en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte"

Transkript

1 en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

2 Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt sätt att styra så pass komplicerade organisationer som hela stater och mångmiljonstäder men i det närmaste är det omöjligt eller ointressant när det gäller företag och andra producerande organisationer Bo Rothstein Varför finns det ingen motsvarighet till arbetsförmedlingens jobbcoacher som kan hjälpa till. Jag har gjort som jag alltid gjort, knappt använt en dator men så mycket begriper jag att den som tar över företaget måste göra det modernt. Jag har en 22 åring här, han skulle vara perfekt men jag kan inte lära honom och inte har jag råd att ta in en konsult för det heller Företagare som vill generationsväxla För 100 år sedan stod kvinnor och män med hackor och spadar på våra jordar, de människorna var kanske inga entreprenörer. Idag har alla gått i skolan, alla har tillgång till internet idag måsta alla betraktas som potentiella entreprenörer. Tala om det för de som bor i ditt land Mikel Lezamiz, Mondragon i Spanien. Jag vill passera med min rullator, se mitt livsverk, att det är kvar och utvecklas. Företagare som blickar framåt efter generationsväxling Too often we have seen Wall Street hollow out companies by draining their cash and assets and hollow out communities by shedding jobs and shuttering plants. We need a new business model that invests in workers and invests in communities. United Steelworkers President Leo Gerard EU-kommissionen (2006) har över åren vidhållit att ägarskiftsfrågan är ytterst viktig och refererar till studier som visar att det i genomsnitt bevaras fem jobb i varje mindre företag som skiftas, medan nya företag i genomsnitt alstrar två nya jobb. Karin Dahlström, ekon.dr Detta innebär inte att medarbetarägda företag är något Shangri-la. De kräver hårt arbete. Vissa människor kommer aldrig passa in, aldrig känna sig som riktiga delägare och aldrig ställa upp för att införa förbättringar på eget initiativ. Och medarbetarägande löser inte affärsmässiga problem: företaget måste ha en god ledning. Om företagsledningen gör strategiska misstag, eller om marknaden viker för företagets produkter, kan möjligen medarbetarägande hjälpa företaget att överleva lite längre, men det kommer inte att vända utvecklingen. Det är inte ett universalmedel för alla problem. Men det är en stark kraft på många viktiga sätt, både ekonomin och för människorna som människor. David Erdal

3 Innehåll 1. Förord Jens Nilsson 4 2. Formalia 5 3. Bakgrund Till läsaren 6 4. Sammanfattning och resultat Målgruppens storlek Intervjuer fallbeskrivningar Forskning Kapital A-kassa Internationella studier 8 5. Arbetssätt - metod 9 6. Internationella jämförelser Frankrike Storbritannien (och Skottland) Skottland Spanien/Mondragon USA Övriga länder Forskning och rapporter Kooperativa perspektiv i Sverige och världen Tillsammans en fungerande ekonomisk demokrati Ekonomisk demokrati Medarbetarägandets olika skepnader Medarbetarägda industriföretag visst är det möjligt Konstitutionell socialism och idén om löntagarstyrda företag Ägande via fonder en väg till ekonomisk demokrati Socialt ansvariga avvecklingar Ägarskifte i mindre företag Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Intervjuer Fallstudie kopplat till företagsavveckling Företaget Byggelit AB Fallstudie kopplat till generationsskifte Exemplifiering Specifikt utpekade problemställningar Kompetens och utbildning Finansiering A-kassa Målgruppens storlek Beskrivning av kommande projektsatsning 38 Bilagor 1 Värmlands kreditgarantiförening en alternativ inriktning 2 Hur fungerar A-kassan för anställda som äger och driver företaget tillsammans? 3 Cooperativa Mondragon och LES SCOP studiresa.

4 1. Förord Vi måste stimulera entreprenörer och förbättra stödet till företagande. Ingen har någonsin sagt emot mig när jag hävdat att den sociala ekonomin, det kooperativa företagandet är viktigt för skapa tillväxt och jobb. Oavsett om det är i Jämtlands län eller i en debatt i Europaparlamentet. Men när jag säger att utdelning av överskott till aktieägarna inte är den enda drivkraften för företagande och entreprenörskap blir det genast en het diskussion. Jag har träffat många företagare som värnar arbetstillfällen i sin hembygd mer än vinst i den egna plånboken. Dessa entreprenörer är många gånger också aktiva i hembygdsföreningen, idrottsföreningen eller bykooperativet - vid sidan av sitt företagande. Som ordförande i Europaparlamentets Intergrupp för den Sociala Ekonomin ser jag vilken betydelse sektorn har för att utveckla och bevara företag och arbetstillfällen runt om i Europa. Till sektorn hör kooperativ - från väldigt små till storföretag, kooperativa banker, ömsesidiga försäkringsbolag, stiftelser och ideella föreningar. Drygt 10 % av alla företag i Europa drivs i sådan form och 6,5 % av alla anställningar sker i sådana företag. Erfarenheter visar dessutom att människor som deltar i gemensamt ägande av företag utvecklar sitt eget självförtroende och bidrar till skapandet av nya företag, både privata och kooperativa. Hela sektorn trivs och utvecklas i en liberal marknadsekonomi. Att skapa eller behålla arbetstillfällen i hembygden kan vara den helt avgörande drivkraften för många entreprenörer. Genom att dela på ansvar och risker och mobilisera fler för detta kan ett företag bli starkare om man äger det gemensamt. Denna rapport, vilken tar sin utgångspunkt i medarbetarägande som alternativ vid generationsskifte och företagsnedläggningar, är ett perspektiv som mer eller mindre saknats i den svenska debatten. Ser vi oss omkring i vår omvärld saknas dock inte exempel och förebilder, vilket speglas i denna rapport som också innehåller ett antal förslag till åtgärder i syfte att bevara och utveckla fler företag och fler arbetstillfällen. Det finns en bred politisk enighet om att denna sektor, den sociala ekonomin, är en positiv kraft för att utveckla företagande och rädda företag i kris. Då måste naturligtvis de strukturer som finns för att ge stöd också se detta. Det handlar om statligt riskkapital, men också banker och andra finansieringsinstitut. Tillgången till riskvilligt kapital får inte begränsas av att ägandeformen inte ser ut som den traditionellt brukar göra. Jens Nilsson Socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet 4

5 2. Formalia Together förstudie genomfördes år 2014 av Värmlandskooperativen. Skribenter till denna dokumentation har varit: Leif Tyrén (projektansvarig), Yngve Karlsson samt Gordon Hahn. Förstudien har varit finansierad av Svenska ESF-rådet, norra Mellansverige. Till förstudiens genomförande har en styrgrupp involverats bestående av: Gunnel Kardemark, Universitetslektor, Karlstad universitet Ragnar Andersson, Analysansvarig, Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande, Thomas Rehn, Ombudsman, IF Metall, Magnus Hilldebrand, Regionchef, Unionen. Kontaktuppgifter Värmlandskooperativen: Värmlandskooperativen Telefon: Bryggaregatan 11 E-post: Karlstad Webb: 3. Bakgrund Idén om förstudien Together uppkom då CECOP /CICOOPA (1) lanserade filmen Together (2) år Filmen skildrar personalövertagande av företag, i Frankrike, Polen, Italien och Spanien.Inom Europeiska Unionen liksom i Sverige har frågan avseendegenerationsskifte i företag uppmärksammats i olika sammanhang, inte sällan med utgångspunkt i att arbetstillfällen riskeras gå förlorade om ägarbyte misslyckats. EU kommissionen genomförde studier i frågan redan under första hälften av 1990-talet. De studierna visade att mer än företag och närmare en miljon arbetstillfällen riskerade att årligen försvinna som en följd av misslyckade ägarskiften i medlemsländerna. EU kommissionen (2006) refererar till studier som visar att det i genomsnitt bevaras fem arbetstillfällen i varje mindre företag som skiftas, medans nya företag i snitt alstrar två arbetstillfällen. Förstudien Together tillkom i syfte att dels studera företagsnedläggningar liksom fråga om generationsskifte, fånga dess sammanhang och koppla an till kooperativa modeller i syfte att om möjligt hitta andra alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsväxlingar i vårt land. Vilka är möjligheterna och vad är hindren? Arbetet i förstudien har företrädelsevis skett genom att: ta del av tidigare forskning relaterat till företagsnedläggning/personalövertagande företrädelsevis med kooperation som utgångspunkt, genomföra egna fallstudier/intervjuer, genom studiebesök och på andra sätt göra internationella jämförelser, uppmärksamma specifika hinder vilka kan realiseras till personalövertagande samt om möjligt bistå med förslag till lösningar i syfte att undanröja hinder, uppmärksamma omfattningen avseende generationsväxlingsfrågan

6 3.1 Till läsaren I rapporten förekommer de tre begreppen, arbetskooperativ, personalägda företag och medarbetarägda företag frekvent. I denna rapport kan begreppen ses som synonymer, att de har samma betydelse, m.a.o. företag som ägs av anställda. Delägarskap kan dock ske i varierande grad, allt från att anställda äger hundra procent av företaget på lika villkor till att man äger några få procent. Vi har i vår rapport valt att beskriva delägarskap vari de anställda är i majoritet och tillsammans äger mer än hälften av aktiekapitalet eller insatskapitalet. Beträffande associationsformer för ägandet har vi i princip utgått från att detta görs endera i aktiebolagsform eller i form av ekonomiska föreningar. 4. Sammanfattning och resultat Sammanfattningsvis konstaterar vi först att de frågeställningar vi bar med oss in i förstudien visade sig många gånger ha mera komplexa och omfattande svar än vi på förhand bedömde. Regelverk, historiska aspekter, attityder och inte minst de internationella jämförelserna komplicerade efterhand vår studie. Vår slutprodukt, i form av denna dokumentation, är på så vis en sammanställning av många aspekter och vinklingar relaterat till frågeställningar om företagsnedläggningar och generationsskifte. Vi menar i denna dokumentation att kooperativa modeller i form av personalövertagande applicerat som alternativ till företagsnedläggningar och generationsskifte i företag skulle kunna rädda/utveckla många företag, bevara arbetstillfällen och många gånger dessutom medverka till levande landsbygd och starkare lokalsamhällen. Organisationsmodeller för personalägda företag finns sedan tidigare. De problembilder vi uppmärksammar i rapporten är bl.a. synen på entreprenören/anställda. Vi menar att den tydliga skillnad man ofta gör avseende anställd personal kontra entreprenörer hämmar utvecklingen. Med normbilden av att entreprenören är en ensamvarg man hittar bortom företagen tycks såväl företagsägare, anställda som företagandets vänner nästan uteslutande sätta sina förhoppningar till entreprenören - om företaget ska kunna räddas kvar. Vi har i internationella jämförelser funnit andra perspektiv avseende entreprenörer. Andra problembilder berör kompetensfrågor, finansieringsfrågor liksom hur A-kassan fungerar i sammanhang där anställda äger verksamheten tillsammans. Vi kan vidare notera att historiska aspekter spelar roll i sammanhanget, att vi i vårt land har en fattig historik relaterat till arbetskooperativa lösningar, att politik haft betydelse och har betydelse för personalövertagande av företag. Likaledes har målgruppens storlek studerats och i sammanhanget refereras till bl.a. studier från EU kommissionen. Dessa studier tillsammans med vad som kunnat konstateras inom denna förstudie påvisas att fler arbetstillfällen kan räddas genom att personalen tar över ett företag än som skapas i nya företag. Inte minst är kostnaderna för att skapa de senare betydligt högre än de som räddas. Mot bakgrund av att finansieringsfrågan, tillgången till lån eller riskkapital, har så stor betydelse vid personalövertaganden, borde de institutioner som har hand om statligt riskkapital instrueras att utveckla en strategi för att tillgodose behoven. 4:1 Målgruppens storlek Ungefär var fjärde småföretagare i Sverige har för avsikt att sluta arbeta inom fem år vilket betyder att ca företag står inför en generationsväxling. 37 % av dessa företag gör bedömningen att endera kommer företaget växlas över till anställda/ partners (10 %) alternativt bli nedlagda (10 %) eller att man inte vet hur företagets generationsskifte (17 %) ska gå till. Sammantaget rör det sig om ca företag vilka mycket väl kan definieras som förstudiens målgrupp. Se kapitel 10. 6

7 4:2 Intervjuer - fallbeskrivningar I de intervjuer vi genomfört är det tydligt att man som ägare av företag gärna ser att anställda alternativt andra människor i närmiljö tar över i samband med generations-växling. Man önskar helt enkelt att företaget (livsverket) blir kvar i lokalsamhället, att man på ålderns höst kan passera och beskåda sitt livsverk. Man lyfter olika problemställningar kopplat till personalövertagande varav kompetens och finansieringsfrågan är vanligast förekommande. Samtidigt finns i personal-grupperna en återhållsamhet, ovilja eller rädsla kopplat till att ta över företaget vilket till stor del tycks bero på att man inte ser sig som entreprenörer, att entreprenörer kommer utifrån och är experter. Något man inte kan vara som anställd! Noteras kan också att anställda diskuterar alternativ användning av befintlig maskinpark liksom annan affärsutveckling sinsemellan men att dessa diskussioner inte når företagsledningen. Möjligen p.g.a. att att gränsdragningen mellan anställd och entreprenör är skarp. Se kapitel 8. 4:3 Forskning Vi har studerat och tagit till oss en del forskning, olika sammanställningar och dokumentationer i syfte att närmare förstå bl.a. varför antalet personalägda företag/ arbetskooperativ är få till antalet i Sverige, varför det finns betydligt fler arbetskooperativ i många andra länder och om det faktiskt till och med kan vara så att det finns en ovilja, kanske politisk, mot framväxt av personalägda företag. Sammantaget kan man möjligen påstå att arbetarrörelsen liksom konsumentkooperationen och fackföreningsrörelsen en tid kring slutet 1800-talet och en bit in i 1900-talet var positivt till utveckling av arbetskooperativ men att man efterhand tagit bort sin skyddande hand från dessa. Arbetskooperationen kan med få undantag beskrivas som en parantes i den svenska historien fram till nutid, då vi ser ett ökat antal företrädelsevis små arbetskooperativ i landet. Orsaker till att arbetskooperationen aldrig fått fäste i landet beskrivs bland annat i politiska perspektiv vari arbetarrörelsen efterhand sökte storskalighet i tider av industrialismen och fackföreningsrörelsen funnit det komplicerat när tvåparts-modellen inte fungerat. Likaledes tycks införande (och avförande) av löntagarfonder missgynnat en utveckling av arbetskooperativ. Således finns i Sverige till motsats i många andra länder ingen tradition och historik att knyta an till avseende demokratiska företag, arbetskooperativ. Måhända är det som Bo Rothstein uttrycker det en paradox att vi ser demokrati som självklar modell i syfte att styra länder och miljonstäder samtidigt som vi ser det som fullständigt omöjligt att driva företag i demokratiska organisationer. Det material vi studerat verifierar också i mångt vad som framkommit vid våra egna intervjuer. En aspekt berör företagsnedläggningar, vari flertalet sådana faktiskt inte är olönsamma företag. Orsaker till nedläggningar är snarare att man avvecklar den minst lönsamma enheten i en koncern, att enheten inte längre passar in i koncerners verksamhet eller att aktieägare bedömer att avkastningen inte är tillräcklig. I våra studier har vi också tagit del av Lars Lindqvist forskning avseende Ljuders Nickelsilfversfabrik, som övertogs av anställda år 1980 som speglar med- och motgångar. Ett företag som idag är ett välmående personalägt företag, som visar att det går, också i vårt land. Vidare har vi tagit del av Karin Dahlström, ekon. dr forskningrapport avseende Ägarskifte i mindre företag. Dahlström påvisar bl.a. femton orsaker till att ägarskifte många gånger misslyckas. Vi bad Dahlström att reflektera kring dessa orsaker i relation till denna förstudie. I Dahlströms svar, daterat skriver hon bl.a. När jag relaterar innehållet i denna förstudie till resultaten från min studie framstår bilden klart att medarbetarövertagande som ett ägarskiftesalternativ torde ha mycket goda förutsättningar att överbrygga var och en av de ovan beskrivna problembilderna till varför ägarskiften ofta misslyckas. Se kapitel 7. 7

8 4:4 Kapital I samband med gjorda intervjuer fann vi att nuvarande ägare såg kapitalfrågan som hinder för personalövertagande. Man menade att banken inte kunde förväntas ställa upp på sådant vis att det blev ekonomiskt möjligt för anställda att köpa loss företagen. Flera av företagsägarna hade funderat och till och med räknat på alternativa lösningar, oftast med utgångspunkt i att försäljningen kunde ske över tid och att man på så vis själva agerade bank. I samband med förstudiens genomförande involverades vi i framtagande av modell(er) avseende alternativa verksamheter kopplat till Värmlands kreditgaranti förening, VKGF. En modell kallad Togethermodellen baseras specifikt på ett av de företag vi intervjuade. I detta sammanhang kombineras kreditgarantier, förlagsinsatser och crowdfunding. Vi vill också uppmärksamma på ett flertal andra finansieringslösningar varav en fransk modell, där anställda/de nya delägarna avsätter del av lön till insatskapital vilket fungerar som riskkapital som bankerna i Frankrike godtar. Modellen kan samtidigt ses som eget sparande. Den franska modellen tillsammans med en modell från Storbritannien/ Skottland där stiftelser skapas i syfte att finansiera personalövertagande är särskilt intressanta. Till särskilt intressanta modeller bör också US Steelworkers koncept Union Coop som är under utveckling i samarbete med Mondragon kooperativen (Spanien) anses vara. Modellen beskrivs närmare i denna dokumentation. Se kapitel 9 samt bilaga 1. 4:5 A-kassa När de anställda i ett företag, som exempelvis står inför ett generationsskifte, ställs inför frågan om att ta över verksamheten och driva den vidare i egen regi, är det naturligt att de ställer sig följdfrågan; Vad händer om det inte går så bra som vi hoppats? Har vi fortfarande rätt till ersättning från A-kassan vid arbetslöshet? Vi har i Together förstudien studerat (3) lagstiftningsarbetet och rättsläget när det gäller lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Genomgången av lagstiftningsarbetet visar att detta inte tagit hänsyn till den utveckling som trots allt skett när det gäller personalägda företag. Slutsatsen är helt enkelt att ALF bör ses över för att anpassas till de verkliga förhållanden när det gäller personalägda företag i allmänhet och, inte minst, för att göra dem förutsebara för anställda som står inför ett beslut att ta över ett företag. Se kapitel 9 och bilaga 2. 4:6 Internationella studier I Mondragon, Baskien i Spanien, har en intressant modell växt fram vilken tar sin utgångspunkt i att skapa arbetstillfällen och delägarskap. Idag finns cirka 150 kooperativa företag samt ca 100 andra företag med medlemmar. Totalt sysselsätter man idag ca personer. Tillväxten har främst skett under senare år, i tider där Spaniens likt övriga Europa befunnit sig i ekonomisk kris. I Mondragon menar man att delägarskapet är en framgångsfaktor vilket bl.a. resulterar i synen på entreprenören. I Mondragon menar man att eftersom alla numera studerat, att alla har tillgång till internet liksom att alla är delägare skapar potentiella entreprenörer och innovatörer av alla. Deras strategier att utveckla nya innovationer, vari alla som har en idé kan testa dessa, eventuellt utveckla prototyper och erhålla stöd och support i syfte att få ut dessa på en marknad, skapa företag etc. genererar tillväxt och utveckling i ett snabbt växande Mondragon. Vi har inom Together förstudien besökt Mondragon och beskriver dess modell i denna dokumentation samt i bilaga 3. Vi menar att Mondragonkooperativen visar på en alternativ affärsmodell vilken står i kontrast till kortsiktig vinstmaximering och istället baseras på anställda och samhällsnytta. United Stelworkers är en av de organisationer som idag söker nya lösningar, genom konceptet Union Coop baserat på Mondragonmodellen. Personalägda företag har visat sig framgångsrika i Mondragon liksom i andra delar av världen och vi ser inte att sådana företag skulle bli mindre framgångsrika i vårt land, inte minst relaterat till att överhängande klimathot, ökade samhällsklyftor etc. vilket kräver alternativa kompletterande affärsmodeller till de som finns idag. 3. Hela studien redovisas i bilaga 2. 8

9 I Storbritannien har man antagit en s.k. blue print for British business to become employee-owned. Detta tillsammans med justeringar i skattelagstiftning har underlättat personalövertagande. Vi finner också intressant forskning från Cass Business school relaterat till mederabetarägda företag, likaledes finns här handböcker som guiden Simply buyout som beskriver processen vid personalövertagande. I Skottland har man utvecklat en modell för personalövertagande baserad på att de anställda äger majoriteten av aktierna endera direkt eller genom en trygghetsstiftelse för de anställda. I Frankrike har man infört flera olika åtgärder i syfte att öka antalet medarbetarägda företag. Man har tillsett att medarbetare har förköpsrätt på företag vilka hotas av nedläggning, man har utbildat konkursförvaltare och andra professioner i transformering till kooperativa lösningar. De stora kooperativa bankerna i Frankrike ger stöd i samband med övertagande och antalet nya medarbetarägda kooperativ ökar och uppgår idag till ca stycken som har anställda. Under perioden var ökningen motsvarande 15 %. En intressant iakttagelse är partnerskap som framgångsfaktor i internationella modeller och strukturer. Det finns inte något enhetligt partnerskap att beskriva men tydligt är att viktiga aktörer är kooperationen, fackföreningsrörelsen, akademin och banker. Se kapitel 6 samt bilaga Arbetssätt - metod Förstudien har genomförts i relation till i ansökans angivna tids- och aktivitetsplan. Således har en styrgrupp (4) för förstudien fastställts som sedermera följt utvecklingen. Initialt utvecklades ett informationsblad samt en webbsida där material efterhand aviserats. En stor del i förstudien har varit att söka och ta del av andra resultat, forskning och studier relaterat till företagsnedläggningar och generationsskifte. En annan mera omfattade del har varit egna observationer och intervjuer för att fastställa utmaningar och möjligheter att skapa ett system för medarbetarägda företag i Sverige. Vidare har ett antal dialogmöten och workshops genomförts företrädelsevis med näringslivsorganisationer, banker, fackföreningar, olika myndigheter och organisationer. Vidare har transnationellt lärande såväl genom relevanta rapporter och dokumentationer som via studieresa genomförts. Under arbetets gång har, efter identifiering av problemområden, omfattande studier genomförts avseende a-kassa och finansieringsfrågor. 4. Se kapitel 2. 9

10 6. Internationella jämförelser Löntagarägda eller medarbetarägda företag växer internationellt och på flera håll har modeller och metoder arbetats fram för att svara emot det nya behovet på grund av generationsskiften inom näringslivet samt de senaste kriserna med nedläggningar till följd. Bara i Europa har medarbetarägt kapital ökat från 2,46 % år 2006 till 2,99 % år 2013 (5). Kooperativ organisering har visat sig vara ett bra sätt att säkra fortsatt verksamhet i företag som hotas av nedläggning och i samband med generationsskiftet. Detta avsnitt försöker beskriva internationella trender på området. 6:1 Frankrike Den finansiella krisen drabbade Frankrike hårt, men det finns städer och regioner som stärkt konkurrenskraften och minskat arbetslösheten under samma period. Det som utmärker dessa regioner är en tydlig politik och verksamhet för att ombilda företag i risk för nedläggning till kooperativ, där medarbetarna köper företaget, äger och förvaltar det gemensamt. En av anledningarna till denna utveckling i Frankrike är det åtgärdspaket som president Hollande införde 2013 och som beskrivs nedan. I Frankrike har kooperativa övertagande, såväl i företag med dålig lönsamhet som i samband med generationsskifte, ökat markant. I samband med personalövertagande behövs utbildning och finansieringslösningar. Därför har man i Frankrike infört flera nationella åtgärder för att öka antalet medarbetarägda företag genom att underlätta för medarbetare att köpa företaget. Den första åtgärden är att medarbetare har förköpsrätt på företag som hotas av nedläggning. Den andra åtgärden är att utbilda konkursförvaltare och andra professioner i transformering av företag till kooperativa lösningar. Det finns även incitament i hur man kan bidra finansiellt vid transferering från vinstmaximerande företagande till kooperativ. Ett flertal åtgärder har genomförts för att stärka den kooperativa företagsformen och det stöd som rådgivare, fackföreningar och banker kan ge. Detta har lett till över 100 medarbetarövertaganden av företag som alternativ till att lägga ner. I Frankrike har antalet medarbetarägda kooperativ ökat med 15 % mellan åren 2008 och Under samma period ökade antalet anställda med 7 % i kooperativa företag. Detta är under en tid när Europa och Frankrike lider av en ekonomisk kris med en ökande arbetslöshet. Vid slutet 2012 fanns 2165 medarbetarägda kooperativ med anställda i Frankrike. Les Scop (6) är en organisation som rådger och stödjer framväxten av medarbetarägda företag. Les Scop är en federativ organisation, uppbyggd i ett underifrån perspektiv vari de startade kooperativen är medlemmar. I Frankrike finns 13 regionala utvecklingscentrum, Regional Unions (Les Scop) samt en paraplyorganisation. Man har i dagsläget, november 2014, medlemmar. Under finanskrisen år 2009 såg man en tydlig ökning av antalet medlemmar

11 Ett samlingsnamn för kooperativa företag vari anställda äger större delen av aktie-kapitalet kallas en Scoop (Société kooperativ). Anställda väljer ledning, deltar aktivt i beslutandeprocessen och delar vinsterna efter demokratiska kooperativa principer. En medlem en röst gäller oavsett hur aktieposterna fördelats. Avseende finansieringslösningar arbetar Les Scop nära den kooperativa banken, Credit Cooperatif som funnits sedan år Credit Cooperatif (7) arbetar aktivt för att hitta verktyg för kooperativens kapitalbehov och då i nära samverkan med företagen. Vid personalövertagande finns en finansieringsmodeller vari en väsentlig del är insatsen och en vidareutveckling av den. Metoden bygger på att insatsen betalas genom avdrag på lön. Avdraget på lön avtalas med banken och en viss procentsats (avdragets storlek) fastställs. Avdragen görs över tid till dess att det motsvarar ett antal månadslöner. Fem månadslöner tycks vara ett riktmärke man utgår från. Man kopplar också företagets eventuella överskott till finansiering på sådant sätt att det utgör säkerhet gentemot bank. Delar av överskottet fonderades för sådant ändamål i en reservfond. Från bankens sida menar man att den säkerhet som finns i förtaget kompletterad med avtalad ökning av aktiekapital/ insatskapital och reservfond sammantaget är tillräcklig. De anställda/nya ägarna behöver således inte borga för lån. Avdrag på lön påverkar naturligtvis den egna ekonomin men kan samtidigt ses som ett eget sparande, då man vid utträde ofta kan återfå inbetalda medel. Fackföreningsrörelsen i Frankrike menar att grundprincipen bör vara att man inte ska behöva betala för att få jobba. Les Scop menar att även om grundprincipen är den att man inte ska betala för att jobba accepterar fackföreningsrörelsen denna metod, de genererar trots allt arbetstillfällen åt deras medlemmar. Det finns i Frankrike framtagna arbetsmaterial/modeller motsvarande det vi sett i Storbritannien avseende personal-företagande, La transformation dássociation en coopérative är ett sådant exempel. 6:2 Storbritannien (och Skottland) I januari 2012 antog Storbritanniens regering en blue print for British businesses to become employee-owned (8), Dessutom annonserade regeringen under år 2013 två nya åtgärder för att främja medarbetarägda företag; Skattelättnader inom förmögenhetsskatt och arvsskatt för den som säljer sina andelar till en trygghetsstiftelse (de anställda) Undantag från inkomstskatt på bonusar i form av kontanta medel (upp till 3600 ) för medarbetarägda företag. Medarbetarägda företag är inget nytt koncept i Storbritannien, ett exempel på ett medarbetarägt företag som funnits länge är John Lewis, som kan liknas vid Åhléns i Sverige. Regeringens mål med blue printet är att de vill se en stor ökning av företag som åtminstone delvis ägs av sina anställda därför att man anser att medarbetarägda företag skapar starkare, mer konkurrenskraftiga företag som dessutom leder till ökat välstånd för landet. Precis som Skottland hänvisar Storbritannien till forskning från Cass Business school (9) som visar att medarbetarägda företag har ett större långsiktigt fokus men även en ökad prestanda reliess.org/a-blueprint-for-supporting-more-british-businesses-to-become-employee-owned/?lang=en 9. employeeownership.co.uk/wp-content/uploads/employee-ownership-in-britain.pdf 11

12 I blue printet finns ett antal steg för att öka antalet medarbetarägda företag. Bland annat ett nationellt program för att öka medvetandet kring medarbetarägda företag, verktygs-lådor med ex checklistor för hur man går tillväga och finansieringslösningar. Man tittar också på en förenkling av lagstiftningen kopplat till företagande i Storbritannien. Organisationen Co ownership solutions UK (10). stödjer medarbetarägda företag och arbetar främst med fyra huvudområden; ge expertråd och vägledning till organisationer som överväger ett skifte till medarbetarägande, arbetskooperativ och ömsesidiga modeller av ägande som en företagslösning, utveckla befintliga medarbetarägda företag, arbetskooperativ och ömsesidiga organisationer att bli framgångsrika attraktiva arbetsplatser, ge vägledning om styrning, dela schematiska och tekniska aspekter i samband med medarbetarägarstrukturer och deras framgångsrika verksamhet. Employee ownership association har också tagit fram olika guider hur man går tillväga för att genomföra ett personalövertagande. Man lyfter också mycket intressanta fakta och siffror/statistik (11) kring medarbetarägda företag. Ett exempel på intressanta fakta som påvisas är att det 2011 fanns 9,9 miljoner employee owners i Europa som tillsammans innehar 232 miljarder Euro i sina företag. Året innan var antalet 9,5 miljoner employee owners med 197 miljarder Euro. En guide, Simply buyout (12), beskriver personalövertagande, hur de olika stegen i processen går till. 6:3 Skottland Skottland drabbades inte lika kraftigt av finanskrisen som Frankrike eller England, men medarbetarägda företag skapas utifrån generationsskiftet med syfte att bibehålla verk-samhet geografiskt. Corporative Development Scotland (CDS) (13), har tagit fram en modell som bygger på att de anställda äger en majoritet av aktierna, antingen direkt eller genom en trygghetsstiftelse för de anställda. När de anställda köper ut ägaren/ägarna skräddarsys lösningen för att passa både säljare och anställda. Skiftet till medarbetarägt företag sker ofta i etapper för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och samtidigt säkra företagets framtid. CDS menar också att forskningen visar att medarbetarägda företag kännetecknas av att produktiviteten och innovativiteten ökar tack vare ökad delaktighet och ökat engagemang frånmedarbetarna. Cooperative Development Scotland (CDS) arbetar med att hjälpa företag inom alla branscher att ta steget över till medarbetarägda företag, de stöttar bland annat inom ekonomiska och juridiska frågor samt tillhandahåller stöd och information i alla steg i företagets övergång. CDS har tagit fram en checklista/guide för de som vill övergå till ett medarbetarägt företag - Successful Succession - The next step for family businesses (14). Guiden innehåller också exempel på företag som tagit steget. Guiden beskriver medarbetarägt företagande som ägs av de anställda genom att de äger majoriteten av aktierna, antingen direkt eller genom trygghetsstiftelser som köper företaget å deras vägnar. Medarbetarägda företag passar; Företagsägare som vill gå i pension eller sälja företaget till en rimlig summa utan att äventyra företagets framtid. Företagsägare som vill skaffa finansiering på ett skatteeffektivt sätt och motivera de anställda genom att dela med sig av ägarskapet. Offentliga myndigheter som vill utveckla gemensamma servicelösningar employeeownership.co.uk/wp-content/uploads/the-impact-report.pdf familybusinessinstitute.com/index.php/volume-2-articles/twelve-steps-to-business-succession.html 12

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Rapport från en internationell konferens, Stockholm, Mars 2010 Annika Hall & Leif Melin Förord Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr S E S P A Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län Karin Dahlström, ekon. dr Förord Inom ramen för det s k SESPA projektet (Societal Entrepreneurship in Sparsely

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Lokala krafter mot globalt tryck?

Lokala krafter mot globalt tryck? 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin www.kommunal.se 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer