RAPPORT ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND"

Transkript

1 RAPPORT ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

2 BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet att organiserat möta upp destinationsmarknadsföringen för besöka, leva & bo samt etablera. I dag saknas en sammanhållande näringslivsorganisation främst för besöksnäringen på Gotland. Inspiration Gotland har idag från Region Gotland (fd. kommunen) ansvaret för besöks- och etableringsfrågor samt varumärkesarbetet. Det finns ett behov från näringslivet att möta upp detta arbete för att få en stark utväxling av de insatser som görs i form av exempelvis marknadsföring, och för att samlat kunna påverka och arbeta med viktiga frågor som berör näringen. Styrelsen för Tillväxt Gotland enades om att utreda möjligheten att ta ansvaret för att samla näringslivet och att också vara en drivande aktör i verksamheten. Man var också enade att om Tillväxt Gotland tar den rollen är det viktigt att det omfattar inte bara besöksfrågorna utan även inflyttnings- och etableringsfrågor För att få en bild av hur behovet ser ut och för att förankra arbetet med att bilda en organisation, har det gjorts en förstudie genom intervjuer och träffar med aktörer främst från besöksnäringen men även från andra näringar. SAMMANFATTNING Förstudien som Tillväxt Gotland har gjort visar att det finns ett behov av en näringslivsorganisation som möter upp Inspiration Gotlands arbete med destinationsmarknadsföringen kring besöka, leva & bo samt etablera, men också en organisation som samlar frågor som är viktiga för företagen. De intervjuade tycker att en samlad organisation fyller ett stort behov och man ser många möjligheter för att lyckas med att organisera företagen och de ser en styrka och nödvändighet i samarbetet med Inspiration Gotland. Det man känner som hot är att det blir som den gamla Turistföreningen. Det får inte bli en dominerande aktör som styr verksamheten. Inte heller får de mindre aktörerna hamna i beroendeställning till de stora aktörerna. Det ska vara en lösning som känns mer långsiktig. Det man återkommer till är att det måste vara en neutral aktör som driver verksamheten och att det inte ges utrymme för ett majoritetsägande av en privat aktör. Målet med förstudien har varit att få tillräckligt med underlag för att gå vidare med en organisation. Även om organisationen inte är satt, har det under förstudien vuxit fram en grupp som tillsammans med Tillväxt Gotland kommer att arbeta fram ett förslag på hur en organisation kan se ut och förutsättningar för ett samarbete. Majoriteten av de intervjuade ser gärna att verksamheten ska rymmas inom ett bolag. I samarbetet med Inspiration Gotland och regionen, bör det vara en organisation med bred samhällsnytta som kan vara vinstdrivande men att ingen vinstutdelning sker, allt återinvesteras i verksamheten. Ur perspektivet att en neutral aktör ska vara den samlade kraften, kan det vara en roll som Tillväxt Gotland tar. Om Tillväxt Gotland får förtroendet från näringen står föreningen främst inför ett beslut om bolaget ska ligga i föreningens verksamhet och att bolaget antingen ägs helt av Tillväxt Gotland alternativt att Tillväxt Gotland är en majoritetsägare och med flera mindre delägare.

3 MÅLET MED FÖRSTUDIEN Målet är att förstudien ska ge underlag för att gå vidare med bildandet av en organisation med ett partnerskap som i samverkan och med en samsyn arbetar för att utveckla Gotland och som ser den långsiktiga vinsten av vad ett samarbete kan ge. METOD Intervjuer och träffar med näringslivets aktörer. Frågorna har utgått från behovet av en samlad kraft, vilken form den ska ha, hur den ska vara organiserad och vad man kan bidra med som aktör. Fokus har legat på de som kan utgöra en grupp av basfinansiärer. Det är främst från besöksnäringen eftersom de utgör den största delen av destinationsmarknadsföringen. Även andra aktörer som kan ingå i organisationen eller på något sätt har intressen av en samlad organisation har intervjuats. Det har också arrangerats en workshop med de som i ett första steg vill vara med att finansiera en verksamhet. Den leddes av en processledare och dagen gick ut på att sätta mål och hur arbetet ska gå vidare. Under processen har en konsult hjälpt till att hitta en bra juridisk form. Det som föreslås är ett bolag med begränsad vinstutdelning. I rapporten återges inte alla intervjuer i sin helhet utan den ger en bild som sammanfattar allas åsikter.

4 RESULTAT Efter intervjuer med drygt ett 20-tal personer kan resultaten sammanfattas inom områdena nedan. Punkterna återger den samlade bilden av åsikter från de som intervjuats eller varit referenspersoner. Verksamhet Destinationsmarknadsföring av Gotland. Mässor, annonskampanjer med mera. Verksamheten ska omfatta besöksnäring, leva & bo samt etablera. Kan vara en delfinansiär av evenemang och att uppmuntra till nya evenemang. (fond) Inspirationsseminarier, förläsningar, kompetensutveckling tillsammans med Inspiration Gotland. Arbeta utifrån perspektivet för hela Gotland och för Gotlands bästa. Lyfta viktiga frågor. Boka Gotland. Förväntningar på organisation och verksamhet En verksamhet med bred förankring som arbetar för hela Gotland och för Gotlands bästa. Huvudfinansiärerna har mer inflytande än de som lägger in mindre summor. Ingen majoritetsägare bland huvudfinansiärer. Får inte vara beroende av någon aktör som gör att organisationen faller om denne drar sig ur. En kraft i form av en estradör En neutral aktör ska vara den samlade kraften. Söka många samarbeten. Transparens och inflytande över aktiviteter som genomförs för de små aktörerna även om beslutsmandaten ligger hos huvudfinansiärer. Viktiga tankar att ha med sig i arbetet Arbeta med en tydlig målbild som sträcker sig till Tänk i framtiden. Identifiera och ena sig mot den yttre fienden. Vilka konkurrenter har Gotland? Arbeta aktivt med omvärldsbevakning. Lämna gamla spår och gå off-pist.

5 Möjligheter med ett organiserat näringsliv för destinationsmarknadsföringen: Fyller ett stort behov. Med en bred förankring blir Gotland starkt. Samverkan med Inspiration Gotland och Regionen ger styrka till aktiviteter. Uppväxling av pengar ger fler möjligheter. Har alla möjligheter bara men bestämmer sig för det. Hot Att det blir som den gamla Turistföreningen. Att det blir en dominerande aktör som styr verksamheten. Beroendeställning till de stora aktörerna. Att det blir ytterligare något som startas upp och försvinner för att det inte finns en bredare förankring. Misstro mellan olika aktörer och oförmåga till samarbete. Workshop Den 20 februari genomfördes en workshop på Leva Kungslador. Syftet var att samla de aktörer som uttalat intresse att vara med att bidra med kunskap och finansiering av en organisation och till den verksamhet som ska bedrivas. Det som workshopen arbetade igenom var: Utgångsläge, var står vi idag? Vilka mål sätter vi upp Hur får vi detta att leva? Varför finns den här gruppen till? Hur går vi vidare? Den april kommer det att vara tvådagars workshop med den grupp som samlades på Leva Kungslador för att arbeta fram ett förslag på en organisation men framför allt att ta reda på om finns förutsättningar och en samsyn för att starta upp ett samarbete.

6 TILLVÄXT GOTLANDS ROLL I intervjuerna framgått att man ser en organisation utan majoritetsägare och en neutral aktör som den samlade kraften. Det kan vara en roll som Tillväxt Gotland har eftersom det är en förening som enbart tar tillvara på och företräder gotländska intressen. Föreningen har en upparbetad verksamhet som kan arbeta brett för hela Gotland och skapa den förankring som krävs. Besöka. Leva, bo och etablera är i allra högsta grad tillväxtfrågor och frågor som är viktiga att kroka arm med regionen i. Förutsättningarna för en näringslivsaktör att samarbeta med Inspiration Gotland för att gemensamt växla upp medel är att: det inte är ett är vinstdrivande bolag. det är en neutral aktör. organisationen inte kan uppfattas företräda enskilda privata intressen. För att Tillväxt Gotland ska kunna ta den rollen krävs också ett nära samarbete med näringslivet. Förutsättningarna är att det finns en basfinansiering för personella resurser och aktiviteter och att det direkt sätts fokus på förankringen och att få medlemmar. Det förslag som denna rapport föreslår är att föreningen antingen bildar ett icke vinstdrivande bolag där allt återinvesteras i bolaget eller i den föreningsform som det drivs idag. När det gäller bolagsbildning och samarbetet med näringslivet så kan alternativen vara: 1. Bolaget ägs helt av Tillväxt Gotland och huvudfinansiärerna har styrelseplatser som ger dem inflytande över verksamheten. 2. Tillväxt Gotland är majoritetsägare i bolaget med flera delägare med mindre ägarandel. Alla ägare har samma röst men ägarfördelningen gör att ingen privat aktör kan bli majoritetsägare. Andra förutsättningar och överenskommelser som är viktiga i ett samarbete kan regleras genom avtal. Tillväxt Gotland har fått frågan om att vara den organisation som samlar näringslivet kring destinationsmarknadsföringen av att besöka, leva, bo och etablera. Föreningens styrelse står främst inför ett beslut om det är en roll föreningen ska ta. Och i vilken form verksamheten ska drivas.

7 Bilaga 1. Icke vinstdrivande aktiebolag Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Bolaget får inte vara vinstdrivande, men ägarna kan få ränta på det kapital som man har satsat i bolaget. Tanken är att verksamheten i ett sådant bolag ska bedrivas i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst. Vinster kvar i bolaget Den formen av aktiebolag syftar till att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget. Den utdelning som ägarna ska kunna besluta om begränsas till en ränta på det kapital som man har satsat i bolaget. Räntan får maximalt motsvara statslåneräntan vid föregående räkenskapsårs utgång + 1 procentenhet. Likvidation vid misskötsel Om ett bolag missbrukar reglerna om utdelning ska domstol kunna besluta om tvångslikvidation. Att inte reglerna missbrukas ska vara något som bolagets revisor särskilt kontrollerar. Inte heller vid likvidation frigörs vinsten Om ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning likvideras tillfaller ett eventuellt överskott inte ägarna. Överskottet kommer istället att tillfalla andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som angetts i det likviderade bolagets bolagsordning. Har några sådana inte angetts i bolagsordningen tillfaller överskottet Allmänna arvsfonden. Igenkänningstecknet är (svb) Alla aktiebolag med särskild vinstutdelning ska ha beteckningen (svb) efter bolagets namn om det inte är så att det redan av bolagets namn framgår att det är ett bolag med särskild vinstutdelning.

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer