Delegations- och beslutsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegations- och beslutsförteckning"

Transkript

1 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden Reviderad av vård- och omsorgsnämnden

2 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden DELEGATIONS- OCH BESLUTSFÖRTECKNING rev Innehållsförteckning Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden... 2 DELEGATIONSFÖRTECKNING 1. Beslutanderätt enligt lag... 5 Omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2. Socialtjänstlagen... 5 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS... 7 Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen Överklaganden, yttranden och anmälningar m m till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) BA Arbetsmiljö BE Ekonomi och administration BI IT BP Personalärenden BO Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård BÖ Övrigt Bilaga 1 Svenska Kommunförbundets rekommendationer Bilaga 2 Arbetsmiljödelegation Vetlanda kommun 1

3 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning för vårdoch omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämndens möjlighet att delegera beslutanderätten regleras i kommunallagen 6 kap Rekommendationer gällande Beslutanderätt och delegering ges av Svenska Kommunförbundet i PM , se bilaga 1. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden för att fokusera på mål och riktlinjer, uppföljning och utvärdering, resurser och ekonomi samt viktigare principiella frågor. Delegation ger även möjligheter till en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Decentralisering av beslutsrätten kan också vara nödvändig för att ansvar och befogenheter skall ligga på samma nivå inom organisationen. Olika former för delegation och decentraliserat beslutsfattande I Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) m.fl. lagar och förordningar som berör vård- och omsorgsnämndens verksamheter anges många gånger att kommunen eller huvudmannen, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden skall fatta beslut. När nämnden delegerar ett sådant beslut har det karaktär av formell delegation. Det innebär att delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och med samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Sådana beslut återfinns i delegationsförteckningen. Alla sådana beslut skall anmälas till nämnden. Beslut i andra ärenden som nämnden väljer att delegera har ofta karaktär av verkställighet. Det innebär att lagstiftning, principer eller riktlinjer finns som tydliggör för beslutsfattaren vilket beslut som skall fattas och gör att beslutet blir rutinmässigt. Ytterligare en form av beslut har karaktär av tjänsteåtgärd, dvs. beslut som en ansvarig bör kunna fatta inom ramen för sitt verksamhetsansvar. Verkställighetsbeslut och tjänsteåtgärder återfinns i beslutsförteckningen. Även en del sådana beslut kan behöva anmälas till nämnden. Delegationsmöjligheter Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta i visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 2

4 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Beslutsrätten får inte delegeras beträffande: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid formell delegation får delegaten inte vidaredelegera beslutsrätten. Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden dock överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen som i sin tur anmäler till nämnden. Om en nämnd uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. När flera beslutsfattare är angivna i denna delegations- och beslutsförteckning gäller att besluten skall avse beslutsfattarens ansvarsområde. Tjänsteman har skyldighet att i ärenden av större principiell betydelse hänskjuta ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut. Anmälan av i delegation fattade beslut För beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegationsförteckningen gäller obligatorisk anmälningsskyldighet för delegaten till nästkommande sammanträde för vård- och omsorgsnämnden. 3

5 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden För delegationsärenden enligt SoL och LSS görs redovisning enligt av vårdoch omsorgsnämnden antagen rutin Rutinen innebär att två av nämnden utsedda ledamöter, utöver lista med anmälda delegationsbeslut granskar slumpvis utvalda ärenden (tre st SoL och tre st LSS). Denna redovisning rapporteras vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. Dessutom görs en redovisning av utvalda ärenden av speciell karaktär kontinuerligt för nämnden av chef för myndighetskontoret. Av protokollet från sammanträdet skall framgå vilka delegationsbeslut som anmälts. Rättslig verkan Ett delegationsbemyndigande innebär att delegaten träder in i vård- och omsorgsnämndens ställe. Beslutet äger samma rättsverkan som om det fattats av vård- och omsorgsnämnden. För delegaten gäller det kommunala revisionsansvaret, vilket innebär att handläggning och beslut granskas vid sedvanlig revision. Det bör observeras att nämnden aldrig kan ändra ett beslut som fattats med stöd av delegationen. Vård- och omsorgsnämnden kan dock dra in sitt delegationsbemyndigande om nämnden anser att en delegat inte utövar sina beslutsbefogenheter på ett tillfredsställande sätt. Anmälningsförfarandet är viktigt inte enbart som kontrollfunktion utan även för beräkning av besvärstiden. I de fall besluten kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen är besvärstiden tre veckor från det datum anslag om justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. Vid överklagande hos allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagen gäller att överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den beslutsfattande myndigheten. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Beslut som är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol skall åtföljas av en besvärshänvisning enligt 21 förvaltningslagen. Underlåtenhet att anmäla beslut kan ibland innebära att beslutet inte vinner laga kraft, eftersom ingen besvärsmöjlighet finns. 4

6 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen DELEGATIONSFÖRTECKNING Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 1 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s k kompletterande beslutanderätt) Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 1.1 Beslut ang ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda enligt SoL SoL Nämndens ordf Gäller ärenden som inte omfattas av delegationsförbud enl 34 kommunallagen eller speciallagstiftning. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). 2 Socialtjänstlagen, SoL 2.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap 1 SoL Socialsekreterare

7 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.4 Beslut om hem för vård och behandling 4 kap 1 SoL - tre månader Förvaltningschef - förlängning Nämnd 2.5 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Omfattar alla sorters korttid 2.6 Beslut om bistånd i form av kostnadsfri avlösning max 20 tim 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.7 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet för personer med demensdiagnos 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.8 Beslut om ledsagare/ledsagning och telefonservice 4 kap 1 och 2 SoL Socialsekreterare 2.9 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.10 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Administratör 2.11 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende - enligt riktlinjer - i övriga fall 8 kap 2 SoL Administratör Områdeschef/ adm avd 2.12 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 4 kap 2 SoL Administratör 2.13 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare Nämnd Obs! Lagen om offentlig upphandling

8 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef 2.15 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef Se även underrubrik Övrigt p 2.39 ff Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2.16 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS Socialsekreterare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 7 och 9 2 LSS Socialsekreterare Till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken 2.18 Beslut om ledsagarservice 7 och 9 3 LSS Socialsekreterare 2.19 Beslut om biträde av kontaktperson 7 och 9 4 LSS Socialsekreterare 2.20 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 och 9 5 LSS Socialsekreterare 2.21 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6 LSS Socialsekreterare 2.22 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7 LSS Socialsekreterare 2.23 Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 7 och 9 8 LSS Nämnd

9 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.24 Godkännande av familjehem 6 kap 6 SoL Godkännande av familjehem görs av socialnämnden/socialförvaltningen Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom kommunens boende 7 och 9 9 LSS Socialsekreterare 2.26 Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom boenden som drivs av annan 7 och 9 9 LSS Nämnd 2.27 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Verkställighet av daglig verksamhet d.v.s. inom kommunens verksamhet alt. annan verksamhet 7 och 9 10 LSS Socialsekreterare Områdeschef Personkrets 1 och Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS Chef myndighetskontor 2.29 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Funktionschef/ chef myndighetskontor 2.30 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st LSS Socialsekreterare 2.31 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 16 3 st LSS Socialsekreterare 2.32 Beslut om att ingå avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 för en enskild som genom insats enligt 9 8 eller 9 inte längre är eller kommer att vara bosatt i kommunen - förlängning 17 a LSS Nämnd Förvaltningschef Om särskilda skäl föreligger. Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation

10 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.33 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, SoF 6 kap 2 SoF Chef myndighetskontor Beslutet är inte överklagningsbart Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa 5 2 st LASS Socialsekreterare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Områdeschef Uppdraget ska regleras genom avtal med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 15 6 LSS Socialsekreterare 2.37 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 15 6 LSS Socialsekreterare 2.38 Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 11 LSSförordningen (1993:1090) Nämnd Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman. Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2.39 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ner 11 kap 1 och 4 SoL Chef myndighetskontor 2.40 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes samtycke 11 kap 1 SoL Chef myndighetskontor 2.41 Beslut om framställning av överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap 10 Chef myndighetskontor

11 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.42 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 Nämnd 2.43 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende 2 a kap 11 SoL Chef myndighetskontor 3 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 3.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap 14 TF, 12 kap 1 och 2, 10 kap 4 och 14 samt 6 kap 2, 3 och 7 OSL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 3.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap 6 SoL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 4 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef 4.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef

12 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.3 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 4.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS- ärenden 10 kap 1-2 SoL, 3 kap 10, 6 kap 33 och KL 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 KL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Se Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i SoL- och LSS- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av nämnd 10 kap 1-2 SoL och 6 kap 36 KL 27 LSS Nämndens ordf Beslutet fattat av nämnd men brådska råder eller nämndssammanträde kan inte avvaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 betr. delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar. 4.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.7 Omprövning av beslut 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.9 Avvisande av ombud 9 FvL Nämnd 4.10 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 1 1 st BrB Förvaltningschef/ funktionschef 4.11 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde Socialsekreterare 4.12 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 Lag om offentligt biträde och 7 Förordning om offentligt biträde Funktionschef/ områdeschef

13 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.13 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Funktionschef/ områdeschef 4.14 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.15 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 1 st smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.16 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av - 30 % av basbeloppet - över 30 % av basbeloppet 3 kap 2 skadeståndslagen Arbetsledning Nämnd 4.17 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 SoL Nämnd Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, JO och JK. Se prop 2008/2009: Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet (Lex Sarah) 14 kap 2 SoL 24 a LSS Socialt ansvarig samordnare SAS SAS tar emot rapporter om allvarliga missförhållanden och ansvarar för att nödvändig utredning omedelbart genomförs. Rapport, utredning och åtgärder som ska vidtagas dokumenteras och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden (SOSFS 2008:10, 2008:11)

14 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.19 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning (Lex Maria) 6 kap 4 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) samt SOSFS 2005:28 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdgivaren ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. (SFS 1998:531 upphävs och ersätts av SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen) 4.20 Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap 5 SoL Nämnd 4.21 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (avgifter m.m.) 12 kap 10 SoL och 10 kap 2 OSL Nämnd Vid brådskande ärenden arbetsledning Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap 10 SoL Förvaltningschef/ Funktionschef Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av nämnd Nämndens ordf Se Överklagande, yrkande om inhibition, samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Se

15 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 5 Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 ). 5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst utifrån antagna riktlinjer - i övriga fall 6-9 Lag om färdtjänst Socialsekreterare Nämnd 5.2 Beslut om tillfällig vistelse i annan kommun - upp till 3 mån Socialsekreterare - överstigande 3 mån Nämnd 5.3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst - om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 12 Lag om färdtjänst Socialsekreterare - om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller 12 Lag om färdtjänst Nämnd 5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 Lag om riksfärdtjänst Socialsekreterare

16 BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) Funktionschef som ersätter annan funktionschef beslutar enligt dennes delegation. Områdeschef som ersätter annan områdeschef beslutar enligt dennes delegation. Vid socialt ansvarig samordnares frånvaro erhåller funktionschef Hälso- och sjukvård dennes delegation i ärenden enligt Lex Sarah. Vid Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) frånvaro erhåller stf MAS dennes delegation. Voc = Vård- och omsorgschef, Fuc = Funktionschef, Oc = Områdeschef, Bp = Bemanningsplanerare Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. ARBETSMILJÖ Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BA1 Ärenden i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens/vård- och omsorgsförvaltningens samlade delegering av arbetsmiljöuppgifter Voc, Fuc, Oc VON Se bilaga 2. EKONOMI OCH ADMINISTRATION Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BE1 Förhyrning av lokaler Voc Inom fastställd organisation och budget. BE2 Avtal om förhyrning av lägenheter med uppsägningstid max 9 mån Fuc BE3 Beslut om attesträtt inom förvaltningen Voc BE4 Avskrivning av fakturor Ekonom BE5 Beslut om justeringar i tecknade samverkansavtal med andra kommuner/landsting Voc IT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BI1 Rättningsroll Procapita IT-samordnare

17 PERSONALÄRENDEN Delegerad beslutanderätt får ej utövas i personalärende av principiell innebörd eller i övrigt av större vikt. Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP1 Visstids- och tillsvidareanställning av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc Anställning av områdeschef i samråd med vård- och omsorgschef. BP2 Beviljande av kompensationsledighet för direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP3 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal Voc BP4 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal under längst 6 månader Fuc, Oc BP5 Beviljande av tjänstledighet för direkt underställd personal avseende: - Föräldraledighet/lag och avtal - Ledighet för civil- och värnpliktstjänstgöring/ab 05 - Ledighet för offentliga uppdrag/ab 05 - Ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön under högst 10 dagar per år/ab 05 - Ledighet enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - Ledighet enligt lag om ersättning och ledighet för närståendevård - Ledighet utan lön för fackligt uppdrag - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Voc, Fuc, Oc

18 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP6 Genomförande av samverkan och MBL-skyldighet MBL 11,12,19 - inom funktion Foc, Oc - VO förvaltningsledning/adm enhet Voc - Genomförande av central förhandling MBL 14 HR-avd BP7 Varsel och underrättelse enligt lagen om anställningsskydd LAS 15,16 Voc, Fuc, Oc Närmaste chef BP8 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl AB 10 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP9 Beviljande av uppsägning på egen begäran av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP10 Beslut om avvecklingsavtal i samband med avsked, uppsägning eller därmed jämställd omplacering Voc BP11 Disciplinpåföljd enligt AB 10 AB 05 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP12 Avstängning av personal under utredning Lex Sarah/Lex Maria Voc Samverkan med HR-avdelning. BP13 Beviljande av semester och tjänstledighet för förvaltningschef Kommunchef BP14 Beviljande av semester och tjänstledighet högst 6 mån. Voc, Fuc, Oc Beslutas av närmaste chef. BP15 Beviljande av semester och tjänstledighet mer än 6 mån. Voc I samråd med HR-chef. BP16 Fastställande av semesterperiod samt semesterplan för vårdoch omsorgsförvaltningen. Voc BP17 Fastställande av semesterplan för funktionsområdet Fuc

19 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP18 Beslut om deltagande i kurs eller konferens för kompetensutveckling för - vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare, högst 5 dagar Ordförande - förvaltningschef, mer än 5 dagar Nämnd - förvaltningschef, högst 5 dagar Ordförande BP19 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Voc Nämnd BP20 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 3 dagar - upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Foc, Oc Voc Nämnd BP21 Löneförmån eller annan ersättning vid deltagande i facklig aktivitet/kurs HR-avdelning Voc BP22 Beslut om bidrag till samt förmåner vid fritidsstudier Voc Enligt fastställda riktlinjer och budget. BP23 Beordrande av skyddsarbete vid arbetskonflikt Voc BP24 Beordrande av övertid för direkt underställd personal Vc, Fc BP25 Beordrande av övertid, jour- och beredskapstjänstgöring för direkt underställd personal Oc BP26 Befogenhet att beordra in personal för tjänstgöring Bp BP27 Medgivande av praktikanttjänstgöring Voc

20 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BO1 Beslut om nyttjande av antal platser i särskilt boende och av korttidsplatser med hänsyn till tillgång och efterfrågan på platser Voc Inom fastställd organisation och budget. Innefattar EJ beslut att avveckla/lägga ner platser. BO2 Beslut att tillfälligt förändra särskild boendeplats till korttidsplats Voc/Chef myndighetskontor VON BO3 Beslut att godkänna utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Chef myndighetskontor, utvecklingsledare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska VON BO4 Beslut om delat kostnadsansvar vid placering enligt SoL och LSS Voc Max 3 månader. ÖVRIGT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BÖ1 Yttrande över förslag till stadsplan o dyl. av mindre vikt Voc BÖ2 Beslut om utdelning ur donationsfonder som står under vård- och omsorgsnämndens förvaltning Voc

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer