Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

2

3 Sidan 3 av 115 Ärende 1

4 Sidan 4 av 115

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, Dnr Socialnämnden Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 per den 31 augusti 2013 och översända densamma till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 september SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef, Kvalitets- och verksamhetstöd Bilagor: Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

6 Delårsbokslut för perioden januari augusti 2013 med helårsprognos

7 Socialnämnden Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke Driftredovisning Budget Redovisat Budget avvikelse Redov Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd SN Summa Helårsprognos Budget 2013 Prognos 2013 Budget avvikelse 2013 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Ekonomisk redogörelse av delårsresultat och helårsprognos Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Myndighets- och beställaravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Avdelningschef Myndighets och beställare Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till överskottet är att här finns medel avsatta för befarade ökade placeringskostnader. Enhetschef Vuxna Visar ett underskott på -300 tkr med en budget på tkr. Åtgärder Enhetschef från Vuxenenheten och enhetschef från Stöd- och behandlingsenheten har regelbundna möten för att minimera behovet av placeringar, samt att dessutom gå igenom pågående placeringar. Om en placering ändå måste till, involveras utförarna tidigt i processen, för att snarast planera utslussning till behandling på hemmaplan. All personal har/ska utbildas i ASI (Addiction Severity Index) för att noga utreda, vilket stöd den sökande kan tänkas behöva utifrån evidensbaserade metoder. De har även utbildning i MI (Motiverande Samtal), som är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring. Detta sammantaget förväntas ge bästa resultat för en gynnsam behandling.

8 Enhetschef Barn och unga Visar ett prognostiserat underskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till underskottet beror främst på befarade höga kostnader för mellanvård och kontaktpersoner. I samband med att flera placeringar på institutioner har avslutats under året, har det varit nödvändigt att erbjuda dem som varit placerade på institution, vård på hemmaplan i form av kontaktpersoner och mellanvård. Åtgärder Socialkontoret följer noga kostnadsutvecklingen av placeringar av barn och unga. Om en placering överhuvudtaget övervägs sker ett placeringsmöte med ansvarig handläggare och enhetschef för Barn och unga, enhetschef för Stöd och behandling i egen regi samt avdelningschef för Myndighets- och beställaravdelningen. Vid mötet prövas alltid öppenvårdsinsatser på hemmaplan som det första alternativet. Varje placering följs noga upp med täta intervaller för att löpande pröva om placering är det mest optimala, om den kan ske på lägre vårdnivå eller om öppenvårdsinsatser på hemmaplan kan erbjudas i stället. I ett antal ärenden, främst ungdomsplaceringar vid HVB-hem och SiS (Statens Institutionsstyrelse), har placeringarna avslutats och ett massivt hemmaplansarbete tagit vid. I arbetet samarbetar Myndighets- och Utföraravdelningarna, liksom har i förekommande fall skolan, polisen m fl och det privata nätverket aktiverats. Enhetschef Bistånd äldre Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till detta överskott beror främst på avsatta medel i budgeten för volymökningar som ännu inte använts. Enhetschef Bistånd funktionsnedsatta Visar ett underskott på tkr på en budget på tkr. Den främsta orsaken till underskottet beror på höga kostnader för personlig assistans. Utföraravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar på ett underskott på tkr med en budget på tkr. Avdelningschef Utförare Visar en budget i balans med en budget på tkr. Äldreboendena Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat för kommunens hälso- och sjukvård. Hemtjänst Visar ett underskott på tkr på en budget på tkr. Orsaken till detta underskott beror på för höga kostnader i förhållande till den intäkt som erhålles i LOV-ersättningen. Den interna hemtjänsten har alltså fortfarande för mycket personal anställd i förhållande till den volym som de ska utföra. Åtgärder Inom hemtjänstens egen regi fortgår omställningen av verksamheten utifrån att LOV införts. Bristerna i schemaplaneringen och planeringen i det dagliga arbetet har åtgärdats. Enheten har

9 omorganiserat arbetet till fem mindre grupper med var sin samordnare, som också jobbar halvtid i det direkta omsorgsarbetet. Administrativa tjänster har minskats med 1,5 årsarbetare. Verksamhetsuppföljning genom Mobipen har intensifierats för att hitta luckor, som orsakar ett för lågt antal utförda timmar. Lokalkostnader har minskats genom att minska tomgångshyror och för att optimera lokalanvändningen. Antalet leasingbilar kommer att minska under året. Enhetschef LSS övriga insatser Visar ett överskott på tkr på en budget på tkr. Den främsta orsaken till detta överskott är låga kostnader för personlig assistans. Enhetschef LSS gruppbostäder Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Daglig verksamhet Visar ett överskott på tkr med en budget på tkr. Enhetschef Socialpsykiatri Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Stöd och behandling Visar på en budget i balans med en budget på tkr. Enhetschef Arbetsmarknadsenhet Visar ett underskott på tkr med en budget på Orsaken till detta underskott beror främst på högre kostnader för drift- och servicegruppen och arbetsfokus. Avdelning kvalitet och verksamhetsstöd (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett överskott på tkr med en total budget på tkr. Orsaken till överskottet beror på avsatta medel för omställningen av hemtjänsten i och med införande av LOV tkr och tkr för personalförstärkningar i och med ny lagstiftning från årsskiftet inom äldreomsorgen. Ekonomiskt bistånd Visar ett underskott på tkr med en budget på tkr. Förklaringar till detta underskott har främst att göra med att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. År 2013 är det 27 fler hushåll per månad än under 2012, som behöver ekonomiskt bistånd. Det rådande läget på arbetsmarknaden medför att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. Åtgärder Enheten arbetar både med mottagandet och med handläggningen av ansökningar. Man har arbetat fram nya handläggningsrutiner för ökad rättssäkerhet, liksom för intern samverkan med arbetsmarknadsenheten. Uppföljning av försörjningsstöd sker varje månad. Samarbete med vårdcentraler i kommunen utifrån rehabiliteringsförfrågningar har påbörjats, och kontaktpersoner har utsetts för samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För att hjälpa språksvaga ut i arbete har ett intensivt arbete kommit igång med fokusering på de språksvaga tillsammans med SFI och arbetsmarknadsenheten.

10 Uppföljning av nämndens mål och uppdrag Äldre- och handikappomsorgen Uppdrag De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras, inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta, för förbättrad kvalitet och service Samtliga garantier har implementerats inom biståndsenheten. Biståndsenheten följer kontinuerligt upp beslutade garantier. För detta ändamål har utredningsmallar tagits fram för hemtjänst och särskilda boenden. Utförarenheterna har under våren påbörjat implementering av värdegrundsarbetet. Alla enheter har ett pågående värdegrundsarbete, men har kommit olika långt. Igångsättning av 20 nya äldreboendeplatser Arbetet med Solgården är påbörjat men blir något fördröjt. Beräknas vara klart senvåren Införa nyckelfri hantering inom hemtjänstens verksamhetsområde Arbetet är påbörjat. Ett företag med kunskap om nyckelfri hantering är anlitat och ett möte är planerat till den 10 september Utreda möjligheten att erbjuda matlagning i hemmet inom ramen för revidering av riktlinjer för äldreomsorgen Socialnämnden har beslutat att utförare ska utse kostansvariga och att dessa utbildas i kostkunskap och enklare matlagning. Kostansvariga ska efter utbildning förmedla kunskapen till övriga medarbetare och säkerställa att informationen implementeras i respektive enhets introduktionsmaterial för nya medarbetare. Utförare har möjlighet att fördela beviljad tid och insats på ett effektivt och individuellt sätt i samråd med brukaren för att uppnå en högre nöjdhet. Socialkontoret planerar för och bekostar utbildningen till kostansvariga under hösten 2013 för 20 deltagare under en dag. Utveckla daglig verksamhet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Arbetet har påbörjats med att utveckla verksamheten på Bergvik till att omfatta även denna målgrupp. Vidare har projektmedel sökts från Vinnova för att kunna satsa mer utvecklingsresurser på målgruppen. Påbörja rekrytering och utbilda personal på olika nivåer efter behov och utifrån ny lagstiftning Biståndsenheten har under våren utökat enheten med en handläggare inom äldreomsorgen, med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Rekrytering kommer att påbörjas inom utförarenheterna. Utveckla verksamheten för personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller en närstående med funktionsnedsättning Nämnden beslutade i våras att anhöriga som vårdar en närstående i hemmet fortsatt ska ha möjlighet att ansöka om så kallade må bra-checkar, som kan användas till avkopplande eller berikande aktiviteter. Den 4:e oktober är Nämnden, via anhörigkonsulenten, medarrangör av

11 en anhörigdag i kommunen. Nämndens verksamhet Kontakten har fortsatt utvecklats under året. Individ- och familjeomsorg Uppdrag Lokala värdighetsgarantier ska utvecklas inom individ- och familjeomsorgen Under hösten 2013 påbörjas ett arbete med att utforma lokala värdighetsgarantier inom individ- och familjeomsorgen. Framtagandet av värdighetsgarantierna kommer att ske med delaktighet hos personalen genom praktiska övningar på arbetsplatsen. Garantierna utarbetas för både beställare och utförare med hjälp av konsultstöd. Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Socialkontoret har stärkt sin samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, skola och närpolis. Dels genom utökat informationsutbyte och samplanering på strategisk nivå, men även konkret i individuella ärenden. Enheten för barn och unga har initierat träffar med närpolisen en gång per månad. Vid dessa möten deltar personal från enheten för barn och unga, enheten för vuxna och enheten för stöd och behandling. Härutöver har enheten för barn och unga samt enheten för stöd och behandling regelbundna möten med närpolisen vid två tillfällen per vecka. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner för varje skola och förskola i kommunen. Planering pågår för att överföra denna funktion till enhetens mottagningsgrupp i syfte att öka tillgängligheten. Stöd och behandlingsenheten har två ungdomsstödjare som arbetar nära gymnasiet och grundskolorna. De har även deltagit i de orossamtal som polisen har med ungdomar. Samarbetet med skola, polis och Mini-Maria är väl utvecklat i samband med att ungdomar kommer hem ifrån placeringar. Samarbetet med gymnasiet har intensifierats kring ungdomar som tenderar att hamna mellan de olika aktörerna. Utbildning i spelberoende har genomförts. Regelbundna möten med skolans resursteam och polisen sker. Härnevi-mottagningen har öppen tid endast för kvinnor en gång i veckan och arbetar med en kvinnogrupp. Ungdomsmottagningen har en öppen mottagning på gymnasiet för pojkar en förmiddag i månaden. Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialkontoret, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer Samarbete sker med arbetsförmedlingen, exempelvis i form av flerpartsmöten för att så långt som möjligt samordna resurser för enskilda klienten. Socialkontoret har initierat och påbörjat samverkan med arbetsförmedlingen i övergripande frågor. Under hösten kommer en tjänst som socialsekreterare att inrättas som delvis ska arbeta direkt mot försäkringskassan, arbetsförmedlingen, AME m.fl. aktörer för att personer med försörjningsstöd snabbare ska uppnå egen försörjning. Samarbetet med SFI har förstärkts genom regelbundna träffar mellan lärare och socialsekreterare i det s.k. integrationsteamet. Inom vuxenenheten tjänstgör en person fram till årsskiftet för att arbeta med språksvaga som gått länge på SFI med inriktning att öka förutsättningarna till självförsörjning. En annan aktör UMA har genom intensivt arbete

12 lyckats få personer med liten arbetsförmåga att stärkas och flera är idag i praktik eller arbete och är helt eller delvis självförsörjande. Flera elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser från årskurs nio Under året har 175 elever erhållet sommarjobb vilket är samma antal elever som erhöll sommarjobb Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt I alla nya ärenden prövas öppenvårdsinsatser på hemmaplan som förstahandsalternativ. I redan placerade ärenden sker en kontinuerlig uppföljning med fokus på att erbjuda stöd på hemmaplan genom samarbete mellan myndighets- och utföraravdelningarna och skola, BUP, polis, familj och övrigt nätverk. Planering pågår i syfte att utveckla samverkansformerna mellan enheten för barn och unga och enheten för stöd och behandling. Tillföra Kvinnojouren ytterligare medel för samordnare Kvinnojouren har erhållit ekonomiska medel av socialkontoret med 530 tkr till samordnare. Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnvårdscentral Samverkan med öppna förskolan och mödra-och barnavårdscentralen sker vid behov i enskilda ärenden. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner med varje förskola i kommunen. Socialkontoret har fått i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan socialnämnden, utbildningsnämnden och landstinget i syfte att formalisera samverkan kring ett familjecentralsliknande arbetssätt i kommunen. Stöd- och behandlingsenheten har ett väl utvecklat samarbete med öppna förskolan, mödravården och barnavårdscentralen. Öppna förskolan har fått stöd och behandlingsenheten har haft utbildningskvällar och familjebehandlarna har deltagit i öppna förskolans föräldrautbildning. Stärka enheten för barn och ungdom för ökad kvalitet i såväl genomförande som resultat Till följd av den utredning som PwC har genomfört på barn-och ungdomsenheten har en handlingsplan tagits fram för det fortsatta arbetet. Utredningen har identifierat ett antal områden som bör ses över och där förändringar erfordras på enheten. Arbete pågår med att förverkliga handlingsplanen, bland annat i syfte att skapa en gemensam syn på uppdraget, att tydliggöra roller och ansvar samt att skapa en arbetsprocess som säkerställer rättssäkerhet och kvalitet. Utveckla samverkansprojektet med nordvästkommuner, om stöd för våldsutövare i nära relationer för alla som utsätts för våld En kontinuerlig utveckling av arbetet i samverkansprojektet sker på de möten som socialsekreterare i nätverket deltar i. Nätverket har utformat en gemensam handlingsplan gällande våld i nära relationer och är varandra behjälpliga i arbetet mot relationsvåld i nordvästkommunerna. I syfte att stärka skyddet för äldre kvinnor har ett samarbete mellan socialsekreterare för relationsvåld och handläggare från biståndsenheten påbörjats med gemensamma utbildningar.

13 Stöd- och behandlingsenheten arbetar med utgångspunkt från en manual, Trappan, för barn som bevittnar våld, och de arbetar med flera kvinnor som blivit utsatta för våld genom krissamtal och även med mycket praktiskt arbete. Nämnd och administration Uppdrag Utreda om ytterligare områden är lämpliga för valfrihetssystem Inga ytterligare områden bedöms för närvarande vara lämpliga för valfrihetssystem. Utveckla beställar- utförarorganisationen från anslagsfinansierad till att finansieringen sker med beställd insats Socialkontoret utreder vilka ytterligare verksamheter där det kan vara lämpligt att införa en prestationsfinansierad budget från och med Kontorets målsättning är att samtliga utförarverksamheter ska vara prestationsbaserade, men detta målet kommer inte att nås Inrätta en gemensam budget- och skuldrådgivning med närliggande kommuner Budget- och skuldrådgivningen drivs tillsammans med Järfälla kommun.

14 Prestationer och nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Äldreomsorg Dygnet runt omsorg externt, dygn Dygnet runt omsorg externt, kr/dygn kr kr kr kr kr Hemtjänst, antal brukare Hemtjänst, kr/brukare kr kr kr kr kr Dygnet runt omsorg internt, dygn Dygnet runt omsorg internt, kr/dygn kr kr kr kr kr Funktionshindrade Gruppboende externa, personer Gruppboende externa, kr/person kr kr kr kr kr Gruppboende interna, personer Gruppboende interna, kr/person kr kr kr kr kr Personlig assistans, timmar Personlig assistans, kr/timme 305 kr 300 kr 298 kr 277 kr 295 kr IFO Barn-och familjeenheten Institutionsplaceringar, dygn Placeringar, kr/dygn kr kr kr kr kr Familjehemsplaceringar, dygn Familjehemsplaceringar, kr/dygn 934 kr 934 kr 916 kr 776 kr 687 kr Ekonomi- och vuxenenheten Placeringar, dygn Placeringar, kr/dygn kr kr kr kr kr Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, kr/hushåll kr kr kr kr kr Nämnd och administration Budget- och skuldsanering, antal ären Budget- och skuldsanering, kr/ärende kr kr kr kr kr

15 Investeringsredovisning Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Redovisat Redovisat Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan Vinterträdgård Solgården och Norrgården 7020 Procapita Växthus socialpsykiatri Upprustning och inventarier daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering Inventarier nytt äldreboende kopplat till ansvar 7711 vht Inventarier sysselsättning kopplat till ansvar 7711 vht Allégården, arbetsmiljö Summa Investeringsredovisningsprognos Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Prognos 2013 Prognos 2013 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan Vinterträdgård Solgården och Norrgården 7020 Procapita Växthus socialpsykiatri Upprustning och inventarier daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering Inventarier nytt äldreboende kopplat till ansvar 7711 vht Inventarier sysselsättning kopplat till ansvar 7711 vht Allégården, arbetsmiljö Summa Uppföljning av investeringsredovisningsbudget Investerings projekten Vinterträdgård Solgården och Norrgården (nr 7018) tkr och Inventarier nytt äldreboende (nr 7035) tkr beräknas inte tas i bruk i år, och ska ombudgeteras till år 2014.

16

17

18

19 Sidan 5 av 115 Ärende 2

20 Sidan 6 av 115

21 Socialkontoret Sidan 7 av 115 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk Socialnämnden Förslag till budget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2014 till Kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget Sammanfattning Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om tkr. Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda satsningar och kostnadsökningar/sänkningar tkr avsätts för volymökningar inom äldreomsorgen och tkr avsätts för volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning tkr avsätts till pris och löneökningar. Nämndens övriga uppdrag genomförs inom befintlig kostnadsram. Utifrån att fler äldre bor kvar längre i eget boende kan det faktiska behovet bli mindre för dygnet runt vård än vad som framkommer i volymprognos för Med anledning av detta planeras att utökningen av Norrgårdens äldreboende, 20 nya platser, öppnas successivt utifrån faktiskt behov. Årshyran för utökningen beräknas till tkr vilket inte bedöms kunna inrymmas i budgettillskottet till äldreomsorgen. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2013 är tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 september Ärendet Budgetförslag 2014 enligt budgetdirektiv 2014 Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om tkr. Volymförändringar och kostnadsökningar Kontoret har bedömt kommande årets behov av volymförändringar utifrån befolkningsprognos, ökat antal individer med LSS-beslut samt specifika kostnadsökningar.

22 2(2) Sidan 8 av 115 Volymförändringar Volymförändringar utifrån befolkningsprognos (ökat antal medborgare, ökat behov av insatser till x antal fler brukare): äldreomsorg tkr omsorgen om personer med funktionsnedsättning tkr Kostnadsökningar Drift av utökade Norrgården (f.d. Solgården) Specifik ramhöjning ekonomiskt bistånd tkr (årsvis) tkr Av den till Socialnämnden tilldelade ökningen om tkr avgår tkr till löne- och prisökningar. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2014 är tkr. Verksamhetsutveckling/förändring Inom Socialkontorets verksamheter pågår ständigt verksamhetsutveckling i syfte att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera insatserna till målgrupperna samt tillgodose nya behov utifrån volymökningar. Socialkontoret kommer att under 2014 bedriva verksamhet enligt den samlade socialtjänstlagstiftningen. Kontoret kommer att utveckla verksamheten utifrån föreslagna mål och uppdrag. Ledorden i de föreslagna målen är valfrihet, individens behov, kvalitetsuppföljning, egen försörjning, prioritering av öppenvårdsinsatser på hemmaplan och ekonomi i balans. Antalet personer i behov av äldreomsorg kommer att öka. Fokus för 2014 är bemanning av äldreboenden i enlighet med ny lagstiftning, fortsatt omställningsarbete i och med införande av LOV, arbetet med att implementera värdighetsgarantier, samt platsökningen i Norrgårdens äldreboende (f.d. Solgården). Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter utveckling av verksamheterna utifrån att antalet brukare ökar. Omställningsarbetet inom individ- och familjeomsorgen fortgår för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. Under 2013 har nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd fortsatt att öka. En viktig utmaning är att undvika att personer fastnar i ett långvarigt bidragsberoende. Under 2014 är fokus en fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärderna med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Bilagor: Förslag till budget 2014, socialnämnden.

23 Sidan 9 av Mall för upprättande av budgetförslag Socialnämnden Budgetförslag

24 Sidan 10 av 115 2(9) Nämnd Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke SOCIALNÄMNDEN 2014 Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Sedan hösten 2012 har socialkontoret påbörjat ett fortlöpande arbete med att systematiskt följa upp enheternas kvalitet. Under 2013 har socialkontoret fokuserat på åtgärder för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter. Fokus under 2014 är bland annat ett fortsatt omställningsarbete inom individ och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. En annat prioriterat område är att utveckla kommunens arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande.

25 Sidan 11 av 115 3(9) Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Lagstiftning och statlig styrning Den lagstiftning som framförallt styr socialnämndens verksamhetsområde är: Socialtjänstlagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Hälso- och sjukvårdslagen Föräldrabalken Socialtjänstförordningen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningslagen Kommunallagen Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Offentlighet och sekretesslagen Alkohollag Tobakslag Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Personuppgiftslagen Patientdatajournallagen ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en myndighet/beställarenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och

26 Sidan 12 av 115 4(9) sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet samt särskilda boenden, sysselsättning samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgens arbetsuppgifter innefattar stöd i form av ekonomiskt bistånd, stöd till sysselsättning och arbete, stöd till barn och ungdomar och deras familjer, samt stöd till personer m missbruksproblematik. Verksamheten är lagbunden och reglerad i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Kommunens flyktingmottagning ingår inom individ och familjeomsorgen i både myndighet/beställar- och utförarenheter. Verksamheten bedrivs inom ramen för avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Verksamheten inom individ och familjeomsorgen är organiserad inom två myndighet - och beställarenheter och tre utförarenheter. Fr.o.m. februari 2013 handhas budget- och skuldrådgivningen av Järfälla kommun. NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Inom kvalitet och verksamhetsstöd finns interna stödfunktioner till socialnämnd och kontor. Avdelningen har ansvar för att ge stöd till socialkontorets övriga avdelningar med bland annat olika utvecklings- och utredningsuppdrag, kvalitetsuppföljningar, information och systemförvaltning.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer