Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland"

Transkript

1 P R O J E K T N A M N U T G Å V A Närvård i västra Sörmland D A T U M D I A R I E N R LS-LED Lägesrapport Närvård i västra Sörmland Syfte: Att beskriva vilka delprojekt som startat och hur långt vi kommit, samt utmaningar och möjligheter som redan är synliga. Signeras: Signeras: Ort och datum Ort och datum Svante Nyberg Projektansvarig Marie Håkansson Projektledare Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR 3-3 J:\Projektdokument\Lägesrapport aug 15 Närvård i västra Sörmland slutgiltig.docx Utskriftsdatum: :9 SID 1(18)

2 Ändringshistorik Utgåva Datum Orsak till ändring Ändring Utfärdare 1. Bakgrundsbeskrivning Effektmål och övergripande mål, var befinner vi oss nu?... Effektmål Övergripande mål Sammanställning av pågående delprojekt Inledning Samlad mottagning och dagsjukvård Specialiserad sjukvård i hemmet och Mobil äldreakut Strukturerad in och utskrivning samt Planering och uppföljningsteam Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Akut bedömning i hemmet SKILS Vårdplanering/ Hemtagningsteam i Flen, Katrineholm och Vingåker Framtidens närvårdsavdelningar- Personcentrerad rehabilitering i omvårdnad Närvård barn Löpande information SID (18)

3 1. Bakgrundsbeskrivning 1 augusti 1 startade projektet Närvård i västra Sörmland. En kartläggning genomfördes genom intervjuer av chefer i landstinget, dialog med chefer i kommunerna samt privata aktörer. Frågorna var vad behöver göras för att Närvården i västra Sörmland ska uppfattas som en aktör? Vad ser ni behöver utvecklas utifrån att vi ska skapa en vård som ger Trygga patienter, smidig resa genom vården och effektivt nyttjande av resurser? De flesta upplever att det finns en god samverkan mellan landstinget och kommunen även om den kan utvecklas. Otydligheter och svårigheter med gränsdragning mellan primärvårdsnivå och specialistnivå. Som den största utmaningen beskrivs samarbete, flexibilitet och gemensamt ansvar samt smarta lösningar internt mellan enheter på Kullbergska sjukhuset men framför allt mellan sjukhusen. Målbilden för projektet är Närvården i västra Sörmland ska uppfattas som en sammanhållen verksamhet som levererar rätt vård, på rätt nivå till rätt patient i rätt tid. All vård utgår från den enskilda patienten och alla, inklusive patienten, som är en del i vården oavsett vårdnivå och huvudman är väl involverade i planering och arbetar mot samma mål. Syftet är att Tydliggöra landstingets roll inom Närvård i Sörmland och göra den känd internt och externt hos våra samarbetspartners. Identifiera organisatoriska mellanrum och förbättrings och utvecklingsområden för att skapa en närvård med sjukhus, mobil specialistvård, primärvård som inkluderar vårdcentraler och kommun i nära samverkan utifrån ett dygnet runt ansvar. Utveckla organisationsstrukturen, genomför förbättringar som skapar en personcentrerad vård med hög tillgänglighet där vi nyttjar teamets kunskaper och resurser på bästa sätt och där vården planeras tillsammans med patienten. Genom att utveckla samverkan, arbetsätt och organisationsstrukturer hitta former för framtidens Närvård som sen kan ligga till grund och implementeras i hela länet. Fokus ska ligga på de mest behövande och kroniskt sjuka, äldre och palliativa patienter oavsett om vården ges inom psykiatri och eller somatiken. Hitta former för hur vi kan utveckla befintlig kommunikations och informationssystem samt utveckla nya möjligheter med hjälp av tekniska lösningar. Vi gör detta genom att gå igenom respektive enhet med koppling till syfte och målområden men också genom att rigga delprojekt som sträcker sig över flera verksamheter. Utgångspunkten är alltid att öka patientens inflytande och delaktighet, förbättra samverkan och använda resurserna på bästa sätt. Närvården ansvarar för att erbjuda insatser för vårdbehov som är: 1) vanligt förekommande i befolkningen och eller ) ofta förekommande för individen samt 3) ekonomiskt och medicinskt rimliga att erbjuda lokalt SID 3(18)

4 Närvård handlar om Närsjukhuset- Kullbergska sjukhuset, vårdcentralerna i västra länsdelen och Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun. Alla i en nära samverkan. Effektmål och övergripande mål, var befinner vi oss nu? Effektmål Närvården i västra Sörmland ska uppfattas som en organisation som levererar rätt vård, på rätt nivå till rätt patient i rätt tid. Resultat- Det finns många goda exempel. Men det finns stort behov av att utveckla teamarbete över enhets- och huvudmannagränser. Hela tiden se vad blir bästa lösningen för varje patient. Att ta tillvara patienter och anhörigas behov och kunskap måste vara självklart i varje vårdrelation. Övergripande mål 1. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?. Kände du dig delaktig i vård och behandling, så mycket som du önskade? 3. Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?. Vad anser du om tiden du fick vänta? 5. Anser du att aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett under besöket/sjukhusvistelsen Ovanstående fem frågor kommer att följas via frågestolpar som planeras ut i olika verksamheter under hösten som en tempraturtagning. Vi startar på paramedicinska enheten, akuten och dagsjukvården. I november kommer vi mäta samtliga vårdcentraler under två veckor. Öppenvårds psykistrin har använt frågestolpar under våren med följande frågor och resultat. Fråga Nöjd Neutral Missnöjd Vad tyckte om dagens besök? 7,8% 15,3% 9,9% Hur upplevde du personalens bemötande? 79% 11,6% 9,% Får du hjälp med vad du behöver? 67,6%,3%,1% SID (18)

5 Vid uppföljning efter utskrivning från Kullbergska sjukhuset har patienterna som intervjuats från februari- juni 15 svarat så här. När du låg på sjukhus fick du hjälp för det du sökte för? 6. Återinskrivningar 1-3 dagar Antal återinskrivna 1-3 dagar/ kommun och totalt i västra länsdelen Kullbergska sjukhuset Vingåker Flen Katrineholm Totalsumma SID 5(18)

6 Antal återinskrivna 1-3 dagar/ kommun i psykistrin Vingåker Flen Katrineholm Totalsumma Antal återinskrivna 1-3 dagar/ vårdcentral VC Flen VC Malmköping VC Nävertorp Katrineholm VC Linden Katrineholm VC Centrum Flen VC Vingåker VC Vår vårdcentral Katrineholm SID 6(18)

7 7. Undvikbar slutenvård Undvikbar slutenvård/ kommun och månad Antal undvikbar slutenvård 13 Antal undvikbar slutenvård 1 Antal undvikbar slutenvård 15 När undvikbar slutenvård bedöms tittar man på ett antal diagnoser. Diagnoserna bedöms att om det finns bra framförhållning och planering gällande vård och behandling bör dessa patienter inte behöva vårdas på sjukhus. Här krävs ett nära samarbete mellan kommun, vårdcentral och specialistmottagningarna samt ev. specialiserad sjukvård i hemmet. I nedanstående staplar ser ni antal patienter som skrivits in på sjukhus/diagnos och kommun. Diagnosen är huvuddiagnos och orsaken till inskrivning. KOL Vingåker 8 - Flen 83 - Katrineholm SID 7(18)

8 Hjärtsvikt 8 - Vingåker 8 - Flen 83 - Katrineholm Kärlkramp Vingåker 8 - Flen 83 - Katrineholm Urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation Vingåker 8 - Flen 83 - Katrineholm SID 8(18)

9 Diabetes Flen Katrineholm Vingåker 1 8. Väntetider till nybesök Måluppfyllelse vårdgaranti 8 6 Ortopedi KSK Allmän medicin KSK Allmän kirurgi Urologi jan feb mars april maj juni juli aug Kirurgkliniken har sedan i maj gemensam väntelista med MSE så dessa siffror kan endast redovisas gemensamt. SID 9(18)

10 Dagar 9. Antal utskrivningsklara, antal pat som ligger kvar efter 1-7 dagar. Måttet är ändrat till antal dagar i snitt från att patienten bedömts utskrivningsklar till utskrivning skett 1 Antal utskrivningsklara dagar per vtf per månad 8 6 Norra Södra Västra Uppföljningssköterskan- Ringaren följer upp ett antal frågor via Webb-kollen ca 7 timmar efter utskrivning. Övergripande i projektet har vi valt att följa nedanstående parametrar. I delprojekt- Strukturerad in och utskrivning samt planering och uppföljningsteam kommer även parametrar gällande t. ex läkemedelslista, läkemedelsberättelse och om de planerade insatserna har fungerat.. Anser du att du har en kontakt som du kan vända dig till? Vet du var och till vem du ska vända dig om du har frågor? Vet du till vem du ska vända dig med frågor? SID (18)

11 Vart ska du vända dig med eventuella frågor? 11. Om du har flera vårdkontakter på sjukhuset, på vårdcentralen och i kommunen har de då tillsammans med dig kommit överens om hur du ska få den vård du behöver? Var du med och planerade inför din hemgång? SID 11(18)

12 Fick du med någon skriftlig information? 1. Om ni har kommit överens om ovanstående, har det skrivits ner så att du vet vem som ansvara för vad, vem du ska kontakta med olika frågor samt telefonnummer till dessa? Bild saknas gällande vårdplan och SIP SID 1(18)

13 3. Sammanställning av pågående delprojekt 3.1. Inledning Kort kan projektet Närvård i västra Sörmland beskrivas som ett uppdrag att Identifiera vad som ska finnas på Kullbergska sjukhuset, hur det ska vara organiserat samt hur ska sjukhuset, vårdcentralerna och kommunerna samverka och ge vård och omsorg tillsammans på ett effektivt sätt. Under följande punkter beskrivs de delprojekt som är startade, vad är planerat och var vi befinner oss i processen. Syfte och mål med respektive delprojekt går att läsa in respektive delprojektplan. 3.. Samlad mottagning och dagsjukvård Samladmottagning består i dag av 13 små mottagningar och dagsjukvården. Samtliga verksamheter gås igenom utifrån syftet att Identifiera vilka diagnoser som ska ha tillgång till specialiserad mottagning och dagsjukvård i den nära vården. Skapa en mottagnings verksamhet som arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där det är självklart att använda teamets kompetens. Arbetet organiseras utifrån att nå hög tillgänglighet. Trygghet skapas genom fast vårdkontakt, hög delaktighet, personlig information och samordnad individuell vårdplan oavsett diagnos. Stort fokus ligger på vem som gör vad och hur vi kan nyttja varje kompetens på bästa sätt. Läkarsekreterarna får en samordnande funktion i respektive team, detta gör att verksamheten kan få mer tid till telefonrådgivning och mottagningsbesök. Tillgängligheten ökas genom att stegvis utöka mottagningstiderna, utveckla användandet av Mina vårdkontakter, införa fast vårdkontakt. Avgörande är längre framförhållning när det gäller schemaläggning för alla yrkekategorier så att vi nyttjar arbetstiden och lokalerna maximalt. En gemensam produktions och kapacitetsplanering är nödvändig utifrån patientunderlag, vårdgarantier och rätt yrkeskategori på plats. Följande mottagningar har startat sitt arbete Diabetes Osteoporos Hud Urologi Kirurg Följande återstår att starta under hösten Minnes och Parkinson Hjärta och flimmer AK Njure Neurolog Allergeolog Reumatolog Ortoped Dagsjukvården är en verksamhet med stora möjligheter att utvecklas. Projektgruppen och, chefer och medarbetarna har stor tilltro till att många av de patienter som vi idag lägger in kan behandlas dagtid SID 13(18)

14 och sen åka hem, för en eller flera behandlingar. Under september och oktober ser vi över möjligheterna att utveckla vårdkedjan mellan akuten och dagsjukvård. För patienter som drabbats av cancer och bor i västra länsdelen har dagsjukvården tillsammans med cancercentrum utvecklat ett arbetsätt som testas sedan i maj 15. Arbetssättet bygger på en fast vårdkontakt och en ansvarig läkare på cancercentrum samt en behandlande sjuksköterska på dagsjukvården. Idag kan patienterna få behandling med tabletter, injektioner, infusioner, blod, provtagning samt skötsel av infarter. Detta görs med befintliga resurser. På uppdrag av styrgruppen tar vi nu fram underlag för vad det skulle kosta och innebära att öppna en likvärdig onkologisk enhet på Kullbergska sjukhuset som den som finns i Nyköping. Alla kliniker inklusive vårdcentralerna kan i dag använda sig av dagsjukvården. För att effektivisera och kvalitetssäkra kommer ett gemensamt arbetsätt införas när det gäller ordination, kommunikation, dokumentation och uppföljning oavsett klinik. Arbetssättet testas med cancercentrum och utvärderas under oktober Specialiserad sjukvård i hemmet och Mobil äldreakut Syftet är att skapa en organisation för specialiserad sjukvård i hemmet för medborgarna i hela västra länsdelen. Medicinska bedömningar, behandlingar och omvårdnad ska, om det gagnar patienten, i första hand ske hemmet som allternativ till akutbesök och inläggning på sjukhus. Specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH, bedrivs mycket enligt tradition med palliativ vård till patienter med cancer. Nu utvecklas verksamheten stegvis utifrån beslutet som fattades 1 mycket relaterat till rekrytering av läkare och sjuksköterskor och kompetens. Samtliga patienter oavsett ålder, diagnos, boendeform och adress ska ha samma möjlighet till inskrivning utifrån symtom och behov av specialiserad sjukvård krävs. Här behöver det utvecklas nära samarbeten mellan olika kliniker och SSIH, inte minst när det gäller barn. Ett första steg är att se de KOL och hjärtsvikts patienter som kontinuerligt haft kontakt med mobila närvårdsteamet, om de är i behov av specialiserad sjukvård i hemmet ska de skrivas in i SSIH. Här måste ett nära samarbete med aktuella specialistmottagningar, hemsjukvård och SSIH finnas för att minska undvikbar slutenvård, se ovanstående statistik. Mobil äldreakut startar som en testorganisation 1 september 15. Förslaget till organisation och arbetsätt är en utveckling av Mobila närvårdsteamet som funnits sen 6 för medborgarna i Katrineholms kommun. Testorganisationen sjösätts med uppdrag i Malmköping och Sparreholm samt Katrineholm. Under hösten testas rutiner och arbetsätt i ett nära samarbete med vårdcentralerna och kommunernas hemsjukvård i områdena och samtliga boendeformer. Målet är att hela västra länsdelen ska ha tillgång till Mobil äldreakut till årsskiftet. SID 1(18)

15 Verksamheten har tre olika uppdrag; Konsultation och utbildning, inskrivning med delat ansvar och inskrivning med hela vård ansvaret 3.. Strukturerad in och utskrivning samt Planering och uppföljningsteam Syftet är att Ta fram ett gemensamt systematiskt arbetsätt när det gäller in och utskrivning som bygger på teamarbete. Arbetsätet ska säkerställa trygga och välinformerade patienter och vårdkedjorna ska vara smidiga resor genom vården Arbetsätt och rutin gällande in och utskrivning struktureras upp. Information om gällande förstärkt utskrivningsprocess genomförs för samtliga yrkeskategorier på vårdplatsenheten. Checklistor har tagits fram för att stödja arbetet. Bedömning av risken för återinläggning bedöms redan vid inskrivning för att individanpassa och planera utskrivningen på ett bättre sätt. Planering- och uppföljningsteam utvecklas genom att samordna följande funktioner och deras uppdra, Vårdplanerare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut Uppföljningssköterska- Ringare Vårdplatskordinatorer Vårdlots Teamet kommer ansvar för att planera ut de patienter som har en större risk för återinläggning. Här krävs en väl genomförd planering ofta med flera olika vårdgivare för att ge en trygg och säker hemgång Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syftet är att Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar mellan sjukhus, vårdcentraler, öppenvård och kommunal vård och omsorg. Sedan i februari har arbetet med vårdplanering via videoteknik prövats. Ett arbetsätt för vårdplanering på sjukhus inför utskrivning har tagits fram som nu fungerar väl. Olika teknisk utrustning av provats och kvaliten är varierande. En sammanställning av testet görs efter oktober. Målet är att möjliggöra att de funktioner som kommer att vara involverade i vård och omsorg efter hemgång ska kunna vara med på planeringen. En minskning av tid på vägarna ger mer tid till brukare/patienter och mindre miljöpåverkan. Den tekniska utrustningen erbjuder också möjlighet till kommunikation och planering på primärvårdsnivå, dvs mellan kommunernas verksamheter och mellan kommun och vårdcentral för att bl. a öka delaktigheten för brukare/patienter. Detta har dock använts sparsamt. SID 15(18)

16 Kallelse till vårdplanering i olika former från Kullbergska sjukhuset till Flen och Vingåkers kommun april maj juni juli aug Flen Telefon Flen Möte Flen Video Vingåker Telefon Vingåker Möte Vingåker Video Målet är att antalet vårdplaneringar med video (vårdplanering med videokonferens) ska öka och att antalet möten som sker på plats ska minska. Direktivet från chefer i både Flen och Vingåker att från och med 11 september ska första handsalternativet alltid vara video möte Akut bedömning i hemmet SKILS Ett beslutsstöd har tagits fram av kommunens sjuksköterskor, distriktsläkare samt sjuksköterskor och läkare inom ambulanssjukvården. Syftet är att när en enskild patients hälsotillstånd försämras ska det ske en strukturerad medicinsk bedömning, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. Samtliga sjuksköterskor som arbetar med kommunal och specialiserad hemsjukvård fick utbildning före sommaren. Nu följs implementeringen i kommunerna och på akutmottagningarna. Under hösten kommer utbildning erbjudas till de mobila enheterna inom psykiatrin samt nyanställda medarbetare inom de övriga enheterna. Nedanstående staplar visar de patienter över 65 år som inkommit till akuten med ambulans. Under juli saknas patienter i registreringen som inte fyllts i korrekt i underlaget. Medborgare Flens kommun juni juli SID 16(18)

17 Medborgare Katrineholms kommun juni juli Medborgare Vingåkers kommun juni juli Bedömd med SKILS. Läkare har fattat beslut om att patienten ska skickas till sjukhus 3.7. Vårdplanering/ Hemtagningsteam i Flen, Katrineholm och Vingåker Genom att ta del av lyckade exempel ute i landet diskuterar kommunerna möjligheten att finna andra arbetsätt för brukare som kommer hem från sjukhuset till ordinärt boende. En första diskussion har skett med Vingåker och är en planerad med Flen om vad man vill åstadkomma och hur det skulle kunna genomföras. I slutet av september kommer ett team från varje kommun ta del av erfarenheter från Trosa, Eskilstuna, Eksjö och Ronneby. Varje kommun beslutar sedan hur de önskar gå vidare. Samtliga kommuner har dock meddelat att de har intresse av att utveckla sina arbetsformer, Vingåker har kommit längst i sina planer. SID 17(18)

18 3.8. Framtidens närvårdsavdelningar- Personcentrerad rehabilitering i omvårdnad Hur ska framtiden Närvårdsavdelningar se ut med fokus på äldre och kroniskt sjuka? Hur ska vården formas för att bidra till självständiga, trygga medborgare som upplever livskvalité trots sjukdom? Ett förslag håller på att tas fram som bygger på mer teamarbete och att fler kompetenser ska finnas i det patientnära arbetet. Att använda varje kompetens på bästa sätt från inskrivning till utskrivning och i en nära samverkan med kommuner och vårdcentraler i planeringen. Projektplan är under framtagande Närvård barn En diskussion har startat med verksamhetschef, enhetschef och en av läkarna på barnkliniken om behov och möjligheter när det gäller den vård som bör finnas nära för barn och ungdomar. Ett första möte med representanter från barnkliniken och projektgruppens representanter från divisionerna primärvård och medicinsk service sker i mitten av september. Ett Idé Café planeras i oktober för att identifiera förbättringsområden/organisatoriska mellanrum när det gäller den vård som bedrivs på sjukhus och vårdcentraler.. Till forumet inbjuds chefer och medarbetare från Barnkliniken, Akuten, Ambulansen, Vårdcentralerna i Flen, Katrineholm och Vingåker, specialiserad sjukvård i hemmet SSIH, samlad mottagning och dagsjukvård samt habiliteringen. I ett senare läge kommer ovanstående kopplas till BUP, skolhälsovård, personliga assistenter, korttidsboenden mm. Projektplan är under framtagande. Löpande information Allt material finns på och uppdateras löpande på SID 18(18)

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Uppföljning av. Delprojekt- Akut bedömning i hemmet

Uppföljning av. Delprojekt- Akut bedömning i hemmet Uppföljning av Delprojekt- Akut bedömning i hemmet SKILS= Sörmlands Kommuner i Landstingssamverkan När en enskild patients hälsotillstånd hastigt försämras ska det ske en strukturerad medicinsk bedömning,

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Hälso- och sjukvård HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Gunilla Carlsson-Kjell, Jan Jälkinger 2009-10-22 HN-HOS09-382 SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Bakgrund Organisationen för svårt sjuka patienter

Läs mer

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Protokoll H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-12-11 44 Trygg och säker utskrivning Nämndens för socialtjänst och vård beslut 1.

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Rapport Beslutstöd ViSam test Hemsjukvård Pilotstudie

Rapport Beslutstöd ViSam test Hemsjukvård Pilotstudie Rapport Beslutstöd ViSam test Hemsjukvård Pilotstudie 150413 150503 150827 Carin Thunman MAS Tierps kommun sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 3 2 GENOMFÖRANDE... 3 3 RESULTAT... 4 4 SLUTSATS...

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Trygghet och bästa tänkbara livskvalitet för personer med diagnosen hjärtsvikt i Dalarna

Trygghet och bästa tänkbara livskvalitet för personer med diagnosen hjärtsvikt i Dalarna Trygghet och bästa tänkbara livskvalitet för personer med diagnosen hjärtsvikt i Dalarna Dalarna Den här sommaren har jag inte behövt åka in på sjukhuset en enda gång. ( uttalat av en person inskriven

Läs mer

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Vårdkontakter Man räknar med att åtminstone 50 60 % av patienterna med hjärtsvikt kontrolleras

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad -- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Sammanfattning av slutrapporter från projekt med analysmedel i Göteborgsområdet 2014 2015-01-19 Sammanfattning av slutrapporter Göteborgsområdet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Vårdsamordning tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Vårdsamordning tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län Jönköpings läns kommuner i samverkan Ärendenr: RJL 2016/784 tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Bakgrund I slutet av 2015 presenterades betänkandet Trygg och effektiv

Läs mer

För en välfungerande vårdkedja. Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016

För en välfungerande vårdkedja. Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016 För en välfungerande vårdkedja Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016 1 Syftet med arbetet var att öka kunskaperna kring överbeläggningar och utlokaliseringar Syfte Att öka kunskaperna kring hur

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Länsgemensam vårdöverenskommelse

Länsgemensam vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Nationell satsning» Så mycket bättre Ledningsgrupp i länet (SocialKOLA) Samverkansprojekt Kramfors och Sollefteå kommun, Kramfors och Sollefteå primärvård Sollefteå sjukhus Bättre

Läs mer

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Mobil närvård Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Röster från vård- och omsorgstagarna Jag har inte varit inlagd sen jag fick kontakt med närsjukvårdsteamet och jag har inte behövt larma

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Vi kommer från Äldreomsorgen i Härryda kommun och jag heter Ann Bergström och arbetar som arbetsterapeut och jag heter Karina Gustafsson och arbetar som

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer