FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson GNVO11-037

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037"

Transkript

1 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson GNVO Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning av vad som ska mätas Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel beslut 1. Gemensamma nämnden beslutar att utvärderingen av den kommunaliserade hemsjukvården i Sörmland ska genomföras i enlighet med förslagen för utvärderingen Ärendebeskrivning Ansvaret för hemsjukvård och hembesök i ordinärt boende på primärvårdsnivå för personer över 18 år överfördes till länets kommuner genom skatteväxling den 1 januari Landstinget har fortsatt ansvar för läkarinsatser och insatser på specialiserad nivå. Den arbetsgruppen som har i uppdrag att följa effekterna av överförandet av hemsjukvården till kommunerna Tryggvegruppen - har lämnat sin årliga rapport till länsstyrgruppen för närvård. VOHJS nämnden har ställt sig bakom uppföljningen från På uppdrag av VOHJS nämnden har länsstyrgruppen utarbetat ett förslag till vad som ska mätas i den utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården som nämnden, enligt gällande avtal, ska genomföra under Bilaga 1. Tjänsteutlåtande om utvärderingsplan 2. Utvärderingsplan av hemsjukvården i Sörmland Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen TRYGGVE gruppen i Sörmland Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\gnvo\2012\nämnd\(4) 26 april\ 19 Utvärdering av kommunaliserade hemsjukvården, SID 1(1) redovisning från länsstyrgruppen\ 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården.doc Utskriftsdatum: :25

2 Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande om upplägg av utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården Bakgrund och ärendebeskrivning I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård hembesök samt rehabilitering och habilitering och vissa hjälpmedel för personer från 18 år från landstinget till kommunerna den 1 jan I överenskommelsen är det fastställt att en utvärdering ska göras Ärendets beredning Den gemensamma nämnden för vård och omsorg och hjälpmedel i Sörmland har berett ärendet och gett länsstyrgruppen i närvård/nämndens beredningsgrupp uppdraget att utvärdera hemsjukvårdsöverförandet. Utvärdering ska ske i samarbete med i Sörmland och uppföljningsgrupp/tryggve gruppen. Länsstyrgruppens ståndpunkt Utvärderingen ska besvara nedanstående frågor, Hur ser patienten på den vård som erhålls i hemmet i form av hemsjukvård och/eller hembesök? Har det uppstått parallella organisationer efter överförande av ansvaret för hemsjukvård till länets kommuner? Erbjuds patienten en sammanhållen vård och omsorg i hemmet eller har det uppstått nya mellanrum? Förslag till beslut Länsstyrgruppen föreslår nämnden besluta Att utvärderingen genomförs i enlighet med för utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Thure Morin Ordf. Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland Carina Forsman-Björkman Handläggare/Chef för i S Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\gnvo\2012\nämnd\(4) 26 april\ 19 Utvärdering av kommunaliserade hemsjukvården, SID 1(1) redovisning från länsstyrgruppen\bilaga 1 Tjänsteutlåtande om utvärderingsplanen.doc Utskriftsdatum: :15

3 Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Bakgrund I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering och vissa hjälpmedel för personer från 18 år från landstinget till kommunerna den 1 januari Överföringen av hemsjukvården föregicks av ett utredningsarbete. Beslut om överföring förelåg i samtliga kommuner och landstinget i november 2009 och ett avtal om övertagande av hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boendet mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län tecknades. I avtalet konstaterades att det även efter kommunaliseringen kommer krävas ett förtroendefullt samarbete. Uppföljningen av överenskommelsen har genomförts 2010 och 2011 (se bilaga 1,2). I överenskommelsen är det fastställt att en utvärdering ska göras Utvärderingen av hemsjukvården ska utgå från avtalet som gjordes Tre perspektiv har angivit som ska följas upp och det är patientfokus, samhällsekonomisk nytta och parallella organisationer. Den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOJHS) har gett Länsstyrgruppen i uppdrag att utvärdera i hemsjukvårdväxlingen. Detta sker i samarbete med i Sörmland och uppföljningsgrupp/tryggvegruppen. VOJHS beslutade att utvärderingen ska besvara: Hur ser patienten på den vård som erhålls i hemmet i form av hemsjukvård och/eller hembesök? Har det uppstått parallella organisationer efter överförande av ansvaret för hemsjukvård till länets kommuner? Erbjuds patienten en sammanhållen vård och omsorg i hemmet eller har det uppstått nya mellanrum? Tidsplan och aktivitetsplan Start februari 2012 och sluttid är dec Utvärderingsrapport redovisas februari 2014 till Länsstyrgrupp och VOJHS. Tidpunkt Målgrupp Aktivitet Ansvar april Länsstyrgrupp Närvård Utkast till godkännes 26 april VOJHS Utkast till godkännes 11 maj Tryggve Utkast till bearbetas Maj-September Arbete med plan fortsätter September Länsstyrgupp Plan godkännes Tryggve 28 september VOJHS Fastställer planen i Sörmland, Drottninggatan 16 B, Eskilstuna

4 Oktober riggas November Fortsatt arbete 2013 Januari - juni Juli -november December 2014 Februari Länsstyrgrupp VOJHS Data samlas in under våren Sammanställning av data och rapportskrivning Data från nationell brukarenkät inkommer Rapport klar för presentation Resurser och kostnader Genomförs inom ramen för befintliga resurser. Genomförande Angreppsätt och Metod För att besvara de övergripande frågorna i utvärderingen behöver de specificeras tydligare innan metod fastställs. Hur ser patienten på den vård som erhålles i hemmet i form av hemsjukvård och/eller hembesök? Har det uppstått parallella organisationer efter överförande av ansvaret för hemsjukvård till länets kommuner? Erbjuds patienten en sammanhållen vård och omsorg i hemmet eller har det uppstått nya mellanrum? Data samlas in via registerdata, observation, intervju och enkät. Registerdata Data som samlas in i årsrapporten för 2012 bidrar till att ge svar på frågeställningarna. Årsrapport 2012 kompletteras flera variablar som ex hemsjukvårdspatientens ålder och kön, kronisk diagnos, antal hembesök av distriktssköterska, paramedicin och läkare. Om möjligt antal hembesök av hemtjänstpersonal kopplat till de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Patienter Olika angreppssätt kommer att användas för att fånga patienternas syn på hemsjukvården och med ett urval av patienter utifrån målgruppen. Kriterierna är dels patienterna som är inskrivna i hemsjukvården och dels patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, men som haft behov av hembesök och besökt VC (tröskelprincipen). Intervjuer kan ske via hembesök eller via telefon. Brukarenkäter som görs i kommunerna kan eventuellt bidra till data i utvärderingen. Vi kommer att undersöka om nationella brukarenkäten för 2013 kan kompletteras med frågor som kan bidra till data i utvärderingen. Målgrupp Personer/patienter över 18 år som erhåller i vård i hemmet i form av hemsjukvård och/eller hembesök. Registerdata redovisas i lämpliga ålderintervall. i Sörmland, Drottninggatan 16 B, Eskilstuna

5 Urval För att fånga målgruppen kommer kontakter att ske via den kommunala hemsjukvården, via vårdcentral i länet och därefter görs urvalet för att spegla patienternas uppfattning om hemsjukvården. Personal Data behöver samlas in från ledning och personal i kommunerna och landstinget i länet för att besvara delar av frågeställningarna. Ett förslag till angreppsätt är att göra en ett mindre antal observationer hos distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården i länet för att fånga frågor till metod. Metod kan sen vara ex webbaserad enkät och/eller fokusgruppintervju. Utifrån vald metod kommer insamlingen av data göras via kliniker i landstinget, via VC och från personal i kommunernas hemsjukvård. Kompetens I projektorganisationen ska finnas företrädare från Tryggvegruppen, Länsstyrgrupp Närvård, i Sörmland, Mälardalens högskola, Intresseorganisationer/Brukarrepresentation. Roller Uppdragsgivare: VOJHS Styrgrupp: Länsstyrgrupp Närvård Arbetsgrupp: i Sörmland och representant för Tryggve. Referensgrupp: Hela Tryggvegruppen, Mälardalens högskola, Länspensionärsrådet, Länshandikapprådet och Etniska minoritetsgrupper. Seniora konsulter: En grupp äldre med erfarenhet av vårdsystemen identifieras och ansluts till utvärderingen som rådgivare. Referenser Närvården i Sörmland.(2011). Årsrapport Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland det första året Närvården i Sörmland. (2012). Årsrapport Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland det andra året Larsson, A-K. (2010) Utvärdering av legitimerade personales erfarenheter av kommunaliseringen av hemsjukvården i Kalmar län. Fokusrapport 2010:2. Fokus Kalmar. Westring-Nordh,M. Larsson, A-K. Sjöberg, A. Larsson, E. Karlsson, L. (2012). Se mig! En intervjustudie med multisjuka äldre utifrån deras upplevelse av omsorg och vårdinsatser från kommun och landsting. Fokusrapport 2012:1 Fokus Kalmar. Landstinget Kalmar län och Regionförbundet Kalmar län (2011). Utvärdering av avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län maj Schön, P. Hagman, L. Wånell, S-E. (2012). Kan två bli en? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Rapport 2012:1 Stockholms läns Äldrecentrum, Forskning och utveckling, Stockholm. i Sörmland, Drottninggatan 16 B, Eskilstuna

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Bilaga KS 2011/144/1 2011-08-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Västmanlands Kommuner och Landsting,

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2011-11-09 34-43 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011

Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011 Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011 Inledning Den 11 november 2011 genomfördes en temakonferens om hemsjukvårdsreformen i. Ca 260 deltagare politiker, tjänstemän, företrädare

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre

Bättre liv för de mest sjuka äldre Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Yvonne Lindholm FoUU-rapport 2012:1 del A 1 Omslagsbilden är hämtad från SKL som har gett sitt tillstånd till att bilden får användas även i Norrtäljes

Läs mer

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet Slutrapport för projektet Dnr. 19-1152/11 SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet 30 november 2011 1 1. Sammanfattning Positiva effekter av projektet: Projektet har skapat uppmärksamhet kring skolmåltiden

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer