Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting"

Transkript

1 Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting Praktiska anvisningar maj 2015 Initiera Individs behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet identifieras av: Läkare på vårdcentral Distriktssköterska i hemsjukvården Rehabiliteringspersonal Samordningssköterska på vårdcentral Slutenvården i samband med utskrivning Sjukhusmottagning inkl. psyk Mobila team Akutmottagning Hemtjänst Ambulans 1177 Beslut Beslut Fattas gemensamt av kommun och landsting. Ex. 1: Vid utskrivning från slutenvård i överenskommelse mellan specialistmottagning på sjukhus och kommunen i samarbete med vårdcentral. Ex. 2: Kommun och vårdcentral då behov identifieras utan samband med sjukhusvistelse. Inskrivning i hemsjukvård SIP upprättas mellan vårdcentral, kommun och i förekommande fall berörd klinik. Vid utskrivning från sjukhus upprättas SIP "med kort hållbarhet" i Prator. Uppföljning ska göras inom 1-4 veckor av vårdcentralens läkare och kommunens distriktssköterska och i förekommande fall i samråd med klinik. Dokumenteras hos respektive huvudman. Enstaka hembesök Vid behov av enstaka hembesök "beställer" enhet inom landstinget via särskild blankett som faxas till hemsjukvården i berörd kommun. Behovet bedöms av landstinget som har "tolkningsföreträde". Utskrivning Gemensamt ansvar. Sker i överenskommelse mellan vårdcentral och kommunen. Berörda kliniker på sjukhuset ska göras delaktiga. Beslutet dokumenteras av båda huvudmän. Uppgift om hemsjukvård tas bort från personinformationen i landstingets journal. 1

2 Anvisningarna har tagits fram i samverkan mellan Sörmland kommuner och landstinget och utgår från avtalet om kommunernas övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för patienter 18 år och äldre från den 1 januari De är till för att tydliggöra ärendegången och ansvarsfördelningen när en patient rör sig mellan sjukhus, vårdcentral och den kommunala hälsosjukvården. Anvisningarna har fastställts av länsstyrgruppen för närvård och är avsedda att användas av samtliga vårdgivare för att skapa en gemensam arbetsmodell där gråzoner och missförstånd undviks. Samarbetet ska bygga på professionellt och respektfullt bemötande mellan aktörerna där man litar på varandras bedömning och ser till patientens bästa. Målsättningen är att underlätta för patienten genom att undvika hänvisning mellan kommun och landsting. När en patient kontaktar kommunen för utprovning av hjälpmedel och det är uppenbart att utprovning behöver utföras i hemmet ska patientens behov tas om hand direkt av kommunens arbetsterapeut/fysioterapeut. Genom informationsutbyte och kompetensöverföring ska medarbetarna sträva efter kunskap och förståelse för hela vårdprocessen. Målsättningen är att skapa trygghet för patienter i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet genom säkra och effektiva övergångar i vården. Bedömning av om hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras i hemmet Huvudinriktningen är att öppenvårdsbesök ska utföras på mottagning och i normalfallet genom att patienten/närstående kontaktar vårdcentralen vid behov av hälso- och sjukvårdsinsats i hemmet. Behovet av insats och rimligheten att ta sig till mottagningen avgör om insatsen ska utföras i hemmet eller på mottagning. Bedömningen är beroende av den aktuella situationen och kan innebära att kommunen gör hembesök vid särskilda tillfällen hos en patient som normalt behandlas på mottagningen. Kommunens åtagande innebär att hembesök såväl till patienter som är inskrivna i hemsjukvård som till patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården utförs av kommunen. Landstinget gör via vårdcentralen eller primärvårdsjouren/akutmottagningen en bedömning av patientens hälsotillstånd och har tolkningsföreträde om ärendet ska handläggas på mottagning eller genom ett hembesök av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Då personen redan är känd inom kommunens hemtjänst kan hemtjänstpersonal initiera bedömning av kommunens sjuksköterska inför diskussion med läkare på vårdcentralen. Utprovning av hjälpmedel kan göras i hemmet direkt av kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut om det underlättar och är uppenbart obehövligt att gå via vårdcentralen. Flödesbeskrivning se bilaga 1. Medgivande Patientens medgivande ska alltid inhämtas vid informationsöverföringen mellan huvudmännen. 2

3 Landstingets ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende Läkarinsatser (se Avtal om läkarmedverkan samt lokala överenskommelser) Avancerad hemsjukvård/ssih Hembesök och hemsjukvård för barn upp till 18 år Habilitering och rehabilitering på specialistnivå Förskrivning av hjälpmedel på mottagning Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för personer som inte är inskrivna i hemsjukvård Förskrivning av höftskyddsbyxor för personer som inte är inskrivna i hemsjukvård Provtagningsutrustning och materiel för prover ordinerade av vårdcentral eller sjukhus med landstingsavtal. Utrustning och tillbehör för behandlingsinsatser som ordinerats av sjukhuset Kompetensöverföring till kommunens personal i samband med enskilda patientärenden Läkemedel och nödvändigt material för läkemedelsadministration Bårplatser för avlidna i ordinärt boende Demensutredningar Bedömning av funktionsförmåga hos patient ansluten till vårdcentralens rehabiliteringsteam för sjukskrivna Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende Hemsjukvårdsinsatser till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå Planerade och oplanerade hembesök Habilitering och rehabilitering på primärvårdsnivå Förskrivning av hjälpmedel i hemmet Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för personer inskrivna i hemsjukvård Förskrivning av höftskyddsbyxor för personer inskrivna i hemsjukvård Förbrukningsartiklar som omfattas av bassortiment på primärvårdsnivå enligt särskilt upprättad förteckning Ansvaret gäller hela dygnet för personer över 18 år Hemsjukvård All planerad hälso- och sjukvård som med bibehållen säkerhet kan ges i hemmet. Grunden för att skriva in patienten i hemsjukvården är dennes omvårdnads-, rehabiliterings- och medicinska behov. Vårdbehovet kan vara varaktigt eller begränsat till en bestämd tidsperiod. Patientens diagnos, ålder (förutsatt att beslutet berör person över 18 år), boende eller ekonomiska situation ska inte påverka beslutet. Vissa åtgärder kan bedömas som hemsjukvård medan andra åtgärder för samma individ och under samma period kan vara egenvård eller skötas av vårdcentralen. Ansvarsfördelning ska tydliggöras i en samordnad individuell plan (SIP). Behovet av hemsjukvård kan föreligga under en avgränsad tid och avslutas därefter. Även avslutande av hemsjukvård skall dokumenteras i respektive dokumentationssystem. 3

4 Vid inskrivning i hemsjukvården ska samordnad individuell plan (SIP) upprättas och dokumenteras i både kommunens och landstingets journal. Om patienten blir hemsjukvårdspatient i samband med utskrivning från sjukhus, efter överenskommelse med kommun och vårdcentral, upprättas SIP i Prator. Denna SIP är tillfällig och ska följas upp inom 1-4 veckor av vårdcentralens läkare, kommunens distriktssköterska och övriga berörda aktörer (t ex sjukhusklinik). Alla patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska ha en ansvarig läkare på vårdcentralen och i förekommande fall en ansvarig läkare på sjukhusklinik samt en ansvarig distriktssköterska i kommunen. Distriktssköterska i kommunen har samordningsansvar för patientens vård och är därigenom patientens fasta vårdkontakt. Läkare på vårdcentral ska vid behov kunna erbjuda hembesök. Exempel på situationer som kan leda till inskrivning i hemsjukvård Patienter med regelbundet behov av hälso- och sjukvård i hemmet i normalfallet minst 1 gång/månad. Patienter där sjuksköterska övertagit ansvaret för läkemedelshantering. Patienter som har kateter, eller andra medicinska hjälpmedel, där återkommande behov av att hälso- och sjukvårdsåtgärd utförs i hemmet kan förutses. Patienter med återkommande behov av insatser som kan ske glesare än varje månad, men där patientens kognitiva tillstånd gör att patienten inte själv kan ansvara för att insatsen sker vid rätt tidpunkt. Patienter med stort omvårdnadsbehov och behov av funktions- och aktivitetsträning i hemmet. Träningen ska ha tydligt mål och det ska finnas en avgränsning i tid. Enbart hjälpmedelsutprovning är inte hemsjukvård. Däremot kan patienter som har ett inträningsbehov kopplat till ett hjälpmedel (ex elrullstol, kognitiva hjälpmedel) skrivas in i hemsjukvården. I undantagsfall på grund av andra särskilda skäl då den samlade individuella bedömningen av patientens behov visar att hälso- och sjukvårdsåtgärderna utförs med bäst resultat i hemmet. Se exempel i patientfallsbeskrivning. Avslut av hemsjukvårdsperiod Då behov av hemsjukvård inte längre föreligger avslutas hemsjukvårdsinsatsen. Avslutet ska göras i samråd med patienten och med samtliga berörda aktörer. Beslutet dokumenteras hos respektive huvudman. Hemsjukvården ska inte avslutas innan eventuellt stöd till egenvård från hemtjänsten beviljats och kommit igång. Hembesök (till patient som inte är inskriven i hemsjukvård) Hembesök ska utföras när legitimerad personal har bedömt att det är motiverat för att kunna erbjuda en god och säker vård. Både planerade och oplanerade hembesök ska utföras av kommunen. Med oplanerade besök avses behov av snabb insats vid oförutsedda behov. Hembesök är ett fåtal besök i hemmet av leg personal under en begränsad tid Kommunens sjuksköterska får, efter bedömning av legitimerad personal på vårdcentralen, ett uppdrag att göra hembesök. Skriftlig överrapportering inför hembesöket ska utfärdas av läkare/sjuksköterska på vårdcentralen. Blanketten Överrapportering av hembesök (bil 2). Efter besöket återrapporteras på 4

5 blanketten Återrapportering efter genomfört hembesök (bil 3). Uppdrag kan även överföras per telefon. Behov av hembesök kan också identifieras på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i hemtjänsten. Behov av hembesök ska hanteras med patientens bästa i fokus och på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär att man inte i onödan ska hänvisa patienten mellan kommunen och landstinget utan i varje enskilt fall försöka skapa en smidig och säker kontakt (bil 1). Från sjukhusens öppenvårdsmottagningar och kortvårdsavdelningar ska patienten överrapporteras direkt till legitimerad personal inom kommunens hemsjukvård om patienten är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Överrapportering kan ske via telefon samt dokumenteras på Överrapportering av hembesök (bil 2). Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus Rutiner för utskrivningsklara patienter följer i Sörmland fastslagna Riktlinjer för samordnad vårdplanering och informationsöverföring. Informationsöverföringen ska i tillämpliga delar ske i Prator. Information av betydelse för fortsatt behandling i hemmet ska överföras, vilket i normalfallet innebär epikris/behandlingsmeddelande, ordinationer/recept och läkemedelslista. Vid utskrivning ska sjukhusets personal försäkra sig om att patienten har läkemedel, förbrukningsmaterial och hjälpmedel för de första tre dagarna. Egenvård Egenvård är åtgärder som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. I egenvård innefattas åtgärder som individen själv utför på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. En individuell bedömning av en persons förmåga att utföra en hälso- och sjukvårdsinsats som egenvård ska bedömas av läkare vid utskrivning från sjukhuset. Då bedömning inte går att göra vid utskrivningstillfället kan beslut om egenvård fattas i den öppna vården vid ett senare tillfälle av legitimerad personal inom sitt respektive ansvarsområde, ex vis sjuksköterska på vårdcentral eller inom kommunen. Det är inte diagnosen som är avgörande för om beslut om egenvård kan fattas utan patientens kognitiva förmåga att förstå åtgärdens syfte och hur den ska utföras. Beslutet ska dokumenteras. Skriftlig dokumentation ska utfärdas av den som fattat beslut om egenvård och överlämnas till patienten om denne har behov av stöd för utförandet enligt socialtjänstlagen. Särskilda rutiner finns upprättade i samverkan mellan länets kommuner och landstinget. Dietist Landstinget ansvarar för dietistinsatser till patienter inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende enligt aktuella vårdprogram/riktlinjer och utifrån samma prioriteringsprinciper som för övriga invånare. Distriktssköterska i hemsjukvården kan överrapportera behov av insats till dietist. Avancerad hemsjukvård (SSIH) Avancerad hemsjukvård är landstingets ansvar. Patient som är inskriven i avancerad hemsjukvård kan ha samtidigt behov av insatser på primärvårdsnivå i hemmet. Samordning av insatser från landstingets SSIH-team och kommunens insatser på primärvårdsnivå ska samordnas i samordnad individuell plan (SIP) 5

6 Avgifter Beslut om patientavgift fattas av respektive huvudman och kan därmed vara olika i olika kommuner. I kommunen ingår patientavgiften för hembesök i nationellt beslutad maxtaxa. Hembesök som utförs av kommunen ingår inte i landstingets högkostnadsskydd. Var kan man fråga/klaga? Avvikelser ska rapporteras enligt respektive verksamhets ordinarie avvikelsesystem. I ärenden där oklarheter finns och vid skillnader i tolkningen av om sjukvårdsinsatser i hemmet ska ges ska kontakt tas med MAS i respektive kommun alternativt verksamhetschef i berörd landstingsverksamhet. Införandegruppen Tryggve har Länsstyrgruppens för Närvård uppdrag att stödja och följa tillämpningen av överenskommelsen. Ansvar för revidering av dokumentet åvilar närvårdskoordinatorerna. Exempel på personer som kan erbjudas insatser från kommunen via hemsjukvård eller hembesök Kvinna 85 år. Hjärtsvikt efter flera hjärtinfarkter. Överviktig. Bor tillsammans med son i lägenhet två trappor utan hiss. Skjutsas till vårdcentralen av sonen för omläggning av bensår två gånger per vecka. Uteblir då och då från besök på vårdcentralen. När hon kommer till vårdcentralen är hon tungandad och uppger att hon måste vila flera timmar efter besöket. Sårbehandlingen visar inga resultat. Faller då och då i hemmet. Sonen uttrycker oro för situationen. Återkommande besök på akutmottagningen av olika orsaker. Fall, tungandad, nedsatt allmäntillstånd med misstanke om sepsis. Bedömning: Multisjuk kvinna. Hon kan med hjälp ta sig till vårdcentralen men det blir för stor ansträngning. Bör bedömas som hemsjukvård med såromläggningar, tillsyn av hygien och nutrition, fallriskutredning och stöd för att förebygga ytterligare ohälsa. Man 75 år. Dubbelamputerad. Ej protesförsörjd. Sitter i rullstol. Ensamboende i lägenhet. Kateter som byts av vårdcentralen. Katetern behöver spolas någon gång per månad. Patienten åker då till vårdcentralen. Ibland behöver katetern spolas helg, kvälls- eller nattetid. Mannen får då ta sig till sjukhusets akutmottagning med ambulans. Det blir flera timmar med stopp i kateterna med kraftig smärta som följd. Bedömning: Mannen som dagtid kan sköta sig helt själv bör kunna få tillgång till hembesök av kommunens hemsjukvård under tid då vårdcentralen är stängd. Vårdcentralen tar initiativ till att upprätta samordnad individuell plan (SIP) även om patienten inte skrivs in i hemsjukvård. Patienten ska kunna nå kommunen utanför kontorstid för minskad väntetid och smärta. Kvinna 80 år. Hjärtsvikt. Oro/ångest. Bor med make som sköter större delen av hushållsarbetet. Har hjälp med städning och duschning av hemtjänst. Kvinnan är rörlig och alert men orkar inte mycket. Både hon och maken är mycket oroliga för kvinnans 6

7 hjärtsjukdom och har många frågor om symtom och medicinering som hemtjänsten inte kan svara på. Söker upprepade gånger på akuten för bröstsmärtor utan åtgärd. Ringer ofta till vårdcentralen för att få råd. Ibland ber vårdcentralen kommunens distriktssköterska åka på hembesök. Paret upplever att det alltid kommer olika personer som ger olika råd. Bedömning: Kvinnan och mannen är i behov av kontinuitet och stabilitet. Bör i första hade knytas till hjärtsviktssjuksköterska på vårdcentral. Vid behov hembesök av kommunen. Efter individuell bedömning kan patienten skrivas in i hemsjukvården för kontinuitet genom en fast sjuksköterska som ger stöd och råd i hemmet. Samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Kvinna 60 år. Multisjuk. Rullstolsburen/permobil. Förflyttas med lyft. Hemtjänst personlig hygien, påklädning m m morgon och kväll. Kan själv åka med permobil och uträtta ärenden på stan. Ett svårläkt sacrumsår behöver läggas om varje dag. Bedömning: Omläggningen utförs bäst av hemsjukvården i samband med påklädning innan hon lyfts över i rullstol för att undvika fler lyft än nödvändigt och för att undvika alltför många personer som hanterar patientens intima zon. Patienten skrivs it när såret är läkt. Läs mer Kommunalisering av hemsjukvård i Södermanlands län (slutrapport) Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län Avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, ordinärt boende i Sörmland (Länsgemensamt tilläggsavtal avseende hemsjukvård till Avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården ) Lokala läkaravtal i respektive kommun Överenskommelse om åtgärder i den kommunala hälso- och sjukvården ( Svåra Droppen ) Samverkansrutiner (enligt SOSFS 2009:6) för hantering av egenvård i Sörmland Riktlinjer för samordnad vårdplanering och informationsöverföring i kommuner och landsting i Sörmland (enligt SOSFS 2005:27) Överenskommelse om samordning av insatser inom habilitering och rehabilitering i Sörmland enligt SOSFS 2008:20 Landstingets hemsida Kommunernas hemsidor 7

8 Flö de hemsjukvå rd (Bil 1 Pråktiskå ånvisningår) Hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför vårdcentralens tröskel utförs av kommunen antingen genom enstaka hembesök eller som hemsjukvård. Förstahandsvalet är att patienten ska gå till vårdcentralen. Hemsjukvård eller hembesök utförs av kommunen i patientens hem i de fall en åtgärd bäst utförs i hemmet. Initiera Individs behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet identifierats av: Läkare på vc Distriktssköterska i hemsjukvården Rehabiliteringspersonal Samordningssköterska på vårdcentral Slutenvården i samband med utskrivning Sjukhusmottagning inkl psyk Mobila team Akutmottagning Hemtjänst Ambulans 1177 Beslut Fattas gemensamt av kommun och landsting. Exempelvis kan det göras vid utskrivning från slutenvård överenskommelse mellan specialistmottagning på sjukhus och kommunen i samarbete med vårdcentral eller av kommun och vårdcentral då behov identifieras utan samband med sjukhusvistelse. Utskrivning Gemensamt ansvar sker i överenskommelse mellan vårdcentral och kommunen. Berörda kliniker på sjukhuset ska göras delaktiga. Beslutet dokumenteras av båda huvudmännen. Uppgift om hemsjukvård tas bort från personinformationen i landstingets journal. Inskrivning i hemsjukvård Sker genom att SIP upprättas mellan vårdcentral, kommun och i förekommande fall berörd klinik. Vid utskrivning från sjukhus upprättas SIP med kort hållbarhet i Prator. Uppföljning ska göras av vårdcentralens läkare och kommunens distriktssköterska i förekommande fall i samråd med berörd klinik inom 1-4 veckor. Dokumenteras hos respektive huvudman. Enstaka hembesök Vid behov av enstaka besök beställer enhet inom landstinget via särskild blankett som faxas till hemsjukvården i berörd kommun. Behovet bedöms av landstinget som har tolkningsföreträde. 8

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar Sjuksköterska Kerstin Jonskog- Bertilsson och Ann-Katrin Wilhelmson Informationsöverföringsgruppen

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6) Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m 2013-09-01 - Länsövergripande ramavtal för läkarmedverkan i ordinärt boende Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Avtalsparter...

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva-Charlotte Bernthson, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten i Sörmland 2011-11-17 HH-HOH10-064 PVN-HSF12-048 Överenskommelse angående ansvarsfördelning

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre Vad menas med samordnad individuell plan och när ska planen upprättas Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska den enskilde

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Bakgrund I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering

Läs mer

Ansvarsfördelning. läkare

Ansvarsfördelning. läkare 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-10 Rutinbeskrivning för kontakt med andra vårdgivare i boenden med särskild service och särskild omsorg, daglig verksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena 197:an

Läs mer

LOKALA RUTINER EGENVÅRD

LOKALA RUTINER EGENVÅRD Flik 13.4. LOKALA RUTINER EGENVÅRD Hälsocentralerna Tre älvar Vännäs, Vindeln, Bjurholm 2011-04-06 Eva Basun avdelningschef Vindeln Arbetsgrupp Elisabeth Olsson, dsk Bjurholm Eva-Marie Hedman, dsk Vindeln

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Protokoll H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-12-11 44 Trygg och säker utskrivning Nämndens för socialtjänst och vård beslut 1.

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet

KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Februari 2017 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvarsfördelning och samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom hembesök och hemsjukvård. Innehållsförteckning

Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom hembesök och hemsjukvård. Innehållsförteckning 1 Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom hembesök och hemsjukvård Innehållsförteckning 2011 2 Innehållsförteckning Ansvariga för materialet samt revideringsdatum 2 Bakgrund

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Örebro 16 november 2017 Maj Rom September 2017 Avdelningen för vård och omsorg 1 Möjliga vinster med nya lagen - Vården blir mer proaktiv (planeringen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Hemsjukvård vid psykisk sjukdom. Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22

Hemsjukvård vid psykisk sjukdom. Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22 Hemsjukvård vid psykisk sjukdom Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22 Program 13.30-13.50 Överenskommelse om samverkan kring hemsjukvård vid psykisk störning och bakgrunden till dokumentet.

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER DATUM 2010-12-29 BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND Hälsoval i Primärvården innebär att konkurrensneutralitet ska råda mellan privata och offentliga

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Hälsa och Habilitering Fastställt av: Närvårdssamverkan Uppsala

Läs mer

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Mall för lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende. 1 Parter Samverkansavtal mellan.och hemsjukvård i X kommun. 2 Övergripande

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18 Bilaga KS 2012/161/1 ".,':'''"V K L VÄSTMANLANDS ~... Kommuner & Landsting Förnamn Efternamn, telefonnummer Dnr 2012-06-19 1(4) SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-01- 1 O Avtal om övertagande

Läs mer