1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem"

Transkript

1 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén Dnr Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Införa valfrihetssystem enligt LOV i Upplands-Bro kommun för hemtjänst beslutad i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och för avlösarservice och ledsagare beslutad i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 2. Om följande övergripande mål för införandet av LOV i Upplands-Bro kommun: Ökad valfrihet för brukaren Ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun Fler arbetsgivare för personal att välja mellan. Sammanfattning Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag, enligt beslut, att utreda förutsättningarna för införandet av LOV. I utredningsdirektiven framgår att några områden särskilt ska beaktas i utredningen, bland annat tidpunkt för införande, erfarenheter från andra kommuner, förslag till målsättning med införande av LOV i Upplands-Bro kommun och förslag till val av verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att LOV införs inom hemtjänst och avlösar- och ledsagarservice. Ärendet Utredningen har genomförts enligt socialnämndens direktiv och socialförvaltningen föreslår följande. Målsättning Målsättningen med att införa LOV i Upplands-Bro kommun bör vara att öka valfriheten för den enskilde brukaren, ett ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun samt fler arbetsgivare för personal att välja mellan. Val av verksamhet Verksamhet som i en första omgång föreslås omfattas av ett valfrihetssystem är avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS och hemtjänst enligt SoL och att införandeprojektet kartlägger dessa verksamheter mer i detalj.

2 2(3) Projektorganisation och tidsplan Till projektorganisationen för införandeprojektet föreslås en styrgrupp som leds av kommundirektör och projektgrupp som leds av extern projektledare. Socialnämnden har i juni 2011 ansökt om stimulansmedel från Socialstyrelsen för att förbereda och utveckla valfrihetssystem. Projekttiden föreslås till 1 november 2011 till 31 augusti Förslaget är att införa LOV i Upplands- Bro kommun den 1 september Utredningen har identifierat ett antal områden som särskilt måste beaktas i det fortsatta arbetet är: Krav på utförarna Att ställa krav på utförarna är en väsentlig del av införandet av LOV. Kravställandet bör utformas så att så många aspekter som möjligt tas i beaktande. Kraven gäller kvalitet, uppföljning, utbildningsnivå hos de anställda etc. En erfarenhet från omvärlden är att ju fler specifika krav en kommun ställer desto större är sannolikheten att antalet intresserade företag blir lägre. Ett grundläggande krav som självfallet måste vara tillgodosett för att kunna bli utförare är att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Förfrågningsunderlag I förfrågningsunderlaget måste kommunen ange vilka krav som utföraren måste uppfylla för att kunna ingå avtal med kommunen. Den ekonomiska ersättning som utföraren får för utförd tjänst måste också framgå av förfrågningsunder-laget. Förfrågningsunderlaget ska innehålla allt som reglerar det avtal som utföraren skriver med kommunen, exempelvis regler för uppföljning och kontaktuppgifter. Viktigt att tänka på är att förfrågningsunderlaget är den huvudsakliga kontaktytan mellan utföraren och kommunen innan avtal skrivs, vilket ytterligare ökar trycket på tydlighet. Val av utförare och ickevalsalternativ Sannolikt kommer många brukare inte göra ett aktivt val av annan utförare vilket innebär att Upplands-Bro kommun måste ha ett i förväg definierat system för att ta hand om dessa. Ett förslag är att kommunen konstruerar ett system där alla brukare som inte väljer placeras hos de godkända utförarna, i tur och ordning. Uppföljning och kvalitet Lagstiftningen sätter inte några hinder för kommuner att ställa särskilda krav på kvalitet, så länge kraven är i nivå med de nationella kraven i gällande lagstiftning. Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för utförda tjänster ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Dessutom ska verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och granskas. De regler som gäller för Upplands-Bro kommun idag ska också gälla externa utförare.

3 3(3) Beslutsunderlag Utredning av förutsättningarna för införandet av valfrihetssystem enligt LOV. Barnperspektiv Socialförvaltningen konstaterar att det ovan angivna beslutsunderlaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Marja Kammouna Avdelningschef Bilagor: 1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem G:\Socialförvaltningen\Gemensam admin\socialnämnden\2011\ \tjänsteskrivelse LOV.doc /

4 - 1 -(8) Mikael Nissén Kortfattad beskrivning Kundval inom äldreomsorgen har sedan tidigt 1990-tal funnits i några kommuner som ville göra det möjligt för enskilda att få större inflytande. Alltsedan dess har fler och fler kommuner visat intresse för att införa någon sorts valfrihet och 1999 fanns kundvalssystem i sex kommuner. Hösten 2007 hade 31 kommuner infört valfrihetssystem när det gäller servicetjänster inom hemtjänsten och av dessa hade 18 även infört valfrihet för omvårdnadsinsatser. För att underlätta och tydliggöra rättsläget tillsatte regeringen 2007 en utredning vars uppdrag var att klargöra förutsättningarna för att ge äldre personer med funktionsnedsättning valfrihet. Utredningen skulle titta på områdena vård, omsorg och service och särskilt beakta vad ett valfrihetssystem skulle innebära för inflytandet för den enskilde. Resultatet av utredningen låg sedan till grund för den lag som trädde i kraft 1 januari 2009, lagen om valfrihetssystem (LOV) 1. Enligt organisationen Svenskt Näringsliv hade 45 kommuner infört LOV i mars 2010, ytterligare 72 kommuner hade fattat beslut om införande av valfrihetssystem. Syftet med ett valfrihetssystem är att lämna över rätten att välja utförare till den enskilde brukaren. Det kan också finnas kompletterande syften så som att främja småföretagande och att öka konkurrensen och på så sätt höja kvaliteten i insatserna. LOV tillkom som ett komplement till Lagen om offentlig upphandling (LOU) då den lagen inte tar tillvara den enskildes valfrihet eller ser till småföretagares möjligheter att fungera som leverantör till offentlig sektor. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att alla, av kommunen, godkända utförare kan anmäla intresse och ansluta sig till LOV. Därefter upprättas ett avtal mellan kommunen och utföraren vilket innebär att ingen upphandling enligt LOU genomförs. Utförarna blir inte garanterade någon särskild volym på tjänsterna utan brukarnas individuella val och önskemål av utförare blir utgångspunkten för verksamheten. Viktiga utgångspunkter I detta avsnitt samlas en rad viktiga utgångspunkter vi har att förhålla oss till vid ett eventuellt införande av LOV i Upplands-Bro kommun. Utgångspunkterna bygger på den utredning 2 som ligger till grund för lagen om valfrihetssystem som refereras till i föregående avsnitt. 1 Lag om valfrihetssystem (prop 2008/09:29) 2 SOU, Frittvalutredningen 2008 (SOU 2008:15).

5 - 2-8 Krav på utförarna Att bestämma vilka krav kommunen ska ställa på utförarna som ska tillhandahålla socialtjänst eller hälso- och sjukvård är en väsentlig del i införandet av LOV. Det innebär att kravställandet bör utformas så att så många olika aspekter och perspektiv tas tillvara. Ett grundläggande krav som måste vara tillgodosett för att kunna bli godkänd som utförare är att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Självklart måste kommunen ta ställning till kravet på kvalitet. Andra krav som kan vara aktuella är krav på utbildningsnivå hos personal och ledning, ansvarsförsäkring, ekonomisk kapacitet, dokumentation, FoU-samverkan etc. Ställer Upplands-Bro många specifika krav blir antalet företag som är intresserade av att vara med sannolikt lägre. Samtliga krav ska naturligtvis framgå av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlag I förfrågningsunderlaget måste kommunen uppge de krav som utföraren måste uppfylla för att kunna ingå avtal med kommunen. Vidare ska den ekonomiska ersättning som leverantören får för utförd tjänst framgå. LOV bygger på att priskonkurrens inte förekommer utan att samtliga utförare, så även den kommunala, får samma ersättning enligt samma principer. Myndigheten fastslår priset i förväg och det är viktigt att den är transparent och icke-diskriminerande, d.v.s. lika för alla. I övrigt ska underlaget innehålla allt som reglerar avtalet, regler för uppföljning, kontaktuppgifter etc. Det kan exempelvis vara bra att underlaget innehåller en skrivning om leverantörens möjlighet att häva avtalet, exempelvis om denne inte lyckats attrahera tillräckligt många brukare. Ansökan och tilldelning av kontrakt De leverantörer som är intresserade av att utföra tjänster inom kommunens valfrihetssystem lämnar sin ansökan till kommunen. Om kommunen finner att kraven är uppfyllda har leverantören rätt att skriva avtal med kommunen, alla utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget antas i systemet. Därefter tecknas ett avtal. Ersättning Ersättningen ska vara konkurrensneutral, dvs. alla utförare får samma ersättning för samma utförda tjänst. Ersättningen utgörs av en kostnad per timma och grundar sig på egenregins kostnader för sin verksamhet. Dessutom måste ersättning för overheadkostnader och momskompensation ingå i den ersättning som utföraren får. Överprövning Ett av de grundläggande krav som finns i EG-rätten är rätten att få sin sak prövad och därför finns möjligheten att överklaga kommunens beslut inskriven i LOV. Begäran om överprövning ska lämnas till allmän domstol. Rätten ska pröva om myndigheten

6 - 3-8 har brutit mot grundläggande principer om likvärdighet och icke-diskriminering eller någon annan bestämmelse i lagen. Rättelse kan även begäras om kommunen inte godkänner utförare och utföraren kan då överklaga hos länsrätten. Information Enligt LOV har kommunen ansvar för att korrekt information ges till brukarna om de alternativ som finns att välja mellan. Informationen ska vara saklig, relevant, lättförstålig, och framförallt jämförbar när det gäller olika utförare. Informationen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig såväl i pappersform som i digital form på kommunens hemsida. Informationen ska vara utformad utifrån de behov den enskilde har. Val av utförare och ickevalsalternativ Kommunen ansvarar för att underlätta och förklara för den enskilde vilka valmöjligheter som finns och vad de innebär. Det innebär att kommunen ska stödja den enskilde att göra ett val. Det ska finnas möjlighet för dem som har svårt att välja att göra det via reglerna om ställföreträdande, ombud eller biträde. Den som inte vill välja ska kunna avstå. Brukaren blir i dessa fall hänvisad till det ickevalsalternativ som kommunen har bestämt i förväg (och som beskrivs i kommunens informationsmaterial). Den enskilde ska också på ett enkelt sätt ges möjlighet att byta utförare eftersom det är den enskildes möjlighet till val och omval som är kärnan i LOV. Tilläggstjänster Tilläggstjänster är tjänster som kan ingå i biståndsbeslutet men som brukaren vill utöka eller tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tjänsterna baseras på överenskommelse mellan brukaren och utföraren och betalas av brukaren själv. Det är viktigt att Upplands-Bro kommun antar någon sorts policy för tilläggstjänster. Uppföljning och kvalitet Det finns inga hinder enligt lagstiftningen om valfrihetssystem mot att kommunen sätter upp särskilda krav på kvalitet, så länge kraven är i nivå med nationella kraven i gällande lagstiftning. Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för utförande av tjänsterna ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vidare ska verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och granskas. Socialstyrelsen har förskrivit att det i varje kommun ska finnas ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och att det ska vara uppföljningsbart. Detta gäller således även externa utförare och därför bör detta beaktas innan införande av LOV. Erfarenheter från andra kommuner Ramböll Management Consulting fick uppdraget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att genomföra en inventering av hur ett antal kommuner och

7 - 4-8 landsting valt att utforma sina valfrihetssystem. Studien genomfördes 2008 och kommuner som ingick var Solna, Helsingborg, Karlstad, Järfälla, Umeå, Nacka och Linköping. Urvalet gjordes på premissen att dessa kommuner har betydande erfarenheter av olika typer av valfrihetssystem 3. I detta avsnitt samlas en rad olika erfarenheter som presenteras i rapporten. En gemensam erfarenhet från de intervjuade kommunerna är att den inledande fasen då man tydliggör syftet med varför LOV införs är av avgörande betydelse för resultatet. Syftet får konsekvenser både på implementeringsprocessen och på utformningen av själva valfrihetssystemet. Vidare är det viktigt med en bred politisk majoritet för beslutet att införa LOV, åtminstone för de grundläggande frågorna d.v.s. frågorna om makt och valmöjligheter för enskilda. Uppnås detta är det mycket enklare att komma överens om detaljerna, som resursfördelningssystem och informationsstrategi. Utredning av alternativ och möjliga lösningar är en väldigt viktig del av processen, även om införandet av valfrihetssystem är en ständigt pågående process där kommunen hela tiden blir bättre på att exempelvis identifiera kvalitetsbrister hos utförarna. Men ur ett företagarperspektiv är det viktigt att ha en så genomarbetad modell som möjligt eftersom det innebär att förutsägbarheten blir större. Detta skapar också en långsiktig marknad att agera på för företagen. Utmaningarna är många i implementeringsfasen bland annat förändrade roller och uppgifter för många inom den kommunala verksamheten vilket gör att information och delaktighet blir viktigt. Valfrihet kan i huvudsak utformas på tre olika sätt. Valfriheten kan omfatta val av utförare, val av serviceinnehåll (naturligtvis grundat i ett biståndsbeslut) eller både och. Här måste Upplands-Bro bestämma sig för en modell och ha väl genomarbetade skäl för det. Målsättning med LOV i Upplands-Bro kommun Då det övergripande målet med LOV är att stärka den enskildes ställning 4 bör målsättningarna med att införa LOV vara flera. Dels bör målen handla om antal tjänster som ska utföras av annan än kommunen och dels bör målen handla om kvalitet. Vidare kan även mål som har med småföretagandet och arbetstillfällen att göra ingå i kommunens målsättning med LOV i syfte att öka mångfalden av utförare. För att den enskilda människans ställning ska stärkas krävs vissa förutsättningar och Socialstyrelsen skriver så här: Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. Till dessa hör 3 SKL, Valfrihehtssystem Erfarenheter från ett antal kommuner och landsting. 4 Socialstyrelsen, Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv Delredovisning.

8 - 5-8 att det finns utförare att välja mellan, dvs. mångfald att det är lätt att byta utförare att de tjänster som erbjuds är tydligt definierade och möjliga att följa upp att befolkning och patienter har tillgång till korrekt information, som är lätt att komma åt och anpassad till den enskilde personens förutsättningar (Socialstyrelsen, sid 8). Utredningen föreslår att Socialnämnden beslutar om följande övergripande mål med införandet av LOV i Upplands-Bro kommun: Ökad valfrihet för brukaren Ökat småföretagande i Upplands-Bro kommun Fler arbetsgivare för personal att välja mellan Val av verksamhet som ska införa LOV Verksamhet som i en första omgång kan tänkas omfattas av ett valfrihetssystem är avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS och hemtjänst enligt SoL och att införandeprojektet kartlägger dessa verksamheter mer i detalj. Projektet bör ta ställning till om utförarna måste erbjuda både personlig omvårdnad och service eller om utförarna får välja bara den ena delen. Upplands-Bro har en förhållandevis stor landsbygd vilket också utredningen bör titta på. Kanske är det så att kommunen ska delas in i olika regioner där utförarna får olika ersättning beroende på om man utför tjänsten i tätort eller på landsbygd. Kommunen beslutar hur systemet ska vara utformat men man kan konstatera att syftet med LOV är att öka den enskildes makt och möjlighet att göra egna val när det gäller utförare 5. Utredningen föreslår att Socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst beslutad i enlighet med SoL och för avlösarservice och ledsagare beslutad i enlighet med LSS. Nulägesbeskrivning av föreslagen verksamhet Enheten för LSS verksamheter är organiserad med en enhetschef och en biträdande enhetschef, enheten är delad i två delar, en som hanterar personlig assistans och en som hanterar kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice. Verksamheten har två samordnare som ansvarar för rekrytering och arbetsledning av 26 kontaktpersoner och 77 timanställda ledsagare/avlösare. Ledsagarservice anställer 5 Kammarkollegiet, Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst enligt LOV Vägledning.

9 - 6-8 ledsagare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Ledsagaren ansvarar för ledsagningsuppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. I oktober 2010 hade 60 brukare ledsagare. Som framgår ovan är det ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS som föreslås konkurrensutsättas enligt LOV 6. Hemtjänsten är organiserad i fem olika verksamheter: Hemtjänst och trygghetslarm i Bro, Hemtjänst och trygghetslarm i Kungsängen Tibble, Servicehus i Bro, Servicehus i Kungsängen och Solrosen dagverksamhet. Förslaget är att öka valfriheten i Upplands-Bro genom att konkurrensutsätta omvårdnad och service i Kungsängen Tibble och i Bro. I oktober 2010 hade totalt 480 personer hemtjänst i ordinärt boende varav ca 380 i Kungsängen Tibble och 100 i Bro. I oktober 2010 hade hemtjänsten 45 omsorgspersonal (undersköterskor/vårdbiträden) samt elva anhörigvårdare 7. Praktiskt genomförande Projektorganisation Socialnämnden är den nämnd som har ansvar för att införa LOV (för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde) i Upplands-Bro kommun. Således är socialförvaltningen den del av tjänstemannaorganisationen som utreder och inför LOV i Upplands-Bro kommun. Styrgrupp, projektledare och projektgrupp bör sättas samman så tidigt som möjligt efter politiska beslut i september. Socialstyrelsen har av regeringen fått uppgiften att fördela stimulansmedel till de kommuner som ansöker om det. Varje kommun kan maximalt få 1 miljon kronor. Upplands-Bro kommun har sökt pengar för att använda till konsultstöd i genomförandefasen. Konsulten kommer (förutsatt att pengar beviljas) att bistå med expertkunskap i framtagandet av förfrågningsunderlag, kartläggning av verksamheten idag och förberedelser av egenregin. Styrgrupp bör bestå av kommundirektör, socialchef och chefen för äldre- och handikappomsorgen. Det är en fördel om styrgruppen är liten eftersom det då är mycket lättare för projektledaren att få tillgång till sin styrgrupp. Kommundirektören bör vara med i styrgruppen då LOV och konkurrensutsättning är en symbolfråga för den politiska majoriteten vilket i sig kan innebära påverkan på fler enheter och verksamheter i kommunen. 6 Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen, Kvalitetsplan 2011, enhet för LSS Verksamheter. 7 Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen. Kvalitetsplan 2011, hemtjänst i Kungsängen- Tibble och i Bro

10 - 7-8 I projektgruppen bör chef för biståndsenheten, ekonom och utvecklingsledare inom äldre- och handikappomsorgen ingå. Adjungerade funktioner kan vara upphandlingssamordnare, näringslivschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hemtjänstchef och informatör. Det bör även vara möjligt att kalla in ytterligare andra funktioner vid behov. Utredningen föreslår att Socialnämnden fastställer föreslagen projektorganisation. Tidplan Beslut om införande av LOV kan tas på kommunfullmäktige den 20 oktober 2011 vilket innebär att utredningen/införandet kan komma igång i november Införandet av LOV innebär ett antal olika moment enligt nedan. Förslaget är därför att införa LOV i Upplands-Bro 1 september Tiden mellan november 2011 och september 2012 är alltså den tid vi har till förfogande för ett införande av LOV i Upplands-Bro kommun. Nedan finns ett förslag på en rimlig fördelning av tid och aktiviteter under projekttiden. Införandeprojektets första uppgift blir att fastställa/justera denna tidplan. Aktivitet Tidpunkt Beskrivning Informationsinsatser Ersättningssystem November juni 2012 November mars 2012 Insatserna riktar sig till anhöriga, brukare och utförare Skapa ett ersättningssystem Gränssnitt November februari 2012 Definiera insatser Förfrågningsunderlag November mars 2012 Ta fram och publicera Uppföljning December februari 2012 Precisera hur utförarna kommer bli uppföljda Förberedelser egenregin Januari september 2012 Hantera minskad verksamhetsram mm Dokumentation & Januari Utförarna måste kunna

11 - 8-8 datasystem april 2012 dokumentera Administrativ riggning Maj september 2012 Utreda och skapa system som håller Utbildningsinsatser Juni september 2012 Utbilda utförare i våra system Kontraktsskrivning Juni september 2012 Kontrakt skrivs med godkända utförare Utredningen föreslår att Socialnämnden fastställer projekttiden till 1/ / Att göra inledningsvis Inledningsvis bör en konsekvensanalys av ett införande av LOV i Upplands-Bro kommun tas fram. Konsekvensanalysen ska belysa konsekvenser för brukarna, för egenregin och på ekonomin. Vidare bör införandeprojektet ge förslag på hur uppföljning av kvaliteten i verksamheterna ska genomföras, både i egenregin och hos de externa utförarna. De ekonomiska villkoren för utförarna ska, enligt LOV, vara desamma som för egenregin. Det innebär i sin tur att projektet behöver genomföra en omfattande kartläggning av vad hemtjänsten, kontaktpersonsverksamheten och ledsagningen kostar per timme idag.

12 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola Dnr Socialnämnden Delårsbokslut 2011 med helårsprognos Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2011 med helårsprognos och översända densamma till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut för socialnämnden visar ett totalt överskott på tkr, helårsprognosen visar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Delårsbokslut 2011 med helårsprognos SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Bilagor: Delårsbokslut 2011 med helårsprognos Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

13 Delårsbokslut med helårsprognos 2011 Per

14 Socialnämnden Driftredovisning augusti 2011 Budget Redovisat Budget avvikelse Redov Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Prognos 2011 Socialnämnden Budget Prognos 2011 Budget avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Verksamhetsanalys Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2011) Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) redovisar ett totalt överskott på tkr, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2011) Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) visar ett resultat tkr, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Äldreomsorg (prognostiserat resultat på helåret 2011) Visar ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Hemtjänst Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till överskottet är genomförd uppföljning av schemaplanering samt förbättrad logistik inom verksamheten. Äldreboende Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att kostnaderna för sjuksköterskorna, har varit något högre i år än vad som var planerat. Åtgärder: En översyn av sjuksköterskornas arbetsscheman pågår, och ska leda till en budget i balans.

15 Biståndsenheten, äldre Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsakerna till överskottet är färre externa placeringar samt minskade kostnader för utskrivningsklara (betalningsansvar). Funktionshindrade (prognostiserat resultat på helåret 2011) Sammanlagt visar området ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Socialpsykiatri och LSS daglig verksamhet Visar ett underskott på -300 tkr med en budget på tkr. Den främsta orsaken till detta underskott är högre personalkostnader än tidigare beräknat pga att projekt Lillsjön sysselsättning har startat i år. LSS övriga insatser Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på ökade LASS-intäkter och minskande kostnader för personlig assistans enligt LSS. LSS gruppbostäder Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på återhållsamhet med driftkostnaderna. Biståndsenheten, funktionshindrade Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Underskottet beror främst på dyrare placeringar inom socialpsykiatrin och ökade kostnader för de 20 första timmarna inom personlig assistans under Åtgärder: En genomgång av sociala lägenheter pågår, vilket ska leda till att hitta lägenheter som passar vår brukare som för närvarande är placerade externt, och därigenom kunna avsluta flera placeringar. Individ- och familjeomsorg (prognostiserat resultat på helåret 2011) Visar ett underskott på tkr med en total budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att placeringarna av både barn, ungdomar ( tkr) och vuxna (-700 tkr) överstiger lagd budget. Åtgärder: Förvaltningen följer noga kostnadsutvecklingen av placeringar både vuxna och barn. Uppföljningen sker på individnivå. Kommunens egen öppenvård inom utförarenheten erbjuds/prövas alltid i första hand. Vid eventuella placeringar föregås beslutet av att chefer och aktuell handläggare träffas för diskussion om alternativa lösningar också inom den egna utförarenheten. En plan för hemtagning kommer att göras under september 2011 för varje placerat barn. Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden har utarbetats och rutiner som stöd för samarbetet internt har skapats. Riktlinjer för arbetet med vuxna kommer att påbörjas under hösten och arbetet med rutiner och manualer för arbetet med barn och unga fortgår.

16 Nämnd och administration (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för fastighetsåtgärder än beräknat, samt att ekonomiska medel för svårprognostiserade kostnader avsatts inom verksamheten. Flyktingmottagning (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett överskott på tkr med en budget på 500 tkr. Orsaken till detta överskott är att de statliga intäkterna för flyktingar i år beräknas bli högre än de kommunala kostnaderna. Ekonomiskt bistånd (prognostiserat resultat på helåret 2011) Verksamheten visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Orsaken till underskottet beror främst på högre kostnad per hushåll och månad under 2011 (7 646 kr) mot (7 430 kr) 2010, dvs 2,9 % högre kostnad 2011 jämfört med Den främsta orsaken till detta är att under 2011, har gruppen arbetslösa utan a-kassa ökat markant. Åtgärder: Arbetet med att följa utvecklingen och initiera nya eller förändrade arbetssätt och insatser fortgår. Förvaltningen har kompletterat den månatliga redovisningen av ekonomiskt bistånd med ett antal variabler för att bättre kunna följa utvecklingen. Vid analys av dessa variabler har förvaltningen beslutat att prioritera arbetet med arbetslösa, invandrare som fortfarande går på SFI efter sin introduktion samt de sjukskrivna. Förvaltningen arbetar även med att definiera vilka grupper som finns inom gruppen arbetslösa för att insatserna från arbetsmarknadsgruppen ska kunna vara mer riktade. All uppföljning/trepartssamtal med personer som är sjukskrivna ska fortsättningsvis ske tillsammans med försäkringskassan som har samordningsansvar för denna grupp. Förvaltningen har också ett övergripande forum tillsammans med arbetsförmedlingens chef och representanter från försäkringskassan. En ansökan om ESF-medel till ett samverkansprojekt tillsammans med Järfälla och Håbo kommun kommer att göras under hösten. Projektet riktar sig till unga år som hoppat av sina studier och de som är arbetslösa. Arbetet sker i samverkan med kommunens bildningsförvaltning. Mål/Uppdrag Nämnd/administration Mål Det interna stödet till verksamheterna inom socialförvaltningen ska hålla hög kvalitet. Det interna stödet har utvecklats med ett IT baserat beslutsstöd (personal och ekonomi). Utvärdering genomfördes under projektperioden där deltagande chefer gav beslutsstödet bra betyg. Det interna stödet, i övrigt, utvecklas pågående genom dialog med verksamheterna inom socialförvaltningen.

17 Uppdrag Utveckla och förbättra det interna stödet avseende ekonomi, nämndadministration och ärende och dokumenthantering. Ett IT baserat beslutsstöd till chefer QlikView för att planera, följa upp och styra verksamheten är infört. Rutiner för ärendehantering till socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott, delegationsförteckning, dokumenthanteringsplan samt riktlinjer för hantering av vissa läkemedel samt avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är reviderade och uppdaterade. Driften av Hagtorp ska upphandlas Arbetet med upphandling av driften på Hagtorps äldreboende pågår. Ärende med utarbetat förfrågningsunderlag kommer att behandlas på socialnämnden den 21 september. Fortsatt arbete med planering av Solgårdens lokaler utifrån resultatet av utredningen. Utredning är genomförd. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari att beställa av Upplands-Bro Hus förprojektering av 20 platser särskilt boende med heldygnsomsorg inom f.d. Solgårdens lokaler enligt om- och tillbyggnadsalternativet. Omoch tillbyggnad ska stå klart september Utreda lagen om valfrihetssystem (LOV) Resultat från utredningen med förslag om införande av LOV med tidsplan kommer att redovisas för socialnämnden den 21 september Införa hjärtstarter Tre självinstruerande hjärtstarter kommer att köpas in under hösten 2011 och placeras enligt följande: Bro servicehus, Kungsängens servicehus och Förvaltningshusets reception Äldre- och handikappomsorgen Mål Samtliga brukare ska känna delaktighet, inflytande samt känna sig nöjda med planering, genomförande och uppföljning avseende beviljade insatser från äldre- och handikappomsorgen Resultat från brukarundersökning redovisas under oktober månad år Samtliga brukare ska känna att de blir respekterade och väl bemötta inom äldre- och handikappomsorgens verksamheter Resultatet från brukarundersökning redovisas under oktober månad år Samtliga brukare inom heldygnsomsorg ska erbjudas riskanalys minst en gång per år avseende trycksår, fallrisk och nutrition. Samtliga brukare erbjuds riskanalys senast två veckor efter inflyttning till heldygnsomsorg, fallrisk enligt Downton Fall Risk Index, nutrition enligt MNA och trycksår enligt Norton. Riskanalys genomförs även vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd samt vid upprepade fall. Nutritionsbedömning uppföljs fyra gånger per år.

18 Uppdrag Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Arbetet med implementering av lokal värdegrund pågår. Processen kommer att fortsätta även nästa år. Utvärdera konsekvenserna av erbjudande om heltidsanställning. Personalavdelningen i kommunen har genomfört utvärderingen som ledde till att projektet permanentades. Införandet av en Må bra check för anhöriga Uppdraget kommer att vara genomförd under hösten Införa en anhörigkonsulent Anhörigkonsulent anställdes januari Äldreomsorg Fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre Arbetet pågår löpande inom verksamhetsområdet Äldreplan ska omarbetas Arbetet mede äldreplanen ska påbörjas under hösten HBT- certifiering inom äldreomsorgen HBT- certifiering har påbörjats på Kungsgårdens äldreboende Utvärdera och utveckla egenmakt Resultatet efter utvärderingen ledde till att projektet med förenklad biståndsbedömning permanentades. Utreda värdighetsgaranti Utredningen påbörjas under hösten. Utreda aktivitetspark för äldre Utredningen ska presenteras under hösten 2011 Handikappomsorg Kamrervägens nya gruppboende ska öppnas Inflyttning till den nya gruppbostaden beräknas till januari 2012 Kommunens dagliga verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser ska utvecklas Personer med neuropsykiatriska diagnoser erbjuds varierande uppdrag genom Lillsjöprojektet som syftar på att utveckla och iordningställa friluftsområdet. Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas. Som ovan

19 IFO Mål Antal biståndsbedömda insatser i öppenvård på hemmaplan skall öka jämfört med 2010 Uppföljning sker i bokslut Antalet placeringsdygn skall minska jämfört med 2010 Antalet placeringsdygn av vuxna har minskat. Antalet placeringsdygn av barn/ungdom på hvb-institution har minskat och dygn i familjehemsvård har ökat. Antalet nyplaceringar har minskat och hemtagningar har ökat när det gäller både barn och vuxna, vilket på sikt ger färre placeringsdygn. Den egna öppenvården har utvecklats och kan idag erbjuda insatser som i stor utsträckning motsvarar många familjer/personers behov. Uppdrag Öka produktionen av öppenvårdsinsatser jämfört med 2010 Utveckla metoder och insatser/program för hemmaplanslösningar. Samarbetet mellan utredare och den egna öppenvården har intensifierats under året vilket möjliggjort färre nyplaceringar och fler hemtagningar av barn och unga. Kompetensen inom utförarenheten är hög och bred, vilket ger goda förutsättningar för att än mer utveckla metoder och arbetssätt som motsvarar behovet hos de familjer/personer som är aktuella. Utförarenhetens behandlare erbjuder intensivt familjearbete i samband med planering av utsluss från institutions- eller familjehemsplacering och erbjuder fortsatt familjearbetet på hemmaplan. Nätverksarbete kommer att användas som metod i än större utsträckning för att undersöka resurserna i personen/familjens eget nätverk. Utförarenheten erbjuder föräldrastöd utan föregående biståndsbeslut. Man arbetar också med s.k. hemmasittare, ungdomar som hoppat av skolan. Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i samverkan med bildningsförvaltningen Förvaltningen har en pågående diskussion med bildningsförvaltningen angående genomförande och utveckling av det förebyggande arbetet. Det handlar om de unga som hoppat av skolan, samarbete med polisen och det brotts och drogförebyggande arbetet som bl.a. inkluderar arbetet på fältet. Utreda behovet av lågtröskelboende Utredning kommer att påbörjas under Införa 48 timmars modellen för unga lagöverträdare I 48-timmars modellen samverkar socialtjänst tillsammans med polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Grundtanken är att inom 48 timmar starta processen med förundersökning, utredning och åtgärder i syfte att förhindra att unga gärningsmän återfaller i brott. Förvaltningen bjöd våren 2011in ansvariga för det brottsförebyggande arbetet inom norrortspolisen för en första diskussion. Vid detta möte framkom att under 2011 har polisen ingen möjlighet att tillsammans med socialtjänsten inleda ett arbete enligt denna modell. Förvaltningen har idag en socialsekreterare hos polisen i Jakobsberg 1 dag/vecka. Uppföljning av detta samarbete och diskussion om huruvida förutsättningarna för införande av 48- timmarsmodellen har förändrats kommer att ske under hösten 2011.

20 Hundrastgårdar Hundrastgården i Kungsängen är färdigställd. Arbetet med hundrastgården i Bro pågår och kommer att slutföras under hösten Boende för ensamkommande flyktingbarn Flyttningen av verksamheten från den nuvarande lokalen är framflyttad till maj Förberedelserna för att finna en ny lokal pågår tillsammans med Upplands-Bro Hus

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-02-18 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.35, Ajournering 17.35-17.40 Beslutande Ledamöter Martin Normark (FP), ordf Leif Öjetoft (S) Monica Styhr (S)

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer