Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, Dnr Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2012 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av fullmäktige beslutade budgeten för Verksamheterna beskrivs under rubrikerna ansvarsområde och verksamhetsanalys (ekonomi, viktiga händelser under året, nyckeltal). För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr medan ett underskott på 238 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2013, verksamhetsberättelse år 2012 för socialnämnden. Ärendet Verksamheten inom socialkontoret har under år 2012 bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Äldreomsorgen visar ett överskott med tkr beroende på Lägre kostnader för äldreboenden med heldygnsomsorg. Färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. Lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara än beräknat. Ökade kostnader för hemtjänst i förhållande till budget.

2 2(3) Omsorg om personer med funktionsnedsättning visar ett överskott med tkr beroende på Lägre kostnader för daglig verksamhet. Lägre kostnader för boende barn och ungdom än budgeterat. Lägre kostnader för socialpsykiatri än budgeterat. Lägre kostnader för LSS övriga insatser. Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning visar sammantaget ett underskott med tkr Ökade kostnader för hem för vård och boende (HVB) och familjehemsvård. Ökade kostnader för vård av vuxna. Ökade kostnader för sociala bostäder. Ökade kostnader för kontaktpersoner. Minskade kostnader och högre intäkter för flyktingmottagning. Nämnd och administration visar ett överskott på tkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för fastighetåtgärder än beräknat och att ekonomiska medel för svårprognosticerade kostnader är avsatta inom verksamheten. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 238 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd har under året förstärkts med tkr, varav tkr med medel från AFA-försäkringen, som var ett engångsbelopp för Under året har socialkontoret genomfört ett antal uppdrag, några exempel från de olika verksamhetsområdena som kan nämnas är: Upphandling har genomförts om införande av lagen om valfrihet inom hemtjänst samt avlösarservice och ledsagarservice LSS. Äldreplanen har omarbetats. Driften av äldreboendet Hagtorp har upphandlats. Arbete har pågått i syfte att implementera de lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalitet och service Åtgärder har vidtagits i syfte att förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Öppenvårdsinsatser har prioriterats på hemmaplan när så är möjligt Kvinnojouren har fått stöd genom finansiering av samordnartjänst Socialkontorets kvalitetskontroll av interna och externa leverantörer har utvecklats. Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 inte står i strid med barnets bästa.

3 3(3) SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth Tf avdelningschef Bilagor: Verksamhetsberättelse år 2012 för socialnämnden Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

4 Verksamhetsberättelse 2012 Socialnämnden

5 Innehåll Verksamhetsberättelse Socialnämnden Driftredovisning...3 Vinjett 3 Ansvarsområde... 3 Verksamhetsanalys... 4 Ekonomi...4 Viktiga händelser under året...5 Måluppfyllelse 6 Framtiden...9 ÄLDREOMSORG OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING...10 Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi...10 Uppdrag.13 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG. 14 Verksamhetsanalys Ekonomi...14 Uppdrag...16 NÄMND OCH ADMINISTRATION...18 Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi...18 Uppdrag...19 JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER 20 INVESTERINGSBUDGET..21 2

6 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2012 Ordförande: Förvaltningschef Tina Teljstedt (KD) Eva Folke Driftredovisning Vinjett Året för socialkontoret har präglats av arbete med omorganisation, förbättring och förnyelse. Verksamheten har under året omorganiserats i en beställar- och myndighetsavdelning, en utföraravdelning och en avdelning för kvalitet och verksamhetsstöd. Kvalitet, budgethållning, dokumentation och rättsäkerhet har varit viktiga teman. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har utvecklat lokala värdighetsgarantier. Upphandling har påbörjats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kommunala vård- och omsorgsboendet Hagtorp har upphandlats och beräknad verksamhetsövergång till privat utförare genomfors under våren Individ- och familjeomsorg har prioriterat öppenvård och hemmaplanslösningar, framför slutenvård och köpt vård. Stort fokus har legat på att förbättra samverkan mellan olika verksamhetsområden internt inom kommunen samt externt med andra myndigheter gällande barn och ungdom. Arbetsmarknadsenheten har omorganiserats för att öka arbetslösas möjligheter till arbete. Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften 3

7 Verksamhetsanalys Ekonomi Verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde har bedrivits med god ekonomisk hushållning. Verksamhet har bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Nämnd och administration Summa För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd ett underskott på 238 tkr. Äldreomsorg redovisar ett överskott med tkr. Lägre kostnader för äldreboenden med heldygnsomsorg. Färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. Lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara än beräknat. Ökade kostnader för hemtjänst i förhållande till budget. Området omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott med tkr. Lägre kostnader för daglig verksamhet. Lägre kostnader för boende barn och ungdom än budgeterat. Lägre kostnader för socialpsykiatri än budgeterat. Lägre kostnader för LSS övriga insatser. Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning redovisar sammanlagt ett underskott med tkr. Ökade kostnader för hem för vård och boende (HVB) och familjehemsvård. Ökade kostnader för vård av vuxna. Ökade kostnader för sociala bostäder. Ökade kostnader för kontaktpersoner. Minskade kostnader och ökade intäkter för flyktingmottagning. 4

8 Nämnd och administration redovisar ett överskott på tkr. Lägre kostnader för fastighetsåtgärder än beräknat, samt att ekonomiska medel för svårprognosticerade kostnader är avsatta inom verksamheten. Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott med 238 tkr. Viktiga händelser under året Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret infört en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Ett systematiskt arbete har påbörjats med uppföljning av verksamheternas kvalitet med utgångspunkt från socialkontorets ledningssystem. Beslut har fattats att successiv omvandla lediga servicehuslägenheter i Kungsängens servicehus till trygghetsboende. Beslut har fattats angående ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Kommunens äldreomsorgsplan har reviderats och gäller t.o.m Upphandling har påbörjats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kommunala vård- och omsorgsboendet Hagtorp har upphandlats och beräknad verksamhetsövergång till privat utförare genomfors under våren Lokala värdighetsgarantier har införts inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. En översiktlig förstudie har gjorts av KPMG på uppdrag av revisorerna kring styrning och organisation av LSS-verksamheten. Förstudien visar att socialnämnden har goda förutsättningar att styra, leda och följa upp verksamheten. Kungsgårdens äldreboende har HBT-certifierats. Detta innebär att samtlig personal har utbildats i bemötandefrågor gällande personer som är homo-, bi- eller transsexuella. Kungsgården var det första äldreboendet i världen som certifierades. Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet har satsat på att stärka rollen för patientansvariga sjuksköterskor (Pas) genom att schemalägga sjuksköterskorna på dagtid från måndag till fredag. Upphandling av sjuksköterskeinsatser på obekväm arbetstid har genomförts. Kommunens nya gruppbostad, Kamrervägen, för personer med funktionsnedsättning öppnades den första februari. Boendet erbjuder boende med stöd och service för sex unga vuxna. Café Fjärilen, den nya dagliga verksamheten i Bro, invigdes efter sommaren. Anhörigkonsulenten har erbjudit olika aktiviteter för personer som vårdar sina anhöriga i hemmet. Anhöriggruppen har haft möjlighet att delta i rekreationsresor och sammankomster, seminarier samt fått rådgivning från anhörigkonsulenten. Arbetsmarknadsfrågorna har organiserats under en egen enhet med inriktning att möta det förespådda arbetsmarknadsläget med ökat antal långtidsarbetslösa. Enheten ska jobba systematiskt för att breda sitt utbud och knyta kontakter med näringslivet för att kunna erbjuda sina brukare en möjlighet till utveckling inom verksamheten eller inom den öppna arbetsmarknaden. Öppenverksamhet för ungdomar har utvecklats genom två ungdomsstödjare/fältsekreterare. Under året har placeringstiderna för placerade barn och ungdomar successivt minskat. 5

9 Måluppfyllelse Ett gott bemötande med fokus på individens rätt att själv välja. Inriktningen för socialnämndens verksamheter är att ge största möjliga valfrihet och ett gott bemötande. Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum. Inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagare införs valfrihet enligt Lagen om valfrihet (LOV) fr.o.m. den 1 februari Individens behov och önskemål av insatser ska vara ledande vid biståndsbedömningar. Individens behov och önskemål efterfrågas alltid vid biståndsbedömningar. Socialtjänsten ska ytterligare stärka samverkan med polis och skola för att minska risken för att barn och ungdomar far illa. Inom avdelningen myndighet och beställare har samarbetet med polis och skola utvecklats under året. Kontinuerliga möten äger rum med polisen i allmänna frågor och i enskilda ärenden. Avdelningen har kontaktperson för varje skola, vilken deltar på elevvårdskonferenser och finns med som samtalspartner i sociala frågor. Utföraravdelningen har ungdomsstödjare som samarbetar med polisen och skolpersonal. De är en länk mellan skola och socialtjänst. Utföraravdelningen deltar i samarbetsmöten med skolkontoret, närpolisen, psykiatrin och beroendecentrum. Det finns även samarbete med förskola, BVC och MVC. Årets tema har varit Våld i relationer. Insatser till anhöriga som frivilligt ger vård och stöd ska utvecklas. Anhörigkonsulenten har erbjudit olika aktiviteter för personer som vårdar anhöriga i hemmet. Anhöriggruppen har haft möjlighet att delta i rekreationsresor, sammankomster och seminarier samt fått rådgivning från anhörigkonsulenten. Må bra checkar har beviljats till ett 50-tal anhörigvårdare. Samverkan ska ske med olika aktörer för att underlätta och öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet. Samverkan sker med Arbetsförmedling, utbildningsanordnare, UMA- projektet och den egna arbetsmarknadsenheten. Antal personal Socialkontoret Antal Antal Tillsvidare anställda Tidsbegränsad anställning Totalt Under året har antalet anställd personal ökat med nio anställda, från 474 år 2011 till 483 år Antalet tillsvidareanställd personal har ökat medan antalet tidsbegränsade anställningar har minskat. 6

10 Internkontroll Enligt internkontrollplanen för 2012 har intern granskning genomförts utifrån tre perspektiv, ekonomi, verksamhet/brukare samt medarbetare. Fakturakontroll i ekonomisystemet Kontroll har genomförts med syftet att kontrollera att fakturor är beslutsattesterade av behörig attestant. Kontrollen genomfördes som ett stickprov av februari månads fakturor. Sammantaget kontrollerades 50 fakturor, inom hemtjänsten (25 fakturor) och inom LSS-verksamheten (25 fakturor). april månads fakturor: sammantaget kontrollerades 50 fakturor inom socialkontorets administration (4 fakturor), äldreboenden (37 fakturor) och socialpsykiatrin (9 fakturor). Vid kontrollerna framkom att samtliga kontrollerade fakturor var beslutsattesterade av behörig attestant. Kontroll av handkassor Under 2012 kontrollerades socialkontorets 14 handkassor med avseende på förvaring, inköp och avstämning av kassa. Vad beträffar förvaring förvarades sex kassor i kassaskåp och åtta i dokumentsäkra plåtskåp. Till inköpen fanns underlag i form av kvitton till transaktionerna som kontrollerades och slutligen vid avstämningarna av kassorna stämde 12 handkassor medan det i två fanns mindre avvikelser. Utbetalning av ekonomiskt bistånd Denna kontroll har syftet att säkerställa att utbetalning sker till rätt betalningsmottagare. Kontrollen genomfördes som ett stickprov (totalt granskades 100 betalningsnummer, varav 50 i februari och 50 i juni 2012) av betalningsmottagare. Dessa betalningsmottagare jämfördes sedan mot ärenden och beslut, för att kunna säkerställa att rätt betalningsmottagare fick utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Vid kontrollen framkom inga felaktiga betalningsmottagare. Samtliga betalningsmottagare fanns med som både beslut, ärende och betalningsmottagare. Registervård Procapita VoO (handläggning- och dokumentationssystem) Som ett led i införandet av LOV har systemförvaltaren under året gjort en genomgång av att beslut och beställningar är korrekta. Arbetet kommer att fortsätta under 2013, med tillägg för att även utredningarna ska ha aktuella handläggare. Rutiner för registervård har påbörjats och fortsätter under Ingen gallring har gjorts av digitala akter då leverantören av systemet inte har levererat en fungerande gallringsfunktion. Enligt leverantören ska gallringsfunktion levereras i den nya versionen av systemet, som installeras i början av Även en genomgång och rensning av användare i systemet har gjorts. Loggkontroll Säkerhetsrutinen Loggkontroll har genomförts under Det har loggats en gång varje kvartal av systemförvaltare och MAS. Loggning av användare ska göras regelbundet i systemet och syftet är att följa upp att användare bara söker information om de brukare som de har en omvårdnad/omsorgsrelation till och där de behöver uppgifterna i sitt arbete. 7

11 Rättsäker handläggning avseende utredningstider inom IFO, barn och ungdomsärenden. Antalet utredningar som granskats är 156, varav 113 är avslutade och 43 är pågående. Av de utredningar som har avslutats avslutades 107 utredningar, 69%, inom lagstadgad tid (4 månader) medan 49 utredningar, 31%, utreddes längre tid än 4 månader. Antalet förlängningsbeslut för perioden den 1 november 2011 t.o.m. den 31 december 2012 är 11 beslut. Dokumentation enligt lagstiftning inom samtliga utförarverksamheter inom IFO Kontrollen är gjord på 50 ärenden avseende vuxna och 50 ärenden avseende barn eller ungdomar. Granskning är gjord utifrån förekomst av arbets-/genomförandeplaner samt om aktuella aktanteckningar inom två månader finns. Av de granskade vuxenärendena var 37 ärenden pågående och 13 avslutade. Arbets- /genomförandeplaner fanns i tre av ärendena. Aktuella aktanteckningar fanns i 29 av de 37 pågående ärendena. Av de granskade barn- och ungdomsärendena var 36 pågående och 14 avslutade. Arbets-/genomförandeplaner fanns i åtta av ärendena. Aktuella aktanteckningar fanns i 20 av de 36 pågående ärendena. Uppföljning av rättssäker handläggning inom äldre och omsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning Under året har 12 akter följts upp varav sju inom hemtjänsten, tre inom särskilt boende, en dagverksamhet och en avlösning. Samtliga 12 utredningar innehöll barnperspektiv. Åtta av 12 utredningar har föregåtts av kartläggningsinstrument. Samtliga 12 utredningar hade behovsbedömning. Alla avslagsbeslut (en) hade beslutsmotivering Medarbetarundersökning Medarbetarundersökning har genomförts i kommunen under året. Enkät skickades ut till samtliga tillsvidareanställda samt anställda med längre vikariat. Det sammanfattande resultatet om hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation uppgick till 3,7, att jämföra med 3,87 för kommunen som helhet. Samtliga enheter har fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner med utgångspunkt från resultatet i medarbetarenkäten. Kvalitetsuppföljningar Under året har ett systematiskt arbete påbörjats med uppföljning av verksamheternas kvalitet med utgångspunkt från socialkontorets ledningssystem. Samtliga uppföljningar redovisas till socialnämnden. Socialstyrelsen har under 2012 genomfört en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. Inom särskilt boende är 60,8% nöjda med sitt äldreboende, att jämföra med 76% för riket som helhet. Av undersökningen framgår flera utvecklingsområden i syfte att öka nöjdhetsgraden. Detta gäller t.ex. maten och måltidssituationen, personalens bemötande och möjligheten att kunna påverka innehållet och när omvårdnaden ges liksom upplevelsen av trygghet. Inom hemtjänsten är 74% nöjda med sin hemtjänst, att jämföra med 85,7% för riket som helhet. Av undersökningen framgår flera utvecklingsområden i syfte att öka nöjdhetsgraden. Hit hör t.ex. personalens bemötande, personalens utförande av arbetsuppgifterna och att kunna påverka vilka tider hemtjänsten ska komma. 8

12 Under 2013 genomför socialkontoret en totalundersökning av brukarnas nöjdhet inom äldreomsorgen. Resultatet av denna undersökning kommer att redovisas på enhetsnivå. Kvalitetsgranskning har genomförts av hälso- och sjukvården och läkemedelshanteringen vid särskilda boenden. Härutöver har journalgranskning genomförts. Synpunkter och klagomål Under 2012 har 76 synpunkter/klagomål diarieförts inom socialkontoret varav 29 avser äldreomsorg, 19 socialpsykiatri, nio Omsorgen om funktionsnedsatta och sex Individ- och familjeomsorg samt övriga 11. De synpunkter och klagomål som inkommit gäller bland annat synpunkter på servicens utförande, bemötande, utebliven hjälp och bristande information. Lex Maria Under året har en Lex Maria anmälan inkommit. Lex Sarah Tre Lex Sarah rapporter har inkommit, varav en inom Individ- och familjeomsorgens barn - och ungdomsenhet, en inom hemtjänsten och en inom daglig verksamhet inom socialpsykiatrin. Samtliga rapporter har utretts och erforderliga åtgärder vidtagits. Uppföljning av miljöplanen Samtliga personbilar som används i tjänsten inom socialkontoret är miljöbilar. De verksamheter som har kortare resor inom arbetet använder allmänna kommunikationer, cyklar eller promenerar. Flertalet verksamheter sorterar hushållsavfall, papper, glas, batterier. Orsaken till att inte samtliga verksamheter sorterar hushållsavfall är att fastighetsägaren inte har ordnat med sopsorteringsutrymmen. Den kommunala hälso- och sjukvården återlämnar överblivna läkemedel till apotek. Hantverkshuset har verksamhet för återanvändning av cyklar och möbler. Framtiden Socialnämnden står inför kommande år för ett antal utmaningar. De utmaningar som kommer att prägla de kommande åren är framförallt följande. Förväntad befolkningsökning som ger volymökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ett svårprognosticerat konjunkturläge som ger en ovisshet i utfallet av ekonomiskt bistånd. Ett fortsatt omställningsarbete inom individ- och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem. Säkerställandet en god kvalitet inom samtliga verksamheter. 9

13 ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en biståndsenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden med heldygnsomsorg. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemhjälp, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet, särskilda boenden samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. Verksamhetsanalys Ekonomi Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg visar ett överskott med tkr. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Hemtjänst Boendena Biståndsenheten, äldre Ledning äldreomsorg Summa

14 Hemtjänst För hemtjänsten redovisas ett underskott om tkr, med en budget på tkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak ökade kostnader för personal till följd av nya scheman, ökat antal hemtjänsttimmar samt fler personer med behov av omfattande insatser. I förhållande till budget har antalet brukare ökat med 37 personer, från 419 till 456 brukare. Äldreboenden För äldreboenden redovisas ett överskott om tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är främst minskade kostnader per boendeplats, vilket beror på omorganisation av hälso- och sjukvårdsenheten och nya personalscheman. I förhållande till budget har antalet vårddygn ökat med fyra dygn, från budgeterade till vårddygn, medan kostnaden har minskat med 64 kr per dygn, från budgeterade kr till kr. Biståndsenhet äldre Enheten redovisar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. I förhållande till budget har antalet externa vårddygn minskat med 969 vårddygn, från budgeterade dygn till vårddygn. Enheten har dessutom haft lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara, vilket bland annat beror på den nyinrättade tjänsten som vårdplanerare. Ledning äldreomsorg Ledning äldreomsorg visar ett överskott på 124 tkr, med en budget på tkr. Prestationer och nyckeltal Äldreomsorg Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Dygnet runt omsorg externt, dygn Dygnet runt omsorg externt, kr/dygn kr kr kr kr kr Hemtjänst, antal brukare Hemtjänst, kr/brukare kr kr kr kr kr Dygnet runt omsorg internt, dygn Dygnet runt omsorg internt, kr/dygn kr kr kr kr kr 11

15 Omsorg och personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning visar ett överskott med tkr Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialpsykiatri LSS övriga insatser LSS gruppbostäder och daglig verksamhet Bistånd, Ledning Summa Socialpsykiatri Socialpsykiatrin visar ett överskott på 758 tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat, samt att kostnader för livsmedel har minskat genom bättre planering. Personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS Enheten visar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är främst ökade LASS- intäkter samt minskade kostnader för personlig assistans, ledsagare och avlösare enligt LSS. I förhållande till budget har antalet timmar för personlig assistans minskat med timmar, från timmar till timmar. LSS gruppbostäder och daglig verksamhet Enheten visar ett underskott på 773 tkr, med en budget på tkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för den nystartade gruppbostaden Kamrervägen och för Skyttens gruppbostad, till följd av högre vårdtyngd än beräknat. Biståndsenhet Biståndsenheten visar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för daglig verksamhet och boende barn och ungdom. Ledning För ledning redovisas ett överskott på 124 tkr, med en budget på tkr. 12

16 Prestationer och nyckeltal Omsorg för personer med funktionsnedsättning Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Gruppboende externa, personer Gruppboende externa, kr/person kr kr kr kr kr Gruppboende interna, personer Gruppboende interna, kr/person kr kr kr kr kr Personlig assistans, timmar Personlig assistans, kr/time 281 kr 298 kr 277 kr 295 kr 277 kr Uppdrag Äldreomsorgens och omsorg om personer med funktionsnedsättnings lokala värdegrund ska implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet Utbildning i värdighetsgarantier inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta har under året genomförts bland personalen. Samtliga medarbetare har deltagit i ett antal workshops med start våren 2012 i syfte att förstå intentionerna med den nationella värdegrunden samt med syfte att ta fram gemensamma lokala värdighetsgarantier. Flera chefer har under året genomgått en utbildning Att leda arbetet med den nationella värdegrunden. Arbetet med implementering fortsätter under De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalitet och service Samtlig personal inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning har medverkat i framtagande av ett förslag till nämndens värdighetsgarantier. I detta arbete har implementeringsarbete påbörjats med flera seminarier. Arbetet med implementering fortsätter under Äldreplanen ska omarbetas En omarbetning av äldreplanen har genomförts under året. Fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre Utredningen om behovet av olika framtida boendeformer för äldre genomförs

17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder stöd till barn, unga och familjer, missbrukare, och arbetslösa samt personer i behov av ekonomiskt bistånd. Verksamheten regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Delar av kommunens flyktingmottagning har ersatts av Arbetsförmedlingens etableringsansvar, men för de hittills mottagna flyktingarna samt de ensamkommande flyktingbarnen finns verksamhet organiserad inom individ- och familjeomsorgen. Arbetet utgår ifrån avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Individ- och familjeomsorgen har också ansvar för sysselsättning enligt LSS för funktionshindrade med Asperger eller autismliknande diagnos samt för sociala bostäder. Verksamhetsanalys Ekonomi Individ- och familjeomsorg/flyktingmottagning Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning redovisar ett sammantaget underskott på tkr, varav ett underskott på tkr redovisas inom individ- och familjeomsorg och ett överskott på inom flyktingmottagning. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Individ och familjeomsorg Flyktingmottagning Summa Inom individ- och familjeomsorgen redovisas ett underskott om tkr inom barn- och ungdomsenheten och ett underskott på tkr inom vuxenenheten. Barn och ungdom Underskottet inom barn- och ungdomsenheten beror främst på högre kostnader med tkr för institutionsplaceringar i förhållande till budget samt att budgeten har överskridits med tkr för familjehemsvård och tkr för kontaktpersoner. De högre kostnaderna för institutionsplaceringar förklaras av att antalet placeringar har överskridit budgeten med åtta placeringar, från budgeterade sju placeringar till 15 placeringar. Antalet 14

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer