Delegations- och verkställighetsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegations- och verkställighetsordning"

Transkript

1 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v

2 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation 3 Villkor för delegation och anmälan av beslut 3 Vidaredelegation 4 Övergång av delegationsrätt 4 Förkortningar: - Delegater 5 A Allmänna ärenden 6 B.1 Beslut enligt 10 kap 4 SoL som endast kan delegeras till utskott 7 B.2 Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 10 Individ och familjeomsorg : B.3 - Socialtjänstlagen, SoL 11 B.4 - Vård enligt LVU 15 B.5 - Vård av missbrukare enligt LVM 16 B.6 - Föräldrabalken, FB 17 B.7 Omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård: - Socialtjänstlagen, SoL 18 - Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 19 - Patientsäkerhetslagen 21 B.8 Offentlighets- och sekretesslag 21 B.9 Alkohollagen 21 B.10 Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Tobakslagen 27 Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 27 Delegationsgränser 28 24

3 3 (28) Om delegation i allmänhet Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 33). Genom sin delegations- och verkställighetsordning överför Vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Delegation och verkställighet Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Vård- och omsorgsnämnden och kan heller inte överklagas. Undantag från delegation Av 6 kap 34 KL följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Sådana föreskrifter är 10 kap 4-5 SoL. Villkor för delegation och anmälan av beslut Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av nämnden fattat beslut. Nämnden kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till nämnden att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. I vissa fall kan ett beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Vårdoch omsorgsnämnden. Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Vård- och omsorgsnämndens nästkommande sammanträde i enlighet med av förvaltningschefen fastställd rutin. Beslut som registreras i verksamhetssystem anmäls till nämnden via samlingslistor från systemet. Av anmälan ska följande framgå: beslutsfattare, beslutsdatum, hänvisning till den punkt i delegations- och verkställighetsordningen beslutet stöder sig på samt beslutets innehåll i korthet.

4 4 (28) Vidaredelegation Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i ärendet. Det innebär att förvaltningschefen i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Förvaltningschefens beslut att vidaredelegera ska anmälas till nämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till nämnden och till förvaltningschefen som delegerat beslutanderätten. Förvaltningschefens rätt att vidaredelegera ska framgå av delegations- och verkställighetsordningen. Övergång av delegationsrätt Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för delegat till närmast högre befattning.

5 5 (28) Förkortningar D V VON Delegation Verkställighet Vård- och omsorgsnämnden Delegater Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Enhetschef FC Förvaltningschef/socialchef äggare KC Kommunchef KSO Kommunstyrelsens ordförande MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska OC Områdeschef VONO Vård- och omsorgsnämndens ordförande VONOV Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande

6 6 (28) Ärende Lagrum Delegat D/V Anm ALLMÄNNA ÄRENDEN Organisation Nämndens övergripande organisation av verksamheterna Signering A.1 Tecknande av avtal för VON FC D Tecknande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget Ombud A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till nämnden Brådskande ärenden A.3 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Arkiv A.4 Beslut om gallring av nämndens handlingar A.5 Fastställande av dokumenthanteringsplan Överklagan och omprövning A.6 Yttrande över överklagat delegationsbeslut A.7 Omprövning av delegationsbeslut Representation och uppvaktningar FC OC FC 6 kap 36 KL VONO, Ers. VONOV FC FC Aktuell delegat Aktuell delegat kr OC/FC V kr KC V A kr KSO D Ekonomi Fördelning av tilldelade investeringsmedel KL 6:33 FC V V V D D D D D D Enligt fastställda regler

7 7 (28) Ärende Lagrum Delegat D/V Anm A.9 Tilldelning av attesträtt FC D A.10 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift Ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projektoch utvecklingsarbete m.m. Övrigt Fastställande av nämndsgemensamma administrativa rutiner, instruktioner och processer Fastställande av rutiner, instruktioner och processer inom respektive verksamhetsområde SoL 9 kap 4 FC D A.11 Utse PUL-ansvarig PuL 37 FC D A.12 Utse Medicinskt ansvarig sjuksköterska FC FC OC HSL 24 FC D V V V

8 8 (28) Nr Ärende Lagrum Delegat Anm B.1 BESLUT ENL 10 KAP 4 SOL SOM ENDAST KAN DELEGERAS TILL UTSKOTT 1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare 1.2 Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs 1.3 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 1.4 Återkallelse av medgivande att ta emot ett barn för adoption 1.5 Prövning när samtycke till fortsatt adoptionsförfarande ej kan ges 1.6 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 SoL 1.7 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU 1.8 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 1.9 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden 1.10 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden Övervägande om vård med stöd av 2 LVU fortfarande behövs 1.12 Prövning av om vård med stöd av 3 LVU ska upphöra 6 kap 6 SoL Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 6 kap 8 SoL Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt SoL fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar. 6 kap 6 SoL och 6 kap 12 SoL 6 kap 13 SoL 6 kap 14 SoL 9 kap 3 SoL 4 LVU 6 1 st LVU Se även 2.1 ang. möjlighet för ordföranden eller annan som nämnden förordnat att fatta sådant beslut st LVU Jfr. 2.2 och st LVU Jfr. 2.2 och och 2 st LVU Jfr och 3 st LVU

9 9 (28) Nr Ärende Lagrum Delegat Anm 1.13 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 2 st 1 och 2 fortfarande behövs 1.14 Beslut om vården ska upphöra 21 1 st LVU 14 3 st LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje månad är skyldig att överväga ett beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs. Jfr Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former 1.16 Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att gälla 1.17 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 1 st LVU ska upphöra 1.18 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 1.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 1.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 1.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 1.22 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 1.23 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 1.24 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVM Beslut om återtagande av ansökt vård enligt LVM 22 1 st LVU 22 3 st LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande behövs st LVU 24 LVU Jfr. 25 LVU 26 1 st LVU Jfr st LVU 27 1 st LVU Jfr LVU Jfr LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 11 LVM VONO Jfr. 2.6

10 10 (28) 1.25 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 1.26 Beslut om att omedelbart omhändertagande genast ska upphöra B.2 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s.k. kompletterande beslutanderätt) 2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år 2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden 2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 2.6 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 2.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Beträffande kompletterande beslutanderätt, se b LVM Beträffande kompletterande beslutanderätt, se och 2 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 11 1 och 3 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 11 2 och 3 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 27 2 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 43 1 LVU VONO, VONOV 43 2 LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 13 LVM VONO, VONOV samt ledamot och ers. i Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot. Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand.

11 11 (28) INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (Ang överklaganden, yttranden m.m. se avsnitt 10) B.3 Socialtjänstlagen m.m. 3.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd - enligt norm och riktlinjer 4 kap 1 SoL - med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd - med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 3.3 Hyresskulder mer än tre månader 4 kap 1 SoL En individuell bedömning ska alltid göras i biståndsärenden 4 kap 1 SoL och 4 kap 4 SoL 4 kap 1 SoL och 4 kap 5 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL alt. 4 kap 2 SoL 3.4 Skuldsanering 4 kap 1 SoL alt. 4 kap 2 SoL 3.5 Borgensåtagande, avser hyreskontrakt i andra hand - bifall 4 kap 1 SoL - avslag 4 kap 1 SoL 3.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 3.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL 3.8 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 SoL 3.9 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem 4 kap 1 SoL Avslag på bistånd till begravningskostnader ges med hänvisning till 4.1 SoL. I åtskilliga fall visar det sig att tillgångar tillfaller dödsboet t.ex. försäkring, återbetalning av skatt m.m. Begravningskostnader kan återkrävas endast om den beviljas med villkor om återbetalningsskyldighet enligt kap 1 och 9 kap 2 SoL 9 kap 2 2 st SoL Återkrav får endast ske om biståndet getts under villkor om återbetalning. 4 kap 1 SoL Jfr 1.1. Placeringar av barn och ungdom är så ingripande åtgärder oavsett om de ges med stöd av SoL eller LVU att de bör beslutas av utskott.

12 12 (28) 3.10 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, akuthem eller korttidsvistelse för barn och ungdom 3.11 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende 3.12 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende 4 kap 1 SoL Inte varaktig vård, högst fyra månader. 4 kap 1 SoL Jfr. 3.9 enligt delegationsgränser 4 kap 1 SoL / 3.13 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, i familjehem eller korttidsvistelse i kommunens regi beslut om köp av plats av annan vårdgivare Beslut om tillfällig placering i skyddat boende 3.14 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt norm och riktlinjer över norm och riktlinjer ersättning för förlorad arbetsförtjänst 3.15 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller i familjehem 3.16 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 3.19 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 3.20 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap 1 SoL Observera lagen om offentlig upphandling, men också kravet på individuell bedömning i biståndsärenden. 4 kap 1 SoL Inte varaktig vård, högst fyra månader. 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL Uppdraget ska regleras genom avtal med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från SKL. Observera lagen om offentlig upphandling

13 13 (28) 3.21 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj IFO/ ÄO/HO 3.22 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer utöver norm och riktlinjer 3.23 Beslut om familjestöd 4 kap 1 SoL 3.24 Beslut om bistånd i form av försöks-/jourlägenhet 3.25 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i kommunens regi Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 3.27 Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 3.28 Beslut om framställning till FK om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 3.29 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära folkpension och barntillägg 3.30 Underrättelse till FK om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem respektive återflyttat till boförälder 3.31 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 8 kap 1 2 st SoL och SoF 6 kap 2 8 kap 1 1 st SoL och SoF 6 kap st resp. 7 Lag om allmänt barnbidrag 1-3 kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension 2 förordningen om underhållsstöd jämfört med 11 lagen om underhållsstöd 3 kap 15 AFL Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt cirkulär från SKL. Se SKL:s cirkulär

14 14 (28) 3.32 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL som ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på förmån 3.33 Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 och 8 kap 1 SoL 3.34 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1, 9 kap 1 och 9 kap Beslut om att inleda utredning (vuxna) 3.36 Beslut om att utredning inte ska inledas (barn och vuxna) 3.37 Beslut om att inleda utredning (barn) 3.38 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd 3.39 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 3.40 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 3.41 Beslut i fråga om mottagande av ärende från nämnd i annan kommun Beslut om ansökan hos socialstyrelsen om överflyttning av ärende 3.42 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder Beslut om ansökan till tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 3.43 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 3.44 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov 17 kap 1 AFL, 9 kap 2 SoL 9 kap 3 1 st SoL 9 kap 4 SoL 11 kap 1 SoL 11 kap 1 SoL 11 kap 1 SoL Nämndens befogenheter och skyldigheter vid barnutredningar regleras i 11 kap 2 SoL 11 kap 1 SoL 11 kap 2 SoL 2a kap 10 SoL Avser även ärenden enligt LVU och LVM 2a kap 10 SoL 2a kap 10 SoL 6 kap 11 SoL Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya vårdnadshavarna. 5 kap 3 SoF 5 kap 3 SoF

15 15 (28) av god man/förvaltare inte längre föreligger 3.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. förvaltningen av underårigs egendom 3.46 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig 5 kap 3 SoF Avser all slags egendom och inkomster inklusive tilläggspension 5 kap 2 SoF 3.49 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt bidrag) 3.50 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande 3.51 Beslut om introduktionsersättning 1 3, 17 och 18 Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) 10 Lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:971) 1 Lag om introduktionsersättnin g för flyktingar och vissa andra utlänningar (SFS 1992:1068) Kontakt ska tas med Migrationsverket innan ersättning betalas ut. Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 SoL är inte aktuellt. B.4 Vård enligt LVU Se även avsnitt 1 och Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 4.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU ska upphöra 4.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU 4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets beslut 4.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller 8 LVU 9 3 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 11 4 st LVU T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet för vård och boende st 1 LVU 14 2 st 1 LVU 14 2 st 2 LVU

16 16 (28) vårdnadshavaren i avvaktan på utskottets beslut 4.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 LVU ska upphöra 4.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 4.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen 14 2 st 2 LVU 30 2 st LVU VONO, VONOV samt ledamot och ers. i 31 LVU 32 1 st LVU Jfr. 2.4 B.5 Vård av missbrukare enligt LVM Se även avsnitt 1 och Beslut att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård 5.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap 1 SoL 5.3 Beslut om vilken tjänsteman som ska svara för kontakterna med missbrukaren och olika vårdgivare 5.4 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 5.5 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning 5.6 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution 5.7 Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 7 LVM Jfr LVM 8 LVM 9 LVM Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig LVM 45 2 LVM 8 kap 1 SoL och 6 kap 1 SoF Se Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge

17 17 (28) B.6 Föräldrabalken, FB Jfr. 10 kap 5 SoL 6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 6.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 6.4 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 6.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 6.6 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6.7 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge Beslut om medgivande till vård och sociala insatser 6.8 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boendeoch umgängesmål 6.9 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge 6.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden 6.11 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader 6.12 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 1 kap 4 1 st FB Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa faderskap. utredning ska anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 FB. 2 kap 1 FB 2 kap 1 FB 2 kap 9 1 st FB Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning ligger på nämnden. 3 kap 5 2 st och 6 2 st FB 6 kap 6 2 st, 14a 2 st, 15a 2 st FB 6 kap 6, 14a 2 st, 15 FB Se cirkulär 1998:174 Beslutet kan ej överklagas 6 kap 13a FB Lagändring kap 19 FB 6 kap 20 FB 6 kap 19 2 st FB 6.13 Beslut om anmälan till 5 kap 3 SoF 7 kap 7 2 st FB Se SKL cirkulär 1996:167 angående kommunernas uppgifter med anledning av ny lagstiftning om underhållsstöd till barn m.m. 6 kap 14 SoL Vid ej samtycke är delegaten. Jfr 1.5

18 18 (28) överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 6.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF B.7 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10) Socialtjänstlagen, SoL 7.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL 7.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst 7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform alternativt hem för vård eller boende 4 kap 1 SoL Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL och är inte överklagbara. 4 kap 1 SoL i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare 7.5 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård 7.6 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 7.7 Beslut om ledsagarservice 4 kap 1 SoL 7.8 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 7.9 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL 7.10 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende 7.11 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 8 kap 2 SoL 4 kap 2 SoL

19 handikappområdet 7.12 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare 7.13 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 7.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF 5 kap 3 SoF Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 7.15 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS OBS Lagen om offentlig upphandling Se SKL:s cirkulär ang. LSS 19 (28) 7.17 Biträde av personlig assistent LSS 7.18 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 7.19 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7 och 9 2 LSS 7 och 9 2 LSS 7.20 Ledsagarservice 7 och 9 3 LSS 7.21 Biträde av kontaktperson 7 och 9 4 LSS 7.22 Avlösarservice i hemmet 7 och 9 5 LSS 7.23 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6 LSS i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare 7.24 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov LSS i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare 7.25 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 7.26 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS 7 och 9 8 LSS

20 20 (28) i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare 7.27 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. 7 och 9 9 LSS i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare 7.28 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig LSS Personkrets 1 och 2 i kommunens regi verkställighet beslut om köp av plats av annan vårdgivare Upprättande av individuell plan 10 LSS 7.29 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 7.30 Beslut om upphörande av insats enligt LSS 7.31 Beslut om återbetalningsskyldighet 7.32 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 7.33 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 7.34 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17a 7.35 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 7.36 Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till FK 11 LSS 12 LSS 16 2 st LSS 16 3 st LSS 20 LSS, 5 LSSförordningen, 6 kap 2 s SoF 7.37 Godkännande av familjehem 6 kap 6 SoL Beslutet är inte överklagbart. 5 2 st LASS Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL.

21 21 (28) 7.38 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) 7.39 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 7.40 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 7.41 Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 7.42 Anmälan av allvarlig skada på person som omfattas av LSS eller risk för skada på person som omfattas av LSS Patientsäkerhetslagen 7.43 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning 15 6 LSS 15 6 LSS 11 LSSförordningen (1993:1090) Se 3.14 Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman SOFS 1996:17 Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman 5 och 5 Patientsäkerhetslag en (2010:659) MAS Vårdgivaren ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. B.8 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAG (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10) 8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 2 kap 14 TF, 5 kap 5 och enl 6-9 kap Off/SekrL FC 12 kap 6 SoL FC Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. B.9 ALKOHOLLAGEN (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10) Nya tillstånd till allmänheten eller slutna sällskap Beslut i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till 8 kap 2, 4 och 7 AL

22 22 (28) allmänhet och slutna sällskap Beslut med anledning av ansökan från konkursbo att få fortsätta rörelsen Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten Beslut om stadigvarande tillstånd till arrangerande av provsmakning Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för enstaka tidsperiod Beslut om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 9 kap 12 AL 8 kap 2 och 8 kap 6 punkt 2 AL 8 kap 2 och 8 kap 6 eller 7 AL 8 kap 2 och 8 kap 6 eller 7 AL / (vid avslag) 8 kap 2 AL Ändring av befintligt tillstånd till allmänhet eller slutna sällskap Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även omfatta uteservering Beslut om ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, tid eller dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam serveringsyta. Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, tid eller dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam serveringsyta. Godkännande av anmälan av förändringar i verksamheten (ändrad inriktning, byte av bolagsman med mera) Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe Godkännande efter anmälan Beslut om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag med stadigvarande tillstånd Villkor Beslut om villkor i samband med gynnande beslut om serveringstillstånd följer 8 kap 2 AL 8 kap 2, 4, 14 och 19 AL 8 kap 2, 4, 14 och 19 AL 8 kap 12 AL 9 kap 11 AL 8 kap 14 AL 9 kap 11 AL 8 kap 4 AL

23 23 (28) ovanstående beslutsnivå Kunskapsprov Beslut om att meddela undantag från skyldighet att avlägga kunskapsprov Beslut om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov Sanktioner 8 kap 12 AL 8 kap 12 AL Beslut om erinran 9 kap 17 AL Beslut om varning 9 kap 17 och 19 AL Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd Beslut om återkallelse av gemensam serveringsyta Beslut om återkallelse av tillstånd när verksamheten upphör Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd Beslut om omedelbar återkallelse av serveringstillstånd Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle Övrigt Beslut om avskrivning av tillsynsärende Yttrande till Lotteriinspektionen Beslut att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller TL 9 kap 18 punkt 2 AL 9 kap 18 punkt 1 AL 9 kap 18 punkt 1 AL VON 9 kap 18 AL 9 kap 18 punkt 2 och 3 AL 9 kap 19 AL 9 kap 19 AL 3 kap 10 AL LotteriL (1994:1000) VONO 9 kap 9 AL AL, TL

24 24 (28) B.10 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER 10.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10.3 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 10.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttranden i LSS-ärenden 10.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM-ärenden 10.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden 10.7 Beslut huruvida omprövning ska ske 10 kap 2 SoL FC 10 kap 2 SoL FC 10 kap 1-2 SoL, 3 kap 10, 6 kap 33 och 34 3 KL AlkoholL 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 KL 10 kap 1-2 SoL, 6 kap 36 KL 27 LSS, 6 kap 36 KL FC FC 27 FvL Delegaten i ursprungsbe slutet 10.8 Omprövning av beslut 27 FvL Delegaten i ursprungsbe slutet 10.9 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in 24 1 st FvL Delegaten i ursprungsbe slutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67) Beslutet fattat av nämnd eller utskott men brådska råder eller nämnd- /utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se även bilaga 1 avsnitt 9 betr. delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar.

25 25 (28) för sent Avvisande av ombud 9 FvL Yttrande till allmän domstol i brottmål Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Yttrande till åklagarmyndigheten Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den som är under 15 år Begäran hos åklagare om förande av bevistalan Anmälan om behov av offentligt biträde Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 31 kap 1 1 st BrB 31 kap 2 1 st BrB 46 LVM 11 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 31 och 33 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 37 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 3 Lagen om offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde och 7 förordningen om offentligt biträde Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid samtycke ej samtycke Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsförordningen Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande Yttrande beträffande äktenskapsdispens 6 kap 14 SoL Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79 Ändringar vad gäller internationella adoptioner 3 2 st passförordningen 1 kap 1 ÄB

26 26 (28) Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år Yttranden angående värdeautomatspel Yttranden till lotteriinspektionen angående anordnande av automatspel 11 kap 16 2 st FB 44 lotterilagen Lag om anordnande av visst automatspel Upplysningar i vapenärenden Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 188 f.) Avge yttrande angående antagande av hemvärnsmän Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 5 Hemvärnsförordning (1997:146) 29 smittskyddslagen 31 1 st smittskyddslagen Kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bör tas i alla lägen. Kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bör tas i alla lägen Dödsboanmälan 20 kap 8 a ÄB Folkbokföringsmyndighet ska underrättas om vem som är delegat Beslut att anordna begravning 5 kap 2 begravningslagen Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av kr 3 kap 2 skadeståndslagen Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 SoL Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, länsstyrelsen, Jo och JK. I första hand bör nämnden avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet rätt att vidaredelegera delegationsrätten för att utreda lex Sarah-ärenden Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 14 kap 2 SoL 24a LSS FC 13 kap 5 SoL lex Sarah

27 27 (28) Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.) Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap 10 SoL Vid brådskande ärenden enhetschef 12 kap 10 SoL Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. TOBAKSLAGEN Beslut om varning 20 och 20 a tobakslagen Beslut om försäljningsförbud 20 och 20 a tobakslagen Beslut om vite 20 tobakslagen LAG OM FÄRDTJÄNST OCH LAG OM RIKSFÄRDTJÄNST Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar Beslut om färdtjänstavgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige Beslut om att återkalla tillstånd för färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte längre finns Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa enligt förordning som fastställts av regeringen Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte längre finns Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av handläggare 7-9 lag om färdtjänst 10 lag om färdtjänst 12 lag om färdtjänst 5-7 lag om riksfärdtjänst 8 lag om riksfärdtjänst 9 lag om riksfärdtjänst 13 lag om riksfärdtjänst, 16 lag om färdtjänst

28 28 (28) DELEGATIONSGRÄNSER, handläggare Begravningskostnader 50 Bilkostnad/mil 0,035 Dammsugare 1,3 Flyttkostnader 15 Glasögonbågar 2 Nödvändig hemutrustning: (omfattar husgeråd, handdukar, sängutrustning, lampor, mattor, möbler till kök/sovrum/vardagsrum, städartiklar) Kostnader för Internet/bredband, motsvarande vad ett mediumpaket kostar på orten Hyresskuld (högst 2 månadshyror) Kläder per person (utöver norm) 5 Konsumtionsavgifter (skuld) t ex elskuld 10 Kosttillägg (läkarintyg) 2 Tandvård 25 TV 3,4 Godtagbara sparmedel utan att normen reduceras: pensionärer barn Fickpengar vid institutionsvistelse (vuxna) % av basbeloppet 10 / person i hushållet 0,6 / månad Kronor 50 kronor/dag Förebyggande insatser för barn och vuxna per person och år enhetschef Ekonomiskt bistånd i samband med placering enhetschef upp till kr/person och år över kr/person och år upp till kr/person och år över kr/person och år

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Beslutanderätt och delegation

Beslutanderätt och delegation 1 Beslutanderätt och delegation Utbildnings- och omsorgsnämnden Utbildnings- och omsorgsförvaltningen Ulrika Hjerpe Förvaltningschef ulrika.hjerpe@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-03-22

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21,

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Delegerad beslutanderätt Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Innehållsförteckning Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Socialnämndens delegeringsförteckning

Socialnämndens delegeringsförteckning Socialnämndens delegeringsförteckning Antagen i socialnämnden 2014-10-23 200 Reviderad 2014-12-18 238 (beslut om anmälan till IVO och mottagande av rapport i lex Sarah ärende) Reviderad 2015-01-02 6 (särskilt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegations- och arbetsordning

Delegations- och arbetsordning SOCIALFÖRVALTNINGEN Ha Datum Diarienummer 2014-12-12 SCN-2015- Socialen Delegations- och arbetsordning Förslag till beslut Socialen föreslås besluta att i enlighet med förslag anta socialens delegations-

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 2015-09-29 Dokumentansvarig

Läs mer

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-06-10 Socialnämnden Tid 2014-06-10, Kl 19:00 Plats Xenter Utbildningsvägen 3 i Tumba, plan 2 sal nr 243 OBS LOKAL Ärenden Justering 1 Information om YAP (Youth

Läs mer

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18.

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 1 OMSORGS- och ARBETSMARKNADSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 2 INLEDNING

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0028 Socialnämnden Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-09-30 Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 17:00 Plats: Hedebyskolans matsal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i klassrum

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (1) 2011-01-05 Tisdagen den 11 januari, 2011, kl 10.00 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2 Ärenden enligt följande förteckning

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling ISSN 2000-043X HebyFS 2010:08 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för sociala nämnden; Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010 om följande

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Dokumentansvarig Lars Ask Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden Dokumentinformation Inlagd i ny mall 2016-05-27, inga ändring

Läs mer

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1 (100) 1. Allmänna ärenden... 9 2. Ekonomi, upphandling och stadsmiljö m m... 14 3. Personalärenden... 21 4. Förskoleverksamhet...

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse KALLELSE 2015-01-08 VFN 2015-01-08 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-08 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-01-08, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Karin Petersson,

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011

Socialnämndens delegationsordning 2011 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Jenny Sparring Sidan 1 av 5 Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning 2011 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19) ALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 100 Revidering av delegationsordning 2015 (SN 2014.228) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer