Delegations- och beslutsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegations- och beslutsförteckning"

Transkript

1 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden Reviderad av vård- och omsorgsnämnden

2 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden DELEGATIONS- OCH BESLUTSFÖRTECKNING rev Innehållsförteckning Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden... 2 DELEGATIONSFÖRTECKNING 1. Beslutanderätt enligt lag... 5 Omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2. Socialtjänstlagen... 5 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS... 7 Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen Överklaganden, yttranden och anmälningar m m till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) BA Arbetsmiljö BE Ekonomi och administration BI IT BP Personalärenden BO Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård BÖ Övrigt Bilaga 1 Svenska Kommunförbundets rekommendationer Bilaga 2 Arbetsmiljödelegation Vetlanda kommun 1

3 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Delegations- och beslutsförteckning för vårdoch omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämndens möjlighet att delegera beslutanderätten regleras i kommunallagen 6 kap Rekommendationer gällande Beslutanderätt och delegering ges av Svenska Kommunförbundet i PM , se bilaga 1. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden för att fokusera på mål och riktlinjer, uppföljning och utvärdering, resurser och ekonomi samt viktigare principiella frågor. Delegation ger även möjligheter till en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Decentralisering av beslutsrätten kan också vara nödvändig för att ansvar och befogenheter skall ligga på samma nivå inom organisationen. Olika former för delegation och decentraliserat beslutsfattande I Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) m.fl. lagar och förordningar som berör vård- och omsorgsnämndens verksamheter anges många gånger att kommunen eller huvudmannen, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden skall fatta beslut. När nämnden delegerar ett sådant beslut har det karaktär av formell delegation. Det innebär att delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och med samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Sådana beslut återfinns i delegationsförteckningen. Alla sådana beslut skall anmälas till nämnden. Beslut i andra ärenden som nämnden väljer att delegera har ofta karaktär av verkställighet. Det innebär att lagstiftning, principer eller riktlinjer finns som tydliggör för beslutsfattaren vilket beslut som skall fattas och gör att beslutet blir rutinmässigt. Ytterligare en form av beslut har karaktär av tjänsteåtgärd, dvs. beslut som en ansvarig bör kunna fatta inom ramen för sitt verksamhetsansvar. Verkställighetsbeslut och tjänsteåtgärder återfinns i beslutsförteckningen. Även en del sådana beslut kan behöva anmälas till nämnden. Delegationsmöjligheter Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta i visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 2

4 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden Beslutsrätten får inte delegeras beträffande: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid formell delegation får delegaten inte vidaredelegera beslutsrätten. Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden dock överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen som i sin tur anmäler till nämnden. Om en nämnd uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. När flera beslutsfattare är angivna i denna delegations- och beslutsförteckning gäller att besluten skall avse beslutsfattarens ansvarsområde. Tjänsteman har skyldighet att i ärenden av större principiell betydelse hänskjuta ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut. Anmälan av i delegation fattade beslut För beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegationsförteckningen gäller obligatorisk anmälningsskyldighet för delegaten till nästkommande sammanträde för vård- och omsorgsnämnden. 3

5 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden För delegationsärenden enligt SoL och LSS görs redovisning enligt av vårdoch omsorgsnämnden antagen rutin Rutinen innebär att två av nämnden utsedda ledamöter, utöver lista med anmälda delegationsbeslut granskar slumpvis utvalda ärenden (tre st SoL och tre st LSS). Denna redovisning rapporteras vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. Dessutom görs en redovisning av utvalda ärenden av speciell karaktär kontinuerligt för nämnden av chef för myndighetskontoret. Av protokollet från sammanträdet skall framgå vilka delegationsbeslut som anmälts. Rättslig verkan Ett delegationsbemyndigande innebär att delegaten träder in i vård- och omsorgsnämndens ställe. Beslutet äger samma rättsverkan som om det fattats av vård- och omsorgsnämnden. För delegaten gäller det kommunala revisionsansvaret, vilket innebär att handläggning och beslut granskas vid sedvanlig revision. Det bör observeras att nämnden aldrig kan ändra ett beslut som fattats med stöd av delegationen. Vård- och omsorgsnämnden kan dock dra in sitt delegationsbemyndigande om nämnden anser att en delegat inte utövar sina beslutsbefogenheter på ett tillfredsställande sätt. Anmälningsförfarandet är viktigt inte enbart som kontrollfunktion utan även för beräkning av besvärstiden. I de fall besluten kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen är besvärstiden tre veckor från det datum anslag om justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. Vid överklagande hos allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagen gäller att överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet ska skickas till den beslutsfattande myndigheten. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Beslut som är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol skall åtföljas av en besvärshänvisning enligt 21 förvaltningslagen. Underlåtenhet att anmäla beslut kan ibland innebära att beslutet inte vinner laga kraft, eftersom ingen besvärsmöjlighet finns. 4

6 Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen DELEGATIONSFÖRTECKNING Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 1 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s k kompletterande beslutanderätt) Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 1.1 Beslut ang ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda enligt SoL SoL Nämndens ordf Gäller ärenden som inte omfattas av delegationsförbud enl 34 kommunallagen eller speciallagstiftning. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). 2 Socialtjänstlagen, SoL 2.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap 1 SoL Socialsekreterare

7 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.4 Beslut om hem för vård och behandling 4 kap 1 SoL - tre månader Förvaltningschef - förlängning Nämnd 2.5 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Omfattar alla sorters korttid 2.6 Beslut om bistånd i form av kostnadsfri avlösning max 20 tim 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.7 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet för personer med demensdiagnos 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.8 Beslut om ledsagare/ledsagning och telefonservice 4 kap 1 och 2 SoL Socialsekreterare 2.9 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2.10 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Administratör 2.11 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende - enligt riktlinjer - i övriga fall 8 kap 2 SoL Administratör Områdeschef/ adm avd 2.12 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 4 kap 2 SoL Administratör 2.13 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare Nämnd Obs! Lagen om offentlig upphandling

8 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef 2.15 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap 3 SoF Socialsekreterare/ områdeschef Se även underrubrik Övrigt p 2.39 ff Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2.16 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS Socialsekreterare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 7 och 9 2 LSS Socialsekreterare Till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken 2.18 Beslut om ledsagarservice 7 och 9 3 LSS Socialsekreterare 2.19 Beslut om biträde av kontaktperson 7 och 9 4 LSS Socialsekreterare 2.20 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 och 9 5 LSS Socialsekreterare 2.21 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6 LSS Socialsekreterare 2.22 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7 LSS Socialsekreterare 2.23 Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 7 och 9 8 LSS Nämnd

9 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.24 Godkännande av familjehem 6 kap 6 SoL Godkännande av familjehem görs av socialnämnden/socialförvaltningen Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom kommunens boende 7 och 9 9 LSS Socialsekreterare 2.26 Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna inom boenden som drivs av annan 7 och 9 9 LSS Nämnd 2.27 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Verkställighet av daglig verksamhet d.v.s. inom kommunens verksamhet alt. annan verksamhet 7 och 9 10 LSS Socialsekreterare Områdeschef Personkrets 1 och Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS Chef myndighetskontor 2.29 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Funktionschef/ chef myndighetskontor 2.30 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st LSS Socialsekreterare 2.31 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 16 3 st LSS Socialsekreterare 2.32 Beslut om att ingå avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 för en enskild som genom insats enligt 9 8 eller 9 inte längre är eller kommer att vara bosatt i kommunen - förlängning 17 a LSS Nämnd Förvaltningschef Om särskilda skäl föreligger. Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation

10 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.33 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, SoF 6 kap 2 SoF Chef myndighetskontor Beslutet är inte överklagningsbart Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa 5 2 st LASS Socialsekreterare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Områdeschef Uppdraget ska regleras genom avtal med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 15 6 LSS Socialsekreterare 2.37 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 15 6 LSS Socialsekreterare 2.38 Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 11 LSSförordningen (1993:1090) Nämnd Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman. Övrigt inom omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 2.39 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ner 11 kap 1 och 4 SoL Chef myndighetskontor 2.40 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes samtycke 11 kap 1 SoL Chef myndighetskontor 2.41 Beslut om framställning av överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun 2 a kap 10 Chef myndighetskontor

11 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 2.42 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 Nämnd 2.43 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende 2 a kap 11 SoL Chef myndighetskontor 3 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (Ang överklagande, yttranden m m - se avsnitt 4). Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 3.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap 14 TF, 12 kap 1 och 2, 10 kap 4 och 14 samt 6 kap 2, 3 och 7 OSL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 3.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap 6 SoL Förvaltningschef Vid förvaltningschefs frånvaro erhåller dennes ersättare delegation. 4 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef 4.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 SoL Förvaltningschef/ funktionschef

12 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.3 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 4.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS- ärenden 10 kap 1-2 SoL, 3 kap 10, 6 kap 33 och KL 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 KL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). Se Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i SoL- och LSS- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av nämnd 10 kap 1-2 SoL och 6 kap 36 KL 27 LSS Nämndens ordf Beslutet fattat av nämnd men brådska råder eller nämndssammanträde kan inte avvaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 betr. delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar. 4.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.7 Omprövning av beslut 27 FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st FvL Beslutsfattare i ursprungsbeslutet 4.9 Avvisande av ombud 9 FvL Nämnd 4.10 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 1 1 st BrB Förvaltningschef/ funktionschef 4.11 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde Socialsekreterare 4.12 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 Lag om offentligt biträde och 7 Förordning om offentligt biträde Funktionschef/ områdeschef

13 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.13 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Funktionschef/ områdeschef 4.14 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.15 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 1 st smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 4.16 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av - 30 % av basbeloppet - över 30 % av basbeloppet 3 kap 2 skadeståndslagen Arbetsledning Nämnd 4.17 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 SoL Nämnd Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, JO och JK. Se prop 2008/2009: Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet (Lex Sarah) 14 kap 2 SoL 24 a LSS Socialt ansvarig samordnare SAS SAS tar emot rapporter om allvarliga missförhållanden och ansvarar för att nödvändig utredning omedelbart genomförs. Rapport, utredning och åtgärder som ska vidtagas dokumenteras och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden (SOSFS 2008:10, 2008:11)

14 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 4.19 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning (Lex Maria) 6 kap 4 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) samt SOSFS 2005:28 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdgivaren ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. (SFS 1998:531 upphävs och ersätts av SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen) 4.20 Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap 5 SoL Nämnd 4.21 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (avgifter m.m.) 12 kap 10 SoL och 10 kap 2 OSL Nämnd Vid brådskande ärenden arbetsledning Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 12 kap 10 SoL Förvaltningschef/ Funktionschef Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av nämnd Nämndens ordf Se Överklagande, yrkande om inhibition, samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat Beslutsfattare i ursprungsbeslutet Se

15 Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 5 Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 ). 5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst utifrån antagna riktlinjer - i övriga fall 6-9 Lag om färdtjänst Socialsekreterare Nämnd 5.2 Beslut om tillfällig vistelse i annan kommun - upp till 3 mån Socialsekreterare - överstigande 3 mån Nämnd 5.3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst - om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 12 Lag om färdtjänst Socialsekreterare - om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller 12 Lag om färdtjänst Nämnd 5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 Lag om riksfärdtjänst Socialsekreterare

16 BESLUTSFÖRTECKNING (VERKSTÄLLIGHET) Funktionschef som ersätter annan funktionschef beslutar enligt dennes delegation. Områdeschef som ersätter annan områdeschef beslutar enligt dennes delegation. Vid socialt ansvarig samordnares frånvaro erhåller funktionschef Hälso- och sjukvård dennes delegation i ärenden enligt Lex Sarah. Vid Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) frånvaro erhåller stf MAS dennes delegation. Voc = Vård- och omsorgschef, Fuc = Funktionschef, Oc = Områdeschef, Bp = Bemanningsplanerare Vid förfall för delegat gäller att närmast högre chef får fatta beslut i brådskande ärenden. ARBETSMILJÖ Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BA1 Ärenden i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens/vård- och omsorgsförvaltningens samlade delegering av arbetsmiljöuppgifter Voc, Fuc, Oc VON Se bilaga 2. EKONOMI OCH ADMINISTRATION Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BE1 Förhyrning av lokaler Voc Inom fastställd organisation och budget. BE2 Avtal om förhyrning av lägenheter med uppsägningstid max 9 mån Fuc BE3 Beslut om attesträtt inom förvaltningen Voc BE4 Avskrivning av fakturor Ekonom BE5 Beslut om justeringar i tecknade samverkansavtal med andra kommuner/landsting Voc IT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BI1 Rättningsroll Procapita IT-samordnare

17 PERSONALÄRENDEN Delegerad beslutanderätt får ej utövas i personalärende av principiell innebörd eller i övrigt av större vikt. Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP1 Visstids- och tillsvidareanställning av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc Anställning av områdeschef i samråd med vård- och omsorgschef. BP2 Beviljande av kompensationsledighet för direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP3 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal Voc BP4 Beviljande av hel och partiell tjänstledighet utan lön gällande enskild angelägenhet för direkt underställd personal under längst 6 månader Fuc, Oc BP5 Beviljande av tjänstledighet för direkt underställd personal avseende: - Föräldraledighet/lag och avtal - Ledighet för civil- och värnpliktstjänstgöring/ab 05 - Ledighet för offentliga uppdrag/ab 05 - Ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön under högst 10 dagar per år/ab 05 - Ledighet enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - Ledighet enligt lag om ersättning och ledighet för närståendevård - Ledighet utan lön för fackligt uppdrag - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet - Ledighet enligt lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Voc, Fuc, Oc

18 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP6 Genomförande av samverkan och MBL-skyldighet MBL 11,12,19 - inom funktion Foc, Oc - VO förvaltningsledning/adm enhet Voc - Genomförande av central förhandling MBL 14 HR-avd BP7 Varsel och underrättelse enligt lagen om anställningsskydd LAS 15,16 Voc, Fuc, Oc Närmaste chef BP8 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl AB 10 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP9 Beviljande av uppsägning på egen begäran av direkt underställd personal Voc, Fuc, Oc BP10 Beslut om avvecklingsavtal i samband med avsked, uppsägning eller därmed jämställd omplacering Voc BP11 Disciplinpåföljd enligt AB 10 AB 05 Voc Samverkan med HR-avdelning. BP12 Avstängning av personal under utredning Lex Sarah/Lex Maria Voc Samverkan med HR-avdelning. BP13 Beviljande av semester och tjänstledighet för förvaltningschef Kommunchef BP14 Beviljande av semester och tjänstledighet högst 6 mån. Voc, Fuc, Oc Beslutas av närmaste chef. BP15 Beviljande av semester och tjänstledighet mer än 6 mån. Voc I samråd med HR-chef. BP16 Fastställande av semesterperiod samt semesterplan för vårdoch omsorgsförvaltningen. Voc BP17 Fastställande av semesterplan för funktionsområdet Fuc

19 Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BP18 Beslut om deltagande i kurs eller konferens för kompetensutveckling för - vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare, högst 5 dagar Ordförande - förvaltningschef, mer än 5 dagar Nämnd - förvaltningschef, högst 5 dagar Ordförande BP19 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Voc Nämnd BP20 Beviljande av kurser och konferenser för direkt underställd personal upp till högst 3 dagar - upp till högst 5 dagar - mer än 5 dagar Foc, Oc Voc Nämnd BP21 Löneförmån eller annan ersättning vid deltagande i facklig aktivitet/kurs HR-avdelning Voc BP22 Beslut om bidrag till samt förmåner vid fritidsstudier Voc Enligt fastställda riktlinjer och budget. BP23 Beordrande av skyddsarbete vid arbetskonflikt Voc BP24 Beordrande av övertid för direkt underställd personal Vc, Fc BP25 Beordrande av övertid, jour- och beredskapstjänstgöring för direkt underställd personal Oc BP26 Befogenhet att beordra in personal för tjänstgöring Bp BP27 Medgivande av praktikanttjänstgöring Voc

20 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BO1 Beslut om nyttjande av antal platser i särskilt boende och av korttidsplatser med hänsyn till tillgång och efterfrågan på platser Voc Inom fastställd organisation och budget. Innefattar EJ beslut att avveckla/lägga ner platser. BO2 Beslut att tillfälligt förändra särskild boendeplats till korttidsplats Voc/Chef myndighetskontor VON BO3 Beslut att godkänna utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Chef myndighetskontor, utvecklingsledare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska VON BO4 Beslut om delat kostnadsansvar vid placering enligt SoL och LSS Voc Max 3 månader. ÖVRIGT Nr Ärende Ev. lagrum Beslutsfattare Kommentar BÖ1 Yttrande över förslag till stadsplan o dyl. av mindre vikt Voc BÖ2 Beslut om utdelning ur donationsfonder som står under vård- och omsorgsnämndens förvaltning Voc

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde

DELEGATIONSORDNING. för Handikappförvaltningen. inom Handikappnämnden ansvarsområde DELEGATIONSORDNING för Handikappförvaltningen inom Handikappnämnden ansvarsområde 2(20) Innehållsförteckning sid Delegering av ärenden inom Handikappnämnden 3 Verkställighet 4 Delegationsordning 4 Överklagande

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden 48/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. INLEDNING sid 3 B. DELEGERAD BESLUTANDERÄTT 4 1. Allmänna ärenden.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2010 2010-01-11 Dnr VON/20010:4-002 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2005-02-10,

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Delegationsordning 2015-01-22 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden VON 2014/1050 002 Delegationsordning antagen av vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2015. Ersätter delegationsordningen beslutad

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20) FÖRFATTNNGSSAMLNG 1 (20) C. 5.1 VAREELEGATONER NOM SOCALFÖRVALTNNGEN A Ärende Lagrum/motsv Vidaredelegation ORGANSATONS- OCH AMNSTRATONSÄRENEN A 1 Utse beslutsattestanter A 2 Utse utanordnare (behörighetskontroll)

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt

Delegering av socialnämndens beslutanderätt Styrdokument 1 (3) 2015-02-02 SN 2015.0008 Ansvarig organisationsenhet: Socialkansliet Fastställd av Socialnämnden 14/2015 Ersätter Delegeringsordning 2007-12-19, reviderad 2013-12-01 Delegering av socialnämndens

Läs mer

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01 fro m 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Delegationsförbud enligt 10 kap 5 SoL 1 1. Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till arbetsutskott men inte till tjänsteman 2. Beslutanderätt enligt lag

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

1 Information - samråd om förslag till Botkyrkas nya översiktsplan. 2 Information - utvecklingsplaner inom hemtjänst och särskilda boenden

1 Information - samråd om förslag till Botkyrkas nya översiktsplan. 2 Information - utvecklingsplaner inom hemtjänst och särskilda boenden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-04-23, Kl 19:00 Plats Alby Äng, Albyvägen 22 Ärenden Justering 1 Information - samråd om förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 2015-09-29 Dokumentansvarig

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning D. nr 2014-000283 Socialnämndens delegationsordning 2015-01-02 Tidigare version se dnr 2010-000274 Innehållsförteckning 1. Bestämmelser och generella riktlinjer vid utövande av delegeringsuppdrag... 4

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av sn 50/06 Komplettering av sn 93/06, 69/07 Individ och familjeomsorgen 1 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 1.1 Försörjningsstöd

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordningen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

DELEGATIONSORDNING 2015-01-02 FÖR ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING 2015-01-02 FÖR ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2015-01-02 Förvaltningskansliet Ola Lindgren Datum Diarienummer 1 (26) DELEGATIONSORDNING 2015-01-02 FÖR ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN Nämnd Datum

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2015 FRI-2014-3849 Sammanfattning Delegering

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700. omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015

DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700. omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015 DELEGERINGSBESTÄMMELSER INOM SOCIALNÄMNDEN DNR SN 2014/432 700 omprövade av socialnämnden 2015-01-12, 7/2015 Med tillämpning av 6 kap. 36 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer