Heby kommuns författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heby kommuns författningssamling"

Transkript

1 Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014 om följande delegationsordning. ALLMÄNT OM DELEGATION Vad är delegationsbeslut? Denna delegationsordning beskriver vem som får fatta beslut i sociala nämndens ställe. Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder helt och hållet i nämndens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Överklagande av beslut sker på samma sätt oavsett om delegaten eller nämnden fattat beslutet. Utöver detta finns verkställighetsbeslut eller verkställighet. Dessa är inte beslut egentligen och kan inte överklagas. Varför ska vi ha delegationsbeslut? Möjligheterna för fullmäktige och nämnder att delegera beslutanderätten har två syften: att avlasta fullmäktige och nämnder rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelse och principiella ärenden att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Regler för delegation Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i tillämpliga delar i 6 kap kommunallagen (1991:900) och i speciallagstiftning: 1 Sn 164/2014. Beslutet ersätter Heby FS 2014:25 1

2 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. Registrering av beslut Det gäller samma regler för registrering av allmänna handlingar för delegationsbeslut som för nämndsbeslut. Det innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Varje beslut skall innehålla uppgift om: vem som beslutat när beslutet fattas vilket beslut som fattas och vad beslutet avser. Anmälan Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till sociala nämnden. Återrapporteringens syfte är information, kontroll och registrering. Nämnden bestämmer själv tidpunkt för återrapportering. SOCIALA NÄMNDENS DELEGATION Inom sociala nämndens ansvarsområde gäller nedanstående allmänna regler för beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning. 2

3 Registrering Delegater noterar sitt beslut på den handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling skall en sådan upprättas där beslutet noteras. Av noteringen skall framgå vad som beslutats, när beslutet gjordes och vem som fattade beslutet. Registrering har i regel betydelse för besvärstiden. Besvärstiden över delegationsbeslut räknas från det datum på protokollet från sammanträde, där delegationsbeslutet återrapporteras, tillkännagivs på kommunens anslagstavla. Såvida inte beslutet tidigare delgivits och bevis finns att sökanden mottagit beslutet. Då det gäller formerna för återrapportering är friheten stor. Av nämndens protokoll behöver inte framgå vad de beslut som återrapporteras avser. Det räcker att dessa tas in som bilaga till protokollet. Däremot skall man i bilagan kunna identifiera varje enskilt ärende. Registrering i nämndens delegationslista Vid nämndens sammanträde redovisas delegationsbesluten. Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll. Av paragrafen skall framgå vilka beslut som anmälts. En lista på alla delegationsbeslut tas ut inför varje sammanträde och finns med vid sammanträdestillfället. Allmänt Kommunchefen äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman, vid ordinarie delegats frånvaro eller jäv. I de fall som det anges att ett beslut skall fattas i samråd eller efter samråd menas följande. I samråd innebär en skyldighet för delegat att först inhämta angiven befattningshavares samtycke. Blir delegaten och befattningshavaren inte ense om beslutet, skall ärendet hänskjutas till sociala nämnden. Efter samråd innebär en skyldighet för delegaten att innan beslut samråda med angiven befattningshavare. Vid sociala nämndens ordförandes bortovaro inträder sociala nämndens vice ordförande in som delegat och vid bådas frånvaro inträder 2:e vice ordförande. Denna delegationsordning träder i kraft den 10 september Karl-Arne Larsson s ordförande Gunnel Pettersson Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 3

4 Lagar och förkortningar Alkohollagen Begravningslagen FB Föräldrabalken FvL Förvaltningslagen Förordning om offentligt biträde Hemvärnsförordningen Jordabalken KL Kommunallagen Körkortsförordningen Lagen om allmänna barnbidrag Lagen om offentligt biträde Lag om särskild personutredning i brottsmål mm Lag om kriminalvård i anstalt LUL Lagen om unga lagöverträdare LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag om särskild personutredning i brottsmål mm Lotterilagen OSL Offentlighets- och sekretesslag Skadeståndslagen Smittskyddslagen SoF Socialtjänstförordningen SoL Socialtjänstlagen Studiestödsförordningen TF Tryckfrihetsförordningen ÄB Äktenskapsbalken IVO JO SKL Inspektionen för vård och omsorg Justitieombudsmannen Sveriges kommuner och landsting 4

5 Delegationsordning för Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 1 BRÅDSKANDE BESLUT 1.1 Brådskande beslut där sociala nämndens avgörande inte kan avvaktas 2 EKONOMISK FÖRVALT- NING 2.1 Utdelning ur Stiftelsen Heby kommuns hjälpfond 2.3 Beslut om avbetalningsplan: KL 6:36 Ordförande Anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. Anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. - upp till ett basbelopp - över ett basbelopp 2.4 Avskrivning av fordringar: - upp till ett basbelopp - över ett basbelopp 2.5 Bemyndigande att vara sociala nämndens firmatecknare/underteckna handlingar för sociala nämndens räkning. Förvaltningschef i samråd med ekonomichef Förvaltningschef i samråd med ekonomichef Förvaltningschef 5

6 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 3 UPPHANDLING 3.1 Upphandling av varor för över fem basbelopp men högst Budgetansvarig i samråd med upphandlingsansvarig 3.2 Upphandling av tjänster för över sex basbelopp men högst Upphandling av byggentreprenader för över fem basbelopp men högst Tilldelningsbeslut (Beslut om vilket anbud som skall antas efter utvärdering av anbud i enlighet med Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) 3.5 Undertecknande av fullmakt vid samordnade upphandlingar samt besluta om avrop från upphandlade ramavtal av inköpscentral 4 ALLMÄNNA HANDLINGAR 4.1 Beslut om utlämnande av allmän handling, TF 2:14 och OSL KL 6 kap 37 6 kap 2,3 OSL Budgetansvarig i samråd med upphandlingsansvarig Budgetansvarig i samråd med uppupphandlingsansvarig Upphandlingsansvarig Upphandlingsansvarig Den som förvarar handlingen Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård (oftast socialsekreterare) om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 6

7 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 4.2 Beslut om utlämning av allmän handling, då fråga hänskjutits till myndighet. Förvaltningschef Jfr 6 kap 3 OSL Om handläggaren beslutar att inte lämna ut handlingen ska detta, om den sökande så önskar, utredas och beslutas med ett överklagbart beslut av nämndens 4.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 5 YTTRANDEN TILL TILLSYNSMYNDIGHET 5.1 Yttranden till inspektionen för vård och omsorg (IVO), justitieombudsmannen (JO), länsstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet. 6 ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET mm 6.1 Ansvarig för att ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden (Lex Sarah) 6.2 Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet ordförande. 12 kap 6 SoL 13 kap 5 SoL 10 kap 2 SoL 14 kap 2 SoL Verksamhetschef 13 kap 5 SoL 7

8 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument INDIVID OCH FAMILJE- OMSORG 7 FÖRSÖRJNINGSSTÖD/ EKONOMISKT BISTÅND 7.1 UTREDNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL Beslut om att inledd utredning inte ska föranleda åtgärd/läggas 11 kap 1 SoL ner 7.2 BISTÅND ENLIGT SOCI- ALTJÄNSTLAGEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD Beslut om försörjningsstöd enligt riksnorm och till skäliga kostnader utöver riksnormen enligt kommunens riktlinjer. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. - upp till 25 % av basbeloppet 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare Observera bilagor till riktlinjerna: - Högsta godtagbara boendekostnad - Hemutrustning - Spädbarnsutrustning - upp till 50 % av basbeloppet - upp till 100 % av basbeloppet - över 100 % av basbeloppet Beslut om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter 4 a kap 1 och 2 SoL Se Socialstyrelsens meddelande blad Nr 3/2014 8

9 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om ekonomiskt bistånd i 4 kap 1 SoL avvaktan på utredning med: - upp till 25 % av basbeloppet - upp till 50 % av basbeloppet 1:e socialsekreterare - upp till 100 % av basbeloppet - över 100 % av basbeloppet Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskulder upp till fyra månader om: - normunderskott förelegat - normunderskott ej förelegat 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare Om hyresskulden avser mer än fyra månader hänvisas till delegation enligt punkt Beslut i ärenden om försörjningsstöd med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd Beslut med vägrande eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap 4 SoL 4 kap 5 SoL 9

10 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap. 2 SoL enligt 4 kap 2 SoL med: - upp till 25 % av basbeloppet - upp till 50 % av basbeloppet - över 50 % av basbeloppet Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel Beslut om polisanmälan av misstänkt bidragsbrott 1:e socialsekreterare 4 kap. 1 SoL 1: e socialsekreterare SoL 12 kap 10 6 Bidragsbrottslagen ÅTERKRAV AV EKONOMISKT BISTÅND Beslut enligt 9 kap 1 SoL om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Beslut enligt 9 kap 2 SoL om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Beslut enligt 9 kap 2 2 st SoL om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 SoL 9 kap. 1 SoL När någon fått bistånd på felaktig grund. 9 kap 2 SoL Förskott på förmån, arbetskonflikt, hinder att förfoga 9 kap. 2 2 st SoL över tillgångar. Observera att återkrav endast får ske om biståndet getts under villkor 10

11 om återbetalning. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut enligt 9 kap 3 SoL om 9 kap. 1 och 3 att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 SoL och 9 kap 2 SoL SoL Beslut enligt 9 kap 4 SoL om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 SoL och 9 kap 2 SoL med: 9 kap. 4 SoL - belopp upp till 50 % av basbeloppet - belopp över 50 % av basbeloppet SOCIAL PRAKTIK Beslut om bistånd i form av social praktik/sysselsättning Beslut om att avbryta insatsen social praktik/sysselsättning 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 11

12 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument BOENDE VIA SOCIALTJÄNSTEN Beslut om bistånd till akut/tillfälligt boende med: 4 kap 1 SoL Enligt riktlinjer - upp till 50 % av basbeloppet per månad i max fyra månader - upp till 100 % av basbeloppet i max fyra månader - kostnad som överstiger ett basbelopp per månad eller under en tid som varar längre än fyra månader Beslut om att avbryta insatsen bistånd till akut/tillfälligt boende Beslut om boende som bistånd i form av bostadssocialt kontrakt Tecknande av hyresavtal med klient (jourlägenhet, träningslägenhet, bostadssocialt kontrakt) Tecknande av hyresavtal med fastighetsägare DROGTEST Beslut om bistånd i form av drogtest 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 12 kap 2 Jordabalken 1:e socialsekreterare 4 kap 1 SoL 12

13 Beslut om att avbryta insatsen 4 kap 1 SoL drogtest Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 7.3 ÖVERKLAGANDEN Prövning av att överklagande 24 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet skett i rätt tid och avvisning av överklagande som inkommit för sent Beslut huruvida omprövning ska 27 FvL Delegat i ursprungs- ske och omprövning av beslut Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol Avgivande av yttrande till domstol i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat Yrkande om inhibition när förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av: - Delegat - beslutet 10 kap 2 SoL 10 kap 2 SoL 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL Delegat i ursprungsbeslutet Delegat i ursprungsbeslutet Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). (jfr RÅ 1994 ref 67). 13

14 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 7.4 YTTRANDEN, ANMÄL- NINGAR mm Lämna upplysningar och förslag på åtgärd till rätten, åklagaren eller kriminalvården Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter 7.5 GOD MAN/FÖRVALTARE Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att god man eller förvaltare bör förordnas för någon Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att någon inte längre bör ha förvaltare 6 lag om särskild personutredning i brottsmål mm. Ej ärenden av principiell karaktär eller större betydelse. Ej heller framställning till kommunfullmäktige. 5 kap 3 SoF 5 kap 3 SoF 8 MISSBRUK/ÖVRIGA VUXNA 8.1 UTREDNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL Beslut om att inledd utredning 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare inte ska föranleda åtgärd/läggas ner Beslut om att utredning ej ska 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 14

15 inledas Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE Beslut om begäran om överflytt 2 a kap 10 av ärende till annan kommun SoL Beslut att ta emot eller inte ta 2 a kap 10 emot ärende gällande placering SoL Beslut att ta emot eller inte ta 2 a kap 10 emot ärende gällande öppenvård Beslut om ansökan till IVO om överflyttning av ärende till annan kommun 8.2 BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN ÖPPENVÅRDSINSATSER Beslut om bistånd i form av interna öppenvårdsinsatser Beslut om bistånd i form av externa öppenvårdsinsatser med: SoL 2 a kap 11 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL - upp till 50 % av basbeloppet - upp till två basbelopp - över två basbelopp Beslut om att avbryta öppenvårdsinsatser (interna och externa) KONTAKTPER- SON/KONTAKTFAMILJ Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 1:e socialsekreterare 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 15

16 8.2.5 Beslut om att avbryta insatsen 4 kap 1 SoL kontaktperson/kontaktfamilj Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument SOCIAL PRAKTIK Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 SoL social praktik Beslut om att avbryta insatsen 4 kap 1 SoL social praktik HELDYGNSVÅRD (SoL) Beslut om placering på hem för vård eller boende, familjehemsplacering eller förlängning av tidigare beviljad placering när den totala placeringstiden är: 4 kap 1 SoL - upp till sex månader - över sex månader Beslut om placering på hem för vård eller boende, familjehemsplacering eller förlängning av tidigare beviljad placering i avvaktan på beslut vid nästa nämndsammanträde Beslut om eftervård efter genomförd behandling på hem för vård eller boende, familjehem Beslut om kostnaden för vård vid placering i konsulentstött familjehem eller i hem för vård eller boende: 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL - inom ramavtal 1:e socialsekreterare 16

17 - utanför ramavtal Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om att avbryta placering 4 kap 1 SoL på hem för vård eller boende, familjehemsplacering/eftervård Beslut om insatsen boende som bistånd (långsiktigt) när den totala placeringstiden uppgår till: 4 kap 1 SoL Med långsiktigt boende avses institutionsvistelse där det inte ingår - tolv månader behandling. - över tolv månader Beslut om att avbryta insatsen boende som bistånd (långsiktigt) KONTRAKTS- VÅRD/VÅRDVISTELSE Beslut att bevilja ansvarsförbindelse vid skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (sk kontraktsvård) eller vårdvistelse jml 3 kap 56 lag om kriminalvård i anstalt AVGIFTER OCH BISTÅND TILL DEN ENSKILDE FÖR KOSTNADER I SAMBAND MED VÅRD Beslut om att ta ut ersättning för uppehället av den som är institutionsplacerad/familjehems -placerad Beslut om att väcka talan hos förvaltningsrätten då den enskilde inte betalar ersättning 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 8 kap 1 SoL 9 kap 4 SoL 6 kap 1 SoF Avser egenavgift. 9 kap 3 SoL Talan ska väckas inom tre år från det att kommunens 17

18 för uppehället enligt 8 kap 1 kostnad uppkom. SoL Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om bistånd till kostnader i samband med vuxenutredning eller insatser med: 4 kap 1 SoL - upp till 10 % av basbeloppet Avser bistånd till den enskilde i samband med utredning/insats (t ex resekostnader). - upp till 25 % av basbeloppet 1: e socialsekreterare Delegationen avser kostnad per månad - över 25 % av basbeloppet BOENDE VIA SOCIALTJÄNSTEN Beslut om bistånd till akut/tillfälligt boende med: 4 kap 1 SoL Enligt riktlinjer. - upp till 50 % av basbeloppet per månad i max fyra månader - upp till 100 % av basbeloppet per månad i max fyra månader - en kostnad som överstiger ett basbelopp per månad eller under en tid som varar längre än fyra månader Beslut om att avbryta insatsen 4 kap 1 SoL bistånd till akut/tillfälligt boende Beslut om bistånd till boende i 4 kap 1 SoL Avser 18

19 jourlägenhet akut/tillfälligt boende. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om bistånd till boende i träningslägenhet Beslut om att avbryta insatsen bistånd till boende i jourlägenhet och träningslägenhet Beslut om boende som bistånd i form av bostadssocialt kontrakt Tecknande av hyresavtal med klient (jourlägenhet, träningslägenhet, bostadssocialt kontrakt) Tecknande av hyresavtal med fastighetsägare VÅLD I NÄRA RELATION Beslut om placering på skyddat boende i familjefridsärenden eller förlängning av tidigare beviljad placering när den totala placeringstiden är: 4 kap 1 SoL Övergångsboende, dvs ett boende i avvaktan på en långsiktlig lösning. 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 12 kap 2 Jordabalken 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare - upp till tre månader - över tre månader Beslut om att avbryta placering på skyddat boende Beslut om intern öppenvårdsbehandling av våldsutövare eller våldsutsatt 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 19

20 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om extern öppenvårdsbehandling av våldsutövare eller våldsutsatt med: 4 kap 1 SoL - upp till 50 % av basbeloppet - upp till två basbelopp - över två basbelopp Beslut om att avbryta intern eller 4 kap 1 SoL extern öppenvårdsbehandling av våldsutövare eller våldsutsatt LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) Beslut om att inleda utredning 7 LVM Beslut om att utredning inte ska 7 LVM inledas Beslut om att inledd utredning 7 LVM inte ska föranleda åtgärd/läggas ner Beslut enligt 7 LVM om att 7 LVM inledd utredning ska övergå i en utredning enligt 11 kap 1 SoL Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 9 LVM Beslut om att ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten 11 LVM Ej delegerbart enligt 6 kap 34 KL. 20

21 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om att återkalla ansökan om tvångsvård hos förvaltningsrätten 11 LVM Ej delegerbart enligt 6 kap 34 KL Beslut om omedelbart omhändertagande Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra Beslut om begäran av polishandräckning för att föra missbrukaren till läkarundersökning Beslut om begäran av polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande ÖVERKLAGANDEN Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som inkommit för sent Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslut 13 LVM Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande för sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde. 18 b LVM 45 1 p LVM 45 2 p LVM 24 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet 27 FvL Delegat i ursprungsbeslutet 21

22 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut att föra talan i ärenden 10 kap 2 eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Socialtjänstlagen Utseende av ombud att föra 10 kap 2 Social- nämndens talan i domstol Avgivande av yttrande till domstol i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat Yrkande om inhibition när förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av: - Delegat Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat beslut i brådskande fall. YTTRANDEN, ANMÄL- NINGAR mm Avge yttrande till transportstyrelsen i tjänstlagen 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL Delegat i ursprungsbeslutet Delegat i ursprungsbeslutet Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett 25 FvL Ordföranden sociala nämnden 3 kap 8 och 5 kap 2 körkorts- Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). 22

23 körkortsärende förordningen Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Lämna upplysningar och förslag på åtgärd till rätten, åklagaren eller kriminalvården Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter Yttrande till rätten när den som begått brottslig handling kan bli föremål för LVM-vård Yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning då den misstänkte beretts vård enligt LVM GOD MAN/FÖRVALTARE Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att någon inte längre bör ha förvaltare Yttranden i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 6 lag om särskild personutredning i brottsmål mm Ej ärenden av principiell karaktär eller större betybetydelse. Ej heller framställning till KF 31 kap 2 BrB 46 LVM 5 kap 3 SoF 5 kap 3 SoF 11 kap 16 2 st. FB 23

24 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 9 BARN OCH FAMILJ 9.1 UTREDNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 o 2 SoL Beslut om att utredning inte ska inledas Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd Beslut om förlängd utredningstid: Inom 14 dgr efter att anmälan kommit in. 1:e socialsekreterare 11 kap 1 a SoL 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 11kap 2 3 st SoL - mindre än 2 månader - mer än 2 månader Beslut om uppföljning av ett barns situation när utredning avslutats utan beslut om insats Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 11 kap 4 a SoL 1:e socialsekreterare Uppföljningen ska avslutas inom två månader från det att utredningen avslutats. 12 kap 10 SoL 24

25 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om bistånd till kostnader i samband med barnutredning eller insatser med: 4 kap 1 SoL - upp till 10 % av basbeloppet Avser bistånd till den enskilde i samband med utredning/insats (t ex resekostnader). - upp till 25 % av basbeloppet - över 25 % av basbeloppet 1: e socialsekreterare Delegationen avser kostnad per månad. 2 a kap 10 SoL 2 a kap 10 SoL 2 a kap 10 SoL 2 a kap 11 SoL 4 kap 1 Sol, FB 6 kap 13 a ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE Beslut om begäran om överflytt av ärende till annan kommun Beslut att ta emot eller inte ta emot ärende gällande placering Beslut att ta emot eller inte ta emot ärende gällande öppenvård Beslut om ansökan till IVO om överflyttning av ärende till annan kommun 9.2 BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Beslut om åtgärd till stöd för barnet mot en av vårdnadshavarnas vilja ÖPPENVÅRDSINSATSER Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 SoL 25

26 interna öppenvårdsinsatser Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 SoL externa öppenvårdsinsatser med: - upp till 50 % av basbeloppet - upp till två basbelopp - över två basbelopp Beslut om att avbryta öppenvårdsinsatser (interna och externa) BOENDE VIA SOCIALTJÄNSTEN Beslut om bistånd till boende i form av socialt kontrakt eller elevhem Tecknande av hyresavtal med klient (jourlägenhet, träningslägenhet, bostadssocialt kontrakt) Tecknande av hyresavtal med fastighetsägare 1:e socialsekreterare 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 12 kap 2 Jordabalken 1:e socialsekreterare 26

27 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om bistånd till 4 kap 1 SoL Enligt riktlinjer. akut/tillfälligt boende med: - upp till 50 % av basbeloppet per månad i max fyra månader - upp till 100 % av basbeloppet per månad i max fyra månader 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL Familjehemssekreterare - en kostnad som överstiger ett basbelopp per månad eller under en tid som varar längre än fyra månader Beslut om att avbryta insatsen bistånd till akut/tillfälligt boende KONTAKTPER- SON/KONTAKTFAMILJ Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj Beslut om arvode och omkostnadsersättning: - enligt SKL s rekommendationer - Utöver SKL s rekommendationer Familjehemssekreterare 1:e socialsekreterare 27

28 Beslut om avslag av bistånd till 4 kap 1 SoL kontaktperson/familj Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument HELDYGNSVÅRD (SoL) Beslut om placering eller omplacering i familjehem eller hem för vård eller boende: 4 kap 1 SoL - upp till fyra månader 1:e socialsekreterare - vid förlängning av beslut om placering längre än fyra månader Beslut om upphörande av placering i familjehem eller hem för vård eller boende Beslut om fortsatt familjehemsplacering mellan 18 och 20 års ålder, dock längst t o m 21- årsdagen Beslut om uppföljning av ett barns situation när en placering av ett barn i familjehem eller ett hem för vård eller boende har upphört Beslut om kostnaden för vård i konsulentstött familjehem eller hem för vård eller boende: - inom ramavtal 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 11 kap 4 b SoL 1:e socialsekreterare - utanför ramavtal Beslut om placering och medgivande om att ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans 4 kap 1 SoL 6 kap 6 SoL 28

29 föräldrar eller annan vårdnadshavare Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Överväganden var 6:e månad 6 kap 8 SoL om fortsatt vård Förbud eller begränsning att ta 5 kap 2 SoL emot andras underåriga barn ERSÄTTNING TILL FAMIL- JEHEM Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning): - enligt rekommendationer från SKL Familjehemssekreter are - utöver rekommendationer från SKL Ersättning till vårdnadshavare som tidigare varit familjehem Beslut om ersättning vid inkomstbortfall Tillfälliga kostnader för förberedelser för familjehemmet att motta ett barn för placering med: - upp till 25 % av basbeloppet - upp till 50 % av basbeloppet 6 kap 11 SoL Familjehemssekreter are 1:e socialsekreterare 29

30 - över 50 % av basbeloppet Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Övrig extra utrustning för barn i familjehem: - enligt riktlinjer och upp till 10 % av basbeloppet - utöver riktlinjer eller mer än 10 % av basbeloppet Ersättning för skador som barnet vållat i familjehemmet: - enligt riktlinjer och upp till 15 % av basbeloppet - utöver riktlinjer eller mer än 15 % av basbeloppet Kostnader i samband med vårdens upphörande med: - upp till 25 % av basbeloppet - upp till 50 % av basbeloppet 1:e socialsekreterare 1:e socialsekreterare 1:e socialsekreterare - över 50 % av basbeloppet Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 och får vård i ett annat hem än det egna 8 kap 1 SoL Familjehemssekreter are SKL cirkulär 08:81 30

31 Beslut om framställning till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag Lagen om allmänna barnbidrag 4 3 st Familjehemssekreter are Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiehjälp 2 kap 33 Studiestödsföror dningen Familjehemssekreter are 9.3 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVU Beslut om att återta ansökan om vård enligt LVU Beslut om omedelbart omhändertagande Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande Ansökan till Förvaltningsrätten om förlängd utredningstid 4 LVU 6 LVU Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde. 9 3 st LVU Ordförande i sociala nämnden 8 LVU 31

32 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om hur vården ska ordnas 11 LVU Om sociala och var den unga ska vistas under vårdtiden nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde Beslut om kostnaden: - vid dygnskostnader upp till 15 % av basbeloppet - vid dygnskostnader över 15 % av basbeloppet Beslut om den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 LVU Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde. 32

33 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut rörande den unges 11 4 st LVU T ex kortare personliga förhållande i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU vistelser utanför Familjehemmet el. HVB-hemmet Övervägande om beslut om vård 13 1 och 2 st enligt 2 LVU LVU Omprövning av vård enligt och 3 st LVU Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande LVU 14 2 st p 1 LVU Beslut för högst tre månader. 14 LVU Beslut för högst tre månader. Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde st LVU Övervägs var tredje månad. 33

34 av vistelseort enligt 14 2 st p 1 och 2 fortfarande behövs Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om att vården ska upphöra när vård inte längre behövs 21 1 st LVU Beslut om förebyggande insatser i form av kontakt med särskild utsedd kontaktperson samt behandling i öppna former Beslut om att förebyggande insatser enligt 22 1 st LVU ska upphöra Omprövning av beslut enligt 22 LVU var 6:e månad Beslut om ansökan till förvaltningsrätten om flyttningsbeslut Övervägande om flyttningsförbud var 3:e månad Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 22 1 o 2 st LVU 22 3st LVU 22 3 st LVU 24 LVU 26 1 st LVU 26 2 st LVU 27 LVU Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid 34

35 nästa nämndsammanträde Beslut om tillfälligt 30 1 st LVU flyttningsförbud ska upphöra Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om hur den unges 31 LVU 1:e socialsekreterare umgänge med förälder eller andra ska utövas vid flyttningsförbud Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 32 1 st LVU läkarundersökningen Beslut om begäran av biträde av polis för att bereda läkare tillträde eller föra den unge till läkarundersökning Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 43 LVU Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde. 43 LVU Om sociala nämndens beslut ej kan avvaktas så kan ordförande i sociala nämnden eller annan ledamot som ordföranden förordnat besluta. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästa nämndsam- 35

36 Beslut om framställan till domstol om behov av målsägandebiträde 3 Lagen om offentligt biträde manträde. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om att utse ombud för sociala nämnden i ärende eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL ÖVERKLAGANDEN Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som inkommit för sent Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslut Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol Avgivande av yttrande till domstol i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 24 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet 27 FvL Delegat i ursprungsbeslutet 10 kap 2 SoL 10 kap 2 SoL 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL Delegat i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). 36

37 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Yrkande om inhibition när förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av: 16 kap 3 SoL, 22 FvL, 29 FvL - Delegat Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat beslut i brådskande fall. 9.4 YTTRANDEN, ANMÄLNINGAR mm Avge yttrande till transportstyrelsen i körkortsärende Lämna upplysningar och förslag på åtgärd till rätten, åklagaren eller kriminalvården Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter. Delegat i ursprungsbeslutet Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett 25 FvL Ordföranden sociala nämnden 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsförordningen 6 lag om särskild personutredning i brottsmål mm. Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Ej ärenden av principiell karaktär eller större betydelse. Ej heller framställning till KF 37

38 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Yttrande till polis/åklagarmyndigheten GOD MAN/FÖRVALTARE Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att någon inte längre bör ha förvaltare Yttranden i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år. 11, 12 LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 5 kap 3 SoF 5 kap 3 SoF 11 kap 16 2 st. FB 38

39 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 9.5 FÖRÄLDRABALKEN Godkännande av faderskapsbekräftelse vid sammanboende föräldrar 1 kap 4 1 st FB Handläggare vid medborgarkontoret Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2007:4 Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas Beslut om att återuppta nedlagd utredning om fastställande av faderskap Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om någon 1 kap 2 FB. 2 kap 1 FB 2 kap 1 FB 2 kap 9 1 st FB 2 kap 9 1 st FB 39

40 annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut att väcka och föra talan i 3 kap 5 2 st mål om faderskap Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende och umgängesmål Lämnande av upplysningar inför intermistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och umgängesärenden Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon och 6 2 st FB 6 kap 6, 14 a, 15 a 2 st FB 6 kap 6, 14 a, 15 a 2 st FB Beslutet kan ej överklagas. 6 kp 19 FB 6 kap 20 FB 6 kap 19 2 st FB 7 kap 7 2 st FB 1:e socialsekreterare Enligt JO ska det klart framgå att det finns ett beslut om vem som ska göra utredningen samt vem som har fattat beslutet. 5 kap 3 SoF Beslut om anmälan till 5 kap 3 SoF 40

41 överförmyndarnämnden om att någon inte längre bör ha förvaltare Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Yttranden i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om förhållanden beträffande förvaltning av underårigs egendom 11 kap 16 2 st. FB Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Yttrande till passmyndighet vid 3 2 st utfärdande av pass utan passförordninge vårdnadshavarens medgivande n Yttrande beträffande äktenskapsdispens 9.6 ENSAMKOMMANDE BARN Beslut om placering vid anvisning Beslut om utrustningsbidrag vid utflytt från boendet till lägenhet med eget kontrakt med: 5 kap 3 SoF 15 kap 1 ÄB 4 kap 1 SoL 4 kap 2 SoL - upp till 25 % av basbeloppet - över 25 % av basbeloppet Beslut om fortsatt placering efter 18 år då den unge ej fått 4 kap 2 SoL 41

42 permanent uppehållstillstånd Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om fortsatt placering efter 4 kap 1 SoL 18 år då den unge har permanent uppehållstillstånd Beslut om ersättning för 4 kap 2 SoL feriepraktik upp till 25% av basbeloppet 10 ALKOHOLLAGEN 10.1 Helt eller delvis bifallsbeslut angående stadigvarande tillstånd 8 kap 2,4 alkohollagen 10.2 Avslagsbeslut angående 8 kap 2 stadigvarande tillstånd alkohollagen 10.3 Beslut om ändrat tillstånd 8 kap 2 alkohollagen 10.4 Beslut om tillfälligt tillstånd 8 kap 2 alkohollagen 10.5 Beslut om tillfällig 8 kap 6 provsmakning vid mässor och alkohollagen dylikt 10.6 Beslut om tillfällig provsmakning vid tillverkningsstället 10.7 Beslut om godkännande av lokalen vid tillfällig cateringservering 10.8 Beslut att avvisa ansökan, inleda och avsluta/avskriva ärenden 8 kap 7 alkohollagen 8 kap 4 alkohollagen 8 kap 2 samt 9 kap 2 alkohollagen Ny bestämmelse. Ny bestämmelse. Alkoholhandläggare Ny bestämmelse. Alkoholhandläggare 10.9 Beslut att meddela villkor Delegaten som fattat det ursprungliga beslutet Villkor meddelas i samband med beslut om tillstånd. 42

43 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Beslut om att godkänna nya bolagsmän m.m Medgivande till ombyggnad av serveringsställe Beslut i samband med anmälan att krydda sprit Beslut angående ansökan från konkursbo 8 kap 12 samt 9 kap 11 alkohollagen 9 kap 11 alkohollagen 8 kap 3 alkohollagen 9 kap 19 alkohollagen Beslut om förbud att sälja folköl 9 kap 19 alkohollagen Beslut om återkallelse av 9 kap 18 1 tillstånd i samband med alkohollagen ägarbyte, på parts begäran eller då verksamheten upphör Beslut om återkallelse av 9 kap stadigvarande tillstånd alkohollagen Beslut om att tilldela 9 kap 17 tillståndsinnehavaren varning alkohollagen Beslut om att tilldela 9 kap 17 tillståndsinnehavaren erinran alkohollagen Tillsyn av serveringsställen 9kap 2, 3, 8, 11, 13 och 14 alkohollagen Anmälan om brottsmisstanke eller överlämnande av utredning till polis- eller åklagarmyndighet 9 kap 8 alkohollagen, 6 FvL Om bolagsmän inte godkänns blir frågan om återkallelse av tillstånd aktuellt. Alkoholhandläggare Ny bestämmelse. Alkoholhandläggare Ansökan ska behandlas med förtur. Ny bestämmelse. Alkoholhandläggare Avge yttrande till annan 9 kap 8, 11, 13 Alkoholhandläggare 43

44 myndighet samt lämna och inhämta handlingar samt 14 alkohollagen, 6 FvL Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument Begäran om polisbiträde 9 kap 9 Alkoholhandläggare Beslut att avvisa överklagan som ej inkommit i rätt tid Yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i alkoholärenden Överklagan till förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen Beslut att ompröva uppenbart oriktiga beslut 11 ANORDNANDE AV VISSA AUTOMATSPEL 11.1 Yttrande angående värdeautomatspel och automatspel LOTTERILAGEN 11.2 Att pröva frågor om registrering av egentliga lotterier enligt 17 lotterilagen 12 ÖVRIGT alkohollagen 10 kap 1 alkohollagen samt 24 FvL 10 kap 1 alkohollagen Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet 27 FvL 44 lotterilagen 39 lotterilagen Handläggare Handläggs av personal på resultatenhet sporthallar 12.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 12.2 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 9 smittskyddslagen 6 kap 12 smittskyddslagen 44

45 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 12.3 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 begravningslagen 12.4 Beslut om att ersätta person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till och med kostnaden för självrisken med: 3 kap 2 skadeståndslagen Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet. - upp till ett basbelopp - över ett basbelopp 12.5 Beslut om polisanmälan om brott som hindrar sociala nämndens verksamhet Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 12 kap 10 SoL, 10 kap 2 OSL. 3 lagen om offentligt biträde och 7 förordning om offentligt biträde 12.7 Yttrande i vapenärende Hemvärnsförordningen 5 1:e socialsekreterare 45

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Beslutanderätt och delegation

Beslutanderätt och delegation 1 Beslutanderätt och delegation Utbildnings- och omsorgsnämnden Utbildnings- och omsorgsförvaltningen Ulrika Hjerpe Förvaltningschef ulrika.hjerpe@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-03-22

Läs mer

Delegations- och arbetsordning

Delegations- och arbetsordning SOCIALFÖRVALTNINGEN Ha Datum Diarienummer 2014-12-12 SCN-2015- Socialen Delegations- och arbetsordning Förslag till beslut Socialen föreslås besluta att i enlighet med förslag anta socialens delegations-

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21,

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Delegerad beslutanderätt Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Innehållsförteckning Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0028 Socialnämnden Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Socialnämndens delegeringsförteckning

Socialnämndens delegeringsförteckning Socialnämndens delegeringsförteckning Antagen i socialnämnden 2014-10-23 200 Reviderad 2014-12-18 238 (beslut om anmälan till IVO och mottagande av rapport i lex Sarah ärende) Reviderad 2015-01-02 6 (särskilt

Läs mer

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-06-10 Socialnämnden Tid 2014-06-10, Kl 19:00 Plats Xenter Utbildningsvägen 3 i Tumba, plan 2 sal nr 243 OBS LOKAL Ärenden Justering 1 Information om YAP (Youth

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling ISSN 2000-043X HebyFS 2010:08 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för sociala nämnden; Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010 om följande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18.

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 1 OMSORGS- och ARBETSMARKNADSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 2 INLEDNING

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling VÅRD-OCH OMSORGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:45 Infördes i författningssamlingen den 13 juli 2015 beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande delegationsordning. ALLMÄNT

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1 (100) 1. Allmänna ärenden... 9 2. Ekonomi, upphandling och stadsmiljö m m... 14 3. Personalärenden... 21 4. Förskoleverksamhet...

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (1) 2011-01-05 Tisdagen den 11 januari, 2011, kl 10.00 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2 Ärenden enligt följande förteckning

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2016-02-15 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse KALLELSE 2015-01-08 VFN 2015-01-08 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-08 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-01-08, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Karin Petersson,

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-09-30 Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 17:00 Plats: Hedebyskolans matsal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i klassrum

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 Delegation 2015-06-17 Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 SOCIALKONTORET VERKSAMHETSSTÖD 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-18 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer