Studieresa oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa 13-17 oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP"

Transkript

1 Studieresa oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP

2 1. Sammanfattning avseende våra lärdomar från studieresan relaterat till Svenska förhållanden. a) Sammanhanget Mondragon Mondragon Cooperativa som företeelse är unik i ett globalt perspektiv. Med utgångspunkt i att arbetstillfällen, delad kunskap och delaktighet är framgångsfaktorer har ett system skapats med resultat som återges nedan. Dess system är baserat på kooperativa värderingar och man har sedan starten 1956 kunnat utvecklas till att utgöra en betydande tillväxtfaktor som efterhand kompletterats med innovativa modeller och strukturer för utveckling av nya företag och därmed arbetstillfällen. Idén om att en svensk region målmedvetet skulle satsa utifrån perspektivet anställda, delaktighet och demokrati samt bidra till utveckling av lärcentrum, innovativa miljöer utifrån Mondragons principer avseende medarbetaägande är förmodligen långsökt. Sammanhanget Mondragon bedömer vi således i princip omöjligt att skapa en svensk motsvarighet till. Dock kan man inte låta bli att tänka tanken att en region vågade tänka nytt med i svenska ögon nya innovativa affärsmodeller och strategier med utgångspunkt i delägarskap och arbete. b) Politikens betydelse för kooperativ utveckling Vår uppfattning är att det i synnerhet i Baskien men också generellt i Spanien finns en hög tilltro till kooperationens förmåga att skapa företag, delägarskap, arbetstillfällen och nya innovationer. Också i Spanien krävs det opinionsbildande etc. i syfte att påverka i frågor som lagtexter, förordningar och riktade satsningar. Vi konstaterade att det fanns en hög tillit till kooperativa modeller och organisationer som verkade för att utveckla sektorn. Således såg man också resultat i form av att man politiskt ändrade lagtexter och genomförde offensiva satsningar i form av bl.a. Junior Cooperatives, se nedan. Relaterat till svenska förhållanden var det betydande skillnad. Lagen om ekonomisk förening har varit i ett utredande läge i snart fyra år. Satsningar på kooperativt företagande i landet relaterat till övrig företagsutveckling måste anses milt uttryckt blygsam. En ökad satsning på kooperativ utveckling i landet måste dock ses som fullt möjlig. c) Kooperativ bank Faktum är att Sverige tillhör ett av få länder, som allt sedan Föreningsbanken ombildades saknar en kooperativ bank av betydelse. De svenska kooperativa bankerna Ekobanken och JAK banken är i jämförelse mycket marginella. Som jämförelse sker 60% av fransmännens sparande i kooperativa banker. New Economic Foudation (NEF) presenterade innevarande år en rapport vari man bl.a. bevisar att kooperativa banker presterar bättre än traditionella banker på en rad områden, bl.a. avseende dess bidrag till den lokala ekonomin. Rapporten finns på: nefoundation/051add837ec5b0ca02_s2m6bo0c0.pdf Vi bedömer det inte som realistiskt att vi under överskådlig tid kan komma att ha en svensk kooperativ bank av betydelse. Inte heller är det realistiskt att någon kooperativ bank hemmahörande i annat land etablerar sig i vårt land. Dock kan man verka för ökad samverkan med traditionell bank och i syfte att utveckla Mikrofonder, och andra kompletterande finansieringsmodeller. Möjligen kan vi också i samverkan med traditionella banker skapa modell(er) som påminner om den som utvecklats i Frankrike kopplat till personalövertagande och beskrivs nedan. d) Universitet, Högskola Mondragons organisation med delägarskap är intressant. Vår bedömning är att den modellen inte kan amplifieras på Sverige, också att det heller inte bedöms viktigt. Dock var det tydligt hur kooperation och inte minst kooperativt ledarskap var prioriterade kunskaper att förmedla till studerande oavsett fakultet. I relation till svenska förhållande skulle det vara av stor betydelse om kooperativt företagande inte diskriminerades utan istället förmedlades på likartade villkor som andra mera traditionella former för företagande hanteras i undervisningssammanhang. Vidare vore det önskvärt om ett universitet i landet utvecklade spetskompetens vari ledarskapsutbildningar erbjöds, forskningen avseende kooperation utvecklades och i dess förlängning en professur i kooperation tillsattes. 2

3 e) Kooperation och fackföreningsrörelsen Den modell som beskrivs nedan avseende Union Coops i samverkan mellan United Stelworkers och Cooperativa Mondragon är intressant relaterat till vårt land. Även om fackföreningsrörelsen i vårt land i historiskt perspektiv inte supportat utveckling av arbetskooperativ/ medarbetarägda företag bedömer vi att man likt United Stelworkers, se nedan, också kan komma göra bedömningen att nya affärsmodeller vilka investerar i arbetarna och samhällt behövs. Vi menar att Union Coops modellen mycket väl kan komma att diskuteras i vårt land, att modellen skulle kunna anpassas till svenska förutsättningar och prövas i skarpt läge. Måhända kan United Stelworkers svenska motsvarighet IF Metall var först att närmare studera konceptet Union Coops. f) Mixed Coop Tillskillnad mot i Baskien/Spanien krävs inte att lagtexten (Lagen om ekonomiska föreningar) skrivs om i syfte att skapa Mixed Coop. Vi ser Mixed Coop som intressant i syfte att öka de anställdas inflytande inom konsumentkooperationen. I ett första steg kan vi utgå från egna organisationen, Värmlandskooperativen och Coompanion. Måhända skulle också Mixed modell kunna utgöra ny affärsmodell inom t.ex. skola-, vård- och omsorgssektorn, vilken till sin struktur/organisation då kan tänkas svara upp mot en del aktuella politiska spörsmål. g) Lön som insats- för generationsväxling av företag Den franska modell som beskrivs nedan är synnerligen intressant och oprövad så vitt vi vet i vårt land. Vid ett personalövertagande av specifikt välfungerande företag bygger modellen på att anställda avsätter viss procentsats av lön och att dessa medel läggs till insatskapitalet. Gentemot långivande bank avtalar man avsättningens storlek och den nivå man skall nå. Banken ser detta som säkerhet för utställda lån. Ett räkneexempel avseende företag med 10 anställda och snittlön om kr vilka avsätter 10 % av lön skulle öka insatsen med kr per månad eller kr på ett år. Eftersom medlen kopplas till insatsen har medlem vid avgång normalt rätt att få tillbaka inbetalda insatser varför man också kan se modellen som eget sparande. 2. Cooperativa Mondragon 2.1 Mondragon Historia och allmänna upplysningar, Mikel Lezamiz-Director of Co-operativa Mondragon Cooperativa Mondragon är en centralorganisation för kooperativ med säte i staden Mondragón/Arrasate i Baskien, Spanien. Cirka 150 kooperativa företag och ca 100 andra företag med drygt medlemmar ingår idag i organisationen. Totalt finns idag ca anställda inom Mondragonorganisationen. Det första Mondragonkooperativet grundades år 1956 av en katolsk präst, Jose Maria Arizmendiarrieta (JMA). Idén byggde på att företag utvecklas bäst om de anställda/arbetarna är dess ägare och därmed på lika villkor deltar ibeslutsprocesser. Idag med ca 150 olika kooperativ finns ca 45 % av de anställda i Baskien, ca 40 % i andra delar av Spanien medan resterande ca 15 % finns i övriga världen. Verksamhetsmässigt finns ca 45 % relaterat till industri, ca 40 % handel, ca 3 % finanssektorn och resterande ca 2 % inom tjänstesektorn. Medlemskap i de kooperativa företagen erbjuds man normalt efter 1-2 år och absolut senast efter 3 års anställning. Som medlem äger man en andel (en röst) varvid man kan delta i alla viktiga beslut såsom t.ex. val av styrelse. 3

4 Styrelsen utser företagets ledning. De enskilda kooperativen är i sin tur medlemmar i Mondragons övergripande kooperativ där gemensamma beslut fattas. Exempelvis kan aldrig löneskillnaden mellan lägst och högst betald vara större än 6,5 gånger. Likaledes finns övergripande beslut avseende försäkringssystem och finansieringsfrågor. Det först startade kooperativet Fagor Electrodomesticos som tillverkat hushållsmaskiner, t.ex. tvättmaskiner gick nyligen i konkurs. Fagor hade som mest 1800 anställda. Då Fagor var en föregångare i Mondragon kooperativen var företagets existens ett viktigt symbolvärde. Mondragonkooperativen tillförde därför stora ekonomiska satsningar, euro, i syfte att rädda företaget. Efterhand insåg man dock att företaget inte kunde räddas. Konkursen uppmärksammades i stora delar av världen och vändes till att vara beviset på kooperationens svaghet. Orsaken till konkursen var den svaga byggsektorn i samband med finanskrisen, främst i Spanien men också i stora delar av övriga världen. Fler än 25 traditionella vinstmaximerande företag inom samma bransch gick också i konkurs ungefär samtidigt. I samband med att man insåg att Fagor inte kunde räddas satsades extra resurser i deras gemensamma socialförsäkringssystem. 600 av de anställda/medlemmarna erbjöds arbete i andra företag tillhörande Mondragonkooperativen. Medlemmar äldre än 55 år erbjöds förtidspension och andra finns idag som arbetssökande inom det egna försäkringssystemet. I oktober 2014 var ca 35 tidigare anställda inom Fagor fortsatt arbetssökande men förhoppningen var att dessa skulle erbjudas anställning/medlemskap i nystartat företag i Fagors gamla lokaler. Under åren har Mondragonkooperativen utvecklat fyra ben, finansiering, socialt försäkringssystem, utbildning och innovation, se längre ner. Att skapa arbetstillfällen och medlemskap (demokratiskt företagande) tycks utgöra grundbult för organisering och utveckling. I syfte att lyckas har man också påverkat lagstiftning och politik, där bl.a. de kooperativa lagtexterna förändrats efter påverkan av Mondragonkooperativen. Idag kan man t.ex. starta arbetskooperativ med enkom två medlemmar för att senast efter tre år vara som minst tre medlemmar. Man har vidare påverkat lagstiftning kopplat till det man kallar Mixedkooperativ. Då utgångspunkten i Mondragonkooperativen är tilltron till anställda/arbetarnas förmåga har Mixedkooperativ ersatt konsumentkooperationen. Således ägs deras motsvarighet till Konsum Eroski, till hälften av anställda. Den andra hälften ägs av konsumenterna. Förutom den kooperativa värdegrunden med ett gemensamt arbetarägande, uppvisar Cooperativa Mondragon en intressant organisation och struktur runt verksamheten där de olika kooperativa verksamheterna samverkar sinsemellan och delar på resurser och kompetens. Mondragonkooperativens långa historia med en trygg, hållbar och stabil grund medför även en trygghet för såväl verksamheterna som de anställda och dessutom en möjlighet att klara av konjunktursvängningar och omvärldsförändringar. Cooperativa Mondragon bygger på grundpelarna i demokrati, solidaritet, medbestämmande och innovation. De arbetar utifrån perspektivet att människor är resurserna och att pengar är verktyg och att såväl medlemmar som medarbetare har rösträtt. Att ett stort fokus ligger på just innovation och utveckling upplevs som mycket imponerande. 4

5 2.2 Baskien goverment social economy, Maria Ubarretxena Cid, Directora De Economia Social. Maria Ubarretxena Cid (MUC) beskrev hur Baskiens politiska system var organiserat. Där fanns tre prioriterade målsättningar: Sysselsättning och människor, Fred och samexistens samt en ny politisk status för Euskadi. Relaterat till kooperativutveckling verkade man för att: Främja den kooperativa sektorn, den sociala ekonomin och företagens sociala ansvar, stödja lokal ekonomisk utveckling och en modell som fokuserar på individen MUC påvisade att invånare i Euskadi (Baskien) motsvarar 4,9 % av Spaniens befolkning men att 10,45 % av Spaniens ekonomi och 9,2 % av dess export finns i Euskadi regionen. MUC menade att Mondragonkooperationens framgångar var största enskilda faktor till regionens framgångar. Relaterat till detta var den nyligen genomförda folkomröstningen i Skottland intressant liksom de diskussioner som pågår i Katalonien relaterat till övriga Spanien om självständighet. MUC pekade på att kooperationen i Baskien är betydligt större än Mondragon. Det finns idag mer än kooperativa företag i regionen som omsätter mer än 10 miljarder Euro. Baskiens lag för kooperativa företag är från 1993 men har modifierats ett par gånger. Där finns en specifik lag för små kooperativa företag från Lagtexterna har påverkats av Mondragonkooperativen, vilka påverkat politikerna utifrån deras erfarenheter. Idag är också den spanska lagtexten för kooperation i stort sett densamma som den som gäller i Baskien. Regionen supportar idag ett entreprenörskapstänk riktat mot konstitution och omvandling av företag till kooperativt företagande, vägledning och råd är avgiftsfritt och medel finns avsatta till förstudier och företagskuvöser. Ett arbete som 2013 resulterade i 205 nya registrerade projekt och 181 nya företag. Ett intressant verktyg kopplat till studerande var konceptet Junior Cooperatives vilket kan jämföras med Ung Företagsamhet i Sverige, fast inriktat mot kooperativt företagande. MUC påvisade också att OINARRI, skapad på initiativ från federationen av Baskiska kooperativ och Asle 1996 haft stor betydelse avseende finansieringsfrågor relaterat till kooperation och social ekonomi, 2.3 Mondragon de 4 benen a) Bank och finansiering, Mikel Lezamiz Ett av kooperativen i Mondragon är den kooperativa banken, LABORAL kutxa, som bildades 1959, 10 % av medlemsföretagens överskott går till gemensamma Mondragonkooperativen vilka ligger bakom olika satsningar så som den gemensamma banken. 25 % av intäkter ska satsas på sociala åtgärder och kooperativa sysselsättningsskapande verksamheter. b) Socialt försäkringssystem, Mikel Lezamiz Mondragonkooperativen har skapat och utvecklat eget socialförsäkringssystem, LagunAro, vari arbetsgivaravgifter betalas in till. Således betalar man bara en liten del till det nationella systemet och hanterar detta på egen hand. Betydelsen har blivit att arbetsgivaravgifterna är något lägre än vad det är i det nationella systemet. Samtidigt är tryggheten större, med t.ex. bättre sjuklön och arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsskyddet ger bl.a. sjuklön om 80 % av lönen från dag 1, efter tre veckor 90 % av lönen. Systemet tillhandahåller pensionsersättning liksom ersättningar vid skador etc. 5

6 En förklaring till att LagunAro kan erbjuda högre ersättningar trots att arbetsgivaravgiften är lägre än i motsvarande nationellt system förklaras av Mondragonkooperativens grundläggande prioritering gällande att skapa arbetstillfällen, med resultat att kostnader för arbetslöshetsförsäkringar blir lägre än i riket. LagunAro, c) Utbildning Universitetet, Inaki Hurtado, professor and in charge of International projects Universitetet består av tre olika fakulteter, Industri - Innovation - mukom.mondragon.edu och Gastronomi - mukom.mondragon. edu/mutb/en. De tre fakulteterna var organiserade var för sig men alla i kooperativ form med tre lika stora medlemskårer (relaterat till ledning/styrelse). 1/3 var studerande, 1/3 utbildare/anställda och 1/3 Mondragonkooperativen (näringslivet). Studenter betalar avgift om 7500 euro varav 6 euro är för medlemskap (insats) Detta motsvarar vad en avgift till universiteten i Spanien normalt är. Anställda medverkar med insats om euro och företag om 1000 euro. Styrelsen består av 12 personer, 4 från respektive gruppering. Efter universitetsstudier går 25 % av eleverna vidare inom kooperativt företagande. I samtliga fakulteter var kooperation, kooperativt ledarskap liksom entreprenörskap viktiga delmoment. d) Innovation Saiolan, Isabel Uribe, Saiolan är Mondragons innovationscentra med tydlig koppling till universitetet. Det startades år 1984 utifrån behov av att skapa fler arbetstillfällen och fler företag utifrån innovationsprocesser. Man tar sin utgångspunkt i hur man får vem som helst att starta företag. Resonemanget bygger på att alla tillskillnad mot förr har tillgång till kompetens, alla har utbildning och internet skapar möjligheter för kunskap till alla. I detta arbete finns fyra ingångar : Idén, Entreprenören, Finans och mentorskap, studerande och experimenterande. Saiolan är finansierat av LABORAL kutxa och dess fond tillsammans med Mondragon- kooperativen. Kopplingen till universitetet innefattar dels möjligheter för studerande men också kompetens från utbildare. Likaledes kan företag utveckla innovationer inom Saiolan. Kopplat till verksamhet finns en stor företagsinkubator. Relaterat till svenska/värmländska förhållande kan Saiolan liknas med en blandning av Drivhuset, forskningsmiljöer och Innova. Mondragonkooperativens olika kompetensområden stärker konceptet ytterligare exempelvis genom det kooperativ som finns verksamt och lokaliserade i samma byggnation som Saiolan, i syfte att supporta patentansökningar. Isabel Uribe påvisade ett stor antal innovativa processer som pågick just nu bl.a. i form av ett samverkansprojekt med organisation i Canada avseende vattenrening. Vidare fanns en ny knäprotes under utveckling liksom en automatisk doseringsmaskin för mediciner liksom nya energilösningar m.fl. Vi besökte också ett nystartat företag (i inkubatorverksamhet) vilka utvecklade nya cyklar. I lokalen fanns ett stort antal mindre kooperativa och andra företag. 6

7 Vi passerade bland annat ett kooperativ som samordnade inköp och på så sätt kunde erbjuda låga priser. T.ex. kunde datorer tillhandahållas till kostnader 60% lägre än om man gjorde egna enstaka inköp. 2.4 Union Co-ops Union Co-ops modell är en modell som utvecklats (utvecklas nu) i samverkan mellan Nordamerikas största industrifack, Stelworkers, och Mondragon kooperativen. 1worker1vote.org/union-co-ops, United Steelworkers President Leo Gerard menar Too often we have seen Wall Street hollow out companies by draining their cash and assets and hollow out communities by shedding jobs and shuttering plants. We need a new business model that invests in workers and invests in communities. Modellen kan beskrivas så att de anställda på företaget är medlemmar/delägare utifrån principen en medlem en röst. Dess högst beslutande organ (föreningsstämma, bolagsstämma) väljer dels styrelse, dels fackliga företrädare. Styrelsen ansvarar gentemot medlemmarna för företagets förvaltning. Styrelsen tillsätter också företagsledning. De fackliga företrädarna företräder medlemmarna inom Stelworkers. Företagets ledningsgrupp och de fackliga företrädarna förhandlar avseende arbetstid, löner etc. Inom Steelworkers kopplar man också an till försäkringssystem och solidaritetssystem. 2.5 Mixed Coop, Mikel Lezamiz Utgångspunkten i Cooperativa Mondragon är arbete och delaktighet. M.L ifrågasätter i detta perspektiv Värmlandskooperativen och tillika Coompanions organisation. När M.L förstår att medlemmar hos oss är andra aktörer vilka vill medverka till kooperativ utveckling frågar han vilka som å de faktum är bäst på att åstadkomma kooperativ utveckling praktiskt, anställda eller medlemmarna. Vi enas om att kompetensen finns hos anställda men att medlemmarna är viktigt incitament. M.L menar att Mixed Coop skulle öka drivkrafterna, att våra organisationer skulle effektiviseras. Styrelsen skulle sedan väljas så att hälften av ledamöterna kom från de anställda och hälften från dagens medlemmar. Ordförande skulle utses bland nuvarande medlemmar. De kooperativ som av tradition i omvärlden är organiserade som konsumentkooperativ är i Mondragon organiserade som Mixed Coop. 2.6 Mondragon internationellt, Mikel Lezamiz Mondragonkooperativen har en omfattande internationell affärsverksamhet och finns i princip i hela världen, varav Europa, USA, Brasilien och Kina dominerar. M.L berättar att man inom Mondragonkooperativen strategiskt arbetar för att skapa affärer. Enligt M.L finns t.ex. drygt 30 personer bara i USA i syfte att skapa samverkan och affärer mellan Mondragonföretag och amerikanska marknaden. Många av de innovationer som utvecklas i Mondragon är behov man hittar i andra länder. M.L har dock inga exempel på projekt i Sverige utöver ett relativt litet arbete som gjorts kopplat till Volvo i Skövde. 7

8 3. LES SCOP Biarritz, Frankrike LES SCOP, Sociétés coopératives et participatives Mathieu LARRODÉ, Délégué Régional Organisationen är uppbyggd i ett underifrån perspektiv vari kooperativen är medlemmar. I Frankrike finns 13 regionala utvecklingscentrum s.k Regional Unions, samt en paraplyorganisation. Man har i dagsläget medlemmar. Man såg en tydlig ökning av medlemmar under 2009, i samband med finanskrisen. Lagar avseende kooperativt företagande och social ekonomi har utvecklats och bidragit till ökningstakten i denna sektor. Kooperativa företag är vanligast inom servicesektorn och industri (construction) men finns också i många andra områden som handel, transport, energi etc. En Scoop (Société kooperativ) är ett kooperativ där de anställda äger större delen av aktiekapitalet, där anställda väljer ledning, aktivt deltar i beslutandeprocessen och delar vinsterna efter demokratiska kooperativa principer. En medlem en röst gäller oavsett hur aktiefördelning ser ut. Det finns en särskild lagstiftning från 1979 för Scoop. I Frankrike har kooperativa övertagande såväl i företag med dålig lönsamhet som i samband med generationsskifte ökat markant. I samband med personalövertagande behövs utbildning och finansieringslösningar. Avseende finansieringslösningar arbetar man nära den kooperativa banken, Credit Cooperatif, En företrädare för banken närvarade och berättade bl.a. att Credit Cooperatif startade Kunder idag är mestadels olika företag, Scops och ekonomiska grupperingar så som t.ex. producentkooperativ. Man arbetar aktivt för att hitta verktyg för kooperativens kapitalbehov och då i nära samverkan med företagen. Bl.a. utvecklades ett garantisystem i syfte att hjälpa företag genom den ekonomiska krisen. Vid personalövertagande jobbar man med finansieringsmodeller vari en väsentlig del är insatsen. Insatsen betalas genom avdrag på lön motsvarande 5 månadslöner. Också företagets överskott kopplades till finansiering på sådant sätt att det utgör säkerhet gentemot bank. Delar av överskottet fonderades i en slags reservfond. Fackföreningsrörelsen reagerar inte i samband med personalövertagande, man tolkar detta som att de varken är för eller emot. Dock menar facken att arbetare inte ska behöva betala för att arbeta, vilket man de facto gör i kooperativ (genom sin insats). Det finns arbetsmaterial motsvarande det vi sett i Storbritannien avseende personalföretagande, La transformation dássociation en coopérative är ett sådant exempel. 8

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna det innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Här bedömer du om företaget uppfyller de baskrav som VINNNOVA och Coompanion har beslutat om.

Här bedömer du om företaget uppfyller de baskrav som VINNNOVA och Coompanion har beslutat om. Checklista rådgivare Coompanions uppdrag är att dela ut innovationscheckar till företag som har en tillväxtpotential och som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening

Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening Årsredovisning med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012 Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning Verksamhetsberättelse Ordföranden

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Upplägg Ett framväxande och brokigt fält Några sociologiska

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kooperativt foretagande fornyar naringslivet

Kooperativt foretagande fornyar naringslivet Kooperativt foretagande fornyar naringslivet Kooperativt företagande förnyar näringslivet Fakta om kooperativt företagande, nr 1.2008, årgång 3 Coompanion Kooperativ Utveckling Vi gör företagare av fler

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen Lars M Andersson, arkitekten bakom Kommuninvest engageras runt om i världen för att berätta om

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer