Myndighetsutövning mot enskild m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsutövning mot enskild m m"

Transkript

1 1 (15 ) Fastställd av , 32 Reviderad av (ON): , 120, ON , 211, ON , 57, ON , 119, ON , 233, ON , 59, ON , 202, ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON Myndighetsutövning mot enskild m m Inledning Genom delegation flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. Beslut fattade med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden. De kan inte ändras av nämnden och ej heller av överordnad. Däremot kan delegaten ompröva och ändra sitt beslut (27 i förvaltningslagen). Besluten kan, när överklagningsrätt föreligger, överklagas av den som berörs av beslutet (förvaltningsbesvär). Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade till tjänsteman. Delegationen omfattar delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation. Vid delegatens frånvaro finns ersättare enligt särskild förteckning. Vid tveksamhet skall delegaten samråda med överordnad. Vidare skall nyanställd (eller vikarierande) befattningshavare, under en period av två månader, alltid samråda med tillsvidareanställd kollega eller överordnad innan beslut fattas. OBS! Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, går emot tidigare praxis, eller i ärenden där praxis saknas. Beslutanderätten får inte utövas då jäv föreligger. Befattningshavare är jävig bl a när han själv eller närstående har nytta eller skada av ärendets utgång, om han eller närstående är företrädare för den saken angår, om han varit eller mot ersättning biträtt någon i sak eller om det i övrigt finns skäl till rubbat förtroende för handläggaren (se vidare 11 i förvaltningslagen). Delegationsbeslut förtecknas på särskild delegationslista och anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde under särskild punkt på dagordningen. Listan skall innehålla uppgift om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens kod eller namn. Om beslutet rör enskild anges dennes personnummer. Listan finns tillgänglig vid nämndens sammanträde. Här bör observeras att full rättsverkan uppnås först när beslutet återrapporterats till nämnden och uppgift om justering av protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Mottagande av delegation kvitteras på särskilt formulär som förvaras av närmaste chef. OBS! Beslut i övriga ärendetyper som ej finns upptagna i denna delegationsordning skall fattas av.

2 2 (15 ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialtjänstlagen ()... 3 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ()... 6 Patientsäkerhetslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) m m - Utlämnande av allmänna handlingar Förteckning över ersättare i s delegationsordning... 16

3 3 (15 ) Socialtjänstlagen () 1. Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap Beslut om mottagande av ärende från annan kommun 3. Ansökan om överflyttning av ärende till annan kommun hos Inspektionen för vård och omsorg. 4. Beslut om bistånd i form av hemtjänst m m 5. Beslut om bistånd i samband med egenvårdsinsatser 2 a kap 10 2 a kap 11 4 kap 1 4 kap 1 Avser insatser som ingår i nämndens styrdokument. Observera att: Beslut om uppdrag som anhörigvårdare hänskjuts till presidiet. Förenklad handläggning gäller vid ansökan om trygghetslarm och matdistribution för personer över 80 års ålder. Avser hälso- och sjukvård som av läkare bedömts som egenvård. Observera att: En ansökan av den enskilde eller dennes företrädare krävs Beslut om bistånd i form av särskild boendeform för äldre och personer med funktionsnedsättning Beslut om medboende i särskilt boende enligt parboendegaranti Beslut om bistånd i form av omkostnadsersättning vid ledsagning 4 kap 1 4 kap. 2 samt 4 kap. 1 b 4 kap 2 Avser även korttidsboende. Ärenden där avslag förordas hänskjuts alltid till presidiet. Max 400 kr per månad

4 4 (15 ) Socialtjänstlagen () 9. Beslut om särskilt boende för äldre med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar 10. Beslut om andra insatser i form av ett personligt utformat stöd för personer som tillhör personkrets. 11. Beslut om bistånd avseende, och uppdrag som, anhörigvårdare 12. Beslut om nedsättning av, eller befrielse från, avgift 13. Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 14. Beslut om ersättning från föräldrar till barn med behov av stöd och service enligt 15. Fastställande av avgift i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om avgifter för äldre- och handikappomsorg 4 kap 1 4 kap 1 4 kap 1 4 kap 2 6 kap 6 8 kap 1 8 kap 2 Administrativ assistent i verksamheten för myndighetsfrågor Administrativ assistent i verksamheten för myndighetsfrågor Samråd med biståndshandläggare, socialpsykiatrin Avser endast personer som tillhör -personkrets. Behovet avser hjälp med att strukturera sina vardagsaktiviteter, såsom städning, tvätt, inköp, hjälp och stöd avseende introduktion i arbete eller fritidsaktiviteter mm Samråd med verksamhetschef för myndighetsfrågor Se även 9 8. Observera att: Beslut om placering i familjehem enligt 6 kap 6 ej får delegeras till tjänsteman Se även 20 samt -förordningen 5 och 6 kap 2-4 Inkluderar även beslut angående minskning eller utökning av minimibelopp.

5 5 (15 ) Socialtjänstlagen () 16. Beslut om att inleda utredning avseende omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 17. Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned avseende omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 11 kap 1 11 kap Beslut om att inleda utredning avseende stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar 19. Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned avseende stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar 11 kap 1 11 kap 1

6 6 (15 ) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade () 20. Beslut om personkretstillhörighet 21. Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan insats 1 och 7 9 punkt Beslut om ledsagarservice 9 punkt 3 Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt. Kan ej beviljas för personer som fyllt 65 år. Tidigare beviljad insats får dock fortgå även efter 65 års ålder. 23. Beslut om biträde av kontaktperson 24. Beslut om avlösarservice i hemmet 25. Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 26. Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 9 punkt 4 9 punkt 5 9 punkt 6 9 punkt 7

7 7 (15 ) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade () 27. Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 9 punkt 8 Se även 6 kap 6. Beslut om placering i familjhem enligt 6 kap 6 får ej delegeras till tjänsteman. 28. Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 punkt 8 inom kommunen hos annan huvudman Observera: Lagen om offentlig upphandling 29. Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc inom kommunen 9 punkt 9 hos annan huvudman 30. Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 31. Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 9 punkt 9 9 punkt Verksamhetschef Observera: Lagen om offentlig upphandling Avser endast personkrets 1 och 2.

8 8 (15 ) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade () 32. Beslut om upphörande av insats enligt 33. Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög assistansersättning 34. Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 12 Verksamhetschef 15 p Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till Försäkringskassan. 15 p. 8 Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt inte enligt. 36. Beslut om anmälan till Försäkringskassan om någon som får assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken beviljas insats som kan påverka behovet av assistans. 15 p Beslut om anmälan till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättningen används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter. 15 p. 10 I samråd med enhetschef 38. Beslut i fråga om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas 15 p. 11 Verksamhetschef,

9 39. Förhandsbesked om rätt till insats enligt för person som inte är bosatt i kommunen 40. Beslut om akuta insatser för enskild på tillfälligt besök i kommunen 41. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) st. 9 (15 ) enligt riktlinjer utöver riktlinjer Verksamhetschef 42. Beslut om ersättning från föräldrar 20 Se även 8 kap 1 och 6 kap 2-4 samt förordningen 5

10 10 (15 ) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade () 43. Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande i den egna verksamheten 24 f Förvaltningschef

11 11 (15 ) Patientsäkerhetslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) 44. Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarlig skada respektive risk för allvarlig skada eller sjukdom i inom hälso- och sjukvården (Lex Maria) 3 kap 5 & 6 patientsäkerhetslagen Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) Se 19 resp 24 HSL. Vårdgivaren ansvarar för att anmälan görs. I verksamhetsanmälan till IVO enligt 5 kap 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, skall anges vem som svarar för Lex Maria anmälningar. 45. Beslut som rör ansvaret för medicintekniska produkter i kommunens hälso- och sjukvård Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Medicinskt ansvarig sköterska (MAS)

12 12 (15 ) Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. 46. Beslut om bostadsanpassningsbidrag Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. Ärenden där avslag förordas hänskjuts alltid till presidiet. Upp till kronor i varje enskilt ärende Bostadsanpassningshandläggare kronor eller mer i varje enskilt ärende

13 13 (15 ) Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 47. Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 48. Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 10 kap 2 Förvaltningschef Förvaltningschef 49. Beslut huruvida omprövning skall ske 50. Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegaten 27 FL Delegaten i ursprungsbeslutet 27 FL Delegaten i ursprungsbeslutet 51. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 52. Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i -ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegaten 24 1 st FL 10 kap 1-2, 3 kap 10 KL 6 kap 33 och KL Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Samråd bör ske med verksamhetschef

14 14 (15 ) Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 53. Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i -ärenden 54. Överklagande och yrkande om inhibition beträffande dom som i första instans utfallit till förmån för den enskilde 27 6 kap 33 och KL Delegaten i ursprungsbeslutet Ordförande Se punkt 51. Avser ärenden både enligt och 55. Avvisande av ombud 9 FvL 56. Uppgiftsskyldighet gentemot smittskyddsläkare 6 kap 9 smittskyddslagen Enhetschef 57. Anmälningsskyldighet enligt Smittskyddslagen 58. Yttrande till tillsynsmyndighet 6 kap 12 smittskyddslagen 13 kap 5 Enhetschef Tillsynsmyndighet är IVO samt JO och JK. I första hand bör nämnden avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse. 59. Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande i den egna verksamheten 60. Beslut om polisanmälan mot brott i den egna verksamheten 14 kap 7 12 kap 10 Förvaltningschef Se rutin för handläggning av Lex Sarah-rapporter. Vid brådskande ärenden förvaltningschef

15 15 (15 ) Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) m m - Utlämnande av allmänna handlingar 61. Beslut om att lämna ut handling 62. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 63. Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 6 kap 3 OSL 2 kap 14 TF 6 kap 2 och 3 OSL samt 12 kap OSL 12 kap 6 Den som har handlingen i sin vård om inte annat beslutats av arbetsledningen Förvaltningschef Förvaltningschef I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen om detta kan ske utan onödigt dröjsmål.

16 16 (15 ) Förteckning över ersättare i s delegationsordning Delegat Förvaltningschef Ordförande Verksamhetschef, hemtjänst Verksamhetschef, särskilt boende Verksamhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Byggnadsingenjör Delegaten i ursprungsbeslutet (avser överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter) Ersättare Tf förvaltningschef Ordförande 1:e vice ordförande Verksamhetschef, särskilt boende Verksamhetschef, hemtjänst T f verksamhetschef Förvaltningschef Annan handläggare Förvaltningschef Ersättaren för aktuell delegat Allmänt: Ordföranden ges en generell rätt att fatta beslut vid brådskande ärenden, där nämndens beslut ej kan avvaktas.

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer