DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN"

Transkript

1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från (Reviderad ) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt hänskjutas till omsorgsnämnden för beslut. I de fall omsorgsnämnden delegerat beslutanderätten till en tjänsteman äger även förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde rätt att fatta beslut i ärendet. 1 Beslut som enligt 10 kap. 4 SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 1.1 Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs 2 Socialtjänstlagen m.m. 2.1 Beslut om att utredning skall inledas 11 kap. 1 SoL 2.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ner 2.3 Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av god man eller förvaltare för personer som behöver det eller som omfattas av LSS och bedöms behöva det 2.4 Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av god man eller förvaltare inte längre föreligger Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. 6 kap. 8 SoL Vård och omsorgsutskott Aktuellt i samband med beslut om bistånd i form av hem för vård och boende eller familjehem för vuxna, enligt SoL 4 kap.1 11 kap. 1 SoL Biträdande förvaltningschef SoF 42, 2 st LSS SoF 42, 2 st LSS Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef 2.5 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap. 3 om insatser enligt 4 kap. 1 SoL (Rätten att flytta) 3 Bistånd enligt Socialtjänstlagen 2 kap 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver boendet som skall tillkomma.

2 Bistånd i form av hjälp i hemmet (Hjälp i hemmet kan innebära insatser av service och/eller omvårdnadskaraktär samt trygghetslarm, avlastning för anhöriga som vårdar närstående m.m.) 4 kap. 1 SoL Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL och är inte överklagningsbara. OBS! kommunens respektive landstingets ansvar enligt HSL. -bistånd i form av personlig assistent 3.2 Beslut om bistånd i form av boendestöd (bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär) 3.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionshindrade. 3.4 Beslut om bistånd i form av korttidsboende (avlastningsplats/växelboende m.m.) 3.5 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet för dementa. 3.6 Beslut om ledsagarservice - Under 6 timmar per vecka 4 kap. 2 SoL 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL 4 kap. 1 SoL Noteringen avser punkt Över 6 timmar per vecka 3.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson för äldre och funktionshindrade 3.8 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson - I enlighet med Kommunförbundets - Ersättningsnivå utöver kommunförbundets Vård och omsorgsutskottet 4 kap. 1 SoL Enhetschef Sol Avtal skall upprättas i samband med att beslut verkställs Se aktuellt Cirkulär från Kommunförbundet 3.9 Beslut om upphörande av kontaktperson 4 kap 1 SoL Biträdande förvaltningschef

3 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende och familjehem samt ersättning till dessa (dygnskostnad, arvode, omkostnadsersättning) 4 kap. 1 SoL Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, samt krav på individuell bedömning i biståndsärenden tillämpas. -I enlighet med Kommunförbundets - Ersättningsnivå utöver kommunförbundets 3.11 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem 4 kap. 1 SoL Biträdande förvaltningschef för boende eller boende i familjehem 3.12 Godkännande av familjehem för vuxna enligt SoL 6 kap. 6 SoL Biträdande förvaltningschef 3.13 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 4 Ekonomi, avgift m.m. 4.1 Beslut om avgift för bistånd enligt SoL 8 kap. 2-9 SoL Avgiftshandläggare 4.2 Beslut om hyresbefrielse i samband med flytt till särskilt boende under högst 3 månader och i de fall underskott över 500 kronor uppstår i beräkningsunderlaget för avgifter Se aktuellt Cirkulär från Kommunförbundet Avtal skall upprättas i samband med att beslut verkställs 2 kap 5 SoL et Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, samt krav på individuell bedömning i biståndsärenden tillämpas. Biträdande förvaltningschef 4 kap. 2 SoL Avgiftshandläggare Beslut om hyresbefrielse i andra fall än ovan et 4.3 Beslut om kostnadsfri insats i form av boendestöd 8 kap. 1 SoL 4.4 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld 4 kap. 2 SoL avseende debiterad avgift inom äldre och handikappområdet I enlighet med av Kommunfullmäktige fastställt avgiftssystem med tillhörande tillämpningsföreskrifter I enlighet med av Kommunfullmäktige fastställt avgiftssystem med tillhörande tillämpningsföreskrifter Upp till 30 % av gällande prisbasbelopp Avgiftshandläggare Över 30 % av gällande prisbasbelopp

4 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal i särskilt boende eller hemtjänst med. Upp till kronor Enhetschef Över kronor Över kronor 4.6 Beviljande av varuhemsändningsbidrag för ytterligare näringsidkare. 4.7 Avtal, andra handlingar och skrivelser vilka ej faller under Hedemora kommuns gemensamma regler för delegationsordning samt nämndreglemente. Allt inom given budgetram. SFS 2000:284 Förordningen om stöd till kommersiell service Får ej beviljas inom redan etablerad butiks upptagningsområde Övriga handlingar, se Gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun 22 samt Delegationsordning för KS (personaldelegation) under avsnittet. 4.8 Beslut om attestordning Samtliga förändringar meddelas förvaltningsekonomen som även uppdaterar attestlistan för förvaltningen. 5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 5.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS 5.2 Biträde av personlig assistent upp till och med 20 tim/vecka 7 och 9:2 LSS Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insatser enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt. Beslut fattas oftast i avvaktan på beslut om LASS i försäkringsnämnden Biträde av personlig assistent - Upp till och med 20 timmar/vecka - Över 20 timmar/vecka Vård och omsorgsutskottet

5 Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa 5 2 st. LASS Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL 5.4 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7 och 9:2 LSS 5.5 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 7 och 9:2 LSS 5.6 Ledsagarservice: - under 10 timmar/vecka 7 och 9:3 LSS -över 10 timmar/vecka et - för enstaka resor upp till 25 timmar/vecka - för enstaka resor över 25 timmar/vecka 5.7 Biträde av kontaktperson samt ersättning för denna : 7 och 9:4 LSS Ordföranden i vård- och omsorgsutskottet Se aktuellt Cirkulär från Kommunförbundet - I enlighet med Kommunförbundets Avtal skall upprättas i samband med att beslut verkställs - Ersättningsnivå utöver kommunförbundets 5.8 Avlösarservice i hemmet 7 och 9:5 LSS 5.9 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt ersättning till stödfamilj: 7 och 9:6 LSS Se aktuellt Cirkulär från Kommunförbundet - I enlighet med Kommunförbundets - Ersättningsnivå utöver kommunförbundets Avtal skall upprättas i samband med att beslut verkställs

6 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning 7 och 9:7 LSS Insatsen verkställs inom ramen för barntill skoldagen samt under lov och grundskoleförvaltningens verksamhet 5.11 Beslut om boende i familjehem samt ersättning till dessa, samt bostad med särskild service för barn och ungdomar 7 och 9:8 LSS Avtal skall upprättas i samband med att beslut verkställs - I enlighet med Kommunförbundets - Ersättningsnivå utöver kommunförbundets et 5.12 Godkännande av familjehem och stödfamilj enlig LSS 6 kap. 6 SoL LSS handläggare och tillsammans 5.13 Beslut om boende i bostad med särskild service för 7 och 9:9 LSS vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna gruppbostad - inom kommunen - inom boenden som drivs av annan 5.14 Beslut om daglig verksamhet för personer i 7 och 9:10 LSS yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 5.15 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 11 LSS person än den som är berättigad till insatsen 5.16 Beslut om upphörande av insatser enligt LSS 5.17 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS 5.18 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st. LSS 5.19 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om tillfälliga insatser enligt LSS 16 3 st. LSS 5.20 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a

7 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, SoF 6 Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område m.m. 6.1 Anmälan till Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning som kan/har äventyrat patientsäkerheten (Lex Maria) 6.2 Anmälan till Socialstyrelsen av anställd leg. hälsooch sjukvårdspersonal som pga. psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger ej bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande 6.3 Förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionshinder 6 kap. 4 Lag om yrkesverksamhet på Hälsooch sjukvårdens område SOSFS 2004:12 SOSFS 2008:1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Leg. Arbetsterapeut Leg. Sjukgymnast Leg. sjuksköterska Beslut skall anmälas till ON snarast och senast månaden efter anmälan till socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg. Vårdgivaren ansvarar för att Lex Maria anmälning görs I enlighet med överenskommelse och betalningsansvar och policy för rehabiliteringsverksamhet samt enligt gällande avtal. 6.4 Förskrivning av inkontinenshjälpmedel SOSFS 2008:1 Leg. sjuksköterska Sköterska som fått kompetens som krävs genom särskild utbildning erhåller förskrivningsrätt. Förteckning över behöriga föreskrivare finns hos MAS 7 Lag om bostadsanpassningsbidrag 7.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 2,5 basbelopp 4-16 Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574 Bostadsanpassningshandläggare Beslut om bostadsanpassning över 2,5 basbelopp 7.2 Beslut om återbetalning av erhållet bidrag 17 Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574 Vård och omsorgsutskottet

8 Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 8.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap. 2 SoL 8.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 SoL 8.3 Överklagande och yrkande om inhibition när länsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL ärenden där ursprungsbeslutet fattas av delegat 8.4 Överklagande och yrkande om inhibition när länsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS ärenden där ursprungsbeslutet fattas av delegat 8.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i SoL ärenden som fattats av nämnd eller utskott 8.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i LSS ärenden som fattats av nämnd eller utskott 8.7 Överklagan och yrkande om inhibition när länsrätten eller kammarrätten ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattas av delegaten samt avgivande av yttrande i BAB ärenden där ursprungsbeslutet fattas av delegaten. 8.8 Överklagan, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i BAB ärenden som fattas av nämnd eller utskott 10 kap. 1-2 SoL 3 kap. 10, 6 kap. 33 och KL 27 LSS, 6 kap. 33 och KL 10 kap. 1-2 SoL 6 kap. 36 KL 10 kap. 1-2 SoL 6 kap. 36 KL 18 BAB, 6 kap 33 och KL 10 kap 1-2 SoL 6 kap 36 KL Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Se 9.3 Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Beslutet är fattat av nämnd eller utskott men brådska råder/utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se 9.5 Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet

9 Omprövning av beslut 27 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 8.10 Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st. FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 8.11 Avvisande av ombud 9 FvL 8.12 Yttrande till allmän domstol 31 kap st. BrB Enhetschef 8.13 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 lagen om offentligt biträde Biträdande förvaltningschef 8.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 11 kap st. FB Yttrande avges på begäran av överförmyndaren 8.15 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 5 SoL Tillsynsmyndigheten är Socialstyrelsen, länsstyrelsen i respektive län, JO och JK. I Nämnden bör avge yttrande om ärendet är av principiell beskaffenhet 8.16 Ta emot rapport, utreda, avhjälpa och fatta beslut om Lex Sarah utan dröjsmål Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden inom vård och omsorg, oavsett om de avhjälps eller inte. 14 kap 3,6 SoL, 24 b-c, e LSS samt SOSFS 2011:5 (S). 14 kap 7 SoL, 24 f LSS samt SOSFS 2011:5 (S). Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef Utredning skall ske enligt Hedemora kommuns rutin för Lex Sarah Utredning skall ske enligt Hedemora kommuns rutin för Lex Sarah 8.18 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.) 12 kap. 10 SoL och 1 kap. 5 Sekretesslagen Vid brådskande ärenden förvaltningschef 8.19 Beslut om överklagan av förelägganden från miljöoch byggförvaltningen, Hedemora kommun 9 Sekretesslagen 9.1 Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta

10 Beslut om avslag om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap 14 TF. 6 kap. 2, 3, 7, 8, 9, 10 och 11 OSL. 10 kap. 14 första stycket OSL. 12 kap. 2 andra stycket OSL. 10 kap. 4, 13 första styckena OSL. 21 kap. 4 andra stycket OSL. 9.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap. 6 SoL 10 Smittskyddslagen 10.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 Smittskyddslagen MAS Enhetschef 10.2 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 1 st. Smittskyddslagen MAS Enhetschef

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning -002 Beslutad 25 november 2014 i Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED Ärendenummer: VON2017/64 DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED 2017-04-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-20 Förkortningar i delegationsordningen: FB = Föräldrabalken

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Biståndsenheten funktionsnedsättning Delegationsordning

Läs mer

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34 Dnr VON16/40 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden 2016 Antagen 2016-04-21 VON 34 Dnr VON16/40 2/19 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Överklagning av beslut... 3 Grundprinciper...

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Delegationsordning 2015-01-22 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden VON 2014/1050 002 Delegationsordning antagen av vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2015. Ersätter delegationsordningen beslutad

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING OCKELBO KOMMUN SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING SN 8/03 (Ersätter ON 92/00 :\Users\koi371\AppData ocal\microsoft\windows emporary Internet iles\content.outlook\u4 Y9QYV\SN DELORDN 003.DOC Allmänt om delegering

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden : 1 (20) Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare i äldreomsorgsnämnden eller åt en anställd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Omsorgsnämnden. Gäller fr.o.m

DELEGATIONSORDNING. för Omsorgsnämnden. Gäller fr.o.m DELEGATIONSORDNING för Gäller fr.o.m. 2014-03-01 55s Delegationsordning SAS DatumVersion 2014-03-01 Syfte s delegation till förvaltningschefen Gäller för s verksamhet Referensdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1 Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm Socialtjänstlagen mm 1. Beslut i ärenden om försörjningsstöd a) enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 1 SoL En individuell bedömning

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FR O M 2015-

DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FR O M 2015- DELEGATIONS- OCH ERKSTÄLLIGHETSORDNING FÖR ÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FR O M 2015- Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-07 *) avser ändringar Förkortningar i delegationsordningen: FB = Föräldrabalken

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde DELEGATIONSORDNING för Handikappförvaltningen inom Handikappnämnden ansvarsområde 2(20) Innehållsförteckning sid Delegering av ärenden inom Handikappnämnden 3 Verkställighet 4 Delegationsordning 4 Överklagande

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(23) 2010-01-26 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-11.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer