Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, Dnr Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2012 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av fullmäktige beslutade budgeten för Verksamheterna beskrivs under rubrikerna ansvarsområde och verksamhetsanalys (ekonomi, viktiga händelser under året, nyckeltal). För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr medan ett underskott på 238 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2013, verksamhetsberättelse år 2012 för socialnämnden. Ärendet Verksamheten inom socialkontoret har under år 2012 bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Äldreomsorgen visar ett överskott med tkr beroende på Lägre kostnader för äldreboenden med heldygnsomsorg. Färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. Lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara än beräknat. Ökade kostnader för hemtjänst i förhållande till budget.

2 2(3) Omsorg om personer med funktionsnedsättning visar ett överskott med tkr beroende på Lägre kostnader för daglig verksamhet. Lägre kostnader för boende barn och ungdom än budgeterat. Lägre kostnader för socialpsykiatri än budgeterat. Lägre kostnader för LSS övriga insatser. Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning visar sammantaget ett underskott med tkr Ökade kostnader för hem för vård och boende (HVB) och familjehemsvård. Ökade kostnader för vård av vuxna. Ökade kostnader för sociala bostäder. Ökade kostnader för kontaktpersoner. Minskade kostnader och högre intäkter för flyktingmottagning. Nämnd och administration visar ett överskott på tkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för fastighetåtgärder än beräknat och att ekonomiska medel för svårprognosticerade kostnader är avsatta inom verksamheten. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 238 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd har under året förstärkts med tkr, varav tkr med medel från AFA-försäkringen, som var ett engångsbelopp för Under året har socialkontoret genomfört ett antal uppdrag, några exempel från de olika verksamhetsområdena som kan nämnas är: Upphandling har genomförts om införande av lagen om valfrihet inom hemtjänst samt avlösarservice och ledsagarservice LSS. Äldreplanen har omarbetats. Driften av äldreboendet Hagtorp har upphandlats. Arbete har pågått i syfte att implementera de lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalitet och service Åtgärder har vidtagits i syfte att förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Öppenvårdsinsatser har prioriterats på hemmaplan när så är möjligt Kvinnojouren har fått stöd genom finansiering av samordnartjänst Socialkontorets kvalitetskontroll av interna och externa leverantörer har utvecklats. Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 inte står i strid med barnets bästa.

3 3(3) SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth Tf avdelningschef Bilagor: Verksamhetsberättelse år 2012 för socialnämnden Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

4 Verksamhetsberättelse 2012 Socialnämnden

5 Innehåll Verksamhetsberättelse Socialnämnden Driftredovisning...3 Vinjett 3 Ansvarsområde... 3 Verksamhetsanalys... 4 Ekonomi...4 Viktiga händelser under året...5 Måluppfyllelse 6 Framtiden...9 ÄLDREOMSORG OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING...10 Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi...10 Uppdrag.13 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG. 14 Verksamhetsanalys Ekonomi...14 Uppdrag...16 NÄMND OCH ADMINISTRATION...18 Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi...18 Uppdrag...19 JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER 20 INVESTERINGSBUDGET..21 2

6 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2012 Ordförande: Förvaltningschef Tina Teljstedt (KD) Eva Folke Driftredovisning Vinjett Året för socialkontoret har präglats av arbete med omorganisation, förbättring och förnyelse. Verksamheten har under året omorganiserats i en beställar- och myndighetsavdelning, en utföraravdelning och en avdelning för kvalitet och verksamhetsstöd. Kvalitet, budgethållning, dokumentation och rättsäkerhet har varit viktiga teman. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har utvecklat lokala värdighetsgarantier. Upphandling har påbörjats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kommunala vård- och omsorgsboendet Hagtorp har upphandlats och beräknad verksamhetsövergång till privat utförare genomfors under våren Individ- och familjeomsorg har prioriterat öppenvård och hemmaplanslösningar, framför slutenvård och köpt vård. Stort fokus har legat på att förbättra samverkan mellan olika verksamhetsområden internt inom kommunen samt externt med andra myndigheter gällande barn och ungdom. Arbetsmarknadsenheten har omorganiserats för att öka arbetslösas möjligheter till arbete. Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften 3

7 Verksamhetsanalys Ekonomi Verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde har bedrivits med god ekonomisk hushållning. Verksamhet har bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Nämnd och administration Summa För socialnämndens huvudram redovisas ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd ett underskott på 238 tkr. Äldreomsorg redovisar ett överskott med tkr. Lägre kostnader för äldreboenden med heldygnsomsorg. Färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. Lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara än beräknat. Ökade kostnader för hemtjänst i förhållande till budget. Området omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott med tkr. Lägre kostnader för daglig verksamhet. Lägre kostnader för boende barn och ungdom än budgeterat. Lägre kostnader för socialpsykiatri än budgeterat. Lägre kostnader för LSS övriga insatser. Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning redovisar sammanlagt ett underskott med tkr. Ökade kostnader för hem för vård och boende (HVB) och familjehemsvård. Ökade kostnader för vård av vuxna. Ökade kostnader för sociala bostäder. Ökade kostnader för kontaktpersoner. Minskade kostnader och ökade intäkter för flyktingmottagning. 4

8 Nämnd och administration redovisar ett överskott på tkr. Lägre kostnader för fastighetsåtgärder än beräknat, samt att ekonomiska medel för svårprognosticerade kostnader är avsatta inom verksamheten. Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott med 238 tkr. Viktiga händelser under året Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret infört en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Ett systematiskt arbete har påbörjats med uppföljning av verksamheternas kvalitet med utgångspunkt från socialkontorets ledningssystem. Beslut har fattats att successiv omvandla lediga servicehuslägenheter i Kungsängens servicehus till trygghetsboende. Beslut har fattats angående ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Kommunens äldreomsorgsplan har reviderats och gäller t.o.m Upphandling har påbörjats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kommunala vård- och omsorgsboendet Hagtorp har upphandlats och beräknad verksamhetsövergång till privat utförare genomfors under våren Lokala värdighetsgarantier har införts inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. En översiktlig förstudie har gjorts av KPMG på uppdrag av revisorerna kring styrning och organisation av LSS-verksamheten. Förstudien visar att socialnämnden har goda förutsättningar att styra, leda och följa upp verksamheten. Kungsgårdens äldreboende har HBT-certifierats. Detta innebär att samtlig personal har utbildats i bemötandefrågor gällande personer som är homo-, bi- eller transsexuella. Kungsgården var det första äldreboendet i världen som certifierades. Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet har satsat på att stärka rollen för patientansvariga sjuksköterskor (Pas) genom att schemalägga sjuksköterskorna på dagtid från måndag till fredag. Upphandling av sjuksköterskeinsatser på obekväm arbetstid har genomförts. Kommunens nya gruppbostad, Kamrervägen, för personer med funktionsnedsättning öppnades den första februari. Boendet erbjuder boende med stöd och service för sex unga vuxna. Café Fjärilen, den nya dagliga verksamheten i Bro, invigdes efter sommaren. Anhörigkonsulenten har erbjudit olika aktiviteter för personer som vårdar sina anhöriga i hemmet. Anhöriggruppen har haft möjlighet att delta i rekreationsresor och sammankomster, seminarier samt fått rådgivning från anhörigkonsulenten. Arbetsmarknadsfrågorna har organiserats under en egen enhet med inriktning att möta det förespådda arbetsmarknadsläget med ökat antal långtidsarbetslösa. Enheten ska jobba systematiskt för att breda sitt utbud och knyta kontakter med näringslivet för att kunna erbjuda sina brukare en möjlighet till utveckling inom verksamheten eller inom den öppna arbetsmarknaden. Öppenverksamhet för ungdomar har utvecklats genom två ungdomsstödjare/fältsekreterare. Under året har placeringstiderna för placerade barn och ungdomar successivt minskat. 5

9 Måluppfyllelse Ett gott bemötande med fokus på individens rätt att själv välja. Inriktningen för socialnämndens verksamheter är att ge största möjliga valfrihet och ett gott bemötande. Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum. Inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagare införs valfrihet enligt Lagen om valfrihet (LOV) fr.o.m. den 1 februari Individens behov och önskemål av insatser ska vara ledande vid biståndsbedömningar. Individens behov och önskemål efterfrågas alltid vid biståndsbedömningar. Socialtjänsten ska ytterligare stärka samverkan med polis och skola för att minska risken för att barn och ungdomar far illa. Inom avdelningen myndighet och beställare har samarbetet med polis och skola utvecklats under året. Kontinuerliga möten äger rum med polisen i allmänna frågor och i enskilda ärenden. Avdelningen har kontaktperson för varje skola, vilken deltar på elevvårdskonferenser och finns med som samtalspartner i sociala frågor. Utföraravdelningen har ungdomsstödjare som samarbetar med polisen och skolpersonal. De är en länk mellan skola och socialtjänst. Utföraravdelningen deltar i samarbetsmöten med skolkontoret, närpolisen, psykiatrin och beroendecentrum. Det finns även samarbete med förskola, BVC och MVC. Årets tema har varit Våld i relationer. Insatser till anhöriga som frivilligt ger vård och stöd ska utvecklas. Anhörigkonsulenten har erbjudit olika aktiviteter för personer som vårdar anhöriga i hemmet. Anhöriggruppen har haft möjlighet att delta i rekreationsresor, sammankomster och seminarier samt fått rådgivning från anhörigkonsulenten. Må bra checkar har beviljats till ett 50-tal anhörigvårdare. Samverkan ska ske med olika aktörer för att underlätta och öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet. Samverkan sker med Arbetsförmedling, utbildningsanordnare, UMA- projektet och den egna arbetsmarknadsenheten. Antal personal Socialkontoret Antal Antal Tillsvidare anställda Tidsbegränsad anställning Totalt Under året har antalet anställd personal ökat med nio anställda, från 474 år 2011 till 483 år Antalet tillsvidareanställd personal har ökat medan antalet tidsbegränsade anställningar har minskat. 6

10 Internkontroll Enligt internkontrollplanen för 2012 har intern granskning genomförts utifrån tre perspektiv, ekonomi, verksamhet/brukare samt medarbetare. Fakturakontroll i ekonomisystemet Kontroll har genomförts med syftet att kontrollera att fakturor är beslutsattesterade av behörig attestant. Kontrollen genomfördes som ett stickprov av februari månads fakturor. Sammantaget kontrollerades 50 fakturor, inom hemtjänsten (25 fakturor) och inom LSS-verksamheten (25 fakturor). april månads fakturor: sammantaget kontrollerades 50 fakturor inom socialkontorets administration (4 fakturor), äldreboenden (37 fakturor) och socialpsykiatrin (9 fakturor). Vid kontrollerna framkom att samtliga kontrollerade fakturor var beslutsattesterade av behörig attestant. Kontroll av handkassor Under 2012 kontrollerades socialkontorets 14 handkassor med avseende på förvaring, inköp och avstämning av kassa. Vad beträffar förvaring förvarades sex kassor i kassaskåp och åtta i dokumentsäkra plåtskåp. Till inköpen fanns underlag i form av kvitton till transaktionerna som kontrollerades och slutligen vid avstämningarna av kassorna stämde 12 handkassor medan det i två fanns mindre avvikelser. Utbetalning av ekonomiskt bistånd Denna kontroll har syftet att säkerställa att utbetalning sker till rätt betalningsmottagare. Kontrollen genomfördes som ett stickprov (totalt granskades 100 betalningsnummer, varav 50 i februari och 50 i juni 2012) av betalningsmottagare. Dessa betalningsmottagare jämfördes sedan mot ärenden och beslut, för att kunna säkerställa att rätt betalningsmottagare fick utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Vid kontrollen framkom inga felaktiga betalningsmottagare. Samtliga betalningsmottagare fanns med som både beslut, ärende och betalningsmottagare. Registervård Procapita VoO (handläggning- och dokumentationssystem) Som ett led i införandet av LOV har systemförvaltaren under året gjort en genomgång av att beslut och beställningar är korrekta. Arbetet kommer att fortsätta under 2013, med tillägg för att även utredningarna ska ha aktuella handläggare. Rutiner för registervård har påbörjats och fortsätter under Ingen gallring har gjorts av digitala akter då leverantören av systemet inte har levererat en fungerande gallringsfunktion. Enligt leverantören ska gallringsfunktion levereras i den nya versionen av systemet, som installeras i början av Även en genomgång och rensning av användare i systemet har gjorts. Loggkontroll Säkerhetsrutinen Loggkontroll har genomförts under Det har loggats en gång varje kvartal av systemförvaltare och MAS. Loggning av användare ska göras regelbundet i systemet och syftet är att följa upp att användare bara söker information om de brukare som de har en omvårdnad/omsorgsrelation till och där de behöver uppgifterna i sitt arbete. 7

11 Rättsäker handläggning avseende utredningstider inom IFO, barn och ungdomsärenden. Antalet utredningar som granskats är 156, varav 113 är avslutade och 43 är pågående. Av de utredningar som har avslutats avslutades 107 utredningar, 69%, inom lagstadgad tid (4 månader) medan 49 utredningar, 31%, utreddes längre tid än 4 månader. Antalet förlängningsbeslut för perioden den 1 november 2011 t.o.m. den 31 december 2012 är 11 beslut. Dokumentation enligt lagstiftning inom samtliga utförarverksamheter inom IFO Kontrollen är gjord på 50 ärenden avseende vuxna och 50 ärenden avseende barn eller ungdomar. Granskning är gjord utifrån förekomst av arbets-/genomförandeplaner samt om aktuella aktanteckningar inom två månader finns. Av de granskade vuxenärendena var 37 ärenden pågående och 13 avslutade. Arbets- /genomförandeplaner fanns i tre av ärendena. Aktuella aktanteckningar fanns i 29 av de 37 pågående ärendena. Av de granskade barn- och ungdomsärendena var 36 pågående och 14 avslutade. Arbets-/genomförandeplaner fanns i åtta av ärendena. Aktuella aktanteckningar fanns i 20 av de 36 pågående ärendena. Uppföljning av rättssäker handläggning inom äldre och omsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning Under året har 12 akter följts upp varav sju inom hemtjänsten, tre inom särskilt boende, en dagverksamhet och en avlösning. Samtliga 12 utredningar innehöll barnperspektiv. Åtta av 12 utredningar har föregåtts av kartläggningsinstrument. Samtliga 12 utredningar hade behovsbedömning. Alla avslagsbeslut (en) hade beslutsmotivering Medarbetarundersökning Medarbetarundersökning har genomförts i kommunen under året. Enkät skickades ut till samtliga tillsvidareanställda samt anställda med längre vikariat. Det sammanfattande resultatet om hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation uppgick till 3,7, att jämföra med 3,87 för kommunen som helhet. Samtliga enheter har fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner med utgångspunkt från resultatet i medarbetarenkäten. Kvalitetsuppföljningar Under året har ett systematiskt arbete påbörjats med uppföljning av verksamheternas kvalitet med utgångspunkt från socialkontorets ledningssystem. Samtliga uppföljningar redovisas till socialnämnden. Socialstyrelsen har under 2012 genomfört en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. Inom särskilt boende är 60,8% nöjda med sitt äldreboende, att jämföra med 76% för riket som helhet. Av undersökningen framgår flera utvecklingsområden i syfte att öka nöjdhetsgraden. Detta gäller t.ex. maten och måltidssituationen, personalens bemötande och möjligheten att kunna påverka innehållet och när omvårdnaden ges liksom upplevelsen av trygghet. Inom hemtjänsten är 74% nöjda med sin hemtjänst, att jämföra med 85,7% för riket som helhet. Av undersökningen framgår flera utvecklingsområden i syfte att öka nöjdhetsgraden. Hit hör t.ex. personalens bemötande, personalens utförande av arbetsuppgifterna och att kunna påverka vilka tider hemtjänsten ska komma. 8

12 Under 2013 genomför socialkontoret en totalundersökning av brukarnas nöjdhet inom äldreomsorgen. Resultatet av denna undersökning kommer att redovisas på enhetsnivå. Kvalitetsgranskning har genomförts av hälso- och sjukvården och läkemedelshanteringen vid särskilda boenden. Härutöver har journalgranskning genomförts. Synpunkter och klagomål Under 2012 har 76 synpunkter/klagomål diarieförts inom socialkontoret varav 29 avser äldreomsorg, 19 socialpsykiatri, nio Omsorgen om funktionsnedsatta och sex Individ- och familjeomsorg samt övriga 11. De synpunkter och klagomål som inkommit gäller bland annat synpunkter på servicens utförande, bemötande, utebliven hjälp och bristande information. Lex Maria Under året har en Lex Maria anmälan inkommit. Lex Sarah Tre Lex Sarah rapporter har inkommit, varav en inom Individ- och familjeomsorgens barn - och ungdomsenhet, en inom hemtjänsten och en inom daglig verksamhet inom socialpsykiatrin. Samtliga rapporter har utretts och erforderliga åtgärder vidtagits. Uppföljning av miljöplanen Samtliga personbilar som används i tjänsten inom socialkontoret är miljöbilar. De verksamheter som har kortare resor inom arbetet använder allmänna kommunikationer, cyklar eller promenerar. Flertalet verksamheter sorterar hushållsavfall, papper, glas, batterier. Orsaken till att inte samtliga verksamheter sorterar hushållsavfall är att fastighetsägaren inte har ordnat med sopsorteringsutrymmen. Den kommunala hälso- och sjukvården återlämnar överblivna läkemedel till apotek. Hantverkshuset har verksamhet för återanvändning av cyklar och möbler. Framtiden Socialnämnden står inför kommande år för ett antal utmaningar. De utmaningar som kommer att prägla de kommande åren är framförallt följande. Förväntad befolkningsökning som ger volymökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ett svårprognosticerat konjunkturläge som ger en ovisshet i utfallet av ekonomiskt bistånd. Ett fortsatt omställningsarbete inom individ- och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem. Säkerställandet en god kvalitet inom samtliga verksamheter. 9

13 ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en biståndsenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden med heldygnsomsorg. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemhjälp, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet, särskilda boenden samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. Verksamhetsanalys Ekonomi Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg visar ett överskott med tkr. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Hemtjänst Boendena Biståndsenheten, äldre Ledning äldreomsorg Summa

14 Hemtjänst För hemtjänsten redovisas ett underskott om tkr, med en budget på tkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak ökade kostnader för personal till följd av nya scheman, ökat antal hemtjänsttimmar samt fler personer med behov av omfattande insatser. I förhållande till budget har antalet brukare ökat med 37 personer, från 419 till 456 brukare. Äldreboenden För äldreboenden redovisas ett överskott om tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är främst minskade kostnader per boendeplats, vilket beror på omorganisation av hälso- och sjukvårdsenheten och nya personalscheman. I förhållande till budget har antalet vårddygn ökat med fyra dygn, från budgeterade till vårddygn, medan kostnaden har minskat med 64 kr per dygn, från budgeterade kr till kr. Biståndsenhet äldre Enheten redovisar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är färre nya externa köp av särskilt boende än beräknat samt att externa köp har avslutats. I förhållande till budget har antalet externa vårddygn minskat med 969 vårddygn, från budgeterade dygn till vårddygn. Enheten har dessutom haft lägre kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara, vilket bland annat beror på den nyinrättade tjänsten som vårdplanerare. Ledning äldreomsorg Ledning äldreomsorg visar ett överskott på 124 tkr, med en budget på tkr. Prestationer och nyckeltal Äldreomsorg Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Dygnet runt omsorg externt, dygn Dygnet runt omsorg externt, kr/dygn kr kr kr kr kr Hemtjänst, antal brukare Hemtjänst, kr/brukare kr kr kr kr kr Dygnet runt omsorg internt, dygn Dygnet runt omsorg internt, kr/dygn kr kr kr kr kr 11

15 Omsorg och personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning visar ett överskott med tkr Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialpsykiatri LSS övriga insatser LSS gruppbostäder och daglig verksamhet Bistånd, Ledning Summa Socialpsykiatri Socialpsykiatrin visar ett överskott på 758 tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat, samt att kostnader för livsmedel har minskat genom bättre planering. Personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS Enheten visar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Orsaken till överskottet är främst ökade LASS- intäkter samt minskade kostnader för personlig assistans, ledsagare och avlösare enligt LSS. I förhållande till budget har antalet timmar för personlig assistans minskat med timmar, från timmar till timmar. LSS gruppbostäder och daglig verksamhet Enheten visar ett underskott på 773 tkr, med en budget på tkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för den nystartade gruppbostaden Kamrervägen och för Skyttens gruppbostad, till följd av högre vårdtyngd än beräknat. Biståndsenhet Biståndsenheten visar ett överskott på tkr, med en budget på tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för daglig verksamhet och boende barn och ungdom. Ledning För ledning redovisas ett överskott på 124 tkr, med en budget på tkr. 12

16 Prestationer och nyckeltal Omsorg för personer med funktionsnedsättning Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Gruppboende externa, personer Gruppboende externa, kr/person kr kr kr kr kr Gruppboende interna, personer Gruppboende interna, kr/person kr kr kr kr kr Personlig assistans, timmar Personlig assistans, kr/time 281 kr 298 kr 277 kr 295 kr 277 kr Uppdrag Äldreomsorgens och omsorg om personer med funktionsnedsättnings lokala värdegrund ska implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet Utbildning i värdighetsgarantier inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta har under året genomförts bland personalen. Samtliga medarbetare har deltagit i ett antal workshops med start våren 2012 i syfte att förstå intentionerna med den nationella värdegrunden samt med syfte att ta fram gemensamma lokala värdighetsgarantier. Flera chefer har under året genomgått en utbildning Att leda arbetet med den nationella värdegrunden. Arbetet med implementering fortsätter under De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalitet och service Samtlig personal inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning har medverkat i framtagande av ett förslag till nämndens värdighetsgarantier. I detta arbete har implementeringsarbete påbörjats med flera seminarier. Arbetet med implementering fortsätter under Äldreplanen ska omarbetas En omarbetning av äldreplanen har genomförts under året. Fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre Utredningen om behovet av olika framtida boendeformer för äldre genomförs

17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder stöd till barn, unga och familjer, missbrukare, och arbetslösa samt personer i behov av ekonomiskt bistånd. Verksamheten regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Delar av kommunens flyktingmottagning har ersatts av Arbetsförmedlingens etableringsansvar, men för de hittills mottagna flyktingarna samt de ensamkommande flyktingbarnen finns verksamhet organiserad inom individ- och familjeomsorgen. Arbetet utgår ifrån avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Individ- och familjeomsorgen har också ansvar för sysselsättning enligt LSS för funktionshindrade med Asperger eller autismliknande diagnos samt för sociala bostäder. Verksamhetsanalys Ekonomi Individ- och familjeomsorg/flyktingmottagning Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning redovisar ett sammantaget underskott på tkr, varav ett underskott på tkr redovisas inom individ- och familjeomsorg och ett överskott på inom flyktingmottagning. Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Individ och familjeomsorg Flyktingmottagning Summa Inom individ- och familjeomsorgen redovisas ett underskott om tkr inom barn- och ungdomsenheten och ett underskott på tkr inom vuxenenheten. Barn och ungdom Underskottet inom barn- och ungdomsenheten beror främst på högre kostnader med tkr för institutionsplaceringar i förhållande till budget samt att budgeten har överskridits med tkr för familjehemsvård och tkr för kontaktpersoner. De högre kostnaderna för institutionsplaceringar förklaras av att antalet placeringar har överskridit budgeten med åtta placeringar, från budgeterade sju placeringar till 15 placeringar. Antalet 14

18 familjehemsplaceringar har överskridit budgeten med 24 placeringar, från budgeterade 47 placeringar till 71 placeringar. Budgeten för kontaktpersoner har överskridits till följd av ökade kostnader i samband med umgänge för placerade barn och som stöd för barn och ungdomar i samband med att placering upphört. Enheten har, tillsammans med Solängen, fortsatt att utveckla hemmaplanslösningar i öppenvård. Ett undantag har varit jourhemsplaceringar som tillfälligt ökade under sommaren. Totalt sett har enheten strävat mot att hitta mest resurseffektiva lösningar. Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har minskat, för att istället öka för ordinarie familjehem där avgifterna är betydligt lägre per plats. Vid HVB-placeringar har institutionerna vid ett antal tillfällen ensidigt avslutat placeringen, och vården har fått börja om på annan institution, vilket både försvårat och fördyrat vården. I och med den nya vårdupphandlingen som nordvästkommunerna har genomfört kommer detta att minska, då de upphandlade institutionerna framöver inte kommer att ensidigt kunna säga upp en plats. Under året har särskilda team byggts upp kring flera av de ungdomar som flyttats hem från placeringar, och samarbetet har stärkts med öppenvården, skolan, polisen och andra. Inom enheten redovisas ökade kostnader för inhyrd personal. Vuxna Underskottet inom vuxenenheten beror främst på ökade kostnader i förhållande till budgeterad nivå med 639 tkr för missbruksvård, 580 tkr för sociala bostäder, 168 tkr för kontaktpersoner och 214 tkr för administrativa kostnader. De ökade kostnaderna för missbruksvård beror på att antalet placeringar har ökat från budgeterade nio placeringar till 15 placeringar. Underskottet för sociala bostäder beror på hyresförluster tidigare år. En tidigare hög personalomsättning och ärendebelastning inom ekonomisk bistånd har medfört ökade kostnader för vikarier och inhyrd personal. Flyktingmottagning Orsaken till överskottet om tkr inom flyktingmottagningen är att de statliga intäkterna för flyktingar mottagna 2009 blev högre än de kommunala kostnaderna under perioden Ekonomiskt bistånd Budget 2012 Redovisat 2012 Budgetavvikelse 2012 Avvikelse 2011 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Ekonomiskt bistånd Summa För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott med 238 tkr med en budget på tkr. I jämförelse med år 2011 har antalet hushåll ökat med 34 hushåll, från 531 till 565 hushåll. Budgeten för ekonomiskt bistånd har under året förstärkts med tkr, varav tkr med medel från AFA-försäkringen, som var ett engångsbelopp för

19 Riksnormen för försörjningsstöd höjdes kraftigt i januari 2012, och antalet hushåll har fortsatt att ligga högt. Ett ökat antal hemlösa barnfamiljer har drivit upp kostnaderna för tillfälligt boende. Svårigheterna att få tag på ordinarie bostäder har ökat för flera av de grupper socialtjänsten arbetar med. Vuxenenheten arbetar nu med att utveckla metoder för mer långsiktiga lösningar, samarbete sker med öppenvården, biståndsenhet, arbetsförmedling, SFIskolan, husläkarmottagning, försäkringskassa, kvinnojourer och bostadsbolag m.fl. samt att förbättra handläggningsrutiner. Prestationer och nyckeltal Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Barn och ungdom Institutionsplaceringar, antal Placeringar, kr/placering kr kr kr kr kr Familjehemsplaceringar, antal Familjehemsplaceringar, kr/placering kr kr kr kr kr Vuxna Placeringar, antal Placeringar, kr/placering kr kr kr kr kr Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, kr/hushåll kr kr kr kr kr Uppdrag Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Socialkontoret har stärkt sin samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, skola och närpolis. Dels genom utökat informationsutbyte och samplanering på strategisk nivå, men även konkret i individuella ärenden. En metodutveckling har skett vad gäller utslussning av ungdomar från institutioner till öppenvård. Enheten för barn och unga har initierat möten med närpolisen en gång per månad. Vid dessa möten deltar personal från enheten för barn och unga, enheten för vuxna och enheten för stöd och behandling. Enheten har kontaktperson för varje skola vilka deltar på elevvårdskonferenser, och finns med som samtalspartner vid diskussion om sociala frågor. Enheten har regelbundna möten med skolans resursteam och regelbunden samverkan med skolans elevvårdsteam, barn och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och LSS. Utföraravdelningen har ungdomsstödjare/fältsekreterare som samarbetar med polisen och skolpersonal och är en länk mellan skola och socialtjänst. De har är ute i samhället på helger och kvällar, i skolmiljöer på dagtid och har startat fotbollsträning i samverkan med Finnstaskolan, polisen och brandkåren. Utföraravdelningen deltar i samarbetsmöten med skolkontoret, närpolisen, psykiatrin och beroendecentrum. Det finns även samarbete med förskola, BVC och MVC. Årets tema har varit Våld i relationer. 16

20 Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialkontoret, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer Arbetet med arbetsmarknadsåtgärder har utvecklats med tonvikt på tydlig kartläggning av behov samt att utveckla insatser där olika gruppaktiviteter företrädesvis erbjuds. Verksamheten medverkar i projektet UMA (Utveckling mot arbete) genom Alma folkhögskola och i ett projekt tillsammans med SFI-skolan. Socialkontoret deltar i de två nationella projekten Carpe och Consensio, för att ytterligare öka personalens kunskap om funktionsnedsättning. Trepartssamtal med arbetsförmedlingen, socialkontoret och berörd klient har initierats med arbetslösa som står nära arbetsmarknaden, i syfte att samhällets resurser ska komma den enskilde tillgodo i strävan att nå egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten har besökt Solna och utvecklar en modell för Upplands-Bro med Solnas arbetssätt som förebild. Utföraravdelningen har genomfört en omorganisation där samtliga insatser för personer med arbetshinder är organiserade under arbetsmarknadsenheten i syfte att utöka utbudet och använda resurser på ett effektivt sätt. Ett stort antal (175) sommarjobb har under året anordnats för skolungdomar inom både den kommunala verksamheten och inom det lokala näringslivet. Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt I nya och redan aktuella ärenden prövas hemmaplanslösningar i öppenvård i första hand. Pågående placeringar följs noggrant upp och ersätts när så är möjligt med öppenvård. Samarbete sker mellan barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och enheten för stöd och behandling i syfte att hitta de mest optimala lösningar för den enskilde. Varje enskild person har en arbetsplan där tydliga mål med insatsen kan följas upp. Gemensam upphandling inom nordvästkommunerna är nu genomförd gällande öppenvård och slutenvård avseende barn och ungdomar liksom missbrukare. Arbeta metodiskt med hemmaplanslösningar Avdelningen för myndighet och beställare har tillsammans med enheten för stöd och behandling arbetat med att finna lösningar på de behov som de familjer har som söker stöd. I samverkan utformas hemmaplanslösningar utifrån ny kunskap och beprövade metoder. Enheten för stöd och behandling erbjuder stöd och behandling i hemmet eller i närmiljön. Mindfulness, tejping (krisbearbetning till familjer med barn) och fältarbete är metoder som utvecklats. Två ungdomsstödjare/fältsekreterare är nu kopplade till enheten. Härnevimottagningen har en öppen tid varje vecka för endast kvinnor. Förebyggande rådet och Goda Krafter (ett samarbete mellan socialkontoret, utbildningskontoret och polisen i kommunen) är ytterligare exempel på fungerande samverkan, liksom samarbete med kommunens skolor, öppna förskolor och landstingets BVC och MVC-verksamheter. Utföraravdelningen erbjuder stöd utifrån den enskildes behov genom familjesamtal, nätverksmöten, TRAPPAN -samtal, ART, De otroliga åren, Marte Meo, Tejping, miljöterapi, MI och avgiftning samt återfallsprevention. Vidare erbjuds föräldrastöd. Missbruksbehandling erbjuds i samarbete med beroendecentrum och Mini Mari, återfallsprevention, öppen mottagning, urinprov, stödsamtal och avgiftning. Härnevimottagning arbetar med en särskild kvinnogrupp och har startat en öppen mottagning. 17

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010

Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 Socialförvaltningen Dnr 2010-7056 Martin Taavola Ekonom 2010-09-13 Socialnämnden Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar Godkänna delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-02-15 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.20 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP)

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 december 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 december 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 december 2013 Sidan 3 av 127 Ärende 1 Sidan 4 av 127 Sidan 5 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Socialnämnden KALLELSE 2015-01-16 1(5) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Dävensö, Kommunhuset, kl. 16.00 Upprop Val av justerare: förslag: Kerstin Ahlin (s) Dag för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M)

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Gemaket, den 18 februari 2016 16:00-18.00 Ajournering Kl. 17.00-17:20 del av 17 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Karin Lindbom 2009-02-03 Dnr 2009 7148 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Stöd

Kvalitetsberättelse för område Stöd Kvalitetsberättelse för område Stöd År 2012 2013-02-18 Peter Martinsson Dnr: 2013-81 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning:... 3 Övergripande mål och strategier... 4

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer