Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05"

Transkript

1 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden , 32 Reviderad av socialnämnden , 13 Reviderad av socialnämnden , 73 Reviderad av socialnämnden , 37 Reviderad av socialnämnden , 38 Reviderad av socialnämnden , 56 Reviderad av socialnämnden , 69 Reviderad av socialnämnden , 80 Reviderad av socialnämnden , 96 Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Denna delegationsordning omfattar inte beslut av rent verkställande art då sådana beslut fattas inom ramen för de politiska besluten, som ett led i den löpande verksamheten. Beslutanderätten för angivna ärenden överförs från socialnämnden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Beslut som fattas med stöd av delegation är att jämställa med ett beslut fattat av socialnämnden. I samtliga ärenden har överordnad instans motsvarande delegation vid delegats frånvaro Anmälan om beslut fattade med grund i denna delegationsordning ska delges socialnämnden snarast. Sida 1 (32)

2 Delegation överflytt av ärende till annan kommun Begäran om överflyttning av ärende till annan kommun enligt Socialtjänstlagens 2 a kap 10 Meddelande till kommun som vill överflytta ärende till Kungsörs kommun enligt Socialtjänstlagen 2 a 10 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende till annan kommun enligt Socialtjänstlagens 2 a kap 11 Överklagan enligt Socialtjänstlagens 16 kap 4 till förvaltningsrätten av Socialstyrelsens beslut enligt Socialtjänstlagens 2 a kap 11 i ärende gällande överflytt av ärende till annan kommun Barn och ungdom Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL, 2 SoL. Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned 11 kap. 1 SoL Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 SoL Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig 5 kap. 2 SoF Barn och ungdomshandläggare Barn- och ungdomshandläggare Sida 2 (32)

3 Vård i familjehem och i hem för vård och boende Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare 6 kap. 6 SoL Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/ omplacering) i familjehem/hvb Beslut om vistelse i jourhem eller akuthem. för barn och ungdom under utredningstiden (högst fyra månader) Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård och boende eller i familjehem Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende 3 000kr/år upp till 15 % av basbeloppet över 15 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs 6 kap. 8 SoL Barn- o ungdomshandläggare Barn- och ungdomshandläggare Sida 3 (32)

4 Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 FB 6 kap 8 SoL Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder 6 kap. 11 SoL Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning): - enligt norm, nivå och riktlinjer - över norm och riktlinjer Familjehemshandläggare Barn- o ungdomshandläggare Gäller t.ex. semester och utlandsresor Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare Upprätta avtal inom riktlinjer för familjehem SoL Familjehemshandläggare Beslut om egenavgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 8 kap. 1 2 st. SoL och SoF 6 kap. 2 Familjehemshandläggare Barn- o ungdomshandläggare Jämkning enligt av föräldrars ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 SoL 9 kap 4 SoL Kontaktperson/familj Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Barn- och ungdomshandläggare Sida 4 (32)

5 Beslut om externt bistånd i form av kontaktperson/-familj för barn och ungdom till ett belopp av högst ett basbelopp till ett belopp därutöver Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Beslut om förordnande och entledigande av: Kontaktperson Kontaktfamilj Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson enligt norm och riktlinjer till kontaktfamilj enligt norm och riktlinjer utöver norm och riktlinjer Kontaktpersonssamordnare Barn- och ungdomshandläggare Kontaktpersonssamordnare Familjehemshandläggare Familjehemshandläggare Förlängning av utredningstid 11 kap. 2 SoL Beslut om bistånd i form av öppna insatser för barn och unga Barn- och ungdomshandläggare Sida 5 (32)

6 Beslut om externt bistånd i form av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom 4 kap 1 SoL till ett belopp av högst ett basbelopp till ett belopp därutöver Beslut om bistånd till boendestöd Barn- och ungdomshandläggare Lagen om vård av unga, LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård 4 LVU Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6. LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 LVU Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU skall upphöra 9 3 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Sida 6 (32)

7 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden 11 1 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Gäller även semester och utlandsresa Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 2 och 3 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st. LVU 11 4 st. LVU Barn- och ungdomshandläggare Övervägande om vård med stöd av 2 LVU fortfarande behövs 13 1 och 2 st. LVU Prövning av om vård med stöd av 3 LVU skall upphöra 13 1 och 3 st. LVU Sida 7 (32)

8 Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 FB 13 LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren 14 2 st. 1. LVU när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på myndighetsutskottets beslut 14 2 st. 1. LVU Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 14 2st 2. LVU -i avvaktan på myndighetsutskottets beslut 14 2st 2. LVU Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 2 st1 och 2 fortfarande behövs 14 3 st LVU Övervägande om beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt fortfarande behövs 14 3 st LVU Sida 8 (32)

9 Beslut om att vården skall upphöra 21 LVU Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former 22 LVU Prövning av om beslut om förebyggande insats skall upphöra att gälla. 22 LVU Beslut om att förebyggande insats enligt 22 1 st LVU ska upphöra 22 3 st LVU Ansökan hos länsrätten om flyttningsförbud 24 LVU Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 LVU Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 2 st. LVU Sida 9 (32)

10 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 1 st LVU Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 LVU ska upphöra 30 2 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 31 LVU Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen 32 LVU Barn- och ungdomshandläggare Beslut att begära polishandräckning 43 1 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Sida 10 (32)

11 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 43 2 st LVU När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Faderskap Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 1 st. FB Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 2 kap. 1 FB IFO-Chef Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 FB Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 2 kap. 9 1 st. FB Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 2 st. och 6 2 st. FB Vårdnad, Boende och umgänge Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6 kap. 6, 15 a 3 st FB Kontaktpersonsamordnare Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Sida 11 (32)

12 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad boende och umgänge 6 kap. 6 2 st, 14 a 2 st FB Beslut att utse utredare i vårdnadsoch umgängesärenden 6 kap st. FB Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende- och umgängesmål 6 kap. 19 FB Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge 6 kap. 20 FB Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader 7 kap. 7 2 st FB Adoptioner Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 och 12 SoL Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 6 kap. 13 SoL Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta 6 kap. 14 SoL Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap 14 SoL Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Familjerättshandläggare Sida 12 (32)

13 Anmälan till överförmyndare Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 SoF Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap. 3 SoF Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen av underårigs egendom 5 kap. 3 SoF Barn- och ungdomshandläggare Barn- och ungdomshandläggare Barn- och ungdomshandläggare Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) Yttrande till åklagarmyndigheten 11 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den som är under 15 år 31 och 33 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) Barn- och ungdomshandläggare Barn- och ungdomshandläggare Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) Barn- och ungdomshandläggare Vuxna Utredning Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL Vuxenhandläggare Sida 13 (32)

14 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned 11 kap. 1 SoL Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 SoL Beslut om placering hos kvinnojouren MOA Beslut om att bevilja ersättning för personliga kostnader för vuxna vid placering Beslut om placeringar enligt 27 LVM Vuxenhandläggare Vård i familjehem och i hem för vård och boende Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård och boende eller i familjehem Beslut om att ingå avtal med vårdgivare Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård och boende eller i familjehem Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning): enligt norm och riktlinjer över norm och riktlinjer Vuxenhandläggare Familjehemshandläggare Sida 14 (32)

15 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare Beslut om egenavgift från den enskilde för missbruksvård i form av plats i hem för vård och boende 8 kap. 1 1 st. SoL och SoF 6 kap. 1 Beslut om egenavgift från den enskilde för missbruksvård i form av familjehem (vuxna) 8 kap. 1 1 st. SoL och SoF 6 kap. 1 Enskild som får sjukpenning och bereds vård i sådant familjehem eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika, ska betala för sitt uppehälle på begäran av den som svarar för vårdkostnaderna. 106 kap 13 SFB Begäran om att retroaktiv förmån/förmån som utbetalats till enskild som fått ekonomiskt bistånd enligt ska betalas ut till nämnden. 107 kap 5 SFB Kontaktperson/familj Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Beslut om externt bistånd i form av kontaktperson/-familj för vuxna till ett belopp av högst ett basbelopp Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Sida 15 (32) Avgift anges i SoF 6 kap 1

16 till ett belopp därutöver Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Beslut om förordnande och entledigande av: kontaktperson kontaktfamilj Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson enligt norm och riktlinjer till kontaktfamilj enligt norm och riktlinjer utöver norm och riktlinjer Kontaktpersons- Samordnare Vuxenhandläggare Kontaktpersonssamordnare Familjehemshandläggare Familjehemshandläggare Familjehemshandläggare Öppenvård Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för missbrukare Beslut om externt bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 SoL till ett belopp av högst ett basbelopp Vuxenhandläggare Sida 16 (32)

17 till ett belopp därutöver Beslut om bistånd till boendestöd Kontraktsvård 4 kap 1 SoL Vuxenhandläggare Lagen om vård av missbrukare, LVM Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård 7 LVM Beslut om att utredning inte skall inledas eller att påbörjad utredning skall läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 SoL 7 LVM Beslut om vilken tjänsteman som ska svara för kontakterna med missbrukaren och olika vårdgivare 8 LVM Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 9 LVM Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 11 LVM Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Sida 17 (32)

18 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM När utskottets beslut inte kan avvaktas: Ordförande eller ledamot som nämnden förordnat Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning LVM Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-hem eller sjukhus LVM Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för missbruksvård i form av plats vid hem för vård och boende eller i familjehem (vuxna) 8 kap. 1 SoL och 6 kap. 1 SoF Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 LVM Vuxenhandläggare Vuxenhandläggare Sida 18 (32)

19 Försörjningsstöd Beslut i ärenden om försörjningsstöd -enlig norm utöver norm med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 4 kap. 4 SoL med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap. 5 SoL Ekonomihandlägg are Se kommunens riktlinjer för försörjningsstöd Bistånd till hyresskuld upp till 25 % av basbeloppet Över 25 % av basbeloppet 4 kap 2 SoL Beslut om bistånd till dator 4 kap 1 SoL Rehabanställning Återkrav Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare ets protokoll , 62 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap. 1 och 9 kap. 2 SoL Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 SoL 9 kap. 2, 2 st. SoL Sida 19 (32)

20 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 1 9 kap. 3 SoL Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 och 8 kap. 1 SoL 9 kap. 3 SoL Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1, 9 kap. 1 och 9 kap. 2 9 kap. 4 SoL Bostad Beslut om andrahandskontrakt 4 kap 1 SoL Tecknande av hyresavtal Beslut om el-abonnemang samt avtalstecknande 4 kap 1 SoL Hyresgaranti 4 kap 2 SoL Dödsbon Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 4 kap.1 och 2 SoL Ekonomihandläggare Vuxenhandläggare Ekonomihandlägg are Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Sida 20 (32)

21 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a ÄB Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 begravningslagen Anmälan till överförmyndare Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 SoF Äldreomsorg Beslut om bistånd i form av hemtjänst Beslut om bistånd i form av särskild boendeform Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked 2 kap. 3 SoL Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet Beslut om bistånd i form av ledsagarservice Beslut om bistånd i form av kontaktperson Vuxenhandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Sida 21 (32)

22 Beslut om avgift 8 kap. 2 SoL Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende 8 kap. 2 SoL Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 9 kap 4 SoL Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare VO-chef Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap. 3 SoF Vuxenhandläggare Funktionshindrade Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering för funktionshindrade Beslut om bistånd i form av boendestöd för funktionshindrade Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för missbrukare samt öppna insatser för barn och unga Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 16 kap. 1 SoL et Avser även ärenden enligt LVU och LVM. Sida 22 (32)

23 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 16 kap. 1 SoL et Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS. Biträde av personlig assistent 7 och 9 2. LSS Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 7 och 9 2. LSS Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7 och 9 2. LSS Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS Beslut om ledsagarservice 7 och 9 3. LSS Beslut om kontaktperson 7 och 9 4. LSS Beslut om avlösarservice i hemmet 7 och 9 5. LSS Beslut om korttids vistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6. LSS Enhetschef personlig assistans Enhetschef personlig assistans Enhetschef personlig assistans Vård- och omsorgschef Vård- och omsorgschef Vård- och omsorgschef Sida 23 (32)

24 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7. LSS Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 7 och 9 8. LSS Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar inom kommunens boenden inom boenden som drivs av annan 7 och 9 8. LSS Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. inom kommunens boenden inom boenden som drivs av annan 7 och 9 9. LSS Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig inom kommunens verksamheter Personkrets 1 och 2. inom verksamhet som drivs av annan 7 och LSS Beslut om att ingå avtal Sida 24 (32)

25 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st. LSS Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS st. LSS Beslut om att ingå avtal med vårdgivare 17 a LSS Detta ansvarar lanstinget för om det inte avser insatser enligt 9 1 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSS-förordningen, 6 kap. 2 SoF Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till försäkringskassa 15 LSS Anmälan till överförmyndare Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 SoF Biståndhandläggare Sida 25 (32)

26 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap. 3 SoF Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man LSS Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs LSS Bostadsanpassningsbidrag Beslut om bostadsanpassningsbidrag Lagen om bostadsanpassningsbidrag upp till ett prisbasbelopp över ett prisbasbelopp Färdtjänst Beslut om Färdtjänst Lag om Färdtjänst Beslut om Riksfärdtjänst Lag om Riksfärdtjänst Bostadsanpassningshandläggare Biträdande bostadsanpassningshandläggare Färdtjänstshandläggare Färdtjänstshandläggare Tjänsten tillhandahålls av Västra Mälardalens Kommunalförbund Sida 26 (32)

27 Överklagningar, yttranden och anmälningar Beslut om anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO, av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning (Lex Maria) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369) Yttrande till tillsynsmyndighet enligt 7 kap 16 och 20 patientsäkerhetslagen Anmälan till IVO av allvarlig skada eller risk för skada på person (Lex Sarah) 14 kap 7 SoL 24 LSS Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap. 2 SoL Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 SoL MAS MAS Vård- och omsorgschef Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 p KL Delegaten i ursprungsbeslutet Ej ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Sida 27 (32)

28 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av myndighetsutskott. 10 kap 1-2 SoL, 6 kap 33 och 6 kap 34 3 KL Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av tjänsteman. 10 kap. 1-2 SoL, 6 kap. 36 KL Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden 27 LSS, 22 LSS, 6 kap. 33 KL, 6 kap 34 3 KL Ej ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Ej ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Ej ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FvL Omprövning av beslut 27 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st. FvL Delegaten i ursprungsbeslutet Avvisande av ombud 9 FvL Yttranden Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 1 st. BrB Barn och ungdoms-, Vuxeneller Socialpsykiatri- Sida 28 (32)

29 handläggare Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 31 kap. 2 1 st. BrB Vuxenhandläggare Anmälan om behov av offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 Lagen om offentligt biträde och 7 förordningen om offentligt biträde Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Barn och ungdoms-, Vuxenhandläggare Barn och ungdoms-, Vuxenhandläggare Familjerättshandläggare Vuxenhandläggare Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande 3 2 st. passförordningen Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 ÄB Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 11 kap st. FB Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 och 5 kap. 2 körkortsförordningen Familjerättshandläggare Barn och ungdomshandläggare Familjerättshandläggare Upplysningar i vapenärenden Vuxenhandläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till Sida 29 (32)

30 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 SoL Anmälan till IVO om missförhållanden i kommunens egen verksamhet 14 kap. 7 SoL Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap. 5 SoL det (JO 1983/84 s. 188 f.). I första hand bör nämnden avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse. Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.) 12 kap. 10 SoL och 10 kap 2 OSL Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap. 10 SoL Alkohollagen Beslut i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd 8 kap. 2 alkohollagen Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 8 kap. 2 alkohollagen Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 8 kap. 2 alkohollagen Sida 30 (32)

31 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om att få fortsätta rörelsen 9 kap. 12 alkohollagen Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 9 kap. 18 alkohollagen Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning 9 kap. 17 alkohollagen Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle 3 kap st. alkohollagen Beslut att meddela erinran 9 kap 17 AL Beslut rörande återkallelse av serveringstillstånd på grund av ägarskifte, att verksamheten upphör eller på egen begäran 9 kap 18 1 p AL Automatspel Yttranden angående värdeautomatspel 44 lotterilagen Offentlighets- och sekretesslag Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap. 14 TF, 6 kap. 2 OSL, 10 kap. 14 första stycket och 12 kap. 2 andra stycket OSL, 10 kap. 4 första stycket och 10 kap. 13 första stycket OSL 12 kap 2 Alkohol- och tillståndshandläggare Vård- och omsorgschef Beslut att lämna ut uppgifter ur Vård- och Sida 31 (32)

32 personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap. 6 SoL omsorgschef Sida 32 (32)

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 ionsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37 Reviderad

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING OCKELBO KOMMUN SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING SN 8/03 (Ersätter ON 92/00 :\Users\koi371\AppData ocal\microsoft\windows emporary Internet iles\content.outlook\u4 Y9QYV\SN DELORDN 003.DOC Allmänt om delegering

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Delegationsordning Social- och äldrenämnden

Delegationsordning Social- och äldrenämnden Delegationsordning Social- och äldrenämnden Antagen av social- och äldrenämnden den 18 maj 2010 Ärende dnr SÄN 2008/25 1. Bestämmelser kring delegering För delegering av ärenden inom nämnder i Nacka kommun

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20) FÖRFATTNNGSSAMLNG 1 (20) C. 5.1 VAREELEGATONER NOM SOCALFÖRVALTNNGEN A Ärende Lagrum/motsv Vidaredelegation ORGANSATONS- OCH AMNSTRATONSÄRENEN A 1 Utse beslutsattestanter A 2 Utse utanordnare (behörighetskontroll)

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013)

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) Delegeringsordning Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16.

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16. 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen Socialtjänstförordningen Lagen om allmän försäkring, m m 3 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 3 Beslut om bistånd för livsföring i övrigt 4 3 Lagen om vård av unga

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning socialförvaltningen

Delegationsordning socialförvaltningen 1(24) Delegationsordning socialförvaltningen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen, Vetlanda kommun Giltig från och med: 2015-07-01 Dokumentansvarig: Förvaltningschef,

Läs mer

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent 2013:11 DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN Senaste ändring antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2013-05-21 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01 fro m 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Delegationsförbud enligt 10 kap 5 SoL 1 1. Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till arbetsutskott men inte till tjänsteman 2. Beslutanderätt enligt lag

Läs mer

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde OMS: SOCADM: GE: Delegationsordning Version 1 Sida Nr. 1 19 Omsorgsförvaltningen Framtagen av: Utv ledare Eva Holmqvist Kanslisekr L-M Stedt Godkänd

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 2015-09-29 Dokumentansvarig

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef Beslutad Sn 2012-08-23 Uppdaterad Sn 2012-11-22 Uppdaterad Sn 2013-08-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN - delegation

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2011-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun År 2015 Delegationsförteckning, reviderad 2015-02-25, antagen av socialnämnden 2015-02-25 21. DELEGATIONSFÖRTECKNING 1 Delegationsordning för Principer

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av sn 50/06 Komplettering av sn 93/06, 69/07 Individ och familjeomsorgen 1 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 1.1 Försörjningsstöd

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Utredningssekreterare Senast reviderad 2014-10-21 Fastställd Socialnämnden [2014-10-21 SN 266] Diarienummer 2014/171 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt

Delegering av socialnämndens beslutanderätt Styrdokument 1 (3) 2015-02-02 SN 2015.0008 Ansvarig organisationsenhet: Socialkansliet Fastställd av Socialnämnden 14/2015 Ersätter Delegeringsordning 2007-12-19, reviderad 2013-12-01 Delegering av socialnämndens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för socialnämnden

DELEGATIONSORDNING. för socialnämnden DELEGATIONSORDNING för socialnämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela socialnämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom socialnämndens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING 2013 Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 Innehållsförteckning Förteckning över använda lagförkortningar... 3 POLITISK NIVÅ Socialnämnd - Beslut som enligt lagstiftning

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegeringsordning 2013-07-01

Delegeringsordning 2013-07-01 Delegeringsordning 2013-07-01 Socialnämndens verksamheter Dnr 002-162-13 Sn BESLUTSFATTARE FÖR ÄRENDEN SOM RÖR PERSONAL OCH LÖP- ANDE DRIFT INOM SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER Personalärenden Tillsvidareanställningar

Läs mer

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1 Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm Socialtjänstlagen mm 1. Beslut i ärenden om försörjningsstöd a) enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 1 SoL En individuell bedömning

Läs mer

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 Delegation 2015-06-17 Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 SOCIALKONTORET VERKSAMHETSSTÖD 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

Delegeringsordning Socialnämnden (SN 83/2015)

Delegeringsordning Socialnämnden (SN 83/2015) Delegeringsordning Socialnämnden 2015-05-26 (SN 83/2015) Älmhults kommun Revid. SN 2016-03-30 32, 2016-06-22 87 6 kap. 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att med de förbehåll som anges

Läs mer

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 Delegationsordning för Socialnämnden Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 2/34 Innehållsförteckning Inledning... 4 Allmänt... 4 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling antagen av socialnämnden 2015-03-05 25 1 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar socialnämnden åt utskott, ledamot eller åt tjänsteman hos

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden VK300S v1.0 040416, Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden, 2015 Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Individnämnden

DELEGATIONSORDNING Individnämnden DELEGAIONSORDNING Individnämnden Antagen av Individnämnden 2015-03-18, 49, gällande fr o m 2015-04-01 2 Allmänt om delegation Delegering enligt kommunallagen innebär att individnämnden överför självständig

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE 1. Beslut om bistånd för försörjning SoL 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g - 6b enligt riksnorm och belopp enl vägledanden

Läs mer

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Typ Beslutat av Fastställelsedatum Ansvarig Revideras 2013 Styrdokument 2012-05-24 Senast reviderad 2013-06-27 Omsorgschef Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Delegationsföreskrifter

Läs mer

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 februari 2017, kl. 13:30 Plats

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 februari 2017, kl. 13:30 Plats KALLELSE Datum 2017-02-28 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 februari 2017, kl. 13:30 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden 1(25) Fastställd av Socialnämnden 05 04 05, 93 Reviderad av Socialnämnden 07-06-27 189, 10-02-23, 67, 10-04-27, 173, 10-12-14, 449, 11-10-26 348, 12-06-26 203, 2013-02-26 69, 2013-08-27 251, 2015-03-26

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun Beslutad av Datum Giltighetstid Socialnämnden SN 2015-03-31 47 Tillsvidare Ansvar för omprövning Gäller för Dnr SN 2015/41 Socialnämnden Angivna delegater Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Dokumentansvarig Lars Ask Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden Dokumentinformation Inlagd i ny mall 2016-05-27, inga ändring

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN ENKÖPINGS KOMMUNS SOCIALNÄMND Reviderad SN 2014-10-20, paragraf 124, 125 Reviderad SN 2014-09-08, paragraf 111 Reviderad SN 2016-03-14 DELEGATIONSFÖRTECKNING Fastställd SN 2010-10-25, 89 Reviderad SN 2014-05-05,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Delegeringsordning för socialnämnden

SOCIALNÄMNDEN. Delegeringsordning för socialnämnden SOCIALNÄMNDEN Delegeringsordning för socialnämnden 2(30) 1. Förkortningar 4 2. Delegeringsförbud 4 3. Delegering till ordföranden 5 4. Förvaltningsgemensamma ärenden 5 4.1. Socialchefens vidaredelegering

Läs mer

Bilaga 2 till SÄN protokoll 2011-12-13, 182 DELEGATIONSORDNING SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN. Antagen 2011-12-13 SÄN 2011/309

Bilaga 2 till SÄN protokoll 2011-12-13, 182 DELEGATIONSORDNING SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN. Antagen 2011-12-13 SÄN 2011/309 Bilaga 2 till SÄN protokoll 2011-12-13, 182 DELEGATIONSORDNING SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN Antagen 2011-12-13 SÄN 2011/309 Innehållsförteckning 1 Förkortningar... 4 1.1 Lagar... 4 1.2 Övriga... 5 2 Allmänt

Läs mer

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011, Sn 2012-01-12

Socialnämndens delegationsordning 2011, Sn 2012-01-12 Socialnämndens delegationsordning 2011, Sn 2012-01-12 Ärendetyp Lagrum Beslutsfattare Kommentar 1 Beslut som enligt 10 kap 4 kan Utskott som be- Ett arbetsutskott skall bestå delegeras till UTSKOTT men

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning D. nr 2014-000283 Socialnämndens delegationsordning 2015-01-02 Tidigare version se dnr 2010-000274 Innehållsförteckning 1. Bestämmelser och generella riktlinjer vid utövande av delegeringsuppdrag... 4

Läs mer

Ändringar i socialnämndens delegationsordning, Lista F: Individ- och familjeomsorg och Lista C: Allmänna ärenden och rättsfrågor

Ändringar i socialnämndens delegationsordning, Lista F: Individ- och familjeomsorg och Lista C: Allmänna ärenden och rättsfrågor TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/5083.909 1 (3) HANDLÄGGARE Håkansson, Martin 08-535 378 42 martin.hakansson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i socialnämndens delegationsordning, Lista F: Individ-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) C 5 DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN INLEDNING Socialnämndens beslutanderätt Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, stöd

Läs mer

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och

Läs mer

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden [Skriv text] Delegationsordning för socialnämnden INNEHÅLL Förkortningar... 2 Lagar... 2 Övriga... 2 Allmänt om att fatta beslut på delegation... 3 Bestämmelser kring delegation... 3 Vidaredelegation...

Läs mer

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB)

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB) SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSFÖRTECKNING Fastställd av socialnämnden 2012-03-28 rev. 120515, 120901, 121015, 130327 131127, 131223, 140114, 140407, 141006 Individ- och familjeomsorg avsnitt 1-7 150225 Avsnitt

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden

Delegeringsordning för humanistiska nämnden Delegeringsordning för humanistiska nämnden Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorgen Reviderad av: 2015-10-06, 74. Dnr HN 2015/8 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

1. Val av arbetsutskott 2. Socialnämndens delegationsordning ALLM 1 3. Intern kontroll 2015 ALLM 2. 2. Kostverksamhet vid Stångenäshemmet VOO 2

1. Val av arbetsutskott 2. Socialnämndens delegationsordning ALLM 1 3. Intern kontroll 2015 ALLM 2. 2. Kostverksamhet vid Stångenäshemmet VOO 2 Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 21 januari 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. BILAGA Öppet sammanträde,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 15:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 15:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 15:1 Fn 5/2015, FN 8/2016, FN 55/2016 Dnr Fn 2014/109 Delegeringsregler för familjenämnden Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut För att den löpande

Läs mer

DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700. omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015

DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700. omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015 DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700 omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015 Med tillämpning av 6 kap. 36 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Socialnämnden Dnr so 011/10 00 Verksamhetsutvecklare Britt Kronberg 014-0- 1 (4) SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER Senast

Läs mer

Nr Ärende Författning Delegat Anmärkning 1 FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. 2a kap 9 SkolL. 2a kap 7 SkolL. I annat fall än 2a kap 6 2 st SkolL

Nr Ärende Författning Delegat Anmärkning 1 FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. 2a kap 9 SkolL. 2a kap 7 SkolL. I annat fall än 2a kap 6 2 st SkolL 1 (28) 1 FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 1.1.1 Beslut angående plats i förskoleverksamhet eller fritidshem för barn med behov av särskilt stöd 2a kap 9 Fac Gac 1.1.2 Beslut om avslag på ansökan om förskole- och

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m.

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Socialförvaltningen Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Reviderad av socialnämnden 2015-04-23, 57 2 Innehåll

Läs mer