Ekeby Översiktsplan Kumla kommun 2040

Ekeby Översiktsplan Kumla kommun 2040 Ekeby Tätortsutveckling Ekeby Ortens karaktär Ekeby ligger cirka 1 mil nordöst om Kumla tätort och har cirka 460 invånare. Orten har utvecklats ur Ekeby socken där kyrkan har varit ett viktigt centrum.

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla Objektnummer 8447023 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla Beslutshandling juni 2010 Titel: FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla Objektnummer: 8447023 Utgivningsdatum: December 2009 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Samrådsmöte 2014-06-03 Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Presentation Magnus Persson Projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket Gustav Silverin Uppdragsledare ÅF Marie Holms Bitr.

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-11-03 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282, dialogmöte 1

Åtgärdsvalsstudie väg 282, dialogmöte 1 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Version Ärendenummer Åtgärdsvalsstudie väg 282, dialogmöte 1 Datum och tid för mötet: 2016-12-16, kl. 08.30-12.00 Närvarande: Ann-Christin

Läs mer

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister Stråk 2 Workshop 1 Funktion, potential och brister 1 Transportpolitiskt mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer