A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder"

Transkript

1 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad Antagen av social- och omvårdnadsnämnden A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder Allmänt Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe. Beslut fattat av delegat har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. I kommunallagen 6 kap finns de bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom en kommunal nämnd. Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss grupp av ärende, för en viss tjänsteman eller för visst ärende. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 1. den som enligt förteckningen är ersättare för delegaten 2. den som vikarierar för delegaten (om ej inskränkningar i delegationsrätten införts) 3. den som förvaltningschefen utsett genom särskilt beslut. Den som erhållit beslutanderätt har även en skyldighet att i förekommande fall ansvara för förhandling och information enligt MBL i förhållande till de fackliga organisationerna. Vid nyrekrytering på tjänst skall särskild prövning föras angående inskränkning i delegationen under introduktionstid. Sida 1 av 11

2 Delegeringsförbud Delegats befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Brådskande ärenden Vid brådskande ärenden där avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordförande att fatta beslut på nämndens vägnar. Har ordföranden förhinder beslutar vice ordföranden. Vidaredelegation medges rätt att vidaredelegera egen delegation. Anmälan av delegationsbeslut till nämnd Delegationsbeslut skall anmälas till nämnden, månadsvis på särskild blankett, där det tydligt framgår vilket ärende det gäller. Protokollen skall vara skrivna så att det skall vara möjligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett visst sammanträde. Ärendemeningar, löpnummer och/eller diarienummer för det fattade delegationsbeslutet skall anges i det protokoll som skrivs efter det att delegationsbesluten anmälts till nämnden. Beslut som fattas på grund av vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen som i sin tur skall anmäla besluten vidare till nämnden. Överklagan av delegationsbeslut Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 10 kap 1-15 (s.k. laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagande genom laglighetsprövning sker inom tre veckor från den dag då justering tillkännagetts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegationsbeslutet anmäldes. Vid förvaltningsbesvär räknas överklagningstidens tre veckor från det att klagande fått ta del av beslutet. Sida 2 av 11

3 Beskrivning av definitioner Definition Omvårdnadschef Betydelse för verksamheten Beskrivning av förkortning Förkortning AB Beskrivning Allmänna bestämmelser BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1754) BEA Beredskapsavtal FB Föräldrabalken (1949:381) FVL Förvaltningslag (1986:223) HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) KL Kommunallag (1991:900) LOVKB Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) PAN Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PSL Patientsäkerhetslag (2010:659). Gäller från OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PKO Personalkontoret SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110). Gäller från SKL Sveriges Kommuner och Landsting SoF Socialtjänstförordning (2001:937) SoL Socialtjänstlag (2001:453) SN Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) Sida 3 av 11

4 B. Delegationsförteckning omvårdnadsförvaltning Nr Ärendegrupp Delegat 1 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser m.m. Ordf Inköpsbeslut gällande varor och tjänster utanför tecknade ramavtal. >1,0 basbelopp 7 basbelopp <0,5 basbelopp 1,0 basbelopp Inköpsbeslut under 0,5 bb räknas som verkställighetsbeslut Försäljning av inventarier och övrigt material till ett värde av maximalt kr per tillfälle Av eller nedskrivning med 30 % av basbeloppet per fordran Av eller nedskrivning över 30 % av basbeloppet Fatta beslut å social- och omvårdnadsnämndens vägnar i fall som är så brådskande att social- och omvårdnadsnämndens beslut inte kan avvaktas Organisera nämndens arbetsmiljöansvar och fullgöra förekommande arbetsuppgifter, inom verksamhetsområdet Arbetsutskottet Nämnd ordf. eller vid dennes förfall v ordf. 7 Omplacering inom förvaltningens område 8 Anställningsavtal beträffande tillsvidaretjänst 9 Tillämpning av AB:s regler om bisyssla 10 Avstängning 11 Disciplinpåföljd Sida 4 av 11

5 C. Socialtjänstlagen SOL punkt 1-9 gäller även LSS. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Inledande och avslutande av utredning Beslut om att inleda utredning. 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Beslut om att utredning inte ska 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare inledas eller inledd utredning ska läggas ned. Beslut om att utredning inte ska 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare föranleda någon åtgärd. Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked. Överflyttande av ärenden mellan kommuner Beslut om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun. 2 kap. 3 SoL Biståndshandläggare 16 kap. 1 SoL 2a kap SoL 16 kap. 1-2 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun. SoL Biståndshandläggare Beslut om framställan om 16 kap. 1-2 Biståndshandläggare överflyttning av ärende till nämnd SoL i annan kommun. Avsluta ärenden Beslut om avskrivning 11 kap.4 SoL Biståndshandläggare Beslut om att avvisa ärenden Äldreomsorg hemvård. Biståndshandläggare Om en ansökan återkallas eller personen avlider. Om ett ärende inte kan prövas på grund av att ärendet uppkommit genom en person som inte har behörighet att ansöka. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Till hemvård räknas bl.a. -Personlig omvårdnad hemvård service. Matdistribution. ledsagning. Trygghetslarm. avlösning i hemmet. Yttre hemtjänst. (Vinter) Yttre hemtjänst. (Sommar) kortvård. växelvård. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Städ, tvätt inköp 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Distribution av färdiglagad varm mat. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Avlösning av anhörigvårdare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 2 SoL Biståndshandläggare Annat bistånd 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Tillfällig vård och omsorg dygnet runt. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Planerad eller akut avlösning till anhörigvårdare Sida 5 av 11

6 Beslut om kortvård/växelvård under icke kontorstid som inte kan anstå till respektive biståndshandläggare är i tjänst. dagverksamhet. särskild boendeform. Beslut om parboende i särskilt boende. Fördelning av plats på särskilda boenden. Socialpsykiatri boendestöd. Matdistribution. ledsagning. avlösning i hemmet. dagverksamhet. kontaktperson/kontaktfamilj Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/ kontaktfamilj Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till -kontaktperson -kontaktfamilj familjevård, hem för vård eller boende eller behandlingshem avseende psykiskt funktionshinder Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare 4 kap. 1 SoL Tjänstgörande sjuksköterska 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 C SoL 2 kap. 2 SoF Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL till lika Boendesamordnare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare ska meddelas snarast för vidare planering. Träffas varje vecka 4 kap. 1 SoL Distribution av färdiglagad varm mat. 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL Avlösning av anhörigvårdare 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL 3 kap. 6 b SoL 4 kap. 1 SoL socialpsykiatri socialpsykiatri D. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS Beslut om insatser enligt 9 4,5 eller 6 LSS rörande barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare där endast en vårdnadshavare samtycker till åtgärder avlösning i hemmet stycket LSS Gäller endast personer som avser att bosätta sig i kommunen 16 4 stycket LSS LSS handläggare 6 kap. 13 a FB Beslut fattas av 4 kap. 1 SoL LSS handläggare Avlösning av anhörigvårdare Sida 6 av 11

7 39 Biträde av personlig assistent 7 o 9 2 LSS LSS handläggare Ekonomiskt stöd för att bekosta 7 o 9 2 LSS LSS 40 personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 51 kap SFB 41 Ekonomiskt stöd till skäliga 7 o 9 2 LSS LSS kostnader för personlig assistent 51 kap 2 SFB 42 Ledsagarservice 7 o 9 3 LSS LSS handläggare 43 Biträde av kontaktperson 7 o 9 4 LSS LSS handläggare 44 Avlösarservice i hemmet 7 o 9 5 LSS LSS handläggare 45 Korttidsvistelse utanför det egna 7 o 9 6 LSS LSS handläggare hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 7 o 9 7 LSS LSS handläggare år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 47 Boende i familjehem för barn och 7 o 9 8 LSS LSS handläggare ungdomar Beslut om boende i bostad med 7 o 9 8 LSS särskild service för barn och 48 ungdomar -Inom kommunen LSS handläggare -Hos annan förvaltning eller huvudman Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc -Inom kommunen -Hos annan huvudman Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig -Inom kommunen -Hos annan huvudman 7 o 9 9 LSS 7 o 9 10 LSS LSS handläggare LSS handläggare 51 Upprättande av individuell plan 10 LSS LSS handläggare Beslut om att utbetala 11 LSS LSS 52 assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen Beslut om återbetalning av assistansersättning som lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa Anmäla förändringar av beviljade insatser som kan påverka assistansersättningen till försäkringskassan Beslut om att anmäla behov av personlig assistent till försäkringskassan Yttrande till försäkringskassan i samband med ansökan om eller prövning av assistansersättning Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas. 12 LSS LSS OBS lagen om offentlig upphandling OBS lagen om offentlig upphandling Gäller för Personkrets 1, 2 51 kap SoF LSS handläggare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS 51 kap. 12 SFB LSS handläggare Anmälan från kommunen blankett (3064) 51 kap. 3 SFB LSS handläggare Anmälan från kommunen blankett (3078) 51 kap. 21 SFB LSS handläggare 15 LSS LSS Gäller även då anordnaren ej kan utföra hela assistansen. Sida 7 av 11

8 Krav på tidsredovisning till FK för varje assistent. Krav på redovisning av räkning assistansersättning Krav på att redovisa anställningsavtal till FK mellan anordnaren och dennes assistenter. Avtal 51 kap. 24 LSS/ Arbetsledare 51 kap. 24 LSS/ Arbetsledare LSS/Arbetsledare Av tidsredovisningen ska det framgå hur många timmar varje assisten utfört. (Blankett 3059). Av räkningen ska det framgå de totala utförda timmarna under perioden. (Blankett 3057) En förutsättning för att assistansersättning lämnas från FK 62 Krav på avtal mellan den assistansförsäkrade och vald assistansanordnare. 63 Beslut om att ingå avtal med annan vårdgivare. 17 LSS LSS Arvoden och ersättningar Beslut om ersättning till kontaktperson Kontaktfamilj/stödfamilj Beslut om ersättning till familjehem/avlastningshem Enligt SKL:s riktlinjer SKL:s cirkulär 13:62, 2014 LSS Enligt SKL:s riktlinjer 66 Beslut om särskilda kostnader för familjehem/avlastningshemsplacering Sida 8 av 11

9 E. Övrigt Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan enligt Lex Sarah 67 Skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. SOSFS 2011:5 14 kap. 3-6, 23 e SoL 24 b-24 e LSS Samtliga anställda, uppdragstagare praktikant m.fl. Se riktlinjer Avhjälpa och undanröja missförhållanden eller risk för missförhållanden Utreda inkomna lex Sarah rapporter, avsluta utredning med ett beslut eller ställningstagande SOSFS 2011:5 14 kap. 3-6, 23 e SoL 24 b-24 e LSS 14 kap. 6 SoL 24 e LSS Omvårdnadschef SAS Se riktlinjer Se riktlinjer 70 Anmäla allvarliga missförhållanden till IVO samt informera social- och omvårdnadsnämnden 14 kap. 7 SoL 24 f LSS SAS Se riktlinjer 71 Hälso- och sjukvård Utfärda riktlinjer för hälso- och sjukvård. HSL MAS Ansvara för att upprätta och HSL MAS 72 revidera rutiner utifrån riktlinjer gällande hälso- och sjukvård 73 Tillsyn och rådgivning MAS Ansvar för medicintekniska produkter i enlighet med författningen. Beslut om tillfällig plats inom länssjukvården Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare SOSFS 2008:1 3 kap 6 och 7 Betalningsansvarsl agen 1990: smittskyddslagen SFS 1995: Beslut om vistelse på hospis Utfärdande av tandvårdskort Regionens tillämpningsföreskrifter Anmälan enligt Lex Maria Ansvar för att påtala risker och anmäla skada inom hälso- och sjukvården till MAS Anmälan till IVO då patienter i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Patientsäkerhetslag 2010:659 Patientsäkerhetslag 2010:659 Verksamhetschef HSL Vårdplaneringsteam PAS MAS, PAS Demenssjuksköterska Hälso- och sjukvårdspersonal MAS Lex Maria anmälningar Sida 9 av 11

10 Beslut om Jämkning av avgift gällande hemtjänst, service och omvårdnad samt boende. Beslut om avgifter gällande bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter inom LSS Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 8 kap. 2, 4-9 SoL Avgifter Beslut om avgift 4 kap. 1 SoL Avgiftshandläggare Beslut om avgift för 4 kap. 1 Avgiftshandläggare servicetjänster till medboende i 2 kap 8 LOVKB särskilt boende Avgiftshandläggare 19 LSS Avgiftshandläggare 20 LSS 5-6 SoF Anmälan om behov av god man/förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av förmyndare, förvaltare eller god man Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre föreligger 5 kap. 3 SoF LSS kap. 3 SoF LSS 15.6 LSS Registerutdrag Utlämnande av registerutdrag 26 Personuppgiftslagen Personuppgiftsassistent Utse ombud i ärende eller mål i domstol Utse ombud för social- och 89 omvårdnadsnämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Avvisande av ombud eller biträde 90 Avvisande av ombud eller biträde 9 FVL Utskott Yttrande gällande överklagande av delegats beslut mm Prövning av att överklagande skett inom rätt tid samt avvisande av överklagande som inkommit för sent i ärenden som beslutats av delegat eller social- och omvårdnadsnämnd Beslut hur vida omprövning av överklagat delegationsbeslut skall ske Biståndshandlägga re LSShandläggare LSS Biståndshandlägga re LSShandläggare LSS 10 kap 2 SoL 24 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats 27 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Omprövning av beslut 27 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Avge yttrande med anledning av besvär i ärenden enligt SOL;LSS där beslut fattats av delegat överklagande 25 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Tillämpning av taxa enl. KF:s beslut Beslutet är ej överklagbart PUL Anmäls Anmäls Anmäls Sida 10 av 11

11 Yttrande till IVO gällande domar Yttrande till IVO med redogörelse 13 kap. SoL Utskott Tillsynsmyndighet är IVO, 95 över åtgärder som vidtagits för att JO och JK. verkställa en dom från förvaltningsrätten Allmänna handlingar Beslut om avslag på begäran om Förvaltningsschef 96 utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet Rapportera ej verkställda beslut till IVO Rapportera alla gynnande beslut 16 kap. 6 f SoL SAS Till IVO varje kvartal 97 som inte verkställts inom tre månader från dag för beslut. Rapportera alla beslut som har 16 kap. 6 f SoL SAS Till IVO varje kvartal 98 avbrutits och som inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportera beslut som verkställts 16 kap 6 g SoL SAS Rapportera till IVO när 99 och som tidigare rapporterats beslutet verkställts. som ej verkställda. Rapport till social- och omvårdnadsnämnd, kommunfullmäktige Rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre 3 kap. 8 kommunallagen SAS Varje kvartalsrapport ska innehålla uppgift om hur 100 månader från dag för beslut till många beslut, vilka typer social- och 16 kap. 6 h Sol av beslut samt hur lång tid omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige som förflutit från beslutsdagen. Rapportera officiell statistik Mängdstatistik SoL, LSS 2001:99 Lagen om SAS 101 offentlig statistik 2001:100, 102 Individuppgifter LSS 15 a LSS SAS/Ekonom Oktober varje år 103 Individuppgifter SoL SAS Före den 15:e i varje månad 104 Individstatistik Hälso- och SAS Två gånger per år sjukvård. Sida 11 av 11

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning -002 Beslutad 25 november 2014 i Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Biståndsenheten funktionsnedsättning Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2015-03-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2015-03-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 8/2015 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2015-03-01 Datum: 2015-02-05 Dnr VON/2014:35-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2015-02-26,

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN Delegationsordning Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret AVN- 2014.0127 Antagen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 2014-05-15 1 Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Dnr Son: 2010/73 Förslag till socialnämnden 2011-01-13 Delegeringsordning - Egen regi.doc Socialförvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2010 2010-01-11 Dnr VON/20010:4-002 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2005-02-10,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED Ärendenummer: VON2017/64 DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED 2017-04-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-20 Förkortningar i delegationsordningen: FB = Föräldrabalken

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34 Dnr VON16/40 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden 2016 Antagen 2016-04-21 VON 34 Dnr VON16/40 2/19 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Överklagning av beslut... 3 Grundprinciper...

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden : 1 (20) Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare i äldreomsorgsnämnden eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för Sida: 1 (12) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att

Läs mer

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning Förkortningar SL = Skollagen Vuxf = Vuxenutbildningsförordningen Delegationsförbud Enligt kommunallagen 6 kap 34 är det inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning,

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer