Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden , 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8"

Transkript

1 Dnr: VON Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden , 8

2 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 8 Del 3 Ärenden enligt Del 4 Ärenden enligt LSS Del 5 Ärenden enligt HSL, PSL m.fl. lagar Del 6 LOV Hemvård på uppdrag av Skövde kommun Del 7 Ärenden enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag Förkortningslista lagar och förordningar... 19

3 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL 6 kap 33). Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på nämnden. I vissa fall får besluten inte delegeras, till exempel ärenden som gäller verksamhetens mål och inriktning (Se kommunallagen 6 kap 34). Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden (kommunallagen 6 kap 35 ). Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av besvärstiden när beslutet överklagas genom laglighetsprövning. Den räknas från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När det gäller beslut som överklagas med förvaltningsbesvär räknas tiden, tre veckor, från den dag beslutet delgavs den som beslutet rör. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader finns. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område. Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Exempel på verkställigheter framgår av särskilt upprättad förteckning. Nämnden kan när som helst återkalla delegationsuppdragen. Det kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan också ta över ärendet och besluta. Nämnden kan däremot inte ändra ett redan fattat beslut. En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till nämnden eller sektorschefen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av kommunallagen 6 kap 34, men kan göras även i andra fall. Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt beslut att anta delegationsordningen konstaterat att sektorschef anses som förvaltningschef. Till följd härav är kommunallagens regler 6 kap 37 tillämpliga. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar beslut om vidaredelegering till förvaltningschef/sektorschef och förvaltningschefen/sektorschefen ges möjlighet att uppdra åt en annan anställd i kommunen att besluta där sektorschefen är angiven som delegat. Förvaltningschef/sektorschef har också givits en generell befogenhet att gå in som ersättare för angivna delegater. I de fall där vidaredelegation inte medges framgår det i delegationsförteckningen genom särskild markering: vidaredelgeras. Begrepp sektorschef/avdelningschef/enhetschef innefattar även den person som tjänstgör som ställföreträdande vid dennes ledighet. Sid 1

4 KL 6 kap 34 : I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). Kommunallagens regler om jäv gäller. Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas. Sid 2

5 Del 1 Allmänt Brådskande beslut. Ordförande 1:e vice Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande ordförande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 1.1 KL 6 kap 36 Delegationsbeslut enligt särskild mall 1.2 RB 12 kap kap 2 Rättegångsfullmakt Rätt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag. Rätt att utse ombud i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, samt vid förrättningar av olika slag kap LSS 3 kap 10 6 kap 33 och 34 3 KL 1.4 KL 6 kap 31 Beslut att anföra besvär/begära prövningstillstånd, yrkande om inhibition när Förvaltnings- eller Kammarrätt ändrat nämndens beslut Delgivningar Rätt att motta delgivningar ställda till nämnden. (till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande) 1.5 FL st. FL 16 kap 3 Rätt att avvisa för sent inkommet överklagande. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent. Sid 3

6 Del 1 Allmänt FL Beslut huruvida omprövning av tidigare fattat beslut ska ske FL 27 FL Beslut att avge yttrande till Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Regeringsrätt i överklagat ärende enligt och LSS kap 6 Beslut att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter för forskningsändamål. När det kan ske utan risk för den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. 1.9 Underteckna avtal Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i delegationsordningen. Avtalet anmäls som delegationsbeslut, inte själva undertecknandet Remisser Beslut att remittera ärenden för yttrande 1.11 Yttrande över detaljplaner i samrådsskedet kap 4 OSL 10 kap 4, 13, 14 OSL 2 kap 14 TF Allmänna handlingar Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos vårdoch omsorgsnämnden eller att lämna ut handlingen med förbehåll. Att lämna ut handlingen räknas som verkställighet Sid 4

7 Del 1 Allmänt 1.13 Gallring Beslut om gallring av handlingar som inte är överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angivits i dokumentplanen All gallring beslutas efter samråd med arkivmyndigheten Arkivredogörare Beslut att utse en eller flera arkivredogörare 1.15 Kontaktperson i personuppgiftsfrågor Beslut att utse kontaktperson i personuppgiftsfrågor 1.16 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 5 tkr 1.17 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 15 tkr Kommunens Alkoholpolicy, som även innehåller riktlinjer för representation ska beaktas liksom skattelagstiftning mm 1.18 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 50 tkr Nämndens ordförande 1.19 Representation med alkohol Beslut att alkohol kan ingå enligt alkoholpolicyn Nämndens ordförande Sid 5

8 Del 1 Allmänt kap 8 ÄB Beslut om utdelning från avkastning av fondmedel 1.21 Beslut om ansökan om bidrag från stiftelser etc kap 6 f LSS 28 f- g Rapportering till IVO Rapport till IVO av verkställda gynnande biståndsbeslut Sid 6

9 Del 1 Allmänt kap 6 f LSS 28 f- g Anmälan om gynnande beslut som rapporterats som icke verkställt Anmälan till IVO och kommunens revisorer när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som har rapporterats som icke verkställt kap 6 f LSS 28 f- g Yttrande om särskild avgift Yttrande till tillsynsmyndighet som IVO eller liknande i ärende avseende särskild avgift 1.26 Yttrande om tillsyn av enskilda ärenden Yttrande till tillsynsmyndighet som IVO eller likande gällande tillsyn av enskilda ärenden enligt och LSS kap 5 Yttrande om verksamhetstillsyn Yttrande till tillsynsmyndighet som IVO eller likande gällande verksamhetstillsyn enligt och LSS kap. 2 OSL 12 kap. 10 Polisanmälan av brott som hindrar nämndens verksamhet a) Anordnare i kundvalssystemen b) I övriga fall (t.ex. hot, misshandel av personal & förstörelse av nämndens egendom) Sid 7

10 Del 2 Ekonomi 2.1 Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Se ekonomipolicyn 2.2 Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Nämnden utser årligen beslutsattestanter, ersättare för en uppdragstid om högst ett år tillika budgetår. Se reglemente för attest. 2.3 Attestfrågor enligt reglemente för attest Se reglementet för attest 2.4 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde mellan tkr kronor 2.5 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde mellan tkr kronor kap Beslut om förbehållsbelopp kap Beslut om avgift för hemtjänst Sid 8

11 Del 2 Ekonomi kap kap 2 Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för hemvård vid särskilda skäl Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift inom avdelning för funktionshinder kap Beslut om nedsättning av hyra i särskild boendeform vid dubbel boendekostnad kap Beslut om nedsättning för att hemmavarande make/maka ska ha tillräckliga medel kap 1 Beslut om bistånd/försörjningsstöd i form av nedsättning av avgift kap Beslut om nedsättning av avgift eller avgiftsbefrielse inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde i de fall taxor eller tillämpningsföreskrifter får uppenbart icke avsedd negativ effekt för den enskilde Max 4 månader kap 2 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som vållats SkL av personal 2.15 Eftergift av fordran Sid 9

12 Del 3 Ärenden enligt kap 3 SOFS kap kap kap kap kap kap kap kap 1 Beslut om anmälan till överförmyndare Anmälan om behov av förvaltarskap eller god man eller att någon inte längre behöver förvaltare eller god man Beslut att inleda utredning. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska avslutas utan insats. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet, omvårdnads- och serviceinsatser. Beslut om bistånd i form av avlösning i hemmet för anhöriga. Beslut om bistånd i form av ledsagare Beslut om bistånd i form av nödsändare, brandvarnare, falldetektor, anhöriglarm. Beslut om bistånd i form av kontaktperson. Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse. Sid 10

13 Del 3 Ärenden enligt kap kap kap kap 3 3 st kap 1 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet Beslut om bistånd i form av yttre service samt husdjursomsorg Beslut om bistånd i form av särskild boendeform. Utredning på begäran av annan kommun. Beslut om plats hos vårdgivare i annan kommun Beslut att teckna och säga upp kontrakt samt tvistemål avseende kontrakt för boende/korttid utanför den egna kommunen a kap 10 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun a kap kap 1 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun. Beslut om installation av trygghetslarm. Sid 11

14 Del 3 Ärenden enligt kap 1 Återtagande av larm a kap 3 Beslut om att teckna avtal om betalningsansvar för hemvård i annan kommun än bosättningskommunen SOSFS 2011:5 5 kap 3 Bedöma/besluta om det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten/i verksamheter enligt LSS, lex Sarah kap 7 Beslut om att till IVO anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, lex Sarah. Sid 12

15 Del 4 Ärenden enligt LSS Lagrum/ Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning p 6 LSS och 7 LSS och 9: och 9: och 9: och 9: och 9: och 9: och 9:8 Beslut om anmälan till överförmyndare Anmälan om behov av förvaltarskap eller god man eller att någon inte längre behöver förvaltare eller god man Beslut om personkretstillhörighet. Beslut om personlig assistans. Beslut om ledsagarservice. Beslut om kontaktperson. Beslut om avlösarservice i hemmet. Beslut om korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar. Sid 13

16 Del 4 Ärenden enligt LSS Lagrum/ Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning och 9: och 9: och 9: st. LSS st. LSS Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Beslut om boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. -Personkrets 1 och 2 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt inom kommunen. Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS och 9:8 Beslut om plats hos vårdgivare i annan kommun. 7 och 9: Beslut om att teckna och säga upp kontrakt samt tvistemål avseende kontrakt för boende/korttid utanför den egna kommunen Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till avlastningsfamilj/familjehem enligt riktlinjer Sid 14

17 Del 4 Ärenden enligt LSS Lagrum/ Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 4.18 Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till avlastningsfamilj/familjehem utöver riktlinjer LSS Beslut om ersättning från förälder vars barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem än det egna LSS Beslut om att teckna avtal med kooperativ/ assistansbolag LSS Beslut om att teckna avtal om betalningsansvar för insatser enligt LSS i annan kommun än bosättningskommun SOSFS 2011:5 5 kap 3 Bedöma/besluta om det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten/i verksamheter enligt LSS, lex Sarah f LSS Beslut om att till IVO anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, lex Sarah. Sid 15

18 Del 5 Ärenden enligt HSL, PSL m.fl. lagar HSL Beslut om inskrivning/utskrivning i hemsjukvård kap 5 PSL kap 7 PSL 5.4 SOSFS 2009:6 5.5 SOSFS 2008:1 Anmälan till IVO av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, lex Maria. Anmälan till IVO om en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Fastställa lokala rutiner för egenvård. Beslut om medicintekniska produkter. Sid 16

19 Del 6 LOV Hemvård på uppdrag av Skövde kommun 6.1 LOV 8 kap 1 Beslut om godkännande av företag att utföra hemvård på uppdrag av Skövde kommun. 6.2 LOV 8 kap 1 Beslut om godkännande av företag att utföra hemvård på uppdrag av Skövde kommun. 6.3 LOV 7 kap 1 Beslut om att häva avtal i det fall företaget inte uppfyller fastställda krav under pågående avtal. 6.4 Beslut att häva avtal med anordnare då de saknar kunder eller på anordnares begäran. Sid 17

20 Del 7 Ärenden enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut om återbetalning av erhållet bidrag. Sid 18

21 Förkortningslista lagar och förordningar AB FB FL HSL IVO KR KL LAS LMA LOA LOU LOV LSS MB OSL PSL MBL RB SFB SFS SkL SoF SOSFS TF Allmänna bestämmelser Föräldrabalken Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Inspektionen för vård och omsorg Kammarrätten Kommunallag Lagen om anställningsskydd Lag om mottagande av asylsökande m fl. Lag om offentlig anställning Lagen om offentlig upphandling Lagen om valfrihetssystem Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta Miljöbalken Offentlighets- och sekretesslagen Patientsäkerhetslagen Medbestämmandelagen Rättegångsbalken Socialförsäkringsbalken Svensk Författningssamling Skadeståndslagen Socialtjänstförordningen Socialtjänstlagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Tryckfrihetsförordningen Sid 19

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer