OKTOBERRAPPORT Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter och annan frånvaro tagit in konsulthjälp för att klara tillsyn och akut behov av utredning avseende förorenade områden. För att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling delas socialnämndens handläggaravdelning i två områden. Biståndshandläggning inom SoL, av färdtjänst, bostadsanpassning samt avgifter organiseras som en självständig enhet inom äldreomsorgen. Handläggningen av insatser enligt LSS och socialpsykiatri organiseras inom individ- och familjeomsorgens vuxenenhet. Från 1 april finns arbetsmarknadsenheten inom socialnämnden. Arbetet koncentreras nu på att kartlägga den verksamhet som nämnden tagit över och på att lägga en grund för framtiden. Det avtal som kommunen har tecknat med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn gällde till och med 31 oktober. Diskussioner pågår om hur frågan ska hanteras från 1 november men än så länge finns inget avtal. Miljöhänsyn Samtliga nämnder utom samrehabnämnden och valnämnden har antagit riktlinjer för miljöhänsyn i den egna verksamheten. Se bilaga 1. Utifrån dessa riktlinjer har nämnderna arbetat med att minska pappersförbrukningen och genomfört olika aktiviteter för att minska förbrukningen av el och vatten. Socialnämnden har utsett energiombud som ska fungera som kontakt- och resurspersoner för att driva på arbetet med energieffektivisering på arbetsplatsen. Teknik- och servicenämnden har bytt ut äldre tjänstebilar mot miljöfordon samt anordnat en utbildning i ecodriving där 50 medarbetare har deltagit. Vid alla upphandlingar ställs krav som syftar till att minimera miljöpåverkan. Miljönämnden har aktualiserat frågan om en biogas-station i Mark. Ekonomi Resultat I oktoberrapporten är årets beräknade resultat +69,8 mnkr, 2 mnkr högre än i delårsprognosen efter augusti. En försämring av skatteintäkterna med 3,7 mnkr uppvägs av motsvarande förbättring av nämndernas prognoser. Utöver dessa förändringar väntas ränteintäkterna öka med 2 mnkr. Nämnderna Alla nämnder utom plan- och byggnadsnämnden samt teknik- och servicenämnden prognostiserar samma eller bättre utfall än i delårsrapporten. Nämndernas sammanlagda prognostiserade överskott har ökat med 3,7 mnkr och beräknas nu uppgå till +12,7 mnkr vid årets slut. Större förändringar av nämndernas prognoser redovisas nedan: Kommunstyrelsens överskott ökar med 0,8 mnkr till +14,6 mnkr. Detta beror främst på ökad administrationsersättning från Spinnerskan.

2 Barn- och utbildningsnämndens oktoberprognos är förbättrad med 0,5 mnkr till +3,5 mnkr. Underskottet för köp/försäljning av gymnasieplatser förväntas bli -1 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr. Detta beror på något färre elever i åk 1 samt ett lägre snittpris. För köp/försäljning av platser i förskola och grundskola samt skolbarnsomsorg är prognosen -4,3 mnkr vilket är en ökning med 4,3 mnkr jämfört med beräkningen i delåret. Ett större antal barn i förskola och elever i skolbarnsomsorgen än i bedömningen inför terminsstarten ger ökade kostnader. Budgetöverskotten i den egna verksamheten förväntas bli +8,8 mnkr vilket är 2,8 mnkr bättre än i delårsprognosen. Det är framförallt särskolan samt skolbarnsomsorgen som ger bättre prognoser. I oktoberprognosen ökar kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse med 0,9 mnkr till +1,5 mnkr. Allmän återhållsamhet och indragning av utvecklingsmedel bidrar med knappt 0,5 mnkr. En person mindre i ledningsgruppen under hösten samt minskad bidragsåtgång bidrar med knappt 0,5 mnkr. Plan- och byggnadsnämnden räknar med en negativ prognos på -0,2 mnkr (ingen avvikelse i delåret). Orsaken är lägre intäkter och kostnader för rekrytering samt konsultkostnader i samband med långtidssjukskrivning. Socialnämndens prognostiserade underskott minskar med 3 mnkr till -9 mnkr. Sedan augusti har kostnaderna för försörjningsstöd och personlig assistans ökat. Denna ökning uppvägs av fortsatt lägre kostnader för löner och av köpta institutionsplatser. Detta innebär oförändrad budgetavvikelse för äldreomsorgen med -2 mnkr och för funktionshinder med -6 mnkr. Handläggaravdelningen redovisar +1 mnkr (ingen avvikelse tidigare) och individ- och familjeomsorg minskar avvikelsen med 2 mnkr till 2 mnkr. Teknik- och servicenämnden redovisar sammantaget en avvikelse med +1,4 mnkr, en minskning av budgetöverskottet med 1,7 mnkr. Denna minskning avser lokalförsörjningen där prognosen är justerad utifrån kommunfullmäktiges beslut i samband med delårsrapporten. Nämnden fick då använda förväntat överskott inom lokalförsörjningen till ett ökat underhåll motsvarande 1,7 mnkr. Prognos och budget för beläggningsunderhåll är ökad med 5 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut i samband med delårsrapporten. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott med -1,2 mnkr vilket är något sämre än i delårsprognosen. Underskotten balanseras mot tidigare års resultat. Gemensamma poster Inga förändringar för gemensamma intäkter och kostnader jämfört med prognosen i delårsrapporten. Prognosen för pensionskostnaderna är dock fortfarande osäker. Finansiering Skatteintäkterna blir 3,7 mnkr lägre än i delårsprognosen. Finansiella intäkter minus finansiella kostnader, räntenettot, förväntas bli 2 mnkr bättre. 2

3 Driftredovisning, prognos årsutfall (nettokostnader) Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall helår 2011 Budget (inkl tillägg) Prognos Budgetavvikelse Förändr delårokt Fullmäktige, partistöd och revision 4,5 4,8 4,5 0,3 0,1 Kommunstyrelsen 96,7 102,2 87,6 14,6 0,8 Barn- och utbildningsnämnden 701,1 695,1 691,6 3,5 0,5 Kultur- och fritidsnämnden 65,4 66,7 65,2 1,5 0,9 Miljönämnden 6,4 6,5 6,4 0,1 0,1 Plan- och byggnadsnämnden 7,6 8,7 8,9-0,2-0,2 Samrehabnämnden 23,8 23,9 23,5 0,4 0,0 Socialnämnden 632,2 614,7 623,7-9,0 3,0 Teknik- och servicenämnden 39,0 47,0 45,6 1,4-1,7 -varav skattefinansierad del 39,0 47,0 45,6 1,4-1,7 - varav va-försörjning 2,2 0,6 0,3 0,3 0,2 regleras mot tidigare års resultat -2,2-0,6-0,3-0,3-0,2 - varav avfallshantering 0,0 0,0 0,9-0,9-0,5 regleras mot tidigare års resultat 0,0 0,0-0,9 0,9 0,5 Valnämnden 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden 2,2 2,2 2,1 0,1 0,1 Summa nämnder 1 579, , ,2 12,7 3,7 Gemensamma verksamheter 30,0 40,9 5,2 35,7 0,0 Återföring av kapitalkostnader -89,3-94,5-88,1-6,4 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nettokostnader före avskrivningar 1 520, , ,4 41,9 3,7 Avskrivningar 58,7 62,0 56,4 5,6 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 579, , ,8 47,5 3,7 Resultaträkning, prognos årsutfall Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall helår 2011 Budget Prognos Budgetavvikelse Förändr delårokt Nettokostnader exkl avskrivning , , ,4 41,9 3,7 Avskrivningar -58,7-62,0-56,4 5,6 0,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 47,5 3,7 Skatteintäkter 1 201, , ,0 5,1-3,5 Utjämning 380,2 369,8 368,1-1,7-0,2 Finansiella intäkter 13,7 8,0 13,7 5,7 2,0 Finansiella kostnader -3,4-1,0-1,3-0,3 0,0 RESULTAT 13,4 13,4 69,8 56,4 2,0 3

4 Bilaga 1 Riktlinjer för miljöhänsyn Kommunstyrelsen Hänsyn till miljön ska genomsyra kommunstyrelsens verksamhet på ett naturligt sätt och integreras i det dagliga arbetet på kommunledningskontoret. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. Tänkbar påverkan på miljön ska beaktas såväl vid utarbetandet av förslag till beslut som vid val av produkter, förbrukning av kontorsmaterial, resor med mera. Barn- och utbildningsnämnden All verksamhet skall genomsyras av ett medvetet miljöansvar. Barns och ungdomars intresse och engagemang för miljöfrågor skall främjas och ett ekologiskt miljötänkande skall uppmuntras. I beslutsunderlag till nämnden skall, där så är tillämpligt, miljöaspekten redovisas. Vid upphandling av skolmat är det önskvärt att det ekologiska perspektivet beaktas. Kultur- och fritidsnämnden Hänsyn till miljön ska genomsyra kultur- och fritidsnämndens verksamhet på ett naturligt sätt. Miljöhänsyn ska prioriteras i bidragsgivningen av underhålls- och reparationsbidrag till föreningarna. Förvaltningen ska ha ett resurseffektivt arbetsätt. Miljönämnden Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Välja miljömärkta produkter vid inköp. Köpa in miljöbilar med biogasdrift och på sikt alkolås. Samordna inspektioner och ruttplanering. Buss och tåg vid längre tjänsteresor. Minska pappersförbrukningen och vara en förebild vad gäller energibesparande åtgärder. Plan- och byggnadsnämnden Nämndens verksamhet ska leda Mark mot ett långsiktigt hållbart samhälle och en god bebyggd miljö. Nämnden ska i planeringen och vid bygglovgivningen medverka till att sådana lösningar väljs. Samrehabnämnden Inga riktlinjer. 4

5 Socialnämndens riktlinjer för miljöhänsyn Marks kommun antog i oktober 2011 en energiplan inklusive strategi för energieffektivisering. Strategin beskriver hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att minska energianvändningen i verksamheter, fastigheter och transporter. Socialnämndens verksamheter ska följa framtagna handlingsplaner för minskad energianvändning. Energiombud ska finnas i alla delar av nämndens verksamhet Nämndens verksamheter ska delta när utbildning i sparsam körning erbjuds Energieffektiviserande åtgärder ska diskuteras när en fastighet är i behov av renovering Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämndens verksamheter skall genomföras så att verksamhetens och samhällets miljöbelastning begränsas med syfte att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Nämndens verksamhet ska ligga i framkant när det gäller miljöhänsyn. Inför varje beslut skall hänsyn tas till miljöpåverkan och avvägning skall göras mellan ekonomi och miljöalternativ. Uppföljning av dessa riktlinjer skall göras på årsbasis i samband med bokslutet. Valnämnden Inga riktlinjer. Överförmyndarnämnden Hänsyn till miljön ska genomsyra verksamhet på ett naturligt sätt och integreras i det dagliga arbetet. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. För överförmyndarnämnden handlar detta framför allt om att i möjligaste mån begränsa pappersanvändningen. 5

6 Bilaga 2 Intäkts- och kostnadsutveckling enligt redovisningen för perioden januari - oktober åren 2010, 2011 och Belopp i tusental kronor (tkr) Jan-Okt Jan-Okt 2011 förändr Jan-Okt förändr förändr INTÄKTER , ,1-2,0 - varav 31 taxor och avgifter , ,0 11,0 - varav 35 bidrag , ,4-7,2 - varav övriga intäkter , ,2-4,3 45 BIDRAG O TRANSFÖRERINGAR (exkl kollektivtrafik ) , ,3 3,0 - varav 451 bidrag till enskilda , ,9 2,2 46 ENTREPRENADER O KÖP AV VERKSAMHETER , ,7 9,4 - varav 463 huvudverksamhet , ,9 11,5 - varav 464 stödverksamhet , ,7 6,5 47 KONSULTTJÄNSTER , ,5-43,3 5 KOSTNAD FÖR ARBETSKRAFT , ,6 2,2 - varav 5022 timlöner , ,2 0,0 60 LOKAL O MARKHYRA, FASTIG- HETSSERVICE , ,7 6,3 61 HYRA LEASING , ,5 4,4 62 BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN , ,8 3,6 64 o 65 FÖRBRUKNINGSINV O MTRL , ,2-8,4 - varav 644 livsmedel , ,0 1,3 67 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER , ,1-25,1 68 TELE, IT O KOMM , ,0-5,7 71 REPRESENTATION (extern) , ,4-68,2 72 ANNONSER, REKLAM O INFO , ,6-3,6 Sammanfattning Intäkter , ,1-2,0 Kostnader Personalkostnader , ,6 2,2 Övriga kostnader , ,5 2,7 Summa kostnader (exkl kollektivtrafik) , ,6 2,5 Nettokostnader (exkl kollektivtrafik) , ,6 4,5 6

7 Bilaga 3 Driftredovisning, prognos över årsutfall : Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader (brutto inkl interna poster) samt nettokostnader Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i miljoner kronor (mnkr) Prog- Budget- Prognos Budget- Prognos Budget- Prognos Budgetnos avvikelskostnadekelse personal- avvi- övriga avvi- avvikelse kostn. kelse Fullmäktige och partistöd 1,2 0,3 1,9 3,1 0,3 Revision 0,5 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 Kommunstyrelsen 41,5 0,5 37,5 5,0 91,6 9,1 87,6 14,6 Barn- och utbildningsnämnden 64,0 2,4 435,0 1,8 320,6-0,6 691,6 3,5 Kultur- och fritidsnämnden 17,5 0,7 35,1-0,5 47,7 1,3 65,2 1,5 Miljönämnden 7,0 0,0 8,2 0,4 5,2-0,3 6,4 0,1 Plan- och byggnadsnämnden 4,0-0,4 10,2 0,2 2,7 0,0 8,9-0,2 Samrehabnämnden 38,9 0,0 32,9 0,5 29,4-0,1 23,5 0,4 Socialnämnden 65,0 3,8 460,0 1,4 228,7-14,2 623,7-9,0 Teknik- och servicenämnden 416,1-0,5 127,3 6,7 334,4-4,8 45,6 1,4 - varav skattefinansierad del 341,3 0,1 115,3 6,3 271,7-5,0 45,6 1,4 - varav va-försörjning 45,4-0,3 9,1 0,4 36,6 0,3 0,3 0,3 regleras mot tidigare års resultat -0,3-0,3-0,3-0,3 - varav avfallshantering 29,4-0,2 3,0 0,0 27,2-0,6 0,9-0,9 regleras mot tidigare års resultat -0,9 0,9-0,9 0,9 Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Överförmyndarnämnden 0,3 0,2 1,4-0,1 0,9 0,0 2,1 0,1 Summa nämnder 654,2 6, ,4 15, ,0-9, ,2 12,7

OKTOBERRAPPORT 2015. Årsprognos för 2015 Marks kommun

OKTOBERRAPPORT 2015. Årsprognos för 2015 Marks kommun OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen -11-25, 156/ Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Marks ekonomi i jämförelse... 4 Driftredovisning...

Läs mer

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2016 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2016 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Beslutad av kommunstyrelsen -11-30 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Verksamhetsuppföljning... 4 Ekonomi... 5 Marks ekonomi i jämförelse

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2013 Marks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2013 Marks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen -11-27 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Ekonomiska trender... 4 Driftredovisning... 5 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2014 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2014 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen OKTOBERRAPPORT 2014 Årsprognos för 2014 Marks kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2014-11-26 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Ekonomiska trender... 4 Marks ekonomi i

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme Daniel Johansson Granskning av delårsrapport 2014 Marks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 September 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Lars Starck Auktoriserad revisor Cecilia Isaksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning efter oktober 2009

Månadsuppföljning efter oktober 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer