1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem"

Transkript

1 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén Dnr Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Införa valfrihetssystem enligt LOV i Upplands-Bro kommun för hemtjänst beslutad i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och för avlösarservice och ledsagare beslutad i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 2. Om följande övergripande mål för införandet av LOV i Upplands-Bro kommun: Ökad valfrihet för brukaren Ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun Fler arbetsgivare för personal att välja mellan. Sammanfattning Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag, enligt beslut, att utreda förutsättningarna för införandet av LOV. I utredningsdirektiven framgår att några områden särskilt ska beaktas i utredningen, bland annat tidpunkt för införande, erfarenheter från andra kommuner, förslag till målsättning med införande av LOV i Upplands-Bro kommun och förslag till val av verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att LOV införs inom hemtjänst och avlösar- och ledsagarservice. Ärendet Utredningen har genomförts enligt socialnämndens direktiv och socialförvaltningen föreslår följande. Målsättning Målsättningen med att införa LOV i Upplands-Bro kommun bör vara att öka valfriheten för den enskilde brukaren, ett ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun samt fler arbetsgivare för personal att välja mellan. Val av verksamhet Verksamhet som i en första omgång föreslås omfattas av ett valfrihetssystem är avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS och hemtjänst enligt SoL och att införandeprojektet kartlägger dessa verksamheter mer i detalj.

2 2(3) Projektorganisation och tidsplan Till projektorganisationen för införandeprojektet föreslås en styrgrupp som leds av kommundirektör och projektgrupp som leds av extern projektledare. Socialnämnden har i juni 2011 ansökt om stimulansmedel från Socialstyrelsen för att förbereda och utveckla valfrihetssystem. Projekttiden föreslås till 1 november 2011 till 31 augusti Förslaget är att införa LOV i Upplands- Bro kommun den 1 september Utredningen har identifierat ett antal områden som särskilt måste beaktas i det fortsatta arbetet är: Krav på utförarna Att ställa krav på utförarna är en väsentlig del av införandet av LOV. Kravställandet bör utformas så att så många aspekter som möjligt tas i beaktande. Kraven gäller kvalitet, uppföljning, utbildningsnivå hos de anställda etc. En erfarenhet från omvärlden är att ju fler specifika krav en kommun ställer desto större är sannolikheten att antalet intresserade företag blir lägre. Ett grundläggande krav som självfallet måste vara tillgodosett för att kunna bli utförare är att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Förfrågningsunderlag I förfrågningsunderlaget måste kommunen ange vilka krav som utföraren måste uppfylla för att kunna ingå avtal med kommunen. Den ekonomiska ersättning som utföraren får för utförd tjänst måste också framgå av förfrågningsunder-laget. Förfrågningsunderlaget ska innehålla allt som reglerar det avtal som utföraren skriver med kommunen, exempelvis regler för uppföljning och kontaktuppgifter. Viktigt att tänka på är att förfrågningsunderlaget är den huvudsakliga kontaktytan mellan utföraren och kommunen innan avtal skrivs, vilket ytterligare ökar trycket på tydlighet. Val av utförare och ickevalsalternativ Sannolikt kommer många brukare inte göra ett aktivt val av annan utförare vilket innebär att Upplands-Bro kommun måste ha ett i förväg definierat system för att ta hand om dessa. Ett förslag är att kommunen konstruerar ett system där alla brukare som inte väljer placeras hos de godkända utförarna, i tur och ordning. Uppföljning och kvalitet Lagstiftningen sätter inte några hinder för kommuner att ställa särskilda krav på kvalitet, så länge kraven är i nivå med de nationella kraven i gällande lagstiftning. Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för utförda tjänster ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Dessutom ska verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och granskas. De regler som gäller för Upplands-Bro kommun idag ska också gälla externa utförare.

3 3(3) Beslutsunderlag Utredning av förutsättningarna för införandet av valfrihetssystem enligt LOV. Barnperspektiv Socialförvaltningen konstaterar att det ovan angivna beslutsunderlaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Marja Kammouna Avdelningschef Bilagor: 1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem G:\Socialförvaltningen\Gemensam admin\socialnämnden\2011\ \tjänsteskrivelse LOV.doc /

4 - 1 -(8) Mikael Nissén Kortfattad beskrivning Kundval inom äldreomsorgen har sedan tidigt 1990-tal funnits i några kommuner som ville göra det möjligt för enskilda att få större inflytande. Alltsedan dess har fler och fler kommuner visat intresse för att införa någon sorts valfrihet och 1999 fanns kundvalssystem i sex kommuner. Hösten 2007 hade 31 kommuner infört valfrihetssystem när det gäller servicetjänster inom hemtjänsten och av dessa hade 18 även infört valfrihet för omvårdnadsinsatser. För att underlätta och tydliggöra rättsläget tillsatte regeringen 2007 en utredning vars uppdrag var att klargöra förutsättningarna för att ge äldre personer med funktionsnedsättning valfrihet. Utredningen skulle titta på områdena vård, omsorg och service och särskilt beakta vad ett valfrihetssystem skulle innebära för inflytandet för den enskilde. Resultatet av utredningen låg sedan till grund för den lag som trädde i kraft 1 januari 2009, lagen om valfrihetssystem (LOV) 1. Enligt organisationen Svenskt Näringsliv hade 45 kommuner infört LOV i mars 2010, ytterligare 72 kommuner hade fattat beslut om införande av valfrihetssystem. Syftet med ett valfrihetssystem är att lämna över rätten att välja utförare till den enskilde brukaren. Det kan också finnas kompletterande syften så som att främja småföretagande och att öka konkurrensen och på så sätt höja kvaliteten i insatserna. LOV tillkom som ett komplement till Lagen om offentlig upphandling (LOU) då den lagen inte tar tillvara den enskildes valfrihet eller ser till småföretagares möjligheter att fungera som leverantör till offentlig sektor. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att alla, av kommunen, godkända utförare kan anmäla intresse och ansluta sig till LOV. Därefter upprättas ett avtal mellan kommunen och utföraren vilket innebär att ingen upphandling enligt LOU genomförs. Utförarna blir inte garanterade någon särskild volym på tjänsterna utan brukarnas individuella val och önskemål av utförare blir utgångspunkten för verksamheten. Viktiga utgångspunkter I detta avsnitt samlas en rad viktiga utgångspunkter vi har att förhålla oss till vid ett eventuellt införande av LOV i Upplands-Bro kommun. Utgångspunkterna bygger på den utredning 2 som ligger till grund för lagen om valfrihetssystem som refereras till i föregående avsnitt. 1 Lag om valfrihetssystem (prop 2008/09:29) 2 SOU, Frittvalutredningen 2008 (SOU 2008:15).

5 - 2-8 Krav på utförarna Att bestämma vilka krav kommunen ska ställa på utförarna som ska tillhandahålla socialtjänst eller hälso- och sjukvård är en väsentlig del i införandet av LOV. Det innebär att kravställandet bör utformas så att så många olika aspekter och perspektiv tas tillvara. Ett grundläggande krav som måste vara tillgodosett för att kunna bli godkänd som utförare är att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Självklart måste kommunen ta ställning till kravet på kvalitet. Andra krav som kan vara aktuella är krav på utbildningsnivå hos personal och ledning, ansvarsförsäkring, ekonomisk kapacitet, dokumentation, FoU-samverkan etc. Ställer Upplands-Bro många specifika krav blir antalet företag som är intresserade av att vara med sannolikt lägre. Samtliga krav ska naturligtvis framgå av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlag I förfrågningsunderlaget måste kommunen uppge de krav som utföraren måste uppfylla för att kunna ingå avtal med kommunen. Vidare ska den ekonomiska ersättning som leverantören får för utförd tjänst framgå. LOV bygger på att priskonkurrens inte förekommer utan att samtliga utförare, så även den kommunala, får samma ersättning enligt samma principer. Myndigheten fastslår priset i förväg och det är viktigt att den är transparent och icke-diskriminerande, d.v.s. lika för alla. I övrigt ska underlaget innehålla allt som reglerar avtalet, regler för uppföljning, kontaktuppgifter etc. Det kan exempelvis vara bra att underlaget innehåller en skrivning om leverantörens möjlighet att häva avtalet, exempelvis om denne inte lyckats attrahera tillräckligt många brukare. Ansökan och tilldelning av kontrakt De leverantörer som är intresserade av att utföra tjänster inom kommunens valfrihetssystem lämnar sin ansökan till kommunen. Om kommunen finner att kraven är uppfyllda har leverantören rätt att skriva avtal med kommunen, alla utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget antas i systemet. Därefter tecknas ett avtal. Ersättning Ersättningen ska vara konkurrensneutral, dvs. alla utförare får samma ersättning för samma utförda tjänst. Ersättningen utgörs av en kostnad per timma och grundar sig på egenregins kostnader för sin verksamhet. Dessutom måste ersättning för overheadkostnader och momskompensation ingå i den ersättning som utföraren får. Överprövning Ett av de grundläggande krav som finns i EG-rätten är rätten att få sin sak prövad och därför finns möjligheten att överklaga kommunens beslut inskriven i LOV. Begäran om överprövning ska lämnas till allmän domstol. Rätten ska pröva om myndigheten

6 - 3-8 har brutit mot grundläggande principer om likvärdighet och icke-diskriminering eller någon annan bestämmelse i lagen. Rättelse kan även begäras om kommunen inte godkänner utförare och utföraren kan då överklaga hos länsrätten. Information Enligt LOV har kommunen ansvar för att korrekt information ges till brukarna om de alternativ som finns att välja mellan. Informationen ska vara saklig, relevant, lättförstålig, och framförallt jämförbar när det gäller olika utförare. Informationen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig såväl i pappersform som i digital form på kommunens hemsida. Informationen ska vara utformad utifrån de behov den enskilde har. Val av utförare och ickevalsalternativ Kommunen ansvarar för att underlätta och förklara för den enskilde vilka valmöjligheter som finns och vad de innebär. Det innebär att kommunen ska stödja den enskilde att göra ett val. Det ska finnas möjlighet för dem som har svårt att välja att göra det via reglerna om ställföreträdande, ombud eller biträde. Den som inte vill välja ska kunna avstå. Brukaren blir i dessa fall hänvisad till det ickevalsalternativ som kommunen har bestämt i förväg (och som beskrivs i kommunens informationsmaterial). Den enskilde ska också på ett enkelt sätt ges möjlighet att byta utförare eftersom det är den enskildes möjlighet till val och omval som är kärnan i LOV. Tilläggstjänster Tilläggstjänster är tjänster som kan ingå i biståndsbeslutet men som brukaren vill utöka eller tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tjänsterna baseras på överenskommelse mellan brukaren och utföraren och betalas av brukaren själv. Det är viktigt att Upplands-Bro kommun antar någon sorts policy för tilläggstjänster. Uppföljning och kvalitet Det finns inga hinder enligt lagstiftningen om valfrihetssystem mot att kommunen sätter upp särskilda krav på kvalitet, så länge kraven är i nivå med nationella kraven i gällande lagstiftning. Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för utförande av tjänsterna ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vidare ska verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och granskas. Socialstyrelsen har förskrivit att det i varje kommun ska finnas ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och att det ska vara uppföljningsbart. Detta gäller således även externa utförare och därför bör detta beaktas innan införande av LOV. Erfarenheter från andra kommuner Ramböll Management Consulting fick uppdraget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att genomföra en inventering av hur ett antal kommuner och

7 - 4-8 landsting valt att utforma sina valfrihetssystem. Studien genomfördes 2008 och kommuner som ingick var Solna, Helsingborg, Karlstad, Järfälla, Umeå, Nacka och Linköping. Urvalet gjordes på premissen att dessa kommuner har betydande erfarenheter av olika typer av valfrihetssystem 3. I detta avsnitt samlas en rad olika erfarenheter som presenteras i rapporten. En gemensam erfarenhet från de intervjuade kommunerna är att den inledande fasen då man tydliggör syftet med varför LOV införs är av avgörande betydelse för resultatet. Syftet får konsekvenser både på implementeringsprocessen och på utformningen av själva valfrihetssystemet. Vidare är det viktigt med en bred politisk majoritet för beslutet att införa LOV, åtminstone för de grundläggande frågorna d.v.s. frågorna om makt och valmöjligheter för enskilda. Uppnås detta är det mycket enklare att komma överens om detaljerna, som resursfördelningssystem och informationsstrategi. Utredning av alternativ och möjliga lösningar är en väldigt viktig del av processen, även om införandet av valfrihetssystem är en ständigt pågående process där kommunen hela tiden blir bättre på att exempelvis identifiera kvalitetsbrister hos utförarna. Men ur ett företagarperspektiv är det viktigt att ha en så genomarbetad modell som möjligt eftersom det innebär att förutsägbarheten blir större. Detta skapar också en långsiktig marknad att agera på för företagen. Utmaningarna är många i implementeringsfasen bland annat förändrade roller och uppgifter för många inom den kommunala verksamheten vilket gör att information och delaktighet blir viktigt. Valfrihet kan i huvudsak utformas på tre olika sätt. Valfriheten kan omfatta val av utförare, val av serviceinnehåll (naturligtvis grundat i ett biståndsbeslut) eller både och. Här måste Upplands-Bro bestämma sig för en modell och ha väl genomarbetade skäl för det. Målsättning med LOV i Upplands-Bro kommun Då det övergripande målet med LOV är att stärka den enskildes ställning 4 bör målsättningarna med att införa LOV vara flera. Dels bör målen handla om antal tjänster som ska utföras av annan än kommunen och dels bör målen handla om kvalitet. Vidare kan även mål som har med småföretagandet och arbetstillfällen att göra ingå i kommunens målsättning med LOV i syfte att öka mångfalden av utförare. För att den enskilda människans ställning ska stärkas krävs vissa förutsättningar och Socialstyrelsen skriver så här: Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. Till dessa hör 3 SKL, Valfrihehtssystem Erfarenheter från ett antal kommuner och landsting. 4 Socialstyrelsen, Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv Delredovisning.

8 - 5-8 att det finns utförare att välja mellan, dvs. mångfald att det är lätt att byta utförare att de tjänster som erbjuds är tydligt definierade och möjliga att följa upp att befolkning och patienter har tillgång till korrekt information, som är lätt att komma åt och anpassad till den enskilde personens förutsättningar (Socialstyrelsen, sid 8). Utredningen föreslår att Socialnämnden beslutar om följande övergripande mål med införandet av LOV i Upplands-Bro kommun: Ökad valfrihet för brukaren Ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun Fler arbetsgivare för personal att välja mellan Val av verksamhet som ska införa LOV Verksamhet som i en första omgång kan tänkas omfattas av ett valfrihetssystem är avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS och hemtjänst enligt SoL och att införandeprojektet kartlägger dessa verksamheter mer i detalj. Projektet bör ta ställning till om utförarna måste erbjuda både personlig omvårdnad och service eller om utförarna får välja bara den ena delen. Upplands-Bro har en förhållandevis stor landsbygd vilket också utredningen bör titta på. Kanske är det så att kommunen ska delas in i olika regioner där utförarna får olika ersättning beroende på om man utför tjänsten i tätort eller på landsbygd. Kommunen beslutar hur systemet ska vara utformat men man kan konstatera att syftet med LOV är att öka den enskildes makt och möjlighet att göra egna val när det gäller utförare 5. Utredningen föreslår att Socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst beslutad i enlighet med SoL och för avlösarservice och ledsagare beslutad i enlighet med LSS. Nulägesbeskrivning av föreslagen verksamhet Enheten för LSS verksamheter är organiserad med en enhetschef och en biträdande enhetschef, enheten är delad i två delar, en som hanterar personlig assistans och en som hanterar kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice. Verksamheten har två samordnare som ansvarar för rekrytering och arbetsledning av 26 kontaktpersoner och 77 timanställda ledsagare/avlösare. Ledsagarservice anställer 5 Kammarkollegiet, Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst enligt LOV Vägledning.

9 - 6-8 ledsagare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Ledsagaren ansvarar för ledsagningsuppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. I oktober 2010 hade 60 brukare ledsagare. Som framgår ovan är det ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS som föreslås konkurrensutsättas enligt LOV 6. Hemtjänsten är organiserad i fem olika verksamheter: Hemtjänst och trygghetslarm i Bro, Hemtjänst och trygghetslarm i Kungsängen Tibble, Servicehus i Bro, Servicehus i Kungsängen och Solrosen dagverksamhet. Förslaget är att öka valfriheten i Upplands-Bro genom att konkurrensutsätta omvårdnad och service i Kungsängen Tibble och i Bro. I oktober 2010 hade totalt 480 personer hemtjänst i ordinärt boende varav ca 380 i Kungsängen Tibble och 100 i Bro. I oktober 2010 hade hemtjänsten 45 omsorgspersonal (undersköterskor/vårdbiträden) samt elva anhörigvårdare 7. Praktiskt genomförande Projektorganisation Socialnämnden är den nämnd som har ansvar för att införa LOV (för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde) i Upplands-Bro kommun. Således är socialförvaltningen den del av tjänstemannaorganisationen som utreder och inför LOV i Upplands-Bro kommun. Styrgrupp, projektledare och projektgrupp bör sättas samman så tidigt som möjligt efter politiska beslut i september. Socialstyrelsen har av regeringen fått uppgiften att fördela stimulansmedel till de kommuner som ansöker om det. Varje kommun kan maximalt få 1 miljon kronor. Upplands-Bro kommun har sökt pengar för att använda till konsultstöd i genomförandefasen. Konsulten kommer (förutsatt att pengar beviljas) att bistå med expertkunskap i framtagandet av förfrågningsunderlag, kartläggning av verksamheten idag och förberedelser av egenregin. Styrgrupp bör bestå av kommundirektör, socialchef och chefen för äldre- och handikappomsorgen. Det är en fördel om styrgruppen är liten eftersom det då är mycket lättare för projektledaren att få tillgång till sin styrgrupp. Kommundirektören bör vara med i styrgruppen då LOV och konkurrensutsättning är en symbolfråga för den politiska majoriteten vilket i sig kan innebära påverkan på fler enheter och verksamheter i kommunen. 6 Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen, Kvalitetsplan 2011, enhet för LSS Verksamheter. 7 Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen. Kvalitetsplan 2011, hemtjänst i Kungsängen- Tibble och i Bro

10 - 7-8 I projektgruppen bör chef för biståndsenheten, ekonom och utvecklingsledare inom äldre- och handikappomsorgen ingå. Adjungerade funktioner kan vara upphandlingssamordnare, näringslivschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hemtjänstchef och informatör. Det bör även vara möjligt att kalla in ytterligare andra funktioner vid behov. Utredningen föreslår att Socialnämnden fastställer föreslagen projektorganisation. Tidplan Beslut om införande av LOV kan tas på kommunfullmäktige den 20 oktober 2011 vilket innebär att utredningen/införandet kan komma igång i november Införandet av LOV innebär ett antal olika moment enligt nedan. Förslaget är därför att införa LOV i Upplands-Bro 1 september Tiden mellan november 2011 och september 2012 är alltså den tid vi har till förfogande för ett införande av LOV i Upplands-Bro kommun. Nedan finns ett förslag på en rimlig fördelning av tid och aktiviteter under projekttiden. Införandeprojektets första uppgift blir att fastställa/justera denna tidplan. Aktivitet Tidpunkt Beskrivning Informationsinsatser Ersättningssystem November juni 2012 November mars 2012 Insatserna riktar sig till anhöriga, brukare och utförare Skapa ett ersättningssystem Gränssnitt November februari 2012 Definiera insatser Förfrågningsunderlag November mars 2012 Ta fram och publicera Uppföljning December februari 2012 Precisera hur utförarna kommer bli uppföljda Förberedelser egenregin Januari september 2012 Hantera minskad verksamhetsram mm Dokumentation & Januari Utförarna måste kunna

11 - 8-8 datasystem april 2012 dokumentera Administrativ riggning Maj september 2012 Utreda och skapa system som håller Utbildningsinsatser Juni september 2012 Utbilda utförare i våra system Kontraktsskrivning Juni september 2012 Kontrakt skrivs med godkända utförare Utredningen föreslår att Socialnämnden fastställer projekttiden till 1/ / Att göra inledningsvis Inledningsvis bör en konsekvensanalys av ett införande av LOV i Upplands-Bro kommun tas fram. Konsekvensanalysen ska belysa konsekvenser för brukarna, för egenregin och på ekonomin. Vidare bör införandeprojektet ge förslag på hur uppföljning av kvaliteten i verksamheterna ska genomföras, både i egenregin och hos de externa utförarna. De ekonomiska villkoren för utförarna ska, enligt LOV, vara desamma som för egenregin. Det innebär i sin tur att projektet behöver genomföra en omfattande kartläggning av vad hemtjänsten, kontaktpersonsverksamheten och ledsagningen kostar per timme idag.

12 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola Dnr Socialnämnden Delårsbokslut 2011 med helårsprognos Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2011 med helårsprognos och översända densamma till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut för socialnämnden visar ett totalt överskott på tkr, helårsprognosen visar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Delårsbokslut 2011 med helårsprognos SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Bilagor: Delårsbokslut 2011 med helårsprognos Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

13 Delårsbokslut med helårsprognos 2011 Per

14 Socialnämnden Driftredovisning augusti 2011 Budget Redovisat Budget avvikelse Redov Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Prognos 2011 Socialnämnden Budget Prognos 2011 Budget avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Verksamhetsanalys Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2011) Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) redovisar ett totalt överskott på tkr, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2011) Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) visar ett resultat tkr, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Äldreomsorg (prognostiserat resultat på helåret 2011) Visar ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Hemtjänst Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till överskottet är genomförd uppföljning av schemaplanering samt förbättrad logistik inom verksamheten. Äldreboende Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att kostnaderna för sjuksköterskorna, har varit något högre i år än vad som var planerat. Åtgärder: En översyn av sjuksköterskornas arbetsscheman pågår, och ska leda till en budget i balans.

15 Biståndsenheten, äldre Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsakerna till överskottet är färre externa placeringar samt minskade kostnader för utskrivningsklara (betalningsansvar). Funktionshindrade (prognostiserat resultat på helåret 2011) Sammanlagt visar området ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Socialpsykiatri och LSS daglig verksamhet Visar ett underskott på -300 tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till detta underskott är högre personalkostnader än tidigare beräknat pga att projekt Lillsjön sysselsättning har startat i år. LSS övriga insatser Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på ökade LASS-intäkter och minskande kostnader för personlig assistans enligt LSS. LSS gruppbostäder Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på återhållsamhet med driftkostnaderna. Biståndsenheten, funktionshindrade Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Underskottet beror främst på dyrare placeringar inom socialpsykiatrin och ökade kostnader för de 20 första timmarna inom personlig assistans under Åtgärder: En genomgång av sociala lägenheter pågår, vilket ska leda till att hitta lägenheter som passar vår brukare som för närvarande är placerade externt, och därigenom kunna avsluta flera placeringar. Individ- och familjeomsorg (prognostiserat resultat på helåret 2011) Visar ett underskott på tkr med en total budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att placeringarna av både barn, ungdomar ( tkr) och vuxna (-700 tkr) överstiger lagd budget. Åtgärder: Förvaltningen följer noga kostnadsutvecklingen av placeringar både vuxna och barn. Uppföljningen sker på individnivå. Kommunens egen öppenvård inom utförarenheten erbjuds/prövas alltid i första hand. Vid eventuella placeringar föregås beslutet av att chefer och aktuell handläggare träffas för diskussion om alternativa lösningar också inom den egna utförarenheten. En plan för hemtagning kommer att göras under september 2011 för varje placerat barn. Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden har utarbetats och rutiner som stöd för samarbetet internt har skapats. Riktlinjer för arbetet med vuxna kommer att påbörjas under hösten och arbetet med rutiner och manualer för arbetet med barn och unga fortgår.

16 Nämnd och administration (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för fastighetsåtgärder än beräknat, samt att ekonomiska medel för svårprognostiserade kostnader avsatts inom verksamheten. Flyktingmottagning (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett överskott på tkr med en budget på 500 tkr. Orsaken till detta överskott är att de statliga intäkterna för flyktingar i år beräknas bli högre än de kommunala kostnaderna. Ekonomiskt bistånd (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till underskottet beror främst på högre kostnad per hushåll och månad under 2011 (7 646 kr) mot (7 430 kr) 2010, dvs 2,9 % högre kostnad 2011 jämfört med Den främsta orsaken till detta är att under 2011, har gruppen arbetslösa utan a-kassa ökat markant. Åtgärder: Arbetet med att följa utvecklingen och initiera nya eller förändrade arbetssätt och insatser fortgår. Förvaltningen har kompletterat den månatliga redovisningen av ekonomiskt bistånd med ett antal variabler för att bättre kunna följa utvecklingen. Vid analys av dessa variabler har förvaltningen beslutat att prioritera arbetet med arbetslösa, invandrare som fortfarande går på SFI efter sin introduktion samt de sjukskrivna. Förvaltningen arbetar även med att definiera vilka grupper som finns inom gruppen arbetslösa för att insatserna från arbetsmarknadsgruppen ska kunna vara mer riktade. All uppföljning/trepartssamtal med personer som är sjukskrivna ska fortsättningsvis ske tillsammans med försäkringskassan som har samordningsansvar för denna grupp. Förvaltningen har också ett övergripande forum tillsammans med arbetsförmedlingens chef och representanter från försäkringskassan. En ansökan om ESF-medel till ett samverkansprojekt tillsammans med Järfälla och Håbo kommun kommer att göras under hösten. Projektet riktar sig till unga år som hoppat av sina studier och de som är arbetslösa. Arbetet sker i samverkan med kommunens bildningsförvaltning. Mål/Uppdrag Nämnd/administration Mål Det interna stödet till verksamheterna inom socialförvaltningen ska hålla hög kvalitet. Det interna stödet har utvecklats med ett IT baserat beslutsstöd (personal och ekonomi). Utvärdering genomfördes under projektperioden där deltagande chefer gav beslutsstödet bra betyg. Det interna stödet, i övrigt, utvecklas pågående genom dialog med verksamheterna inom socialförvaltningen.

17 Uppdrag Utveckla och förbättra det interna stödet avseende ekonomi, nämndadministration och ärende och dokumenthantering. Ett IT baserat beslutsstöd till chefer QlikView för att planera, följa upp och styra verksamheten är infört. Rutiner för ärendehantering till socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott, delegationsförteckning, dokumenthanteringsplan samt riktlinjer för hantering av vissa läkemedel samt avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är reviderade och uppdaterade. Driften av Hagtorp ska upphandlas Arbetet med upphandling av driften på Hagtorps äldreboende pågår. Ärende med utarbetat förfrågningsunderlag kommer att behandlas på socialnämnden den 21 september. Fortsatt arbete med planering av Solgårdens lokaler utifrån resultatet av utredningen. Utredning är genomförd. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari att beställa av Upplands-Bro Hus förprojektering av 20 platser särskilt boende med heldygnsomsorg inom f.d. Solgårdens lokaler enligt om- och tillbyggnadsalternativet. Omoch tillbyggnad ska stå klart september Utreda lagen om valfrihetssystem (LOV) Resultat från utredningen med förslag om införande av LOV med tidsplan kommer att redovisas för socialnämnden den 21 september Införa hjärtstarter Tre självinstruerande hjärtstarter kommer att köpas in under hösten 2011 och placeras enligt följande: Bro servicehus, Kungsängens servicehus och Förvaltningshusets reception Äldre- och handikappomsorgen Mål Samtliga brukare ska känna delaktighet, inflytande samt känna sig nöjda med planering, genomförande och uppföljning avseende beviljade insatser från äldre- och handikappomsorgen Resultat från brukarundersökning redovisas under oktober månad år Samtliga brukare ska känna att de blir respekterade och väl bemötta inom äldre- och handikappomsorgens verksamheter Resultatet från brukarundersökning redovisas under oktober månad år Samtliga brukare inom heldygnsomsorg ska erbjudas riskanalys minst en gång per år avseende trycksår, fallrisk och nutrition. Samtliga brukare erbjuds riskanalys senast två veckor efter inflyttning till heldygnsomsorg, fallrisk enligt Downton Fall Risk Index, nutrition enligt MNA och trycksår enligt Norton. Riskanalys genomförs även vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd samt vid upprepade fall. Nutritionsbedömning uppföljs fyra gånger per år.

18 Uppdrag Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Arbetet med implementering av lokal värdegrund pågår. Processen kommer att fortsätta även nästa år. Utvärdera konsekvenserna av erbjudande om heltidsanställning. Personalavdelningen i kommunen har genomfört utvärderingen som ledde till att projektet permanentades. Införandet av en Må bra check för anhöriga Uppdraget kommer att vara genomförd under hösten Införa en anhörigkonsulent Anhörigkonsulent anställdes januari Äldreomsorg Fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre Arbetet pågår löpande inom verksamhetsområdet Äldreplan ska omarbetas Arbetet mede äldreplanen ska påbörjas under hösten HBT- certifiering inom äldreomsorgen HBT- certifiering har påbörjats på Kungsgårdens äldreboende Utvärdera och utveckla egenmakt Resultatet efter utvärderingen ledde till att projektet med förenklad biståndsbedömning permanentades. Utreda värdighetsgaranti Utredningen påbörjas under hösten. Utreda aktivitetspark för äldre Utredningen ska presenteras under hösten 2011 Handikappomsorg Kamrervägens nya gruppboende ska öppnas Inflyttning till den nya gruppbostaden beräknas till januari 2012 Kommunens dagliga verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser ska utvecklas Personer med neuropsykiatriska diagnoser erbjuds varierande uppdrag genom Lillsjöprojektet som syftar på att utveckla och iordningställa friluftsområdet. Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas. Som ovan

19 IFO Mål Antal biståndsbedömda insatser i öppenvård på hemmaplan skall öka jämfört med 2010 Uppföljning sker i bokslut Antalet placeringsdygn skall minska jämfört med 2010 Antalet placeringsdygn av vuxna har minskat. Antalet placeringsdygn av barn/ungdom på hvb-institution har minskat och dygn i familjehemsvård har ökat. Antalet nyplaceringar har minskat och hemtagningar har ökat när det gäller både barn och vuxna, vilket på sikt ger färre placeringsdygn. Den egna öppenvården har utvecklats och kan idag erbjuda insatser som i stor utsträckning motsvarar många familjer/personers behov. Uppdrag Öka produktionen av öppenvårdsinsatser jämfört med 2010 Utveckla metoder och insatser/program för hemmaplanslösningar. Samarbetet mellan utredare och den egna öppenvården har intensifierats under året vilket möjliggjort färre nyplaceringar och fler hemtagningar av barn och unga. Kompetensen inom utförarenheten är hög och bred, vilket ger goda förutsättningar för att än mer utveckla metoder och arbetssätt som motsvarar behovet hos de familjer/personer som är aktuella. Utförarenhetens behandlare erbjuder intensivt familjearbete i samband med planering av utsluss från institutions- eller familjehemsplacering och erbjuder fortsatt familjearbetet på hemmaplan. Nätverksarbete kommer att användas som metod i än större utsträckning för att undersöka resurserna i personen/familjens eget nätverk. Utförarenheten erbjuder föräldrastöd utan föregående biståndsbeslut. Man arbetar också med s.k. hemmasittare, ungdomar som hoppat av skolan. Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i samverkan med bildningsförvaltningen Förvaltningen har en pågående diskussion med bildningsförvaltningen angående genomförande och utveckling av det förebyggande arbetet. Det handlar om de unga som hoppat av skolan, samarbete med polisen och det brotts och drogförebyggande arbetet som bl.a. inkluderar arbetet på fältet. Utreda behovet av lågtröskelboende Utredning kommer att påbörjas under Införa 48 timmars modellen för unga lagöverträdare I 48-timmars modellen samverkar socialtjänst tillsammans med polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Grundtanken är att inom 48 timmar starta processen med förundersökning, utredning och åtgärder i syfte att förhindra att unga gärningsmän återfaller i brott. Förvaltningen bjöd våren 2011in ansvariga för det brottsförebyggande arbetet inom norrortspolisen för en första diskussion. Vid detta möte framkom att under 2011 har polisen ingen möjlighet att tillsammans med socialtjänsten inleda ett arbete enligt denna modell. Förvaltningen har idag en socialsekreterare hos polisen i Jakobsberg 1 dag/vecka. Uppföljning av detta samarbete och diskussion om huruvida förutsättningarna för införande av 48- timmarsmodellen har förändrats kommer att ske under hösten 2011.

20 Hundrastgårdar Hundrastgården i Kungsängen är färdigställd. Arbetet med hundrastgården i Bro pågår och kommer att slutföras under hösten Boende för ensamkommande flyktingbarn Flyttningen av verksamheten från den nuvarande lokalen är framflyttad till maj Förberedelserna för att finna en ny lokal pågår tillsammans med Upplands-Bro Hus

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010

Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 Socialförvaltningen Dnr 2010-7056 Martin Taavola Ekonom 2010-09-13 Socialnämnden Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar Godkänna delårsrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-02 7 Uppdrag om LOV för korttidsvistelse och korttidstillsyn (SN 2016.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m

Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-02-24 Dnr 2010-7125 1 Socialnämnden Svar på remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m m Förslag

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 23 april 2009

Socialnämnden sammanträder torsdag den 23 april 2009 KALLELSE 1(5) Socialnämnden 2009-04-14 Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 23 april 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Camilla Ryd (M) Dag för justering: Onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer