Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

2

3 Sidan 3 av 115 Ärende 1

4 Sidan 4 av 115

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, Dnr Socialnämnden Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 per den 31 augusti 2013 och översända densamma till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 september SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef, Kvalitets- och verksamhetstöd Bilagor: Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

6 Delårsbokslut för perioden januari augusti 2013 med helårsprognos

7 Socialnämnden Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke Driftredovisning Budget Redovisat Budget avvikelse Redov Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Helårsprognos Budget 2013 Prognos 2013 Budget avvikelse 2013 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Ekonomisk redogörelse av delårsresultat och helårsprognos Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Myndighets- och beställaravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Avdelningschef Myndighets och beställare Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till överskottet är att här finns medel avsatta för befarade ökade placeringskostnader. Enhetschef Vuxna Visar ett underskott på -300 tkr med en budget på tkr. Åtgärder Enhetschef från Vuxenenheten och enhetschef från Stöd- och behandlingsenheten har regelbundna möten för att minimera behovet av placeringar, samt att dessutom gå igenom pågående placeringar. Om en placering ändå måste till, involveras utförarna tidigt i processen, för att snarast planera utslussning till behandling på hemmaplan. All personal har/ska utbildas i ASI (Addiction Severity Index) för att noga utreda, vilket stöd den sökande kan tänkas behöva utifrån evidensbaserade metoder. De har även utbildning i MI (Motiverande Samtal), som är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring. Detta sammantaget förväntas ge bästa resultat för en gynnsam behandling.

8 Enhetschef Barn och unga Visar ett prognostiserat underskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till underskottet beror främst på befarade höga kostnader för mellanvård och kontaktpersoner. I samband med att flera placeringar på institutioner har avslutats under året, har det varit nödvändigt att erbjuda dem som varit placerade på institution, vård på hemmaplan i form av kontaktpersoner och mellanvård. Åtgärder Socialkontoret följer noga kostnadsutvecklingen av placeringar av barn och unga. Om en placering överhuvudtaget övervägs sker ett placeringsmöte med ansvarig handläggare och enhetschef för Barn och unga, enhetschef för Stöd och behandling i egen regi samt avdelningschef för Myndighets- och beställaravdelningen. Vid mötet prövas alltid öppenvårdsinsatser på hemmaplan som det första alternativet. Varje placering följs noga upp med täta intervaller för att löpande pröva om placering är det mest optimala, om den kan ske på lägre vårdnivå eller om öppenvårdsinsatser på hemmaplan kan erbjudas i stället. I ett antal ärenden, främst ungdomsplaceringar vid HVB-hem och SiS (Statens Institutionsstyrelse), har placeringarna avslutats och ett massivt hemmaplansarbete tagit vid. I arbetet samarbetar Myndighets- och Utföraravdelningarna, liksom har i förekommande fall skolan, polisen m fl och det privata nätverket aktiverats. Enhetschef Bistånd äldre Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till detta överskott beror främst på avsatta medel i budgeten för volymökningar som ännu inte använts. Enhetschef Bistånd funktionsnedsatta Visar ett underskott på tkr på en budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet beror på höga kostnader för personlig assistans. Utföraravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar på ett underskott på tkr med en budget på tkr. Avdelningschef Utförare Visar en budget i balans med en budget på tkr. Äldreboendena Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat för kommunens hälso- och sjukvård. Hemtjänst Visar ett underskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till detta underskott beror på för höga kostnader i förhållande till den intäkt som erhålles i LOV-ersättningen. Den interna hemtjänsten har alltså fortfarande för mycket personal anställd i förhållande till den volym som de ska utföra. Åtgärder Inom hemtjänstens egen regi fortgår omställningen av verksamheten utifrån att LOV införts. Bristerna i schemaplaneringen och planeringen i det dagliga arbetet har åtgärdats. Enheten har

9 omorganiserat arbetet till fem mindre grupper med var sin samordnare, som också jobbar halvtid i det direkta omsorgsarbetet. Administrativa tjänster har minskats med 1,5 årsarbetare. Verksamhetsuppföljning genom Mobipen har intensifierats för att hitta luckor, som orsakar ett för lågt antal utförda timmar. Lokalkostnader har minskats genom att minska tomgångshyror och för att optimera lokalanvändningen. Antalet leasingbilar kommer att minska under året. Enhetschef LSS övriga insatser Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Den främsta orsaken till detta överskott är låga kostnader för personlig assistans. Enhetschef LSS gruppbostäder Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Daglig verksamhet Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Enhetschef Socialpsykiatri Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Stöd och behandling Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Arbetsmarknadsenhet Visar ett underskott på tkr med en budget på Orsaken till detta underskott beror främst på högre kostnader för drift- och servicegruppen och arbetsfokus. Avdelning kvalitet och verksamhetsstöd (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Orsaken till överskottet beror på avsatta medel för omställningen av hemtjänsten i och med införande av LOV tkr och tkr för personalförstärkningar i och med ny lagstiftning från årsskiftet inom äldreomsorgen. Ekonomiskt bistånd Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Förklaringar till detta underskott har främst att göra med att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. År 2013 är det 27 fler hushåll per månad än under 2012, som behöver ekonomiskt bistånd. Det rådande läget på arbetsmarknaden medför att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. Åtgärder Enheten arbetar både med mottagandet och med handläggningen av ansökningar. Man har arbetat fram nya handläggningsrutiner för ökad rättssäkerhet, liksom för intern samverkan med arbetsmarknadsenheten. Uppföljning av försörjningsstöd sker varje månad. Samarbete med vårdcentraler i kommunen utifrån rehabiliteringsförfrågningar har påbörjats, och kontaktpersoner har utsetts för samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För att hjälpa språksvaga ut i arbete har ett intensivt arbete kommit igång med fokusering på de språksvaga tillsammans med SFI och arbetsmarknadsenheten.

10 Uppföljning av nämndens mål och uppdrag Äldre- och handikappomsorgen Uppdrag De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras, inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta, för förbättrad kvalitet och service Samtliga garantier har implementerats inom biståndsenheten. Biståndsenheten följer kontinuerligt upp beslutade garantier. För detta ändamål har utredningsmallar tagits fram för hemtjänst och särskilda boenden. Utförarenheterna har under våren påbörjat implementering av värdegrundsarbetet. Alla enheter har ett pågående värdegrundsarbete, men har kommit olika långt. Igångsättning av 20 nya äldreboendeplatser Arbetet med Solgården är påbörjat men blir något fördröjt. Beräknas vara klart senvåren Införa nyckelfri hantering inom hemtjänstens verksamhetsområde Arbetet är påbörjat. Ett företag med kunskap om nyckelfri hantering är anlitat och ett möte är planerat till den 10 september Utreda möjligheten att erbjuda matlagning i hemmet inom ramen för revidering av riktlinjer för äldreomsorgen Socialnämnden har beslutat att utförare ska utse kostansvariga och att dessa utbildas i kostkunskap och enklare matlagning. Kostansvariga ska efter utbildning förmedla kunskapen till övriga medarbetare och säkerställa att informationen implementeras i respektive enhets introduktionsmaterial för nya medarbetare. Utförare har möjlighet att fördela beviljad tid och insats på ett effektivt och individuellt sätt i samråd med brukaren för att uppnå en högre nöjdhet. Socialkontoret planerar för och bekostar utbildningen till kostansvariga under hösten 2013 för 20 deltagare under en dag. Utveckla daglig verksamhet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Arbetet har påbörjats med att utveckla verksamheten på Bergvik till att omfatta även denna målgrupp. Vidare har projektmedel sökts från Vinnova för att kunna satsa mer utvecklingsresurser på målgruppen. Påbörja rekrytering och utbilda personal på olika nivåer efter behov och utifrån ny lagstiftning Biståndsenheten har under våren utökat enheten med en handläggare inom äldreomsorgen, med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Rekrytering kommer att påbörjas inom utförarenheterna. Utveckla verksamheten för personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller en närstående med funktionsnedsättning Nämnden beslutade i våras att anhöriga som vårdar en närstående i hemmet fortsatt ska ha möjlighet att ansöka om så kallade må bra-checkar, som kan användas till avkopplande eller berikande aktiviteter. Den 4:e oktober är Nämnden, via anhörigkonsulenten, medarrangör av

11 en anhörigdag i kommunen. Nämndens verksamhet Kontakten har fortsatt utvecklats under året. Individ- och familjeomsorg Uppdrag Lokala värdighetsgarantier ska utvecklas inom individ- och familjeomsorgen Under hösten 2013 påbörjas ett arbete med att utforma lokala värdighetsgarantier inom individ- och familjeomsorgen. Framtagandet av värdighetsgarantierna kommer att ske med delaktighet hos personalen genom praktiska övningar på arbetsplatsen. Garantierna utarbetas för både beställare och utförare med hjälp av konsultstöd. Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Socialkontoret har stärkt sin samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, skola och närpolis. Dels genom utökat informationsutbyte och samplanering på strategisk nivå, men även konkret i individuella ärenden. Enheten för barn och unga har initierat träffar med närpolisen en gång per månad. Vid dessa möten deltar personal från enheten för barn och unga, enheten för vuxna och enheten för stöd och behandling. Härutöver har enheten för barn och unga samt enheten för stöd och behandling regelbundna möten med närpolisen vid två tillfällen per vecka. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner för varje skola och förskola i kommunen. Planering pågår för att överföra denna funktion till enhetens mottagningsgrupp i syfte att öka tillgängligheten. Stöd och behandlingsenheten har två ungdomsstödjare som arbetar nära gymnasiet och grundskolorna. De har även deltagit i de orossamtal som polisen har med ungdomar. Samarbetet med skola, polis och Mini-Maria är väl utvecklat i samband med att ungdomar kommer hem ifrån placeringar. Samarbetet med gymnasiet har intensifierats kring ungdomar som tenderar att hamna mellan de olika aktörerna. Utbildning i spelberoende har genomförts. Regelbundna möten med skolans resursteam och polisen sker. Härnevi-mottagningen har öppen tid endast för kvinnor en gång i veckan och arbetar med en kvinnogrupp. Ungdomsmottagningen har en öppen mottagning på gymnasiet för pojkar en förmiddag i månaden. Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialkontoret, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer Samarbete sker med arbetsförmedlingen, exempelvis i form av flerpartsmöten för att så långt som möjligt samordna resurser för enskilda klienten. Socialkontoret har initierat och påbörjat samverkan med arbetsförmedlingen i övergripande frågor. Under hösten kommer en tjänst som socialsekreterare att inrättas som delvis ska arbeta direkt mot försäkringskassan, arbetsförmedlingen, AME m.fl. aktörer för att personer med försörjningsstöd snabbare ska uppnå egen försörjning. Samarbetet med SFI har förstärkts genom regelbundna träffar mellan lärare och socialsekreterare i det s.k. integrationsteamet. Inom vuxenenheten tjänstgör en person fram till årsskiftet för att arbeta med språksvaga som gått länge på SFI med inriktning att öka förutsättningarna till självförsörjning. En annan aktör UMA har genom intensivt arbete

12 lyckats få personer med liten arbetsförmåga att stärkas och flera är idag i praktik eller arbete och är helt eller delvis självförsörjande. Flera elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser från årskurs nio Under året har 175 elever erhållet sommarjobb vilket är samma antal elever som erhöll sommarjobb Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt I alla nya ärenden prövas öppenvårdsinsatser på hemmaplan som förstahandsalternativ. I redan placerade ärenden sker en kontinuerlig uppföljning med fokus på att erbjuda stöd på hemmaplan genom samarbete mellan myndighets- och utföraravdelningarna och skola, BUP, polis, familj och övrigt nätverk. Planering pågår i syfte att utveckla samverkansformerna mellan enheten för barn och unga och enheten för stöd och behandling. Tillföra Kvinnojouren ytterligare medel för samordnare Kvinnojouren har erhållit ekonomiska medel av socialkontoret med 530 tkr till samordnare. Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnvårdscentral Samverkan med öppna förskolan och mödra-och barnavårdscentralen sker vid behov i enskilda ärenden. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner med varje förskola i kommunen. Socialkontoret har fått i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan socialnämnden, utbildningsnämnden och landstinget i syfte att formalisera samverkan kring ett familjecentralsliknande arbetssätt i kommunen. Stöd- och behandlingsenheten har ett väl utvecklat samarbete med öppna förskolan, mödravården och barnavårdscentralen. Öppna förskolan har fått stöd och behandlingsenheten har haft utbildningskvällar och familjebehandlarna har deltagit i öppna förskolans föräldrautbildning. Stärka enheten för barn och ungdom för ökad kvalitet i såväl genomförande som resultat Till följd av den utredning som PwC har genomfört på barn-och ungdomsenheten har en handlingsplan tagits fram för det fortsatta arbetet. Utredningen har identifierat ett antal områden som bör ses över och där förändringar erfordras på enheten. Arbete pågår med att förverkliga handlingsplanen, bland annat i syfte att skapa en gemensam syn på uppdraget, att tydliggöra roller och ansvar samt att skapa en arbetsprocess som säkerställer rättssäkerhet och kvalitet. Utveckla samverkansprojektet med nordvästkommuner, om stöd för våldsutövare i nära relationer för alla som utsätts för våld En kontinuerlig utveckling av arbetet i samverkansprojektet sker på de möten som socialsekreterare i nätverket deltar i. Nätverket har utformat en gemensam handlingsplan gällande våld i nära relationer och är varandra behjälpliga i arbetet mot relationsvåld i nordvästkommunerna. I syfte att stärka skyddet för äldre kvinnor har ett samarbete mellan socialsekreterare för relationsvåld och handläggare från biståndsenheten påbörjats med gemensamma utbildningar.

13 Stöd- och behandlingsenheten arbetar med utgångspunkt från en manual, Trappan, för barn som bevittnar våld, och de arbetar med flera kvinnor som blivit utsatta för våld genom krissamtal och även med mycket praktiskt arbete. Nämnd och administration Uppdrag Utreda om ytterligare områden är lämpliga för valfrihetssystem Inga ytterligare områden bedöms för närvarande vara lämpliga för valfrihetssystem. Utveckla beställar- utförarorganisationen från anslagsfinansierad till att finansieringen sker med beställd insats Socialkontoret utreder vilka ytterligare verksamheter där det kan vara lämpligt att införa en prestationsfinansierad budget från och med Kontorets målsättning är att samtliga utförarverksamheter ska vara prestationsbaserade, men detta målet kommer inte att nås Inrätta en gemensam budget- och skuldrådgivning med närliggande kommuner Budget- och skuldrådgivningen drivs tillsammans med Järfälla kommun.

14 Prestationer och nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Äldreomsorg Dygnet runt omsorg externt, dygn Dygnet runt omsorg externt, kr/dygn kr kr kr kr kr Hemtjänst, antal brukare Hemtjänst, kr/brukare kr kr kr kr kr Dygnet runt omsorg internt, dygn Dygnet runt omsorg internt, kr/dygn kr kr kr kr kr Funktionshindrade Gruppboende externa, personer Gruppboende externa, kr/person kr kr kr kr kr Gruppboende interna, personer Gruppboende interna, kr/person kr kr kr kr kr Personlig assistans, timmar Personlig assistans, kr/timme 305 kr 300 kr 298 kr 277 kr 295 kr IFO Barn-och familjeenheten Institutionsplaceringar, dygn Placeringar, kr/dygn kr kr kr kr kr Familjehemsplaceringar, dygn Familjehemsplaceringar, kr/dygn 934 kr 934 kr 916 kr 776 kr 687 kr Ekonomi- och vuxenenheten Placeringar, dygn Placeringar, kr/dygn kr kr kr kr kr Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, kr/hushåll kr kr kr kr kr Nämnd och administration Budget- och skuldsanering, antal ären Budget- och skuldsanering, kr/ärende kr kr kr kr kr

15 Investeringsredovisning Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Redovisat Redovisat Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan Vinterträdgård Solgården och Norrgården 7020 Procapita Växthus socialpsykiatri Upprustning och inventarier daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering Inventarier nytt äldreboende kopplat till ansvar 7711 vht Inventarier sysselsättning kopplat till ansvar 7711 vht Allégården, arbetsmiljö Summa Investeringsredovisningsprognos Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Prognos 2013 Prognos 2013 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan Vinterträdgård Solgården och Norrgården 7020 Procapita Växthus socialpsykiatri Upprustning och inventarier daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering Inventarier nytt äldreboende kopplat till ansvar 7711 vht Inventarier sysselsättning kopplat till ansvar 7711 vht Allégården, arbetsmiljö Summa Uppföljning av investeringsredovisningsbudget Investerings projekten Vinterträdgård Solgården och Norrgården (nr 7018) tkr och Inventarier nytt äldreboende (nr 7035) tkr beräknas inte tas i bruk i år, och ska ombudgeteras till år 2014.

16

17

18

19 Sidan 5 av 115 Ärende 2

20 Sidan 6 av 115

21 Socialkontoret Sidan 7 av 115 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk Socialnämnden Förslag till budget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2014 till Kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget Sammanfattning Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om tkr. Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda satsningar och kostnadsökningar/sänkningar tkr avsätts för volymökningar inom äldreomsorgen och tkr avsätts för volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning tkr avsätts till pris och löneökningar. Nämndens övriga uppdrag genomförs inom befintlig kostnadsram. Utifrån att fler äldre bor kvar längre i eget boende kan det faktiska behovet bli mindre för dygnet runt vård än vad som framkommer i volymprognos för Med anledning av detta planeras att utökningen av Norrgårdens äldreboende, 20 nya platser, öppnas successivt utifrån faktiskt behov. Årshyran för utökningen beräknas till tkr vilket inte bedöms kunna inrymmas i budgettillskottet till äldreomsorgen. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2013 är tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 september Ärendet Budgetförslag 2014 enligt budgetdirektiv 2014 Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om tkr. Volymförändringar och kostnadsökningar Kontoret har bedömt kommande årets behov av volymförändringar utifrån befolkningsprognos, ökat antal individer med LSS-beslut samt specifika kostnadsökningar.

22 2(2) Sidan 8 av 115 Volymförändringar Volymförändringar utifrån befolkningsprognos (ökat antal medborgare, ökat behov av insatser till x antal fler brukare): äldreomsorg tkr omsorgen om personer med funktionsnedsättning tkr Kostnadsökningar Drift av utökade Norrgården (f.d. Solgården) Specifik ramhöjning ekonomiskt bistånd tkr (årsvis) tkr Av den till Socialnämnden tilldelade ökningen om tkr avgår tkr till löne- och prisökningar. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2014 är tkr. Verksamhetsutveckling/förändring Inom Socialkontorets verksamheter pågår ständigt verksamhetsutveckling i syfte att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera insatserna till målgrupperna samt tillgodose nya behov utifrån volymökningar. Socialkontoret kommer att under 2014 bedriva verksamhet enligt den samlade socialtjänstlagstiftningen. Kontoret kommer att utveckla verksamheten utifrån föreslagna mål och uppdrag. Ledorden i de föreslagna målen är valfrihet, individens behov, kvalitetsuppföljning, egen försörjning, prioritering av öppenvårdsinsatser på hemmaplan och ekonomi i balans. Antalet personer i behov av äldreomsorg kommer att öka. Fokus för 2014 är bemanning av äldreboenden i enlighet med ny lagstiftning, fortsatt omställningsarbete i och med införande av LOV, arbetet med att implementera värdighetsgarantier, samt platsökningen i Norrgårdens äldreboende (f.d. Solgården). Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter utveckling av verksamheterna utifrån att antalet brukare ökar. Omställningsarbetet inom individ- och familjeomsorgen fortgår för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. Under 2013 har nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd fortsatt att öka. En viktig utmaning är att undvika att personer fastnar i ett långvarigt bidragsberoende. Under 2014 är fokus en fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärderna med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Bilagor: Förslag till budget 2014, socialnämnden.

23 Sidan 9 av Mall för upprättande av budgetförslag Socialnämnden Budgetförslag

24 Sidan 10 av 115 2(9) Nämnd Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke SOCIALNÄMNDEN 2014 Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Sedan hösten 2012 har socialkontoret påbörjat ett fortlöpande arbete med att systematiskt följa upp enheternas kvalitet. Under 2013 har socialkontoret fokuserat på åtgärder för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter. Fokus under 2014 är bland annat ett fortsatt omställningsarbete inom individ och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. En annat prioriterat område är att utveckla kommunens arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande.

25 Sidan 11 av 115 3(9) Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Lagstiftning och statlig styrning Den lagstiftning som framförallt styr socialnämndens verksamhetsområde är: Socialtjänstlagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Hälso- och sjukvårdslagen Föräldrabalken Socialtjänstförordningen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningslagen Kommunallagen Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Offentlighet och sekretesslagen Alkohollag Tobakslag Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Personuppgiftslagen Patientdatajournallagen ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en myndighet/beställarenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och

26 Sidan 12 av 115 4(9) sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet samt särskilda boenden, sysselsättning samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgens arbetsuppgifter innefattar stöd i form av ekonomiskt bistånd, stöd till sysselsättning och arbete, stöd till barn och ungdomar och deras familjer, samt stöd till personer m missbruksproblematik. Verksamheten är lagbunden och reglerad i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Kommunens flyktingmottagning ingår inom individ och familjeomsorgen i både myndighet/beställar- och utförarenheter. Verksamheten bedrivs inom ramen för avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Verksamheten inom individ och familjeomsorgen är organiserad inom två myndighet - och beställarenheter och tre utförarenheter. Fr.o.m. februari 2013 handhas budget- och skuldrådgivningen av Järfälla kommun. NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Inom kvalitet och verksamhetsstöd finns interna stödfunktioner till socialnämnd och kontor. Avdelningen har ansvar för att ge stöd till socialkontorets övriga avdelningar med bland annat olika utvecklings- och utredningsuppdrag, kvalitetsuppföljningar, information och systemförvaltning.

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer