Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 april 2012

2 Vimmerby kommun I(ommunstyrelseförvaltningen, kansli avdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndag 23 april 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar: Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet - justerat med anledning av att Torsås kommun valt att stå utanför. Nämndernas kontakter med allmänheten - redovisning från barn- och utbildningsnämnden. 5. Allmänhetens frågestund 6. Vimmerby Stadsfest avtal. 7. Anbud Sommartorget utvärdering. 8. Bortforsling av förorenade massor samt täckning av Vimmerbyavfallsanläggning 9. Nya förskolan Lunden - finansiering 10. Skräpplockarkampanjen - uppdrag. 11. Handlingsplan för en grönare skola - Vimmerby gymnasium.

3 Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) 12. Omsorgsprogram förlängning till och med Avgift för förskriven elrullstol från och med Ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag år Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag samt stän1moon1bud och instruktion till ombud vid årsstämn1a år Stämmoombud och instruktion till ombud vid årsstämma år 2012 i Vimmerby Turistbyrå AB. 17. I(omplettering till Bolagsverket avseende bolagsnamnet Innovation for Children AB samt revidering av bolagsordning. 18. Förslag om muntlig avrapportering av revisorernas granskningsrapporter. 19. Motioner vilkas beredning inte slutförts per Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per Beredningsinitiativ angående policy vid hot mot förtroendevalda. 22. Val av ledamot i omsorgsnämnden efter Lisette Wästerlund (S). 23. Begäran om entledigande från Maria Bälter Stridh (S). 24. Begäran om entledigande från Anna Björklund (S). 25. Inkomna handlingar.

4 ~~ Vimmerby kommun Kommunstyrelseförval tningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE (3) Leif Larsson Ordförande / ~#/~, Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, kontakta: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492 / Registrator Marize Viderström: 0492/ Kanslichef Therese Jigsved: 0492 / Stadshusets växel: 0492 / Huvudbrevlåda:

5 Arende

6 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsefö rvaltni ng en Mona Krispinsson Justerat underlag för beslut om gemensam hjälpmedelsnämnd mellan elva av länets kommuner i Kalmar län Meddelas att de handlingar, avtal och tillhörande bilagor som låg till grund for respektive kommuns beslut om deltagande i gemensam hjälpmedelssamverkan har justerats. Anledningen är att Torsås kommun valde att stå utanför smnarbetet. Handlingmna har därfor justerats på så sätt att Torsås kommun har tagits bort ur texten och ur gjorda beräkningar, se medfoljande bilagor Bifogas: 1 Protokollsutdrag Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Avtal med bilagor Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Bilaga 1(5) Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län Bilaga 2 (5) Överenskommelse om delaktighet i upphandling och sortiments grupps arbete Bilaga 3 (5) Överenskommelse om särskilda villkor för verksamhetsåret 2012 Bilaga 4 (5) Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län Bilaga 5(5) Budget år 2012 kommunernas hjälpmedelsverksamhet i Kalmar län I;Ä~ IlYvn RegiOnfÖrbund~ni Kalmar län KriSPinss~ Mona Box 762 (Nygatan 34) Kalmar Mobil

7 KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN J:tf~!;;1 PROTOKOLLSUT~-&,If:; <J Sammanträdesdag Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Meddelas att de handlingar, avtal och tillhörande bilagor, som låg till grund för respektive kommuns beslut om deltagande i gemensam hjälpmedelssamverkan har justerats. Anledningen är att Torsås kommun valde att stå utanför samarbetet. Handlingarna har därför justerats på så sätt att Torsås kommun har tagits bott ut texten och ut gjorda beräkningar. De reviderade handlingarna kommer att skickas ut till kommunerna för anmälan. Beslut Hjälpmedelsnämnden antecknat informationen till protokollet. Sekreterare Agneta Järkelid Justerat Malin Petersson Ordförande Ann-Marie Fagersttöm

8 Bilaga----'S,5 Kommun:ernas budg;et år 2012 för KHS IGemensamma näm Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Folkmängd, Kommunandel 4,7% 4,1% 6,1% 2,5% 27,7% 5,7% 6,2% 8,7% Nuvarande kostnad Tekniska hjälpmedel QO Serviceavtal Budgeterad kostnad till Lt , Nya hjälpmedelscentraler Kalmar Västervik Totalt Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Hjälpmedelscentraler Investeringsanslag (startanslag) 3000 agg Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Kostnad per kommun Skillnad mot nuvarande kostnad Finansiering Kalmar Västervik Totalt Bruttokostnader Fasta kostnader, ca 66 % Rörliga kostnader, ca 22 % Försäljning, ca 12% Totalt Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbyiånga Nybro Oska Kommunbidrag efter folkmängd , ' Rörliga kostnader Efter konsumtion i va~e kommun Försäljning Efter köp av va~e kommun Borgholm Emmaboda1 Hultsfred J Högsbyl Kalmar! M6nsteråslMörbylångal Nybro I Oska Personalkostnader Bidrag till värdkommun

9 0 _~ ~ o Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN I<ommunstyrelseförvaltnlngen ~J; 2 BUN 29 Diarienummer 228/2011 ]j~y/1 Df~/9 l _Ho_nr_-1 ~J{}/4 ;Z// l. ' ' ' Id % Protokolljusternre Nämndernas kontakter med allmänhet och näringslivförenklad handläggning Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärende För att öka serviceruvån mot allmänhet och näringsliv föreligger behov o att förenkla och effektivisera de kommunala rutinerna vid kontakter med allmänhet och näringsliv samt vid handläggning av inkomna ärenden. Kommunfullmäktige beslutade , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och med allmänhet och näringsliv. Barn- och utbildningsnämndens ordförande redovisade uppdråget i samband med nämndernas återrapportering till fullmäktige Förslag till beslut Vid dagens sammanträde redovisas rutiner och hantering av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Nytt verktyg ror lärande och kommunikation i grundskolan Ett nytt verktyg för att utveckla kommunikationen mellan skola och hem introduceras i januari Verktyget iimebär ett san1lat grepp för att lärarnas bedömning av elevernas kunskaper inom grundskolan i Vimmerby kommun skall vara likvärdig, elevernas inflytande över sin egen utveckling och sitt eget lärande ska öka. Hemsidor Barn- och utbildningsforvaltningens hemsida uppdateras och är aktuell, samma gäller de olika enheternas hemsidor. Det är möjligt att på ett enkelt sätt ställa frågor direkt via hemsidorna. Klagomålshan tering Det finns klagomåls- och synpunktshantering, även via hemsida och e-post.

10 ~,~."....,.. ~...,... ~~ VinlDlerby kodlnlui1 lv W w.. vimmerby.se,:. '...Barn~ ~ch l:ltbiidningsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 17 (19) Sammanträdesdatum ~02 Kvalitetsmätning Målsmän har möjlighet att påverka genom den så kallade foräldraenkäten som genomförs från förskolan till gymnasieskolans årskurs L Sruntliga elever i grundskolan och gymnasieskolan har (som brukare) möjlighet att påverka i återkommande elevenkäter. Nyhets- och rapportpubjicering Nyheter och rapporter publiceras i massmedia. Alltid bemannade Bam- och utbildningsforvaltningen är bemannad samtliga arbetsdagar under året. Be'slutstinderJag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190 (Id ) Skrivelse upprättad av Lena Högback Nimhed (Id ) Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyriming

11 Arende

12 .~~~. ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1 (1 ) KS 137 Dm 99/2012 Kod 140 Vimmerby Stadsfest avtal Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfulln1äktige godkänner föreliggande avtal mellan Vin1merby kommun, Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB avseende en stadsfest i Vimmerby Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger ett avtal mellan Vimmerby kon1mun, Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB avseende en stadsfest i Vimmerby Avtalet är bindande för Vimmerby kommun under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och att Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB erhåller erforderliga tillstånd som krävs för arrangemanget. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Avtal, Id Sändlista Kommunfullmäktige 1\ Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 I.', '".. VIMlVIERBY KOIvIMUN ~ ;.;. ~ ;.;. ~ OA /2..0 I ~1!L10 LO'2._~o5 AVTAL Mellan Vimmerby kommun, , Stadshuset, VIMlVIERBYoch Södra Vi Nöjespump AB, , Ivarsuddevägen 3, SÖDRA VI och Gullringen Nöje AB, , Indus1rigatan 13, SÖDRA VI har följ ande avtal träffats 1. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB förbinder sig att a) arrangera en stadsfest i Vimmerby lördagen den 30 juni 2012, kl. 12:00 till 03 :00 (eller enligt tillstånd) i sin helhet och att erhålla intäkterna som stadsfesten genererar b) ta fram passande underhållning i samråd med Vimmerby kommun c) sköta försäljning och händelser i sin helhet i egen eller genom tredj e parts regi d) hyra ut upplåten yta till tredje part, exempelvis restauratörer, knallar om möjlighet ges e) att använda sig av sponsorer i samråd med Vimmerby kommun f) ansvara för säkerhet samt sjukvård inom evenemangsområdet g) söka de tillstånd som krävs för evenemanget och ansvara för att övriga deltagare har de tillstånd som fordras h) montera marknadsstånden i) tillhandahålla scenmaterial och bygga scener 2. Vimmerby kommun förbinder sig att a) inhägna festområdet under erforderlig tid med maximalt 100 meter stängsel b) tillhandahålla bajamajor inklusive hantering, transport och tömning c) leverera el, vatten och avlopp samt renhållning i form av sopkärl d) tillhandahålla och transportera marknadsstånd till och från festområdet e) utföra städning av samtliga upplåtna ytor efter avslutat evenemang

14 VTIvIIv1ERBY KOMlVlUN f) bistå med produktionskontor, loger m.m. i Rådhuset g) bistå med en kontaktperson på Vimmerby kommun som är Bo Palmer h) an~vara för att det ej flnns andra aktörer med upplåten yta under arrangemanget med undantag av de verksamheter som finns inom det inhägnande området och de söm har avtal att verka på sommartorget. 3. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB bistår med under punkt 1 a till 1 i nämnda tjänster utan någon kostnad för Vimnierby kommun. 4. Vimmerby kommun bistår med under punkt 2 a till 2 h nämnda 'tiänster utan någon kostnad för Södra Vi Nöjespump AB eller Gullringen Nöje AB. 5. Södra Vi Nöjespump AB och Gullringen Nöje AB ska ombesöjja att boende och rörelseidkare inom det inhägnade området kan nå sina bostäder och lokaler. 6. Såvida Vimmerby kommun är nöjd med Södra Vi Nöjespump AB:s och Gullringen Nöje AB:s arrangemang av stadsfesten 2012 ska Södra Vi Nöjespump AB och Gulhingen Nöje AB ha företrädesrätt att arrangera stadsfest i Vimmerby kommun de tre kommande åren under samma förutsättningar som år Detta avtal är för Vimmerby kommun bindande endast under förutsättning att k0!"!!!!lunfullmäktige godkänner avtalet och att Södra Vi Nöjespwnp AB och Gullringeii~Nöje AB erhåller erforderliga tillstånd som krävs för evenemanget. 8. Av förestående avtal är tre exemplar upprättade varav parterna tagit var sitt. Vimmerby VIMMERBY KOMlVlUN Micael Glennfalk Södra Vi SÖDRA VI NÖJESPUMP AB 1!Y'r\() a ry) n Mikael Eldund Carolina Leijonram

15 Arende

16 :Ht;iI.l:l.ft VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 166 Dm' 246/2011 I(od 311 Anbud Sommartorget utvärdering Kommunstyrelsens beslut Komn1unstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. utöka investeringsbudgeten för torget till 1,5 miljoner kronor, varav kronor tidigare anslagits genom omfördelning inom teknik- och servicenämndens investeringsbudget, och 1 miljon kronor utgör en utökning av investeringsbudgeten inom kommunens låneram 2. alla intäkter från sommartorget ska amortera ovanstående investeringskonto under de kommande 10 åren 3. avskrivningstiden på bodar och staket på sommartorget är 10 år. Kommunstyrelsen beslutar att 4. anta anbudet avseende pern1anent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby 5. anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB 6. anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB 7. anta anbudet avseende marknadsstånd från Bullerbyns Livs. Ärendet Enligt underlaget för anbud sommartorget 2012 ska utvärderingen av anbuden till matserveringen göras av styrgruppen för Destination Vimmerby. Styrgruppen ska vidare lägga fram förslag till anbudstagande som slutligen ska beslutas av kommunstyrelsen. Vid dagens san1manträde föreligger förslag till anbudstagande. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 ~}~ '1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Man konstaterar att det finns ett behov av utöka budgeten för sommartorget. Förslag till beslut Styrgruppen för Destination Vimmerby föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudet avseende permanent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB anta anbudet avseende marknadsstånd från Bullerbyns Livs. Efter diskussion sammanfattar ordföranden följande förslag till komplettering av föreslaget beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för torget till 1,5 miljoner kronor, varav kronor tidigare anslagits genom omfördelning inom teknik- och servicenämndens investeringsbudget, och 1 miljon kronor utgör en utökning av investeringsbudgeten inom kommunens låneram alla intäkter från sommartorget ska amortera ovanstående investeringskonto under de kommande 10 åren avskrivningstiden på bodar och staket på sommartorget är 10 år. Beslutsunderlag Underlag för anbud, Id Öppningsprotokoll, Id Tjänsteskrivelse inkl. utvärderingsmall upprättad av administratör/utredare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige Näringsii vs enheten Mr Burgare AB Fisk och Skaldjur AB Bullerbyns Livs Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

18 Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen Näringslivsenheten Carina Östh TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 246/2011 Id (1) Kommunstyrelsen Antagande av anbud avseende sommartorget 2012 Förslag till beslut Styrgruppen för Destination Vimmerby föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudet avseende permanent serveringsutrymme för mat från Mr Burgare AB Vimmerby anta anbudet avseende glasskiosk från Mr Burgare AB i Vimmerby AB anta anbudet avseende försäljningsbodar från Fisk och Skaldjur AB anta anbudet avseende marknadstånd från Bullerbyns Livs enligt bilaga. Ärendet Enligt underlaget för anbud sommartorget 2012 ska utvärderingen av anbuden till matserveringen göras av styrgruppen för Destination Vimmerby. Styrgruppen ska vidare lägga fram förslag till anbudstagande som slutligen ska beslutas av konlmunstyrelsen. Näringslivsenheten Carina Östh Postadress Besöksadress Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Innehar F-skattebevis Telefon Fax Bankgiro PlusGiro O E-post Webbplats

19 Tilldelningsbeslut efter utvärderingsmall för uthyrning av sommartorgets verksamhe Kommunen kommer att anta de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till följande kriterier. Steg 1: Reg. av skatter, fmansiell ställning, teknisk kapacitet, försäkringar enligt förfrågningsunderlag punkt 3. Steg 3: Referenser (200 % av priset) Steg 2: krav på tjänste Kommunen kommer att göra ett urval av de lämnade referenserna enligt kreterier i förfrågningsunderlag. Kommunen gör en bedömningvärdering uppfyller ställda krav. Anbudsgivarens arbetssätt, erfarenhet av motsvarande uppgifter, teknisk fönnåga, kapacitet, service och organisation, resu Pris utvärdering: enligt angivet pris i bilaga 2. Beräkningsgrunder : kommunen kommer att betygsätta referenser enligt betygsskala Det eventuella justerade utvärderingspriset uppnås på följande sätt: Det anbud som får högsta betygspoäng 10 får noll procent i avdrag på anbudssumma som räknas fram i bilaga 2. Övriga anbud får 20 procents avdrag på anbudssumman för varje betygssteg under tio. Utvärderingsmodellen kan illustreras med foljande roljande exempel Anbud A:s anbudssumma summa är kr och de får betyget sju för referenser. Anbud A:s justerade utvärderingspris blir kr. ( Anbud B:s anbudssumma summa är kr och de får betyget nio för referenser. Anbud B:s justerade utyvärderingspris pris blir kr. ( Anbud C:s anbudssumma är kr och de får betyget tio för referenser. Anbud C:s justerade utvärderingspris pris blir kr ( O I detta exempel vinner alltså anbud C, så då får högsta anbudssumman. Hyra för perioden från och med 2012 till och med Företag Offerthyra Offerthyra Offerthyra Offerthyra Uppfyller Uppfyller Betygspoän Matservering Glasskiosk F Fiskförsäljning. n ing. Frukt-Grönsaker Steg. l Steg.2 O till 10 Matbod Glassbod Fiskbod Marknadsstånd mark. X mark. X ev. avdrag Mr Burgare AB Vimmerby : - X X 8 (-40% Mr Burgare AB Vimmerby : - X X 10 Pensionat Lidhem : - X X 10 Fisk o Skaldjur AB : - X X 10 Fisk O Skaldjur AB : - X X 10 Fuging HB : 000: - X X 7 (-60%) (-600/0 Bullerbyns Livs 50000: - X X 10 Efter utvärdering bör samtliga aktuella berörda kallas till ett enskilt möte där man lyssnar över företagarnas visioner och oc~ eventuella andra frågor Obs! Utvärderingspris är ett utvärderingspris efter att man tagit hänsyn till referenser mm. Hyran blir den i anbudet angivna hyrkostnad Kommentar. Anbudsgivare ang. hyra av verksamhet på sommartorget har genom utvärderingar från steg l, 2 och 3 av förfrågningshandlingarna Beslut om tilldelning mot bakgrund av denna utvärdering och det ekonomiskt fördelaktiga lägsta pris har Vimmerby kommun beslutat anta enligt placeringskolumn utifrån förfrågningsunderlag kreterier och offertunderlag utföra dessa uppdrag. Hyresavtal med respektive antagen levrerantör skrivs tidigast efter den 20 april för perioden Vimmerby kommuns styrgrupp Patrik Kinnbom Näringslivschef.

20 ee, Arende

21 .~~n '" VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 156 Dnr 110/2012 Kod 459 Bortforsling av förorenade massor samt täckning av Vimmerby avfallsanläggning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge teknikoch servicenämnden i uppdrag att 1. kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillstånd och genomföra transport och rensning av de på Krönsmon tillfälligt deponerade massorna från V -Tab-utgrävningen och använda dessa för täckning av Vimmerby avfallsanläggning 2. upprätta en arbetsplan för arbetet 3. redovisa arbetsplan och kostnadsberälming, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens låneram, hos kommunfullmäktige för att genomföra proj ektet. Ärendet Ordförande Micael Glennfalk CM) slaiver i ett PM att vid utgrävningar för V -Tabfastigheten på södra industriområdet i Vimmerby uppstod ett överskott av schaktmassor. Dessa massor, som visat sig vara förorenade, transporterades till Krönsmon för lagring. När förvaltningen nu markplanerar Krönsmons industriområde för industribyggnationer finns anläggningsmaskiner i omedelbar närhet till dessa schaktmassor. Tjänstemän på milj ö- och byggförvaltningens anser att massorna kan användas för täclming av delar av Vimmerbyavfallsanläggning, om de först rässlas och att skrot därefter plockas bort genom så kallad magnetrensning. Det åligger kommunen att över tiden täcka avfallsanläggningen. Genom att använda dessa schaktmassor, vilket initialt var planerat, kan en del av det jobbet bli gj ort, samtidigt som vi forslar bort massor från en deponi som endast har en begränsad användningstid. Över tiden kan den platsen inte vara lagringsplats för kontaminerade massor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Genom att utföra arbetet i de två projel<ten (bortforsling av avfall samt täckning av deponi) samtidigt som man arbetar i området kan man nå kostnadseffekti vitet. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillstånd och genomföra transport och rensning av de på Krönsmon tillfålligt deponerade massorna från V-Tabutgrävningen och använda dessa för täclming av Toppesten, att upprätta en arbetsplan för arbetet och att redovisa arbetsplan och kostnadsberälming, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens låneram, hos kommunfullmäktige för att genon1föra proj ektet. Beslutsunderlag PM upprättat av Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Kommunfullmäktige Protoko JIj usterare Utdrags bestyrkning

23 Diarienummer 110/2012/459 ID PM från KSO, Till kommunstyrelsen RÖRANDE BORTFORSLING AV FÖRORENADE MASSOR SAMT TÄCKNING AV AVFALLSANLÄGGNINGEN TOPPESTEN Vid utgrävningar för V-Tabfastigheten p södra industriomr det i Vimmerby uppstod ett överskott av schaktmassor. Dessa massor, som visat sig vara förorenade, transporterades till Krönsmon för lagring. TJ förvaltningschef p Teknik- och serviceförvaltningen Claes Markstedt redovisar följande på förfrågan (redovisade muntligt för kommunfullmäktige i samband med kommunstyrelsens terredovisning ): Lägesrapport ang. schaktmassorna från kvarteret Plåtslagern 1 och Vimmerby 3:6 Jag har på uppdrag av kommunchefen, mot bakgrund av frågor från revisionen under 2011 och 2012, försökt ta fram information i detta ärende. Efter att ha läst frågor från revisionen i ovanstående ärende och träffat lekmannarevisorn Roland Ilemark, förstår jag att tre frågeställningar kvarstår att besvara. 1. Vad kostade iordningställandet av tomten 2. Hur togs besluten att schakta bort massorna. 3. Hur ser luiljösituationen ut framöver och vad kostar det att hantera denna. Så långt har jag fått fram följande information: 1. Kostnaden för exploateringen uppgår till 22,1 mnkr, vilket redovisats i Förvaltningsberättelsen år 2008 samt i bokföringen 2007 och 2008 under Ansvar 102 Utvecklingschef, Verksamhet Exploateringsverksamhet. 2. Dnr 116/2007. I avtal mellan kommunen och VTT Hid anges att tomten säljes med utgrävning gjord. Detta avtal godkänns av Kommunstyrelsen /2007 Hid Dnr 127/2007. I avtal mellan kommunen och VTT om försäljning av intilliggande nlark Hid anges att försäljningen sker med utgrävning gjord. Detta avtal godkänns av Kommunfullmäktige /2007 Hid brev till Länsstyrelsen från Vimmerby Kommun undertecknat av Kommunstyrelseordföranden och Kommunchefen. Vimmerby har förbundit sig att schakta

24 bort alla otjänligajordlager. Dessa skulle användas för sluttäckning av Topesten direkt samt i avvaktan på vidare användning läggas på Krönsmon, för att avvändas till matjord och sluttäckning av grusgropen. 30 ton kontaminerad jord skickas till SAKAB för omhände11agande. Man konstaterar också ett litet antal skrotdelar Telefonsamtal med förre bitr. kommunchefen Christer Johansson. Orsaken till mellanlagring i avvaktan på vidare användning var att Topesten inte kunde ta emot dessa mängder av jord i den takt de måste grävas bort, för att håll tidplanen för markexploaterigen. Beslutet om mellanlagring tog kommunchefen då ärendet hastade. 6. Vad gäller jordmassornas mijöpåverkan, har ärendet nyligen behandlats i Miljö- och Byggnadsnämnden och kommer att behandlas vid Teknik- och Servicenämndens aprilmöte. Preliminärt ser föroreningarna ut att ligga på nlycket låga nivåer och skulle kunna hållas under uppsikt med ett rimligt kontrollprogram. Vad gäller den skrot som finns i jorden kommer den troligtvis att föreslås rensas allteftersom jorden hanteras för vidare slutanvändning. Kostnader för dessa åtgärder är under beräknande. Vimmerby den 25 mars Claes Markstedt När förvaltningen nu markplanerar Krönsmons industriomräde för industribyggnationer, finns anläggningsmaskiner i omedelbar närhet till dessa schaktmassor. Vid en underhandskontakt med Miljö- och Byggförvaltningens tjänstemän anser man att massorna skulle kunna användas för täckning av delar av Toppestens avfallsanläggning, om de först rässlas och att skrot därefter plockas bort genom s.k. magnetrensning. Det äligger kommunen att över tiden täcka Toppesten. Genom att använda dessa schaktmassor, vilket initialt var planerat, kan en del av det jobbet bli gjort, samtidigt som vi forslar bort massor frän en deponi som endast har en begränsad användningstid. Över tiden kan den platsen inte vara lagringsplats för kontaminerade massor. Genom att utföra arbetet i de tvä projekten (bortforsling av avfall samt täckning av deponi) samtidigt som vi arbetar i omrädet, kan vi nä kostnadseffektivitet. KSO föreslär därför kommunstyrelsen föresiä kommunfullmäktige besluta att 1. Uppdra ät Teknik och Servicenämnden att kostnadsberäkna projektet, som innebär att söka tillständ och genomföra transport och rensning av de pä Krönsmon tillfälligt deponerade massorna frän V-Tabutgrävningen och använda dessa för täckning av Toppesten. 2. Upprätta en arbetsplan för arbetet. 3. Uppdra ät Teknik och Servicenämnden att redovisa arbetsplan och kostnadsberäkning, samt äska medel ur investeringsbudgeten 2012, inom kommunens läneram, hos kommunfullmäktige för att genomföra projektet. Vimmerby Micael Glennfalk, kommunstyrelsens ordförande 2

25 Arende

26 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) KS 159 Dnr 350/2010 Kod 290 Nya förskolan Lunden - finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bifalla teknik- och servicenämndens förslag att anta bud på 32 miljoner kronor 2. finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget inom kommunens låneram 3. revidera investeringsbudget för byggnation av förskola från 24 miljoner till 31 milj oner kronor 4. därmed avslå teknik-och servicenämndens förslag till finansiering genom onlbudgetering inonl investeringsbudgeten via underhållsprojekt med undantag för omfördelning av projekt driftavdelningens spolplatta, 1 miljon kronor som får tillföras förskoleprojektet, Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens förslag till finansiering avseende den nya förskolan Lunden. Upphandling har genomförts avseende totalentreprenör för Lundens förskola. Teknik- och servicenämnden beslutade , TSN 38, att anta NCC Construction Sverige AB som total entreprenör. Anbudssumn1an är kronor. I investerings budgeten finns kronor med i förvaltningens reservationslista för Detta innebär att kostnaden för att bygga ny förskola blir cirka 7,9 miljoner kronor dyrare än beräknat. Vid upp starten av projektet gjordes beräkning utifrån att förskolan skulle byggas på annan tomt än den som gäller idag. Detta medför att följande omkostnader tillkommer: Protokol \j usterare Utdrags bestyrkn ing

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 2(3) Kommunstyrelsen ny dragning avelljusspår ny service för vatten/avlopp (finns på tidigare tomter) nyeianslutning (finns på tidigare tomter) kostnad för geoteknisk undersökning av marken kostnad för planarbete de tidigare tänkta tomterna för förskolan var markplanerade, det är inte denna ingen infrastruktur (finns på tidigare tomter). FastighetschefBo Lennstam, fastighetsförvaltare Malin Starenflykt och barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin deltog vid kommunstyrelsens presidieberedning Presidiet efterfrågade kompletterande uppgifter som redovisades för presidiet vid beredningen Kommunstyrelsen hanterade teknik- och servicenämndens förslag vid sammanträdet , KS 127, och man ställde sig tveksam till att anbuds summan är så pass mycket högre än den budgeterade summan. Man ville få specificerat vad det är som gör kostnaden högre. Man var också tveksam till teknik-och serviceförvaltningens förslag till ombudgetering för att täcka den högre kostnaden, då förslaget är att ta medel från exempelvis skolor där underhållet redan är eftersatt. Man beslutade att återremittera ärendet till presidiet för ytterligare utredning och att ärendet tas upp för beslut vid detta sammanträde. Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens förslag samt kompletterande handlingar avseende de frågor som presidiet ställt. Ordföranden går igenom handlingarna och vad som diskuterades på presidieberedningen. Den största kostnaden enligt specifikationen från fastighetsavdelningen är markarbete för obruten mark, infart och belysning som uppgår till drygt 5,5 nliljoner. Några andra poster är geotelmisk undersökning av mark kronor, ny VA kronor och ny elanslutning för cirka kronor. Den totala kostnaden för flytt från Cirkusplatsen till Lunden anges till drygt 6,2 miljoner. Flera ledamöter ställer sig avvisande till teknik-och servicenämndens föreslagna ombudgetering och anser att den ökade kostnaden bör finansieras via tilläggsanslag istället. På så sätt kan planerat underhåll och upprustning av bland annat skolor genomföras. Man påpekar också vikten av att avsätta pengar för framtida underhåll av förskolan. Ärendet diskuteras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012 l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer