Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post:"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: Kopia till Biståndsenheten funktionsnedsättning Delegationsordning nämnden för funktionshindrade Förslag till beslut beslutar att godkänna delegationsordningen. Ärendebeskrivning Nämndens beslut om vilka ärenden som delegeras och till vem förtecknas i en delegationsordning. Med delegation menas överföring av beslutanderätten från nämnden till delegat som är underställd nämnden. Regler om delegation finns i kommunallagen och inom socialtjänstlagen. Ett beslut som är fattat på delegation betraktas som ett beslut av nämnden och besluten ska återrapporteras till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla delegationen generellt eller för ett visst ärende. Föreslagna förändringar har beretts med den tidigare nämnden för funktionshindrade. (gulmarkerad text) Vid beredning av ärendet på nämndens sammanträde i september yrkades på ytterligare förändringar i delegationsordningen avseende beslut om insatser, i de ärenden där ett avslagsbeslut förordas från biståndshandläggaren. Beslut om avslag i dessa ärenden föreslås ligga på arbetsutskottet. (grönmarkerad text) Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 28 oktober 2014 lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Maria Bly - bb716

2 Dnr 2014/215-NF-002 Beslutad 25 november 2014

3 i

4 Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii Tjänsteman hos kommunen... ii Uppdraget följer tjänst eller politiskt uppdrag... ii Brådskande ärenden... ii ÖVERKLAGANDEN... iii Villkor för delegationsuppdrag... iii Att avstå från delegationsbeslut... iii Registrering och anmälan av delegationsbeslut... iii Anmälningsförfarande... iv Förkortningar Lagstiftning... iv Förkortningar myndigheter... iv... 1 Beslut i brådskande ärenden... 1 Ombud för nämnden... 1 Polisanmälan... 1 Ekonomi... 1 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)... 2 Handlingar som inkommit till nämnden för funktionshindrade och dess stab... 2 Anmälan till inspektionen för vård och omsorg, ivo... 2 Ärende enligt Socialtjänstlagen (SoL)... 3 Utredningsärenden... 3 bistånd... 3 Avgifter för service och omvårdnad... Fel! Bokmärket är inte definierat. Överflyttning av ärenden mellan kommuner... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ()... 4 Avgifter för service och omvårdnad... 7 God man/förvaltare... 8 Föreningsstöd... 8 Bostadsanpassningsbidrag... 9 Överklagningsärenden och yttranden... 9 Överklaganden till förvaltningsdomstol... 9 Yttranden... 9 i

5 i

6 INLEDNING VAD ÄR DELEGATION? De förtroendevalda i en kommun har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga beredning, beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen (KL.) kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i lagen. Karaktäristiskt för beslut enligt KL är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som kräver överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ. Rent förberedande och verkställande åtgärder, som normalt ankommer på en tjänsteman för att verksamheten ska fungera, är inte beslut. Vid verkställighet saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. Ställningstagandet är i dessa fall ofta styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut eller avtal. Rätten att som tjänsteman agera vid verkställande åtgärder följer med den tjänst man har. Västerås kommun, liksom de flesta andra kommuner, präglas av styrning genom mål, riktlinjer och ramanslag. Detta får bland annat till följd, att en stor del av den kommunala verksamheten är att betrakta som ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar och gränsen kan förändras över tiden. VAD KAN NÄMNDEN DELEGERA? Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. I delegationsordningen anges ärendegrupper. Delegation av beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av delegationsordningen sker genom ett särskilt beslut av nämnden. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att fatta beslut direkt. Istället för att nämnden tar upp ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med lämpligt villkor. ALLA ÄRENDEN FÅR INTE DELEGERAS En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av betydelse för medborgarna. Följande slag av ärenden får därför inte delegeras (6 kap 34 KL): ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttranden till fullmäktige yttranden till överinstans med anledning av att nämndens egna (inte delegats) eller fullmäktiges beslut har överklagats ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter i

7 TILL VEM KAN DELEGATIONSUPPDRAG LÄMNAS? Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till en anställd hos kommunen ett utskott en ledamot eller en ersättare Flera funktioner kan inte ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra. I så fall måste beslutanderätten fördelas, exempelvis efter ansvarsområden, beloppsnivåer eller geografiska områden. Det är vanligt att nämnden i delegationsordningen anger en viss kategori/grupp av tjänstemän, exempelvis biståndshandläggare eller miljöinspektör. En sådan delegation måste kompletteras med en arbetsordning eller liknande, som fördelar ärendena inom respektive ärendegrupp på varje enskild tjänsteman. För att uppfylla kraven vid granskning av ansvar ska man, efter att ha tagit del av delegationsordningen och eventuell arbetsordning, finna endast en tjänsteman som haft rätt att avgöra ett visst ärende. TJÄNSTEMAN HOS KOMMUNEN En anställd behöver inte vara anställd av nämnden ifråga för att få delegerad beslutanderätt. Det räcker med att personen är anställd hos kommunen. UPPDRAGET FÖLJER TJÄNST ELLER POLITISKT UPPDRAG Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller en tjänst eftersom nämnden då inte behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller nyanställningar. Om en vikarie sätts in och delegaten angetts med en tjänstebeteckning blir vikarien automatiskt delegat. Skälet är att det är den som vid varje tillfälle uppehåller en tjänst eller en funktion som utövar beslutanderätten. En annan möjlighet är att nämnden anger att beslutanderätten tas över av en ersättare vid den ordinarie delegatens frånvaro (semester, sjukdom med mera). Ett delegeringsuppdrag till tjänstgörande ordförande övergår till vice ordföranden vid förfall. BRÅDSKANDE ÄRENDEN En nämnd får uppdra åt tjänstgörande ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att fatta beslut i brådskande ärenden enligt KL 6 kap 36. Förutsättningen är att beslutet inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde. Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde. Nämndens delegering måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss tjänsteman. En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteman. ii

8 ÖVERKLAGANDEN När ett överklagande inkommer ska prövning göras av om överklagandet inkommit i rätt tid. Denna prövning är ren verkställighet och en notering att överklagandet inkommit i rätt tid kan göras på själva överklagandet. Överklagandet tillsammans med akten ska omedelbart skickas till förvaltningsrätten. Om innehållet i över-klagandet inte ger anledning att ompröva beslutet och det inte finns anledning att yttra sig över över-klagandet eller yttrandet kan formuleras omedelbart, kan ett besked eller yttrande skickas med överklagandet till förvaltningsrätten. Om yttrande med anledning av överklagandet ska avges och yttrandet inte kan formuleras omedelbart, måste överklagandet och akten utan dröjsmål skickas utan yttrande till förvaltningsrätten, med förbehåll om att nämnden vill yttra sig i ärendet. Om beslutet är fattat av en delegat, ska yttrandet beslutas av den delegaten eller om det är brådskande av ordföranden (se ovan om brådskande ärenden). VILLKOR FÖR DELEGATIONSUPPDRAG Nämnden kan ställa villkor för att kontrollera eller begränsa delegeringsuppdraget. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller villkor om samråd innan ett beslut fattas. Ett delegeringsuppdrag kan begränsas till positiva beslut. Det innebär att en delegat som överväger avslag, måste hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. Har inget sagts gäller delegationen såväl positiva som negativa beslut. Nämnden kan ställa som villkor att samråd ska ske med brukare eller brukarföreträdare innan delegaten fattar beslut. Om beslut fattas utan föreskrivet samråd finns risk att beslutet upphävs om det överklagas. Nämnden kan bestämma att beslut får ske endast om brukarna tillstyrkt beslutet. Annars måste ärendet överlämnas till nämnden. Däremot kan en nämnd inte föreskriva att delegaten måste följa brukarnas synpunkter. Det skulle innebära att beslutanderätten förs över till brukarkretsen. ATT AVSTÅ FRÅN DELEGATIONSBESLUT En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som delegerats, om han finner att ärendet beskaffenhet gör detta lämpligt. Något krav på delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte. En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om han finner att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. REGISTRERING OCH ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. Detta innebär att nämnden så att säga har revisionsansvaret. Beslutet ska anmälas till nämnden för kännedom (inte godkännas av nämnden). En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller själv ta över ett ärende och besluta. Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för delegationsbeslut. Besluten ska anmälas till nämnden som beslutat om delegationsuppdraget för att bli rättsligt bindande för kommunen. iii

9 Varje beslut ska innehålla: uppgift om ärende vem som beslutat när beslutet fattats vilket beslut som fattats underteckning med namnförtydligande Det är inte möjligt att två personer skriver under ett beslut. Endast en person kan vara beslutsfattare. Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på kontroll och registrering, rättssäkerhet och information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för återrapporteringen. När protokollet från nämndens sammanträde efter justering anslås, börjar överklagandetiden löpa för de delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet. ANMÄLNINGSFÖRFARANDE Delegat Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt KL kap 6 36 Delegationsbeslut fattade av arbetsutskott () Delegationsbeslut fattade av tjänsteman vid staben Delegationsbeslut fattade av biståndshandläggare Rutin för anmälan till nämnden Återrapporteras till nämnden vid nästa nämndsammanträde via lista Återrapporteras till nämnden via arbetsutskottets protokoll Återrapporteras till nämnden via lista från aktuellt datasystem Återrapporteras till nämnden via lista från aktuellt datasystem FÖRKORTNINGAR LAGSTIFTNING SoL FB FL KL TF OSL SFB SoF Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Föräldrabalken Förvaltningslagen Kommunallagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighet- och sekretesslagen Socialförsäkringsbalken Socialtjänstförordningen FÖRKORTNINGAR MYNDIGHETER IVO SKL Inspektionen för vård och omsorg Sveriges kommuner och landsting iv

10 v

11 BESLUT I BRÅDSKANDE ÄRENDEN Beslut i brådskande ärenden 6 kap 36 KL Tjg ordförande OMBUD FÖR NÄMNDEN Beslut om att utse ombud för NF i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol från myndighetskontoren 10 kap 2 SoL Myndighetschef POLISANMÄLAN Beslut om att polisanmäla brott mot den egna verksamheten Direktör EKONOMI Beslut om deltagande i kurser och konferenser som medför kostnader för: Ordförande Övriga förtroendevalda Direktör Myndighetschef/enhetschefer under direktören er myndighetskontor Övriga anställda Beslut om representation för: Förvaltningen Verksamhetsområde myndighetsutövning Respektive enhet Beslut om inköp av varor, tjänster och entreprenader inom ramen för upphandlade avtal (avrop) eller direktupphandling inom given budget och ansvarsområde 1 Tjg ordförande Tjg ordförande Direktör Myndighetschef Direktör Myndighetschef

12 Förvaltningen Verksamhetsområde myndighetsutövning Respektive enhet Beslut om utredningsuppdrag och utvecklingsinsatser inom given budget Beslut om att utse beslutsattestanter Direktör Myndighetschef Direktör Direktör Beslut om tecknande av sjuklöneavtal med assistansanordnare OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (OSL) HANDLINGAR SOM INKOMMIT TILL NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE OCH DESS FÖRVALTNING Beslut om avslag på utlämnande av allmän handling Till myndighetskontoren Till enheten Övrigt Beslut om uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av allmän handling Till myndighetskontoren Till enheten Övrigt 2 kap 14 TF 6 kap 2-3 OSL 10 kap 14 1 st OSL 12 kap 2 2 st OSL 10 kap 4 1 st OSL 10 kap 13 1 st OSL 21 kap 4 2 st OSL 27 kap 8 3 st OSL 34 kap 5 2st OSL 35 kap 9 2 st OSL Direktör /bitr. direktör Direktör/ bitr. direktör ANMÄLAN TILL INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG, IVO Beslut om att anmäla allvarligt missförhållande 14 kap 7 SoL Kvalitetsombud eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till IVO Myndighetschef Beslut om att avsluta utredning SOFS 2011:5 Kvalitetsombud Myndighetschef 2

13 ÄRENDE ENLIGT SOL (SOCIALTJÄNSTLAGEN) UTREDNINGSÄRENDEN Beslut om att inleda utredning 11 kap 1-2 SoL Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap 1 SoL Beslut om att inledd utredning ska läggas ner 11 kap 1 SoL Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd (avskrivningsärenden) 11 kap 1 SoL BISTÅND Beslut om bistånd i ordinärt boende enligt 4 kap 1 SoL riktlinjer 4 kap 1b SoL 5 kap 7 SoL Beslut om bistånd i form av boendestöd Till och med 15 timmar per vecka/ 60 timmar per månad Över 15 timmar per vecka / 60 tim per månad 4 kap 1 SoL Beslut om bistånd, utöver riktlinjer 4 kap 1 SoL Beslut om bistånd i familjehem för vuxna samt beslut om arvode till familjehemmet enligt kommun-förbundets rekommendationer beslut om arvode till familjehemmet enligt kommun-förbundets rekommendationer utanför kommunförbundets rekommendationer 4 kap 1 SoL Beslut om bistånd till bostad med särskild service för vuxna inom kommunen Beslut om kostnad för bostad med särskild service för vuxna 4 kap 1 SoL Beslut om bistånd till placering i hem för vård och boende för vuxna, samt kostnad 4 kap 1 SoL 3

14 ÄRENDEN ENLIGT (LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE) Beslut om biträde av personlig assistent mindre än 20 timmar/vecka mer än 20 timmar/vecka 1, 7 och 9 p. 2 /Konsulent Vid resa utanför Norden oavsett vistelsetid eller resa inom Norden mer än fyra dagar Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent (utöver assistansersättning enligt 51 kap SFB) mindre än 20 timmar/vecka mer än 20 timmar/vecka Vid resa utanför Norden oavsett vistelsetid eller resa inom Norden mer än fyra dagar Beslut om ledsagarservice Vid resa utanför Norden oavsett vistelsetid eller resa inom Norden mer än fyra dagar 1, 7 och 9 p. 2 1, 7 och 9 p. 3 Beslut om biträde av kontaktperson 1, 7 och 9 p. 4 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson beslut om arvode till kontaktpersonen enligt kommun-förbundets rekommendationer enligt kommunförbundets rekommendationer utanför kommunförbundets rekommendationer Beslut om avlösarservice i hemmet 1, 7 och 9 p. 5 /Konsulent Handläggare i kontaktpersonsverksamhet Handläggare i kontaktpersonsverksamhet Beslut om bifall till korttidsvistelse utanför det egna hemmet i korttidshem inom kommunen 1, 7 och 9 p. 6 4

15 Beslut om avslag i korttidsvistelse utanför det egna hemmet i korttidshem Beslut om bifall till korttidsvistelse utanför det egna hemmet i stödfamilj inom kommunen Beslut om att godkänna förordnande av stödfamilj max 3 månader (med högst två övernattningar per månad) mer än tre månader Uppföljning av korttidsvistelse i förordnad stödfamilj var 12:e månad Beslut om entledigande av stödfamilj Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till stödfamilj enligt kommunförbundets rekommendationer utanför kommunförbundets rekommendationer Beslut om bifall till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov inom kommunen Beslut om kostnad för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov Beslut om avslag för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 1, 7 och 9 p. 6 1, 7 och 9 p. 7 1, 7 och 9 p. 7 1, 7 och 9 p. 7 5

16 Beslut om bifall till boende i bostad med särskild service för barn och ungdom inom kommunen Beslut om kostnad i bostad med särskild service för barn och ungdom Beslut om avslag i bostad med särskild service för barn och ungdom Beslut om bifall till bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna inom kommunen Beslut om kostnad för bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Beslut om avslag för bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Beslut om bifall till daglig verksamhet (personkrets 1 och 2) inom kommunen 1, 7 och 9 p. 8 1, 7 och 9 p. 8 1, 7 och 9 p. 8 1, 7 och 9 p. 9 1, 7 och 9 p. 9 1, 7 och 9 p. 9 1, 7 och 9 p.10 Beslut om kostnad för daglig verksamhet (personkrets 1 och 2) Beslut om avslag till daglig verksamhet (personkrets 1 och 2) 1, 7 och 9 p.10 1, 7 och 9 p.10 6

17 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen Beslut om upphörande av insats enligt, när behov ej längre föreligger Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt lämnat ekonomiskt stöd eller för hög assistansersättning Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser p. 2 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt Beslut om medgivande om att åtgärd får vidtas utan samtycke från den ene av två vårdnadshavare 16 p a Föräldrabalken AVGIFTER FÖR SERVICE OCH OMVÅRDNAD Beslut om avgift för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende enligt kommunens avgiftsregler Beslut om ersättning för uppehälle och egna omkostnader när bistånd ges i form av plats i bostad med särskild service, hem för vård och boende eller familjehem. Beslut om ersättning från förälder vars barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem än det egna (enligt kommunens riktlinjer) Beslut om framställan till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 8 kap 4-9 SoL Avgiftshandläggare 8 kap 2-9 SoL Avgiftshandläggare 9 p st Lag om allmänt barnbidrag Avgiftshandläggare Beslut om framställan till Centrala studiestödsnämnden om ändring av betalningsmottagare av studiestödsmedel Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassan 2 kap 33 Studiestödsförordningen 5 2 st LASS 7

18 Beslut om nedskrivning eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom handikappområdet Beslut om av- eller nedskrivning av fordran vid dödsboanmälan 9 kap 4 SoL (8 kap 1 SoL) 9 kap 4 SoL Beslut om anstånd avseende obetalda avgifter 9 kap 4 SoL Avgiftshandläggare Beslut om fordran ska överlämnas till Kronofogdemyndigheten 9 kap 4 SoL Avgiftshandläggare ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN MELLAN KOMMUNER Beslut om framställning av överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 kap 10 SoL Beslut om mottagande av ärende fr. annan kommun 2 kap 10 SoL Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende hos Socialstyrelsen 2a kap 10 SoL GOD MAN/FÖRVALTARE Beslut om anmälan till överförmyndaren om 5 kap 3 SoF behov av god man/förvaltare 15 6 st Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF 15 6 st FÖRENINGSSTÖD Beslut om projekt/arrangemangsstöd över kr Beslut om projekt/arrangemangsstöd under kr Avslag på ansökan om projekt/ arrangemangsstöd oavsett belopp Föreningsstödshandläggare 8

19 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bifall till ansökan om bostadsanpassningsbidrag under kronor Avslag till ansökan om bostadsanpassningsbidrag under kronor Bifall till ansökan om bostadsanpassningsbidrag över kronor Avslag till ansökan om bostadsanpassningsbidrag över kronor Lag om bostadsanpassningsbidrag Lag om bostadsanpassningsbidrag Lag om bostadsanpassningsbidrag Lag om bostadsanpassningsbidrag Handläggare vid fastighetskontoret Handläggare vid fastighetskontoret ÖVERKLAGNINGSÄRENDEN OCH YTTRANDEN ÖVERKLAGANDEN TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOL Beslut om att avvisa försent inkommen överklagan 24 FL Delegat i ursprungsbeslutet Beslut om att avvisa ombud 9 FL YTTRANDEN Beslut om att avge yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagande av delegats beslut Beslut om att avge yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 25 FL 10 kap 1-2 SoL kap 16 2 st Föräldrabalken Delegat i ursprungsbeslutet 9

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning -002 Beslutad 25 november 2014 i Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii

Läs mer

Delegationsordning förskolenämnden 2015

Delegationsordning förskolenämnden 2015 Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-03 Dnr: 2015/69-FSN-002 Delegationsordning förskolenämnden 2015 Förslag till beslut antar delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN Delegationsordning Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret AVN- 2014.0127 Antagen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 2014-05-15 1 Allmänna

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN Beslutad 2015-08-26 Innehåll INLEDNING... 3 Vad är delegation?... 3 Vad kan nämnden delegera?... 3 Alla ärenden får inte delegeras... 3 Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?...

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED Ärendenummer: VON2017/64 DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED 2017-04-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-20 Förkortningar i delegationsordningen: FB = Föräldrabalken

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer