Delegations- och beslutsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegations- och beslutsförteckning"

Transkript

1 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden Reviderad av vård- och omsorgsnämnden

2 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden DELEGATIONS- OCH BESLUTSFÖRTECKNING rev Innehållsförteckning Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden... 2 DELEGATIONSFÖRTECKNING 1. Beslutanderätt enligt lag... 5 Omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2. Socialtjänstlagen... 5 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS... 7 Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen Överklaganden, yttranden och anmälningar m m till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) BA Arbetsmiljö BE Ekonomi och administration BI IT BP Personalärenden BO Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård BÖ Övrigt Bilaga 1 Svenska Kommunförbundets rekommendationer Bilaga 2 Arbetsmiljödelegation Vetlanda kommun 1

3 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning för vårdoch omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämndens möjlighet att delegera beslutanderätten regleras i kommunallagen 6 kap Rekommendationer gällande Beslutanderätt och delegering ges av Svenska Kommunförbundet i PM , se bilaga 1. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden för att fokusera på mål och riktlinjer, uppföljning och utvärdering, resurser och ekonomi samt viktigare principiella frågor. Delegation ger även möjligheter till en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Decentralisering av beslutsrätten kan också vara nödvändig för att ansvar och befogenheter skall ligga på samma nivå inom organisationen. Olika former för delegation och decentraliserat beslutsfattande I Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) m.fl. lagar och förordningar som berör vård- och omsorgsnämndens verksamheter anges många gånger att kommunen eller huvudmannen, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden skall fatta beslut. När nämnden delegerar ett sådant beslut har det karaktär av formell delegation. Det innebär att delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och med samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Sådana beslut återfinns i delegationsförteckningen. Alla sådana beslut skall anmälas till nämnden. Beslut i andra ärenden som nämnden väljer att delegera har ofta karaktär av verkställighet. Det innebär att lagstiftning, principer eller riktlinjer finns som tydliggör för beslutsfattaren vilket beslut som skall fattas och gör att beslutet blir rutinmässigt. Ytterligare en form av beslut har karaktär av tjänsteåtgärd, dvs. beslut som en ansvarig bör kunna fatta inom ramen för sitt verksamhetsansvar. Verkställighetsbeslut och tjänsteåtgärder återfinns i beslutsförteckningen. Även en del sådana beslut kan behöva anmälas till nämnden. Delegationsmöjligheter Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta i visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 2

4 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Beslutsrätten får inte delegeras beträffande: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid formell delegation får delegaten inte vidaredelegera beslutsrätten. Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden dock överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen som i sin tur anmäler till nämnden. Om en nämnd uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. När flera beslutsfattare är angivna i denna delegations- och beslutsförteckning gäller att besluten skall avse beslutsfattarens ansvarsområde. Tjänsteman har skyldighet att i ärenden av större principiell betydelse hänskjuta ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut. Anmälan av i delegation fattade beslut För beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegationsförteckningen gäller obligatorisk anmälningsskyldighet för delegaten till nästkommande sammanträde för vård- och omsorgsnämnden. 3

5 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden För delegationsärenden enligt SoL och LSS görs redovisning enligt av vårdoch omsorgsnämnden antagen rutin Rutinen innebär att två av nämnden utsedda ledamöter, utöver lista med anmälda delegationsbeslut granskar slumpvis utvalda ärenden (tre st SoL och tre st LSS). Denna redovisning rapporteras vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. Dessutom görs en redovisning av utvalda ärenden av speciell karaktär kontinuerligt för nämnden av chef för myndighetskontoret. Av protokollet från sammanträdet skall framgå vilka delegationsbeslut som anmälts. Rättslig verkan Ett delegationsbemyndigande innebär att delegaten träder in i vård- och omsorgsnämndens ställe. Beslutet äger samma rättsverkan som om det fattats av vård- och omsorgsnämnden. För delegaten gäller det kommunala revisionsansvaret, vilket innebär att handläggning och beslut granskas vid sedvanlig revision. Det bör observeras att nämnden aldrig kan ändra ett beslut som fattats med stöd av delegationen. Vård- och omsorgsnämnden kan dock dra in sitt delegationsbemyndigande om nämnden anser att en delegat inte utövar sina beslutsbefogenheter på ett tillfredsställande sätt. Anmälningsförfarandet är viktigt inte enbart som kontrollfunktion utan även för beräkning av besvärstiden. I de fall besluten kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen är besvärstiden tre veckor från det datum anslag om justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. Vid överklagande hos allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagen gäller att överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den beslutsfattande myndigheten. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Beslut som är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol skall åtföljas av en besvärshänvisning enligt 21 förvaltningslagen. Underlåtenhet att anmäla beslut kan ibland innebära att beslutet inte vinner laga kraft, eftersom ingen besvärsmöjlighet finns. 4

6 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen DELEGATIONSFÖRTECKNING Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 1 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s k kompletterande beslutanderätt) Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 1.1 Beslut ang ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda enligt SoL SoL Nämndens ordf Gäller ärenden som inte omfattas av delegationsförbud enl 34 kommunallagen eller speciallagstiftning. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). 2 Socialtjänstlagen, SoL 2.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap 1 SoL Socialsekreterare

7 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.4 Beslut om hem för vård och behandling 4 kap 1 SoL - tre månader Förvaltningschef - förlängning Nämnd 2.5 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Omfattar alla sorters korttid 2.6 Beslut om bistånd i form av kostnadsfri avlösning max 20 tim 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.7 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet för personer med demensdiagnos 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.8 Beslut om ledsagare/ledsagning och telefonservice 4 kap 1 och 2 SoL Socialsekreterare 2.9 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.10 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Administratör 2.11 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende - enligt riktlinjer - i övriga fall 8 kap 2 SoL Administratör Områdeschef/ adm avd 2.12 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 4 kap 2 SoL Administratör 2.13 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare Nämnd Obs! Lagen om offentlig upphandling

8 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef 2.15 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef Se även underrubrik Övrigt p 2.39 ff Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2.16 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS Socialsekreterare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 7 och 9 2 LSS Socialsekreterare Till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken 2.18 Beslut om ledsagarservice 7 och 9 3 LSS Socialsekreterare 2.19 Beslut om biträde av kontaktperson 7 och 9 4 LSS Socialsekreterare 2.20 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 och 9 5 LSS Socialsekreterare 2.21 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6 LSS Socialsekreterare 2.22 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7 LSS Socialsekreterare 2.23 Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 7 och 9 8 LSS Nämnd

9 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.24 Godkännande av familjehem 6 kap 6 SoL Godkännande av familjehem görs av socialnämnden/socialförvaltningen Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom kommunens boende 7 och 9 9 LSS Socialsekreterare 2.26 Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom boenden som drivs av annan 7 och 9 9 LSS Nämnd 2.27 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Verkställighet av daglig verksamhet d.v.s. inom kommunens verksamhet alt. annan verksamhet 7 och 9 10 LSS Socialsekreterare Områdeschef Personkrets 1 och Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS Chef myndighetskontor 2.29 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Funktionschef/ chef myndighetskontor 2.30 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st LSS Socialsekreterare 2.31 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 16 3 st LSS Socialsekreterare 2.32 Beslut om att ingå avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 för en enskild som genom insats enligt 9 8 eller 9 inte längre är eller kommer att vara bosatt i kommunen - förlängning 17 a LSS Nämnd Förvaltningschef Om särskilda skäl föreligger. Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation

10 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.33 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, SoF 6 kap 2 SoF Chef myndighetskontor Beslutet är inte överklagningsbart Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa 5 2 st LASS Socialsekreterare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Områdeschef Uppdraget ska regleras genom avtal med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 15 6 LSS Socialsekreterare 2.37 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 15 6 LSS Socialsekreterare 2.38 Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 11 LSSförordningen (1993:1090) Nämnd Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman. Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2.39 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ner 11 kap 1 och 4 SoL Chef myndighetskontor 2.40 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes samtycke 11 kap 1 SoL Chef myndighetskontor 2.41 Beslut om framställning av överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap 10 Chef myndighetskontor

11 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.42 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 Nämnd 2.43 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende 2 a kap 11 SoL Chef myndighetskontor 3 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 3.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap 14 TF, 12 kap 1 och 2, 10 kap 4 och 14 samt 6 kap 2, 3 och 7 OSL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 3.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap 6 SoL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 4 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef 4.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef

12 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.3 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 4.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS- ärenden 10 kap 1-2 SoL, 3 kap 10, 6 kap 33 och KL 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 KL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Se Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i SoL- och LSS- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av nämnd 10 kap 1-2 SoL och 6 kap 36 KL 27 LSS Nämndens ordf Beslutet fattat av nämnd men brådska råder eller nämndssammanträde kan inte avvaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 betr. delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar. 4.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.7 Omprövning av beslut 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.9 Avvisande av ombud 9 FvL Nämnd 4.10 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 1 1 st BrB Förvaltningschef/ funktionschef 4.11 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde Socialsekreterare 4.12 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 Lag om offentligt biträde och 7 Förordning om offentligt biträde Funktionschef/ områdeschef

13 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.13 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Funktionschef/ områdeschef 4.14 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.15 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 1 st smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.16 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av - 30 % av basbeloppet - över 30 % av basbeloppet 3 kap 2 skadeståndslagen Arbetsledning Nämnd 4.17 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 SoL Nämnd Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, JO och JK. Se prop 2008/2009: Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet (Lex Sarah) 14 kap 2 SoL 24 a LSS Socialt ansvarig samordnare SAS SAS tar emot rapporter om allvarliga missförhållanden och ansvarar för att nödvändig utredning omedelbart genomförs. Rapport, utredning och åtgärder som ska vidtagas dokumenteras och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden (SOSFS 2008:10, 2008:11)

14 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.19 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning (Lex Maria) 6 kap 4 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) samt SOSFS 2005:28 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdgivaren ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. (SFS 1998:531 upphävs och ersätts av SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen) 4.20 Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap 5 SoL Nämnd 4.21 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (avgifter m.m.) 12 kap 10 SoL och 10 kap 2 OSL Nämnd Vid brådskande ärenden arbetsledning Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap 10 SoL Förvaltningschef/ Funktionschef Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av nämnd Nämndens ordf Se Överklagande, yrkande om inhibition, samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Se

15 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 5 Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 ). 5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst utifrån antagna riktlinjer - i övriga fall 6-9 Lag om färdtjänst Socialsekreterare Nämnd 5.2 Beslut om tillfällig vistelse i annan kommun - upp till 3 mån Socialsekreterare - överstigande 3 mån Nämnd 5.3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst - om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 12 Lag om färdtjänst Socialsekreterare - om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller 12 Lag om färdtjänst Nämnd 5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 Lag om riksfärdtjänst Socialsekreterare

16 BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) Funktionschef som ersätter annan funktionschef beslutar enligt dennes delegation. Områdeschef som ersätter annan områdeschef beslutar enligt dennes delegation. Vid socialt ansvarig samordnares frånvaro erhåller funktionschef Hälso- och sjukvård dennes delegation i ärenden enligt Lex Sarah. Vid Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) frånvaro erhåller stf MAS dennes delegation. Voc = Vård- och omsorgschef, Fuc = Funktionschef, Oc = Områdeschef, Bp = Bemanningsplanerare Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. ARBETSMILJÖ Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BA1 Ärenden i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens/vård- och omsorgsförvaltningens samlade delegering av arbetsmiljöuppgifter Voc, Fuc, Oc VON Se bilaga 2. EKONOMI OCH ADMINISTRATION Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BE1 Förhyrning av lokaler Voc Inom fastställd organisation och budget. BE2 Avtal om förhyrning av lägenheter med uppsägningstid max 9 mån Fuc BE3 Beslut om attesträtt inom förvaltningen Voc BE4 Avskrivning av fakturor Ekonom BE5 Beslut om justeringar i tecknade samverkansavtal med andra kommuner/landsting Voc IT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BI1 Rättningsroll Procapita IT-samordnare

17 PERSONALÄRENDEN Delegerad beslutanderätt får ej utövas i personalärende av principiell innebörd eller i övrigt av större vikt. Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP1 Visstids- och tillsvidareanställning av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc Anställning av områdeschef i samråd med vård- och omsorgschef. BP2 Beviljande av kompensationsledighet för direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP3 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal Voc BP4 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal under längst 6 månader Fuc, Oc BP5 Beviljande av tjänstledighet för direkt underställd personal avseende: - Föräldraledighet/lag och avtal - Ledighet för civil- och värnpliktstjänstgöring/ab 05 - Ledighet för offentliga uppdrag/ab 05 - Ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön under högst 10 dagar per år/ab 05 - Ledighet enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - Ledighet enligt lag om ersättning och ledighet för närståendevård - Ledighet utan lön för fackligt uppdrag - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Voc, Fuc, Oc

18 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP6 Genomförande av samverkan och MBL-skyldighet MBL 11,12,19 - inom funktion Foc, Oc - VO förvaltningsledning/adm enhet Voc - Genomförande av central förhandling MBL 14 HR-avd BP7 Varsel och underrättelse enligt lagen om anställningsskydd LAS 15,16 Voc, Fuc, Oc Närmaste chef BP8 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl AB 10 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP9 Beviljande av uppsägning på egen begäran av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP10 Beslut om avvecklingsavtal i samband med avsked, uppsägning eller därmed jämställd omplacering Voc BP11 Disciplinpåföljd enligt AB 10 AB 05 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP12 Avstängning av personal under utredning Lex Sarah/Lex Maria Voc Samverkan med HR-avdelning. BP13 Beviljande av semester och tjänstledighet för förvaltningschef Kommunchef BP14 Beviljande av semester och tjänstledighet högst 6 mån. Voc, Fuc, Oc Beslutas av närmaste chef. BP15 Beviljande av semester och tjänstledighet mer än 6 mån. Voc I samråd med HR-chef. BP16 Fastställande av semesterperiod samt semesterplan för vårdoch omsorgsförvaltningen. Voc BP17 Fastställande av semesterplan för funktionsområdet Fuc

19 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP18 Beslut om deltagande i kurs eller konferens för kompetensutveckling för - vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare, högst 5 dagar Ordförande - förvaltningschef, mer än 5 dagar Nämnd - förvaltningschef, högst 5 dagar Ordförande BP19 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Voc Nämnd BP20 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 3 dagar - upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Foc, Oc Voc Nämnd BP21 Löneförmån eller annan ersättning vid deltagande i facklig aktivitet/kurs HR-avdelning Voc BP22 Beslut om bidrag till samt förmåner vid fritidsstudier Voc Enligt fastställda riktlinjer och budget. BP23 Beordrande av skyddsarbete vid arbetskonflikt Voc BP24 Beordrande av övertid för direkt underställd personal Vc, Fc BP25 Beordrande av övertid, jour- och beredskapstjänstgöring för direkt underställd personal Oc BP26 Befogenhet att beordra in personal för tjänstgöring Bp BP27 Medgivande av praktikanttjänstgöring Voc

20 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BO1 Beslut om nyttjande av antal platser i särskilt boende och av korttidsplatser med hänsyn till tillgång och efterfrågan på platser Voc Inom fastställd organisation och budget. Innefattar EJ beslut att avveckla/lägga ner platser. BO2 Beslut att tillfälligt förändra särskild boendeplats till korttidsplats Voc/Chef myndighetskontor VON BO3 Beslut att godkänna utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Chef myndighetskontor, utvecklingsledare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska VON BO4 Beslut om delat kostnadsansvar vid placering enligt SoL och LSS Voc Max 3 månader. ÖVRIGT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BÖ1 Yttrande över förslag till stadsplan o dyl. av mindre vikt Voc BÖ2 Beslut om utdelning ur donationsfonder som står under vård- och omsorgsnämndens förvaltning Voc

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED

DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED Ärendenummer: VON2017/64 DELEGATIONSORDNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ATT GÄLLA FRÅN OCH MED 2017-04-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-20 Förkortningar i delegationsordningen: FB = Föräldrabalken

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden : 1 (20) Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare i äldreomsorgsnämnden eller åt en anställd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning -002 Beslutad 25 november 2014 i Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden

Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2016-03-31 45) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34

Dnr VON16/40. Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Antagen VON 34 Dnr VON16/40 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden 2016 Antagen 2016-04-21 VON 34 Dnr VON16/40 2/19 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Överklagning av beslut... 3 Grundprinciper...

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Omsorgsnämnden. Gäller fr.o.m

DELEGATIONSORDNING. för Omsorgsnämnden. Gäller fr.o.m DELEGATIONSORDNING för Gäller fr.o.m. 2014-03-01 55s Delegationsordning SAS DatumVersion 2014-03-01 Syfte s delegation till förvaltningschefen Gäller för s verksamhet Referensdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning socialförvaltningen

Delegationsordning socialförvaltningen 1(24) Delegationsordning socialförvaltningen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen, Vetlanda kommun Giltig från och med: 2015-07-01 Dokumentansvarig: Förvaltningschef,

Läs mer

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Dnr Son: 2010/73 Förslag till socialnämnden 2011-01-13 Delegeringsordning - Egen regi.doc Socialförvaltningen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde DELEGATIONSORDNING för Handikappförvaltningen inom Handikappnämnden ansvarsområde 2(20) Innehållsförteckning sid Delegering av ärenden inom Handikappnämnden 3 Verkställighet 4 Delegationsordning 4 Överklagande

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN Delegationsordning Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret AVN- 2014.0127 Antagen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 2014-05-15 1 Allmänna

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/215-NF-002 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Biståndsenheten funktionsnedsättning Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för Sida: 1 (12) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer