A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder"

Transkript

1 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad Antagen av social- och omvårdnadsnämnden A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder Allmänt Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe. Beslut fattat av delegat har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. I kommunallagen 6 kap finns de bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom en kommunal nämnd. Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss grupp av ärende, för en viss tjänsteman eller för visst ärende. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 1. den som enligt förteckningen är ersättare för delegaten 2. den som vikarierar för delegaten (om ej inskränkningar i delegationsrätten införts) 3. den som förvaltningschefen utsett genom särskilt beslut. Den som erhållit beslutanderätt har även en skyldighet att i förekommande fall ansvara för förhandling och information enligt MBL i förhållande till de fackliga organisationerna. Vid nyrekrytering på tjänst skall särskild prövning föras angående inskränkning i delegationen under introduktionstid. Sida 1 av 11

2 Delegeringsförbud Delegats befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Brådskande ärenden Vid brådskande ärenden där avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordförande att fatta beslut på nämndens vägnar. Har ordföranden förhinder beslutar vice ordföranden. Vidaredelegation medges rätt att vidaredelegera egen delegation. Anmälan av delegationsbeslut till nämnd Delegationsbeslut skall anmälas till nämnden, månadsvis på särskild blankett, där det tydligt framgår vilket ärende det gäller. Protokollen skall vara skrivna så att det skall vara möjligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett visst sammanträde. Ärendemeningar, löpnummer och/eller diarienummer för det fattade delegationsbeslutet skall anges i det protokoll som skrivs efter det att delegationsbesluten anmälts till nämnden. Beslut som fattas på grund av vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen som i sin tur skall anmäla besluten vidare till nämnden. Överklagan av delegationsbeslut Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 10 kap 1-15 (s.k. laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagande genom laglighetsprövning sker inom tre veckor från den dag då justering tillkännagetts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegationsbeslutet anmäldes. Vid förvaltningsbesvär räknas överklagningstidens tre veckor från det att klagande fått ta del av beslutet. Sida 2 av 11

3 Beskrivning av definitioner Definition Omvårdnadschef Betydelse för verksamheten Beskrivning av förkortning Förkortning AB Beskrivning Allmänna bestämmelser BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1754) BEA Beredskapsavtal FB Föräldrabalken (1949:381) FVL Förvaltningslag (1986:223) HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) KL Kommunallag (1991:900) LOVKB Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) PAN Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PSL Patientsäkerhetslag (2010:659). Gäller från OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PKO Personalkontoret SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110). Gäller från SKL Sveriges Kommuner och Landsting SoF Socialtjänstförordning (2001:937) SoL Socialtjänstlag (2001:453) SN Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) Sida 3 av 11

4 B. Delegationsförteckning omvårdnadsförvaltning Nr Ärendegrupp Delegat 1 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser m.m. Ordf Inköpsbeslut gällande varor och tjänster utanför tecknade ramavtal. >1,0 basbelopp 7 basbelopp <0,5 basbelopp 1,0 basbelopp Inköpsbeslut under 0,5 bb räknas som verkställighetsbeslut Försäljning av inventarier och övrigt material till ett värde av maximalt kr per tillfälle Av eller nedskrivning med 30 % av basbeloppet per fordran Av eller nedskrivning över 30 % av basbeloppet Fatta beslut å social- och omvårdnadsnämndens vägnar i fall som är så brådskande att social- och omvårdnadsnämndens beslut inte kan avvaktas Organisera nämndens arbetsmiljöansvar och fullgöra förekommande arbetsuppgifter, inom verksamhetsområdet Arbetsutskottet Nämnd ordf. eller vid dennes förfall v ordf. 7 Omplacering inom förvaltningens område 8 Anställningsavtal beträffande tillsvidaretjänst 9 Tillämpning av AB:s regler om bisyssla 10 Avstängning 11 Disciplinpåföljd Sida 4 av 11

5 C. Socialtjänstlagen SOL punkt 1-9 gäller även LSS. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Inledande och avslutande av utredning Beslut om att inleda utredning. 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Beslut om att utredning inte ska 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare inledas eller inledd utredning ska läggas ned. Beslut om att utredning inte ska 11 kap. 1 SoL Biståndshandläggare föranleda någon åtgärd. Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked. Överflyttande av ärenden mellan kommuner Beslut om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun. 2 kap. 3 SoL Biståndshandläggare 16 kap. 1 SoL 2a kap SoL 16 kap. 1-2 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun. SoL Biståndshandläggare Beslut om framställan om 16 kap. 1-2 Biståndshandläggare överflyttning av ärende till nämnd SoL i annan kommun. Avsluta ärenden Beslut om avskrivning 11 kap.4 SoL Biståndshandläggare Beslut om att avvisa ärenden Äldreomsorg hemvård. Biståndshandläggare Om en ansökan återkallas eller personen avlider. Om ett ärende inte kan prövas på grund av att ärendet uppkommit genom en person som inte har behörighet att ansöka. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Till hemvård räknas bl.a. -Personlig omvårdnad hemvård service. Matdistribution. ledsagning. Trygghetslarm. avlösning i hemmet. Yttre hemtjänst. (Vinter) Yttre hemtjänst. (Sommar) kortvård. växelvård. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Städ, tvätt inköp 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Distribution av färdiglagad varm mat. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Avlösning av anhörigvårdare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 2 SoL Biståndshandläggare Annat bistånd 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Tillfällig vård och omsorg dygnet runt. 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare Planerad eller akut avlösning till anhörigvårdare Sida 5 av 11

6 Beslut om kortvård/växelvård under icke kontorstid som inte kan anstå till respektive biståndshandläggare är i tjänst. dagverksamhet. särskild boendeform. Beslut om parboende i särskilt boende. Fördelning av plats på särskilda boenden. Socialpsykiatri boendestöd. Matdistribution. ledsagning. avlösning i hemmet. dagverksamhet. kontaktperson/kontaktfamilj Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/ kontaktfamilj Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till -kontaktperson -kontaktfamilj familjevård, hem för vård eller boende eller behandlingshem avseende psykiskt funktionshinder Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare 4 kap. 1 SoL Tjänstgörande sjuksköterska 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap. 1 C SoL 2 kap. 2 SoF Biståndshandläggare 4 kap. 1 SoL till lika Boendesamordnare 4 kap. 1 SoL Biståndshandläggare ska meddelas snarast för vidare planering. Träffas varje vecka 4 kap. 1 SoL Distribution av färdiglagad varm mat. 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL Avlösning av anhörigvårdare 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL 3 kap. 6 b SoL 4 kap. 1 SoL socialpsykiatri socialpsykiatri D. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS Beslut om insatser enligt 9 4,5 eller 6 LSS rörande barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare där endast en vårdnadshavare samtycker till åtgärder avlösning i hemmet stycket LSS Gäller endast personer som avser att bosätta sig i kommunen 16 4 stycket LSS LSS handläggare 6 kap. 13 a FB Beslut fattas av 4 kap. 1 SoL LSS handläggare Avlösning av anhörigvårdare Sida 6 av 11

7 39 Biträde av personlig assistent 7 o 9 2 LSS LSS handläggare Ekonomiskt stöd för att bekosta 7 o 9 2 LSS LSS 40 personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 51 kap SFB 41 Ekonomiskt stöd till skäliga 7 o 9 2 LSS LSS kostnader för personlig assistent 51 kap 2 SFB 42 Ledsagarservice 7 o 9 3 LSS LSS handläggare 43 Biträde av kontaktperson 7 o 9 4 LSS LSS handläggare 44 Avlösarservice i hemmet 7 o 9 5 LSS LSS handläggare 45 Korttidsvistelse utanför det egna 7 o 9 6 LSS LSS handläggare hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 7 o 9 7 LSS LSS handläggare år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 47 Boende i familjehem för barn och 7 o 9 8 LSS LSS handläggare ungdomar Beslut om boende i bostad med 7 o 9 8 LSS särskild service för barn och 48 ungdomar -Inom kommunen LSS handläggare -Hos annan förvaltning eller huvudman Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc -Inom kommunen -Hos annan huvudman Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig -Inom kommunen -Hos annan huvudman 7 o 9 9 LSS 7 o 9 10 LSS LSS handläggare LSS handläggare 51 Upprättande av individuell plan 10 LSS LSS handläggare Beslut om att utbetala 11 LSS LSS 52 assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen Beslut om återbetalning av assistansersättning som lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa Anmäla förändringar av beviljade insatser som kan påverka assistansersättningen till försäkringskassan Beslut om att anmäla behov av personlig assistent till försäkringskassan Yttrande till försäkringskassan i samband med ansökan om eller prövning av assistansersättning Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas. 12 LSS LSS OBS lagen om offentlig upphandling OBS lagen om offentlig upphandling Gäller för Personkrets 1, 2 51 kap SoF LSS handläggare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS 51 kap. 12 SFB LSS handläggare Anmälan från kommunen blankett (3064) 51 kap. 3 SFB LSS handläggare Anmälan från kommunen blankett (3078) 51 kap. 21 SFB LSS handläggare 15 LSS LSS Gäller även då anordnaren ej kan utföra hela assistansen. Sida 7 av 11

8 Krav på tidsredovisning till FK för varje assistent. Krav på redovisning av räkning assistansersättning Krav på att redovisa anställningsavtal till FK mellan anordnaren och dennes assistenter. Avtal 51 kap. 24 LSS/ Arbetsledare 51 kap. 24 LSS/ Arbetsledare LSS/Arbetsledare Av tidsredovisningen ska det framgå hur många timmar varje assisten utfört. (Blankett 3059). Av räkningen ska det framgå de totala utförda timmarna under perioden. (Blankett 3057) En förutsättning för att assistansersättning lämnas från FK 62 Krav på avtal mellan den assistansförsäkrade och vald assistansanordnare. 63 Beslut om att ingå avtal med annan vårdgivare. 17 LSS LSS Arvoden och ersättningar Beslut om ersättning till kontaktperson Kontaktfamilj/stödfamilj Beslut om ersättning till familjehem/avlastningshem Enligt SKL:s riktlinjer SKL:s cirkulär 13:62, 2014 LSS Enligt SKL:s riktlinjer 66 Beslut om särskilda kostnader för familjehem/avlastningshemsplacering Sida 8 av 11

9 E. Övrigt Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan enligt Lex Sarah 67 Skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. SOSFS 2011:5 14 kap. 3-6, 23 e SoL 24 b-24 e LSS Samtliga anställda, uppdragstagare praktikant m.fl. Se riktlinjer Avhjälpa och undanröja missförhållanden eller risk för missförhållanden Utreda inkomna lex Sarah rapporter, avsluta utredning med ett beslut eller ställningstagande SOSFS 2011:5 14 kap. 3-6, 23 e SoL 24 b-24 e LSS 14 kap. 6 SoL 24 e LSS Omvårdnadschef SAS Se riktlinjer Se riktlinjer 70 Anmäla allvarliga missförhållanden till IVO samt informera social- och omvårdnadsnämnden 14 kap. 7 SoL 24 f LSS SAS Se riktlinjer 71 Hälso- och sjukvård Utfärda riktlinjer för hälso- och sjukvård. HSL MAS Ansvara för att upprätta och HSL MAS 72 revidera rutiner utifrån riktlinjer gällande hälso- och sjukvård 73 Tillsyn och rådgivning MAS Ansvar för medicintekniska produkter i enlighet med författningen. Beslut om tillfällig plats inom länssjukvården Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare SOSFS 2008:1 3 kap 6 och 7 Betalningsansvarsl agen 1990: smittskyddslagen SFS 1995: Beslut om vistelse på hospis Utfärdande av tandvårdskort Regionens tillämpningsföreskrifter Anmälan enligt Lex Maria Ansvar för att påtala risker och anmäla skada inom hälso- och sjukvården till MAS Anmälan till IVO då patienter i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Patientsäkerhetslag 2010:659 Patientsäkerhetslag 2010:659 Verksamhetschef HSL Vårdplaneringsteam PAS MAS, PAS Demenssjuksköterska Hälso- och sjukvårdspersonal MAS Lex Maria anmälningar Sida 9 av 11

10 Beslut om Jämkning av avgift gällande hemtjänst, service och omvårdnad samt boende. Beslut om avgifter gällande bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter inom LSS Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 8 kap. 2, 4-9 SoL Avgifter Beslut om avgift 4 kap. 1 SoL Avgiftshandläggare Beslut om avgift för 4 kap. 1 Avgiftshandläggare servicetjänster till medboende i 2 kap 8 LOVKB särskilt boende Avgiftshandläggare 19 LSS Avgiftshandläggare 20 LSS 5-6 SoF Anmälan om behov av god man/förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av förmyndare, förvaltare eller god man Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre föreligger 5 kap. 3 SoF LSS kap. 3 SoF LSS 15.6 LSS Registerutdrag Utlämnande av registerutdrag 26 Personuppgiftslagen Personuppgiftsassistent Utse ombud i ärende eller mål i domstol Utse ombud för social- och 89 omvårdnadsnämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Avvisande av ombud eller biträde 90 Avvisande av ombud eller biträde 9 FVL Utskott Yttrande gällande överklagande av delegats beslut mm Prövning av att överklagande skett inom rätt tid samt avvisande av överklagande som inkommit för sent i ärenden som beslutats av delegat eller social- och omvårdnadsnämnd Beslut hur vida omprövning av överklagat delegationsbeslut skall ske Biståndshandlägga re LSShandläggare LSS Biståndshandlägga re LSShandläggare LSS 10 kap 2 SoL 24 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats 27 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Omprövning av beslut 27 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Avge yttrande med anledning av besvär i ärenden enligt SOL;LSS där beslut fattats av delegat överklagande 25 FVL Den delegat som fattat beslutet som överklagats Tillämpning av taxa enl. KF:s beslut Beslutet är ej överklagbart PUL Anmäls Anmäls Anmäls Sida 10 av 11

11 Yttrande till IVO gällande domar Yttrande till IVO med redogörelse 13 kap. SoL Utskott Tillsynsmyndighet är IVO, 95 över åtgärder som vidtagits för att JO och JK. verkställa en dom från förvaltningsrätten Allmänna handlingar Beslut om avslag på begäran om Förvaltningsschef 96 utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet Rapportera ej verkställda beslut till IVO Rapportera alla gynnande beslut 16 kap. 6 f SoL SAS Till IVO varje kvartal 97 som inte verkställts inom tre månader från dag för beslut. Rapportera alla beslut som har 16 kap. 6 f SoL SAS Till IVO varje kvartal 98 avbrutits och som inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportera beslut som verkställts 16 kap 6 g SoL SAS Rapportera till IVO när 99 och som tidigare rapporterats beslutet verkställts. som ej verkställda. Rapport till social- och omvårdnadsnämnd, kommunfullmäktige Rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre 3 kap. 8 kommunallagen SAS Varje kvartalsrapport ska innehålla uppgift om hur 100 månader från dag för beslut till många beslut, vilka typer social- och 16 kap. 6 h Sol av beslut samt hur lång tid omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige som förflutit från beslutsdagen. Rapportera officiell statistik Mängdstatistik SoL, LSS 2001:99 Lagen om SAS 101 offentlig statistik 2001:100, 102 Individuppgifter LSS 15 a LSS SAS/Ekonom Oktober varje år 103 Individuppgifter SoL SAS Före den 15:e i varje månad 104 Individstatistik Hälso- och SAS Två gånger per år sjukvård. Sida 11 av 11

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2010 2010-01-11 Dnr VON/20010:4-002 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2005-02-10,

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Delegationsordning 2015-01-22 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden VON 2014/1050 002 Delegationsordning antagen av vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2015. Ersätter delegationsordningen beslutad

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden 48/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. INLEDNING sid 3 B. DELEGERAD BESLUTANDERÄTT 4 1. Allmänna ärenden.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Individnämnden

DELEGATIONSORDNING Individnämnden DELEGAIONSORDNING Individnämnden Antagen av Individnämnden 2015-03-18, 49, gällande fr o m 2015-04-01 2 Allmänt om delegation Delegering enligt kommunallagen innebär att individnämnden överför självständig

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde DELEGATIONSORDNING för Handikappförvaltningen inom Handikappnämnden ansvarsområde 2(20) Innehållsförteckning sid Delegering av ärenden inom Handikappnämnden 3 Verkställighet 4 Delegationsordning 4 Överklagande

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m.

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Socialförvaltningen Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Reviderad av socialnämnden 2015-04-23, 57 2 Innehåll

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning D. nr 2014-000283 Socialnämndens delegationsordning 2015-01-02 Tidigare version se dnr 2010-000274 Innehållsförteckning 1. Bestämmelser och generella riktlinjer vid utövande av delegeringsuppdrag... 4

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer