Plan för anhörigstöd # %# # % %1 31 +%& & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet."

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 # & Beskrivning av ärendet 51 1 %# # % %1 31 +&#%333 +%& & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" #$ % 1 (1) Plan för Anhörigstöd Vingåkers kommun Förslag till beslut &' & (' #$ % ' )'& ($$ $#'' '& '* &) +& '&%, ( $$ Sammanfattning * &) +& '&%+''' &'' '# % -'"+ %'+'# %'' ' '"+$ ''(% '&%'. +&$( ' %%"+--$# $$ -( +.'# %% +& '' $ "'/# ' $+' * +( '+ % - &' Ärendets beredning & ''* &) +& '&%, ( $$ +#$ ' -($ ' #%$ + %--$ "+ %%"+$/$ Bakgrund. //% # % -0 "'/# ' 123!4 $ #'&'5% % '' 6 '#$$ +&/ % 5% 2 VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

3 ) '#% $ (##%$ $ $- $% ' % #' $ $ %%"+$/$ + 5%+'' --$# $$ +& + '&%"+'/% '&% Förvaltningens ståndpunkt. - ' ' $( ''( - ' #%'# '&%'' - $(%+/#- '&%/ # '( %.'# #'' &5'% +&5 '- 5 '' '. +& '' "++ '&%$( '%#&--$# $$ ''%' %.#&$( '" (- $ "&' ''% $ $$$( $ - Konsekvenser. +& $ '&%'( &#'% '' $'%' $ '% +# $ 7$$ &+'''%&' '% -- "+ %% + $% ('#%( $$ ( #' '' +& (%"+ '&%/ # '( %# '" (#- ''&$$ $ 5 - ',89:7;<!7=>>?9!"&'. '&$$!""+ ) +&"+ $% 2 (2)

4

5 Innehållsförteckning 1. Anhörig 2. Mål 3. Syfte 4. Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd 5. Mötesplatsen 6. Anhörigsamordnare 7. Anhörigombud 8. Anställda 9. Anhörigstöd inom Äldreomsorgen 10. Anhörigstöd inom Handikappomsorgen 11. Anhörigstöd inom Individ- och Familjeomsorgen 12. Övriga stödinsatser

6 1 Anhörig!"# $ %%&%'%(%% $&%& 2 Mål ) ' *' ' & '$&& (& +'& + &&&' ', &'(( $' & '&-%%-% 3 Syfte & &(('% &' & 4 Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd Information,&. &(%&'& Kännetecken ' ''(((& &+ %/% % &&,

7 Tillgänglighet +' + Kvalitet 0' & &&' & ( Individuellt ) %&% %'&( ','&& &' Flexibilitet,' ( &+&-' Samverkan %& (&0 &(&& &-'0 &( &,, ('' '%& '%'& Organisation /& +' &1% 2& Trygghet 3' & & (.(' & & ' 3(%'& &% &

8 Preventiv ansats, %, &'('&((, '& Förståelse +( %&& & &

9 5 Mötesplatsen $ $ & %& $' ''' &2 &&&% -$%& ) & && ' $%'() &&&& % Insatser från Mötesplatsen: 4'5 6& ' 7 && %& Mötesplatsens verksamhet ska: 7(%& ( 0 6&'' ' 8 ' & +&%&& '&' && +'&'(&.% % %%&&

10 6 Anhörigsamordnare ) &% & (% & %& $' '' /-% %& %%&& I uppdraget som anhörigsamordnare ingår att: & ( )%' &&&% 6&'' 3 '& 6'& & '& & ' +99& ) % ) &3 (&.&%% 2&%& & : )& 6' +' +&%& +'( +'&9+9

11 7 Anhörigombud / ' (& ' ' ('+' ' & 8 Anställda +% & 2&( '' +' &( ' &, ' & )& &+' & 8&

12 9 Äldreomsorgen /-';"<5! ' 2, Anhörigstöd i särskilt boende /&('&&'.('' % (&%% +&(' '3 $ '(&' ' $9 '9&( + 8)' % & ' = ' )& + ' +&& /&% + +'&&%& +' Anhörigstöd i hemtjänsten /- "> )' % &'% & + +'&&%& +' Anhörigstöd i dagvården + +'&&%& :'' ' Anhörigstöd på korttidsboendet + +'&&%& +'

13 10 Handikappomsorgen /-'5! 2?& , &( )&& $& Personlig assistans (& '+ &, &(' + +'&&%& +' Dagverksamhet &&(' % (.- '&&'/ $,& %' %' &%' + +'&&%& +' Gruppbostad (& ' -& '&&3& &(2''& ' + +'&&%& +' Socialpsykiatrin ((& 8 ' '%' + +'&&%& +'

14 11 Individ- och & 3 %& +( ''' & Färdtjänst.& Missbruk/Beroende /-)3 0 8&'' & Barn och ungdom ) &&& & 9+9&' ( -& Flykting Ekonomiskt stöd +) ( ) && ''# 3 Familjevåld 8.' %&%% (/'% % %&':. && + +'&&%& +' 2&

15 12 Övriga stödinsatser Stöd vid akut sjukdom hos anhörigvårdare som inte har kontakt med den kommunala vården A '' '&! 6 '% 8% && '& Stöd till anhöriga vid vård i livets slutskede?&& ) '(&&& 5&(& +(, % 7&+) % &&

16 Sammanträdesdatum! Sida Ersättning till utförare av hemtjänst Socialutskottets " % Beskrivning av ärendet %> +6-A-+# -;+6"% D D- +-- A% %:# - +E; F -2 ;+6 $$ (- '49 69 " -& 9"+ G" +"+ +6+6% "#99" "+6-% Beslutsunderlag :2, -2-2?????!"#

17

18

19

20

21 " Sammanträdesdatum Sida " Förfrågningsunderlag utförande av servicetjänster enligt lagen om valfrihetssystem Socialutskottets beslut 83 #+3+3+& Beskrivning av ärendet 7+3%C%+$ 99C(+3& &83+9#9 #&83+% #99%%1 +3#3%#+3+& Beslutsunderlag A1 ' 83+3+%#% :::::! "#$

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Sammanträdesdatum Sida Egenregins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut Socialutskottets beslut 83 #+391 %#1+3%1 ##& Beskrivning av ärendet + 1#+399 %1 ##+3%3%;&- %1 C%+$C(& +3% %1 ##& A% % - C -.% - B# - A+ 3%1 Beslutsunderlag A1 :::::! "#$

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Egen regins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDEegenregi Förslag till beslut # $%"&' ( $ $ %)"' *&)'$+!)" '&%&' Sammanfattning!$ $%'*)"'$$))" $+!)"'&%&' ",-."!*"% / ( 0 1&.$" *')' Ärendets beredning 2-$%$ *-%'!*$ $% 2-$%* %'& 3"'3 4 '--$/56"-$%$ *$!!* *'$% Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

42 # &4 -%*)"-% " Bakgrund 7'$'" *&'$'--+!)"' &%&'$'%+%!)" ''" / 6$*4/56!"* &'8! 8")"44 "'--" ",-."!*"% / ( 0 1& 1*&"- 0" %.$" *')' #-' 0$'" $!)"'&)'4" $'$"!*& "' 7'-%7'%&'!)"' Förvaltningens ståndpunkt $ $ &" $" -'$ ") * 1& $ Konsekvenser # &" $" &)$- 9% '& '$%&$ $'- :)"" *--4 &%$$ "$ % )"" **" ;--")& #)" 1-""$ -$%%% &*)!*- 2 (2)

43 $" *)"&*% &!& : ---*) * $%-! '-*! &4 <;.--")& # * -- " *--$- $'" 6,9=>702 75??:9!$!!*$ 3 (3)

44 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen ;!<!$ = = $ Beslutsunderlag 40(1! <:!"

45 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen!"#$%& ' ( ) - - * * * +,!'* "# $! - %" & + +

46 . '!% ()! *+'&,! ) '!- $ /.! / 0 * 1*&* + 0 "#$%2& 3-2 # &!)0, )/',')%/ " $ -% "#$%2& 1 1 *

47 * 4 "".2 ) 3, 3, 4 % $ % 5% # 5/ 45 1 %! "#$%2&

48 ) "#$%2&,' %/*/'!' % "#$%2& 7, 3 8 ". ) " " # $ % " % & '' * 3 ( ) ( * (

49 1, 678 $9 ( "#$%& ( ( ( + ( 9+:.13%4;<* 1=> 6> & + &. * 1 #? 1,

50 " 2" %2& * , *. * 3 " ( ( (

51 1,"#$%& )!, -

52 ! Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Socialutskottets beslut 53 *3!/*3 9% Beskrivning av ärendet,*3# 9%53 7* " =6/*3 9 %5 * * %39 9 **3#*7# % ##/% Beslutsunderlag -/ "./*3 9" ;;;;!

53 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare 1 (1) Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Förslag till beslut! Sammanfattning " #!$!# $ # %!! # &'$ " # %$ Bakgrund () )!!! $!%! # $ VK1 01S v , TJÄ NST EUT L Riktli njer utan bistå ndsb eslut Förvaltningens ståndpunkt! $ Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

54 Bilagor! %*+,-#.(#/00"+ 2 (2)

55 Datum 1 (1) VK300S v , Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen i Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

56 Riktlinjer 2 (2) Inledning!! ""!! # $%&! '!"!! ( " " ) %! "*$% *&% "+! $% +& Social beredskap )!",-. /! " )!!)!!! 0"! Tider och avtal )! )! " " 2* 1!! " "3!! -124!5 "! 67 Inställelsetid # 8 "! 8

57 Kompetenskrav +!!! '! 9"!! Uppföljning :!"! Rutiner 3 (3) Organisation )! +!! 9!!! Rutiner i förhållande till SOS Alarm ; <="0>7>6>0 <= + 2,,-6+ " )! "0>7>6>6" +? <+? " < ""!!"?2,06,>7 "? 27072,,- Kontakt med beredskapen )!"!"2,,-6= "! 0>7>6>0 Kontakt med arbetsledare <"! =! "!!

58 Hembesök )! <!""A! * " 8! 9! Transporter :!!" 4 (4) """ 3 : ::#B?!! :!": 4 (C! 3 " ""'! 8+D!%D! E D # " C! Berusade ungdomar!! C"< "" C"! :!9!! " LVU #!!!!!% * "9! % * 8 " *! ( 8

59 A!? <!"!!:!! $! &! 5 (5) LVM )! % +)!!% + "E# =C5 # "% +" 9! % + ) Deprimerade och suicidbenägna minderåriga. *! "!!! +! -1,71>" ( +! (?77-->0F 5 77>77<!!! "*! Boende E"!" )! ""!!A8!F Resor )!! ) ) 3"9* "! " 4! A" <! "!!"3!! ;?! 8

60 !E! " " ; Ekonomiskt bistånd 9! "!! )! Familjerätt 3 "! A "! " 6 (6) Jourhem 8 " ; "" <" " " "! Uppföljning! 7 "!

61 Sammanträdesdatum Sida Ekonomirapport Socialutskottets beslut & Beskrivning av ärendet %99%9+3#& < %%+# I' 9%9I'5& Beslutsunderlag ++# 99 :::::! "#$

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Sammanträdesdatum Sida Detaljbudget 2011 Socialutskottets beslut #+3& Beskrivning av ärendet %% #+3$+$ %$+3& # 3 ;6& $+3+ #%1 +%&-# #$& 3+3+% 399%9& Beslutsunderlag A1 ' 831# :::::! "#$

90 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Detaljbudget VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDE SN dec Förslag till beslut # $%"&' ($ )&' $ Sammanfattning # *!"&' $ $+,'+$ Ärendets beredning # "$ $ '--!* "& Bakgrund!"& "'.,'+$,'$'" &""&)!*"$ &"$ $%-*%$$%$$ )&' +!" &'"/ *$$'"!* *-- # -0 %!*!-+&+ 1!*$) $%' )"& #")"*$" Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

91 -$" " & &+ 0"*"'$$%-- -% 2' % Förvaltningens ståndpunkt 3' *% "*$/,'! -%1#4" $$+ 5!*%$$- 6'+ -% '$" *)" -" $" *$ "&' %7*&%') " &)%'$ % ' &' "$%/)' Konsekvenser 1$*%!"$ &' *$'" $ &' *%%*$ $$ " Bilagor )&' 71089,6:,4;;<0!$!!*$ 2 (2)

92 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Externa kostnader Interna kostnader Summa kostnader Netto NÄMND OCH ADMINISTRATION 7001 SOCIALNÄMNDEN Intäkter 35 Bidrag 25 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Livsmedel 1 70 Transporter, resor och logi Summa externa kostnader Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader

93 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRVALTNINGSADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag Övriga intäkter 84 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel 2 65 Kontors- och datamaterial Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader UPPSÖKANDE VERKSAMHET Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

94 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ANHÖRIGSTÖD / VÄNTJÄNST (7860) Intäkter 34 Hyror och arrenden Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 6 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Representation 72 Annonser, reklam och information Summa externa kostnader Livsmedel Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader LOV UTREDNING/INFÖRANDE Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Utbildning och personalsoc. kostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader ALKOHOLHANDLÄGGNING Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

95 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG BLOCKHYROR (Sävsta, Gränden, Gruppbostäder) Intäkter 31 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader 5 56 Personalomkostnader Lokal- och markhyror Datatjänster och div tjänster 2 76 Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 24 Summa interna kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN / EKGÅRDEN Intäkter 34 Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 601 Lokal- och markhyror Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader Totalt kostnader NORDANGÅRD Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Lokal- och markhyror Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader Totalt kostnader

96 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 7500 PERSONAL OCH ADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag Övriga intäkter 53 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information Försäkringsavgifter och riskkostnader 3 76 Div avgifter och skatter 1 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Kontors- och datamaterial Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader SKULDSANERING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 21 7 Summa externa kostnader Totalt kostnader

97 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSÖRJNINGSSTÖD Intäkter 37 Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Konsulttjänster Lokal- och markhyror Bränsle och energi 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader INSTITUTIONSVÅRD FÖR VUXNA Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 21 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Div tjänster, internt 10 Summa interna kostnader Totalt kostnader FÖREBYGGANDE MISSBRUKSVÅRD Kostnader 48 Ersättningar Lokal- och markhyror Fastighetsservice 4 62 Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJEHEMSVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

98 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÖPPENVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll Post, tele- och datakommunikation 3 1 Summa externa kostnader Livsmedel, internt 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖVRIGA INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJERÅDGIVNING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader ÖPPET INTAG/MERCUR Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader HÄRBÄRGE Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 601 Lokal- och markhyror Fastighetsservice Summa externa kostnader Totalt kostnader

99 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJEHEMSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖPPENVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag 5 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Livsmedel 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader

100 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖREBYGGANDE BARN- OCH UNGDOM Kostnader 64 Förbrukningsmaterial Datatjänster och div tjänster Summa externa kostnader Totalt kostnader ALVA-PROJEKTET Intäkter 35 Bidrag 21 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Datatjänster och div tjänster Summa externa kostnader Totalt kostnader FLYKTINGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 162 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Transporter, resor och logi 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

101 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG KORTTIDSVISTELSE Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag 3 Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 15 6 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖVRIGA INSATSER Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag Försäljning verksamheter 3 37 Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader ÄLDREOMSORG Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

102 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÄRDTJÄNST Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 2 70 Transporter, resor och logi Summa externa kostnader Totalt kostnader KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader HEMVÅRDSBIDRAG Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Summa externa kostnader Totalt kostnader

103 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HANDIKAPPOMSORG 7611 HANDIKAPPOMSORGSLEDNING Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 3 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt 1 2 Summa interna kostnader Totalt kostnader GRUPPBOSTAD, STORGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

104 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG GRUPPBOSTAD, FABRIKSGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter 287 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 5 68 Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

105 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DAGCENTER Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning verksamheter Övriga intäkter 14 5 Summa externa intäkter Försäljningsmedel, internt Intern försäljning av verksamheter 2 1 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 5 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Fastighetsservice Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 8 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

106 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG KORTTIDSVISTELSE OCH KORTTIDSTILLSYN BARN/UNGDOM Intäkter 31 Taxor och avgifter 24 Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 39 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 2 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel 1 67 Datatjänster och div tjänster 3 Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt 1 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader LEDSAGARSERVICE / LSS Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Transporter, resor och logi 4 Summa externa kostnader Totalt kostnader AVLÖSARSERVICE Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

107 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALPSYKIATRI, GRUPPBOENDE Intäkter 30 Försäljningsmedel Hyror och arrenden Bidrag Försäljning verksamheter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 41 Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet 7 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Fastighetsservice 5 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 9 66 Reparation och underhåll 6 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

108 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALPSYKIATRI, DAGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag 86 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar 2 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Kontors- och datamaterial Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 7 Summa externa kostnader Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader PERSONLIG ASSISTANS Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 1 46 Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Transporter, resor och logi Div avgifter och skatter Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader Förbrukningsmaterial, internt Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader Netto

109 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÄLDREOMSORG 7714 HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 3 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 4 66 Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 9 12 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader

110 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÄLDREOMSORGSLEDNING Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 9 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information 6 2 Summa externa kostnader Intern ränta 7 87 Avskrivningar Livsmedel, internt Kontors- och datamaterial 1 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

111 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG NORDANGÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Anläggnings- och underhållsmaterial 4 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader 2 Summa interna kostnader Totalt kostnader ÄLDREOMSORGEN, GEMENSAMT Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader Avskrivningar Livsmedel, internt kontorsmaterial internt Div tjänster, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

112 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG RESURS, ÄLDREOMSORGEN Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader NORDANGÅRD NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Summa externa kostnader Totalt kostnader

113 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HUMLEGÅRDEN SOMATISK AVD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Anläggnings- och underhållsmaterial 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll 5 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 6 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt 3 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN SOMATIK, NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Summa externa kostnader Totalt kostnader

114 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SJUKVÅRD Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 7 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel 2 66 Reparation och underhåll 1 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 2 72 Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader BETALNINGSANSVAR Kostnader 76 Div avgifter och skatter 8 75 Summa externa kostnader Totalt kostnader RESURSPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

115 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HEMTJÄNST Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 9 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Konsulttjänster Ersättningar 2 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Försäkringar och riskkostnader 3 85 Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader TRYGGHETSLARM Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Post, tele- och datakommunikation Kravkostnader 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader

116 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG NATTPATRULLEN Intäkter 931 Interna taxor och avgifter 14 7 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll 2 68 Post, tele- och datakommunikation 1 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader DAGVÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel 2 31 Taxor och avgifter 1 36 Försäljning verksamheter 5 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 1 66 Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 1 68 Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 3 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

117 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG TEKNISKA HJÄLPMEDEL Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Utbildning och personalsoc. kostnader 1 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader ÄLDREREHABTEAM Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation 2 Summa externa kostnader Avskrivningar Summa interna kostnader Totalt kostnader

Presentation av enhetschef för demensavdelningarna

Presentation av enhetschef för demensavdelningarna Sammanträdesdatum Sida Presentation av enhetschef för demensavdelningarna #$!%%& '"! Sammanträdesdatum Sida Avvikelserapportering för första halvåret 2010 ' '%()%& '( "! TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare

Läs mer

Information Projekt Äldres hälsa och folkhälsoarbete

Information Projekt Äldres hälsa och folkhälsoarbete Sammanträdesdatum Sida! Information Projekt Äldres hälsa och folkhälsoarbete Förslag till beslut * Beskrivning av ärendet 9++13? +%,>?*131*5

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 SN 2015/3405 1 (2) HANDLÄGGARE Siv Jönsson 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Ersättning för verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för 2015

Årsredovisning för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Datum 2016-04-13 Diarienummer KSN-2015-2317 Årsredovisning för 2015 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 Uppdragshandling Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-05-07 52 (72) Plats och tid Mötesplatsen, Vingåker, måndagen den 7 maj, klockan 16.00 18.50. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:27 DNR 9.4-020507/09 SID 1 (10) 2009-11-27 Stadsdelsnämnderna BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008

Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008 SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008 Verksamhetsbeskrivning Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och LASS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är de lagar som främst

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-18 59 Sida Sn Dnr 91/2014 730 Förslag till reviderad plan för anhörigstöd Förslag till beslut Socialnämnden beslutar anta förslaget till

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Pandemiplanering Boden

Pandemiplanering Boden Pandemiplanering Boden Ingegerd Mannfeldt, Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ann-Britt Sundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen Tommy Lindvall, Säkerhetssamordnare Översiktsplanering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Ung Integration, boende för ensamkommande flyktingbarn, Hjortgränd 2, Vingåker

Ung Integration, boende för ensamkommande flyktingbarn, Hjortgränd 2, Vingåker 1 Datum 2015-01-26 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden Tid: tisdagen den 3 februari 2015 kl. 16.00 Plats: Ung Integration, boende för ensamkommande flyktingbarn, Hjortgränd 2, Vingåker Robert Skoglund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193 34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 17(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 129 Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Om du på grund av en funktionsnedsättning vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Om du

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer