Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 april 2012

2 Vimmerby kommun I(ommunstyrelseförvaltningen, kansli avdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndag 23 april 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar: Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet - justerat med anledning av att Torsås kommun valt att stå utanför. Nämndernas kontakter med allmänheten - redovisning från barn- och utbildningsnämnden. 5. Allmänhetens frågestund 6. Vimmerby Stadsfest avtal. 7. Anbud Sommartorget utvärdering. 8. Bortforsling av förorenade massor samt täckning av Vimmerbyavfallsanläggning 9. Nya förskolan Lunden - finansiering 10. Skräpplockarkampanjen - uppdrag. 11. Handlingsplan för en grönare skola - Vimmerby gymnasium.

3 Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) 12. Omsorgsprogram förlängning till och med Avgift för förskriven elrullstol från och med Ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag år Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag samt stän1moon1bud och instruktion till ombud vid årsstämn1a år Stämmoombud och instruktion till ombud vid årsstämma år 2012 i Vimmerby Turistbyrå AB. 17. I(omplettering till Bolagsverket avseende bolagsnamnet Innovation for Children AB samt revidering av bolagsordning. 18. Förslag om muntlig avrapportering av revisorernas granskningsrapporter. 19. Motioner vilkas beredning inte slutförts per Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per Beredningsinitiativ angående policy vid hot mot förtroendevalda. 22. Val av ledamot i omsorgsnämnden efter Lisette Wästerlund (S). 23. Begäran om entledigande från Maria Bälter Stridh (S). 24. Begäran om entledigande från Anna Björklund (S). 25. Inkomna handlingar.

4 ~~ Vimmerby kommun Kommunstyrelseförval tningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) Leif Larsson Ordförande / ~#/~, Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, kontakta: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492 / Registrator Marize Viderström: 0492/ Kanslichef Therese Jigsved: 0492 / Stadshusets växel: 0492 / Huvudbrevlåda:

5 Arende

6 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsefö rvaltni ng en Mona Krispinsson Justerat underlag för beslut om gemensam hjälpmedelsnämnd mellan elva av länets kommuner i Kalmar län Meddelas att de handlingar, avtal och tillhörande bilagor som låg till grund for respektive kommuns beslut om deltagande i gemensam hjälpmedelssamverkan har justerats. Anledningen är att Torsås kommun valde att stå utanför smnarbetet. Handlingmna har därfor justerats på så sätt att Torsås kommun har tagits bort ur texten och ur gjorda beräkningar, se medfoljande bilagor Bifogas: 1 Protokollsutdrag Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Avtal med bilagor Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Bilaga 1(5) Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län Bilaga 2 (5) Överenskommelse om delaktighet i upphandling och sortiments grupps arbete Bilaga 3 (5) Överenskommelse om särskilda villkor för verksamhetsåret 2012 Bilaga 4 (5) Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län Bilaga 5(5) Budget år 2012 kommunernas hjälpmedelsverksamhet i Kalmar län I;Ä~ IlYvn RegiOnfÖrbund~ni Kalmar län KriSPinss~ Mona Box 762 (Nygatan 34) Kalmar Mobil

7 KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN J:tf~!;;1 PROTOKOLLSUT~-&,If:; <J Sammanträdesdag Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Meddelas att de handlingar, avtal och tillhörande bilagor, som låg till grund för respektive kommuns beslut om deltagande i gemensam hjälpmedelssamverkan har justerats. Anledningen är att Torsås kommun valde att stå utanför samarbetet. Handlingarna har därför justerats på så sätt att Torsås kommun har tagits bott ut texten och ut gjorda beräkningar. De reviderade handlingarna kommer att skickas ut till kommunerna för anmälan. Beslut Hjälpmedelsnämnden antecknat informationen till protokollet. Sekreterare Agneta Järkelid Justerat Malin Petersson Ordförande Ann-Marie Fagersttöm

8 Bilaga----'S,5 Kommun:ernas budg;et år 2012 för KHS IGemensamma näm Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Folkmängd, Kommunandel 4,7% 4,1% 6,1% 2,5% 27,7% 5,7% 6,2% 8,7% Nuvarande kostnad Tekniska hjälpmedel QO Serviceavtal Budgeterad kostnad till Lt , Nya hjälpmedelscentraler Kalmar Västervik Totalt Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Hjälpmedelscentraler Investeringsanslag (startanslag) 3000 agg Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Kostnad per kommun Skillnad mot nuvarande kostnad Finansiering Kalmar Västervik Totalt Bruttokostnader Fasta kostnader, ca 66 % Rörliga kostnader, ca 22 % Försäljning, ca 12% Totalt Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Kommunbidrag efter folkmängd , ' Rörliga kostnader Efter konsumtion i va~e kommun Försäljning Efter köp av va~e kommun Borgholm Emmaboda1 Hultsfred J Högsbyl Kalmar! M6nsteråslMörbylångal Nybro I Oska Personalkostnader Bidrag till värdkommun

9 0 _~ ~ o Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN I<ommunstyrelseförvaltnlngen ~J; 2 BUN 29 Diarienummer 228/2011 ]j~y/1 Df~/9 l _Ho_nr_-1 ~J{}/4 ;Z// l. ' ' ' Id % Protokolljusternre Nämndernas kontakter med allmänhet och näringslivförenklad handläggning Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärende För att öka serviceruvån mot allmänhet och näringsliv föreligger behov o att förenkla och effektivisera de kommunala rutinerna vid kontakter med allmänhet och näringsliv samt vid handläggning av inkomna ärenden. Kommunfullmäktige beslutade , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och med allmänhet och näringsliv. Barn- och utbildningsnämndens ordförande redovisade uppdråget i samband med nämndernas återrapportering till fullmäktige Förslag till beslut Vid dagens sammanträde redovisas rutiner och hantering av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Nytt verktyg ror lärande och kommunikation i grundskolan Ett nytt verktyg för att utveckla kommunikationen mellan skola och hem introduceras i januari Verktyget iimebär ett san1lat grepp för att lärarnas bedömning av elevernas kunskaper inom grundskolan i Vimmerby kommun skall vara likvärdig, elevernas inflytande över sin egen utveckling och sitt eget lärande ska öka. Hemsidor Barn- och utbildningsforvaltningens hemsida uppdateras och är aktuell, samma gäller de olika enheternas hemsidor. Det är möjligt att på ett enkelt sätt ställa frågor direkt via hemsidorna. Klagomålshan tering Det finns klagomåls- och synpunktshantering, även via hemsida och e-post.

10 ~,~."....,.. ~...,... ~~ VinlDlerby kodlnlui1 lv W w.. vimmerby.se,:. '...Barn~ ~ch l:ltbiidningsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 17 (19) Sammanträdesdatum ~02 Kvalitetsmätning Målsmän har möjlighet att påverka genom den så kallade foräldraenkäten som genomförs från förskolan till gymnasieskolans årskurs L Sruntliga elever i grundskolan och gymnasieskolan har (som brukare) möjlighet att påverka i återkommande elevenkäter. Nyhets- och rapportpubjicering Nyheter och rapporter publiceras i massmedia. Alltid bemannade Bam- och utbildningsforvaltningen är bemannad samtliga arbetsdagar under året. Be'slutstinderJag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190 (Id ) Skrivelse upprättad av Lena Högback Nimhed (Id ) Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyriming

11 Arende

12 .~~~. ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1 (1 ) KS 137 Dm 99/2012 Kod 140 Vimmerby Stadsfest avtal Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfulln1äktige godkänner föreliggande avtal mellan Vin1merby kommun, Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB avseende en stadsfest i Vimmerby Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger ett avtal mellan Vimmerby kon1mun, Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB avseende en stadsfest i Vimmerby Avtalet är bindande för Vimmerby kommun under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och att Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB erhåller erforderliga tillstånd som krävs för arrangemanget. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Avtal, Id Sändlista Kommunfullmäktige 1\ Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 I.', '".. VIMlVIERBY KOIvIMUN ~ ;.;. ~ ;.;. ~ OA /2..0 I ~1!L10 LO'2._~o5 AVTAL Mellan Vimmerby kommun, , Stadshuset, VIMlVIERBYoch Södra Vi Nöjespump AB, , Ivarsuddevägen 3, SÖDRA VI och Gullringen Nöje AB, , Indus1rigatan 13, SÖDRA VI har följ ande avtal träffats 1. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB förbinder sig att a) arrangera en stadsfest i Vimmerby lördagen den 30 juni 2012, kl. 12:00 till 03 :00 (eller enligt tillstånd) i sin helhet och att erhålla intäkterna som stadsfesten genererar b) ta fram passande underhållning i samråd med Vimmerby kommun c) sköta försäljning och händelser i sin helhet i egen eller genom tredj e parts regi d) hyra ut upplåten yta till tredje part, exempelvis restauratörer, knallar om möjlighet ges e) att använda sig av sponsorer i samråd med Vimmerby kommun f) ansvara för säkerhet samt sjukvård inom evenemangsområdet g) söka de tillstånd som krävs för evenemanget och ansvara för att övriga deltagare har de tillstånd som fordras h) montera marknadsstånden i) tillhandahålla scenmaterial och bygga scener 2. Vimmerby kommun förbinder sig att a) inhägna festområdet under erforderlig tid med maximalt 100 meter stängsel b) tillhandahålla bajamajor inklusive hantering, transport och tömning c) leverera el, vatten och avlopp samt renhållning i form av sopkärl d) tillhandahålla och transportera marknadsstånd till och från festområdet e) utföra städning av samtliga upplåtna ytor efter avslutat evenemang

14 VTIvIIv1ERBY KOMlVlUN f) bistå med produktionskontor, loger m.m. i Rådhuset g) bistå med en kontaktperson på Vimmerby kommun som är Bo Palmer h) an~vara för att det ej flnns andra aktörer med upplåten yta under arrangemanget med undantag av de verksamheter som finns inom det inhägnande området och de söm har avtal att verka på sommartorget. 3. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB bistår med under punkt 1 a till 1 i nämnda tjänster utan någon kostnad för Vimnierby kommun. 4. Vimmerby kommun bistår med under punkt 2 a till 2 h nämnda 'tiänster utan någon kostnad för Södra Vi Nöjespump AB eller Gullringen Nöje AB. 5. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB ska ombesöjja att boende och rörelseidkare inom det inhägnade området kan nå sina bostäder och lokaler. 6. Såvida Vimmerby kommun är nöjd med Södra Vi Nöjespump AB:s och Gullringen Nöje AB:s arrangemang av stadsfesten 2012 ska Södra Vi Nöjespump AB och Gulhingen Nöje AB ha företrädesrätt att arrangera stadsfest i Vimmerby kommun de tre kommande åren under samma förutsättningar som år Detta avtal är för Vimmerby kommun bindande endast under förutsättning att k0!"!!!!lunfullmäktige godkänner avtalet och att Södra Vi Nöjespwnp AB och Gullringeii~Nöje AB erhåller erforderliga tillstånd som krävs för evenemanget. 8. Av förestående avtal är tre exemplar upprättade varav parterna tagit var sitt. Vimmerby VIMMERBY KOMlVlUN Micael Glennfalk Södra Vi SÖDRA VI NÖJESPUMP AB 1!Y'r\() a ry) n Mikael Eldund Carolina Leijonram

15 Arende

16 :Ht;iI.l:l.ft VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 166 Dm' 246/2011 I(od 311 Anbud Sommartorget utvärdering Kommunstyrelsens beslut Komn1unstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. utöka investeringsbudgeten för torget till 1,5 miljoner kronor, varav kronor tidigare anslagits genom omfördelning inom teknik- och servicenämndens investeringsbudget, och 1 miljon kronor utgör en utökning av investeringsbudgeten inom kommunens låneram 2. alla intäkter från sommartorget ska amortera ovanstående investeringskonto under de kommande 10 åren 3. avskrivningstiden på bodar och staket på sommartorget är 10 år. Kommunstyrelsen beslutar att 4. anta anbudet avseende pern1anent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby 5. anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB 6. anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB 7. anta anbudet avseende marknadsstånd från Bullerbyns Livs. Ärendet Enligt underlaget för anbud sommartorget 2012 ska utvärderingen av anbuden till matserveringen göras av styrgruppen för Destination Vimmerby. Styrgruppen ska vidare lägga fram förslag till anbudstagande som slutligen ska beslutas av kommunstyrelsen. Vid dagens san1manträde föreligger förslag till anbudstagande. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 ~}~ '1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Man konstaterar att det finns ett behov av utöka budgeten för sommartorget. Förslag till beslut Styrgruppen för Destination Vimmerby föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudet avseende permanent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB anta anbudet avseende marknadsstånd från Bullerbyns Livs. Efter diskussion sammanfattar ordföranden följande förslag till komplettering av föreslaget beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för torget till 1,5 miljoner kronor, varav kronor tidigare anslagits genom omfördelning inom teknik- och servicenämndens investeringsbudget, och 1 miljon kronor utgör en utökning av investeringsbudgeten inom kommunens låneram alla intäkter från sommartorget ska amortera ovanstående investeringskonto under de kommande 10 åren avskrivningstiden på bodar och staket på sommartorget är 10 år. Beslutsunderlag Underlag för anbud, Id Öppningsprotokoll, Id Tjänsteskrivelse inkl. utvärderingsmall upprättad av administratör/utredare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige Näringsii vs enheten Mr Burgare AB Fisk och Skaldjur AB Bullerbyns Livs Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

18 Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen Näringslivsenheten Carina Östh TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 246/2011 Id (1) Kommunstyrelsen Antagande av anbud avseende sommartorget 2012 Förslag till beslut Styrgruppen för Destination Vimmerby föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudet avseende permanent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB anta anbudet avseende marknadstånd från Bullerbyns Livs enligt bilaga. Ärendet Enligt underlaget för anbud sommartorget 2012 ska utvärderingen av anbuden till matserveringen göras av styrgruppen för Destination Vimmerby. Styrgruppen ska vidare lägga fram förslag till anbudstagande som slutligen ska beslutas av konlmunstyrelsen. Näringslivsenheten Carina Östh Postadress Besöksadress Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Innehar F-skattebevis Telefon Fax Bankgiro PlusGiro O E-post Webbplats

19 Tilldelningsbeslut efter utvärderingsmall för uthyrning av sommartorgets verksamhe Kommunen kommer att anta de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till följande kriterier. Steg 1: Reg. av skatter, fmansiell ställning, teknisk kapacitet, försäkringar enligt förfrågningsunderlag punkt 3. Steg 3: Referenser (200 % av priset) Steg 2: krav på tjänste Kommunen kommer att göra ett urval av de lämnade referenserna enligt kreterier i förfrågningsunderlag. Kommunen gör en bedömningvärdering uppfyller ställda krav. Anbudsgivarens arbetssätt, erfarenhet av motsvarande uppgifter, teknisk fönnåga, kapacitet, service och organisation, resu Pris utvärdering: enligt angivet pris i bilaga 2. Beräkningsgrunder : kommunen kommer att betygsätta referenser enligt betygsskala Det eventuella justerade utvärderingspriset uppnås på följande sätt: Det anbud som får högsta betygspoäng 10 får noll procent i avdrag på anbudssumma som räknas fram i bilaga 2. Övriga anbud får 20 procents avdrag på anbudssumman för varje betygssteg under tio. Utvärderingsmodellen kan illustreras med foljande roljande exempel Anbud A:s anbudssumma summa är kr och de får betyget sju för referenser. Anbud A:s justerade utvärderingspris blir kr. ( Anbud B:s anbudssumma summa är kr och de får betyget nio för referenser. Anbud B:s justerade utyvärderingspris pris blir kr. ( Anbud C:s anbudssumma är kr och de får betyget tio för referenser. Anbud C:s justerade utvärderingspris pris blir kr ( O I detta exempel vinner alltså anbud C, så då får högsta anbudssumman. Hyra för perioden från och med 2012 till och med Företag Offerthyra Offerthyra Offerthyra Offerthyra Uppfyller Uppfyller Betygspoän Matservering Glasskiosk F Fiskförsäljning. n ing. Frukt-Grönsaker Steg. l Steg.2 O till 10 Matbod Glassbod Fiskbod Marknadsstånd mark. X mark. X ev. avdrag Mr Burgare AB Vimmerby : - X X 8 (-40% Mr Burgare AB Vimmerby : - X X 10 Pensionat Lidhem : - X X 10 Fisk o Skaldjur AB : - X X 10 Fisk O Skaldjur AB : - X X 10 Fuging HB : 000: - X X 7 (-60%) (-600/0 Bullerbyns Livs 50000: - X X 10 Efter utvärdering bör samtliga aktuella berörda kallas till ett enskilt möte där man lyssnar över företagarnas visioner och oc~ eventuella andra frågor Obs! Utvärderingspris är ett utvärderingspris efter att man tagit hänsyn till referenser mm. Hyran blir den i anbudet angivna hyrkostnad Kommentar. Anbudsgivare ang. hyra av verksamhet på sommartorget har genom utvärderingar från steg l, 2 och 3 av förfrågningshandlingarna Beslut om tilldelning mot bakgrund av denna utvärdering och det ekonomiskt fördelaktiga lägsta pris har Vimmerby kommun beslutat anta enligt placeringskolumn utifrån förfrågningsunderlag kreterier och offertunderlag utföra dessa uppdrag. Hyresavtal med respektive antagen levrerantör skrivs tidigast efter den 20 april för perioden Vimmerby kommuns styrgrupp Patrik Kinnbom Näringslivschef.

20 ee, Arende

21 .~~n '" VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 156 Dnr 110/2012 Kod 459 Bortforsling av förorenade massor samt täckning av Vimmerby avfallsanläggning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge teknikoch servicenämnden i uppdrag att 1. kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillstånd och genomföra transport och rensning av de på Krönsmon tillfälligt deponerade massorna från V -Tab-utgrävningen och använda dessa för täckning av Vimmerby avfallsanläggning 2. upprätta en arbetsplan för arbetet 3. redovisa arbetsplan och kostnadsberälming, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens låneram, hos kommunfullmäktige för att genomföra proj ektet. Ärendet Ordförande Micael Glennfalk CM) slaiver i ett PM att vid utgrävningar för V -Tabfastigheten på södra industriområdet i Vimmerby uppstod ett överskott av schaktmassor. Dessa massor, som visat sig vara förorenade, transporterades till Krönsmon för lagring. När förvaltningen nu markplanerar Krönsmons industriområde för industribyggnationer finns anläggningsmaskiner i omedelbar närhet till dessa schaktmassor. Tjänstemän på milj ö- och byggförvaltningens anser att massorna kan användas för täclming av delar av Vimmerbyavfallsanläggning, om de först rässlas och att skrot därefter plockas bort genom så kallad magnetrensning. Det åligger kommunen att över tiden täcka avfallsanläggningen. Genom att använda dessa schaktmassor, vilket initialt var planerat, kan en del av det jobbet bli gj ort, samtidigt som vi forslar bort massor från en deponi som endast har en begränsad användningstid. Över tiden kan den platsen inte vara lagringsplats för kontaminerade massor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Genom att utföra arbetet i de två projel<ten (bortforsling av avfall samt täckning av deponi) samtidigt som man arbetar i området kan man nå kostnadseffekti vitet. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillstånd och genomföra transport och rensning av de på Krönsmon tillfålligt deponerade massorna från V-Tabutgrävningen och använda dessa för täclming av Toppesten, att upprätta en arbetsplan för arbetet och att redovisa arbetsplan och kostnadsberälming, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens låneram, hos kommunfullmäktige för att genon1föra proj ektet. Beslutsunderlag PM upprättat av Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Kommunfullmäktige Protoko JIj usterare Utdrags bestyrkning

23 Diarienummer 110/2012/459 ID PM från KSO, Till kommunstyrelsen RÖRANDE BORTFORSLING AV FÖRORENADE MASSOR SAMT TÄCKNING AV AVFALLSANLÄGGNINGEN TOPPESTEN Vid utgrävningar för V-Tabfastigheten p södra industriomr det i Vimmerby uppstod ett överskott av schaktmassor. Dessa massor, som visat sig vara förorenade, transporterades till Krönsmon för lagring. TJ förvaltningschef p Teknik- och serviceförvaltningen Claes Markstedt redovisar följande på förfrågan (redovisade muntligt för kommunfullmäktige i samband med kommunstyrelsens terredovisning ): Lägesrapport ang. schaktmassorna från kvarteret Plåtslagern 1 och Vimmerby 3:6 Jag har på uppdrag av kommunchefen, mot bakgrund av frågor från revisionen under 2011 och 2012, försökt ta fram information i detta ärende. Efter att ha läst frågor från revisionen i ovanstående ärende och träffat lekmannarevisorn Roland Ilemark, förstår jag att tre frågeställningar kvarstår att besvara. 1. Vad kostade iordningställandet av tomten 2. Hur togs besluten att schakta bort massorna. 3. Hur ser luiljösituationen ut framöver och vad kostar det att hantera denna. Så långt har jag fått fram följande information: 1. Kostnaden för exploateringen uppgår till 22,1 mnkr, vilket redovisats i Förvaltningsberättelsen år 2008 samt i bokföringen 2007 och 2008 under Ansvar 102 Utvecklingschef, Verksamhet Exploateringsverksamhet. 2. Dnr 116/2007. I avtal mellan kommunen och VTT Hid anges att tomten säljes med utgrävning gjord. Detta avtal godkänns av Kommunstyrelsen /2007 Hid Dnr 127/2007. I avtal mellan kommunen och VTT om försäljning av intilliggande nlark Hid anges att försäljningen sker med utgrävning gjord. Detta avtal godkänns av Kommunfullmäktige /2007 Hid brev till Länsstyrelsen från Vimmerby Kommun undertecknat av Kommunstyrelseordföranden och Kommunchefen. Vimmerby har förbundit sig att schakta

24 bort alla otjänligajordlager. Dessa skulle användas för sluttäckning av Topesten direkt samt i avvaktan på vidare användning läggas på Krönsmon, för att avvändas till matjord och sluttäckning av grusgropen. 30 ton kontaminerad jord skickas till SAKAB för omhände11agande. Man konstaterar också ett litet antal skrotdelar Telefonsamtal med förre bitr. kommunchefen Christer Johansson. Orsaken till mellanlagring i avvaktan på vidare användning var att Topesten inte kunde ta emot dessa mängder av jord i den takt de måste grävas bort, för att håll tidplanen för markexploaterigen. Beslutet om mellanlagring tog kommunchefen då ärendet hastade. 6. Vad gäller jordmassornas mijöpåverkan, har ärendet nyligen behandlats i Miljö- och Byggnadsnämnden och kommer att behandlas vid Teknik- och Servicenämndens aprilmöte. Preliminärt ser föroreningarna ut att ligga på nlycket låga nivåer och skulle kunna hållas under uppsikt med ett rimligt kontrollprogram. Vad gäller den skrot som finns i jorden kommer den troligtvis att föreslås rensas allteftersom jorden hanteras för vidare slutanvändning. Kostnader för dessa åtgärder är under beräknande. Vimmerby den 25 mars Claes Markstedt När förvaltningen nu markplanerar Krönsmons industriomräde för industribyggnationer, finns anläggningsmaskiner i omedelbar närhet till dessa schaktmassor. Vid en underhandskontakt med Miljö- och Byggförvaltningens tjänstemän anser man att massorna skulle kunna användas för täckning av delar av Toppestens avfallsanläggning, om de först rässlas och att skrot därefter plockas bort genom s.k. magnetrensning. Det äligger kommunen att över tiden täcka Toppesten. Genom att använda dessa schaktmassor, vilket initialt var planerat, kan en del av det jobbet bli gjort, samtidigt som vi forslar bort massor frän en deponi som endast har en begränsad användningstid. Över tiden kan den platsen inte vara lagringsplats för kontaminerade massor. Genom att utföra arbetet i de tvä projekten (bortforsling av avfall samt täckning av deponi) samtidigt som vi arbetar i omrädet, kan vi nä kostnadseffektivitet. KSO föreslär därför kommunstyrelsen föresiä kommunfullmäktige besluta att 1. Uppdra ät Teknik och Servicenämnden att kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillständ och genomföra transport och rensning av de pä Krönsmon tillfälligt deponerade massorna frän V-Tabutgrävningen och använda dessa för täckning av Toppesten. 2. Upprätta en arbetsplan för arbetet. 3. Uppdra ät Teknik och Servicenämnden att redovisa arbetsplan och kostnadsberäkning, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens läneram, hos kommunfullmäktige för att genomföra projektet. Vimmerby Micael Glennfalk, kommunstyrelsens ordförande 2

25 Arende

26 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) KS 159 Dnr 350/2010 Kod 290 Nya förskolan Lunden - finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bifalla teknik- och servicenämndens förslag att anta bud på 32 miljoner kronor 2. finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget inom kommunens låneram 3. revidera investeringsbudget för byggnation av förskola från 24 miljoner till 31 milj oner kronor 4. därmed avslå teknik-och servicenämndens förslag till finansiering genom onlbudgetering inonl investeringsbudgeten via underhållsprojekt med undantag för omfördelning av projekt driftavdelningens spolplatta, 1 miljon kronor som får tillföras förskoleprojektet, Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens förslag till finansiering avseende den nya förskolan Lunden. Upphandling har genomförts avseende totalentreprenör för Lundens förskola. Teknik- och servicenämnden beslutade , TSN 38, att anta NCC Construction Sverige AB som total entreprenör. Anbudssumn1an är kronor. I investerings budgeten finns kronor med i förvaltningens reservationslista för Detta innebär att kostnaden för att bygga ny förskola blir cirka 7,9 miljoner kronor dyrare än beräknat. Vid upp starten av projektet gjordes beräkning utifrån att förskolan skulle byggas på annan tomt än den som gäller idag. Detta medför att följande omkostnader tillkommer: Protokol \j usterare Utdrags bestyrkn ing

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 2(3) Kommunstyrelsen ny dragning avelljusspår ny service för vatten/avlopp (finns på tidigare tomter) nyeianslutning (finns på tidigare tomter) kostnad för geoteknisk undersökning av marken kostnad för planarbete de tidigare tänkta tomterna för förskolan var markplanerade, det är inte denna ingen infrastruktur (finns på tidigare tomter). FastighetschefBo Lennstam, fastighetsförvaltare Malin Starenflykt och barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin deltog vid kommunstyrelsens presidieberedning Presidiet efterfrågade kompletterande uppgifter som redovisades för presidiet vid beredningen Kommunstyrelsen hanterade teknik- och servicenämndens förslag vid sammanträdet , KS 127, och man ställde sig tveksam till att anbuds summan är så pass mycket högre än den budgeterade summan. Man ville få specificerat vad det är som gör kostnaden högre. Man var också tveksam till teknik-och serviceförvaltningens förslag till ombudgetering för att täcka den högre kostnaden, då förslaget är att ta medel från exempelvis skolor där underhållet redan är eftersatt. Man beslutade att återremittera ärendet till presidiet för ytterligare utredning och att ärendet tas upp för beslut vid detta sammanträde. Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens förslag samt kompletterande handlingar avseende de frågor som presidiet ställt. Ordföranden går igenom handlingarna och vad som diskuterades på presidieberedningen. Den största kostnaden enligt specifikationen från fastighetsavdelningen är markarbete för obruten mark, infart och belysning som uppgår till drygt 5,5 nliljoner. Några andra poster är geotelmisk undersökning av mark kronor, ny VA kronor och ny elanslutning för cirka kronor. Den totala kostnaden för flytt från Cirkusplatsen till Lunden anges till drygt 6,2 miljoner. Flera ledamöter ställer sig avvisande till teknik-och servicenämndens föreslagna ombudgetering och anser att den ökade kostnaden bör finansieras via tilläggsanslag istället. På så sätt kan planerat underhåll och upprustning av bland annat skolor genomföras. Man påpekar också vikten av att avsätta pengar för framtida underhåll av förskolan. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Bam- och ungdomsnämnden

Bam- och ungdomsnämnden S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bam- och ungdomsnämnden 2011-02-02 Sidnr 1(15) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby onsdagen den 2 februari 2011 Klockan 08.30-14.30 Beslutare

Läs mer

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Arende ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) 2012-04-03 KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesdattlm Kommunfullmäktige Kommunchef Carolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved

Sammanträdesdattlm Kommunfullmäktige Kommunchef Carolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdattlm Kommunfullmäktige 2012-04-23 Sidnr 1(2) Plats och sammanträdestid Plenisalen, måndagen den 23 april 2011, kl 18.30-19.50 Beslutare Se sida 2 Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (51) 2016-10-31 Kf Ks 343 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/158-109 Malin Sjölander (M) och

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare KALLELSE 1(6) Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunfullmäktige Plats: Djäkneskolans aula och tid: Måndagen den 20 juni 2016 kl. 15:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel.

Läs mer

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 25 (26) 2014-04-28 Ks 22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet tillägg Dnr 2014/242-770 Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, 207 att ställa sig bakom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/47 161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer