Studieresa oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa 13-17 oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP"

Transkript

1 Studieresa oktober 2014 Cooperativa Mondragon och LES SCOP

2 1. Sammanfattning avseende våra lärdomar från studieresan relaterat till Svenska förhållanden. a) Sammanhanget Mondragon Mondragon Cooperativa som företeelse är unik i ett globalt perspektiv. Med utgångspunkt i att arbetstillfällen, delad kunskap och delaktighet är framgångsfaktorer har ett system skapats med resultat som återges nedan. Dess system är baserat på kooperativa värderingar och man har sedan starten 1956 kunnat utvecklas till att utgöra en betydande tillväxtfaktor som efterhand kompletterats med innovativa modeller och strukturer för utveckling av nya företag och därmed arbetstillfällen. Idén om att en svensk region målmedvetet skulle satsa utifrån perspektivet anställda, delaktighet och demokrati samt bidra till utveckling av lärcentrum, innovativa miljöer utifrån Mondragons principer avseende medarbetaägande är förmodligen långsökt. Sammanhanget Mondragon bedömer vi således i princip omöjligt att skapa en svensk motsvarighet till. Dock kan man inte låta bli att tänka tanken att en region vågade tänka nytt med i svenska ögon nya innovativa affärsmodeller och strategier med utgångspunkt i delägarskap och arbete. b) Politikens betydelse för kooperativ utveckling Vår uppfattning är att det i synnerhet i Baskien men också generellt i Spanien finns en hög tilltro till kooperationens förmåga att skapa företag, delägarskap, arbetstillfällen och nya innovationer. Också i Spanien krävs det opinionsbildande etc. i syfte att påverka i frågor som lagtexter, förordningar och riktade satsningar. Vi konstaterade att det fanns en hög tillit till kooperativa modeller och organisationer som verkade för att utveckla sektorn. Således såg man också resultat i form av att man politiskt ändrade lagtexter och genomförde offensiva satsningar i form av bl.a. Junior Cooperatives, se nedan. Relaterat till svenska förhållanden var det betydande skillnad. Lagen om ekonomisk förening har varit i ett utredande läge i snart fyra år. Satsningar på kooperativt företagande i landet relaterat till övrig företagsutveckling måste anses milt uttryckt blygsam. En ökad satsning på kooperativ utveckling i landet måste dock ses som fullt möjlig. c) Kooperativ bank Faktum är att Sverige tillhör ett av få länder, som allt sedan Föreningsbanken ombildades saknar en kooperativ bank av betydelse. De svenska kooperativa bankerna Ekobanken och JAK banken är i jämförelse mycket marginella. Som jämförelse sker 60% av fransmännens sparande i kooperativa banker. New Economic Foudation (NEF) presenterade innevarande år en rapport vari man bl.a. bevisar att kooperativa banker presterar bättre än traditionella banker på en rad områden, bl.a. avseende dess bidrag till den lokala ekonomin. Rapporten finns på: nefoundation/051add837ec5b0ca02_s2m6bo0c0.pdf Vi bedömer det inte som realistiskt att vi under överskådlig tid kan komma att ha en svensk kooperativ bank av betydelse. Inte heller är det realistiskt att någon kooperativ bank hemmahörande i annat land etablerar sig i vårt land. Dock kan man verka för ökad samverkan med traditionell bank och i syfte att utveckla Mikrofonder, och andra kompletterande finansieringsmodeller. Möjligen kan vi också i samverkan med traditionella banker skapa modell(er) som påminner om den som utvecklats i Frankrike kopplat till personalövertagande och beskrivs nedan. d) Universitet, Högskola Mondragons organisation med delägarskap är intressant. Vår bedömning är att den modellen inte kan amplifieras på Sverige, också att det heller inte bedöms viktigt. Dock var det tydligt hur kooperation och inte minst kooperativt ledarskap var prioriterade kunskaper att förmedla till studerande oavsett fakultet. I relation till svenska förhållande skulle det vara av stor betydelse om kooperativt företagande inte diskriminerades utan istället förmedlades på likartade villkor som andra mera traditionella former för företagande hanteras i undervisningssammanhang. Vidare vore det önskvärt om ett universitet i landet utvecklade spetskompetens vari ledarskapsutbildningar erbjöds, forskningen avseende kooperation utvecklades och i dess förlängning en professur i kooperation tillsattes. 2

3 e) Kooperation och fackföreningsrörelsen Den modell som beskrivs nedan avseende Union Coops i samverkan mellan United Stelworkers och Cooperativa Mondragon är intressant relaterat till vårt land. Även om fackföreningsrörelsen i vårt land i historiskt perspektiv inte supportat utveckling av arbetskooperativ/ medarbetarägda företag bedömer vi att man likt United Stelworkers, se nedan, också kan komma göra bedömningen att nya affärsmodeller vilka investerar i arbetarna och samhällt behövs. Vi menar att Union Coops modellen mycket väl kan komma att diskuteras i vårt land, att modellen skulle kunna anpassas till svenska förutsättningar och prövas i skarpt läge. Måhända kan United Stelworkers svenska motsvarighet IF Metall var först att närmare studera konceptet Union Coops. f) Mixed Coop Tillskillnad mot i Baskien/Spanien krävs inte att lagtexten (Lagen om ekonomiska föreningar) skrivs om i syfte att skapa Mixed Coop. Vi ser Mixed Coop som intressant i syfte att öka de anställdas inflytande inom konsumentkooperationen. I ett första steg kan vi utgå från egna organisationen, Värmlandskooperativen och Coompanion. Måhända skulle också Mixed modell kunna utgöra ny affärsmodell inom t.ex. skola-, vård- och omsorgssektorn, vilken till sin struktur/organisation då kan tänkas svara upp mot en del aktuella politiska spörsmål. g) Lön som insats- för generationsväxling av företag Den franska modell som beskrivs nedan är synnerligen intressant och oprövad så vitt vi vet i vårt land. Vid ett personalövertagande av specifikt välfungerande företag bygger modellen på att anställda avsätter viss procentsats av lön och att dessa medel läggs till insatskapitalet. Gentemot långivande bank avtalar man avsättningens storlek och den nivå man skall nå. Banken ser detta som säkerhet för utställda lån. Ett räkneexempel avseende företag med 10 anställda och snittlön om kr vilka avsätter 10 % av lön skulle öka insatsen med kr per månad eller kr på ett år. Eftersom medlen kopplas till insatsen har medlem vid avgång normalt rätt att få tillbaka inbetalda insatser varför man också kan se modellen som eget sparande. 2. Cooperativa Mondragon 2.1 Mondragon Historia och allmänna upplysningar, Mikel Lezamiz-Director of Co-operativa Mondragon Cooperativa Mondragon är en centralorganisation för kooperativ med säte i staden Mondragón/Arrasate i Baskien, Spanien. Cirka 150 kooperativa företag och ca 100 andra företag med drygt medlemmar ingår idag i organisationen. Totalt finns idag ca anställda inom Mondragonorganisationen. Det första Mondragonkooperativet grundades år 1956 av en katolsk präst, Jose Maria Arizmendiarrieta (JMA). Idén byggde på att företag utvecklas bäst om de anställda/arbetarna är dess ägare och därmed på lika villkor deltar ibeslutsprocesser. Idag med ca 150 olika kooperativ finns ca 45 % av de anställda i Baskien, ca 40 % i andra delar av Spanien medan resterande ca 15 % finns i övriga världen. Verksamhetsmässigt finns ca 45 % relaterat till industri, ca 40 % handel, ca 3 % finanssektorn och resterande ca 2 % inom tjänstesektorn. Medlemskap i de kooperativa företagen erbjuds man normalt efter 1-2 år och absolut senast efter 3 års anställning. Som medlem äger man en andel (en röst) varvid man kan delta i alla viktiga beslut såsom t.ex. val av styrelse. 3

4 Styrelsen utser företagets ledning. De enskilda kooperativen är i sin tur medlemmar i Mondragons övergripande kooperativ där gemensamma beslut fattas. Exempelvis kan aldrig löneskillnaden mellan lägst och högst betald vara större än 6,5 gånger. Likaledes finns övergripande beslut avseende försäkringssystem och finansieringsfrågor. Det först startade kooperativet Fagor Electrodomesticos som tillverkat hushållsmaskiner, t.ex. tvättmaskiner gick nyligen i konkurs. Fagor hade som mest 1800 anställda. Då Fagor var en föregångare i Mondragon kooperativen var företagets existens ett viktigt symbolvärde. Mondragonkooperativen tillförde därför stora ekonomiska satsningar, euro, i syfte att rädda företaget. Efterhand insåg man dock att företaget inte kunde räddas. Konkursen uppmärksammades i stora delar av världen och vändes till att vara beviset på kooperationens svaghet. Orsaken till konkursen var den svaga byggsektorn i samband med finanskrisen, främst i Spanien men också i stora delar av övriga världen. Fler än 25 traditionella vinstmaximerande företag inom samma bransch gick också i konkurs ungefär samtidigt. I samband med att man insåg att Fagor inte kunde räddas satsades extra resurser i deras gemensamma socialförsäkringssystem. 600 av de anställda/medlemmarna erbjöds arbete i andra företag tillhörande Mondragonkooperativen. Medlemmar äldre än 55 år erbjöds förtidspension och andra finns idag som arbetssökande inom det egna försäkringssystemet. I oktober 2014 var ca 35 tidigare anställda inom Fagor fortsatt arbetssökande men förhoppningen var att dessa skulle erbjudas anställning/medlemskap i nystartat företag i Fagors gamla lokaler. Under åren har Mondragonkooperativen utvecklat fyra ben, finansiering, socialt försäkringssystem, utbildning och innovation, se längre ner. Att skapa arbetstillfällen och medlemskap (demokratiskt företagande) tycks utgöra grundbult för organisering och utveckling. I syfte att lyckas har man också påverkat lagstiftning och politik, där bl.a. de kooperativa lagtexterna förändrats efter påverkan av Mondragonkooperativen. Idag kan man t.ex. starta arbetskooperativ med enkom två medlemmar för att senast efter tre år vara som minst tre medlemmar. Man har vidare påverkat lagstiftning kopplat till det man kallar Mixedkooperativ. Då utgångspunkten i Mondragonkooperativen är tilltron till anställda/arbetarnas förmåga har Mixedkooperativ ersatt konsumentkooperationen. Således ägs deras motsvarighet till Konsum Eroski, till hälften av anställda. Den andra hälften ägs av konsumenterna. Förutom den kooperativa värdegrunden med ett gemensamt arbetarägande, uppvisar Cooperativa Mondragon en intressant organisation och struktur runt verksamheten där de olika kooperativa verksamheterna samverkar sinsemellan och delar på resurser och kompetens. Mondragonkooperativens långa historia med en trygg, hållbar och stabil grund medför även en trygghet för såväl verksamheterna som de anställda och dessutom en möjlighet att klara av konjunktursvängningar och omvärldsförändringar. Cooperativa Mondragon bygger på grundpelarna i demokrati, solidaritet, medbestämmande och innovation. De arbetar utifrån perspektivet att människor är resurserna och att pengar är verktyg och att såväl medlemmar som medarbetare har rösträtt. Att ett stort fokus ligger på just innovation och utveckling upplevs som mycket imponerande. 4

5 2.2 Baskien goverment social economy, Maria Ubarretxena Cid, Directora De Economia Social. Maria Ubarretxena Cid (MUC) beskrev hur Baskiens politiska system var organiserat. Där fanns tre prioriterade målsättningar: Sysselsättning och människor, Fred och samexistens samt en ny politisk status för Euskadi. Relaterat till kooperativutveckling verkade man för att: Främja den kooperativa sektorn, den sociala ekonomin och företagens sociala ansvar, stödja lokal ekonomisk utveckling och en modell som fokuserar på individen MUC påvisade att invånare i Euskadi (Baskien) motsvarar 4,9 % av Spaniens befolkning men att 10,45 % av Spaniens ekonomi och 9,2 % av dess export finns i Euskadi regionen. MUC menade att Mondragonkooperationens framgångar var största enskilda faktor till regionens framgångar. Relaterat till detta var den nyligen genomförda folkomröstningen i Skottland intressant liksom de diskussioner som pågår i Katalonien relaterat till övriga Spanien om självständighet. MUC pekade på att kooperationen i Baskien är betydligt större än Mondragon. Det finns idag mer än kooperativa företag i regionen som omsätter mer än 10 miljarder Euro. Baskiens lag för kooperativa företag är från 1993 men har modifierats ett par gånger. Där finns en specifik lag för små kooperativa företag från Lagtexterna har påverkats av Mondragonkooperativen, vilka påverkat politikerna utifrån deras erfarenheter. Idag är också den spanska lagtexten för kooperation i stort sett densamma som den som gäller i Baskien. Regionen supportar idag ett entreprenörskapstänk riktat mot konstitution och omvandling av företag till kooperativt företagande, vägledning och råd är avgiftsfritt och medel finns avsatta till förstudier och företagskuvöser. Ett arbete som 2013 resulterade i 205 nya registrerade projekt och 181 nya företag. Ett intressant verktyg kopplat till studerande var konceptet Junior Cooperatives vilket kan jämföras med Ung Företagsamhet i Sverige, fast inriktat mot kooperativt företagande. MUC påvisade också att OINARRI, skapad på initiativ från federationen av Baskiska kooperativ och Asle 1996 haft stor betydelse avseende finansieringsfrågor relaterat till kooperation och social ekonomi, 2.3 Mondragon de 4 benen a) Bank och finansiering, Mikel Lezamiz Ett av kooperativen i Mondragon är den kooperativa banken, LABORAL kutxa, som bildades 1959, 10 % av medlemsföretagens överskott går till gemensamma Mondragonkooperativen vilka ligger bakom olika satsningar så som den gemensamma banken. 25 % av intäkter ska satsas på sociala åtgärder och kooperativa sysselsättningsskapande verksamheter. b) Socialt försäkringssystem, Mikel Lezamiz Mondragonkooperativen har skapat och utvecklat eget socialförsäkringssystem, LagunAro, vari arbetsgivaravgifter betalas in till. Således betalar man bara en liten del till det nationella systemet och hanterar detta på egen hand. Betydelsen har blivit att arbetsgivaravgifterna är något lägre än vad det är i det nationella systemet. Samtidigt är tryggheten större, med t.ex. bättre sjuklön och arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsskyddet ger bl.a. sjuklön om 80 % av lönen från dag 1, efter tre veckor 90 % av lönen. Systemet tillhandahåller pensionsersättning liksom ersättningar vid skador etc. 5

6 En förklaring till att LagunAro kan erbjuda högre ersättningar trots att arbetsgivaravgiften är lägre än i motsvarande nationellt system förklaras av Mondragonkooperativens grundläggande prioritering gällande att skapa arbetstillfällen, med resultat att kostnader för arbetslöshetsförsäkringar blir lägre än i riket. LagunAro, c) Utbildning Universitetet, Inaki Hurtado, professor and in charge of International projects Universitetet består av tre olika fakulteter, Industri - Innovation - mukom.mondragon.edu och Gastronomi - mukom.mondragon. edu/mutb/en. De tre fakulteterna var organiserade var för sig men alla i kooperativ form med tre lika stora medlemskårer (relaterat till ledning/styrelse). 1/3 var studerande, 1/3 utbildare/anställda och 1/3 Mondragonkooperativen (näringslivet). Studenter betalar avgift om 7500 euro varav 6 euro är för medlemskap (insats) Detta motsvarar vad en avgift till universiteten i Spanien normalt är. Anställda medverkar med insats om euro och företag om 1000 euro. Styrelsen består av 12 personer, 4 från respektive gruppering. Efter universitetsstudier går 25 % av eleverna vidare inom kooperativt företagande. I samtliga fakulteter var kooperation, kooperativt ledarskap liksom entreprenörskap viktiga delmoment. d) Innovation Saiolan, Isabel Uribe, Saiolan är Mondragons innovationscentra med tydlig koppling till universitetet. Det startades år 1984 utifrån behov av att skapa fler arbetstillfällen och fler företag utifrån innovationsprocesser. Man tar sin utgångspunkt i hur man får vem som helst att starta företag. Resonemanget bygger på att alla tillskillnad mot förr har tillgång till kompetens, alla har utbildning och internet skapar möjligheter för kunskap till alla. I detta arbete finns fyra ingångar : Idén, Entreprenören, Finans och mentorskap, studerande och experimenterande. Saiolan är finansierat av LABORAL kutxa och dess fond tillsammans med Mondragon- kooperativen. Kopplingen till universitetet innefattar dels möjligheter för studerande men också kompetens från utbildare. Likaledes kan företag utveckla innovationer inom Saiolan. Kopplat till verksamhet finns en stor företagsinkubator. Relaterat till svenska/värmländska förhållande kan Saiolan liknas med en blandning av Drivhuset, forskningsmiljöer och Innova. Mondragonkooperativens olika kompetensområden stärker konceptet ytterligare exempelvis genom det kooperativ som finns verksamt och lokaliserade i samma byggnation som Saiolan, i syfte att supporta patentansökningar. Isabel Uribe påvisade ett stor antal innovativa processer som pågick just nu bl.a. i form av ett samverkansprojekt med organisation i Canada avseende vattenrening. Vidare fanns en ny knäprotes under utveckling liksom en automatisk doseringsmaskin för mediciner liksom nya energilösningar m.fl. Vi besökte också ett nystartat företag (i inkubatorverksamhet) vilka utvecklade nya cyklar. I lokalen fanns ett stort antal mindre kooperativa och andra företag. 6

7 Vi passerade bland annat ett kooperativ som samordnade inköp och på så sätt kunde erbjuda låga priser. T.ex. kunde datorer tillhandahållas till kostnader 60% lägre än om man gjorde egna enstaka inköp. 2.4 Union Co-ops Union Co-ops modell är en modell som utvecklats (utvecklas nu) i samverkan mellan Nordamerikas största industrifack, Stelworkers, och Mondragon kooperativen. 1worker1vote.org/union-co-ops, United Steelworkers President Leo Gerard menar Too often we have seen Wall Street hollow out companies by draining their cash and assets and hollow out communities by shedding jobs and shuttering plants. We need a new business model that invests in workers and invests in communities. Modellen kan beskrivas så att de anställda på företaget är medlemmar/delägare utifrån principen en medlem en röst. Dess högst beslutande organ (föreningsstämma, bolagsstämma) väljer dels styrelse, dels fackliga företrädare. Styrelsen ansvarar gentemot medlemmarna för företagets förvaltning. Styrelsen tillsätter också företagsledning. De fackliga företrädarna företräder medlemmarna inom Stelworkers. Företagets ledningsgrupp och de fackliga företrädarna förhandlar avseende arbetstid, löner etc. Inom Steelworkers kopplar man också an till försäkringssystem och solidaritetssystem. 2.5 Mixed Coop, Mikel Lezamiz Utgångspunkten i Cooperativa Mondragon är arbete och delaktighet. M.L ifrågasätter i detta perspektiv Värmlandskooperativen och tillika Coompanions organisation. När M.L förstår att medlemmar hos oss är andra aktörer vilka vill medverka till kooperativ utveckling frågar han vilka som å de faktum är bäst på att åstadkomma kooperativ utveckling praktiskt, anställda eller medlemmarna. Vi enas om att kompetensen finns hos anställda men att medlemmarna är viktigt incitament. M.L menar att Mixed Coop skulle öka drivkrafterna, att våra organisationer skulle effektiviseras. Styrelsen skulle sedan väljas så att hälften av ledamöterna kom från de anställda och hälften från dagens medlemmar. Ordförande skulle utses bland nuvarande medlemmar. De kooperativ som av tradition i omvärlden är organiserade som konsumentkooperativ är i Mondragon organiserade som Mixed Coop. 2.6 Mondragon internationellt, Mikel Lezamiz Mondragonkooperativen har en omfattande internationell affärsverksamhet och finns i princip i hela världen, varav Europa, USA, Brasilien och Kina dominerar. M.L berättar att man inom Mondragonkooperativen strategiskt arbetar för att skapa affärer. Enligt M.L finns t.ex. drygt 30 personer bara i USA i syfte att skapa samverkan och affärer mellan Mondragonföretag och amerikanska marknaden. Många av de innovationer som utvecklas i Mondragon är behov man hittar i andra länder. M.L har dock inga exempel på projekt i Sverige utöver ett relativt litet arbete som gjorts kopplat till Volvo i Skövde. 7

8 3. LES SCOP Biarritz, Frankrike LES SCOP, Sociétés coopératives et participatives Mathieu LARRODÉ, Délégué Régional Organisationen är uppbyggd i ett underifrån perspektiv vari kooperativen är medlemmar. I Frankrike finns 13 regionala utvecklingscentrum s.k Regional Unions, samt en paraplyorganisation. Man har i dagsläget medlemmar. Man såg en tydlig ökning av medlemmar under 2009, i samband med finanskrisen. Lagar avseende kooperativt företagande och social ekonomi har utvecklats och bidragit till ökningstakten i denna sektor. Kooperativa företag är vanligast inom servicesektorn och industri (construction) men finns också i många andra områden som handel, transport, energi etc. En Scoop (Société kooperativ) är ett kooperativ där de anställda äger större delen av aktiekapitalet, där anställda väljer ledning, aktivt deltar i beslutandeprocessen och delar vinsterna efter demokratiska kooperativa principer. En medlem en röst gäller oavsett hur aktiefördelning ser ut. Det finns en särskild lagstiftning från 1979 för Scoop. I Frankrike har kooperativa övertagande såväl i företag med dålig lönsamhet som i samband med generationsskifte ökat markant. I samband med personalövertagande behövs utbildning och finansieringslösningar. Avseende finansieringslösningar arbetar man nära den kooperativa banken, Credit Cooperatif, En företrädare för banken närvarade och berättade bl.a. att Credit Cooperatif startade Kunder idag är mestadels olika företag, Scops och ekonomiska grupperingar så som t.ex. producentkooperativ. Man arbetar aktivt för att hitta verktyg för kooperativens kapitalbehov och då i nära samverkan med företagen. Bl.a. utvecklades ett garantisystem i syfte att hjälpa företag genom den ekonomiska krisen. Vid personalövertagande jobbar man med finansieringsmodeller vari en väsentlig del är insatsen. Insatsen betalas genom avdrag på lön motsvarande 5 månadslöner. Också företagets överskott kopplades till finansiering på sådant sätt att det utgör säkerhet gentemot bank. Delar av överskottet fonderades i en slags reservfond. Fackföreningsrörelsen reagerar inte i samband med personalövertagande, man tolkar detta som att de varken är för eller emot. Dock menar facken att arbetare inte ska behöva betala för att arbeta, vilket man de facto gör i kooperativ (genom sin insats). Det finns arbetsmaterial motsvarande det vi sett i Storbritannien avseende personalföretagande, La transformation dássociation en coopérative är ett sådant exempel. 8

Två kooperativa modeller baserade på samhällsutmaningar

Två kooperativa modeller baserade på samhällsutmaningar Två kooperativa modeller baserade på samhällsutmaningar Innehåll I Mondragonkooperativen 3 I: I José Maria Arizmendlarrleta - en katolsk präst 3 I: II Mondragon kooperationen idag 4 I: III Vad betyder

Läs mer

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften. Uppgifter om utvecklingsidén Reviderad ansökan 16-03-07 efter PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mall för slutrapportering förstudie

Mall för slutrapportering förstudie Mall för slutrapportering förstudie 18 utvecklingsgrupperna processar nu vidare inför kommande utlysningar, en del satsar på PO1 (30 miljoner) och en del på PO2 (50 miljoner) till hösten. Oavsett vilket

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin

Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin Till: Region Värmland Box 1022 651 15 Karlstad Att: Ann Otto Nemes Bo- Josef Eriksson För kännedom: Tomas Riste Catarina Segersten Larsson Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN:

LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN: LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN: 2014-07- 01 2014-08- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31

LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31 LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Utbildning: Socialt företagande i praktiken

Utbildning: Socialt företagande i praktiken Utbildning: Socialt företagande i praktiken Coompanion genomför ett omfattande arbete för att fler sociala företag ska etablera sig i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Därför erbjuder Coompanion nu

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer