OKTOBERRAPPORT Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter och annan frånvaro tagit in konsulthjälp för att klara tillsyn och akut behov av utredning avseende förorenade områden. För att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling delas socialnämndens handläggaravdelning i två områden. Biståndshandläggning inom SoL, av färdtjänst, bostadsanpassning samt avgifter organiseras som en självständig enhet inom äldreomsorgen. Handläggningen av insatser enligt LSS och socialpsykiatri organiseras inom individ- och familjeomsorgens vuxenenhet. Från 1 april finns arbetsmarknadsenheten inom socialnämnden. Arbetet koncentreras nu på att kartlägga den verksamhet som nämnden tagit över och på att lägga en grund för framtiden. Det avtal som kommunen har tecknat med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn gällde till och med 31 oktober. Diskussioner pågår om hur frågan ska hanteras från 1 november men än så länge finns inget avtal. Miljöhänsyn Samtliga nämnder utom samrehabnämnden och valnämnden har antagit riktlinjer för miljöhänsyn i den egna verksamheten. Se bilaga 1. Utifrån dessa riktlinjer har nämnderna arbetat med att minska pappersförbrukningen och genomfört olika aktiviteter för att minska förbrukningen av el och vatten. Socialnämnden har utsett energiombud som ska fungera som kontakt- och resurspersoner för att driva på arbetet med energieffektivisering på arbetsplatsen. Teknik- och servicenämnden har bytt ut äldre tjänstebilar mot miljöfordon samt anordnat en utbildning i ecodriving där 50 medarbetare har deltagit. Vid alla upphandlingar ställs krav som syftar till att minimera miljöpåverkan. Miljönämnden har aktualiserat frågan om en biogas-station i Mark. Ekonomi Resultat I oktoberrapporten är årets beräknade resultat +69,8 mnkr, 2 mnkr högre än i delårsprognosen efter augusti. En försämring av skatteintäkterna med 3,7 mnkr uppvägs av motsvarande förbättring av nämndernas prognoser. Utöver dessa förändringar väntas ränteintäkterna öka med 2 mnkr. Nämnderna Alla nämnder utom plan- och byggnadsnämnden samt teknik- och servicenämnden prognostiserar samma eller bättre utfall än i delårsrapporten. Nämndernas sammanlagda prognostiserade överskott har ökat med 3,7 mnkr och beräknas nu uppgå till +12,7 mnkr vid årets slut. Större förändringar av nämndernas prognoser redovisas nedan: Kommunstyrelsens överskott ökar med 0,8 mnkr till +14,6 mnkr. Detta beror främst på ökad administrationsersättning från Spinnerskan.

2 Barn- och utbildningsnämndens oktoberprognos är förbättrad med 0,5 mnkr till +3,5 mnkr. Underskottet för köp/försäljning av gymnasieplatser förväntas bli -1 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr. Detta beror på något färre elever i åk 1 samt ett lägre snittpris. För köp/försäljning av platser i förskola och grundskola samt skolbarnsomsorg är prognosen -4,3 mnkr vilket är en ökning med 4,3 mnkr jämfört med beräkningen i delåret. Ett större antal barn i förskola och elever i skolbarnsomsorgen än i bedömningen inför terminsstarten ger ökade kostnader. Budgetöverskotten i den egna verksamheten förväntas bli +8,8 mnkr vilket är 2,8 mnkr bättre än i delårsprognosen. Det är framförallt särskolan samt skolbarnsomsorgen som ger bättre prognoser. I oktoberprognosen ökar kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse med 0,9 mnkr till +1,5 mnkr. Allmän återhållsamhet och indragning av utvecklingsmedel bidrar med knappt 0,5 mnkr. En person mindre i ledningsgruppen under hösten samt minskad bidragsåtgång bidrar med knappt 0,5 mnkr. Plan- och byggnadsnämnden räknar med en negativ prognos på -0,2 mnkr (ingen avvikelse i delåret). Orsaken är lägre intäkter och kostnader för rekrytering samt konsultkostnader i samband med långtidssjukskrivning. Socialnämndens prognostiserade underskott minskar med 3 mnkr till -9 mnkr. Sedan augusti har kostnaderna för försörjningsstöd och personlig assistans ökat. Denna ökning uppvägs av fortsatt lägre kostnader för löner och av köpta institutionsplatser. Detta innebär oförändrad budgetavvikelse för äldreomsorgen med -2 mnkr och för funktionshinder med -6 mnkr. Handläggaravdelningen redovisar +1 mnkr (ingen avvikelse tidigare) och individ- och familjeomsorg minskar avvikelsen med 2 mnkr till 2 mnkr. Teknik- och servicenämnden redovisar sammantaget en avvikelse med +1,4 mnkr, en minskning av budgetöverskottet med 1,7 mnkr. Denna minskning avser lokalförsörjningen där prognosen är justerad utifrån kommunfullmäktiges beslut i samband med delårsrapporten. Nämnden fick då använda förväntat överskott inom lokalförsörjningen till ett ökat underhåll motsvarande 1,7 mnkr. Prognos och budget för beläggningsunderhåll är ökad med 5 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut i samband med delårsrapporten. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott med -1,2 mnkr vilket är något sämre än i delårsprognosen. Underskotten balanseras mot tidigare års resultat. Gemensamma poster Inga förändringar för gemensamma intäkter och kostnader jämfört med prognosen i delårsrapporten. Prognosen för pensionskostnaderna är dock fortfarande osäker. Finansiering Skatteintäkterna blir 3,7 mnkr lägre än i delårsprognosen. Finansiella intäkter minus finansiella kostnader, räntenettot, förväntas bli 2 mnkr bättre. 2

3 Driftredovisning, prognos årsutfall (nettokostnader) Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall helår 2011 Budget (inkl tillägg) Prognos Budgetavvikelse Förändr delårokt Fullmäktige, partistöd och revision 4,5 4,8 4,5 0,3 0,1 Kommunstyrelsen 96,7 102,2 87,6 14,6 0,8 Barn- och utbildningsnämnden 701,1 695,1 691,6 3,5 0,5 Kultur- och fritidsnämnden 65,4 66,7 65,2 1,5 0,9 Miljönämnden 6,4 6,5 6,4 0,1 0,1 Plan- och byggnadsnämnden 7,6 8,7 8,9-0,2-0,2 Samrehabnämnden 23,8 23,9 23,5 0,4 0,0 Socialnämnden 632,2 614,7 623,7-9,0 3,0 Teknik- och servicenämnden 39,0 47,0 45,6 1,4-1,7 -varav skattefinansierad del 39,0 47,0 45,6 1,4-1,7 - varav va-försörjning 2,2 0,6 0,3 0,3 0,2 regleras mot tidigare års resultat -2,2-0,6-0,3-0,3-0,2 - varav avfallshantering 0,0 0,0 0,9-0,9-0,5 regleras mot tidigare års resultat 0,0 0,0-0,9 0,9 0,5 Valnämnden 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden 2,2 2,2 2,1 0,1 0,1 Summa nämnder 1 579, , ,2 12,7 3,7 Gemensamma verksamheter 30,0 40,9 5,2 35,7 0,0 Återföring av kapitalkostnader -89,3-94,5-88,1-6,4 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nettokostnader före avskrivningar 1 520, , ,4 41,9 3,7 Avskrivningar 58,7 62,0 56,4 5,6 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 579, , ,8 47,5 3,7 Resultaträkning, prognos årsutfall Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall helår 2011 Budget Prognos Budgetavvikelse Förändr delårokt Nettokostnader exkl avskrivning , , ,4 41,9 3,7 Avskrivningar -58,7-62,0-56,4 5,6 0,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 47,5 3,7 Skatteintäkter 1 201, , ,0 5,1-3,5 Utjämning 380,2 369,8 368,1-1,7-0,2 Finansiella intäkter 13,7 8,0 13,7 5,7 2,0 Finansiella kostnader -3,4-1,0-1,3-0,3 0,0 RESULTAT 13,4 13,4 69,8 56,4 2,0 3

4 Bilaga 1 Riktlinjer för miljöhänsyn Kommunstyrelsen Hänsyn till miljön ska genomsyra kommunstyrelsens verksamhet på ett naturligt sätt och integreras i det dagliga arbetet på kommunledningskontoret. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. Tänkbar påverkan på miljön ska beaktas såväl vid utarbetandet av förslag till beslut som vid val av produkter, förbrukning av kontorsmaterial, resor med mera. Barn- och utbildningsnämnden All verksamhet skall genomsyras av ett medvetet miljöansvar. Barns och ungdomars intresse och engagemang för miljöfrågor skall främjas och ett ekologiskt miljötänkande skall uppmuntras. I beslutsunderlag till nämnden skall, där så är tillämpligt, miljöaspekten redovisas. Vid upphandling av skolmat är det önskvärt att det ekologiska perspektivet beaktas. Kultur- och fritidsnämnden Hänsyn till miljön ska genomsyra kultur- och fritidsnämndens verksamhet på ett naturligt sätt. Miljöhänsyn ska prioriteras i bidragsgivningen av underhålls- och reparationsbidrag till föreningarna. Förvaltningen ska ha ett resurseffektivt arbetsätt. Miljönämnden Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Välja miljömärkta produkter vid inköp. Köpa in miljöbilar med biogasdrift och på sikt alkolås. Samordna inspektioner och ruttplanering. Buss och tåg vid längre tjänsteresor. Minska pappersförbrukningen och vara en förebild vad gäller energibesparande åtgärder. Plan- och byggnadsnämnden Nämndens verksamhet ska leda Mark mot ett långsiktigt hållbart samhälle och en god bebyggd miljö. Nämnden ska i planeringen och vid bygglovgivningen medverka till att sådana lösningar väljs. Samrehabnämnden Inga riktlinjer. 4

5 Socialnämndens riktlinjer för miljöhänsyn Marks kommun antog i oktober 2011 en energiplan inklusive strategi för energieffektivisering. Strategin beskriver hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att minska energianvändningen i verksamheter, fastigheter och transporter. Socialnämndens verksamheter ska följa framtagna handlingsplaner för minskad energianvändning. Energiombud ska finnas i alla delar av nämndens verksamhet Nämndens verksamheter ska delta när utbildning i sparsam körning erbjuds Energieffektiviserande åtgärder ska diskuteras när en fastighet är i behov av renovering Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämndens verksamheter skall genomföras så att verksamhetens och samhällets miljöbelastning begränsas med syfte att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Nämndens verksamhet ska ligga i framkant när det gäller miljöhänsyn. Inför varje beslut skall hänsyn tas till miljöpåverkan och avvägning skall göras mellan ekonomi och miljöalternativ. Uppföljning av dessa riktlinjer skall göras på årsbasis i samband med bokslutet. Valnämnden Inga riktlinjer. Överförmyndarnämnden Hänsyn till miljön ska genomsyra verksamhet på ett naturligt sätt och integreras i det dagliga arbetet. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. För överförmyndarnämnden handlar detta framför allt om att i möjligaste mån begränsa pappersanvändningen. 5

6 Bilaga 2 Intäkts- och kostnadsutveckling enligt redovisningen för perioden januari - oktober åren 2010, 2011 och Belopp i tusental kronor (tkr) Jan-Okt Jan-Okt 2011 förändr Jan-Okt förändr förändr INTÄKTER , ,1-2,0 - varav 31 taxor och avgifter , ,0 11,0 - varav 35 bidrag , ,4-7,2 - varav övriga intäkter , ,2-4,3 45 BIDRAG O TRANSFÖRERINGAR (exkl kollektivtrafik ) , ,3 3,0 - varav 451 bidrag till enskilda , ,9 2,2 46 ENTREPRENADER O KÖP AV VERKSAMHETER , ,7 9,4 - varav 463 huvudverksamhet , ,9 11,5 - varav 464 stödverksamhet , ,7 6,5 47 KONSULTTJÄNSTER , ,5-43,3 5 KOSTNAD FÖR ARBETSKRAFT , ,6 2,2 - varav 5022 timlöner , ,2 0,0 60 LOKAL O MARKHYRA, FASTIG- HETSSERVICE , ,7 6,3 61 HYRA LEASING , ,5 4,4 62 BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN , ,8 3,6 64 o 65 FÖRBRUKNINGSINV O MTRL , ,2-8,4 - varav 644 livsmedel , ,0 1,3 67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER , ,1-25,1 68 TELE, IT O KOMM , ,0-5,7 71 REPRESENTATION (extern) , ,4-68,2 72 ANNONSER, REKLAM O INFO , ,6-3,6 Sammanfattning Intäkter , ,1-2,0 Kostnader Personalkostnader , ,6 2,2 Övriga kostnader , ,5 2,7 Summa kostnader (exkl kollektivtrafik) , ,6 2,5 Nettokostnader (exkl kollektivtrafik) , ,6 4,5 6

7 Bilaga 3 Driftredovisning, prognos över årsutfall : Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader (brutto inkl interna poster) samt nettokostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i miljoner kronor (mnkr) Prog- Budget- Prognos Budget- Prognos Budget- Prognos Budgetnos avvikelskostnadekelse personal- avvi- övriga avvi- avvikelse kostn. kelse Fullmäktige och partistöd 1,2 0,3 1,9 3,1 0,3 Revision 0,5 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 Kommunstyrelsen 41,5 0,5 37,5 5,0 91,6 9,1 87,6 14,6 Barn- och utbildningsnämnden 64,0 2,4 435,0 1,8 320,6-0,6 691,6 3,5 Kultur- och fritidsnämnden 17,5 0,7 35,1-0,5 47,7 1,3 65,2 1,5 Miljönämnden 7,0 0,0 8,2 0,4 5,2-0,3 6,4 0,1 Plan- och byggnadsnämnden 4,0-0,4 10,2 0,2 2,7 0,0 8,9-0,2 Samrehabnämnden 38,9 0,0 32,9 0,5 29,4-0,1 23,5 0,4 Socialnämnden 65,0 3,8 460,0 1,4 228,7-14,2 623,7-9,0 Teknik- och servicenämnden 416,1-0,5 127,3 6,7 334,4-4,8 45,6 1,4 - varav skattefinansierad del 341,3 0,1 115,3 6,3 271,7-5,0 45,6 1,4 - varav va-försörjning 45,4-0,3 9,1 0,4 36,6 0,3 0,3 0,3 regleras mot tidigare års resultat -0,3-0,3-0,3-0,3 - varav avfallshantering 29,4-0,2 3,0 0,0 27,2-0,6 0,9-0,9 regleras mot tidigare års resultat -0,9 0,9-0,9 0,9 Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Överförmyndarnämnden 0,3 0,2 1,4-0,1 0,9 0,0 2,1 0,1 Summa nämnder 654,2 6, ,4 15, ,0-9, ,2 12,7

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8 Verksamhetens kostnader -390,4-380,8-381,2-373,6 Avskrivningar -23,7-24,1-19,6-20,6

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer